1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés i) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés d) pontjában és 68. § (12) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (6) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

1. §[1]

E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK), az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, valamint a népegészségügyi, illetve sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál és a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál (a továbbiakban együtt: intézet) az 1. melléklet szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegű szolgáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményező magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).

2. §

(1) A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) köteles megfizetni.

(2) Az 1. mellékletben megállapított laboratóriumi vizsgálati díjtételeket mintaelemenként kell felszámítani, és ezek magukban foglalják a szabványban vagy vizsgálati módszerben előírt minta-előkészítés, valamint párhuzamos vizsgálatok költségeit is.

(3)[2] A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az intézet 2. mellékletben feltüntetett számlájára elektronikus úton megfizetni. A díj megfizetését átutalás esetén a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(4) A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó intézet bevétele. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézet a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységeket megillető bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5)[3] A jogorvoslati díjat - amelynek mértéke azonos az elsőfokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró szerv részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni.

(6) Díjmentes az új eljárás, ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró intézet az első fokon eljárt intézet részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát megsemmisíti és az első fokon eljáró intézetet új eljárás lefolytatására utasítja.

(7) E rendelet alkalmazása során

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b)[4] a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2)-(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra, valamint - a jogszabálysértő határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése esetén - a jogszabálysértő határozatot eredményező elsőfokú eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

(8) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(9)[5] Az 1. mellékletben foglalt táblázat XII. pontja szerinti orvostudományi kutatás engedélyezése során fizetendő díjból a szakértői díjtételt a kutatásba bevont telephelyenként kell megfizetni. Az engedély módosítása során minden egyes önálló, jogszabály szerinti, egymással össze nem függő lényeges módosítás iránti kérelem külön díj köteles.

(10)[6] Az intézet a hozzá befizetett,

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat XII. 1. pontja, illetve XII. 2. pontja szerinti díjból az orvostudományi kutatás engedélyezése, illetve az engedély lényeges módosítása esetén

aa)[7] a szakhatósági állásfoglalásért az igazgatási díjtétel ott meghatározott részét az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10032000-01490576-00000000 számú számlájára,

ab) a szakértői tevékenységért az igazgatási díjtétel ott meghatározott részét az engedélyezési eljárásban az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott szakértő számlájára

átutalja,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat XII. 3. pontja szerinti díjból az orvostudományi kutatás engedélyezése, illetve az engedély lényeges módosítása esetén a szakvéleményért az igazgatási díjtétel ott meghatározott részét az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott, véleményt adó illetékes Regionális Kutatásetikai Bizottság részére átutalja.

(11)[8]

(12)[9]

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2)[10]

(3)[11]

(4)[12]

(5)[13]

(6)[14]

(7)[15]

4. §[16]

Ez a rendelet

a) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (8) bekezdésének,

b) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (8) bekezdésének

c)[17] az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez

[18]
I.Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
I.1.Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás
I.1.1.Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése kivételével - telephelyenként30 000 Ft
I.1.2.Járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás:
I.1.2.1.Rendelőintézet engedélyezési eljárás telephelyenként70 000 Ft
I.1.2.2.Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás telephelyenként35 000 Ft
I.1.3.Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás:
I.1.3.1.Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (400 ágyszámig)80 000 Ft
I.1.3.2.Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (401-től 800 ágyszámig)100 000 Ft
I.1.3.3.Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás (800 ágyszám feletti egészségügyi szolgáltató esetén)130 000 Ft
I.1.4.Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység, a közreműködői tevékenységet is ideértve - kivéve a kizárólag bejelentés alapján nyilvántartásba vett személyes közreműködőként végzett tevékenységet - megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás telephelyenként30 000 Ft
I.1.5.Működési engedély módosítása telephelyenként20 700 Ft
I.1.6.
I.1.7.
I.1.8.Az Eütv. 108/A. §-ában foglaltak szerinti hatósági nyilvántartásba vétel iránti bejelentés10 000 Ft
[19]
I.2.1.Működtetési jog (praxisjog) engedélyezési eljárás16 000 Ft
I.2.2.Működtetési jog (praxisjog) engedélyének módosítása4 000 Ft
I.3.Gyógyszerellátással kapcsolatos eljárások:
I.3.1.Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) engedélyezése21 000 Ft
I.3.2.Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) engedély módosítása5 000 Ft
I.3.3.Gyógyszertár működési engedélyezési eljárás66 000 Ft
I.3.4.Gyógyszertár működési engedélyének módosítása30 000 Ft
I.3.5.Gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazásának engedélyezése30 000 Ft
I.3.6.Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) átruházásának engedélyezése5 000 Ft
I.3.7.Fiókgyógyszertár áthelyezésének engedélyezése5 000 Ft
II.Egyes élelmiszerekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
II.1.Különleges táplálkozási célú élelmiszerek bejelentése50 000 Ft
II.2.Felmentés a különleges táplálkozási célú élelmiszer csomagolására előírt kötelezettség alól11 100 Ft
II.3.Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerrel kapcsolatos tájékoztató és oktató anyagok (eszközök) engedélyezése12 200 Ft
II.4.Étrend-kiegészítő készítmények bejelentése50 000 Ft
II.5.Új élelmiszerek elsődleges értékeléséhez szakvélemény készítése307 000 Ft
II.6.
II.7.
III.Kozmetikai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
III.1.Kozmetikai terméket gyártó tevékenység bejelentése12 600 Ft
III.2.
III.3.
III.4.
III.5.
III.6.
III.7.
III.8.
III.8.1.
III.8.1.1.
III.8.1.2.
III.8.1.3.
III.8.1.4.
III.8.1.5.
III.8.1.6.
III.8.1.7.
III.8.1.8.
III.8.1.9.
III.8.1.10.
III.8.1.11.
III.8.1.12.
III.8.1.13.
III.8.2.
[20]
Rövidítések:
TITR: titrimetria
HPLC: nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia
AAS: atomabszorpciós spektrofotometria
SPF: spektrofotometria
IV.Vizekkel kapcsolatos közegészségügyi igazgatási szolgáltatások
IV.1.Laboratóriumnak a közfürdők, illetve természetes fürdőhelyek fürdővizének ellenőrzésére történő feljogosítása92 600 Ft
IV.2.Egyedi felmentés vízforgató berendezés telepítése alól60 000 Ft
IV.3.Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása34 900 Ft
IV.4.Természetes fürdőhely kijelölési eljárás48 000 Ft
IV.5.Ivóvíz-határérték alóli eltérési engedély, (derogáció), parametrikus értéktől való átmeneti eltérés engedélyezése, vizsgálati szám csökkentésének engedélyezése38 400 Ft
IV.6.
IV.7.
IV.8.Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vétele, engedélyezése96 000 Ft/termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia
IV.9.
IV.10.
IV.11.
IV.12.Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentési engedély
módosítása
30 000 Ft
IV.13.Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentés engedélyese
adataiban bekövetkezett változás
16 000 Ft
IV.14.Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vételének, engedélyének módosítása48 000 Ft/termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia
IV.15.Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák bejelentőjének, engedélyesének adataiban bekövetkezett
változás miatti módosítás
16 000 Ft
IV.16.Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vételének megújítása, felülvizsgálata48 000 Ft/termék, vízkezelő vegyszer, szűrőanyag, technológia
IV.17.Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyásaa) évi átlagban 50 000 főnél többet
ellátó vízmű esetében 192 000 Ft,
b) évi átlagban 50 000 főnél
kevesebbet ellátó vízmű esetében
96 000 Ft
IV.18.Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálataa) évi átlagban 50 000 főnél többet
ellátó vízmű esetében 96 000 Ft,
b) évi átlagban 50 000 főnél
kevesebbet ellátó vízmű esetében
48 000 Ft
V.Veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
V.1.A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kiviteli bejelentés és hozzájárulás iránti kérelem19 100 Ft
V.2.Veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel folytatott tevékenység (és a tevékenységben bekövetkezett változás) bejelentése7 800 Ft/telephely
V.3.Veszélyes keverék bejelentése9 200 Ft/keverék
V.4.
V.5.
V.6.ETTSZ szakvélemény45 000 Ft/anyag
vagy keverék
V.7.Méregközpontba történő bejelentés díjtételei
V.7.1.Bejelentés16 000 Ft/bejelentés
V.7.2.Bejelentés módosítása jelentős (az összetételt érintő) változás esetén12 000 Ft/módosítás
[21]
VI.Biocid anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
VI.1.Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése2 500 000 Ft
VI.2.Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése, ha az azonos
a hatóanyag jóváhagyási eljárásában referenciatermékként értékelt
termékkel
500 000 Ft
VI.3.Biocid termékcsalád forgalomba hozatalának engedélyezése5 000 000 Ft
VI.4.Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének
módosítása adminisztratív változtatás esetén
25 000 Ft
VI.5.Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása kisebb
mértékű változtatás esetén
Biocid termékcsalád esetén
150 000 Ft
300 000 Ft
VI.6.Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása jelentős
változtatás esetén
Biocid termékcsalád esetén
1 000 000 Ft
2 000 000 Ft
VI.7.Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének
megújítása, ha a dokumentáció teljes körű újraértékelése szükséges
1 875 000 Ft
VI.8.Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének
megújítása, ha a dokumentáció korlátozott mértékű újraértékelése
szükséges
625 000 Ft
VI.9.Azonos biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése75 000 Ft
[22]
VI.10.Biocid termékcsalád újabb tagja forgalomba hozatalának bejelentése75 000 Ft
VI.11.Biocid termék forgalomba hozatalának egyszerűsített eljárással történő
engedélyezése során a dokumentáció értékelése
Biocid termékcsalád esetén
500 000 Ft
1 000 000 Ft
VI.12.Az egyszerűsített engedélyezési eljárás keretében engedélyezett biocid
termék forgalmazásának bejelentése
50 000 Ft
VI.13.Egyszerűsített eljárással kiadott biocid termék forgalomba hozatali
engedélyének megújítása során a dokumentáció értékelése
50 000 Ft
VI.14.Biocid termék más tagállamban kiadott engedélyének elismerési eljárása500 000 Ft
VI.15.Biocid termékcsalád kölcsönös elismerési eljárással történő
engedélyezése
1 000 000 Ft
VI.16.Biocid termék vagy termékcsalád kölcsönös elismerési eljárás során
megadott forgalomba hozatali engedély adminisztratív módosítása
25 000 Ft
VI.17.Biocid termék kölcsönös elismerési eljárás során megadott forgalomba
hozatali engedély kisebb mértékű változtatás esetén történő módosítása
Biocid termékcsalád esetén
50 000 Ft
VI.18.Biocid termék kölcsönös elismerési eljárás során megadott forgalomba
hozatali engedély jelentős változtatás esetén történő módosítása
Biocid termékcsalád esetén
200 000 Ft
400 000 Ft
VI.19.Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése, ha a termék egy
hatóanyagnál többet tartalmaz
Alapdíj + 200 000 Ft
minden további
hatóanyagra
VI.20.Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése további
terméktípusokra
Alapdíj + 200 000 Ft
minden további
terméktípusra
VI.21.Biocid termékek összehasonlító értékelése1 250 000 Ft
hatóanyagonként
VI.22.Párhuzamos kereskedelemi engedély100 000 Ft
VI.23.Biocid hatóanyag jóváhagyására irányuló eljárásban a dokumentáció
értékelése
45 000 000 Ft
VI.24.A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó,
vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyagnak a korábbitól eltérő
további terméktípus jóváhagyására irányuló eljárásban a dokumentáció
értékelése
22 500 000 Ft
VI.25.Biocid hatóanyag jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban
a dokumentáció teljes újraértékelése
45 000 000 Ft
VI.26.Biocid hatóanyag jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban
a dokumentáció részleges újraértékelése
22 500 000 Ft
VI.27.A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó,
vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyag a korábbitól eltérő
további terméktípusban történő jóváhagyásának megújítására irányuló
eljárásban a dokumentáció teljes újraértékelése
22 500 000 Ft
VI.28.A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó,
vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyag a korábbitól eltérő
további terméktípusban történő jóváhagyásának megújítására irányuló
eljárásban a dokumentáció részleges újraértékelése
11 250 000 Ft
A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes
szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a szerinti
átmeneti rendszer díjtételei
[23]
VI.29.Rovar-, rágcsálóirtó szer és rovarriasztó szer forgalomba hozatalának
engedélyezése
96 000 Ft/termék
VI.30.Rovar-, rágcsálóirtó szer, valamint rovarriasztó szer szakvéleményezése
forgalomba hozatalhoz:
VI.30.1.Rovarirtó szerek szakvéleményezése333 500 Ft
VI.30.2.Rovarriasztó szerek szakvéleményezése177 400 Ft
VI.30.3.Rágcsálóirtó szer szakvéleményezése243 200 Ft
VI.31.Irtószer felhasználás engedélyezése11 000 Ft
VI.32.Fertőtlenítőszer forgalomba hozatalának és fertőtlenítési technológia
engedélyezése
96 000 Ft/termék
VI.33.Ivóvízellátásban, uszoda- és fürdővízben felhasználható biocid anyag
engedélyezése
96 000 Ft/termék
VI.34.A biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása
értékelést nem igénylő változtatás esetén
25 000 Ft
VI.35.A biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása
értékelést igénylő változtatás esetén
48 000 Ft
VI.36.Nem engedélyezett biocid terméken, vagy kizárólag biocid
terméken való felhasználásra szánt, nem jóváhagyott
hatóanyagon kutatási vagy fejlesztési célú kísérlet és vizsgálat
elvégzésének kezdeményezése
50 000 Ft
VI.37.Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali
engedélyének megújítása, ha az értékelést más tagállam végzi
375 000 Ft
VI.38.Biocid termékek más tagállamban végzett összehasonlító
értékelésének elismerése
150 000 Ft hatóanyagonként
VI.39.
[24]
VII.Immunológiai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
Immunológiai készítmények gyártási tételének vizsgálata forgalomba hozatalt megelőzően:
VII.1.Külföldi készítmény, külföldi hatósági bizonylattal147 000 Ft
VII.2.Készítmény hatósági bizonylat nélkül525 500 Ft
VII.3.
VIII.Atomenergia alkalmazásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
VIII.1.
VIII.1.1.
VIII.1.2.
VIII.1.3.
VIII.2.
VIII.3.
VIII.4.
VIII.5.
[25]
VIII.6.
VIII.7.
VIII.8.
VIII.9.
VIII.10.
VIII.11.
VIII.12.
VIII.13.
VIII.14.
VIII.14.1.
VIII.14.2.
VIII.14.3.
VIII.14.4.
VIII.15.
VIII.16.
VIII.16.1.
VIII.16.2.
VIII.17.
VIII.18.
VIII.19.
VIII.20.
VIII.21.
VIII.22.
VIII.23.
VIII.24.
IX.Közegészségügyi-járványügyi igazgatási szolgáltatások
IX.1.Légi szúnyogirtás engedélyezése18 500 Ft
IX.2.
IX.3.
X.Természetes gyógytényezőkkel és ásványvizekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
X.1.
X.2.
X.3.Gyógyfürdőintézmény megnevezésének és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése120 000 Ft
X.4.Elismert ásványvíz megnevezés használatának és gyógyászati célú használatbavételének, továbbá mesterséges ásványvíz előállításának engedélyezése60 000 Ft
X.5.Elismert ásványvíz gyógyvízzé történő átminősítése és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése előzetes szakvéleménnyel együtt47 000 Ft
X.6.Gyógyvízmegnevezés használatának, illetve gyógyászati célú felhasználásának, valamint forgalomba hozatalának engedélyezése előzetes szakvéleménnyel87 000 Ft
X.7.Gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezésének és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése előzetes szakvéleménnyel együtt87 000 Ft
X.8.Korábban kiadott engedély módosítása, felülvizsgálata41 000 Ft
X.9.Közegészségügyi szakvélemény adása gyógyhely megnevezés használatának engedélyezéséhez36 600 Ft
X.10.Közegészségügyi szakvélemény adása elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényező megnevezés használatának engedélyezéséhez29 700 Ft
X.11.Település egésze vagy meghatározott része gyógyhellyé
nyilvánításának engedélyezése
160 000 Ft
XI.Más hatóság eljárásában történő közreműködéssel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
XI.1.
[26]
XI.2.
XI.3.Kereskedelmi szálláshely működtetésében való szakhatósági közreműködés28 500 Ft
XI.4.Vízbázisok védelmével kapcsolatos szakhatósági közreműködés30 700 Ft
XI.5.Fürdési célú gázveszélyes víz igénybevételével kapcsolatos szakhatósági közreműködés23 500 Ft
XI.6.Elvi vízjogi engedélyezési vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásokban történő szakhatósági közreműködés23 900 Ft
XI.7.Felszíni víz ivóvízként való felhasználására vonatkozó eljárásban szakhatósági közreműködés23 900 Ft
XI.8.Közfürdő védőterületének kialakításában való szakhatósági közreműködés20 200 Ft
XI.9.50 főnél kevesebb személyt ellátó, vagy napi 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltató vízellátó rendszer közegészségügyi feltételeinek megállapítása20 200 Ft
XI.10.Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos közegészségügyi szakhatósági közreműködés23 500 Ft
XI.11.Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos (hulladékkezelő létesítményre vonatkozó) szakhatósági közreműködés27 700 Ft
XI.12.Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték-túllépés engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés27 700 Ft
XI.13.Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezési eljárásában történő szakhatósági közreműködés27 700 Ft
XI.14.Veszélyes hulladék elhelyezésével kapcsolatos szakhatósági közreműködés24 200 Ft
XI.15.
XI.16.Környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közreműködés29 700 Ft
XI.17.Vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásba vételéhez előírt szakhatósági közreműködés30 000 Ft
XI.18.
XI.19.
XI.20.
XI.21.Telepengedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés19 400 Ft
XI.22.Utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezési eljárásában szakhatósági közreműködés11 500 Ft
XI.23.Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyhatású víz, gyógyiszap és egyéb természetes
gyógytényezők megnevezés engedélyezésében szakhatósági közreműködés
(a kitermelés körülményeinek közegészségügyi szempontú vizsgálata)
31 500 Ft
XII.Orvostudományi kutatással kapcsolatos igazgatási
szolgáltatások [nem kereskedelmi kutatás, valamint az Eütv. 159. §
(5) bekezdése szerinti kutatás kivételével]
XII.1.Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély
módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos
és Kutatásetikai Bizottságának szakhatósági állásfoglalása
alapján
377 000 Ft + kutatásba bevont telephelyenként 25 000 Ft szakértői díj
(az összegből a szakhatósági eljárás díja 320 000 Ft)
XII.2.Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély
módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács
Humánreprodukciós Bizottságának szakhatósági állásfoglalása
alapján
372 000 Ft + kutatásba bevont telephelyenként 25 000 Ft szakértői díj
(az összegből a szakhatósági eljárás díja 315 000 Ft)
XII.3.Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély
módosítása a Regionális Kutatásetikai Bizottságok (RKEB)
véleménye alapján
114 000 Ft
(ebből az RKEB díja: 15 300 Ft)
XIII.A nemdohányzók védelmével kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
XIII.1.Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 2. § (9) bekezdése alapján, az Nvt. 2. § (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a munkavállalók részére40 000 Ft
XIII. 2.Új adalékanyagok dohánytermék-gyártásban történő felhasználásának bejelentése, a korábban bejelentett adalékanyagra vonatkozó tanulmány elbírálása, új dohánytermék-kategóriákba tartozó dohánytermék bejelentése, dohányzási célú gyógynövénytermék bejelentése40 000 Ft
XIII. 3.A jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat
engedélyezése
15 000 Ft

2. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez[27]

[28]
AB
1IntézetSzámlaszám
2NNGYK10032000-00290438-00000000
3
4Belügyminisztérium10032000-01483305
4aOrszágos Kórházi Főigazgatóság10032000-00362241-00000000
5Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal10025004-00299657-00000000
6Baranya Vármegyei Kormányhivatal10024003-00301019-00000000
7Békés Vármegyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
8Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal10027006-00302852-00000000
9Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal10028007-00302584-00000000
10Fejér Vármegyei Kormányhivatal10029008-00305350-00000000
11Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-00301253-00000000
12Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
13Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal10034002-00301954-00000000
14Heves Vármegyei Kormányhivatal10035003-00299619-00000000
15Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal10045002-00301947-00000000
16Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal10036004-00304270-00000000
17Nógrád Vármegyei Kormányhivatal10037005-00299547-00000000
18Pest Vármegyei Kormányhivatal10023002-00332873-00000000
19Somogy Vármegyei Kormányhivatal10039007-00301129-00000000
20Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal10044001-00302285-00000000
21Tolna Vármegyei Kormányhivatal10046003-00306014-00000000
22Vas Vármegyei Kormányhivatal10047004-00299523-00000000
23Veszprém Vármegyei Kormányhivatal10048005-00299516-00000000
24Zala Vármegyei Kormányhivatal10049006-00303066-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 49. § a) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[2] Megállapította a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 20. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[3] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 101. § a) pontja. Hatályos 2015.04.29.

[4] Módosította a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[5] Megállapította a 9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.03.13.

[6] Megállapította a 9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.03.13.

[7] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 101. § b) pontja. Hatályos 2015.04.29.

[8] Hatályon kívül helyezte a 9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2015.03.13.

[9] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 62. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2017.04.01.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.17.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.17.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.17.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.17.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.17.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.18.

[16] Beiktatta a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 25. §-a. Hatályos 2013.12.16.

[17] Beiktatta a 41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.12.18.

[18] Módosította a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 21. § b)-c) pontja és a 22. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[19] Módosította a 24/2022. (VII. 29.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.07.31.

[20] Módosította a 73/2023. (XII. 23.) BM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 1-2. pont, 4. pont a)-g) alpont). Hatályos 2024.01.23.

[21] Módosította a 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.05.19.

[22] Módosította a 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.05.19.

[23] Módosította az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet 34. § (1) bekezdése (lásd 13. melléklet 3. pont). Hatályos 2015.12.25.

[24] Módosította a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.01.16.

[25] Módosította a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.01.16.

[26] Módosította a 73/2023. (XII. 23.) BM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2024.01.23.

[27] Megállapította a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 13. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2018.11.01.

[28] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 49. § b) pontja, valamint 50. §-a. Hatályos 2023.08.11.

Tartalomjegyzék