31999D0816[1]

A Bizottság határozata (1999. november 24.) az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 259/93/EGK tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a 16. cikk (1) bekezdésének és a 42. cikk (3) bekezdésének értelmében történő kiigazításáról (Az értesítés a C(1999) 3880. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(1999. november 24.)

az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 259/93/EGK tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a 16. cikk (1) bekezdésének és a 42. cikk (3) bekezdésének értelmében történő kiigazításáról

(Az értesítés a C(1999) 3880. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(1999/816/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2408/98/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére és 42. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb a 96/350/EK bizottsági határozattal [3] módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 18. cikkére,

(1) mivel a 259/93/EGK tanácsi rendelet 42. cikke (3) bekezdésének megfelelően a II., a III. és a IV. mellékletet csak annyiban kell kiigazítani, hogy csak az OECD felülvizsgálati mechanizmusában már jóváhagyott változásokat tükrözze;

(2) mivel az OECD tanácsa [5] a felülvizsgálati mechanizmus keretében döntött a zöld, a sárga és a vörös hulladéklisták módosításáról;

(3) mivel e változások érvényesülése végett szükséges a rendelet II., III. és IV. mellékletének módosítása;

(4) mivel a rendelet V. mellékletének 3. része olyan hulladékokat tartalmaz, amelyek a III. és IV. mellékletben szerepelnek;

(5) mivel a 120/97/EK tanácsi rendelettel [6] módosított 259/93 tanácsi rendelet 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően az V. mellékletet felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell;

(6) mivel az OECD tanácsa által a felülvizsgálati mechanizmus keretében a zöld, sárga és vörös listák módosításáról hozott döntés érvényesítése végett a rendelet V. mellékletének 3. részét is módosítani kell;

(7) mivel a Bizottságot e rendelet II., III., IV. és V. mellékletének kiigazítására irányuló munkájában a módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv 18. cikke alapján létrehozott bizottság segíti;

(8) mivel az e határozattal elrendelt intézkedések összhangban vannak a fent említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 259/93/EGK rendelet II., III., IV. és V. mellékletének helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. november 24-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 298., 1998.11.7., 19. o.

[2] HL L 30., 1993.2.6, 1. o.

[3] HL L 135., 1996.6.6., 32. o.

[4] HL L 78., 1991.3.26., 32. o.

[5] OECD tanácsa, 1998. december 23., Ref. C(98)202 végleges.

[6] HL L 22., 1997.1.24., 14. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

II. MELLÉKLET

HULLADÉKOK ZÖLD LISTÁJA [1]

A hulladék - függetlenül attól, hogy az szerepel ebben a listában - nem szállítható zöld listás hulladékként akkor, ha más anyagokkal oly mértékben szennyezett, hogy a) a hulladékkal kapcsolatos kockázatok megnövekedése miatt indokolt a hulladék felvétele a sárga vagy a vörös listába, vagy b) a szennyező anyagok megakadályozzák a hulladék környezetvédelmi szempontból biztonságos hasznosítását.

GA.FÉM- ÉS FÉMÖTVÖZET-HULLADÉKOK FÉMES, NEM DISZPERGÁLT MEGJELENÉSI FORMÁBAN [2]

Alábbi nemesfémek és ötvözeteik hulladékai és törmelékei:

GA 010 | ex711210 | - Arany |

GA 020 | ex711220 | -Platina (a "platina" kifejezésbe beleértendő a platina, az irídium, az ozmium, a palládium, a ródium és a ruténium) |

GA 030 | ex711290 | - Más nemesfémek, pl. Ezüst Megjegyzés:A higany, mint ezeknek a fémeknek, ötvözeteiknek vagy amalgámjaiknak a szennyező alkotója, ebből a felsorolásból kifejezetten ki van zárva. |

Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka és törmeléke:

GA 120 | 740400 | Réz hulladéka és törmeléke |

GA 130 | 750300 | Nikkel hulladéka és törmeléke |

GA 140 | 760200 | Alumínium hulladéka és törmeléke |

GA 150 | ex780200 | Ólom hulladéka és törmeléke |

GA 160 | 790200 | Cink hulladéka és törmeléke |

GA 170 | 800200 | Ón hulladéka és törmeléke |

GA 180 | ex810191 | Volfrám hulladéka és törmeléke |

GA 190 | ex810291 | Molibdén hulladéka és törmeléke |

GA 200 | ex810310 | Tantál hulladéka és törmeléke |

GA 210 | 810420 | Magnézium hulladéka és törmeléke (kivéve az AA 190 kódszámon felsoroltakat) |

GA 220 | ex810510 | Kobalt hulladéka és törmeléke |

GA 230 | ex810600 | Bizmut hulladéka és törmeléke |

GA 240 | ex810710 | Kadmium hulladéka és törmeléke |

GA 250 | ex810810 | Titán hulladéka és törmeléke |

GA 260 | ex810910 | Cirkónium hulladéka és törmeléke |

GA 270 | ex811000 | Antimon hulladéka és törmeléke |

GA 280 | ex811100 | Mangán hulladéka és törmeléke |

GA 290 | ex811211 | Berillium hulladéka és törmeléke |

GA 300 | ex811220 | Króm hulladéka és törmeléke |

GA 310 | ex811230 | Germánium hulladéka és törmeléke |

GA 320 | ex811240 | Vanádium hulladéka és törmeléke |

ex811291 | Az alábbi fémek hulladéka és törmeléke: |

GA 330 | | - Hafnium |

GA 340 | | - Indium |

GA 350 | | - Nióbium |

GA 360 | | - Rénium |

GA 370 | | - Gallium |

GA 400 | ex280490 | Szelén hulladéka és törmeléke |

GA 410 | ex280450 | Tellúr hulladéka és törmeléke |

GA 420 | ex280530 | Ritkaföldfémek hulladéka és törmeléke |

GA 430 | 7204 | Vas- vagy acéltörmelék |

GB.FÉMEK OLVASZTÁSÁBÓL, KOHÓSÍTÁSÁBÓL ÉS FINOMÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK

GB 010 | 262011 | Keménycinkhulladék |

GB 020 | | Cinktartalmú salakok, iszapok, fölözékek: |

GB 021 | | - cinkbevonáskor képződő fölözék (> 90 % Zn) |

GB 022 | | - cinkbevonáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn) |

GB 023 | | - kokillaöntéskor képződő salak (> 85 % Zn) |

GB 024 | | - tűzihorganyzáskor képződő salak (sarzsonként) (> 92 % Zn) |

GB 025 | | - cinkfölözék |

GB 030 | | Alumíniumfölözék (kivéve, ha éghetők, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségű éghető gázt bocsátanak ki) |

GB 040 | ex262090 | Nemesfém és réz rafinálásból származó, tovább feldolgozható salakok |

GB 050 | | Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal |

GC.EGYÉB FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK

GC 010 | | Kizárólag fémekből és ötvözetekből álló elektromos szerelvények |

GC 020 | | Hulladék elektronikai alkatrészek (pl. nyomtatott áramkörök, elektronikus alkatrészek, huzal stb.) valamint alapanyagként használható, illetve nemesfémek hasznosítására alkalmas elektronikus alkatrészek |

GC 030 | ex890800 | Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan eltávolították a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó más, veszélyesnek számító anyagokat és hulladékokat |

GC 040 | | Gépjárműroncsok, amelyekből a folyadékokat eltávolították |

Kimerült katalizátorok, kivéve a katalizátorként használt folyadékokat:

GC 050 | | Fluidágyas katalitikus krakkolás (FCC) kimerült katalizátorai (pl. alumínium-oxid, zeolitok) |

GC 060 | | Kimerült, az alábbi fémek bármelyikét tartalmazó katalizátorok: Nemesfémek: arany, ezüst.Platinacsoportba tartozó fémek: ruténium, ródium, palládium, ozmium, irídium, platina.Átmeneti fémek: szkandium, vanádium, mangán, kobalt, réz, ittrium, nióbium, hafnium, volfrám, titán, króm, vas, nikkel, cink, cirkónium, molibdén, tantál, rénium.Lantanidák (ritkaföldfémek): lantán, prazeodímium, szamárium, gadolínium, diszprózium, erbium, itterbium, cérium, neodímium, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium. |

GC 070 | ex261900 | Vas és szénacél (beleértve a kismértékben ötvözött acélokat) gyártásából származó salakok, kivéve azonban azokat a különleges salakokat, amelyek mind a nemzeti, mind a nemzetközi követelményeknek és szabványoknak megfelelnek [3] |

GC 080 | | Hengerművi reve (vasfémek) |

Az alábbi fém- és fémötvözet-hulladékok fémes, diszpergálható formában:

GC 090 | | Molibdén |

GC 100 | | Volfrám |

GC 110 | | Tantál |

GC 120 | | Titán |

GC 130 | | Nióbium |

GC 140 | | Rénium |

GC 150 | | Arany |

GC 160 | | Platina (a "platina" kifejezésbe beleértendő a platina, az irídium, az ozmium, a palládium, a ródium és a ruténium) |

GC 170 | | Más nemesfémek, pl. ezüst Megjegyzés:A higany mint ezeknek a fémeknek, ötvözeteiknek vagy amalgámjaiknak a szennyező alkotója, ebből a felsorolásból kifejezetten ki van zárva. |

GD.BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK: KIVÉVE A DISZPERGÁLT FORMÁBAN LEVŐ HULLADÉKOKAT

GD 010 | ex250490 | Természetes eredetű grafithulladék |

GD 020 | ex251400 | Palahulladék, függetlenül attól, hogy az szélezett, fűrészeléssel vagy más módon vágott |

GD 030 | 252530 | Csillámhulladék |

GD 040 | ex252930 | Leucit-, nefelin- és nefelin-szienit-hulladék |

GD 050 | ex252910 | Földpáthulladék |

GD 060 | ex252921 | Folypát- (fluorit) hulladék |

ex252922 |

GD 070 | ex281122 | Hulladék kovaföld (szilárd szilícium-dioxid), kivéve azokat, amelyeket öntödei műveleteknél használtak |

GE.ÜVEGHULLADÉKOK NEM DISZPERGÁLT MEGJELENÉSI FORMÁBAN

GE 010 | ex700100 | Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugárcsövekből származó, valamint más aktivált (bevonattal ellátott) üveget |

GE 020 | | Üvegszál hulladék |

GF.KERÁMIAHULLADÉKOK NEM DISZPERGÁLT MEGJELENÉSI FORMÁBAN

GF 010 | | Formázott, majd kiégetett kerámiatárgyak hulladékai, beleértve a kerámiaedényeket (használat előtt és/vagy után) |

GF 020 | ex811300 | Cermet hulladéka és törmeléke (fém-kerámia kompozitok) |

GF 030 | | Máshol nem meghatározott vagy besorolt kerámiaszál-hulladékok |

GG.ELSŐSORBAN SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ EGYÉB HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

GG 010 | | Füstgáz kéntelenítéséből (FGD) származó részben tisztított kalcium-szulfát |

GG 020 | | Épületek bontásából származó gipsz falburkoló lemez vagy egyéb gipszhulladék |

GG 030 | ex2621 | Széntüzelésű erőművek hamuja és salakja |

GG 040 | ex2621 | Széntüzelésű erőművek pernyéje |

GG 050 | | Petróleum-koksz és/vagy bitumen anódtuskók |

GG 060 | ex2803 | Ivóvíz kezeléséből, élelmiszeripari és vitaminok gyártási folyamataiból származó kimerült aktív szén |

GG 080 | ex262100 | Réz előállításból származó, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal rendelkező, az ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozott salak, amelyet építési és csiszolási célokra használnak |

GG 090 | | Szilárd kén |

GG 100 | | Kalcium-ciánamid gyártásából származó mész (9 alatti pH értékkel) |

GG 110 | ex262100 | Timföldgyártásból származó semlegesített vörösiszap |

GG 120 | | Nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid |

GG 130 | | Korund (szilícium-karbid) |

GG 140 | | Betontörmelék |

GG 150 | ex262090 | Üvegdarabok, amelyek lítium-tantált és lítium-nióbiumot tartalmaznak |

GG 160 | | Útépítésből és javításból származó, kátrányt nem tartalmazó bitumenes anyagok (aszfalt hulladék) |

GH.SZILÁRD MŰANYAG HULLADÉKOK

A hulladékoknak e csoportjába az alább felsoroltakon kívül egyéb hulladékok is beletartozhatnak:

GH 010 | 3915 | Az alábbi műanyagok hulladéka, forgácsa és törmeléke: |

GH 011 | ex391510 | - Etilén polimerek |

GH 012 | ex391520 | - Sztirol polimerek |

GH 013 | ex391530 | - Vinil-klorid polimerek |

GH 014 | ex391590 | - Polimeriek vagy kopolimerek, pl: PolipropilénPolietilén tereftalátAkril-nitril kopolimerButadién kopolimerSztirol kopolimerPoliamidokPolibutilén tereftalátokPolikarbonátokPolifenilén-szulfidokAkril polmerekParaffinok (C10 - C13) [4]Poliuretánok (klór-fluor-szénhidrogéneket nem tartalmaznak)Polisziloxánok (szilikonok)Polimetil-metakrilátokPolivinil-alkoholPolivinil-butiralPolivinil-acetátFluortartalmú etilén polimerek) (teflon, PTFE) |

GH 015 | ex391590 | Gyanták vagy kondenzációs termékeik, pl: Karbamid-formaldehid gyantákFenol-formaldehid gyantákMelamin-formaldehid gyantákEpoxi gyantákAlkid gyantákPoliamidok |

GI.HULLADÉK PAPÍR, KARTONPAPÍR ÉS PAPÍRTERMÉK

GI 010 | 4707 | Papír- vagy kartonpapír-hulladék: |

GI 011 | 470710 | - Fehérítetlen nátronpapír vagy karton, vagy hullámpapír vagy hullámkarton |

GI 012 | 470720 | -Egyéb papír vagy karton, amelyet fehérített, utóbb nem színezett, vegyi úton készült papírpépből állítottak elő |

GI 013 | 470730 | -Papír vagy karton, amelyet főleg mechanikai úton készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és hasonló nyomdai termékekből) állítottak elő |

GI 014 | 470790 | Egyéb hulladékok, amelyekhez az alább felsoroltakon kívül más hulladékok is tartozhatnak: 1.többrétegű karton2.osztályozatlan papírhulladék |

GJ.TEXTILHULLADÉKOK

GJ 010 | 5003 | Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra nem alkalmas selyemgubókat, a fonalhulladékot és a farkasolás hulladékát): |

GJ 011 | 500310 | - kártolatlan, fésületlen selyemhulladék |

GJ 012 | 500390 | - egyéb selyemhulladék |

GJ 020 | 5103 | Gyapjú, finom vagy durva állatiszőr-hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot: |

GJ 021 | 510310 | - fésűkóc gyapjúból vagy finom állati szőrből |

GJ 022 | 510320 | - egyéb gyapjú vagy más finom állatiszőr-hulladék |

GJ 023 | 510330 | - durva állatiszőr-hulladék |

GJ 030 | 5202 | Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot): |

GJ 031 | 520210 | - fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot) |

GJ 032 | 520291 | - farkasolási hulladék |

GJ 033 | 520299 | - egyéb pamuthulladék |

GJ 040 | 530130 | Lenkóc és len hulladék |

GJ 050 | ex530290 | Valódi kender (Cannabis sativa L.) hulladék és kóc (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) |

GJ 060 | ex530390 | Juta és más textilrost kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot) (de kizárva a lent, a valódi kendert és a ramit) |

GJ 070 | ex530490 | Szizál és más, az Agave félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) |

GJ 080 | ex530519 | Kókuszdiókóc, -fésűskóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) |

GJ 090 | ex530529 | Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) |

GJ 100 | ex530599 | Rami és máshol nem említett növényi eredetű rost, kóc, olaj és hulladék ezekből a rostokból (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) |

GJ 110 | 5505 | Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot): |

GJ 111 | 550510 | - szintetikus szálak |

GJ 112 | 550520 | - műszálak |

GJ 120 | 630900 | Használt ruha és egyéb használt textiláru |

GJ 130 | ex6310 | Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder: |

GJ 131 | ex631010 | - válogatva |

GJ 132 | ex631090 | - egyéb |

GJ 140 | ex6310 | Padlószőnyeg- és szőnyeghulladék |

GK.GUMIHULLADÉKOK

GK 010 | 400400 | Gumi hulladéka, törmeléke és forgácsa (kivéve a keménygumit), és azokból készült granulátum |

GK 020 | 401220 | Használt gumiabroncsok |

GK 030 | ex401720 | Keménygumi (például ebonit) hulladéka és törmeléke |

GL.KEZELETLEN PARAFA- ÉS FAHULLADÉKOK

GL 010 | ex440130 | Fahulladék, függetlenül attól, hogy az hasábfa, rönk, brikett, pellet vagy azokhoz hasonló |

GL 020 | 450190 | Parafahulladék; tört, granulált vagy őrölt parafa |

GM.MEZŐGAZDASÁGI, ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK

GM 070 | ex2307 | Borseprő |

GM 080 | ex2308 | Szárított és fertőtlenített növényi hulladék, maradék és melléktermék, függetlenül attól, hogy az pellet formájú-e vagy sem, állati tápként használatos, máshova nem besorolt |

GM 090 | 1522 | Degrasz (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi eredetű viaszok kezelésből származó maradéka |

GM 100 | 050690 | Zsírtalanított, egyszerűen előkészített (de alakra nem vágott), savval kezelt, vagy zselatinmentesített csont- és szarvhulladék |

GM 110 | ex051191 | Halhulladék |

GM 120ex | 180200 | Kakaóbabhéj, -hártya, -bőr és egyéb kakaóhulladék |

GM 130 | | Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek a nemzeti és a nemzetközi követelményeknek, szabványoknak megfelelve emberi fogyasztásra és állatok takarmányozására alkalmasak |

GM 140 | ex1500 | Állati és növényi eredetű hulladék étkezési zsírok és olajok (pl. sütőolajok) |

GN.CSERZÉSBŐL, SZŐRMEKIKÉSZÍTÉSBŐL ÉS BŐRFELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

GN 010 | ex050200 | Sertés- vagy vaddisznósörte vagy -szőr, vagy borzszőr és más kefekészítésre használt szőr hulladéka |

GN 020 | ex050300 | Lószőrhulladék, függetlenül attól, hogy rétegesen van-e elhelyezve, illetve rendelkezik-e tartóanyaggal |

GN 030 | ex050590 | Madarak bőrének és más részeinek hulladéka tollazattal vagy pihetollal, tollak vagy tollrészek (vágott széllel vagy anélkül), tisztítva, fertőtlenítve vagy a tartósítás érdekében kezelve |

GN 040 | ex411000 | Bőr vagy bőrkompozíció bőrtermékek előállítására alkalmatlan nyesedéke vagy egyéb hulladéka, kivéve a bőriszapot |

GO.ELSŐSORBAN SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ EGYÉB HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

GO 010 | ex050100 | Emberhaj-hulladék |

GO 020 | | Hulladékká vált szalma |

GO 030 | | Penicillingyártásból származó, állati tápként felhasználható deaktivált micélium gomba |

GO 040 | | Ezüsttartalmú vagy ezüstmentes hulladék fényképészeti film és papír (alap és fényérzékeny réteggel bevont), amely nem tartalmaz szabad ionos formában lévő ezüstöt |

GO 050 | | Egyszer használatos fényképezőgép, elem nélkül |

III. MELLÉKLET

HULLADÉKOK SÁRGA LISTÁJA [1]

A hulladék - függetlenül attól, hogy az szerepel ebben a listában - nem szállítható sárga listás hulladékként akkor, ha más anyagokkal oly mértékben szennyezett, hogy a) a hulladékkal kapcsolatos kockázatok megnövekedése miatt indokolt a hulladék felvétele a vörös listába, vagy b) a szennyező anyagok megakadályozzák a hulladék környezetvédelmi szempontból biztonságos hasznosítását.

AA.FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK

AA 010 | ex261900 | Vas- és acélgyártásból származó salak, reve és egyéb hulladék [2] |

AA 020 | ex262019 | Cinkhamu és -maradék [2] |

AA 030 | 262020 | Ólomhamu és -maradék [2] |

AA 040 | ex262030 | Rézhamu és -maradék [2] |

AA 050 | ex262040 | Alumíniumhamu és -maradék [2] |

AA 060 | ex262050 | Vanádiumhamu és -maradék [2] |

AA 070 | 262090 | Fémeket vagy fémvegyületeket tartalmazó, másutt meg nem határozott és máshova nem tartozó hamu és maradék [2] |

AA 080 | ex811291 | Talliumhulladék, -törmelék és -maradék |

AA 090 | ex280480 | Arzénhulladék és -maradék [2] |

AA 100 | ex280540 | Higanyhulladék és -maradék [2] |

AA 110 | | Timföldgyártásból származó hulladékok, amelyek másutt nincsenek nevesítve |

AA 120 | | Galvániszapok |

AA 130 | | Fémek kezelésekor képződő pácoló oldatok |

AA 140 | | Horganyzási műveletekből származó maradékok, porok és iszapok, mint például jarosit, hematit, goethit, stb. |

AA 150 | | Nemesfémtartalmú szilárd maradékok, amelyek szervetlencianid-nyomokat tartalmaznak |

AA 160 | | Nemesfémhamu, iszap, por és más maradék, pl.: |

AA 161 | | - Nyomtatott áramkörök égetéséből keletkezett hamu |

AA 162 | | - Fényképészeti film égetésének hamuja |

AA 170 | | Savas ólomakkumulátorok, egészben vagy bontva |

AA 180 | | Hulladék akkumulátorok, kivéve a savas ólomakkumulátorokat, valamint a kémiai áramforrások és akkumulátorok gyártásából származó valamennyi hulladékot, amely másutt nincs külön nevesítve |

AA 190 | 810420 | Magnézium hulladék, amely gyúlékony, öngyulladásra hajlamos vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségű gyúlékony gázokat bocsát ki. |

AB.ELSŐSORBAN SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ EGYÉB HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMVEGYÜLETEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

AB 010 | 262100 | Salak, hamu és maradékok, amelyek másutt nincsenek külön nevesítve [2] |

AB 020 | | Települési/háztartási hulladék égetéséből származó maradékok |

AB 030 | | Fémek cianidmentes oldatokban történő felületkezelése során képződő hulladékok |

AB 040 | ex700100 | Katódsugárcsövekből és más aktivált üvegekből származó üveghulladék |

AB 050 | ex252921 | Kalcium-fluorid-iszap |

AB 060 | | Egyéb, folyadék vagy iszapszerű szervetlen fluorid vegyületek |

AB 070 | | Öntödei homokhulladékok |

AB 080 | | Kimerült katalizátorok, amelyek a zöld listán nem szerepelnek |

AB 090 | | Hulladék alumínium-hidroxid |

AB 100 | | Hulladék alumínium-oxid |

AB 110 | | Hulladék lúgok, lúgos oldatok |

AB 120 | | Másutt külön nem nevesített szervetlen halogénvegyületek |

AB 130 | | Hulladék szemcseszóró anyagok |

AB 140 | | Vegyipari eljárások során képződő gipszhulladékok |

AB 150 | | Füstgáz kéntelenítése (FGD) során képződő tisztítatlan kalcium-szulfit és kalcium-szulfát |

AC.ELSŐSORBAN SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

AC 010 | ex271390 | Olajkoksz és bitumen előállításából/feldolgozásából származó hulladék, kivéve az anódtuskókat |

AC 020 | | Másutt meg nem határozott vagy máshova nem tartozó bitumenes anyagok (aszfalthulladék) |

AC 030 | | Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan hulladék olajok |

AC 040 | | Ólmozott benzint tartalmazó iszapok |

AC 050 | | Hőtranszmissziós folyadékok |

AC 060 | | Hidraulika folyadékok |

AC 070 | | Fékfolyadékok |

AC 080 | | Fagyálló folyadékok |

AC 090 | | Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, készítéséből és használatából származó hulladékok |

AC 100 | ex391590 | Nitrocellulóz |

AC 110 | | Folyékony és iszap formában lévő fenolok és fenolvegyületek, beleértve a klór-fenolt |

AC 120 | | Poliklórozott naftalinok |

AC 130 | | Éterek |

AC 140 | | Öntödei homok szilárdításhoz használt trietil-amin katalizátor |

AC 150 | | Klór-fluor-szénhidrogének (CFC) |

AC 160 | | Halonok |

AC 170 | | Kezelt parafa- és fahulladékok |

AC 180 | ex411000 | Bőrpor, -hamu, -iszap és -őrlemény |

AC 190 | | Gépkocsik bezúzásából nyert könnyű frakció |

AC 200 | | Szerves foszforvegyületek |

AC 210 | | Nem halogénezett oldószerek |

AC 220 | | Halogénezett oldószerek |

AC 230 | | Szerves oldószerek újrahasznosítási műveleteiből származó halogénezett vagy nem halogénezett vízmentes desztillációs maradékok |

AC 240 | | Alifás halogénezett szénhidrogének (pl. metil-kloridok, diklór-etán, vinil-klorid, vinilidén-klorid, allil-klorid és epiklórhidrin) előállításakor keletkező hulladékok |

AC 250 | | Felületaktív anyagok |

AC 260 | | Sertés-hígtrágya; ürülék |

AC 270 | | Szennyvíziszap |

AD.HULLADÉKOK, AMELYEK SZERVETLEN VAGY SZERVES ÖSSZETEVŐKET EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK

AD 010 | | Gyógyszeripari termékek gyártásából és elkészítéséből eredő hulladékok |

AD 020 | | Biocidek és növényvédőszerek gyártásából, elkészítéséből és használatából eredő hulladékok |

AD 030 | | Fakonzerváló vegyszerek gyártásából, elkészítéséből és használatából eredő hulladékok |

| | Az alábbiakból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok: |

AD 040 | | -Szervetlen cianidok, kivéve azokat a szilárd halmazállapotú, nemesfémtartalmú maradékanyagokat, amelyek nyomokban tartalmazhatnak szervetlen cianidokat |

AD 050 | | - Szerves cianidok |

AD 060 | | Olaj/víz, szénhidrogén/víz keverékek, emulziók |

AD 070 | | Nyomdafestékek, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék gyártásából, elkészítéséből és használatából származó hulladékok |

AD 080 | | Robbanó tulajdonságú hulladékok, ha nem tartoznak más speciális jogszabályok hatálya alá |

AD 090 | | Másolási és fényképészeti vegyszerek és előhívók gyártásából, elkészítéséből és használatából származó, másutt meg nem határozott és máshova nem tartozó hulladékok |

AD 100 | | Műanyagok felületkezeléséből eredő, nem cianidalapú rendszerek hulladékai |

AD 110 | | Savas oldatok |

AD 120 | | Ioncserélő gyanták |

AD 130 | | Egyszer használatos fényképezőgépek elemekkel |

AD 140 | | Ipari füstgáztisztító berendezések működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök valamennyi hulladéka, amely másutt nincs külön nevesítve |

AD 150 | | Szűrőanyagként (biofilterként) használt, természetes eredetű szerves anyagok |

AD 160 | | Települési/háztartási hulladékok |

AD 170 | ex2803 | Veszélyes tulajdonságokkal rendelkező kimerült aktív szén, amely szervetlen kémiai, szerves kémiai és gyógyszeripari alkalmazásból, szennyvízkezelésből, gáz/levegő tisztítási eljárásokból és hasonló alkalmazásokból származik |

IV. MELLÉKLET

HULLADÉKOK VÖRÖS LISTÁJA

Az ebben a listában használt "...-t tartalmaz" vagy "...-val szennyezett" kifejezések azt jelentik, hogy az érintett anyag olyan mennyiségben van jelen, amely a hulladékot a) veszélyessé teszi, vagy b) újrahasznosítási műveletekre alkalmatlanná teszi.

RA.FŐKÉNT SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

RA 010 | Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy poliklórozott terfenilt (PCT) és/vagy polibrómozott bifenilt (PBB), vagy e vegyületek bármely más polibrómozott analógját tartalmazzák, abból állnak vagy azzal szennyezettek 50 mg/kg vagy annál magasabb koncentrációban |

RA 020 | Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből eredő hulladék kátrányos maradékok, kivéve az AC 020 pontban foglaltakat |

RB.ELSŐSORBAN SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

RB 010 | Azbeszt (por és szálak) |

RB 020 | Azbesztszálakhoz hasonló fizikai-kémiai tulajdonságú kerámiaalapú szálak |

RC.OLYAN HULLADÉKOK, AMELYEK SZERVETLEN ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK

Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak vagy azzal szennyezettek:

RC 010 | Poliklórozott dibenzo-furán bármely rokon vegyülete |

RC 020 | Poliklórozott dibenzo-dioxin bármely rokon vegyülete |

RC 030 | Ólmozott kopogásgátló vegyületek |

RC 040 | Peroxidok, a hidrogén-peroxid kivételével |

V. MELLÉKLET

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Az V. melléklet a 91/156/EGK irányelvvel módosított 75/442/EGK irányelv és a 91/689/EGK irányelv sérelme nélkül alkalmazandó.

2. E melléklet három részből áll. A 2. és 3. rész csak akkor alkalmazandó, ha az 1. rész nem alkalmazható. Ezért annak eldöntéséhez, hogy egy adott hulladék a 259/93/EGK tanácsi rendelet V. mellékletének hatálya alá tartozik-e, először azt kell megvizsgálni, hogy a hulladék szerepel-e az V. melléklet 1. részében, illetve ha nem, akkor szerepel-e a 2. részben, és ha ott sem, akkor szerepel-e a 3. részben.

Az 1. rész két szakaszra oszlik: az A. lista azokat a hulladékokat sorolja fel, amelyek a Bázeli Egyezmény értelmében veszélyes hulladéknak minősülnek, és így exporttilalom alá esnek, a B. lista azokat a hulladékokat sorolja fel, amelyek nem esnek exporttilalom alá.

Így ha egy hulladék szerepel az 1. részben, ellenőrizni kell, hogy az A. lista vagy a B. lista tartalmazza-e. Ha nem szerepel az 1. résznek sem az A., sem a B. listáján, ellenőrizni kell, hogy szerepel-e a 2. vagy a 3. részben, és ha igen, akkor a kérdéses hulladékra vonatkozik az exporttilalom.

3. A tagállamok kivételes esetekben a hulladék birtokosa által megfelelő módon benyújtott okirati bizonyítékok alapján rendelkezhetnek olyan döntés meghozataláról, amely szerint egy adott hulladék, amely e mellékletben szerepel, mentesül a módosított 259/93/EGK rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében foglalt exporttilalom alól, ha az érintett hulladék a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt tulajdonságok egyikét sem mutatja, az említett melléklet H3-H8 pontjait illetően figyelembe kell venni a 94/904/EGK tanácsi határozatban [1] megállapított határértékeket.

Ilyen esetben az érintett tagállam a határozat meghozatala előtt értesíti azt az országot, amely a hulladék importálását tervezi. Ezenkívül a tagállamok az ilyen eseteket minden naptári év vége előtt bejelentik a Bizottságnak. A Bizottság a tájékoztatást továbbítja az összes tagállamnak és a Bázeli Egyezmény titkárságának. A rendelkezésére bocsátott tájékoztatás alapján a Bizottság észrevételeket tehet, és szükség szerint javaslatokat terjeszthet a 75/442/EGK irányelv 18. cikke alapján létrehozott bizottság elé a 259/93/EGK rendelet V. mellékletének megfelelő módosítása végett.

4. Az a tény, hogy egy hulladék nem szerepel ebben a mellékletben, vagy a 1. rész B. listáján szerepel, kivételes esetekben nem zárja ki, hogy az adott hulladék veszélyesnek minősüljön, és így a módosított 259/93/EGK rendelet 16. cikke (1) bekezdésében foglalt exporttilalom alá essék, ha az érintett hulladék a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt tulajdonságok bármelyikét mutatja,- az említett melléklet H3-H8 pontjait illetően figyelembe véve a 94/904/EGK tanácsi határozat mellékletében megállapított határértékeket -, a 91/689/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdésében és a 259/93/EGK rendelet II. mellékletének címében foglaltaknak megfelelően.

Ilyen esetben az érintett tagállam a határozat meghozatala előtt értesíti azt az országot, amelybe a hulladék importálását tervezi. Ezenkívül a tagállamok az ilyen eseteket minden naptári év vége előtt bejelentik a Bizottságnak. A Bizottság a tájékoztatást továbbítja az összes tagállamoknak és a Bázeli Egyezmény titkárságának. A rendelkezésére bocsátott tájékoztatás alapján a Bizottság észrevételeket tehet, és szükség szerint javaslatokat terjeszthet a 75/442/EGK irányelv 18. cikke alapján létrehozott bizottság elé a 259/93/EGK rendelet V. mellékletének megfelelő módosítása végett.

1. RÉSZ

A. lista (a Bázeli Egyezmény VIII. melléklete)

A1.Fémhulladékok és fémet tartalmazó hulladékok

A1010 | Fémhulladékok és az alábbiak bármelyikének ötvözetét tartalmazó hulladék: antimonarzénberilliumkadmiumólomhiganyszeléntellúrtalliumazonban a B. listán egyedileg felsorolt hulladékok nem tartoznak ide. |

A1020 | Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok, kivéve a szilárd fémhulladékot: antimon; antimonvegyületekberillium; berilliumvegyületekkadmium; kadmiumvegyületekólom; ólomvegyületekszelén; szelénvegyületektellúr; tellúrvegyületek |

A1030 | Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok: arzén; arzénvegyületekhigany; higanyvegyületektallium; talliumvegyületek |

A1040 | Összetevőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok: fém karbonilekhat vegyértékű króm vegyületei |

A1050 | Galvániszapok |

A1060 | Fémek maratásából származó hulladék folyadékok |

A1070 | Cinkfeldolgozás kilúgozási maradványai, porok és iszapok, mint jarozit, hematit, stb. |

A1080 | A B. listán nem szereplő hulladék cinkmaradványok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmazzák az ólmot és rezet ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák |

A1090 | Szigetelt rézhuzal égetésekor keletkező hamu |

A1100 | Réz kohók gáztisztító berendezéseiből származó por és maradványok |

A1110 | Réz elektrolízissel történő finomítása és kinyerése után visszamaradt kimerült elektrolit oldatok |

A1120 | Réz elektrolízissel történő finomításakor és kivonásakor az elektrolit tisztító berendezésekből származó iszaphulladék, kivéve az anódiszapot |

A1130 | Oldott rezet tartalmazó kimerült marató oldatok |

A1140 | Hulladék réz(II)-klorid és réz-cianid katalizátorok |

A1150 | Nyomtatott áramkörök égetéséből származó, a B. listán nem szereplő nemesfém hamu [2] |

A1160 | Savas ólomakkumulátor-hulladék, egész és tört formában |

A1170 | Osztályozatlan áramfejlesztő telep (akkumulátor és elem) hulladékok, kivéve a csak a B. listán szereplő osztályozatlan áramtermelő telep hulladékokat, ha azok olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat, hogy annak következtében veszélyessé válnak |

A1180 | Hulladék elektromos vagy elektronikus berendezések vagy azok törmeléke [3], amelyek közt fellelhetők olyan alkotóelemek, mint az A. listán szereplő akkumulátorok és más áramfejlesztő telepek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktivált üveg hulladékok, valamint PCB tartalmú kondenzátorok, vagy pedig szennyezésként olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmium, higany, ólom, poliklórozott bifenil), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a B. lista megfelelő B1110 bekezdésével) [4] |

A2.Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket is

A2010 | Katódsugárcsövekből és más aktivált üvegből származó üveg hulladékok |

A2020 | Folyadék vagy iszap formában lévő szervetlen fluorvegyületekből álló hulladékok, kivéve azonban a B. listán szereplő ilyen hulladékokat |

A2030 | Hulladék katalizátorok, kivéve azonban a B. listán szereplő ilyen hulladékokat |

A2040 | Vegyipari eljárásból származó gipszhulladékok, ha olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmium, higany, ólom, poliklórozott bifenil), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a B. lista megfelelő B2080 bekezdésével) |

A2050 | Azbeszthulladék (por és szálak) |

A2060 | Széntüzelésű erőművek pernyéje, amely elegendően magas koncentrációban tartalmaz I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletben felsorolt tulajdonságokat mutassa (vö. a B. lista megfelelő B2050 bekezdésével) |

A3.Főként szerves összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szervetlen összetevőket is

A3010 | Olajkoksz és bitumen előállításából/feldolgozásából származó hulladék |

A3020 | Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan fáradt ásványi olajok |

A3030 | Ólmozott kopogásgátló vegyületek iszapjait tartalmazó, azokból álló vagy azokkal szennyezett hulladékok |

A3040 | Hulladék hőtranszmissziós folyadékok |

A3050 | Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formulázásából és használatából származó hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat (vö. a B. lista megfelelő B4020 bekezdésével) |

A3060 | Hulladék nitrocellulóz |

A3070 | Folyékony és iszap formában lévő hulladék fenolok és fenolvegyületek, beleértve a klór-fenolt |

A3080 | Hulladék éterek, ide nem értve a B. listán szereplő étereket |

A3090 | Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, iszap és őrlemény (vö. a B. lista megfelelő B3100 bekezdésével) |

A3100 | Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó, bőrből vagy bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. a B. lista megfelelő B3090 bekezdésével) |

A3110 | Hatvegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat tartalmazó, szőrmekikészítési hulladékok (vö. a B. lista megfelelő B3110 bekezdésével) |

A3120 | Shreddelésből származó könnyű frakció |

A3130 | Hulladék szerves foszforvegyületek |

A3140 | Halogénmentes szerves oldószerhulladékok, a B. listán szereplő ilyen hulladékok kivételével |

A3150 | Halogénezett szerves oldószerhulladékok |

A3160 | Szerves oldószerek visszanyerési műveleteiből származó, halogénezett vagy nem halogénezett nem vizes bepárlási maradék hulladékok |

A3170 | Alifás halogénezett szénhidrogének (pl. metilkloridok, diklór-etán, vinil-klorid, vinilidén-klorid, allil-klorid és epiklórhidrin) előállításakor keletkező hulladékok |

A3180 | Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy poliklórozott terfenilt (PCT), poliklórozott neftalint (PCN) vagy polibrómozott bifenilt (PBB), vagy e vegyületek bármely más polibrómozott analógját tartalmazzák, abból állnak vagy azzal 50 mg/kg vagy annál magasabb koncentrációban szennyezettek [5] |

A3190 | Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből eredő hulladék kátrányos maradvány hulladékok, (kivéve az aszfalt cementeket) |

A4.Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak

A4010 | Gyógyszerek gyártásából, kikészítéséből és használatából eredő hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat |

A4020 | Klinikai és azzal kapcsolatos hulladékok; azaz orvosi, ápolási, fogorvosi, állatorvosi vagy hasonló gyakorlat során keletkező hulladékok, továbbá kórházban vagy más létesítményekben a betegek vizsgálatakor vagy kezelésekor, illetve kutatómunka során keletkező hulladékok |

A4030 | Biocidek és fitofarmakonok előállításából, formálásából és alkalmazásából eredő hulladékok, beleértve a termékleírástól eltérő, lejárt vagy eredeti rendeltetésükre alkalmatlan hulladék növényvédő- és gyomirtószereket [6] |

A4040 | Kémiai faanyag konzerváló szerek gyártásából, formulázásából és alkalmazásából eredő hulladékok [7] |

A4050 | Az alábbiak bármelyikéből álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok: szervetlen cianidok, kivéve a szervetlen cianidnyomokat tartalmazó szilárd halmazállapotú, nemesfémtartalmú maradványokatszerves cianidok |

A4060 | Fáradt olaj/víz, szénhidrogén/víz elegyek, emulziók |

A4070 | Tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék gyártásából, formulázásából és használatából származó hulladékok, kivéve minden ilyen, a B. listán szereplő hulladékot (vö. a B. lista megfelelő B4010 bekezdésével) |

A4080 | Robbanó tulajdonságú hulladékok (kivéve azonban a B. listán szereplő ilyen hulladékokat) |

A4090 | Hulladék savas vagy lúgos oldatok, kivéve a B. lista megfelelő bekezdésében szereplő hulladékokat (vö. a B. lista megfelelő B2120 bekezdésével) |

A4100 | Ipari véggázok tisztítására használt ipari környezetvédelmi berendezésekből származó hulladékok, kivéve azonban a B. listán szereplő ilyen hulladékokat |

A4110 | Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal szennyezettek: poliklórozott dibenzo-furán bármely rokon vegyületepoliklórozott dibenzo-dioxin bármely rokon vegyülete |

A4120 | Peroxidokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok |

A4130 | Hulladék göngyölegek és tartályok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák |

A4140 | Olyan vegyszerekből álló vagy olyan vegyszereket tartalmazó hulladékok, amely vegyszerek termékleírásuktól eltérőek vagy lejártak [6], az I. melléklet kategóriáinak megfelelőek és a III. melléklet szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják |

A4150 | Kutatásból és fejlesztésből vagy oktatásból eredő olyan hulladék vegyi anyagok, amelyeket nem azonosítottak és/vagy újak, és amelyek emberre és/vagy környezetre gyakorolt hatása nem ismert |

A4160 | A B. listán nem szereplő kimerült aktív szén (vö. a B. lista megfelelő B2060 bekezdésével) |

B. lista (a Bázeli Egyezmény IX. melléklete)

B1.Fémhulladékok és fémet tartalmazó hulladékok

B1010 | Fém- és fémötvözet-hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában: Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)Vas- és acéltörmelékRéztörmelékNikkeltörmelékAlumíniumtörmelékCinktörmelékÓntörmelékVolfrámtörmelékMolibdéntörmelékTantáltörmelékMagnéziumtörmelékKobalttörmelékBizmuttörmelékTitántörmelékCirkóniumtörmelékMangántörmelékGermániumtörmelékVanádiumtörmelékHafnium, indium, nióbium, rénium és gallium törmelékeiTóriumtörmelékRitkaföldfém-törmelék |

B1020 | Tiszta, nem szennyezett fémtörmelék, beleértve az ötvözeteket, ömlesztett feldolgozott formában (lemezek, lapok, gerendák, rudak stb.) AntimontörmelékBerilliumtörmelékKadmiumtörmelékÓlomtörmelék (kivéve az ólmot és savat tartalmazó elemeket)SzeléntörmelékTellúrtörmelék |

B1030 | Tűzálló fémeket tartalmazó maradványok |

B1040 | Villamos energiát fejlesztő készülékek darabjai, melyek nincsenek kenőolajjal, PCB-vel vagy PCT-vel olyan mértékig szennyezve, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák |

B1050 | Színesfémkeverékek, fémtörmelékek nehéz frakciói, amelyek nem tartalmaznak elegendő mennyiségű I. mellékletbe tartozó anyagot ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák [8] |

B1060 | Elemi fém formában lévő hulladék szelén és tellúr, beleérve a port |

B1070 | Réz és réz ötvözetek diszpergált megjelenési formában, kivéve ha elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák |

B1080 | Cinkhamu és -maradványok diszpergált megjelenési formában, beleértve a cinkötvözet-maradványokat, kivéve ha elég magas koncentrációban tartalmaznak I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák, vagy ha a H4.3 szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják [9] |

B1090 | Termékleírásnak megfelelő hulladék áramfejlesztő telepek, kivéve az ólom, kadmium vagy higany felhasználásával készülteket |

B1100 | Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok Keménycink-tartalmú maradványokCinktartalmú salakok, iszapok, fölözékek:Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn sarzsonként)Olvasztáskor képződő cinkfölözékAlumíniumfölözék (vagy salakhártya) kivéve a sósalakotTovábbi feldolgozás vagy továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett rézfeldolgozás salakjai, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű arzént, ólmot vagy kadmiumot, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassanakRéz kohósításból származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeketNemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjaiÓnsalakot tartalmazó tantál, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal |

B1110 | Elektromos és elektronikus készülékek: Csak fémekből és ötvözetekből álló elektronikus berendezésekHulladék elektromos vagy elektronikus berendezések és az azok bontásából származó hulladékok [10], (beleértve a nyomtatott áramköröket), amelyek közt nem lelhetők fel olyan alkatrészek, mint az A. listán szereplő akkumulátorok és más áramfejlesztő telepek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktivált üveghulladékok és PCB-tartalmú kondenzátorok, illetve nem tartalmaznak szennyezésként olyan mennyiségű, az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmium, higany, ólom, poliklórozott bifenilek), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatnák (vö. az A. lista megfelelő A1180 bekezdésével)Közvetlen újrahasználatra [11], és nem hasznosításra vagy végső ártalmatlanításra [12] szánt elektromos és elektronikus berendezések (beleértve a nyomtatott áramköröket, elektronikus alkatrészeket és huzalokat) |

B1120 | Kimerült katalizátorok, kivéve a katalizátorként alkalmazott folyadékokat, amelyek az alábbiak bármelyikéből állnak: Átmeneti fémek, kivéve az A. listán szereplő hulladék katalizátorokat (kimerült katalizátorokat, használt folyékony katalizátorokat vagy más katalizátorokat): szkandium, vanádium, mangán, kobalt, réz, ittrium, nióbium, hafnium, volfrám, titán, króm vas, nikkel, cink, cirkónium, molibdén, tantál, réniumLantanidák (ritkaföldfémek): lantán, prazeodímium, szamárium, gadolínium, diszprózium, erbium, itterbium, cérium, neodímium, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium |

B1130 | Tisztított, kimerült nemesfémtartalmú katalizátorok |

B1140 | Szilárd, nemesfémtartalmú maradványok, amelyek szervetlen cianidokat nyomokban tartalmaznak |

B1150 | Nemesfémek (arany, ezüst, a platina csoport, de a higany nem) és ötvözeteik diszpergált, nem folyékony formában, megfelelő csomagolásban és jelöléssel ellátva |

B1160 | Nyomtatott áramkörök égetéséből származó nemesfémhamu (vö. az A. lista megfelelő A1150 bekezdésével) |

B1170 | Fényképészeti film égetéséből származó nemesfémhamu |

B1180 | Ezüst halogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti film |

B1190 | Ezüst halogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti papír |

B1200 | Vas- és acélgyártásból származó granulált salak |

B1210 | Vas- és acélgyártásból származó salak, beleértve a TiO2- és vanádiumforrásként hasznosított salakokat |

B1220 | Cink előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301) megfelelően feldolgozva, főként építkezési alkalmazásra |

B1230 | Vas- és acélgyártásból származó hengerlési hulladék |

B1240 | Rézoxid hengerreve |

B2.Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket is

B2010 | Bányászati műveletek hulladékai, nem diszpergált megjelenési formában Természetesgrafit-hulladékPalahulladék, szélezett vagy nem szélezett, fűrészeléssel vagy egyéb módon vágottCsillámhulladékLeucit-, nefelin- és nefelin-szienit-hulladékokFöldpáthulladékokFolypáthulladékSzilárd halmazállapotú szilíciumhulladékok, kivéve az öntödei műveletekhez használtakat |

B2020 | Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában: Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugárcsövekből származó üveget és más aktivált üveget |

B2030 | Kerámiahulladékok, nem diszpergált megjelenési formában Cermethulladék és -törmelékMásutt meg nem határozott és máshova be nem sorolt kerámiaalapú szálak |

B2040 | Főként szervetlen összetevőkből álló egyéb hulladékok Füstgáz kénmentesítéséből (FGD = flue-gas desulphurisation) származó, részben finomított kalcium-szulfátÉpületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladékRéz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásraSzilárd halmazállapotú kénKalcium-ciánamid gyártásából származó mészkő (pH< 9)Nátrium-, kálium-, kalcium-kloridokKorund (szilíciumkarbid)Tört betonLítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék |

B2050 | Széntüzelésű erőművek A. listán nem szereplő pernyéje (vö. az A. lista megfelelő A2060 bekezdésével) |

B2060 | Ivóvíz kezeléséből, élelmiszeripari és vitamin előállítási folyamatokból származó kimerült aktív szén (vö. az A. lista megfelelő A4160 bekezdésével) |

B2070 | Kalcium-fluorid-iszap |

B2080 | Vegyipari eljárásokból származó, az A. listán nem szereplő gipsz (vö. az A. lista megfelelő A2040 bekezdésével) |

B2090 | Acél- vagy alumíniumgyártásból származó, olajkokszból vagy bitumenből előállított, a szokásos ipari követelményeknek megfelelően tisztított anódtuskók (kivéve a klór-alkáli elektrolízisből és a kohászati iparból származó anódtuskókat) |

B2100 | Hulladék alumínium-hidrátok, hulladék timföld és timföldgyártási maradékok, kivéve a gáztisztítási, lecsapási és szűrési eljárásokban alkalmazott ilyen anyagokat |

B2110 | Bauxitmaradvány ("vörös iszap") (pH-érték 11,5 alá beállítva) |

B2120 | 2-nél magasabb és 11,5-nél alacsonyabb pH-értékű hulladék savas vagy lúgos oldatok, amelyek nem maró hatásúak, és egyéb szempontból nem veszélyesek (vö. az A. lista megfelelő A4090 bekezdésével) |

B3.Főként szerves összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szervetlen összetevőket is

B3010 | Szilárd műanyag hulladékok: Az alábbi műanyagok és kevert műanyagok, feltéve hogy azok más hulladékkal nem keveredtek, és valamilyen termékleírásnak megfelelően készültek: Műanyag törmelék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva: [13]etilénsztirolpolipropilénpolietilén-tereftalátakrilonitrilbutadiénpoliacetálokpoliamidokpolibutilén tereftalátpolikarbonátokpoliéterekpolifenil szulfidokakril polimerekalkánok, C10-C13 (lágyítók)poliuretán (CFC-t nem tartalmazó)polisziloxánokpoli(metil-metakrilát)poli(vinil-alkohol)poli(vinil-butirál)poli(vinil-acetát)megkötött hulladék gyanták vagy kondenzációs termékek, beleértve az alábbiakat:karbamid-formaldehid-gyantákfenol-formaldehid-gyantákmelamin-formaldehid-gyantákepoxigyantákalkidgyantákpoliamidokAz alábbi fluortartalmú polimer hulladékok [14]:perfluor-etilén/propilén (FEP)perfluor-alkoxi-alkán (PFA)perfluor-alkoxi-alkán (MFA)poli(vinil-fluorid) (PVF)poli(vinilidén-fluorid) (PVDF) |

B3020 | Papír-, papírlemez- és papíráru-hulladékok Az alábbi anyagok, feltéve hogy nem keveredtek veszélyes hulladékokkal: Papír- vagy papírlemez-hulladék vagy -törmelék: fehérítetlen csomagolópapír- vagy kartonpapír-, illetve hullámpapír- vagy hullámkartonpapír-hulladékmás olyan papír- vagy kartonpapír-hulladék, amelyet főként fehérített, tömegében nem színezett papírpépből állítottak előolyan papír- vagy kartonpapír-hulladék, amelyet főként mechanikusan készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak előegyéb papírhulladékok, a teljesség igénye nélkül: 1. laminált (többrétegű) kartonpapír 2. osztályozatlan papírhulladék |

B3030 | Textilhulladékok Az alábbi anyagok, feltéve hogy más hulladékokkal nem keveredtek és valamilyen termékleírás szerint készültek: Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra alkalmatlan selyemgubókat, a fonalhulladékokat és a farkasolási hulladékot):kártolatlan, fésületlen selyemhulladékegyéb selyemhulladékGyapjú-, finom vagy durva állatiszőr-hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot:gyapjú- vagy finom állatiszőr-fésűskócegyéb gyapjú- vagy finom állatiszőr-hulladékdurva állatiszőr-hulladékPamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)farkasolási hulladékegyéb pamuthulladékLen kóca és más hulladékaValódi kender (Cannabis sativa L.) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)Juta és más textilrost (kivéve a lent, a valódi kendert és a ramit) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)Szizál és más, az Agave félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékotKókuszdió kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)Rami és egyéb, másutt nem nevesített növényi textilrost kóca, fésűkóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):szintetikus szálak hulladékaiműszálak hulladékaiHasznált ruhák és más használt textilárukHasznált rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder:válogatvamás módon |

B3040 | Gumihulladékok Az alábbi anyagok, feltéve hogy nem keveredtek más hulladékokkal: Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka és törmelékeEgyéb gumihulladékok, kivéve a másutt meghatározott hulladékokat |

B3050 | Kezeletlen parafa- és fahulladékok Fahulladék és -törmelék; független attól, hogy azt hasáb, brikett, pellet vagy hasonló formájúra tömörítették vagy nemParafahulladék; aprított, granulált vagy őrölt parafa |

B3060 | Mezőgazdaság élelmiszeripari hulladékai, feltéve hogy nem fertőzőek BorseprőMáshol meg nem határozott vagy máshova nem tartozó, állati takarmányozásra használt szárított és fertőtlenített növényi hulladékok, maradékanyagok és melléktermékek, független attól, hogy azokat pellet formájúra tömörítették-e vagy nemDegras (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok feldolgozásából származó maradékanyagokCsont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formábanHalhulladékKakaóbabhéj, -hártya, -bőr és egyéb kakaóbab-hulladékMezőgazdaság élelmiszeripari hulladékai, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak megfelelnek |

B3070 | Az alábbi hulladékok: Emberihaj-hulladékHulladékká vált szalmaPenicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználható inaktivált gomba micélium |

B3080 | Guminyesedék és gumidarabok |

B3090 | Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó, bőrből vagy bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, kivéve a bőriszapot, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. az A. lista megfelelő A3100 bekezdésével) |

B3100 | Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, iszap és őrlemény (vö. az A. lista megfelelő A3090 bekezdésével) |

B3110 | Hat vegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat nem tartalmazó szőrmekikészítési hulladékok (vö. az A. lista megfelelő B3110 bekezdésével) |

B3120 | Élelmiszerfestékekből álló hulladékok |

B3130 | Hulladék polimer éterek és nem veszélyes, peroxid-képzésre nem hajlamos hulladék monomer éterek |

B3140 | Hulladék légabroncsok, kivéve azokat, amelyeket az Egyezmény IV.A. melléklet szerinti műveletekre szánnak |

B4.Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak

B4010 | Főként vízalapú/latex festékekből, tintákból és keményített lakkokból álló hulladékok, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű szerves oldószert, nehéz fémet vagy biocid szert, hogy veszélyessé válnának (vö. az A. lista megfelelő A4070 bekezdésével) |

B4020 | Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formálásából és használatából származó, az A. listán nem szereplő hulladékok, amelyek oldószerektől és más szennyezésektől oly mértékig mentesek, hogy nem mutatják a III. mellékletben foglalt tulajdonságokat. Idetartoznak az ilyen vízalapú anyagok, vagy a kazein, keményítő, dextrin, cellulóz-éter vagy poli(vinil-alkohol) alapú ragasztók (vö. az A. lista megfelelő A3050 bekezdésével) |

B4030 | Használt, egyszer használatos fényképezőgépek, az A. listán nem szereplő elemekkel |

2. RÉSZ

A veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdésének alapján veszélyes hulladék listát megállapító 94/904/EK határozatban felsorolt hulladékok

02 00 00 | MEZŐGAZDASÁGBÓL, KERTÉSZETBŐL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, VALAMINT ELSŐDLEGES VÍZGAZDÁLKODÁSI TERMELÉSBŐL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

02 01 00 | Elsődleges termelési hulladék |

02 01 05 | Agrokémiai hulladékok |

03 00 00 | FAFELDOLGOZÁSBÓL, VALAMINT PAPÍR, KARTONPAPÍR, CELLULÓZROST-SZUSZPENZIÓ, LAP ÉS BÚTOR ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

03 02 00 | Faanyag-konzerválási hulladék |

03 02 01 | Nem halogénezett, szerves faanyag-konzerváló szerek |

03 02 02 | Szerves klórvegyületet tartalmazó faanyag-konzerváló szerek |

03 02 03 | Szervesfémvegyület-alapú faanyag-konzerváló szerek |

03 02 04 | Szervetlen faanyag-konzerváló szerek |

04 00 00 | BŐR- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK |

04 01 00 | Bőripari hulladékok |

04 01 03 | Folyadékfázis nélküli oldószereket tartalmazó zsírtalanítási hulladékok |

04 02 00 | Textilipari hulladékok |

04 02 11 | Előkészítési és kikészítési folyamatokból származó, halogénvegyületeket tartalmazó hulladékok |

05 00 00 | KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

05 01 00 | Olajos iszapok és szilárd hulladékok |

05 01 03 | Tartályfenékiszapok |

05 01 04 | Savasalkil-iszapok |

05 01 05 | Olajkiömlések |

05 01 07 | Savas kátrányok |

05 01 08 | Egyéb kátrányok |

05 04 00 | Elhasznált derítőföldek |

05 04 01 | Elhasznált derítőföldek |

05 06 00 | Szén pirolitikus kezeléséből származó hulladék |

05 06 01 | Savas kátrányok |

05 06 03 | Egyéb kátrányok |

05 07 00 | Földgáz tisztításából származó hulladék |

05 07 01 | Higanytartalmú iszapok |

05 08 00 | Olajregenerálási hulladékok |

05 08 01 | Elhasznált derítőföldek |

05 08 02 | Savas kátrányok |

05 08 03 | Egyéb kátrányok |

05 08 04 | Olaj regenerálásból származó vizes folyékony hulladék |

06 00 00 | SZERVETLEN KÉMIAI ELJÁRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |

06 01 00 | Hulladék savas oldatok |

06 01 01 | Kénsav és kénessav |

06 01 02 | Sósav |

06 01 03 | Fluor-hidrogén-sav |

06 01 04 | Foszforsav és foszforossav |

06 01 05 | Salétromsav és salétromossav |

06 01 99 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 02 00 | Hulladék lúgos oldatok |

06 02 01 | Kalcium-hidroxid |

06 02 02 | Nátrium-karbonát |

06 02 03 | Ammónia |

06 02 99 | Közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 03 00 | Hulladék sók és oldataik |

06 03 11 | Cianidtartalmú sók és oldatok |

06 04 00 | Fémtartalmú hulladékok |

06 04 02 | Fém-sók (kivéve 060300) |

06 04 03 | Arzéntartalmú hulladékok |

06 04 04 | Higanytartalmú hulladékok |

06 04 05 | Egyéb nehézfémeket tartalmazó hulladékok |

06 07 00 | Halogénvegyészeti eljárásokból származó hulladékok |

06 07 01 | Elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok |

06 07 02 | Klór előállításból származó aktív szén |

06 13 00 | Egyéb szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok |

06 13 01 | Szervetlen növényvédő szerek, biocidek és faanyag-konzerváló szerek |

06 13 02 | Kimerült aktív szén (kivéve 060702) |

07 00 00 | SZERVES KÉMIAI ELJÁRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

07 01 00 | Szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából (TKFF) származó hulladékok |

07 01 01 | Vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 01 03 | Klórtartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 01 04 | gyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 01 07 | Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 01 08 | Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 01 09 | Halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 01 10 | Egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 02 00 | Műanyagok, műgumik és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából (TKFF) származó hulladékok |

07 02 01 | Vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 03 | Klórtartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 04 | Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 07 | Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 02 08 | Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 02 09 | Halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 02 10 | Egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 03 00 | zerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából (TKFF) származó hulladékok (kivéve 061100) |

07 03 01 | Vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 03 | Klórtartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 04 | Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 07 | Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 03 08 | Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 0 309 | Halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 03 10 | Egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 04 00 | Szerves növényvédő szerek és biocidok (a 020105 alá besoroltak kivételével) termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából TKFF) származó hulladékok |

07 04 01 | Vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 03 | Klórtartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 04 | Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 07 | Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 04 08 | Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 04 09 | Halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 04 10 | Egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 05 00 | Gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából (TKFF) származó hulladékok |

07 05 01 | Vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 03 | Klórtartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 04 | Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 07 | Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 05 08 | Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 05 09 | Halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 05 10 | Egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 06 00 | Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából (TKFF) származó hulladékok |

07 06 01 | Vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 03 | Klórtartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 04 | Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 07 | Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 06 08 | Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 06 09 | Halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 06 10 | Egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 07 00 | Finom vegyszerek és vegyipari termékek TKFF származó hulladékok |

07 07 01 | Vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 03 | Klórtartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 04 | Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 07 | Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 07 08 | Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 07 09 | Halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 07 10 | Egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

08 00 00 | BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL (TKFF) SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

08 01 00 | Festékek és lakkok TKFF származó hulladékai |

08 01 01 | Halogéntartalmú oldószereket tartalmazó hulladék festékek és lakkok |

08 01 02 | Halogéntartalmú oldószerektől mentes hulladék festékek és lakkok |

08 01 06 | Festék és lakk eltávolításából származó, halogéntartalmú oldószereket tartalmazó iszapok |

08 01 07 | Festék és lakk eltávolításából származó, halogéntartalmú oldószerektől mentes iszapok |

08 03 00 | Nyomdafestékek TKFF származó hulladékai |

08 03 01 | Halogéntartalmú oldószereket tartalmazó hulladék nyomdafesték |

08 03 02 | Halogéntartalmú oldószerektől mentes hulladék nyomdafesték |

08 03 05 | Halogéntartalmú oldószereket tartalmazó nyomdafestékiszapok |

08 03 06 | Halogéntartalmú oldószerektől mentes nyomdafestékiszapok |

08 04 00 | Ragasztók és tömítőanyagok (ideértve a vízhatlanító termékeket is) TKFF származó hulladékai |

08 04 01 | Halogéntartalmú oldószereket tartalmazó hulladék ragasztók és tömítőanyagok |

08 04 02 | Halogéntartalmú oldószerektől mentes hulladék ragasztók és tömítőanyagok |

08 04 05 | Halogéntartalmú oldószereket tartalmazó ragasztók és tömítőanyagok iszapjai |

08 04 06 | Ragasztók és tömítőanyagok halogéntartalmú oldószerektől mentes iszapjai |

09 00 00 | A FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI |

09 01 00 | A fényképészeti ipar hulladékai |

09 01 01 | Vízalapú előhívó és aktiváló oldatok |

09 01 02 | Vízalapú ofszetlemez-előhívó oldatok |

09 01 03 | Oldószeralapú előhívó oldatok |

09 01 04 | Rögzítő oldatok |

09 01 05 | Marató oldatok és marató-rögzítő oldatok |

09 01 06 | Fényképészeti hulladék helyszíni kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék |

10 00 00 | TERMIKUS FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ SZERVETLEN HULLADÉKOK |

10 01 00 | Erőművek és más égetőművek hulladékai |

10 01 04 | Olajtüzelés pernyéje |

10 01 09 | Kénsav |

10 03 00 | Termikus alumíniumkohászat hulladékai |

10 03 01 | Anódgyártásból származó kátrányok és más széntartalmú hulladékok |

10 03 03 | Fölözékek |

10 03 04 | Elsődleges termelésből származó salakok/fehér salak és fölözék |

10 03 07 | Elhasznált bélésfalazatok |

10 03 08 | Másodlagos olvasztásból származó sósalakok |

10 03 09 | Másodlagos olvasztásból származó fekete salak és fölözék |

10 03 10 | Sós salak kezeléséből és fekete salak és fölözék kezeléséből származó hulladék |

10 04 00 | Termikus ónkohászat hulladékai |

10 04 01 | Salakok (elsődleges és másodlagos termelés) |

10 04 02 | Salakok és fölözékek (elsődleges és másodlagos termelés) |

10 04 03 | Kalcium-arzenát |

10 04 04 | Füstgázpor |

10 04 05 | Egyéb részecskék és por |

10 04 06 | Gázkezelés szilárd hulladéka |

10 04 07 | Gázkezelési iszap |

10 05 00 | Termikus cinkkohászat hulladékai |

10 05 01 | Salakok (elsődleges és másodlagos termelés) |

10 05 02 | Salakok és fölözékek (elsődleges és másodlagos termelés) |

10 05 03 | Füstgázpor |

10 05 05 | Gázkezelés szilárd hulladéka |

10 05 06 | Gázkezelési iszap |

10 06 00 | Termikus rézkohászat hulladékai |

10 06 03 | Füstgázpor |

10 06 05 | Elektrolitikus finomítás hulladéka |

10 06 06 | Gázkezelés szilárd hulladéka |

10 06 07 | Gázkezelési iszap |

11 00 00 | FÉMKEZELÉSBŐL ÉS FÉMEK BEVONATAINAK KÉSZÍTÉSÉBŐL, VALAMINT NEMVASFÉMEK HIDROMETALLURGIÁJÁBÓL SZÁRMAZÓ SZERVETLEN, FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK |

11 01 00 | Fémek felületkezeléséből és bevonásából (például galvanikus és revétlenítési folyamatok, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás) származó folyékony hulladékok |

11 01 01 | Nehézfémeket tartalmazó, de krómot nem tartalmazó cianidos (lúgos) hulladékok |

11 01 02 | Nehézfémeket nem tartalmazó cianidos (lúgos) hulladékok |

11 01 03 | Krómtartalmú cianidmentes hulladékok |

11 01 05 | Savas marató oldatok |

11 01 06 | Közelebbről nem meghatározott savak |

11 01 07 | Közelebbről nem meghatározott lúgok |

11 01 08 | Foszfátozási iszapok |

11 02 00 | Színesfémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladékok és iszapok |

11 02 01 | Cink hidrometallurgiájából származó iszapok (jarozitet és goethitet beleértve) |

11 03 00 | Edzési eljárásokból származó iszapok és szilárd anyagok |

11 03 01 | Cianidtartalmú hulladékok |

11 03 02 | Egyéb hulladékok |

12 00 00 | FÉMEK ÉS MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, VALAMINT MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

12 01 00 | Alakításból (beleértve a kovácsolást, hegesztést, sajtolást, húzást, esztergálást, forgácsolást és reszelést) származó hulladékok |

12 01 06 | Halogéntartalmú hulladékká vált megmunkáló olajok (nem emulziós) |

12 01 07 | Halogénmentes hulladékká vált megmunkáló olajok (nem emulziós) |

12 01 08 | Hulladék halogéntartalmú megmunkáló emulziók |

12 01 09 | Hulladék halogénmentes megmunkáló emulziók |

12 01 10 | Szintetikus megmunkáló olajok |

12 01 11 | Megmunkáló iszapok |

12 01 12 | Elhasznált viaszok és zsírok |

12 03 00 | Vizes és gőzöléses zsírtalanítási folyamatokból származó hulladékok (a 110000 kivételével) |

12 03 01 | Vizes mosófolyadékok |

12 03 02 | őzöléses zsírtalanítás hulladékai |

13 00 00 | OLAJHULLADÉKOK (kivéve az étkezési olajokat, és a 050000 és a 120000 tételt) |

13 01 00 | Hulladék hidraulikaolajok és fékfolyadékok |

13 01 01 | PCB- és PCT-vegyületeket tartalmazó hidraulikaolajok |

13 01 02 | Egyéb, klórvegyületet tartalmazó hidraulikaolajok (nem emulziók) |

13 01 03 | Klórvegyületet nem tartalmazó hidraulikaolajok (nem emulziók) |

13 01 04 | Klórvegyületet tartalmazó emulziók |

13 01 05 | Klórvegyületet nem tartalmazó emulziók |

13 01 06 | Csak ásványi olajat tartalmazó hidraulikaolajok |

13 01 07 | Egyéb hidraulikaolajok |

13 01 08 | Fékfolyadékok |

13 02 00 | Hulladék motor-, hajtómű- és kenőolaj-hulladékok |

13 02 01 | Klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 02 | Klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 03 | Egyéb gép-, hajtómű- és kenőolajok |

13 03 00 | Hulladék szigetelő és hőtranszmissziós olajok és egyéb folyadékok |

13 03 01 | PCB- és PCT-tartalmú szigetelő és hőtranszmissziós olajok és más folyadékok |

13 03 02 | Egyéb, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok és más folyadékok |

13 03 03 | Klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok és más folyadékok |

13 03 04 | Szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olajok és más folyadékok |

13 03 05 | Ásványi szigetelő és hőtranszmissziós olajok és más folyadékok |

13 04 00 | Fenékolajok |

13 04 01 | Belvízi hajózásból származó fenékolajok |

13 04 02 | Kikötői szennyvízcsatornából származó fenékolajok |

13 04 03 | Egyéb hajózásból származó fenékolajok |

13 05 00 | Olaj/víz szeparátorok tartalma |

13 05 01 | Olaj/víz szeparátorból származó szilárd anyag |

13 05 02 | Olaj/víz szeparátorból származó iszap |

13 05 03 | Bűzelzárókból származó iszap |

13 05 04 | Sótalanító iszapok vagy emulziók |

13 05 05 | Egyéb emulziók |

13 06 00 | Közelebbről nem meghatározott olajhulladék |

13 06 01 | Közelebbről nem meghatározott olajhulladék |

14 00 00 | OLDÓSZERKÉNT HASZNÁLT SZERVES ANYAGOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE 070000 ÉS 080000) |

14 01 00 | Fém zsírtalanításból és gépkarbantartásból származó hulladékok |

14 01 01 | Klór-fluor-szénhidrogének (CFC) |

14 01 02 | Egyéb, halogénvegyületet tartalmazó oldószerek és oldószerkeverékek |

14 01 03 | Egyéb oldószerek és oldószerkeverékek |

14 01 04 | Halogéneket tartalmazó vizes oldószerkeverékek |

14 01 05 | Halogéneket nem tartalmazó vizes oldószerkeverékek |

14 01 06 | Halogéntartalmú oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 01 07 | Halogénmentes oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 02 00 | Textil tisztításból és természetes anyagok zsírtalanításából származó hulladékok |

14 02 01 | Halogénvegyületet tartalmazó oldószerek és oldószerkeverékek |

14 02 02 | Halogénvegyületet nem tartalmazó oldószerkeverékek vagy szerves folyadékok |

14 02 03 | Halogéntartalmú oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 02 04 | Egyéb oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 03 00 | Elektronikai iparból származó hulladékok |

14 03 01 | Klór-fluor-szénhidrogének (CFC) |

14 03 02 | Egyéb, halogénvegyületet tartalmazó oldószerek |

14 03 03 | Halogénvegyületet nem tartalmazó oldószerek és oldószerkeverékek |

14 03 04 | Halogéntartalmú oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 03 05 | Egyéb oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 04 00 | Hűtőfolyadékokból, hab/aeroszolok hajtóanyagaiból származó hulladékok |

14 04 01 | Klór-fluor-szénhidrogének (CFC) |

14 04 02 | Egyéb, halogénvegyületet tartalmazó oldószerek és oldószerkeverékek |

14 04 03 | Egyéb oldószerek és oldószerkeverékek |

14 04 04 | Halogéntartalmú oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 04 05 | Egyéb oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok |

14 05 00 | Oldószer és hűtőfolyadék visszanyerésből származó hulladékok (lepárlási maradékok) |

14 05 01 | Klór-fluor-szénhidrogének (CFC) |

14 05 02 | Halogénvegyületet tartalmazó oldószerek és oldószerkeverékek |

14 05 03 | Egyéb oldószerek és oldószerkeverékek |

14 05 04 | Halogéntartalmú oldószereket tartalmazó iszapok |

14 05 05 | Egyéb oldószereket tartalmazó iszapok |

16 00 00 | A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK |

16 02 00 | Selejtberendezések és bezúzási maradékok |

16 02 01 | PCB-ket és PCT-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok |

16 04 00 | Hulladék robbanóanyagok |

10 04 01 | Hulladék lőszer |

10 04 02 | Tűzijáték-hulladék |

16 04 03 | Egyéb hulladék robbanóanyag |

16 06 00 | Elemek és akkumulátorok |

16 06 01 | Ólomakkumulátorok |

16 06 02 | Nikkel-kadmium elemek |

16 06 03 | Higanytartalmú szárazelemek |

16 06 06 | Elemekből és akkumulátorokból származó elektrolit |

16 07 00 | Szállító- és tárolótartályok tisztítási hulladéka (kivéve 050000 és 120000) |

16 07 01 | Tengeri szállítótartályok tisztítási hulladéka, vegyszertartalmú |

16 07 02 | Tengeri szállítótartályok tisztítási hulladéka, olajtartalmú |

16 07 03 | Vasúti és közúti tartályok tisztítási hulladéka, olajtartalmú |

16 07 04 | Vasúti és közúti tartályok tisztítási hulladéka, vegyszertartalmú |

16 07 05 | Tárolótartályok tisztítási hulladéka, vegyszertartalmú |

16 07 06 | Tárolótartályok tisztítási hulladéka, olajtartalmú |

17 00 00 | ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE AZ ÚTÉPÍTÉST) |

17 06 00 | Szigetelőanyagok |

17 06 01 | Azbeszttartalmú szigetelőanyagok |

18 00 00 | AZ EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (kivéve a nem közvetlenül az egészségvédelemben keletkezett konyhai és éttermi hulladékokat) |

18 01 00 | A szülészeti, az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből vagy megelőzéséből származó hulladékok |

18 01 03 | Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és elhelyezése különleges, fertőzés megelőzést szolgáló előírásoknak megfelelően történik |

18 02 00 | Állatok betegségeinek kivizsgálásából, kezeléséből és megelőzéséből származó hulladékok |

18 02 02 | Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és elhelyezése különleges, fertőzés megelőzést szolgáló előírásoknak megfelelően történik |

18 02 04 | Selejtvegyszerek |

19 00 00 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK, SZENNYVÍZTELEPEK ÉS A VÍZELLÁTÁS HULLADÉKAI |

19 01 00 | Települési és hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok |

19 01 03 | Pernye |

19 01 04 | Kazánpor |

19 01 05 | Gázkezelés során keletkezett szűrőpogácsa |

19 01 06 | Gázkezelés során keletkezett vizes folyadék és más vizes folyadékok |

19 01 07 | Gázkezelés során keletkezett szilárd hulladék |

19 01 10 | Füstgázkezelés során kimerült aktív szén |

19 02 00 | Ipari hulladékok speciális fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómmentesítés, ciánmentesítés, semlegesítés) származó hulladékok |

19 02 01 | Fémhidroxid iszapok és más, fémek oldhatatlanná tételéből származó iszapok |

19 04 00 | Üvegesített (vitrifikált) hulladék és üvegesítésből származó hulladékok |

19 04 02 | Pernye és más füstgázkezelési hulladékok |

19 04 03 | Nem üvegesített szilárd fázis |

19 08 00 | zennyvíztelepek közelebbről nem meghatározott hulladékai |

19 08 03 | Olaj/szennyvíz szétválasztásából származó zsír és olaj keverék |

19 08 06 | Telített vagy kimerült ioncserélő gyanták |

19 08 07 | Ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok |

20 00 00 | TELEPÜLÉSI, ILLETVE HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS LÉTESÍTMÉNYI HULLADÉKOK, BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓKAT IS |

20 01 00 | Elkülönítetten gyűjtött frakciók |

20 01 12 | Festékek, tinták ragasztók és gyanták |

20 01 13 | Oldószerek |

20 01 17 | Fényképészeti vegyszerek |

20 01 19 | Növényvédő szerek |

20 01 21 | Fénycsövek és más higanytartalmú hulladékok |

3. RÉSZ

A 259/93/EGK tanácsi rendelet III. és IV. mellékletébe tartozó hulladékok. Az AB 130, AC 020, AC 250, AC 260, AC 270 és AD 160 számú hulladékok kimaradtak, mivel a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően egyértelműen veszélytelennek minősültek, ezért ezek nem esnek az exporttilalom hatálya alá.

HULLADÉKOK SÁRGA LISTÁJA [15]

AA.FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK

AA 010 | ex261900 | Vas- és acélgyártásból származó salak, reve és egyéb hulladék [16] |

AA 020 | ex262019 | Cinkhamu és -maradék [16] |

AA 030 | 262020 | Ólomhamu és -maradék [16] |

AA 040 | ex262030 | Rézhamu és -maradék [16] |

AA 050 | ex262040 | Alumíniumhamu és -maradék [16] |

AA 060 | ex262050 | Vanádiumhamu és -maradék [16] |

AA 070 | 262090 | Fémeket és fémvegyületeket tartalmazó, másutt meg nem nevezett és máshova nem tartozó hamu és maradék [16] |

AA 080 | ex811291 | Talliumhulladék, -törmelék és -maradék |

AA 090 | ex280480 | Arzénhulladék és -maradék [16] |

AA 100 | ex280540 | Higanyhulladék és -maradék [16] |

AA 110 | | Alumíniumgyártás másutt meg nem nevezett és máshova nem tartozó maradékai |

AA 120 | | Galvániszapok |

AA 130 | | Fémek kezelésekor képződő pácoló oldatok |

AA 140 | | Horganyzási műveletek maradékai, porok és iszapok, mint jarozit, hematit, goethit stb. |

AA 150 | | Nemesfémtartalmú szilárd maradékok, amelyek nyomokban szervetlen cianidot tartalmaznak |

AA 160 | | Nemesfémet tartalmazó hamu, iszap, por és más maradék, pl.: |

AA 161 | | - Nyomtatott áramköri lapok égetéséből keletkezett hamu |

AA 162 | | - Fényképészeti film égetésekor keletkező hamu |

AA 170 | | Savas ólomakkumulátorok, egészben vagy bontva |

AA 180 | | Hulladék akkumulátorok, kivéve a savas ólomakkumulátorokat, valamint a kémiai áramforrások és akkumulátorok gyártásából származó valamennyi hulladék, amely másutt nincs külön nevesítve |

AA 190 | 810420 | Magnéziumhulladék, amely gyúlékony, öngyulladásra hajlamos vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségű gyúlékony gázokat bocsát ki. |

AB.ELSŐSORBAN SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ EGYÉB HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMVEGYÜLETEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

AB 010 | 262100 | Másutt meg nem nevezett vagy máshova nem tartozó salak, hamu és maradékok [16] |

AB 020 | | Települési/háztartási hulladék égetéséből származó maradékok |

AB 030 | | Fémek felületi kezeléséből származó nem cianidalapú hulladékok |

AB 040 | ex700100 | Katódsugárcsövekből és más aktivált üvegből származó üveghulladék |

AB 050 | ex252921 | Kalcium-fluorid-iszap |

AB 060 | | Egyéb, folyékony vagy iszapszerű szervetlen fluoridvegyületek |

AB 070 | | Öntödei homokhulladékok |

AB 080 | | A zöld listán nem szereplő kimerült katalizátorok |

AB 090 | | Alumínium-hidrát-hulladékok |

AB 100 | | Hulladék timföld |

AB 110 | | Lúgos oldatok |

AB 120 | | Másutt külön nem nevesített szervetlen halogénvegyületek |

AB 140 | | Vegyipari eljárásokból származó gipsz |

AB 150 | | Füstgáz kéntelenítése (FGD) során képződő tisztítatlan kalcium-szulfit és kalcium-szulfát |

AC.ELSŐSORBAN SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

AC 010 | ex271390 | Petrolkoksz és bitumen gyártása/feldolgozása során képződő hulladék, kivéve az anódvégeket |

AC 030 | | Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan hulladék olajok |

AC 040 | | Ólmozott benzint tartalmazó iszapok |

AC 050 | | Hőtranszmissziós folyadékok |

AC 060 | | Hidraulikafolyadékok |

AC 070 | | Fékfolyadékok |

AC 080 | | Fagyásgátló folyadékok |

AC 090 | | Gyanták, latex, lágyítók, enyvek és ragasztók gyártásából, készítményeiből és felhasználásából származó hulladékok |

AC 100 | ex391590 | Nitrocellulóz |

AC 110 | | Folyadék és iszap formában lévő fenolok és fenol vegyületek, beleértve a klór-fenolt |

AC 120 | | Poliklórozott naftalinok |

AC 130 | | Éterek |

AC 140 | | Öntödei homok kötéséhez használt trietil-amin katalizátor |

AC 150 | | Klórozott-fluorozott szénhidrogének(CFC) |

AC 160 | | Halonok |

AC 170 | | Kezelt parafa- és fahulladékok |

AC 180 | ex411000 | Bőrpor, hamu, iszap és őrlemény |

AC 190 | | Gépjárművek bezúzásából nyert könnyű frakció |

AC 200 | | Szerves foszforvegyületek |

AC 210 | | Halogénmentes oldószerek |

AC 220 | | Halogéntartalmú oldószerek |

AC 230 | | Szerves oldószerek újrahasznosítási műveleteiből származó halogénezett vagy nem halogénezett nem vizes bepárlási maradékok |

AC 240 | | Halogéntartalmú alifás szénhidrogének (pl. klór-metánok, diklór-etán, vinil-klorid, vinilidén-klorid, allil-klorid és epiklórhidrin) előállításakor keletkező hulladékok |

AD.OLYAN HULLADÉKOK, AMELYEK SZERVETLEN ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK

AD 010 | | Gyógyszeripari termékek gyártása és készítése során képződő hulladékok |

AD 020 | | Biocidek és növényvédő szerek gyártásából, készítményeiből és felhasználásukból származó hulladékok |

AD 030 | | Fakonzerváló vegyszerek gyártásából, készítményeiből és felhasználásából eredő hulladékok |

Az alábbiakból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok:

AD 040 | | -Szervetlen cianidok, kivéve a szervetlen cianidokat nyomokban tartalmazó szilárd halmazállapotú, nemesfémmaradékokat |

AD 050 | | - Szerves cianidok |

AD 060 | | Hulladék olaj/víz, szénhidrogén/víz elegyek, emulziók |

AD 070 | | Nyomdafestékek, festékek, pigmentek, színezékek, lakkok, kencék gyártásából, készítményeikből vagy felhasználásukból származó hulladékok |

AD 080 | | Hulladék robbanóanyagok, amelyek nem tartoznak más jogszabály hatálya alá |

AD 090 | | Sokszorosításhoz használt vegyszerek és anyagok, valamint fényképészeti vegyszerek és anyagok gyártásából és felhasználásából származó hulladékok, amelyek másutt nincsenek külön nevesítve |

AD 100 | | Műanyagok felületkezeléséből eredő, nem cianidalapú rendszerek hulladékai |

AD 110 | | Savas oldatok |

AD 120 | | Ioncserélő gyanták |

AD 130 | | Egyszer használatos fényképezőgépek elemekkel |

AD 140 | | Ipari füstgáztisztító berendezések működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök valamennyi hulladéka, amely másutt nincs külön nevesítve |

AD 150 | | Szűrőanyagként (biofilterként) használt természetes szerves anyagok |

AD 170 | ex2803 | Kimerült aktív szén, amely a szervetlen vegyiparban, a szerves vegyiparban és gyógyszeriparban, a szennyvízkezelésben, gáz/levegő-tisztító eljárásokban és más hasonló folyamatokban képződik és veszélyes szennyező anyagot tartalmaz |

HULLADÉKOK VÖRÖS LISTÁJA

RA.FŐKÉNT SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

RA 010 | Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy poliklórozott terfenilt (PCT) és/vagy polibrómozott bifenilt (PBB), vagy e vegyületek bármely más polibrómozott analógját tartalmazzák, abból állnak vagy azzal 50 mg/kg vagy annál magasabb koncentrációban szennyezettek |

RA 020 | Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből származó hulladék kátrányos maradékok (kivéve az aszfaltcementet) |

RB.FŐKÉNT SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

RB 010 | Azbeszt (porok és szálak) |

RB 020 | Azbesztszálakhoz hasonló fizikai-kémiai tulajdonságú kerámia alapú szálak |

RC.OLYAN HULLADÉKOK, AMELYEK SZERVETLEN ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK

Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal szennyezettek:

RC 010 | - Poliklórozott dibenzo-furán bármely rokon vegyülete |

RC 020 | - Poliklórozott dibenzo-dioxin bármely rokon vegyülete |

RC 030 | Ólmozott kopogásgátló vegyületek iszapjai |

RC 040 | Peroxidok a hidrogén-peroxid kivételével. |

".

[1] Mindenütt, ahol lehetséges, a Vámegyüttműködési Tanács (Customs Cooperation Counsil) védnöksége alatt, 1983. június 14-i Brüsszeli Egyezmény által bevezetett Áruleírás és Kódszámrendszer (Harmonized Commodity Description System) kódszáma (Harmonized System Code) szerepel a listán, a hulladéktétel mellett. Ez a kódszám a hulladékra és a termékekre egyaránt alkalmazható. Ez a jogszabály nem tartalmaz olyan tételeket, amelyek nem hulladékok. Ezért a vámtisztviselők, valamint mások munkájának megkönnyítésére használt kódszám itt csak azért szerepel, hogy elősegítse az e jogszabályban felsorolt és annak hatálya alá tartozó hulladékok azonosítását. A Vámegyüttműködési Tanács által kiadott hivatalos Értelmező Jegyzék útmutatásként használható fel a generikus címsorokban foglalt hulladékok azonosítására.Az "ex" jelölés a Harmonizált Kódrendszer címsorába foglalt különleges tétel azonosítására szolgál.Az első oszlopban vastagon szedett kód az OECD-kód: ez két betűből áll (az első a listára: zöld (Green-G), sárga (Amber-A) vagy vörös (Red-R), a második a hulladék kategóriájára: A, B, C,..., vonatkozik), amelyet szám követ.

[2] A "diszpergált vagy diszpergálható" jelző a hulladék por vagy iszap megjelenési formájára utal, ideértendők azok a szilárd részecskék is, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

[3] Ez a tétel tartalmazza a titán-dioxid és a vanádium előállítására használt salakokat.

[4] Nem polimerizált lágyító (plasztikáló) anyagok.

[1] Mindenütt, ahol lehetséges, a Vámegyüttműködési Tanács (Customs Cooperation Counsil) védnöksége alatt, 1983. június 14-i Brüsszeli Egyezmény által bevezetett Áruleírás és Kódszámrendszer (Harmonized Commodity Description System) kódszáma (Harmonized System Code) szerepel a listán, a hulladéktétel mellett. Ez a kódszám a hulladékra és a termékekre egyaránt alkalmazható. Ez a jogszabály nem tartalmaz olyan tételeket, amelyek nem hulladékok. Ezért a vámtisztviselők, valamint mások munkájának megkönnyítésére használt kódszám itt csak azért szerepel, hogy elősegítse az e jogszabályban felsorolt és annak hatálya alá tartozó hulladékok azonosítását. A Vámegyüttműködési Tanács által kiadott hivatalos Értelmező Jegyzék útmutatásként használható fel a generikus címsorokban foglalt hulladékok azonosítására.Az "ex" jelölés a Harmonizált Kódrendszer címsorába foglalt különleges tétel azonosítására szolgál.Az első oszlopban vastagon szedett kód az OECD-kód: ez két betűből áll (az első a listára: zöld (Green-G), sárga (Amber-A) vagy vörös (Red-R), a második a hulladék kategóriájára: A, B, C,..., vonatkozik), amelyet szám követ.

[2] E felsorolás magában foglalja a hamut, maradékot, salakot, fölözéket, revét, port, iszapot és pogácsát, kivéve ha az anyag másutt név szerint fel van sorolva.

[1] HL L 356., 1994.12.31., 14. o.

[2] Megjegyzendő, hogy a B. lista megfelelő bekezdése (B1160) nem jelöl meg kivételeket.

[3] Ez a bekezdés nem terjed ki a villamos energiát fejlesztő készülékek törmelékeire.

[4] A PCB-tartalom szintje 50 mg/kg vagy magasabb.

[5] Az 50 mg/kg-os szint valamennyi hulladékra vonatkozóan nemzetközi gyakorlati szintnek tekinthető. Azonban egyedileg számos országban alacsonyabb (pl. 20 mg/kg) szinteket írtak elő bizonyos hulladékokra.

[6] "Lejárt" azt jelenti, hogy nem használták fel a gyártó által javasolt időn belül.

[7] Ez a bekezdés kémiai faanyag-konzerváló szerrel kezelt fára nem vonatkozik.

[8] Megjegyzendő, hogy még abban az esetben is, ha az I. mellékletbe tartozó szennyező anyag szintje kezdetben alacsony, az egymást követő eljárások - beleértve a hasznosítási eljárásokat - oda vezethetnek, hogy az I. mellékletbe tartozó anyagot jelentősen megnövekedett koncentrációban tartalmazó elkülönült frakciók jelennek meg.

[9] A cink hamu státusa jelenleg felülvizsgálat alatt áll, és az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) előtt van egy olyan javaslat, hogy a cinkhamufélék ne minősüljenek veszélyes anyagoknak.

[10] Ez a bekezdés nem terjed ki a az villamos energiát fejlesztő készülékek törmelékeire.

[11] Az ismételt felhasználás (újrahasználat) magában foglalhat javítást, felújítást vagy feljavítást, de nagyjavítást nem.

[12] Néhány országban ezeket a közvetlenül ismételt felhasználásra szánt anyagokat nem tekintik hulladéknak.

[13] E termékeket teljesen polimerizáltnak tekintve.

[14] E bekezdés nem terjed ki a fogyasztói használat után keletkezett hulladékra.A hulladékok nem keveredhetnek egymással.A szabad levegőn történő elégetésből eredő problémákat figyelembe kell venni.

[15] Mindenütt, ahol lehetséges, a Vámegyüttműködési Tanács (Customs Cooperation Counsil) védnöksége alatt, 1983. június 14-i Brüsszeli Egyezmény által bevezetett Áruleírás és Kódszámrendszer (Harmonized Commodity Description System) kódszáma (Harmonized System Code) szerepel a listán, a hulladéktétel mellett. Ez a kódszám a hulladékra és a termékekre egyaránt alkalmazható. Ez a jogszabály nem tartalmaz olyan tételeket, amelyek nem hulladékok. Ezért a vámtisztviselők, valamint mások munkájának megkönnyítésére használt kódszám itt csak azért szerepel, hogy elősegítse az e jogszabályban felsorolt és annak hatálya alá tartozó hulladékok azonosítását. A Vámegyüttműködési Tanács által kiadott hivatalos Értelmező Jegyzék útmutatásként használható fel a generikus címsorokban foglalt hulladékok azonosítására.Az "ex" jelölés a Harmonizált Kódrendszer címsorába foglalt különleges tétel azonosítására szolgál.Az első oszlopban vastagon szedett kód az OECD-kód: ez két betűből áll (az első a listára: zöld (Green-G), sárga (Amber-A) vagy vörös (Red-R), a második a hulladék kategóriájára: A, B, C,..., vonatkozik), amelyet szám követ.

[16] E felsorolás magában foglalja a hamut, maradékot, salakot, fölözéket, revét, port, iszapot és pogácsát, kivéve ha az anyag másutt név szerint fel van sorolva

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999D0816 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999D0816&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék