Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

242/2020. (V. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) 2020. augusztus 31. napjáig az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (3) és (4) bekezdése szerinti felmondás esetében az R. 21. § (5) bekezdését az e rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni, ha a szerződés felmondására a koronavírus világjárványra tekintettel került sor.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha a koronavírus világjárvány következtében az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:179. § (1) bekezdése szerint lehetetlenné vált.

2. § (1) Az 1. § szerinti felmondás esetén az utazási csomag ellenértékeként befizetett előleg vagy teljes díj visszatérítése helyett az utazásszervező utalványt bocsáthat ki.

(2) Ha az utazásszervező utalványt bocsát ki, az utazó 15 napon belül nyilatkozhat az utalvány elfogadásáról.

(3) Ha az utazó a felajánlott utalványt nem fogadja el vagy nem nyilatkozik a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, a részére a befizetett előleget, illetve díjat az R. rendelkezései szerint vissza kell utalni.

(4) Az utazót vagyoni vagy egyéb hátrány nem érheti az utalvány kiállításából adódóan és annak felhasználása során.

(5) Ha az utazó az utalványt a 3. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve a 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott érvényességi idő alatt nem használja fel, az utazásszervező köteles részére az utalványon feltüntetett értéknek megfelelő összeget legkésőbb 14 napon belül megtéríteni.

(6) Az utazó és az utazásszervező megállapodhatnak az utalvány érvényességi idejének meghosszabbításában. Ebben az esetben az utazásszervező új utalványt állít ki.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében rögzített utalvány megfelel a következő feltételeknek:

a) tartalmazza az utazásszervező megnevezését,

b) tartalmazza az utazó által már befizetett összeg teljes értékét,

c) kiállításáért az utazásszervező nem számít fel díjat vagy más költséget,

d) érvényessége 2021. augusztus 31. napjáig tart,

e) egyértelműen tartalmazza, hogy utazási csomag igénybevételére jogosít,

f) egyértelműen tartalmazza, hogy a koronavírus világjárvány miatt került kiállításra,

g) tartalmazza az utasjogokra vonatkozó ismertetőt,

h) az utazó választása szerint elektronikus formában kerül megküldésre.

(2) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozásában az utazásszervező által az (1) bekezdésnek, valamint 4. § (2) bekezdésének megfelelően kiállított utalvány a vagyoni biztosíték szempontjából az utazó által az utazási csomag igénybevételére befizetett előlegnek vagy részvételi díjnak minősül.

4. § (1) A 2. § alkalmazandó az R. 9. § (1) bekezdése szerinti felmondás esetén is.

(2) Az (1) bekezdés szerint kiállított utalvány megfelel a következő feltételeknek:

a) tartalmazza az utazásszervező megnevezését,

b) tartalmazza az utazó által már befizetett összeg teljes értékét,

c) kiállításáért az utazásszervező nem számít fel díjat vagy más költséget,

d) érvényessége 2021. augusztus 31. napjáig tart,

e) egyértelműen tartalmazza, hogy utazási szolgáltatás igénybevételére jogosít,

f) egyértelműen tartalmazza, hogy a koronavírus világjárvány miatt került kiállításra,

g) tartalmazza az utasjogokra vonatkozó ismertetőt,

h) az utazó választása szerint elektronikus formában kerül megküldésre.

5. § (1) Az e rendelet szerint kiállított utalvány kizárólag a Ptk. szerinti közeli hozzátartozóra ruházható át.

(2) Az utazásszervező nyilvántartást vezet az általa kibocsátott utalványokról.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) az utalvány értékét,

b) a tulajdonos

ba) természetes személyazonosító adatait vagy

bb) a jogi személy megnevezését és cégjegyzékszámát.

6. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés d) pontja szerinti vagyoni biztosítéknak fedezetet kell nyújtania az e rendelet alapján kiadott utalványok értékének megtérítésére az utazásszervezői tevékenységet végző fizetésképtelensége esetében.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök