32015D0450[1]

A Bizottság (EU) 2015/450 végrehajtási határozata ( 2015. március 16. ) a Schengeni Információs Rendszer második generációjába (SIS II) belépő vagy közvetlenül kapcsolódó nemzeti rendszerüket jelentősen módosító tagállamokra vonatkozó tesztelési követelmények meghatározásáról (az értesítés a C(2015) 1612. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/450 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. március 16.)

a Schengeni Információs Rendszer második generációjába (SIS II) belépő vagy közvetlenül kapcsolódó nemzeti rendszerüket jelentősen módosító tagállamokra vonatkozó tesztelési követelmények meghatározásáról

(az értesítés a C(2015) 1612. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére, 9. cikke (1) bekezdésére, 20. cikke (3) bekezdésére, 22. cikke a) pontjára, 36. cikke (4) bekezdésére és 37. cikke (7) bekezdésére, valamint

tekintettel a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozatra (2) és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére, 9. cikke (1) bekezdésére, 20. cikke (4) bekezdésére, 22. cikke a) pontjára, 51. cikke (4) bekezdésére és 52. cikke (7) bekezdésére,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény (3) IV. címének rendelkezései értelmében létrejött a Schengeni Információs Rendszer. A rendszer kulcsfontosságú eszköz volt az Unió keretébe illesztett schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében.

(2) Az 1987/2006/EK rendelet, illetve a 2007/533/IB határozat alkalmazásának kezdetekor, 2013. április 9-én a második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II) felváltotta a Schengeni Információs Rendszert. Elődrendszeréhez hasonlóan a SIS II is számottevően hozzájárul a belső határellenőrzések megszüntetéséhez, és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen belüli magas szintű biztonság fenntartása szempontjából szintén meghatározó szerepet tölt be.

(3) A SIS II - technikai felépítését tekintve - egy központi rendszerből (központi SIS II), nemzeti alkalmazásokból, valamint a központi SIS II és a nemzeti alkalmazások közötti kommunikációs infrastruktúrából áll.

(4) Szükséges volt, és továbbra is szükséges teszteléseket végezni annak megállapítása érdekében, hogy a SIS II működése megfelel-e az 1987/2006/EK rendeletben és a 2007/533/IB határozatban meghatározott műszaki és működési követelményeknek.

(5) A SIS II műszaki fejlesztésének fő tesztfázisaira vonatkozó tesztelési követelményeket a 189/2008/EK tanácsi rendelet (4) és a 2008/173/IB tanácsi határozat (5), valamint az 1104/2008/EK tanácsi rendelet (6) és a 2008/839/IB tanácsi határozat (7) rögzíti. Ezek a jogi eszközök meghatározták a SIS II központi rendszerére és a SIS II nemzeti rendszereire, valamint a rendszerek közötti interaktív kapcsolatokra vonatkozó tesztelések alapvető követelményeit és megszervezését, továbbá a kommunikációs infrastruktúrára vonatkozó teszteléseket. Mivel ezek az eszközök a SIS II műszaki fejlesztésére vonatkoztak, a SIS II 2013. április 9-i működésbe lépésekor joghatásuk kimerült. Az 1104/2008/EK rendelet és a 2008/839/IB határozat 2013. május 8-án hatályát vesztette, sőt az 1273/2012/EU tanácsi rendelet (8), illetve az 1272/2012/EU tanácsi rendelet (9) visszavonta az előbbieket. 2014-ben javaslat (10) született a 189/2008/EK rendelet és a 2008/173/IB határozat visszavonásáról.

(6) A 189/2008/EK rendelet, a 2008/173/IB határozat, az 1104/2008/EK rendelet és a 2008/839/IB határozat kötelezővé tette a kommunikációs infrastruktúra tesztelését, a nemzeti megfelelőségi tesztelést, az átfogó tesztelést és a kiegészítő információk cseréjének tesztelését azon tagállamok számára, amelyek a SIS 1+-ról átálltak a SIS II-re. Az átfogó tesztelés megkezdésének előfeltétele, hogy a központi SIS II tesztelése, a nemzeti megfelelőségi tesztelés és a kommunikációs infrastruktúra tesztelése sikeres legyen. Az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat alkalmazásának előfeltétele volt, hogy a Bizottság megerősítse az átfogó tesztelés sikeres befejezését.

(7) Az Unió bővítésére és különösen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség bővítésére való tekintettel meg kell határozni azon teszteléseket, amelyek igazolják, hogy a tagállamok műszakilag felkészültek-e a SIS II-re való átállásra. A jogbiztonság megszilárdítása érdekében meg kell állapítani a tesztelési követelményeket. A tesztelések annak bizonyítására szolgálnak, hogy az adott tagállam képes a kiegészítő információk cseréjére, nemzeti rendszere teljes mértékben megfelel a központi SIS II-nek, képes adatokat bevinni, frissíteni, törölni és keresni, képes kellően jó minőségű fényképeket és ujjlenyomatokat feltölteni, valamint képes feldolgozni a személyazonossággal való visszaélésre vonatkozó adatokat.

(8) Az irányító hatóság által meghatározottak szerint azok a tagállamok, amelyek az 1987/2006/EK rendeletben és a 2007/533/IB határozatban említetteknek megfelelően jelentős módosításokat kívánnak bevezetni nemzeti SIS II rendszerükben (N.SIS II) vagy SIRENE alkalmazásukban, szintén kötelesek alávetni magukat a tesztelésnek, hogy bizonyítsák a központi SIS II-nek való teljes mértékű megfelelésüket vagy a kiegészítő információk cseréjére vonatkozó képességüket. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség az 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (11) együttesen alkalmazandó 1987/2006/EK rendeletben és 2007/533/IB határozatban felhatalmazást kapott az irányító hatóság feladatainak ellátására.

(9) Figyelembe véve azt az elvet, miszerint minden tagállamra azonos műszaki követelményeket kell alkalmazni, helyénvaló, hogy a SIS II-höz csatlakozni kívánó tagállamok esetében ugyanazokat a tesztfázisokat alkalmazzák, amelyeket a SIS 1+-ról a SIS II-re átálló tagállamoknak kellett végrehajtaniuk.

(10) Szintén helyénvaló, hogy felhasználják a SIS II kidolgozása során szerzett tapasztalatokat, és olyan teszteléseket is beiktassanak, amelyeket nem jogi eszközök irányoztak elő, hanem a Tanács előkészítő testületeiben tevékenykedő tagállamok vezették be, különös tekintettel a SIRENE formanyomtatványok cseréjére vonatkozó tesztelésekre.

(11) A tesztelések megszervezését, meghatározását és végrehajtását az irányító hatóság végzi a tagállamok támogatásával.

(12) Mivel az 1987/2006/EK rendelet a schengeni vívmányokra épül, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően, 2007. június 15-én kelt levelében Dánia értesítést küldött e vívmányok nemzeti jogba történő átültetéséről. Dánia részt vesz a 2007/533/IB határozat végrehajtásában. Így e határozat végrehajtása rá nézve kötelező.

(13) Az Egyesült Királyság e határozatban annyiban vesz részt, amennyiben az nem érinti az 1987/2006/EK rendelet 24. és 25. cikkével kapcsolatos kiegészítő információk cseréjét, az Európai Unióról szóló szerződéshez, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv 5. cikkének, valamint a 2000/365/EK tanácsi határozat (12) 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(14) Írország e határozatban annyiban vesz részt, amennyiben az nem érinti az 1987/2006/EK rendelet 24. és 25. cikkével kapcsolatos kiegészítő információk cseréjét, az Európai Unióról szóló szerződéshez, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv 5. cikkének, valamint a 2002/192/EK tanácsi határozat (13) 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(15) Ciprus tekintetében ez a határozat a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(16) Horvátország tekintetében ez a határozat a 2012. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(17) Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (14) értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek a 1999/437/EK tanácsi határozat (15) 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak.

(18) Svájc tekintetében ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (16) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2004/860/EK tanácsi határozat (17) 4. cikkének (1) bekezdésével együtt értelmezett 1. cikke G. pontjában említett terület alá tartoznak.

(19) Liechtenstein tekintetében ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv (18) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (19) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke G. pontjában említett terület alá tartoznak.

(20) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az 1987/2006/EK rendelet 51. cikkében és a 2007/533/IB határozat 67. cikkében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A Schengeni Információs Rendszer második generációjába (SIS II) való belépést megelőzően a tagállamok végrehajtják, illetve elvégzik az e határozat mellékletében előírt teszteléseket, illetve tesztelési eljárást.

(2) Azok a tagállamok, amelyek jelentős módosítást kívánnak bevezetni N.SIS II rendszerükben vagy SIRENE alkalmazásukban, felkérik az irányító hatóságot annak meghatározására, hogy az e határozat mellékletében előírt tesztelések közül melyeket kell végrehajtaniuk, illetve melyek esetében kell elvégezniük az e határozat mellékletében előírt tesztelési eljárást. Az érintett tagállamok a tesztelések sikeres elvégzése előtt nem vezetik be az adott módosításokat.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 16-án.

a Bizottság részéről

Dimitris AVRAMOPOULOS

a Bizottság tagja

(1) HL L 381., 2006.12.28., 4. o.

(2) HL L 205., 2007.8.7., 63. o.

(3) HL L 239., 2000.9.22., 19. o.

(4) A Tanács 2008. február 18-i 189/2008/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről (HL L 57., 2008.3.1., 1. o.).

(5) A Tanács 2008. február 18-i 2008/173/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről (HL L 57., 2008.3.1., 14. o.).

(6) A Tanács 2008. október 24-i 1104/2008/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (HL L 299., 2008.11.8., 1. o.).

(7) A Tanács 2008. október 24-i 2008/839/IB határozata a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (HL L 299., 2008.11.8., 43. o.).

(8) A Tanács 2012. december 20-i 1273/2012/EU rendelete a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (HL L 359., 2012.12.29., 32. o.).

(9) A Tanács 2012. december 20-i 1272/2012/EU rendelete a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (HL L 359., 2012.12.29., 21. o.).

(10) COM(2014) 713 final és COM(2014) 714 final.

(11) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1077/2011/EU rendelete a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).

(12) A Tanács 2000. május 29-i, 2000/365/EK határozata Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(13) A Tanács 2002. február 28-i 2002/192/EK határozata az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(14) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(15) A Tanács 1999. május 17-i 1999/437/EK határozata az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(16) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(17) A Tanács 2004. október 25-i 2004/860/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.).

(18) HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(19) A Tanács 2011. március 7-i 2011/350/EU határozata az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

MELLÉKLET

"SIS II-TESZTELÉS

1. CÉLKITŰZÉSEK

Az alább felsorolt tesztelések azt hivatottak igazolni, hogy a nemzeti rendszer (N.SIS II), a kommunikációs infrastruktúra, valamint a központi SIS II (C.SIS II) és az N.SIS II közötti interaktív kapcsolatok az 1987/2006/EK rendeletben és a 2007/533/IB határozatban meghatározott műszaki és működési követelményeknek megfelelően működnek.

A teszteléseknek ezen túlmenően azt is igazolniuk kell, hogy az N.SIS II, a kommunikációs infrastruktúra, valamint a C.SIS II és az N.SIS II közötti interaktív kapcsolatok működése eleget tesz az 1987/2006/EK rendeletben és a 2007/533/IB határozatban meghatározott általános követelményeknek, például a stabilitás, a rendelkezésre állás és a teljesítmény tekintetében.

2. A SIS II-TESZTELÉS FOLYAMATA, RÉSZLETES ALKALMAZÁSI TERÜLETE ÉS SZERVEZÉSE

A tesztelések sorrendje, célja, alkalmazási területe (a nemzeti végrehajtás függvényében), valamint szervezése a következő:

2.1. A tesztelés első fázisát a kapcsolódási tesztelés alkotja, amely a SIS II kommunikációs infrastruktúrájának kapcsolódását és rugalmasságát teszteli.

2.2. A tesztelés második fázisát a nemzeti megfelelőségi tesztelés alkotja, amely felméri, hogy az N.SIS II rendszerek megfelelnek-e az interfész-ellenőrzési dokumentáció (ICD) referenciapéldányában leírt előírásoknak.

2.3. A tesztelés harmadik fázisát a helyi nemzeti interfész (LNI)/biztonsági másolatokat tartalmazó helyi nemzeti interfész (BLNI) tesztelése alkotja, amely felméri a SIS II kommunikációs infrastruktúra kapcsolódását és rugalmasságát, hogy tesztelje az LNI és - amennyiben a tagállam rendelkezik vele - a BLNI alapját képező N.SIS II megfelelő működését és rugalmasságát.

2.4. A tesztelés negyedik fázisát alkotó globális tesztelés a hatályos ICD-előírások figyelembevételével, a mindennapi műveletekre vonatkozóan előírtakhoz hasonló körülmények között, a SIS II-ben részt vevő egyéb országok bevonásával teszteli az N.SIS II megfelelő működését. A tesztelés két külön fázisból áll:

2.4.1. Tagállami tesztelés

E tesztfázis során a SIS II-ben már részt vevő valamennyi régi tagállamnak igazolnia kell, hogy képes üzeneteket fogadni az újonnan csatlakozó tagállamoktól. A csatlakozó tagállam üzenetforgalmát szimuláció útján lehet előállítani.

2.4.2. Átfogó tesztelés

E tesztfázisban a tesztelt rendszert a rendes műveletek során várható forgalomnak (névleges, stresszhelyzeti és csúcsforgalomnak) teszik ki. A tagállamokat (a tesztelt rendszer kivételével) szimulátorok helyettesítik. Ezen fázis célja annak biztosítása, hogy a tesztelt rendszer képes legyen valamennyi beérkező üzenet fogadására és feldolgozására, valamint a rendes műveletek - köztük a rugalmassági tesztelés - végrehajtására.

2.5. A tesztelés ötödik fázisát az ITSM-tesztelés alkotja, amely felméri az információtechnológiai szolgáltatásirányítás szervezését, ideértve a kommunikációs rendszerek - például a SIS II egyablakos ügyintézési (SPoC) levelezőrendszere, eOPM, SM7 - működési és kommunikációs eljárásait.

2.6. A tesztelés hatodik fázisát a SIRENE kapcsolódási tesztelése alkotja, amely felméri a SIRENE levéltovábbító infrastruktúrájának kapcsolódását és rugalmasságát, továbbá alapszintű forgalom szimulációja révén ellenőrzi a postafiókok alapvető működését.

2.7. A tesztelés hetedik fázisát a SIRENE működési tesztelése alkotja, amely felméri a nemzeti SIRENE technikai megoldás, valamint a SIRENE-irodák közötti információcsere működését a következők tekintetében: az (EU) 2015/219 bizottsági végrehajtási határozatban (1) meghatározott SIRENE-kézikönyv előírásai szerint a SIRENE levéltovábbító infrastruktúrán keresztül küldött formanyomtatványok, a megfelelő figyelmeztető jelzések SIS II-be való bevitele, módosítása, megjelölése és SIS II-ből való törlése, valamint a releváns további információknak a SIS II figyelmeztető jelzéseihez való csatolása/a figyelmeztető jelzésektől való eltávolítása.

A SIS II rendszerhez csatlakozni kívánó tagállam jogi keretének függvényében más típusú tesztelések is előirányozhatók.

2.8. A tesztelés koordinálása

A tesztelést irányító hatóságként minden tesztelést a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) koordinál, és az eu-LISA egyúttal kidolgozza a tesztelési előírásokat, a tesztelés ütemezését és a tesztelések végeredményét is. Ezen túlmenően azonosít, kategorizál és leír minden általa feltárt problémát, és javaslatokat tesz megoldásukra.

A tagállamok segítséget nyújtanak az eu-LISA számára a tesztelés elvégzésével összefüggő valamennyi feladat átfogó végrehajtása kapcsán.

2.9. Tesztelési dokumentáció

Az eu-LISA meghatározza a részletes tesztelési előírásokat. Az érintett tagállamok számára hozzáférhetővé teszi a tesztelési előírások tervezetét és végleges változatát.

2.10. A tesztelés lefolytatása

Az eu-LISA a tagállamokkal és más érdekelt felekkel együttműködve, a tesztelési előírásokkal összhangban, a tagállami szakértőkkel együtt jóváhagyott ütemezés szerint folytatja le a tesztelést, és igazolja, hogy sikerült-e elérni a tesztelési előírásokban szereplő elvárt teszteredményeket. Az eu-LISA biztosítja a C.SIS II-tesztkörnyzetet a teszteléshez, beleértve a SIRENE működési tesztelését is, amennyiben a SIRENE működési tesztelése és a figyelmeztető jelzések kapcsolódó módosításai elvégezhetők.

2.11. A tesztelések elfogadása

A tagállami tesztelés elbírálása a következő lehet: »sikeres«, »sikeres, megjegyzéssel«, »eredménytelen«, »sikertelen« vagy »nem tesztelt«/»nem alkalmazandó«.

a) »Sikeres«:

i. az elért eredmények megegyeznek az »elvárt eredmények« leírásában szereplőkkel;

ii. valamennyi tesztelési feltétel teljesül és a tesztelési tervet tiszteletben tartották;

iii. nem teljesül az eredménytelenségre vonatkozó feltétel.

b) »Sikeres, megjegyzéssel«:

Az a) pontban felsorolt feltételek teljesülnek, ám bizonyos körülmények és/vagy alapos indokok miatt a tesztelés során váratlan eredmény született vagy váratlan esemény következett be, ezért a tesztelés sikeres volt, de megjegyzést fűztek hozzá.

c) »Eredménytelen«: a tesztelés során a tesztelt rendszertől független, váratlan események következtek be.

d) »Sikertelen«: a teszt sikeres teljesítésének valamely feltétele nem teljesül.

e) »Nem tesztelt«/»nem alkalmazandó«

Az eu-LISA beszámol a SIS II tesztelésének eredményeiről, továbbá azonosít, kategorizál és leír minden általa feltárt problémát, és javaslatokat tesz megoldásukra. A tagállami szakértők rendelkezésre bocsátják a tesztelési koordinációs csoport feladatainak ellátásához szükséges valamennyi információt.

Ha a tesztelési dokumentáció külön fázisokba sorolja a teszteléseket, az egyes fázisok eredményeiről az eu-LISA a következő fázis megkezdését megelőzően értesíti a tagállamokat.

A tesztelések elfogadása a teszteredmények részletes elemzését, valamint a tagállam nemzeti rendszerének (az N.SIS II vagy a SIRENE alkalmazás) hitelesítésére vonatkozó következtetéseket tartalmazó jelentésen alapul. Amennyiben a tesztelt tagállam vagy az eu-LISA véleménye szerint nem lehetséges a tesztelés eredményes lefolytatása, ezt fel kell tüntetni a jelentésben. Az eu-LISA a tagállami szakértők álláspontját figyelembe véve véleményezi a SIS II-tesztelések eredményes lefolytatását, és a teszteredményt véleményével együtt a SISVIS bizottság megfelelő formációi elé terjeszti végleges jóváhagyás céljából.

3. AZ INTERFÉSZ-ELLENŐRZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (ICD) ÉS A TESZTELÉS RÉSZLETES MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI (DTS)

A SIS II rendszerhez csatlakozó valamennyi ország N.SIS II rendszerét a legfrissebb előírások alapján tesztelik.

Az eu-LISA által kidolgozott részletes műszaki előírások (DTS) meghatározzák a C.SIS II-re vonatkozó működési és általános előírásokat.

Az eu-LISA által kidolgozott ICD meghatározza a C.SIS II és az N.SIS II közötti interfészt. Az ICD tartalmazza a rendszerek közötti kommunikáció műszaki előírásait a továbbított adatok és üzenetek, a használt protokollok, valamint az események időzítése és lefutástervezése vonatkozásában.

Az ICD-ben és a DTS-ben megadott előírások egy adott időszakban nem változnak, a két rendszer frissítésének időzítését az indításra vonatkozó terv rögzíti, amely megadja a szóban forgó tesztfázisra vonatkozó referenciapéldányt. A teszteljárások során felfedezett problémákat a meghatározott működési eljárásokkal összhangban jelentik, elemzik és megoldják, figyelembe véve a tesztelt tagállam szakértőinek véleményét.

4. A TESZTFÁZISOK EREDMÉNYEIRŐL SZÓLÓ IDŐKÖZI ÉS VÉGLEGES JELENTÉSEK

Az eu-LISA rendszeresen jelentést készít a tesztelés aktuális állásáról. A jelentés kitér arra, hogy éppen melyik tesztfázisról van szó, és hogy az adott tagállam befejezte, megkezdte vagy még nem kezdte meg a tesztfázisokat. A tesztelés ütemezésével kapcsolatos bármilyen nehézség felmerülése esetén a nehézségeket és azok okát dokumentálni kell.

Az egyes tesztfázisok befejezésekor az eu-LISA jelentést készít az elért eredményekről, bármilyen felmerült kérdésről és a megoldási lehetőségekről. Amennyiben valamely tesztelt tagállam vagy az eu-LISA úgy ítéli meg, hogy a teszteléseket nem lehetett eredményesen végrehajtani, akkor ezt - indokolással ellátva - külön feljegyzésben rögzítik."

(1) A Bizottság 2015. január 29-i (EU) 2015/219 végrehajtási határozata a SIRENE-kézikönyvről és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseinek elfogadásáról szóló 2013/115/EU végrehajtási határozat mellékletének felváltásáról (HL L 44., 2015.2.18., 75. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D0450 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D0450&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére