89/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárásokat érintő intézkedésekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 21. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

1. § A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nbjt.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Ha a terhelt őrizetben van vagy ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll és a Fővárosi Törvényszék megállapítja, hogy a kiadatás feltételei fennállnak, a kiadatási letartóztatásról szóló határozat meghozatala helyett az ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet elrendeléséről vagy fenntartásáról is rendelkezhet.

(2) A bíróság a kiadatás feltételei fennállásáról rendelkező véglegessé vált végzését az ügyiratokkal együtt az igazságügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) terjeszti fel a kiadatás kérdésében történő döntéshozatalra.

(3) Egyszerűsített kiadatás esetén, ha a miniszter a kiadatáshoz úgy járul hozzá, hogy a kiadni kért személy ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll a terhelt őrizetének és kiadatási letartóztatásának elrendelése nem kötelező, helyette az (1) bekezdés alapján - ha annak feltételei továbbra is fennállnak - a terhelt ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelete fenntartható.

3. § (1) A kiadott személy átadása nem hajtható végre, ha az az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

(2) Ha a kiadott személy átadása az (1) bekezdés alapján nem hajtható végre, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet az eljáró hatóságok bármelyikén kívül eső elháríthatatlan akadálynak minősül.

(3) A 2. § alapján elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet határidejére az Nbjt. 27. § (2) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(4) Ha a terhelt ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll és az átadása végrehajtható, az átadás végrehajtása érdekében a terhelt őrizete rendelhető el.

4. § (1) Ha a bíróság a kiadatás feltételeinek fennállását megállapította, az ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet, illetve a kiadatási letartóztatás indokoltságát a kiadatás feltételeinek fennállásának megállapítását vagy a veszélyhelyzet kihirdetését követően háromhavonta az ügyiratok alapján hivatalból felülvizsgálja.

(2) A bíróság a kényszerintézkedés indokoltságának felülvizsgálata során a miniszter útján megkeresi a megkereső külföldi államot annak érdekében, hogy

a) a kiadatási kérelem kibocsátásának feltételei továbbra is fennállnak-e, illetve

b) a kiadatási kérelemmel elérni kívánt cél egyéb jogsegéllyel nem biztosítható-e.

(3) A bíróság a kényszerintézkedés indokoltságát az (1)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint felülvizsgálja és határozatot hoz, amelyben a kényszerintézkedést

a) fenntartja vagy

b) megszünteti, és erről értesíti a minisztert.

5. § (1) A keresett személy nem vehető át, ha az az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

(2) Ha a nemzetközi elfogatóparancs alapján a terheltet elfogták, a bíróság - a vádemelés előtt az ügyészség közreműködésével - a nemzetközi elfogatóparancs indokoltságát a megkeresett állam kezdeményezésére, vagy hivatalból háromhavonta az ügyiratok alapján felülvizsgálja.

(3) A bíróság - a vádemelés előtt az ügyészség közreműködésével - a nemzetközi elfogatóparancs indokoltságának felülvizsgálata során megvizsgálja, hogy

a) a nemzetközi elfogatóparancs kibocsátásának feltételei továbbra is fennállnak-e,

b) a nemzetközi elfogatóparanccsal elérni kívánt cél egyéb jogsegéllyel nem biztosítható-e.

(4) Ha a bíróság a (2)-(3) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy a nemzetközi elfogatóparancs feltételei nem állnak fenn, a nemzetközi elfogatóparancsot visszavonja.

(5) A nemzetközi elfogatóparancs visszavonásáról szóló végzést a kibocsátó bíróság haladéktalanul megküldi a miniszternek és a NEBEK-nek.

(6) Ha a felülvizsgálatot a megkeresett állam kezdeményezte, és a bíróság a nemzetközi elfogatóparancsot nem vonta vissza, a bíróság a miniszter útján tájékoztatja a megkeresett államot a nemzetközi elfogatóparancs feltételeinek fennállásáról.

6. § Ha terhelt a magyar büntetőeljárásban személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés hatálya alatt áll, a büntetőeljárás nem adható át, ha a terhelt átszállítása az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

7. § Ha a terhelt a külföldön folyamatban lévő büntetőeljárásban személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés hatálya alatt áll, a büntetőeljárás nem vehető át, ha a terhelt átszállítása az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

8. § Ha az elítélt külföldön van fogvatartásban, és a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvételére irányuló jogsegély elbírálásakor a végrehajtás átvételének feltételei fennállnak, a miniszter a büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átvételéről szóló döntését a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztja, és erről tájékoztatja a megkereső államot.

9. § (1) Ha a miniszter a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvételéről döntött, a külföldön fogvatartásban lévő elítélt személy nem vehető át, ha az az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

(2) A NEBEK a miniszter útján tájékoztatja a megkereső államot az (1) bekezdésben foglaltakról, és a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet fennállásáról.

10. § A magyar bíróság által jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés vagy alkalmazott szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának más állam részére történő átadása nem kezdeményezhető és nem rendelhető el, ha az elítélt Magyarországon tartózkodik és az elítélt átadása az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

11. § (1) Ha a magyar bíróság által jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés vagy alkalmazott szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átadását kezdeményezték, és a végrehajtó külföldi állam a végrehajtás átvételéről döntött, az elítélt személy nem adható át, ha az elítélt átadása az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

(2) A NEBEK a miniszter útján tájékoztatja a végrehajtó külföldi államot az (1) bekezdésben foglaltakról és a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet fennállásáról.

12. § (1) Ha az eljárási jogsegély teljesítése a Magyarországon vagy külföldön fogva tartott személy átadásával vagy átvételével járna, a jogsegélykérelem nem terjeszthető elő, illetve nem teljesíthető.

(2) A fogvatartott személy Magyarországra vagy külföldre történő visszaszállítása nem hajtható végre, ha az az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

2. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

13. § Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: EUtv.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

14. § Ha a terhelt őrizetben van vagy ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll és a Fővárosi Törvényszék megállapítja, hogy az átadás feltételei fennállnak, az átadásról vagy egyszerűsített átadásról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg - ha annak feltételei fennállnak - a terhelt ideiglenes átadási bűnügyi felügyeletének elrendeléséről vagy fenntartásáról is rendelkezhet.

15. § (1) A terhelt átadása nem hajtható végre, ha az az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes. A bíróság a terhelt átadásának végrehajtását az átadásról szóló határozatban a veszélyhelyzet idejére ideiglenesen elhalasztja. A bíróság az ideiglenes elhalasztással kapcsolatos döntését az ügyiratok alapján hozza meg.

(2) Ha a terhelt átadása az (1) bekezdés alapján nem hajtható végre, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet különös méltánylást érdemlő emberiességi oknak, a terhelt életét vagy egészségét veszélyeztető elháríthatatlan akadálynak minősül.

(3) Ha a terhelt ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll és az átadása végrehajtható, az átadás végrehajtása érdekében a terhelt őrizete rendelhető el.

16. § (1) Ha a bíróság az átadás feltételeinek fennállását megállapította, az ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet, illetve az átadási letartóztatás indokoltságát az átadás feltételeinek fennállásának megállapítását vagy a veszélyhelyzet kihirdetését követően háromhavonta az ügyiratok alapján hivatalból felülvizsgálja.

(2) A bíróság a kényszerintézkedés indokoltságának felülvizsgálata során a miniszter útján megkeresi a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóságot annak érdekében, hogy

a) az európai elfogatóparancs kibocsátásának feltételei továbbra is fennállnak-e, illetve

b) a kibocsátott európai elfogatóparanccsal elérni kívánt cél egyéb jogsegéllyel nem biztosítható-e.

(3) A bíróság a kényszerintézkedés indokoltságát az (1)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint felülvizsgálja és határozatot hoz, amelyben a kényszerintézkedést

a) fenntartja, vagy

b) megszünteti.

17. § (1) A keresett személy nem vehető át, ha az az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

(2) Ha az európai elfogatóparancs alapján a terheltet elfogták, a bíróság - a vádemelés előtt az ügyészség közreműködésével - az európai elfogatóparancs indokoltságát a végrehajtó tagállami igazságügyi hatóság megkeresésére, vagy hivatalból háromhavonta az ügyiratok alapján felülvizsgálja.

(3) A bíróság - a vádemelés előtt az ügyészség közreműködésével - az európai elfogatóparancs indokoltságának felülvizsgálata során megvizsgálja, hogy

a) az európai elfogatóparancs kibocsátásának feltételei továbbra is fennállnak-e,

b) a kibocsátott európai elfogatóparanccsal elérni kívánt cél egyéb jogsegéllyel nem biztosítható-e.

(4) Ha a bíróság a (2)-(3) bekezdése szerinti felülvizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az európai elfogatóparancs kibocsátásának feltételei nem állnak fenn, az európai elfogatóparancsot visszavonja.

(5) Az európai elfogatóparancs visszavonásáról szóló végzést a kibocsátó bíróság haladéktalanul megküldi a miniszternek és a NEBEK-nek.

(6) Ha felülvizsgálatot a végrehajtó tagállami igazságügyi hatóság kezdeményezte, és a bíróság az európai elfogatóparancsot nem vonta vissza, a bíróság a miniszter útján tájékoztatja a végrehajtó tagállami igazságügyi hatóságot az európai elfogatóparancs kibocsátása feltételeinek fennállásáról.

18. § (1) Ha az eljárási jogsegély teljesítése a Magyarországon vagy külföldön fogva tartott személy átadásával vagy átvételével járna, a jogsegélykérelem nem terjeszthető elő, illetve nem teljesíthető.

(2) A fogvatartott személy Magyarországra vagy külföldre történő visszaszállítása nem hajtható végre, ha az az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

19. § (1) Ha az elítélt külföldön van fogvatartásban, és a bíróság a büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó ítélet végrehajtásának átvételéről döntött, az elítélt személy nem vehető át, ha az az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

(2) A magyar bíróság által kiszabott jogerős szabadságvesztés büntetés vagy alkalmazott szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átadása nem kezdeményezhető, ha az elítélt Magyarországon tartózkodik és az átadása az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

(3) Ha a magyar bíróság által kiszabott jogerős szabadságvesztés büntetés vagy alkalmazott szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átadását kezdeményezték és a végrehajtó tagállam a végrehajtás átvételéről döntött, az elítélt személy nem szállítható át, ha az az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes.

3. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

21. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

22. § (1) E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Ha e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt kiadatási letartóztatás hatálya alatt álló terhelt átadása az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályai miatt nem volt lehetséges, és a terhelt a kiadatási letartóztatás elrendelését megelőzően ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet hatálya alatt állt vagy annak feltételei fennálltak, a bíróság hivatalból vagy indítványra a kiadatási letartóztatás helyett a terhelt ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyeletét rendelheti el az Nbjt. 25/A. § (2) bekezdése értelemszerű alkalmazásával.

(3) Ha e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt átadási letartóztatás hatálya alatt álló terhelt átadásának végrehajtása az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályai miatt nem volt lehetséges, és a terhelt az átadási letartóztatás elrendelését megelőzően ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet hatálya alatt állt vagy annak feltételei fennálltak, a bíróság hivatalból vagy indítványra az átadási letartóztatás helyett a terhelt ideiglenes átadási bűnügyi felügyeletét rendelheti el az EUtv. 9/A. §-a értelemszerű alkalmazásával.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék