73/2023. (XII. 23.) BM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [a továbbiakban: 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 73/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

1. Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat V. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

v.Veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

2. Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat V.6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

V.6.ETTSZ szakvélemény45 000 Ft/anyag
vagy keverék

3. Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő XI.23. sorral egészül ki:

XI.23.Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes
gyógytényezők megnevezés engedélyezésében szakhatósági közreműködés
(a kitermelés körülményeinek közegészségügyi szempontú vizsgálata)
31 500 Ft

4. Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) IV.5. sorában a "vízminőségi jellemző alóli felmentés" szövegrész helyébe a "(derogáció), parametrikus értéktől való átmeneti eltérés engedélyezése, vizsgálati szám csökkentésének engedélyezése" szöveg,

b) IV.8. sorában az "a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek nyilvántartásba vétele és a víz kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági" szövegrész helyébe az "a fürdővízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vétele," szöveg és a "termék" szövegrész helyébe a "termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia" szöveg,

c) IV.14. sorában az "a medencés közfürdőkben a víz kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági" szövegrész helyébe a "fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vételének," szöveg és a "termék" szövegrész helyébe a "termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia" szöveg,

d) IV.15. sorában az "a medencés közfürdőkben a víz kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági" szövegrész helyébe a "fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák bejelentőjének," szöveg,

e) IV.14-16. sorában az "a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek nyilvántartásba vételének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálata, valamint a víz kezelésére vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe a "fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vételének megújítása," szöveg és a "termék" szövegrész helyébe a "termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia" szöveg,

f) V.2. sorában a "készítménnyel" szövegrész helyébe a "keverékkel" szöveg,

g) V.3. sorában az "anyag vagy veszélyes készítmény" szövegrész helyébe a "keverék" szöveg és az "anyag vagy készítmény" szövegrész helyébe a "keverék" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék