173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel, a veszélyhelyzet időtartama alatt, a központi költségvetés terhére a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében vagy egyéb okból nyújtott költségvetési támogatások - ide nem értve az európai uniós programok lebonyolításához szükséges támogatásokat - tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében létrehozott támogatási jogviszony az a jogviszony, amelyet megalapozó támogatási döntést a támogató a fejezetet irányító szerv vezetője jóváhagyása alapján hozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszonyra nem kell alkalmazni az Áht. 50. § (4) bekezdését, 50/A. §-át és 51. § (2) bekezdését, valamint az Ávr. 69. § (1) bekezdés g)-j) pontját.

3. § (1) A 2. § hatálya alá nem tartozó támogatási jogviszonyra a veszélyhelyzet időtartama alatt az Áht. 50/A. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogató által kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell biztosítani azzal, hogy ha azt nem az államháztartási jogszabályoknak és a támogató által előírtaknak megfelelően biztosítja a kedvezményezett, a támogató a támogatást az Ávr. 96. §-a szerint jogosult azonnali hatállyal visszavonni.

(2) Ha a támogatási igény szerinti támogatási cél megvalósítása a veszélyhelyzet fennállása miatt előre láthatólag tartós akadályba ütközik, a támogató a támogatási jogviszony létrejöttét megelőzően jogosult a pályázati kiírás, illetve a támogatási döntés visszavonására.

4. § (1) A 2. § és a 3. § szerinti támogatási jogviszonyra az Ávr. rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően a támogatási igénynek csak a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységet (támogatási cél) és a részletes költségtervet kell tartalmaznia,

b) az Ávr. 74. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatásra nem kell alkalmazni az Ávr. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak közül az elbírálás során tett észrevételek, a pályázatok értékelése, és a véleményezésre jogosultak javaslatainak dokumentálására vonatkozó rendelkezést,

c) az Ávr. 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumok mellett az aláíráskép igazolására benyújtható

ca) az Ávr. 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumok kedvezményezett által, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata, valamint nyilatkozata arról, hogy az abban foglaltakban változás nem történt,

cb) az érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány kedvezményezett képviselője által, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata,

d) az Ávr. 75. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumok mellett elfogadható ezen dokumentumok kedvezményezett által, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata,

e) az Ávr. 75. § (2), (3) és (3a) bekezdésében, valamint az e rendelet 4. § (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott dokumentumok és nyilatkozatok az eredeti tartalom változatlan visszaidézésére alkalmas formában, elektronikusan is benyújthatók,

f) az Ávr. 75. § (6a) bekezdésétől eltérően, ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a hatósági engedély meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi, annak korábbi benyújtása vagy meglétéről való nyilatkozat nem szükséges,

g) az Ávr. 95. § (1) bekezdésétől eltérően a támogatási szerződésben rögzített támogatási cél - a kedvezményezett indokolt kérelme alapján - módosítható, ha az eredeti támogatási cél szerinti felhasználás a veszélyhelyzet miatt előre láthatólag tartós akadályba ütközik, és az nem jár a támogatási összeg növekedésével.

(2) A veszélyhelyzet miatt meghiúsult támogatott tevékenységből származó jogosulatlanul igénybe vett és visszafizetett költségvetési támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdésétől eltérően ügyleti és késedelmi kamat nem terheli.

(3) Az Áht. 53/A. §-ától, illetve az Ávr. 96. §-ától eltérően nem számít jogosulatlan igénybevételnek az az eset, amelynél a kedvezményezett az eredeti támogatási cél megvalósítását megkezdte, de a veszélyhelyzetre tekintettel a támogatási szerződés szerint a támogatási cél nem megvalósítható.

(4) A veszélyhelyzet megszűnéséig az Ávr. 5. mellékletében foglalt táblázat 11. sora szerinti bejelentési kötelezettséget nem kell teljesíteni.

5. § A 4. § (1) bekezdés g) pontja az e rendelet hatálybalépésekor már létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazható.

6. § A 2-5. §-t kell alkalmazni a határon túli kedvezményezettnek nyújtott támogatásra is, ha a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványügyi helyzet a határon túli kedvezményezett honossága (székhelye, illetve lakóhelye) szerinti államot is érinti.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök