Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

116/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A látvány-csapatsportok támogatására vonatkozó eltérő szabályok

1. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (4) és (4c) bekezdésében foglaltaktól eltérően a támogatási igazolások összértéke a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti támogatott szervezet - ide nem értve azokat a szervezeteket, amelyekkel összefüggésben a 30/I. § alkalmazandó - sportfejlesztési programjában szereplő igazolt költségek, ráfordítások, kiadások legfeljebb 100 százaléka lehet.

2. § A támogatott szervezet - a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. §-ában foglaltak kivételével, a Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltakra is tekintettel - az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak vonatkozásában az elszámolás, valamint a Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg, a Korm. rendelet 14. § (4b) bekezdésének alkalmazását követően kérelmezheti a sportfejlesztési program további egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

3. § Az alapvetően működési célt szolgáló támogatások - ideértve a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3., 4. pontjában, 9. pont a), b), g), h) alpontjában, valamint 11-13. pontjában foglalt célokra irányuló támogatásokat - esetében a támogatott szervezet - a Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak kivételével - az elszámolás, valamint a Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg a jóváhagyást végző szervezetnél, a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra rendszeresített felületen a Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésének alkalmazását követően kérelmezheti a sportfejlesztési program további, legfeljebb egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

4. § A támogatás, a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolásnak a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti benyújtására rendelkezésre álló határidő az ott meghatározott 15 napon túl - a veszélyhelyzetre figyelemmel - egyszeri alkalommal, kérelemre vagy hivatalból legfeljebb 120 nappal meghosszabbítható.

5. § A Korm. rendeletben foglalt hiánypótlási határidők a veszélyhelyzet ideje alatt indokolt esetben kérelemre vagy hivatalból, a veszélyhelyzet által indokolt körülmények figyelembevételével meghatározott hosszabb időtartamban is megállapíthatóak.

6. § A veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségek a sportfejlesztési program módosítása nélkül elszámolhatóak az 1. §-ban meghatározottak szerint, ha a támogatott szervezet az erre vonatkozó egyedi igényét írásban előzetesen bejelenti a jóváhagyást végző szervezet részére.

2. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék