116/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A látvány-csapatsportok támogatására vonatkozó eltérő szabályok

1. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (4) és (4c) bekezdésében foglaltaktól eltérően a támogatási igazolások összértéke a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti támogatott szervezet - ide nem értve azokat a szervezeteket, amelyekkel összefüggésben a 30/I. § alkalmazandó - sportfejlesztési programjában szereplő igazolt költségek, ráfordítások, kiadások legfeljebb 100 százaléka lehet.

2. § A támogatott szervezet - a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. §-ában foglaltak kivételével, a Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltakra is tekintettel - az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak vonatkozásában az elszámolás, valamint a Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg, a Korm. rendelet 14. § (4b) bekezdésének alkalmazását követően kérelmezheti a sportfejlesztési program további egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

3. § Az alapvetően működési célt szolgáló támogatások - ideértve a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3., 4. pontjában, 9. pont a), b), g), h) alpontjában, valamint 11-13. pontjában foglalt célokra irányuló támogatásokat - esetében a támogatott szervezet - a Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak kivételével - az elszámolás, valamint a Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg a jóváhagyást végző szervezetnél, a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra rendszeresített felületen a Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésének alkalmazását követően kérelmezheti a sportfejlesztési program további, legfeljebb egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

4. § A támogatás, a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolásnak a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti benyújtására rendelkezésre álló határidő az ott meghatározott 15 napon túl - a veszélyhelyzetre figyelemmel - egyszeri alkalommal, kérelemre vagy hivatalból legfeljebb 120 nappal meghosszabbítható.

5. § A Korm. rendeletben foglalt hiánypótlási határidők a veszélyhelyzet ideje alatt indokolt esetben kérelemre vagy hivatalból, a veszélyhelyzet által indokolt körülmények figyelembevételével meghatározott hosszabb időtartamban is megállapíthatóak.

6. § A veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségek a sportfejlesztési program módosítása nélkül elszámolhatóak az 1. §-ban meghatározottak szerint, ha a támogatott szervezet az erre vonatkozó egyedi igényét írásban előzetesen bejelenti a jóváhagyást végző szervezet részére.

2. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére