155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet

a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) szerinti, a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra (a továbbiakban: díj) terjed ki.

2. § (1) A Korm. r. 17. § (1) bekezdésében meghatározott földhasználati lap másolat díja oldalanként 800 Ft.

(2)[1] A díj 90%-a a fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), 10%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevételét képezi.

(3) A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati lap másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti.

3. § (1)[2] A 7. §-ban szabályozott esetet kivéve, a díjfizetés a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az adatigénylés helye szerint eljáró hatóság ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, bankkártyával, vagy az illetékes kormányhivatal - e rendelet melléklete szerinti - számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalási megbízással teljesíthető.

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

4. §[7]

5. § (1)[8] Ha a kérelem, a megkeresés és a díj megfizetését igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező, illetve a megkereső szerv a jogszerű mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő 8 napon belül, amennyiben pedig a többletfizetést a kérelmező, illetve a megkereső szerv jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(2)[9] Ha a megfizetett díj - részleges vagy teljes - visszatérítése válik szükségessé, az eljáró hatóság a vonatkozó bizonylatot megküldi a kérelmezőnek, illetve a megkereső szervnek, ezzel egyidejűleg - határidő megjelölésével - felhívja annak a bankszámlaszámnak a megadására, amelyre a visszatérítést a kérelmező, illetve a megkereső szerv kéri. Ha a megjelölt határidőn belül a kérelmező, illetve a megkereső szerv nem ad meg bankszámlaszámot, a visszatérítés készpénz-átutalással postai úton történik, az adatszolgáltatás iránti kérelemben, illetve megkeresésben megjelölt címadat alapulvételével.

6. § (1)[10] A kormányhivatal a befolyt díjnak a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet megillető részét a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül utalja át a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(2)[11] A kormányhivatal a földhasználati lap másolat kiadásából befolyt díjnak azt a részét, amely nem saját illetékességi területére vonatkozó adatállományából való adatszolgáltatásból származik, a (3) bekezdésben meghatározottak szerint utalja át a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(3)[12] A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevétel 50%-a az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatalt, 50%-a pedig az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg.

7. § (1)[13] A földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén a díj megfizetését a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv - e rendelet melléklete szerinti - előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.

(2)[14] A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a kormányhivatalt megillető díjat a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül utalja át az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára a kormányhivatal által kiállított számla alapján.

7/A. §[15] (1) A Korm. r. 17. § (1) bekezdésében meghatározott földhasználati összesítő díja 4000 Ft.

(2) A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati összesítő szolgáltatását kéri.

(3)[16] A Korm. r. 17/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a földhasználati összesítő díja az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatal bevételét képezi. A díj megfizetésére a 3. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4)[17] A Korm. r. 17/A. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a földhasználati összesítő díja a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevételét képezi. A díj megfizetésére a 7. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

7/B. §[18] A Korm. r. 17/A. § (8) bekezdésében meghatározott igazolás kiadása esetében a 7/A. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

8. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2)-(3) bekezdéseiben és a 31. § (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség fennállása tekintetében,

b) 32. § (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében,

c) 82. § (1) bekezdésében foglalt mulasztási bírságot a földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén

megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

8/A. §[19]

9. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelethez[20]

[21]
AB
NévSzámlaszám
1.Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv10023002-00299592-38200001
2.Baranya Vármegyei Kormányhivatal10024003-00300960-00000000
3.Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal10025004-00301071-00000000
4.Békés Vármegyei Kormányhivatal10026005-00321127-00000000
5.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal10027006-00302814-00000000
6.Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal10028007-00302515-00000000
7.Fejér Vármegyei Kormányhivatal10029008-00302649-00000000
8.Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10033001-00301617-00000000
9.Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal10034002-00301813-00000000
10.Heves Vármegyei Kormányhivatal10035003-00302089-00000000
11.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal10045002-00301820-00000000
12.Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal10036004-00301428-00000000
13.Nógrád Vármegyei Kormányhivatal10037005-00302106-00000000
[22]
14.Pest Vármegyei Kormányhivatal10023002-00302247-00000000
15.Somogy Vármegyei Kormányhivatal10039007-00301112-00000000
16.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal10044001-00302261-00000000
17.Tolna Vármegyei Kormányhivatal10046003-00302436-00000000
18.Vas Vármegyei Kormányhivatal10047004-00301507-00000000
19.Veszprém Vármegyei Kormányhivatal10048005-00301569-00000000
20.Zala Vármegyei Kormányhivatal10049006-00303004-00000000
21.Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-00301208-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 7/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.02.16.

[2] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 1. § 1. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[3] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 2. § 1. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[4] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 2. § 1. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[5] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 2. § 1. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[6] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 2. § 1. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[7] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 2. § 2. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[8] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 1. § 2. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[9] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 1. § 3. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[10] Megállapította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 136. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.08.18.

[11] Módosítani rendelte a 7/2023. (II. 15.) AM rendelet 2. §-a. A módosító rendelkezés a "megyei" szövegrészt rendelte hatályon kívül helyezni, de a módosítandó (2) bekezdésben nincs ilyen szövegrész, így a módosítás nem hajtható végre.

[12] Módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 6. § (3) bekezdés g) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[13] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 138. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[14] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 138. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[15] Beiktatta az 1/2014. (I. 3.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.02.03.

[16] Módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[17] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 138. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[18] Beiktatta az 1/2014. (I. 3.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.02.03.

[19] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 2. § 3. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[20] Megállapította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 6. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet). Hatályos 2015.06.06.

[21] Módosította a 7/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.02.16.

[22] Módosította a 7/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.02.16.

Tartalomjegyzék