6/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

egyes ivóvízhasználattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya az ivóvízminőségű vízigények kielégítését, az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló, igénybe vett, lekötött vagy távlati hasznosítás érdekében kijelölt vízbázisokra, továbbá az ilyen felhasználású víz kezelését, tárolását, elosztását szolgáló vízilétesítményekre terjed ki."

(2) Az R1. 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) E rendelet szerinti védőidomot, védőterületet, védősávot kell kijelölni

a) közcélú vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy ilyen célt szolgáló vízhasználathoz azon vízbázisok esetén, amelyek

aa) napi átlagban legalább 50 személy vízellátását biztosítják, vagy

ab) napi átlagban 10 m3-nél több ivóvizet termelnek, valamint

b) a jövőbeni ivóvízellátás célját szolgáló vízbázisok (a továbbiakban: távlati ivóvízbázis) védelme érdekében.

(4) A (3) bekezdés szerinti víztermelő vízilétesítményeken kívül, az (1) bekezdés szerinti egyéb víztermelő vízilétesítmények esetén az engedélyes kérelmére a vízügyi hatóság védőidomot, védőterületet, védősávot jelölhet ki."

(3) Az R1. 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A vízügyi hatóság a (4) bekezdés szerinti vízilétesítmények esetén előírhatja a védőidom, védőterület, védősáv kijelölését, ha az az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerinti ivóvízbiztonsági terv alapján indokolt."

2. § Az R1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vízügyi hatóság a védőövezetet úgy jelöli ki, hogy az a védelem céljával összefüggő és a terület használatával kapcsolatos korlátozások és intézkedések szempontjából egységes és összefüggő rendszert alkosson, amely biztosítja, hogy a veszélyek és veszélyesemények bekövetkezésének kockázata csökkenjen."

3. § Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felszín alatti vízbázisok esetén a 2. számú melléklet szerinti, a felszíni vízbázisok esetén a 3. számú melléklet szerinti

a) belső védőidom, védőövezet rendeltetése: a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól, továbbá a kis, közepes és nagy valószínűséggel bekövetkező veszélyektől;

b) külső védőidom, védőövezet rendeltetése: a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem, valamint a közepes és nagy valószínűséggel bekövetkező veszélyektől való védelem;

c) hidrogeológiai védőidom, védőövezet rendeltetése: a le nem bomló szennyező anyagok elleni, a nagy valószínűséggel bekövetkező veszélyektől való védelem, amelyet vagy a vízkivétel teljes utánpótlódási területére (vízgyűjtőjére) vagy meghatározott részére kell kijelölni."

4. § (1) Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A védőidomot, védőterületet és a kijelölést megalapozó dokumentációt - a 8. § (4) bekezdés l) pontja szerinti felülvizsgálattól függetlenül - az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerinti ivóvízbiztonsági terv minden második felülvizsgálatával egyidejűleg, tizenkét évente az engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét a vízügyi hatóságnak meg kell küldeni. A felülvizsgálat eredményétől függően, a vízügyi igazgatóság véleményének kikérését követően a vízügyi hatóság dönt a kijelölt védőidom, védőterület esetleges módosításáról."

(2) Az R1. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A 9. § szerinti ivóvízbiztonsági tervben a vízügyi hatóság határozatában rögzített előírásokat figyelembe kell venni."

5. § (1) Az R1. 17. § (1) bekezdés b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vízbázis, vízilétesítmény engedélyese köteles:)

"b) a 10-15. §-ban meghatározott feladatokkal járó kötelezettségek teljesítése érdekében a védőterületen ellenőrzést végezni, és szükség esetén a vízügyi hatóság megkeresésével intézkedést kezdeményezni;"

(2) Az R1. 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megkeresés alapján, az e rendelet szerinti tiltás, korlátozás alá eső, továbbá szennyezés veszélyével járó vagy ténylegesen szennyező tevékenységek felülvizsgálatát a vízügyi hatóság saját hatáskörben elvégzi, vagy a hatáskörrel rendelkező más hatóság megkeresésével kezdeményezi."

6. § Az R1. a következő 24. és 25. §-sal egészül ki:

"24. § E rendeletnek az egyes ivóvízhasználattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 6/2023. (I. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.Kr.) megállapított 1. § (1), (3), (4) és (4a) bekezdését, 2. § (2) és (4) bekezdését, 3. § (1) bekezdését, 9. §-át, 9/A. §-át, 12. § (2) bekezdés e) pontját, 17. § (1) bekezdés b) pontját, 17. § (1a) bekezdését, 1. számú mellékletét, valamint 5. számú melléklet "2. Jelmagyarázat" című táblázat 2. és 3. sorát a Mód.Kr. hatálybalépését követően megismételt eljárásokban is alkalmazni kell. 25. § Ez a rendelet

a) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

7. § Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § Az R1.

a) 2. § (2) bekezdésében a "biztonsági" szövegrész helyébe a "biztonsági és kockázatkezelési" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdés e) pont nyitó szövegrészében az "alapján meg kell állapítani" szövegrész helyébe az "alapján meg kell állapítani a veszélyeket, azaz," szöveg,

c) 5. számú melléklet "2. Jelmagyarázat" című táblázat 2. sor C oszlopában a "hatásvizsgálat" szövegrész helyébe a "hatásvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat" szöveg,

d) 5. számú melléklet "2. Jelmagyarázat" című táblázat 3. sor C oszlopában az "egyedi" szövegrész helyébe az "egyedi kockázatértékelési" szöveg

lép.

2. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

9. § A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő u)-w) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"u) ivóvíz kivételi pont: felszíni vagy felszín alatti vízkészletből emberi fogyasztásra szánt víz kivételi pontja;

v) ivóvíz kivételi pontok vízgyűjtő területe: az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet alkalmazásában ivóvíznek szánt vízkészletet érő veszélyek és veszélyesemények, valamint kockázatok azonosítása és kezelése érdekében a 14/A. § (1) bekezdése alapján kijelölt terület;

w) ivóvízszolgáltató: az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerinti ivóvízszolgáltató."

10. § Az R2. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az ivóvíz kivételi pontok vízgyűjtő területeinek jellemzését, valamint a veszélyek és a veszélyesemények azonosítását a vízgyűjtő-gazdálkodási tervet összeállító vízügyi igazgatási szerv a (2) és (3) bekezdés szerinti jellemzés, valamint terhelés-hatás vizsgálatok alapján végzi, figyelemmel a vízgyűjtő területeken zajló területhasználatra, felszíni lefolyási és vízutánpótlódási folyamatokra."

11. § Az R2. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A 12. § szerinti elemzéseket és vizsgálatokat hatévente felülvizsgálva, a felülvizsgálat eredményétől függően szükség szerint kell módosítani, illetve kiegészíteni.

(2) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervet összeállító vízügyi igazgatási szerv gondoskodik az ivóvíz kivételi pontok vízgyűjtő területeire vonatkozó, 12. § szerinti nyilvántartások létrehozásáról és vezetéséről, elemzések és vizsgálatok elvégzéséről, és annak eredményeit a vízszolgáltatók és a népegészségügyi, vízügyi és vízvédelmi hatóságok számára hozzáférhetővé teszi legkésőbb 2025. december 22-ig, majd azt követően hatévente felülvizsgálja."

12. § Az R2. "Ivóvíz kivételre kijelölt víztestek és megkülönböztetett védelem alatt álló területek" alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) Az ivóvíz kivételi pontok vízgyűjtő területeinek kijelölése során

a) az ivóvíz kivételi pontok vízgyűjtő területeinek magukban kell foglalniuk legalább a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint meghatározott, kijelölt, kialakított, vagy fenntartott védőidomot és védőterületet;

b) azonosítani kell az ivóvíz kivételi ponthoz dinamikusan kapcsolódó víztestet és közvetlen vízgyűjtőjét;

c) geo-referencia adatokkal kell azonosítani az ivóvíz kivételi ponthoz tartozó vízgyűjtő területen található valamennyi ivóvíz kivételi pontot.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti azonosítás során a kijelölésbe be kell vonni az érintett ivóvízszolgáltatókat.

(3) Az (1) bekezdés alapján kijelölt területek térképi megjelenítéséről a 14. § (1) bekezdése szerint kijelölt szervezet gondoskodik.

(4) Az ivóvíz kivételi pontok közegészségügyi és közbiztonsági szempontból érzékeny geo-referencia adatainak védelmét biztosítani kell. Azokat kizárólag a népegészségügyi hatóság, a vízügyi és vízvédelmi hatóság, valamint a vízszolgáltató jogosult megismerni."

13. § Az R2. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A vizek, a vízgyűjtő területek és a védett területek állapotának figyelemmel kísérésére és rendszeres értékelésére jogszabályban meghatározott monitoring programot kell kidolgozni és végrehajtani.

(2) A monitoring programot a VKI 21. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kidolgozott műszaki előírások és szabványosított módszerek figyelembevételével kell megtervezni, kialakítani és működtetni úgy, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ennek eredményeire alapozva hatékonyan, megbízhatóan és teljeskörűen történhessen.

(3) A monitoring programon belül az ivóvízkivételi ponthoz tartozó vízgyűjtő monitoringját úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen a 12. § (4) bekezdése szerinti veszélyek és veszélyesemények azonosítására, továbbá az e rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerinti vízgyűjtő szintű kockázatértékelésre és kockázatkezelésre. A monitoringnak figyelembe kell vennie

a) az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet mellékletében meghatározott határértékeket, valamint vízminőségi jellemzőket;

b) a felszín alatti vízre vonatkozó minőségi előírásokban meghatározott anyagokat és azon anyagokat, amelyekre a szennyező anyagokra vonatkozó küszöbértékek kerültek meghatározásra;

c) a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott elsőbbségi anyagokat és egyéb szennyező anyagokat;

d) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott, vízgyűjtő-specifikus szennyező anyagokat;

e) az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően azonosított veszélyek, veszélyesemények és kockázatok azonosítása alapján meghatározott szennyező anyagokat;

f) azokat a természetesen előforduló anyagokat a felszíni vizekben és a felszín alatti vizekben, valamint a vízkivételi pontok vízgyűjtő területein vagy a nyersvízben, amelyek kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre vagy az ivóvízbiztonságra, valamint

g) az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet alapján összeállított megfigyelési listán szereplő anyagokat és vegyületeket.

(4) Az ivóvíz kivételi pontok vízgyűjtő területeire a (3) bekezdés szerinti monitoring során ki kell választani azokat a paramétereket, anyagokat vagy szennyezőanyagokat, amelyek a 12. § (4) bekezdése szerinti veszélyek és veszélyesemények szempontjából vagy a vízszolgáltatók által az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerint benyújtott adatok alapján a monitorozás tekintetében lényegesek. A kiválasztás során figyelembe kell venni a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló miniszteri rendelet szerinti, felszíni és felszín alatti ivóvízkivételi művekre vonatkozó vízminőségi mérési előírásokat is.

(5) A (4) bekezdés szerinti releváns paraméterek, anyagok vagy szennyező anyagok meghatározásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik a miniszter bevonásával.

(6) Az ivóvíz kivételi pontok vízgyűjtő területein a 15. § (4) bekezdésében előírtak szerint végzett monitoring eredményeihez a vízszolgáltatók, valamint a népegészségügyi hatóság, a vízügyi és vízvédelmi hatóság hozzáférését először 2025. december 22-ig, azt követően folyamatosan biztosítani szükséges."

14. § Az R2. "A felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a védett területek állapotának monitoringja" alcíme a következő 15/A. §-sal és 15/B. §-sal egészül ki:

"15/A. § Ha a vízszolgáltató számára megengedett egy paraméter monitorozási gyakoriságának csökkentése vagy egy paraméter törlése az ellenőrizendő paraméterek listájából, a 15. § (1) bekezdésében előírt monitoring program részeként biztosítani szükséges, hogy a vízkivételi pontok vízgyűjtő területeire vonatkozó kockázatértékelés és kockázatkezelés - az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelettel összhangban - elvégzett felülvizsgálata során megtörténjen e paraméterek megfelelő monitorozása, legfeljebb hatévenkénti gyakorisággal.

15/B. § (1) A kockázatkezelési intézkedések részeként a felszíni vizekben és a felszín alatti vizekben, valamint a vízkivételi pontok vízgyűjtő területein vagy a nyersvízben azon paraméterek, anyagok vagy szennyező anyagok megfelelő monitoringját biztosítani kell, amelyek a vízfogyasztás révén kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre, vagy az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének elfogadhatatlan romlását okozhatják, és amelyek a 15. § (1) bekezdése szerint elvégzett monitoring program során nem kerültek figyelembevételre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti monitoring eredményei részét képezik a 15. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgált monitoring programnak."

15. § Az R2. 18. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A program részeként a vízügyi igazgatási szerv összefoglalót készít az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet által előírt ivóvízbiztonsági tervekben szereplő - a vízkivételi pontok vízgyűjtő területeire vonatkozó - megelőző vagy kockázatcsökkentő intézkedésekről, ezen belül

a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet alapján az előzetesen kijelölt vagy kijelölt vízbázis védőterületén belül, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló miniszteri rendelet szerinti vízbázis biztonságba helyezését megalapozó dokumentációban és a védőterületet kijelölő hatósági határozatban foglalt intézkedésekről, valamint

b) további, a vízkivételi pontok vízgyűjtő területeire a vízszolgáltató által - a vízügyi igazgatási szerv bevonásával -meghatározott intézkedésekről.

(4b) A (4a) bekezdés szerinti összefoglalót a vízügyi igazgatási szervnek először 2027. március 22-ig kell elkészítenie, majd hatévente frissítenie."

16. § (1) Az R2. a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § E rendeletnek az egyes ivóvízhasználattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 6/2023. (I. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.Kr.5.) megállapított 2. § u)-w) pontját, 3. § (6) bekezdés b) pontját, 12. § (4) bekezdését, 13. §-át, 14. § (1) bekezdését, 14/A. §-át, 15. §-át, 15/A. §-át, 15/B. §-át, 18. § (4a) és (4b) bekezdését, valamint 2. számú mellékletét a Mód.Kr.5. hatálybalépését követően megismételt eljárásokban is alkalmazni kell."

(2) Az R2. 22. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"e) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelv."

17. § Az R2. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

18. § Az R2.

a) 3. § (6) bekezdés b) pontjában a "védőterületek" szövegrész helyébe a "védőterületek, valamint az ivóvíz kivételi pontok vízgyűjtő területei" szöveg,

b) 13. §-át követő "Ivóvíz kivételre kijelölt víztestek és megkülönböztetett védelem alatt álló területek" alcím címe helyébe az "Ivóvíz kivételre kijelölt víztestek, vízgyűjtő területek és megkülönböztetett védelem alatt álló területek" alcím cím,

c) 14. § (1) bekezdésében a "területekről a külön jogszabályok" szövegrész helyébe a "területekről, ideértve a 14/A. § (1) bekezdése szerint azonosított ivóvíz kivételi pontok vízgyűjtő területeit, a vonatkozó jogszabály" szöveg

lép.

3. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő 17a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"17a. különleges közüzemi ivóvízellátás: a közműves ivóvíz közkifolyóról vagy más közműves vízvételi helyről történő biztosítása, ideértve azt a vízellátást is, amikor a közműves ivóvíz a természetes személy lakóhelyétől 150 méternél nagyobb távolságban lévő közkifolyóról vagy más közműves vízvételi helyről biztosított,"

(2) Az R3. 2. §-a a következő 22a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"22a. nem közműves ivóvízellátás: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó ivóvízellátás, ideértve azt a vízellátást is, amikor

a) a nem közműves ivóvízellátás keretében

aa) saját célú ivóvízműből biztosított az ivóvíz, vagy

ab) ismeretlen módon biztosított az ivóvíz,"

(3) Az R3. 2. § 28a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"28a. saját célú ivóvízmű: víztermelő létesítmény, a hozzá tartozó gépészet és a csatlakozó-, házi ivóvízhálózat, illetve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény vagy víztisztító berendezés, amely a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint nem minősül víziközműnek, és amely lehet

a) magán ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű: házi ivóvízigényt kiszolgáló vízilétesítmény, amely egy háztartás ingatlanon belüli legfeljebb 500 m3/év ivóvízigényét fedezi,

b) közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű: közösségi ivóvízigényt kiszolgáló vízilétesítmény, ideértve a vizet kereskedelmi, szolgáltatási, közszolgáltatási célból biztosító, vagy a helyi közösség ivóvízigényét kiszolgáló vízilétesítményeket, illetve egyéb ivóvízigényt kiszolgáló vízilétesítményeket, ideértve a munkavégzéshez kapcsolódó tevékenységet végző létesítményeket, amelyek egyedi ellátást valósítanak meg egy vagy több ingatlanon,"

20. § (1) Az R3. 16/A. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A saját célú ivóvízmű (3) bekezdés b) pontja szerinti védelmét úgy kell megvalósítani, hogy

a) magán ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű esetén a vízkivételi hely körüli 10 méter sugarú terület a saját ingatlanon belül legyen, amely területen az ingatlan tulajdonosának vagy az üzemeltetőnek meg kell akadályozni a szennyezőanyagok saját célú ivóvízműbe és a környező földtani közegbe történő bocsátását, valamint

b) közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű esetén az megfeleljen az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott módon elkészített ivóvízbiztonsági tervben foglaltaknak.

(5) A (3) bekezdésben foglalt tevékenységet az engedélyező hatóság ellenőrzi.

(6) Magán ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű esetében az ellenőrzés során az engedélyező hatóság megkeresheti a víz felhasználási feltételeinek meghatározásához a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)."

(2) Az R3. 16/A. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű esetén a népegészségügyi ellenőrzésre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet irányadó.

(8) A közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű tulajdonosa az ivóvízmű üzemeltetését írásbeli szerződésben átengedheti, ha az üzemeltető részéről a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak."

(3) Az R3. 16/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16/B. § (1) A saját célú ivóvízműből a közvetlen emberi fogyasztásra kerülő víz minőségének meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott, az ivóvíz minőségének értékelésére szolgáló parametrikus értékeknek és határértékeknek.

(2) A magán ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű üzemeltetője a kitermelt ivóvíz minőségét háromévente legalább egy alkalommal ellenőrzi vagy ellenőrizteti legalább az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott, a magán ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízművek esetén vizsgálandó vízminőségi paraméterek tekintetében. A járási hivatal a helyben fennálló kockázatok figyelembevételével további vizsgálatot írhat elő, amelyet a 16/A. § (5) bekezdése szerinti ellenőrzés után tizenkét hónapon belül kell elvégezni.

(3) A magán ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű üzemeltetője köteles a vizsgálati eredményeket a járási hivatal részére a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül továbbítani. A vizsgálati eredményeket a járási hivatal tizenöt napon belül kiértékeli, és dönt a szükséges intézkedések megtételéről, majd döntéséről értesíti az engedélyező hatóságot és a települési önkormányzatot.

(4) A közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű üzemeltetője a kitermelt ivóvíz minőségét az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ellenőrzi vagy ellenőrizteti.

(5) Ha az üzemeltető által a magán ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízműben végzett vizsgálati eredmények alapján a járási hivatal az ivóvíz minőségi követelményeinek való megfelelést nem tudja megállapítani, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosításához szükséges eljárást kezdeményez az engedélyező hatóságnál. A járási hivatal az eljárás kezdeményezésével egy időben csatolja a megfelelő ivóvíz biztosításával összefüggő szakmai javaslatát indokolással ellátva.

(6) Ha az engedélyező hatóság vagy a közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízműje által közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízműben végzett vizsgálati eredmények alapján a járási hivatal az ivóvíz minőségi követelményeinek való megfelelést nem tudja megállapítani, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerint jár el.

(7) Ha az ivóvíz minőségi követelmények az (5) bekezdés szerint nem teljesülnek, az engedélyező hatóság mérlegeli az emberi egészség védelme érdekében szükséges intézkedéseket.

(8) Magán ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű esetén az intézkedéseknek legalább az ivóvízellátás közegészségügyi kockázatairól és azok csökkentési lehetőségeiről szóló tájékoztatásra, a közüzemi ivóvízhálózatra való csatlakozás kötelezettségről szóló értesítésre, valamint a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítására kell kiterjednie.

(9) Közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű esetén az engedélyező hatóság legfeljebb száznyolcvan nap teljesítési határidővel kötelezi a saját célú ivóvízmű üzemeltetőjét a biztonságos ivóvízellátáshoz szükséges intézkedések megtételére.

(10) A saját célú ivóvízmű üzemeltetője részére a vízügyi hatóság, a járási hivatal, valamint a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság a szakmai tanácsadás lehetőségét biztosítja.

(11) A közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű üzemeltetője köteles a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során a vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló miniszteri rendeletben foglalt előírásokat - a karbantartás és a létfontosságú rendszerelem védelmével kapcsolatos feladatok ellátása, az e-közmű rendszerből rendelkezésre álló közművek egységes hálózati térképeihez történő hozzáférés biztosítása, valamint a vízkivételi műnél az ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó szabályok kivételével - teljesíteni."

21. § Az R3. a következő 6b. alcímmel egészül ki:

"6b. Nem közműves és különleges közüzemi ivóvízellátás

16/D. § (1) A településen az érintett fogyasztók nem közműves és különleges közüzemi ivóvízellátását a települési önkormányzat a (4) bekezdésben foglalt közegészségügyi követelmények teljesítésével biztosítja.

(2) Nem közműves és különleges közüzemi ivóvízellátásra saját célú ivóvízművet, ennek hiányában a közüzemi ivóvízhálózathoz kapcsolható közvetlen vételezési lehetőséget, elsősorban közkifolyót, nyilvános helyeken kültéri, illetve beltéri ivóvízvételi lehetőségeket kell alkalmazni.

(3) A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges különleges közüzemi ivóvízellátás közkifolyókról vagy más vízvételi helyről történő biztosítása akkor fogadható el, ha az a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. § (11) bekezdésében foglalt mennyiségben és távolságon belül rendelkezésre áll.

(4) A települési önkormányzat a közigazgatási területén tájékoztatja a nem közműves és különleges közüzemi ivóvízellátástól eltérő ivóvízellátással érintett fogyasztót, hogy az önkormányzat biztosítja a (3) bekezdésben foglalt mennyiséget, amely ellátásért az önkormányzat szolgáltatási díjat érvényesíthet. E rendeletnek megfelelő, nem közműves ivóvízellátásként saját célú ivóvízmű üzemeltetőjével szemben szolgáltatási díj nem érvényesíthető.

(5) A létfenntartási és a közegészségügyi vízigények teljesítését a járási hivatal ellenőrzi, és szükség szerint intézkedik a települési önkormányzatnál.

(6) A települési önkormányzat a nem közműves és különleges közüzemi ivóvízellátás módját (különösen közösségi és magán ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű, közkifolyó, lajtos kocsi, ballon, zacskós víz, palackozott víz, nyilvános helyeken kültéri, illetve beltéri ivóvízvételi lehetőség biztosítása, egyéb ivóvízvételi lehetőség), az ellátott személyek számát, az ellátás gyakoriságát, a mozgásukban korlátozottak egyedi ivóvízellátásának módját és gyakoriságát bejelenti a járási hivatalnak az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.

(7) A települési önkormányzat nem közműves ivóvízellátási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó számára a saját célú ivóvízműből biztosított

a) ivóvíz a 16/B. § (1) bekezdésében előírt ivóvíz-minőségi követelménynek megfelel, illetve a víz fogyasztásához a járási hivatal hozzájárult; vagy

b) víz vagy ismeretlen egyéb vízellátásból származó víz minősége nem felel meg az ivóvíz minőségi követelményeinek, de annak a szociális vízigény biztosítására és egyéb háztartási célra való felhasználásához a járási hivatal hozzájárult, és a települési önkormányzat legalább 3 liter/fő/nap mennyiségben biztosít ivóvizet ivóvíz-fogyasztásra és ételkészítésre."

22. § Az R3. a következő 84. §-sal és 85. §-sal egészül ki:

"84. § E rendeletnek az egyes ivóvízhasználattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 6/2023. (I. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.Kr.5.) megállapított 2. § 17a. pontját, 2. § 22a. pontját, 2. § 28a. pontját, 16/A. § (4)-(8) bekezdését, 16/B. §-át, valamint 6b. alcímét a Mód.Kr.5. hatálybalépését követően megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

85. § E rendeletnek a Mód.Kr.5. által megállapított rendelkezései az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják."

4. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 12. és 13. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek az egyes ivóvízhasználattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 6/2023. (I. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 1. mellékletét a Módr5. hatálybalépését követően megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

13. § E rendelet 1. mellékletének a Módr5. által megállapított rendelkezései az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják."

(2) Az R4. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

25. § Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 6/2023. (I. 12.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. számú melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"9. veszélyek és veszélyesemények: az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmak."

2. melléklet a 6/2023. (I. I2.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. számú melléklet "II. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata során beépítendő további tartalmi elemek" alcíme a következő 6. ponttal egészül ki:

"6. Az ivóvíz kivételi pontok vízgyűjtő területeire az ivóvízbiztonsági tervek alapján a népegészségügyi szerv által jóváhagyott megelőző, illetve kockázatcsökkentő intézkedések összefoglalása."

3. melléklet a 6/2023. (I. 12.) Korm. rendelethez

Az R4. 1. mellékletében foglalt 13. Népegészségügyi ügyek táblázat a következő 16. és 17. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási
hatósági eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
16.Ivóvízbiztonsági
terv
jóváhagyása
Az ivóvízkivételi
pontok vízgyűjtő
területeire vonatkozó
kockázatértékelés és
kezelés megfelelősége,
a vízbázisvédelmi
követelményeknek történő
megfelelés, valamint
a nyers vízkezelést,
fertőtlenítést és egyéb,
technológiát érintő
kérdések.
Minden
esetben
Vízkivétel helye
szerint hatáskörrel
rendelkező vízügyi
hatóság
Országos
vízügyi
hatóság
21 nap
17.Ivóvízbiztonsági
terv
jóváhagyása
Az ivóvízkivételi
pontok vízgyűjtő
területeire vonatkozó
kockázatértékelés és
kezelés megfelelősége,
valamint annak elbírálása,
hogy a felszíni és felszín
alatti vizek minősége,
mennyisége védelmére
és állapotromlására
vonatkozó jogszabályban,
illetve határozatban
meghatározott előírások
érvényesíthetők-e, továbbá
az ivóvízbiztonsági
terv részét képező
ivóvíz vizsgálati terv
megfelelősége.
Minden
esetben
Vízkivétel helye
szerint hatáskörrel
rendelkező
vízvédelmi
hatóság
Országos
vízvédelmi
hatóság
21 nap

Tartalomjegyzék