9/2023. (IV. 13.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. küldemény: a minősített adatot tartalmazó irat, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény szerinti közirat és az ilyet tartalmazó csomag, illetve futárzsák, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § 30. pontja szerinti küldemény, valamint az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti fizikai adattároló eszközt tartalmazó biztonsági tárolódoboz;"

(2) A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 1. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"2a. futárszolgálat: az Állami Futárszolgálat központi szerve, valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok futárcsoportjai;"

2. § A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A 2. §-ban meghatározott küldeményeken túl köteles a futárszolgálat továbbítani

a) a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, a miniszterelnök küldeményeit bármely szervhez, és utasításukra soron kívül is;

b) a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Kúria, az ítélőtáblák, a törvényszékek, a Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek, a főügyészségek, a minisztériumok, a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Versenyhivatal küldeményeit;

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Központi Statisztikai Hivatal, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok vezetőinek döntése szerint e szerveknek a minősített adatot nem tartalmazó küldeményeit a bekapcsolt szervek között;

d) a minősített adatot nem tartalmazó küldeményt a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási és fővárosi kerületi hivatalainak szervezeti egységeiként működő okmányirodák, kormányablakok, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., a Belügyminisztérium, valamint a rendőrség szervei között;

e) a minősített adatokat nem tartalmazó küldeményt a rendőrség szervei, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervei, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, valamint a bekapcsolt szervek között."

3. § (1) A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 12. § (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A futárjegyzéket

a) a futárszolgálatnál rendszeresített futárprogramban,

b) a rendőrség elektronikus iratkezelési szoftvere futárjegyzék készítő moduljában,

c) a rendőrség internetes honlapján (https://www.police.hu/futar) található futárjegyzék készítő programban található űrlap kitöltésével vagy

d) - az a)-c) pontban meghatározott informatikai rendszer hiánya vagy működésképtelensége esetén - kézzel vagy géppel írva

kell elkészíteni.

(3) A felhasznált futárjegyzékeket sorszám szerint irattározva, a bekapcsolt szerv iratkezelési szabályzatában meghatározott ideig kell megőrizni.

(4) A feladó által kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) a futárjegyzék sorszámát,

b) a feladó szerv nevét,

c) a futárjegyzék címzettjét,

d) a küldemény nyilvántartási számát,

e) minősített adatot tartalmazó küldemény esetén a minősített adat iktatószámát és a példánysorszámot, a minősített adat minősítési szintjét,

f) a küldemény címzettjét,

g) nyilvántartási szám nélküli küldemények esetében azok darabszámát,

h) az átadó személy nevét, saját kezű aláírását, az átadás dátumát, időpontját, valamint a feladó szerv bélyegzőlenyomatát.

(5) A futárszolgálat által kézbesítéshez kiállított futárjegyzék tartalmazza

a) a futárjegyzék sorszámát,

b) a kiállító futárszerv megnevezését,

c) a futárjegyzék címzettjét,

d) a küldemény nyilvántartási számát,

e) minősített adatot tartalmazó küldemény esetén a minősített adat iktatószámát és a példánysorszámot, a minősítési szintet, a küldemény feladóját,

f) nyilvántartási szám nélküli küldemények esetében azok darabszámát,

g) a kézbesítő személy nevét, saját kezű aláírását, az átadás dátumát, időpontját, valamint a futárszerv bélyegzőlenyomatát.

(6) A futárjegyzéken a nyilvántartási számmal feladott küldeményeket darabonként felülről lefelé sorszámozva kell szerepeltetni. Ha a küldemény több nyilvántartási számmal ellátott, vagy a minősített adatot tartalmazó küldemény több iktatószámon nyilvántartott adathordozót tartalmaz, akkor a küldemény címoldalán valamennyi nyilvántartási számot, vagy minősített adatot tartalmazó küldemény esetén valamennyi iktatószámot, példánysorszámot és minősítési szintet fel kell tüntetni. A futárjegyzékbe minősített adatot nem tartalmazó küldemény esetén az első (bal felső) nyilvántartási számot kell a küldemény azonosíthatósága végett beírni."

(2) A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 12. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Ha a minősített adatot tartalmazó küldemény több külön iktatószámmal ellátott adathordozót tartalmaz, és a küldeményen a feladó valamennyi iktatószámot, példánysorszámot, minősítési szintet feltünteti, a bejövő és kimenő futárjegyzéken a küldemény sorszáma mellett valamennyi iktatószámot, példánysorszámot, minősítési szintet fel kell tüntetni, egymás alá írva, a küldeményen szereplő sorrendben."

4. § (1) A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A küldemény csomagolásának alkalmasnak kell lennie a küldeménynek a tömeges szállítással együtt járó fokozott sérülési veszélytől való megóvására, valamint arra, hogy ilyen okból bekövetkező sérülés miatt a tartalma ne válhasson hozzáférhetővé. A burkolat nem lehet átlátszó, és a csomagolásnak a lehető legteljesebb módon ki kell zárnia a tartalom belső mozgásának lehetőségét.

(4) A bekapcsolt szerv által egyszerre feladott küldemények súlya nem haladhatja meg a 25 kg-ot, kivéve

a) a több szervezettel futárzsákos továbbítási formában, kapcsolatban lévő országos és területi szervek küldeményeit, valamint

b) a soron kívüli és nem bekapcsolt szervhez továbbítandó küldeményeket."

(2) A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 13. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az egy tételbe csomagolt küldemény súlya legfeljebb 20 kg lehet."

(3) A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 13. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A futárzsákban a küldeményeket egyedileg lezárt állapotban kell elhelyezni. A minősített adatokat tartalmazó küldeményt tartalmazó futárzsákot a minősített adat védelmére vonatkozó szabályok megtartását biztosító módon kell lezárni.

(8) A minősített adatot tartalmazó küldeményt a minősített adatot nem tartalmazó küldeménytől el kell különíteni.

(9) A feladó a leveleket a sérüléstől való megóvásuk érdekében köteles kemény borítású iratgyűjtőbe helyezni."

5. § A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A küldemény címzés oldalára jól olvashatóan fel kell tüntetni:)

"a) a címzés oldal bal felső sarkába a feladó nevét, székhelyét, a küldemény nyilvántartási számát, minősített adatot tartalmazó küldemény esetén az iktatószámot, példánysorszámot, minősítési szintet, ha a küldemény több külön nyilvántartott adathordozót tartalmaz, a nyilvántartási számokat, minősített adatokat tartalmazó adathordozók esetén az iktatószámokat és a példánysorszámot, minősítési szintet egymás alá írva,"

6. § A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A küldemények átvételét az átvevő a futárjegyzéken a nevével, saját kezű aláírásával, az átvétel dátumának és idejének feltüntetésével, valamint az átvevő szerv bélyegzőlenyomatával igazolja.

(2) Magáncímre történő kézbesítéskor az átvételt az átvevő a kézbesítés dátumának és idejének megjelölésével, a nevének és saját kezű aláírásának feltüntetésével igazolja."

7. § A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A küldemény elveszéséről, megsemmisüléséről, sérüléséről a futárszerv három példányban jegyzőkönyvet készít, amelyből egy-egy példányt meg kell küldeni a feladónak és a címzettnek, egy példány a futárszervnél marad. A futárszolgálat személyi állományába tartozók felelősségének megállapítására vagy kizárására a szolgálati elöljáró intézkedik."

8. § A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet

a) 8. §-át megelőző alcím címében a "Bekapcsolás a futárszolgálatba" szövegrész helyébe az "A futárszolgálat országos rendszerébe való bekapcsolás rendje" szöveg,

b) 12. § (7) bekezdésében a "jelölés" szövegrészek helyébe a "szint" szöveg,

c) 12. § (9) bekezdés a) pontjában a "(4) és (5) bekezdés c), d) pontjaiban" szövegrész helyébe a "(4) bekezdés d)-g) pontjában, valamint az (5) bekezdés d)-f) pontjában" szöveg,

d) 13. § (6) bekezdésében a "küldemények futárzsákban továbbíthatók" szövegrész helyébe a "küldeményeket futárzsákban kell elhelyezni" szöveg,

e) 14. § (1) bekezdés c) pontjában a "futárkódszámot és a minősítési jelölést." szövegrész helyébe a "futárkódszámot," szöveg,

f) 16. § (4) bekezdésében a "futárszolgálati jegyzőkönyv" szövegrészek helyébe a "jegyzőkönyv" szöveg,

g) 19. § (5) bekezdés a) pontjában a "jelölését" szövegrész helyébe a "szintjét" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet

a) 9. § (1a) bekezdése,

b) 14. § (1) bekezdés e) pontja,

c) 16. § (3) bekezdésében, továbbá 19. § (1) és (3)-(5) bekezdésében a "futárszolgálati" szövegrész, valamint

d) 23. §-a.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter