32006R1986[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1986/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1986/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelv (3)értelmében a tagállamok segítik egymást az említett irányelv végrehajtása során, és két- és többoldalú szinten kicserélhetik információikat különösen abból a célból, hogy még mielőtt a jármű bármilyen nyilvántartásba vétele megtörténne, tisztázzák a jármű jogi helyzetét abban a tagállamban, ahol azt előzőleg nyilvántartásba vették. Ez az ellenőrzés elektronikus hálózat igénybevételével is történhet.

(2) A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és használatáról szóló, ...-i .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és...-i 2006/.../IB tanácsi határozat (4) (5) képezi a SIS II szabályozásának jogalapját, amely rendszer a tagállamok közötti megosztott adatbázis, és többek között az 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművek adatait, a 750 kg-nál nagyobb saját tömegű utánfutók, valamint a lakókocsik adatait, és a járművek ellopott, jogellenesen használt, elveszett vagy érvénytelenített járműforgalmi engedélyeinek és rendszámtábláinak adatait tartalmazza.

(3) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény (6) (Schengeni Egyezmény) 92-119. cikke - annak 102A. cikke kivételével - helyébe a .../2006/EK rendelet és a 2006/.../IB határozat lépett. A 102A. cikk a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságoknak és szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésére vonatkozik.

(4) Ugyanakkor szükséges egy harmadik jogi eszközt elfogadni, amely a Szerződés V. címén alapul, és kiegészíti a .../2006/EK rendeletet és a 2006/.../IB határozatot annak érdekében, hogy lehetővé tegye a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok számára a SIS II-höz való hozzáférést, és a Schengeni Egyezmény 102A. cikkének helyébe lépjen.

(5) A 2006/.../IB határozat értelmében a lefoglalás vagy a büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából tárgyakra - beleeértve a gépjárműveket is - kiadott figyelmezető jelzéseket is bevisznek a SIS II-be.

(6) A 2006/.../IB határozat értelmében a SIS II-ben tárgyakra kiadott figyelmeztető jelzésekhez való hozzáférést kizárólag a rendőri, határrendészeti és vámhatóságok, valamint az igazságügyi hatóságok és az Europol részére tartják fenn.

(7) Az e célból világosan meghatározott és a tagállamokban a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező állami és nem állami szolgálatoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük az ellopott, jogellenesen használt vagy elveszett, 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművekre, a 750 kg-ot meghaladó saját tömegű utánfutókra, a lakókocsikra, továbbá az ellopott, jogellenesen használt, elveszett vagy érvénytelenített járműforgalmi engedélyekre és rendszámtáblákra vonatkozóan a SIS II-be bevitt adatokhoz annak érdekében, hogy ellenőrizhessék, hogy a nyilvántartásba vételre bemutatott jármű lopott, jogellenesen használt vagy elveszett-e.

(8) E célból szükséges e szolgálatoknak az említett adatokhoz való hozzáférését biztosítani, és lehetővé tenni számukra a járműforgalmi engedélyek helyes kiadásának igazgatási céljait szolgáló adatok felhasználását.

(9) Amennyiben a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok nem állami szervek, az ilyen hozzáférést közvetetten kell megadni, vagyis a 2006/.../IB határozattal összhangban hozzáféréssel rendelkező, és az említett határozatban említettek szerint a tagállamok biztonsági és titoktartási szabályainak betartását biztosító hatóságon keresztül.

(10) A 2006/.../IB határozat meghatározza az abban az esetben meghozandó intézkedést, amikor a SIS II-höz való hozzáférés valamely tárgyra vonatkozóan a SIS II-be bevitt figyelmeztető jelzést fed fel.

(11) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (7) alkalmazni kell a személyes adatoknak a járműforgalmi engedélyek kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok által történő feldolgozására. A 2006/.../IB határozatban foglalt, a személyes adatok védelmére, a biztonságra és titoktartásra, valamint a naplófájlok vezetésére vonatkozó egyedi rendelkezések kiegészítik vagy pontosítják az említett irányelvben megállapított elveket, amennyiben e szolgálatok a SIS II keretében személyes adatokat dolgoznak fel.

(12) Mivel a tagállamok a meghozandó intézkedés célját - azaz a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok számára a SIS II-höz való hozzáférés biztosítását az 1999/37/EK irányelv szerinti feladataik megkönnyítése érdekében - nem tudják megfelelő módon megvalósítani, és azt a SIS II - mint közös információs rendszer - jellege miatt csak közösségi szinten lehet elérni, a Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban e rendelet nem haladja meg az ezen cél eléréséhez szükséges mértéket.

(13) Ez a rendelet tiszteletben tartja azokat az alapvető jogokat és megfelel azoknak az alapelveknek, amelyeket különösen az Európai Unió alapjogi chartája ismer el.

(14) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (8) értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (9) 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak.

(15) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról aláírt megállapodás értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyek a 2004/849/EK (10) és a 2004/860/EK (11) tanácsi határozatok 4. cikkeinek (1) bekezdéseivel összefüggésben a 1999/437/EK határozat 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak.

(16) E rendelet a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2006/.../IB határozat 38. és 40. cikke, valamint a 46. cikk (1) bekezdése ellenére az 1999/37/EK irányelvben említett, a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok az említett határozat 38. cikke (2) bekezdésének a), b) és f) pontjával összhangban - kizárólag annak ellenőrzése céljából, hogy a nekik nyilvántartásba vételre bemutatott jármű lopott, jogellenesen használt vagy elveszett-e, vagy azt büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából keresik-e - hozzáféréssel rendelkeznek a SIS II-be bevitt alábbi adatokhoz:

a) az 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművekre vonatkozó adatok;

b) a 750 kg-ot meghaladó saját tömegű utánfutókra, valamint a lakókocsikra vonatkozó adatok;

c) az ellopott, jogellenesen használt, elveszett vagy érvénytelenített járműforgalmi engedélyekre és rendszámtáblákra vonatkozó adatok.

A (2) bekezdésre is figyelemmel minden tagállam joga szabályozza az adott tagállami szolgálatok hozzáférését ezen adatokhoz.

(2) Az (1) bekezdésben említett szolgálatok közül azok, amelyek állami szolgálatok, jogosultak a SIS II-be bevitt adatokhoz közvetlenül hozzáférni.

(3) Az (1) bekezdésben említett szolgálatok közül azok, amelyek nem állami szolgálatok, a SIS II-be bevitt adatokhoz kizárólag az (1) bekezdésben említett határozat 40. cikkében említett hatóságon keresztül férhetnek hozzá. Ez a hatóság jogosult közvetlenül hozzáférni az adatokhoz, és azokat az adott szolgálatnak továbbítani. Az érintett tagállam megköveteli az adott szolgálattól és annak alkalmazottaitól a hatóság által számukra továbbított adatok engedélyezett felhasználására vonatkozó korlátozások tiszteletben tartását.

(4) A fenti határozat 39. cikkét nem kell alkalmazni az e cikkel összhangban biztosított hozzáférésre. A nemzeti jog szabályozza a SIS II-höz való hozzáférés során felfedett, bűncselekmény gyanúját megalapozó bármely információnak az (1) cikkben említett szolgálatok által a rendőrséggel vagy az igazságügyi hatóságokkal való közlését.

2. cikk

Ez a rendelet a Schengeni Egyezmény 102A. cikke helyébe lép.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2006/.../IB határozat 71. cikke (2) bekezdésében megállapított időponttól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA

(1) HL C 65., 2006.3.17., 27. o.

(2) Az Európai Parlament 2006. október 25-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. december 19-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 138., 1999.6.1., 57. o. A legutóbb a 2003/127/EK bizottsági irányelvvel (HL L 10., 2004.1.16., 29. o.) módosított irányelv.

(4) HL L

(5) HL L

(6) HL L 239., 2000.9.22., 19. o. A legutóbb a 1160/2005/EK rendelettel (HL L 191., 2005.7.22., 18. o.) módosított egyezmény.

(7) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(8) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(9) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(10) A Tanács 2004. október 25-i 2004/849/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 368., 2004.12.15., 26. o.).

(11) A Tanács 2004. október 25-i 2004/860/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1986 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1986&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére