94/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 526/2022. Korm. rendelet) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult, a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás kiadása során a hálózati engedélyes a villamosenergia-rendszer üzembiztonsága, így különösen a villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlyának és a kiegyenlítő szabályozási kapacitásoknak a biztosíthatósága szempontja alapján a Vet. 35. § (3) bekezdésétől eltérően, a csatlakozás lehetséges tényleges időpontját úgy határozza meg, hogy

a) legkorábban az időjárásfüggőnek nem minősülő, aFRR kiegyenlítő szabályozási képességre akkreditálható, aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas berendezés csatlakozhat - kivéve a c) és d) pont szerinti igényeket -,

b) az a) pont hatálya alá tartozó berendezést követően az a) pont hatálya alá nem tartozó berendezés csatlakozhat - kivéve a c) és d) pont szerinti igényeket -, amelyek között előbb az alacsonyabb feszültségszintet érintő, azonos feszültség szinten belül pedig az alacsonyabb becsült közvetlen csatlakozási beruházási költségű berendezés csatlakozhat,

c) az a) és b) pont hatálya alá tartozó berendezést követően a nagyfeszültségű elosztó hálózaton új kapcsolóállomás létesítésével csatlakoztatható berendezés csatlakozhat,

d) az a)-c) pont hatálya alá tartozó berendezést követően az átviteli hálózaton új kapcsolóállomás létesítésével csatlakoztatható berendezés csatlakozhat.

(2) A hálózati engedélyes az (1) bekezdés szerinti esetben a csatlakozás igénybevételére vonatkozóan a Vet. 58. § (5) bekezdésében meghatározottakhoz képest későbbi időpontot határozhat meg."

2. § Az 526/2022. Korm. rendelet 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kiegészítő pénzügyi biztosítékból megfizetettnek minősül

a) a hálózati csatlakozási szerződés alapján már megfizetett csatlakozási díj 5. § szerinti pénzügyi biztosítékba be nem számított összege vagy a 9. § szerinti eljárás esetén a csatlakozási díjnak bármely ezen eljárásban teljesített, biztosítékkal fedezett részén felül megfizetett összege és

b) a Vet. 27. § (5) bekezdése alapján az igénybejelentő által saját beruházásban már megvalósított és a Vet. 27. § (7) bekezdése szerint a hálózati engedélyes által az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti dokumentum szerinti csatlakozáshoz átvett hálózati csatlakozási beruházások értéke, amelyet a térítésmentes átadásra vonatkozó, mindkét fél által aláírt megállapodásban szereplő tényösszeg, ennek hiányában a hálózati engedélyes által, az átvételt megelőző 24 hónapon belül azonos műszaki tartalmú csatlakozási beruházásra kiadott műszaki gazdasági tájékoztatókban meghatározott legmagasabb csatlakozási díj érték 5. § szerinti pénzügyi biztosítékba be nem számított összegével kell figyelembe venni."

3. § Az 526/2022. Korm. rendelet 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, először 2022. május 2-án közzétett, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult, a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott első műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás kiadásának határideje - az üzemi és elosztói szabályzattól eltérően -

a) a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti körbe tartozó igénybejelentés és a középfeszültségű csatlakozási kapacitásra vonatkozó igénybejelentés esetén 2023. május 10. napja vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben 2023. június 30. napja."

4. § Az 526/2022. Korm. rendelet 11. §-a a következő (14)-(17) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A hálózati engedélyes 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában megjelölt naptári év helyett a csatlakozás lehetséges legkorábbi időpontja az igénybejelentő 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatában megjelölt naptári év, ha

a) a beruházás tekintetében az 1. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltétel az ott meghatározottak szerint teljesült, vagy a beruházás tekintetében a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdése szerint a Kormány előzetes állásfoglalásától függő támogatási kérelem tekintetében az irányító hatóság a 65. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti döntést hozott, és a támogatási feltétel szerint a csatlakozás igénybevételének határideje nem későbbi, mint 2024. január 30.,

b) az igénybejelentő részére a hálózati engedélyes a 6. § (4) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatóban a csatlakozás igénybevételére az igénybejelentő által a nyilatkozatban megjelölt időponttól eltérő új csatlakozási időpontot ajánlott fel, és

c) az igénybejelentő a hálózati engedélyes felé az 1. § (5) bekezdésének megfelelően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2023. (III. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított öt munkanapon belül igazolja az a) pont szerinti feltétel fennállását, és ezzel egy időben nyilatkozik arról, hogy a csatlakozásnak a hálózati engedélyes 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában megjelölt naptári évnél korábbi tényleges igénybevétele érdekében vállalja, hogy

ca) a hálózati engedélyes 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában megjelölt naptári évet követő év 30. napjáig a csatlakozási kapacitáson keresztüli hálózati hozzáférését a hálózati engedélyes a Vet. 36. §-ában meghatározott esetben az eset fennállásának idejére a szükséges mértékben kompenzáció fizetése nélkül korlátozhatja, és

cb) közvetlenül vagy aggregátoron keresztül aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására vonatkozó akkreditációt szerez, azzal, hogy az akkreditációs teszt sikeres megszerzéséig a csatlakozási ponton betáplálási kapacitás kizárólag az akkreditációs teszt elvégzéséhez szükséges terjedelemben vehető igénybe, azzal, hogy ha az igénybejelentő érdekkörében felmerülő okból az akkreditációt nem teljesíti, akkor az üzembe helyezést követő 15. naptól a hálózati engedélyes a hálózati hozzáférést teljes mértékben, kompenzáció fizetése nélkül korlátozza az akkreditációs eljárás sikeres lefolytatásáig.

(15) A (14) bekezdés szerinti igénybejelentő az 1. § (4) bekezdés b) pontja szerinti feltétel teljesülését az 1. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti nyilatkozattal nem igazolhatja.

(16) A (14) bekezdés szerinti igénybejelentő az 5. § szerinti pénzügyi biztosíték 20%-ának megfelelő összeget - az (5) bekezdéstől eltérően - legkésőbb 2023. április 23. napjáig fizeti meg.

(17) Az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattételtől függetlenül, e rendelet egyéb rendelkezéseinek alkalmazása nélkül jogosult a csatlakozás igénybevételére az államháztartási rendszerbe tartozó igénybejelentő, amennyiben az 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti körülmény fennállását a hálózati engedélyes felé az 1. § (5) bekezdésének megfelelően 2023. április 15. napjáig igazolja."

5. § Az 526/2022. Korm. rendelet

a) 7. § (1) és (2) bekezdésében a "tájékoztatójában megjelölt" szövegrész helyébe a "tájékoztatójában - a 11. § (14) bekezdése szerinti esetben az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban - megjelölt" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a "meghatározott új határidő" szövegrész helyébe a "meghatározott, 7. § (1) bekezdése szerinti új határidő" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében a "tájékoztatásában vagy" szövegrész helyébe a "tájékoztatójában - a 11. § (14) bekezdése szerinti esetben az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban - vagy" szöveg,

d) 11. § (10) bekezdésében a "május 24." szövegrész helyébe a "szeptember 11." szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök