96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről

Egyes veszélyhelyzeti normák:

70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet (különösen: 5/B. §)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet okán

a) a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a szerinti hitelfelvevő legfeljebb 500 000 forint összegű szabad felhasználású hallgatói hitelre jogosult megélhetési költségei finanszírozásához, vagy

b) a felnőttképzésért felelős miniszter által - jogszabályban foglaltak alapján - meghatározott felnőttképzésben részt vevő személy hitelfelvevőként legfeljebb 1 200 000 forint összegű szabad felhasználású hitelt igényelhet felnőttképzésben történő részvétele időszakában felmerülő megélhetési költségei okán, amelynek folyósítására a felnőttképzésért felelős miniszter által külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén kerül sor.

(2) A hitelfelvételre az is jogosult, aki már rendelkezik érvényes szabad felhasználású hitel- vagy kölcsönszerződéssel a Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti Diákhitel szervezettel. Hitelfelvételre nem jogosult, aki a hiteligénylés benyújtásakor nyelvtanulási hallgatói hitellel rendelkezik vagy betöltötte az 55. életévét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hitelt a Korm. rendelet 3. §-a szerinti hitelfelvevő és a felnőttképzésben részt vevő hitelfelvevő (a továbbiakban együtt: hitelfelvevő) egy összegben veheti fel azzal, hogy a szerződés megkötésének legkésőbbi időpontja 2020. december 31. A hitelfelvevő jogosultságát a Diákhitel szervezet ellenőrzi.

(4) A hitel kamatának kamatelemei a szabad felhasználású hallgatói hitel kamatelemeivel egyeznek meg azzal a kivétellel, hogy a kockázati prémium kamatelem fix 1,5%-os mértékű, amely kamatot az állam a központi költségvetés terhére, általános kamattámogatás formájában átvállal a hitelfelvevőtől a kötött felhasználású hitelre vonatkozó szabályok szerint.

(5) A hitel törlesztését a felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdeni havi egyenlő részletekben. A törlesztés időtartamát a hitelfelvevő a hitelszerződés megkötésekor választhatja meg években úgy, hogy az legalább 1 év és legfeljebb 5 év lehet.

(6) A Diákhitel szervezet a törlesztési kötelezettség kezdetét megelőző hónap végéig közli a hitelfelvevővel a havi törlesztő részlet összegét.

(7) A hitel igénylésére, folyósítására, előtörlesztésére, megszűnésére, a hiteltartozásra igényelhető gyermektámogatásra, a hitelszerződés felmondására, a felmondott hitelszerződésből eredő követelés behajtására, továbbá a hitelszerződésre a Korm. rendelet nyelvtanulási hiteleire vonatkozó 2020. január 1-jén hatályos szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a felnőttképzésben részt vevőkre vonatkozó igénylési speciális szabályokat a Diákhitel szervezet részletezi.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. május 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § 2020. május 15-én lép hatályba.

3. § (1) Veszélyhelyzet okán a Korm. rendelettől eltérően a hitelfelvevő az első tanulmányi félévben december 31-ig, a második tanulmányi félévben június 15-éig dönthet az igényelt hitelösszeg mértékének megváltoztatásáról.

(2) A veszélyhelyzet okán szabad felhasználású hallgatói hitel - ha azt a hitelfelvevő korábban ezen időszakra nem igényelte - a 2019/2020. első tanulmányi félévére visszamenőlegesen is igényelhető 2020. június 15-éig.

4. § (1) A nyelvtanulási hallgatói hitel 2020. május 1-jétől nem igényelhető.

(2) A 2020. május 1-jén fennálló nyelvtanulási hallgatói hitelszerződés 2020. május 1-jén a hitelfelvevő vagy a Diákhitel szervezet külön nyilatkozata nélkül e rendelet szerint alakul át.

(3) Az e rendelet szerinti hitelfelvevő a Korm. rendelet 18/A-18/D. §-a szerinti gyermektámogatást a 2020. május 1-jén vagy azt követően született vagy örökbefogadott gyermek esetében veheti igénybe a Korm. rendeletben foglalt eljárások figyelembevételével.

5. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök