32006R1986

Az Európai Parlament és a Tanács 1986/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1986/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

(1) A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelv ( 3 )értelmében a tagállamok segítik egymást az említett irányelv végrehajtása során, és két- és többoldalú szinten kicserélhetik információikat különösen abból a célból, hogy még mielőtt a jármű bármilyen nyilvántartásba vétele megtörténne, tisztázzák a jármű jogi helyzetét abban a tagállamban, ahol azt előzőleg nyilvántartásba vették. Ez az ellenőrzés elektronikus hálózat igénybevételével is történhet.

(2) ►C1 A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) és 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat ( 5 ) képezi a SIS II szabályozásának jogalapját, amely rendszer a tagállamok közötti megosztott adatbázis, és többek között az 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművek adatait, a 750 kg-nál nagyobb saját tömegű utánfutók, valamint a lakókocsik adatait, és a járművek ellopott, jogellenesen használt, elveszett vagy érvénytelenített járműforgalmi engedélyeinek és rendszámtábláinak adatait tartalmazza.

(3) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény ( 6 ) (Schengeni Egyezmény) 92-119. cikke - annak 102A. cikke kivételével - helyébe ►C1 az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat lépett. A 102A. cikk a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságoknak és szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésére vonatkozik.

(4) Ugyanakkor szükséges egy harmadik jogi eszközt elfogadni, amely a Szerződés V. címén alapul, és kiegészíti ►C1 az 1987/2006/EK rendeletet és a 2007/533/IB határozatot annak érdekében, hogy lehetővé tegye a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok számára a SIS II-höz való hozzáférést, és a Schengeni Egyezmény 102A. cikkének helyébe lépjen.

(5) A ►C1 2007/533/IB határozat értelmében a lefoglalás vagy a büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából tárgyakra - beleeértve a gépjárműveket is - kiadott figyelmezető jelzéseket is bevisznek a SIS II-be.

(6) A ►C1 2007/533/IB határozat értelmében a SIS II-ben tárgyakra kiadott figyelmeztető jelzésekhez való hozzáférést kizárólag a rendőri, határrendészeti és vámhatóságok, valamint az igazságügyi hatóságok és az Europol részére tartják fenn.

(7) Az e célból világosan meghatározott és a tagállamokban a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező állami és nem állami szolgálatoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük az ellopott, jogellenesen használt vagy elveszett, 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművekre, a 750 kg-ot meghaladó saját tömegű utánfutókra, a lakókocsikra, továbbá az ellopott, jogellenesen használt, elveszett vagy érvénytelenített járműforgalmi engedélyekre és rendszámtáblákra vonatkozóan a SIS II-be bevitt adatokhoz annak érdekében, hogy ellenőrizhessék, hogy a nyilvántartásba vételre bemutatott jármű lopott, jogellenesen használt vagy elveszett-e.

(8) E célból szükséges e szolgálatoknak az említett adatokhoz való hozzáférését biztosítani, és lehetővé tenni számukra a járműforgalmi engedélyek helyes kiadásának igazgatási céljait szolgáló adatok felhasználását.

(9) Amennyiben a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok nem állami szervek, az ilyen hozzáférést közvetetten kell megadni, vagyis a ►C1 2007/533/IB határozattal összhangban hozzáféréssel rendelkező, és az említett határozatban említettek szerint a tagállamok biztonsági és titoktartási szabályainak betartását biztosító hatóságon keresztül.

(10) A ►C1 2007/533/IB határozat meghatározza az abban az esetben meghozandó intézkedést, amikor a SIS II-höz való hozzáférés valamely tárgyra vonatkozóan a SIS II-be bevitt figyelmeztető jelzést fed fel.

(11) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet ( 7 ) alkalmazni kell a személyes adatoknak a járműforgalmi engedélyek kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok által történő feldolgozására. A ►C1 2007/533/IB határozatban foglalt, a személyes adatok védelmére, a biztonságra és titoktartásra, valamint a naplófájlok vezetésére vonatkozó egyedi rendelkezések kiegészítik vagy pontosítják az említett irányelvben megállapított elveket, amennyiben e szolgálatok a SIS II keretében személyes adatokat dolgoznak fel.

(12) Mivel a tagállamok a meghozandó intézkedés célját - azaz a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok számára a SIS II-höz való hozzáférés biztosítását az 1999/37/EK irányelv szerinti feladataik megkönnyítése érdekében - nem tudják megfelelő módon megvalósítani, és azt a SIS II - mint közös információs rendszer - jellege miatt csak közösségi szinten lehet elérni, a Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban e rendelet nem haladja meg az ezen cél eléréséhez szükséges mértéket.

(13) Ez a rendelet tiszteletben tartja azokat az alapvető jogokat és megfelel azoknak az alapelveknek, amelyeket különösen az Európai Unió alapjogi chartája ismer el.

(14) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás ( 8 ) értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat ( 9 ) 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére