387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

(A Megállapodás "A" és "B" Melléklete Magyarország vonatkozásában 2021. január 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: ADR) "A" és "B" Melléklete kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az ADR "A" és "B" Mellékletének szövegét e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) Az ADR "A" és "B" Melléklete hivatalos magyar nyelvű fordítását a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az ADR "A" és "B" Melléklete hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az ADR "A" és "B" Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi közúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására az ADR "A" és "B" Mellékletének nemzetközi jogilag már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát elismerő jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak.

5. § Az ADR "A" és "B" Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § A rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik, a 3. mellékletben meghatározott feladatmegosztás szerint.

8. § (1) A rendelettel kihirdetett ADR "A" és "B" Mellékletének rendelkezéseit 2021. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) 2021. június 30. napjáig az ADR "A" és "B" Melléklete vagy a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet] e rendelet hatálybalépése előtti napon hatályos szövege alkalmazható.

9. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. §[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1-2. melléklet a 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez[2]

A melléklet pdf. formátumban az alábbi linken érhető el: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/nub0vNTbemcLqAwxyPeUat1uXr560dcc8682887d/dokumentumok/8f94f3ba53e19d79706bbb8a4c70b8743ffb8252/letoltes

3. melléklet a 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletében foglalt egyes feladatok megosztása

1. A közlekedésért felelős miniszter

a) részt vesz az ADR "A" és "B" Mellékletével kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot - az illetékes miniszterekkel egyetértésben - kialakítja,

b) az ADR Megállapodás 4. cikk 3. pontja alapján más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat - az ADR "A" Mellékletének 7 osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével - ideiglenesen az ADR "A" és "B" Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti, az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságát,

c) ha a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a javasolt intézkedésekről, gondoskodik a Bizottság által engedélyezett intézkedéseknek az engedélyezett időn belüli végrehajtásáról.

2. Az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter az ADR Megállapodás 4. cikk 3. pontja alapján más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos, radioaktív anyagokat érintő szállításokat ideiglenesen az ADR "A" és "B" Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságát.

3. A közlekedési hatóság ellátja az ADR "A" és "B" Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk közúti alagutakban való szállításának korlátozásával;

b) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;

c) a veszélyes árut szállító járművek vezetőinek képzésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;

d) a veszélyes árukat szállító járművek - szakhatóság bevonásával történő - típusjóváhagyásával, időszakos vizsgálatával és a jóváhagyási igazolás kiadásával;

e) a nem az ADR 1 osztályába tartozó, csomagolatlan, nagy méretű, robusztus tárgyak szállításának engedélyezésével

kapcsolatos hatósági feladatokat.

4. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja az ADR "A" és "B" Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt adatainak nyilvántartásával;

b) a veszélyes árut szállító járművek vezetőinek vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt adatainak nyilvántartásával

kapcsolatos feladatokat.

5. Az atomenergia-felügyeleti szerv ellátja az ADR "A" és "B" Mellékletében meghatározott, a radioaktív anyagokkal, csomagolásukkal és szállításukkal kapcsolatos, jóváhagyási, engedélyezési és értesítési hatósági feladatokat.

6. A bányafelügyelet ellátja az ADR "A" és "B" Mellékletében meghatározott,

a) az ADR "A" Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat és

b) a szerves peroxidok, az önreaktív anyagok és az ammónium-nitrát alapú műtrágyák besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

7. A katasztrófavédelmi hatóság ellátja az ADR "A" és "B" Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében;

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

8. A műszaki biztonsági hatóság ellátja az ADR "A" és "B" Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok jóváhagyásával, az időszakos, közbenső és soron kívüli vizsgálatukkal;

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek időszakos vizsgálatával;

c) az EX/II és EX/III konténerek jóváhagyásával;

d) az aeroszolcsomagolásokkal és

e) a hegesztéssel

kapcsolatos hatósági feladatokat.

9. A megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetet kijelölő hatóság ellátja a veszélyes áruk szállítására használt szállítható nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek engedélyezésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat.

10. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellátja az ADR "A" és "B" Mellékletében meghatározott, bizonyítottan fertőzött vagy fertőzésre gyanús élő állatok és az állati eredetű anyagok belföldi szállításával, valamint az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközeinek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[2] A Korm. rendelet 1-2. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként az MK_21_124_387Korm.rend_1_2melleklet.pdf fájlnév alatt található. A Korm. rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 5916/1-5916/2666. oldalait képezik.

Tartalomjegyzék