11/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § k) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság eljáró tanácsának tagja, a vizsgálóbiztos, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának és a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak a képviselője (a továbbiakban együtt: közreműködő) e rendelet szerint jogosult a fegyelmi tárgyaláson és fegyelmi vizsgálati eljáráson (a továbbiakban együtt: tárgyalás) történő részvételével felmerült költségeinek megtérítésére.

2. § (1) A közreműködő jogosult a lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) a tárgyalás helyére való utazással és a visszautazással felmerült és igazolt költségek (viteldíj, fuvardíj, ideértve a helyi közlekedési eszköz használatával felmerült viteldíjat is stb.) megtérítésére.

(2) Utazási költségként a közreműködő részére az igénybe vett vonat, autóbusz és helyi tömegközlekedési eszköz költségét lehet megtéríteni. Ha a közreműködő gépkocsival utazik a tárgyalásra, akkor a vasúti 1. osztály viteldíjának megfelelő összeg megtérítésére jogosult.

3. § A közreműködőt a tárgyaláson történő részvételéért ellátási költség és távolléti díj fejében napi 5000 Ft illeti meg, ha a lakóhelyről (tartózkodási helyről) való elindulás és az oda visszaérkezés időpontja közötti időtartam a 8 órát eléri; ha ez az időtartam 8 óránál rövidebb, a közreműködő az összeg időtartammal arányos részére jogosult oly módon, hogy a távollét minden teljes órájáért 625 Ft jár.

4. § A közreműködő nem kötelezhető arra, hogy a tárgyalás helyére 23 óra és 5 óra között, illetve olyan időpontban utazzon, amely időpontban a tárgyalásról történő visszautazására már nincs lehetőség. Ha a közreműködő a közlekedési viszonyok miatt már a tárgyalást megelőző napon megérkezett a tárgyalás helyére, kérelmére az ellátási költségen felül a szállásköltséget is meg kell téríteni.

5. § A közreműködő részére nem jár költségtérítés, ha az a szerv, amelynek a közreműködő a tagja, illetve alkalmazottja vagy megbízottja, költségét kiküldetési költségként vagy más módon megtéríti.

6. § A költségtérítés összegét a fegyelmi tanács döntése alapján a fegyelmi tanács székhelye szerinti törvényszék, másodfokú eljárás esetén a Kúria gazdasági hivatala fizeti ki a közreműködőnek.

7. § A tárgyaláson megjelent tanú díjazására a tanúk költségtérítéséről szóló jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet rendelkezései megfelelően irányadók.

9. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Biró Marcell s. k.,

elnök