87/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes közigazgatási hatósági eljárásokra és hatósági ellenőrzésekre vonatkozó eltérő közlési szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ha a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerinti közigazgatási hatósági eljárás vagy hatósági ellenőrzés (a továbbiakban együtt: hatósági eljárás) tárgya olyan közigazgatási szabályszegés, amely esetén

a) az Szjtv. 13/B. §-a szerinti felhívás vagy az Szjtv. 36/G-36/J. §-a szerinti közigazgatási szankció alkalmazásának lehet helye,

b) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton történő kézbesítés kizárt, és

c) az egyetemes postai szolgáltatás szerinti kézbesítés időtartama az eljárás sikerességét veszélyezteti,

a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a hatósági eljárás során keletkezett végzését vagy egyéb iratát a honlapján közzétett hirdetménnyel vagy a kézbesítés tényének és időpontjának utólag történő igazolására alkalmas, az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás útján is közölheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetmény vagy az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás útján történő közlés a hivatalos iratként történő kézbesítéssel való közléssel azonos joghatással bír.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti hirdetményi közlés feltételei fennállnak, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a vizsgált tevékenységgel összefüggésben a tiltott szerencsejátékot szervező személyt, szervezetet, a tiltott szerencsejátékot szervező személlyel, szervezettel együttműködő, azonosítható elnevezéssel és székhellyel vagy elektronikus levélcímmel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatót (a továbbiakban: érintett személy) az általa közzétett vagy a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által feltárt elektronikus postafiókcímen - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 104. § (3) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével - tájékoztatja

a) a hatósági eljárás megindításáról,

b) arról, hogy a hatósági eljárás iratai hirdetményi úton kerülnek közlésre, és

c) arról, hogy minden hirdetményi úton közölt végzést, egyéb iratot az érintett személynek tájékoztatásul megküld az érintett személy által közzétett vagy a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által feltárt elektronikus postafiókcímre vagy az érintett személy által megadott egyéb elektronikus postafiókcímre.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök