63/2020. (III. 24.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos intézkedésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos, beavatkozással nem járó vizsgálatnak minősülő orvostudományi kutatásba (a továbbiakban: kutatás) bevonni kívánt cselekvőképes személy (a továbbiakban: érintett) - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 159. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - telekommunikációs eszköz útján is tájékoztatható az Eütv. 159. § (3) bekezdésében foglaltakról.

(2) Az érintett a kutatásban való részvételéhez a beleegyezését - az Eütv. 159. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakon túl - telekommunikációs eszköz útján is megteheti.

(3) Az érintett a kutatásban való részvételéhez adott beleegyezését - az Eütv. 159. § (3) bekezdés a) pontja alapján - telekommunikációs eszköz útján is visszavonhatja.

2. § E rendelet alkalmazásában telekommunikációs eszköz minden olyan eszköz, amely alkalmas a tájékoztatás, illetve a nyilatkozat utólag ellenőrizhető módon történő megtételére, így különösen a hangfelvétel rögzítésére alkalmas eszköz.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága által e rendelet hatálybalépését megelőzően már elbírált kutatásokra alkalmazható.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § i) pontja alapján hatálya meghosszabbítva a veszélyhelyzet megszűnéséig.