32006R1986[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1986/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1986/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

(1)

A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelv ( 3 )értelmében a tagállamok segítik egymást az említett irányelv végrehajtása során, és két- és többoldalú szinten kicserélhetik információikat különösen abból a célból, hogy még mielőtt a jármű bármilyen nyilvántartásba vétele megtörténne, tisztázzák a jármű jogi helyzetét abban a tagállamban, ahol azt előzőleg nyilvántartásba vették. Ez az ellenőrzés elektronikus hálózat igénybevételével is történhet.

(2)

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) és 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat ( 5 ) képezi a SIS II szabályozásának jogalapját, amely rendszer a tagállamok közötti megosztott adatbázis, és többek között az 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművek adatait, a 750 kg-nál nagyobb saját tömegű utánfutók, valamint a lakókocsik adatait, és a járművek ellopott, jogellenesen használt, elveszett vagy érvénytelenített járműforgalmi engedélyeinek és rendszámtábláinak adatait tartalmazza.

(3)

A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény ( 6 ) (Schengeni Egyezmény) 92-119. cikke - annak 102A. cikke kivételével - helyébe az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat lépett. A 102A. cikk a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságoknak és szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésére vonatkozik.

(4)

Ugyanakkor szükséges egy harmadik jogi eszközt elfogadni, amely a Szerződés V. címén alapul, és kiegészíti az 1987/2006/EK rendeletet és a 2007/533/IB határozatot annak érdekében, hogy lehetővé tegye a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok számára a SIS II-höz való hozzáférést, és a Schengeni Egyezmény 102A. cikkének helyébe lépjen.

(5)

A 2007/533/IB határozat értelmében a lefoglalás vagy a büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából tárgyakra - beleeértve a gépjárműveket is - kiadott figyelmezető jelzéseket is bevisznek a SIS II-be.

(6)

A 2007/533/IB határozat értelmében a SIS II-ben tárgyakra kiadott figyelmeztető jelzésekhez való hozzáférést kizárólag a rendőri, határrendészeti és vámhatóságok, valamint az igazságügyi hatóságok és az Europol részére tartják fenn.

(7)

Az e célból világosan meghatározott és a tagállamokban a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező állami és nem állami szolgálatoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük az ellopott, jogellenesen használt vagy elveszett, 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművekre, a 750 kg-ot meghaladó saját tömegű utánfutókra, a lakókocsikra, továbbá az ellopott, jogellenesen használt, elveszett vagy érvénytelenített járműforgalmi engedélyekre és rendszámtáblákra vonatkozóan a SIS II-be bevitt adatokhoz annak érdekében, hogy ellenőrizhessék, hogy a nyilvántartásba vételre bemutatott jármű lopott, jogellenesen használt vagy elveszett-e.

(8)

E célból szükséges e szolgálatoknak az említett adatokhoz való hozzáférését biztosítani, és lehetővé tenni számukra a járműforgalmi engedélyek helyes kiadásának igazgatási céljait szolgáló adatok felhasználását.

(9)

Amennyiben a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok nem állami szervek, az ilyen hozzáférést közvetetten kell megadni, vagyis a 2007/533/IB határozattal összhangban hozzáféréssel rendelkező, és az említett határozatban említettek szerint a tagállamok biztonsági és titoktartási szabályainak betartását biztosító hatóságon keresztül.

(10)

A 2007/533/IB határozat meghatározza az abban az esetben meghozandó intézkedést, amikor a SIS II-höz való hozzáférés valamely tárgyra vonatkozóan a SIS II-be bevitt figyelmeztető jelzést fed fel.

(11)

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet ( 7 ) alkalmazni kell a személyes adatoknak a járműforgalmi engedélyek kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok által történő feldolgozására. A 2007/533/IB határozatban foglalt, a személyes adatok védelmére, a biztonságra és titoktartásra, valamint a naplófájlok vezetésére vonatkozó egyedi rendelkezések kiegészítik vagy pontosítják az említett irányelvben megállapított elveket, amennyiben e szolgálatok a SIS II keretében személyes adatokat dolgoznak fel.

(12)

Mivel a tagállamok a meghozandó intézkedés célját - azaz a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok számára a SIS II-höz való hozzáférés biztosítását az 1999/37/EK irányelv szerinti feladataik megkönnyítése érdekében - nem tudják megfelelő módon megvalósítani, és azt a SIS II - mint közös információs rendszer - jellege miatt csak közösségi szinten lehet elérni, a Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban e rendelet nem haladja meg az ezen cél eléréséhez szükséges mértéket.

(13)

Ez a rendelet tiszteletben tartja azokat az alapvető jogokat és megfelel azoknak az alapelveknek, amelyeket különösen az Európai Unió alapjogi chartája ismer el.

(14)

Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás ( 8 ) értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat ( 9 ) 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak.

(15)

Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról aláírt megállapodás értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyek a 2004/849/EK ( 10 ) és a 2004/860/EK ( 11 ) tanácsi határozatok 4. cikkeinek (1) bekezdéseivel összefüggésben a 1999/437/EK határozat 1. cikkének G. pontjában említett területhez tartoznak.

(16)

E rendelet a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2007/533/IB határozat 38. és 40. cikke, valamint a 46. cikk (1) bekezdése ellenére az 1999/37/EK irányelvben említett, a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok az említett határozat 38. cikke (2) bekezdésének a), b) és f) pontjával összhangban - kizárólag annak ellenőrzése céljából, hogy a nekik nyilvántartásba vételre bemutatott jármű lopott, jogellenesen használt vagy elveszett-e, vagy azt büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából keresik-e - hozzáféréssel rendelkeznek a SIS II-be bevitt alábbi adatokhoz:

a) az 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművekre vonatkozó adatok;

b) a 750 kg-ot meghaladó saját tömegű utánfutókra, valamint a lakókocsikra vonatkozó adatok;

c) az ellopott, jogellenesen használt, elveszett vagy érvénytelenített járműforgalmi engedélyekre és rendszámtáblákra vonatkozó adatok.

A (2) bekezdésre is figyelemmel minden tagállam joga szabályozza az adott tagállami szolgálatok hozzáférését ezen adatokhoz.

(2) Az (1) bekezdésben említett szolgálatok közül azok, amelyek állami szolgálatok, jogosultak a SIS II-be bevitt adatokhoz közvetlenül hozzáférni.

(3) Az (1) bekezdésben említett szolgálatok közül azok, amelyek nem állami szolgálatok, a SIS II-be bevitt adatokhoz kizárólag az (1) bekezdésben említett határozat 40. cikkében említett hatóságon keresztül férhetnek hozzá. Ez a hatóság jogosult közvetlenül hozzáférni az adatokhoz, és azokat az adott szolgálatnak továbbítani. Az érintett tagállam megköveteli az adott szolgálattól és annak alkalmazottaitól a hatóság által számukra továbbított adatok engedélyezett felhasználására vonatkozó korlátozások tiszteletben tartását.

(4) A fenti határozat 39. cikkét nem kell alkalmazni az e cikkel összhangban biztosított hozzáférésre. A nemzeti jog szabályozza a SIS II-höz való hozzáférés során felfedett, bűncselekmény gyanúját megalapozó bármely információnak az (1) cikkben említett szolgálatok által a rendőrséggel vagy az igazságügyi hatóságokkal való közlését.

2. cikk

Ez a rendelet a Schengeni Egyezmény 102A. cikke helyébe lép.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2007/533/IB határozat 71. cikke (2) bekezdésében megállapított időponttól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 65., 2006.3.17., 27. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 2006. október 25-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. december 19-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 138., 1999.6.1., 57. o. A legutóbb a 2003/127/EK bizottsági irányelvvel (HL L 10., 2004.1.16., 29. o.) módosított irányelv.

( 4 ) Lásd e Hivatalos Lap 4. oldalát.

( 5 ) HL L 205., 2007.8.7., 63. o.

( 6 ) HL L 239., 2000.9.22., 19. o. A legutóbb a 1160/2005/EK rendelettel (HL L 191., 2005.7.22., 18. o.) módosított egyezmény.

( 7 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 8 ) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

( 9 ) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

( 10 ) A Tanács 2004. október 25-i 2004/849/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 368., 2004.12.15., 26. o.).

( 11 ) A Tanács 2004. október 25-i 2004/860/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1986 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1986&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1986-20061228 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1986-20061228&locale=hu