Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32017D0733[1]

A Tanács (EU) 2017/733 határozata (2017. április 25.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Horvát Köztársaságban történő alkalmazásáról

A TANÁCS (EU) 2017/733 HATÁROZATA

(2017. április 25.)

a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Horvát Köztársaságban történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Horvátország csatlakozási okmánya 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányoknak az okmány 4. cikkének (1) bekezdésében nem említett rendelkezéseit csak akkor kell Horvátországban alkalmazni, ha a Tanács így határoz azt követően, hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta, hogy Horvátország teljesíti-e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket, tehát többek között hatékonyan, az elfogadott közös normáknak és az alapvető elveknek megfelelően alkalmazza-e valamennyi schengeni szabályt.

(2) Az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokat az 1053/2013/EU tanácsi rendelet (2) állapítja meg.

(3) Az adatvédelemre vonatkozó schengeni értékelésre 2016 februárjában került sor Horvátországban. A Bizottság által -végrehajtási határozat útján - elfogadott értékelő jelentés megállapítja, hogy Horvátországban az adatvédelemre vonatkozóan teljesültek a schengeni vívmányok alkalmazásának feltételei.

(4) Az (EU) 2015/450 bizottsági végrehajtási határozat (3) 1. cikke (1) bekezdésének megfelelően ellenőrzésre került, hogy a horvát nemzeti rendszer (N.SIS) műszaki szempontból készen áll-e a Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) való integrálásra.

(5) mivel Horvátország tehát megtette a SIS-adatok feldolgozásához és a kiegészítő információk cseréjéhez szükséges műszaki és jogi intézkedéseket, a Tanács most már megállapíthatja azt az időpontot, amelytől fogva a SIS-re vonatkozó schengeni vívmányok alkalmazandók Horvátországban.

(6) E határozat hatálybalépése lehetővé teszi a SIS-adatok Horvátországba való továbbítását. Ezen adatok tényleges horvátországi használata lehetővé teszi a Bizottság számára annak ellenőrzését, hogy a SIS-re vonatkozó schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazása helyesen történik-e Horvátországban. Amint megtörtént annak ellenőrzése, hogy teljesülnek-e Horvátországban a schengeni vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételek, a Tanácsnak határoznia kell a belső határokon folytatott ellenőrzések megszüntetéséről.

(7) A Horvátországgal alkotott belső határokon folytatott ellenőrzések megszüntetésének időpontját külön tanácsi határozatban kell megállapítani. A határozatban megállapított időpontig bizonyos korlátozásokat kell alkalmazni a SIS horvátországi használatára.

(8) Izland és Norvégia tekintetében ez a határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (4) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (5) 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak.

(9) Svájc tekintetében ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (6) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi határozat (7) 3. cikkévelre és a 2008/149/IB tanácsi határozat (8) 3. cikkével.

(10) Liechtenstein tekintetében ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (9) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésbena 2011/349/EU tanácsi határozat (10) 3. cikkével és a 2011/350/EU tanácsi határozat (11) 3. cikkével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Figyelemmel az e cikkben meghatározott feltételekre, 2017. június 27-től alkalmazni kell Horvátországban a schengeni vívmányoknak az e határozat mellékletében megállapított Schengeni Információs Rendszerre (a továbbiakban: SIS) vonatkozó rendelkezéseit a következőkkel kapcsoatban:

a) a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság;

b) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, tekintettel a 2007/533/IB tanácsi határozatban (12) említett rendelkezésre; valamint

c) az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség.

(2) 2017. május 2-tól a 2007/533/IB tanácsi határozatnak és az 1987/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek (13) az említett határozat 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és a az említett rendelet 3. cikkének a) pontjában meghatározott figyelmeztető jelzések, valamint a említett határozat 3. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában és a az említett rendelet 3. cikkének b) és c) pontjában meghatározott, az említett figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódó kiegészítő információk és kiegészítő adatok az említett határozat és rendelet rendelkezéseivel összhangban hozzáférhetővé tehetők Horvátország számára.

(3) Horvátország2017. június 27-től - a (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve - bevihet a SIS-be figyelmeztető jelzéseket és kiegészítő adatokat, felhasználhatja a SIS adatait, és cserélhet kiegészítő információkat.

(4) A Horvátországgal alkotott belső határokon folytatott ellenőrzések megszűnéséig Horvátország:

a) nem köteles megtagadni a területére való beutazását vagy a területén való tartózkodását olyan harmadik országbeli állampolgároknak, akik tekintetében egy másik tagállam az 1987/2006/EK rendelettel összhangban beutazási vagy tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést adott ki;

b) tartózkodik attól, hogy az 1987/2006/EK rendelettel összhangban belépési vagy tartózkodási tilalom elrendelése céljából a SIS-be harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket vagy kiegészítő adatokat vigyen be és harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó kiegészítő információkat cseréljen.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2017. április 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. BORG

(1) 2017. április 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

(3) A Bizottság (EU) 2015/450 végrehajtási határozata (2015. március 16.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjába (SIS II) belépő vagy közvetlenül kapcsolódó nemzeti rendszerüket jelentősen módosító tagállamokra vonatkozó tesztelési követelmények meghatározásáról (HL L 74., 2015.3.18., 31. o.).

(4) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(5) A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(6) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(7) A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(8) A Tanács 2008/149/IB határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.).

(9) HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(10) A Tanács 2011/349/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 1. o.).

(11) A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

(12) A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. június 12.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.).

(13) Az Európai Parlament és a Tanácsi 1987/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.).

MELLÉKLET

A Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó schengeni vívmányok rendelkezéseinek a jegyzéke, összhangban Horvátország csatlakozási okmánya 4. cikkének (2) bekezdésével

1. Az Európai Parlament és a Tanács 1986/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről (1).

2. Az Európai Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (2).

3. A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. június 12.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (3).

(1) HL L 381., 2006.12.28., 1. o.

(2) HL L 381., 2006.12.28., 4. o.

(3) HL L 205., 2007.8.7., 63. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D0733 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D0733&locale=hu

Tartalomjegyzék