6/2024. (I. 25.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) X. Fejezete a következő 26/A. alcímmel egészül ki:

"26/A. Lakásbérleti támogatás

55/A. § (1) A kormányzati igazgatási szerv - a kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter egyetértésével - lakásbérleti támogatásban részesítheti a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselőket.

(2) A lakásbérleti támogatásra való jogosultság feltételeit a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzata állapítja meg.

(3) A lakásbérleti támogatás iránti kérelemről a hivatali szervezet vezetője dönt. A döntési jogkör a kormányzati igazgatási szerven belül - a Kit. 81. § (2) bekezdése szerint - átruházható.

(4) A lakásbérleti támogatásra való jogosultság határozott időre, de legfeljebb a költségvetési év végéig állapítható meg, azzal, hogy a kormánytisztviselő ezt követően újabb kérelem alapján ismételten részesíthető lakásbérleti támogatásban.

(5) A lakásbérleti támogatás összegét - a kormányzati igazgatási szerv rendelkezésére álló pénzügyi fedezet figyelembevételével - úgy kell megállapítani, hogy az havonta nem haladhatja meg a bérleti díj szerződés szerinti havi összegének - több bérlő esetén a bérleti díj kormánytisztviselő által fizetendő részének - 70 százalékát, de legfeljebb háromszázezer forintot.

(6) A lakásbérleti támogatás iránti kérelemmel szembeni formai és tartalmi követelményeket, a kérelem benyújtásának és elbírálásának rendjét, a lakásbérleti támogatás lehetséges mértékét - az e rendeletben foglaltak figyelembevételével - a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzata határozza meg.

(7) A lakásbérleti támogatásra a 39. § (1) és (2) bekezdését, valamint a 40. §-t nem kell alkalmazni."

2. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdés 6. pontjában a "94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben kijelölt" szövegrész helyébe a "kormányrendeletben kijelölt" szöveg,

b) 39. § (3) bekezdésében a "jogosultsága, illetve a szociális helyzete megítéléséhez" szövegrész helyébe a "kérelem elbírálásához" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R. 19. alcíme.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök