8/2023. (VII. 4.) IM rendelet

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 22.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 51. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Preambulumot tartalmaz

a) az Alaptörvény módosításának tervezete és

b) a törvény tervezete, a (2) bekezdés szerinti kivétellel.

(2) A XVII. Fejezet, illetve a XVIII. Fejezet szerinti törvény tervezetében preambulum nem helyezhető el, kivéve, ha a tervezet

a) társadalmi, politikai szempontból újszerű, jelentős, illetve az Alaptörvényben megjelölt törvényhozási tárgykört szabályozó módosító rendelkezést vagy

b) az a) pont szerinti tárgykört szabályozó jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyező rendelkezést

tartalmaz."

2. § (1) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bevezető rész szükség szerint tartalmazhatja az (5) bekezdés szerinti bevezetést, továbbá minden esetben

a) a rendelet megalkotásához szükséges - az ebben az alcímben meghatározott - érvényességi kellékek felsorolását, és ezt követően

b) a jogalkotás aktusára utaló kifejezést

foglalja magában."

(2) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 52. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a rendelet értelmezésének előmozdítása érdekében szükséges, a bevezető részben foglalt bevezetésben

a) ismertethető a szabályozás előzménye, indoka és célja, valamint

b) rögzíthető olyan elvi, elméleti tétel, amelyet a rendelet szakaszaiban vagy mellékleteiben a normatív tartalom hiánya miatt nem lehet rendezni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bevezetésben nem rögzíthető

a) a rendelet részletes tartalma vagy

b) annak megállapítása, hogy a rendelet valamely uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja."

3. § (1) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A preambulumot és a bevezető részt az Alaptörvény módosítása tervezetének, illetve a jogszabálytervezet megjelölése után közvetlenül, a szerkezeti egységeket megelőzően, szerkezeti egységeken kívüli szövegként kell elhelyezni."

(2) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 59. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A bevezető rész egyetlen, sortöréssel tagolható mondatból áll. Ha a bevezető rész az 52. § (5) bekezdése szerinti bevezetést tartalmaz, azt a rendelet megalkotásához szükséges érvényességi kellékek felsorolását megelőzően kell elhelyezni úgy, hogy a bevezető résznek egyetlen értelmes mondatot kell képeznie."

4. § A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "megszövegezésére vonatkozó követelményeket határozza meg." szövegrész helyébe a "megszövegezésére, továbbá az Alaptörvény módosítása tervezetének preambulumára vonatkozó követelményeket határozza meg." szöveg,

b) 51. § (3) bekezdés b) pontjában a "szakaszaiban" szövegrész helyébe a "szakaszaiban vagy mellékleteiben" szöveg,

c) 1. melléklet 7.4.1. pontjában az "A Kormány az Alaptörvény" szövegrész helyébe az "A Kormány (szükség szerint bevezetés) az Alaptörvény" szöveg,

d) 1. melléklet 7.4.2. pontjában az "Az Alaptörvény" szövegrész helyébe a "(szükség szerint bevezetés) [Az (VAGY) az] Alaptörvény" szöveg,

e) 1. melléklet 7.4.3. pontjában az "az Alaptörvény 32. cikk" szövegrész helyébe a "(szükség szerint bevezetés) az Alaptörvény 32. cikk" szöveg,

f) 1. melléklet 7.5.2.1. pontjában az "(a felhatalmazást tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás)" szövegrész helyébe a "(szükség szerint bevezetés) (a felhatalmazást tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás)" szöveg,

g) 1. melléklet 7.5.2.2.1. pontjában az "(az első felhatalmazást tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás)" szövegrész helyébe a "(szükség szerint bevezetés) (az első felhatalmazást tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás)" szöveg,

h) 1. melléklet 7.5.2.2.2. pontjában az "(az első felhatalmazást tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás)" szövegrész helyébe a "(szükség szerint bevezetés) (az első felhatalmazást tartalmazó jogszabályra vonatkozó merev hivatkozás)" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 51. § (5) bekezdése.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 8/2023. (VII. 4.) IM rendelethez

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő pont lép:

"6. Az Alaptörvény módosításának és az Alaptörvényben megjelölt törvényhozási tárgykörben megalkotni kívánt törvény tervezetének preambuluma kötelező elemei

6.1. Az Alaptörvény módosításának preambuluma 51. § (7) bekezdése szerinti kötelező eleme

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja:

6.2. Az Alaptörvényben megjelölt törvényhozási tárgykörben megalkotni kívánt törvény tervezetének preambuluma 51. § (4) bekezdése szerinti kötelező eleme

Az Országgyűlés az Alaptörvény végrehajtására, (az Alaptörvényre vonatkozó merev hivatkozás) (a törvényhozási tárgykört tartalmazó szerkezeti egységre vonatkozó merev hivatkozás a birtokos személyjellel) alapján a következő törvényt alkotja:"

Tartalomjegyzék