7/2023. (II. 15.) AM rendelet

a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet]

a) 2. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:2-A:20 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter