143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Építésügyi tárgyú szabályozással kapcsolatos eltérő rendelkezések

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 85. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott legalább 3,0 m átlagos belmagasságra vonatkozó előírást nem kell alkalmazni az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, az élet- és egészségvédelem céljából ideiglenes jelleggel létesülő egészségügyi épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségei vonatkozásában.

2. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint a településképi követelmények egyeztetésével kapcsolatos eltérő rendelkezések

2. § (1) A településképi követelményekről szakmai konzultációt - ezen belül szakmai tájékoztatást - tartani kizárólag elektronikus úton lehet.

(2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 26/A. § (1) bekezdése szerinti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani.

(3) A településképi bejelentési eljárás során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. § (1b) bekezdése szerinti iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő.

3. § (1) A helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (3), (5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

(3) A véleményezési szakaszban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti szakmai egyeztetés és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti egyeztetés kizárólag elektronikus úton történik.

(4) A végső szakmai véleményezési szakaszban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés b) pontja szerinti egyeztető tárgyalás kizárólag elektronikus úton történik.

(5) A tárgyalásos eljárás esetén a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalás megtartása kizárólag elektronikus úton történik.

(6) Az állami főépítészi eljárásban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (3a) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalás megtartása kizárólag elektronikus úton történik.

3. A közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos eltérő rendelkezések

4. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e §-ban foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni.

(3) A hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (2) bekezdésben foglaltakon kívül más alkalmas eszközt - így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tévő információ-technikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket - is igénybe vehet.

(4) A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek és kérdéseket tehetnek fel.

(5) Az eljáró hatóság - szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával - a (4) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet. A honlapon történő közzétételt a (2) bekezdés szerint megkeresett szerv is köteles teljesíteni.

(6) Az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha jogszabály az eljárásban a közmeghallgatás megtartását az eljáró hatóságtól eltérő szerv vagy személy feladatává teszi.

(7) Ha az eljáró hatóság a közmeghallgatás-tartási kötelezettségének nem tesz eleget, a közmeghallgatást a mulasztásról szóló bejelentést követő 30 napon belül az eljáró hatóság székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal tartja meg. Ha az eljáró hatóság a (2)-(5) bekezdésben foglaltakat nem teljesítette, akkor a közmeghallgatás előkészítése - a 30 napos határidőn belül - a kormányhivatal feladata.

5. § Az eljáró hatóság a 4. §-ban foglalt cselekményen túl egyéb, személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményt, így különösen helyszíni szemlét - ha a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) vonatkozó más jogszabály eltérően nem rendelkezik - kizárólag akkor rendel el, ha azt az ügy jellege elengedhetetlenné teszi, vagy a tényállás másként nem tisztázható.

4. Egyes építésügyi és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezések

6. §[1]

7. §[2]

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. § (1) E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Ha a veszélyhelyzet kihirdetése és e rendelet hatálybalépése közötti időre kitűzött közmeghallgatást a veszélyhelyzetre tekintettel nem tartották meg, és a hatóság érdemi döntést hozott, a közmeghallgatást e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül a 4. §-ban szabályozott módon pótolni kell. A pótolt közmeghallgatás alapján a hatóság a döntését szükség szerint kiegészíti vagy módosítja. A döntés módosítására abban az esetben is sor kerülhet, ha az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 120. §-a alapján nem minősül jogszabálysértőnek.

10. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2020.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2020.05.16.

Tartalomjegyzék