2001. évi XI. törvény

a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.") kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés a Londonban, 1974. évi november hó 1. napján kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezményt és az egyezményhez csatolt 1978. évi Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

(A Magyar Népköztársaság Kormánya jóváhagyásról szóló értesítés letétbe helyezése a Kormányközi Tengerészeti Tanácskozó Szervezet főtitkáránál Londonban, 1980. január 9-én megtörtént. Az egyezmény 1980. május 25. napján lépett hatályba. A Magyar Népköztársaság Kormánya csatlakozásáról szóló okiratának letétbe helyezése 1982. február 3-án megtörtént. A Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság vonatkozásában 1982. május 3-án lépett hatályba.)

2. § Az Egyezmény és Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Egyezmény) hiteles magyar nyelvű fordítása a következő:

"A Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.")

A Szerződő Kormányok

óhajtva az életbiztonság elősegítését a tengeren azáltal; hogy közös megegyezéssel arra irányuló egységes elveket és szabályokat vezetnek be;

tekintettel arra, hogy ezt a célt legjobban egy Egyezmény megkötésével lehet elérni, hogy az felváltsa az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1960. évi Nemzetközi Egyezményt, tekintetbe véve az azon Egyezmény megkötése óta történt fejleményeket,

megállapodtak az alábbiak szerint:

I. Cikk

Általános kötelezettségek az Egyezmény alapján

a) A Szerződő Kormányok vállalják, hogy hatályba léptetik ezen Egyezményt és melléklete rendelkezéseit, amit jelen Egyezmény szerves részének kell tekinteni. Jelen Egyezményre való minden hivatkozás egyidejűleg a mellékletre való hivatkozást is jelenti.

b) A Szerződő Kormányok vállalják, hogy kihirdetnek minden törvényt, rendeletet, jogszabályt és szabályzatot, valamint megtesznek minden más lépést, ami szükséges lehet ahhoz, hogy ennek az Egyezménynek teljes hatályt adjanak, annak érdekében, hogy biztosítsák, az életbiztonság szempontjából minden hajó alkalmas legyen arra a szolgálatra, amire szánva van.

II. Cikk

Alkalmazás

Ez az Egyezmény azon Államok lobogójának viselésére jogosult hajókra fog vonatkozni, amelyek Kormányai Szerződő Kormányok.

III. Cikk

Törvények, szabályzatok

A Szerződő Kormányok vállalják, hogy eljuttatják a Kormányközi Tengerészeti Tanácskozó Szervezet (a továbbiakban: Szervezet) Főtitkárához és nála letétbe helyezik:[2]

a) azon nem-kormányzati szervek jegyzékét, melyek felhatalmazással bírnak arra, hogy nevükben eljárjanak a tengeri életbiztonságra vonatkozó intézkedések adminisztrálásában, hogy azt eljuttassa a Szerződő Kormányokhoz a tisztviselőik tájékoztatása végett;

b) azon törvények, rendeletek, rendelkezések és szabályzatok szövegét, melyeket ki kell hirdetni a különböző ügyekben jelen Egyezmény hatáskörében;

c) jelen Egyezmény rendelkezései alapján kibocsátott bizonyítványaik elegendő számú mintapéldányát, hogy azt eljuttassa a Szerződő Kormányokhoz a tisztviselőik tájékoztatása érdekében.

IV. Cikk

Az erőhatalom esetei

a) Az a hajó, mely nem képezi jelen Egyezmény rendelkezéseinek tárgyát bármilyen útra történő elindulásának idején, nem válhat jelen Egyezmény rendelkezéseinek tárgyává a szándékolt útjától való viharos időjárás vagy bármilyen más erőhatalom esete miatt történt.bármilyen eltérés következtében.

b) Azokat a személyeket, akik erőhatalom miatt, vagy a hajótörötteket vagy egyéb személyeket, akik a szállításuknak a parancsnokra háruló kötelezettsége következtében a hajón tartózkodnak, nem kell számításba venni annak megállapítása céljából, hogy jelen Egyezmény bármely rendelkezése vonatkozik-e a hajóra.

V. Cikk

Vészhelyzetben lévő személyek szállítása

a) Személyek evakuálásának céljából, hogy elkerüljék életük biztonságának fenyegetését, egy Szerződő Kormány megengedheti a hajóin nagyobb számú személy szállítását, mint ami egyébként jelen Egyezmény alapján megengedhető.

b) Az ilyen engedély nem foszthat meg más Szerződő Kormányokat a jelen Egyezmény alapján történő ellenőrzés jogától az ilyen hajók felett; melyek kikötőikbe jönnek.

c) Az ilyen engedélyekről szóló értesítést, a körülmények közlésével együtt, az ilyen engedélyt adó Szerződő Kormánynak meg kell küldenie a Szervezet Főtitkárának.

VI. Cikk

Korábbi szerződések és egyezmények

a) A Szerződő Kormányok között ez az Egyezmény felváltja és hatálytalanítja az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú Nemzetközi Egyezményt, melyet Londonban, 1960. június 17-én írtak alá.

b) Minden egyéb szerződés, egyezmény és megegyezés, ami a tengeri életbiztonságra vagy ahhoz tartozó ügyekre vonatkozik, melyek jelen Egyezményben Részes Fél Kormányok között jelenleg hatályban vannak, továbbra is teljes mértékben hatályban fognak maradni érvényességük tartama alatt

(i) azokra a hajókra nézve, melyekre nem vonatkozik ez az Egyezmény;

(ii) azokra a hajókra, melyekre vonatkozik ez az Egyezmény, olyan dolgok tekintetében, melyekről nem rendelkezett kifejezetten.

c) Csak addig a mértékig azonban, amennyiben az ilyen szerződések, egyezmények vagy megállapodások ütköznek jelen Egyezmény rendelkezéseivel, jelen Egyezmény rendelkezései lesznek érvényesek.

d) Minden egyéb ügy, amelyre nézve nincs kifejezett rendelkezés ebben az Egyezményben, a Szerződő Kormányok jogalkotásának tárgya marad.

VII. Cikk

Megállapodással megfogalmazott különleges előírások

Amikor jelen Egyezménynek megfelelően az összes vagy néhány Szerződő Kormány közötti megállapodással különleges szabályokat fogalmaznak meg, az ilyen előírásokat közölni kell a Szervezet Főtitkárával az összes Szerződő Kormányhoz történő körözés érdekében.

VIII. Cikk

Módosítások

a) Ez az Egyezmény a következő bekezdésekben meghatározott eljárások bármelyikével módosítható.

b) Módosítások a Szervezeten belüli mérlegelés után:

(i) A bármelyik Szerződő Kormány által javasolt minden módosítást a Szervezet Főtitkárához kell benyújtani, aki azután körözteti azt a Szervezet minden Tagjához és minden Szerződő Kormányhoz, legalább hat hónappal annak mérlegelése előtt.

(ii) A fentiek szerint javasolt és köröztetett minden javaslatot a Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága elé kell utalni megvizsgálás céljából.

(iii) Az Államok Szerződő Kormányai, akár tagjai a Szervezetnek, akár nem, jogosultak részt venni a Tengerészeti Biztonsági Bizottság munkájában a módosítások mérlegelése és elfogadása végett.

(iv) A módosításokat az ezen bekezdés (iii) albekezdésének rendelkezése szerint kibővített Tengerészeti Biztonsági Bizottságban (a továbbiakban: a kibővített Tengerészeti Biztonsági Bizottság) jelen levő és szavazó Szerződő Kormányok kétharmados többségével kell elfogadni, azzal a feltétellel, hogy a Szerződő Kormányok legalább egyharmadának jelen kell lenni a szavazás idején.

(v) Az ezen bekezdés (iv) albekezdésének megfelelően elfogadott módosításokat a Szervezet Főtitkárának továbbítania kell az összes Szerződő Kormányhoz elfogadás végett.

(vi) (1) Az Egyezmény valamely Cikkének vagy a melléklet I. fejezetének módosítását azon a napon kell elfogadottnak tekinteni, amelyen azt a Szerződő Kormányok kétharmada elfogadta.

(2) A melléklet más módosítását, ami nem az I. fejezet, elfogadottnak kell tekinteni

aa) attól a naptól számított kétéves időtartam végén, amelyiken azt elfogadás céljából továbbították a Szerződő Kormányokhoz; vagy

bb) egy eltérő időszak végén, ami nem lehet egy évnél kevesebb, amennyiben az elfogadás idején úgy határozták meg a kibővített Tengerészeti Biztonsági Bizottságban jelen levő és szavazó Szerződő Kormányok kétharmados többségével.

Azonban amennyiben a meghatározott időn belül, vagy a Szerződő Kormányok több mint egyharmada, vagy azok a Szerződő Kormányok, melyek egyesített kereskedelmi flottája a világ kereskedelmi flottája vegyes tonnatartalmának legalább ötven százalékát teszi ki, értesíti a Szervezet Főtitkárát, hogy ellenzi a módosítást, úgy azt nem elfogadottnak kell tekinteni.

(vii) (1) Az Egyezmény valamely Cikkének vagy a melléklet I. fejezetének módosítása azokra a Szerződő Kormányokra nézve, melyek elfogadták azt, hat hónappal azon nap után fog hatályba lépni, amelyiken azt elfogadottnak tekintik, és mindegyik Szerződő Kormányra nézve, amelyik azt a napot követően fogadja el, az azon Szerződő Kormány általi elfogadás napját követő hat hónappal lép hatályba.

(2) Az I. fejezeten kívül a melléklet módosítása valamennyi Szerződő Kormányra nézve hatályba fog lépni, kivéve azokat, amelyek az e bekezdés (vi) (2) albekezdése szerint kifogásolták a módosítást, és amelyek nem vonták vissza az ilyen kifogásolást, hat hónappal azon nap után, amelyen azt elfogadottnak kell tekinteni. Azonban a hatálybalépésre meghatározott nap előtt, bármelyik Szerződő Kormány értesítheti a Szervezet Főtitkárát, hogy mentesíti magát az adott módosítás hatálybaléptetése alól legfeljebb egy évig terjedő időre attól a naptól számítva, amikor az hatályba lép, vagy olyan hosszabb ideig, amit a módosítás elfogadásakor a kibővített Tengerészeti Biztonsági Bizottságban jelen levő és szavazó Szerződő Kormányok kétharmados többséggel meghatározhatnak.

c) Módosítás Konferencia által:

(i) Egy Szerződő Kormány kérésére, amivel a Szerződő Kormányok legalább egyharmada egyetért, a Szervezet. összehívja a Szerződő Kormányok Konferenciáját, hogy az módosításokat mérlegeljen ehhez az Egyezményhez. '

(ii) Az ilyen Konferencián a jelen levő és szavazó Szerződő Kormányok kétharmados többsége által elfogadott minden módosítást a Szervezet Főtitkárának el kell juttatni elfogadás céljából valamennyi Szerződő Kormányhoz.

(iii) Amennyiben a Konferencia nem határoz másként, a módosítást elfogadottnak kell tekinteni, és annak a jelen Cikk b) (vi), illetve b) (vii) albekezdéseiben előírt eljárásnak megfelelően kell hatályba lépni, azzal a feltétellel, hogy az ezekben a bekezdésekben a kibővített Tengerészeti Biztonsági Bizottságra való hivatkozásokat a Konferenciára vonatkozó hivatkozásoknak kell tekinteni.

d) (i) Az a Szerződő Kormány, amelyik elfogadott egy módosítást a melléklethez, ami hatályba lépett, nem köteles kiterjeszteni jelen Egyezmény előnyeit az olyan Állam lobogójának viselésére jogosult hajó részére kiállított bizonyítványok tekintetében; melynek Kormánya; az e Cikk b) (vi) (2) albekezdése rendelkezéseinek értelmében kifogásolta a módosítást és nem vonta vissza az ilyen kifogásolást, hanem csak olyan mértékig, amennyire az ilyen bizonyítvány a szóban forgó módosítás által érintett ügyekre vonatkozik.

(ii) Az a Szerződő Kormány, amelyik elfogadta a melléklet egy módosítását, ami hatályba lépett, ki kell terjessze jelen Egyezmény előnyeit az olyan Állam lobogójának viselésére jogosult hajó részére kiállított bizonyítványokra, melynek Kormánya, az e Cikk b) (vii) (2) albekezdése rendelkezéseinek értelmében, értesítette a Szervezet Főtitkárát, hogy mentesíti magát a módosítás hatálybaléptetése alól.

e) Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában, az e Cikk. alapján jelen Egyezményhez tett minden módosítás, ami a hajó szerkezetére vonatkozik, azokra a hajókra fog vonatkozni, melyek gerincét azon a napon vagy azután fektették le, vagy volt hasonló építési állapotban, amikor a módosítás hatályba lép.

f) Egy módosítás elfogadásának vagy kifogásolásának bejelentését, vagy az e Cikk b) (vii) (2) bekezdése értelmében adott értesítést írásban kell benyújtani a Szervezet Főtitkárához, aki tájékoztat minden Szerződő Kormányt az ilyen benyújtásról és annak kézhezvétele napjáról.

g) A Szervezet Főtitkárának tájékoztatnia kell minden Szerződő Kormányt bármilyen módosításról, ami e Cikk alapján hatályba lép, azzal a dátummal együtt, amelyen az ilyen módosítás hatályba lép.

IX. Cikk

Aláírás, megerősítés, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

a) Ez az Egyezmény 1974. november 1-jétől 1975. július 1-jéig fog nyitva állni aláírásra a Szervezet székhelyén, és azt követően nyitva fog maradni csatlakozásra. Az államok ezen Egyezmény Részes Feleivé válhatnak:

(i) aláírással a megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozó fenntartás nélkül; vagy

(ii) aláírással megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás függvényében, amit megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás követ; vagy

(iii) csatlakozással.

b) A megerősítést, elfogadást, jóváhagyást vagy csatlakozást az ilyen értelmű okmánynak a Szervezet Főtitkáránál letétbe helyezésével kell foganatosítani.

c) A Szervezet Főtitkárának értesíteni kell valamennyi Állam Kormányát, melyek aláírták ezt az Egyezményt, vagy ahhoz csatlakoztak, minden aláírásról, vagy megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezéséről és a letétbe helyezés időpontjáról.

X. Cikk

Hatálybalépés

a) Ez az Egyezmény azt a napot követő tizenkét hónappal fog hatályba lépni, amelyen legalább huszonöt állam, melyek összesített kereskedelmi flottája a világ kereskedelmi hajózási vegyes tonnatartalmának legalább ötven százalékát képezi, a IX. Cikk szerint Részes Feleivé váltak.

b) Minden megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány, melyet azon nap után helyeztek letétbe, amelyen ez, az Egyezmény hatályba lép, a letétbe helyezés napját követő három hónappal lép hatályba.

c) Azon nap után, amelyen jelen Egyezmény valamely módosítása a VIII. Cikk szerint elfogadottnak tekintendő, minden letétbe helyezett megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány a módosított Egyezményre fog vonatkozni.

XI. Cikk

Felmondás

a) Ezt az Egyezményt bármely Szerződő Kormány bármikor felmondhatja öt évvel azon nap után, amikor az Egyezmény arra a Kormányra nézve hatályba lépett.

b) A felmondást egy felmondási okmánynak a Szervezet Főtitkáránál történd letétbe helyezésével kell foganatosítani, akinek értesítenie kell az összes többi Szerződő Kormányt minden kézhez vett felmondási okmányról és , annak kézhezvétele napjáról, valamint arról a napról, amikor az ilyen felmondás hatályba lép.

c) A felmondás egy évvel, vagy a felmondási okmányban meghatározott hosszabb idővel lép hatályba attól számítva, amikor a Szervezet Főtitkára azt kézhez vette.

XII. Cikk

Letétbe helyezés és nyilvántartásba vétel

a) Ezt az Egyezményt a Szervezet Főtitkáránál kell letétbe helyezni, aki annak hiteles másolatait el fogja juttatni valamennyi Állam Kormányához, amelyek aláírták ezt az Egyezményt, vagy ahhoz csatlakoztak.

b) Amint hatályba lép ez az Egyezmény, annak szövegét a Szervezet Főtitkára megküldi az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárához nyilvántartásba vétel és közzététel céljából, az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően.

XIII. Cikk

Nyelvek

Ez az Egyezmény egyetlen példányban készült, angol, francia, kínai, orosz és spanyol nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles. Az aláírt eredetivel együtt arab, német és olasz nyelvű hivatalos fordításokat kell készíteni és letétbe helyezni őket az aláírt eredetivel együtt.

Ennek hiteléül alulírottak*, Kormányaik által erre a célra kellően felhatalmazva, aláírták ezt az Egyezményt.

Készült Londonban, az ezerkilencszázhetvennegyedik év novemberének első napján.

Az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezményre vonatkozó 1978. évi Jegyzőkönyv Cikkei

Ezen Jegyzőkönyv Részes Felei

lévén Részes Felei a Londonban, 1974. november 1-jén készült "Életbiztonság a tengeren" tárgyú, 1974. évi Nemzetközi Egyezménynek,

felismerve azt a jelentős hozzájárulást, amit a fent említett Egyezmény tehet a tengeren a hajók és vagyon és a hajókon tartózkodók életének biztonsága fokozásához,

ugyancsak felismerve a hajók, különösen a tartályhajók biztonsága további javításának szükségességét,

figyelembe véve, hogy ezt a célt legjobban az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú, 1974. évi Nemzetközi Egyezményre vonatkozó Jegyzőkönyvvel lehet elérni,

megállapodtak a következők szerint:

I. Cikk

Általános kötelezettségek

E Jegyzőkönyv Részes Felei vállalják, hogy hatályba léptetik e Jegyzőkönyv és mellékleteinek rendelkezéseit, melyek e Jegyzőkönyv szerves részét képezik. Minden hivatkozás erre a Jegyzőkönyvre egyidejűleg annak mellékleteire való hivatkozást is jelent.

II. Cikk

Alkalmazás

1. Az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi Nemzetközi Egyezmény II, III. [az a) bekezdés kivételével] IV., VI. b), c) és d), a VII. és VIII. Cikkeinek rendelkezései (a továbbiakban: az 1974. évi SOLAS Egyezményre vonatkozó 1978. évi Jegyzőkönyv) benne foglaltatnak ebben a Jegyzőkönyvben, feltéve, hogy azokban a Cikkekben az Egyezményre és a Szerződő Kormányokra vonatkozó utalásokat úgy veszik, mint a jelen Jegyzőkönyvre, illetve a jelen Jegyzőkönyv Részes Feleire való utalást.

2. Bármely hajó, melyre jelen Jegyzőkönyv vonatkozik, meg kell feleljen az Egyezmény rendelkezéseinek, a jelen Jegyzőkönyvben kifejtett módosítások és kiegészítések függvényében.

3. Az Egyezményben és a jelen Jegyzőkönyvben nem Részes Felek hajói tekintetében, a jelen Jegyzőkönyv Részes Felei az Egyezmény és a jelen Jegyzőkönyv rendelkezéseit úgy fogják alkalmazni, ahogy az szükséges lehet annak biztosítására, hogy az ilyen hajók ne részesüljenek kedvezőbb elbánásban.

III. Cikk

Információközlés

E Jegyzőkönyv Részes Felei vállalják, hogy a Kormányközi Tengerészeti Tanácskozó Szervezet (a továbbiakban: Szervezet) Főtitkárával közlik és nála letétbe helyezik a kinevezett felügyelők vagy elismert szervezetek jegyzékét, akik, illetve amelyek felhatalmazással bírnak, hogy nevükben eljárjanak a tengeri életbiztonság intézkedéseinek intézésében, hogy azt köröztesse a Részes Felek között azok tisztviselőinek tájékoztatására. Ezért az Igazgatásnak tájékoztatnia kell a Szervezetet a kinevezett felügyelőkre vagy elismert szervezetekre ruházott hatáskör specifikus felelősségeiről és feltételeiről.

IV. Cikk

Aláírás, megerősítés, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

1. Ez a Jegyzőkönyv a Szervezet székhelyén 1978: június 1-jétől 1979. március 1-jéig lesz nyitva aláírásra, és azt követően nyitva marad csatlakozásra. E Cikk 3. bekezdése rendelkezéseinek függvényében, az Államok e Jegyzőkönyv Részes Feleivé válhatnak:

a) aláírással, a megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozó fenntartás nélkül;

b) aláírással, a megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozó fenntartással;

c) csatlakozással.

2. A megerősítést, elfogadást, jóváhagyást vagy csatlakozást az ilyen értelmű okmánynak a Szervezet Főtitkáránál való letétbe helyezéssel kell foganatosítani.

3. Ezt a Jegyzőkönyvet csak azok az Államok írhatják alá fenntartás nélkül, erősíthetik meg, fogadhatják el, hagyhatják jóvá vagy csatlakozhatnak hozzá, melyek fenntartás nélkül írták alá, erősítették meg, fogadták el, hagyták jóvá az Egyezményt vagy csatlakoztak ahhoz. '

V. Cikk

Hatálybalépés

1. Ez a Jegyzőkönyv azon nap után hat hónappal fog hatályba lépni, amelyen legalább tizenöt Állam, melyeknek összesített kereskedelmi hajóparkja a világkereskedelmi hajózása vegyes tonnatartalmának legalább ötven százalékát teszi ki, a jelen Jegyzőkönyv IV. Cikkének megfelelően annak Részes Felévé vált, feltéve azonban, hogy ez a Jegyzőkönyv nem léphet hatályba az előtt, hogy az Egyezmény hatályba lépett.

2. Minden megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány, melyet azon nap után helyeznek letétbe, amikor ez a Jegyzőkönyv hatályba lép, a letétbe helyezés napja után három hónappal fog hatályba lépni.

3. Azon nap után, amikor ennek a Jegyzőkönyvnek egy módosítását az Egyezmény VIII. Cikke szerint elfogadottnak kell tekinteni, minden letétbe helyezett megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány a módosított Jegyzőkönyvre fog vonatkozni.

VI. Cikk

Felmondás

1. Ezt a Jegyzőkönyvet bármelyik Részes Fél bármikor felmondhatja attól a naptól számított öt év eltelte után, amelyen ez a Jegyzőkönyv arra a Részes Félre nézve hatályba lép.

2. A felmondást a Szervezet Főtitkáránál letétbe helyezett felmondási okmánnyal kell foganatosítani.

3. A felmondás egy évvel vagy a felmondási okmányban meghatározott hosszabb idővel az után lép hatályba, hogy a Szervezet Főtitkára azt kézhez vette.

4. Az Egyezmény valamelyik Részes Fél által történt felmondását úgy kell tekinteni, mint a jelen Jegyzőkönyv azon Részes Fél által történő felmondását.

VII. Cikk

Letéteményes

1. Ezt a Jegyzőkönyvet a Szervezet Főtitkáránál (a továbbiakban: Letéteményes) kell letétbe helyezni.

2. A Letéteményesnek:

a) tájékoztatni kell minden Államot, mely aláírta ezt a Jegyzőkönyvet vagy ahhoz csatlakozott:

(i) minden új aláírásról vagy egy megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezéséről, annak keltével együtt;

(ii) jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjáról;

(iii) a jelen Jegyzőkönyvet felmondó bármilyen okmány letétbe helyezéséről, azzal a dátummal együtt; amelyen azt kézhez vette, és a dátummal, amelyen a felmondás hatályba lép;

b) meg kell küldenie jelen Jegyzőkönyv hitelesített másolatait minden Államhoz, amelyik aláírta ezt a Jegyzőkönyvet, vagy ahhoz csatlakozott.

3. Amint ez a Jegyzőkönyv hatályba lép, annak egy hitelesített másolatát a Letéteményes megküldi az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárának nyilvántartásba vétel és közzététel céljából, az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően.

VIII. Cikk

Nyelvek

Ez a Jegyzőkönyv egy eredeti példányban készült, angol, francia, kínai, orosz és spanyol nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles. Hivatalos fordításokat kell készíteni arab, német és olasz nyelven, és az aláírt eredetivel együtt kell letétbe helyezni.

Ennek tanúsítására alulírottak*, a Kormányaiktól erre a célra kellően felhatalmazva, aláírták ezt a Jegyzőkönyvet.

Készült Londonban, ezerkilencszázhetvennyolc február tizenhetedik napján."

3. § (1)[3] A törvény végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az Egyezmény mellékletét, annak módosításait, illetve kiegészítéseit rendeletben kihirdesse.

4. § (1) Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban

a) a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény vonatkozásában 1980. május 25. napjától,

b) az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú, 1974. évi Nemzetközi Egyezményhez csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv vonatkozásában 1982. május 3. napjától

kell alkalmazni.

(2)[4]

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. április 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Szervezet neve "Nemzetközi Tengerészeti Szervezet"-re (IMO) változott a Szervezet Egyezményének módosításaival, melyek 1982. május 22-én léptek hatályba.

[3] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (7) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 479. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.