688/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 12. §-ában a "kormányhivatal részére a 8. § (6) bekezdésében" szövegrész helyébe a "kormányhivatal részére telephelyenként, a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről szóló 226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet szerinti minősített kölcsönbeadónak valamennyi telephelye vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala részére a 8. § (6) bekezdésében" szöveg,

b) 12. § b) pont ba) alpontjában az "iskolai végzettség szerint" szövegrész helyébe az "iskolai végzettség, állampolgárság szerint" szöveg

lép.

2. A minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről szóló 226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről szóló 226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Minősített kölcsönbeadóként történő nyilvántartásba vétel iránt a foglalkoztató Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: kormányhivatal) kérelmet nyújthat be, ha]

"d) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozóan

da) a munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1000 fő, és

db) a munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszámából legalább 500 fő magyar állampolgárságú foglalkoztatott,"

(2) Az R. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A minősített kölcsönbeadó köteles az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt követő létszámbővítését - naptári évenként összeszámítva - oly módon végrehajtani, hogy a foglalkoztatotti állományába kerülő munkavállalók 30 százaléka magyar állampolgár, illetve Magyarországgal szomszédos országból származó harmadik országbeli állampolgár legyen."

3. § (1) Az R. 3. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kormányhivatal törli a 3. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásból a minősített kölcsönbeadót, ha]

"d) az 1. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában és a (7) bekezdésben foglalt feltételeknek már nem felel meg,"

(2) Az R. 3. § (6) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kormányhivatal törli a 3. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásból a minősített kölcsönbeadót, ha]

"f) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter a (10) bekezdésben meghatározott jogkörében lefolytatott ellenőrzés során megállapított jogsértésről a (13) bekezdésben megjelöltek szerint értesíti a kormányhivatalt."

(3) Az R. 3. §-a a következő (10)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A minősített kölcsönbeadókra vonatkozóan a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter ellenőrzi

a) a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására és

b) a minősített kölcsönbeadókra vonatkozó jogszabályok betartását.

(11) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter (10) bekezdésben meghatározott jogkörének gyakorlása nem érinti a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatos - a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló kormányrendeletben meghatározott - hatósági jogkörét.

(12) A minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről szóló határozat véglegessé válásától - a (10) bekezdésben meghatározottak ellenőrzése érdekében - a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter felhívására a minősített kölcsönbeadó köteles adatot szolgáltatni a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával vagy a minősített kölcsönbeadói tevékenységével kapcsolatosan.

(13) Amennyiben a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter a (10) bekezdésben meghatározott ellenőrzése során megállapítja, hogy a minősített kölcsönbeadó a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására vagy a minősített kölcsönbeadókra vonatkozó szabályok ismételt vagy több szabály együttes megszegésével folytatja tevékenységét, haladéktalanul értesíti a kormányhivatalt a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásból való törlés céljából.

(14) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter feladatkörében - személyazonosításra alkalmatlan módon - adatokat gyűjt és elemez a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról és a minősített kölcsönbeadók éves tevékenységéről, az ehhez szükséges ideig, de legfeljebb a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-ában meghatározott időtartamig."

4. § Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § (1) E rendeletnek az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 688/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.)

a) 2. § (1) bekezdésével megállapított 1. § (1) bekezdés d) pontját a Módr1. hatálybalépését megelőzően minősített nyilvántartásba vett kölcsönbeadókra 2024. július 1. napjától kell alkalmazni, azzal, hogy a létszámkövetelménynek első alkalommal a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időre vonatkozóan kell megfelelni,

b) 2. § (2) bekezdésével megállapított 1. § (7) bekezdését a Módr1. hatálybalépését megelőzően nyilvántartásba vett foglalkoztatóra 2024. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Azok a minősített kölcsönbeadók, akik azért kerülnek törlésre a 3. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból, mert nem felelnek meg e rendeletnek a Módr1. 2. § (1) bekezdésével megállapított 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti létszámkövetelménynek, a kölcsönzötti állományukban lévő harmadik országbeli állampolgárokat a tartózkodási engedélyek érvényességi idejének megfelelően foglalkoztathatják, de a tartózkodási engedélyek meghosszabbítására vonatkozóan nem terjeszthetnek elő kérelmet."

5. § Az R. 3. § (6) bekezdésében a "kormányhivatal törli" szövegrész helyébe a "kormányhivatal 30 napon belül törli" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék