32005D0303[1]

2005/303/EK: A Bizottság határozata (2005. március 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletére vonatkozóan a krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin felvételének kizárásáról és az ezen anyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyezésének visszavonásáról (az értesítés a C(2005) 975. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. március 31.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletére vonatkozóan a krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin felvételének kizárásáról és az ezen anyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyezésének visszavonásáról

(az értesítés a C(2005) 975. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/303/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK ( 1 ) tanácsi irányelvre és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése feljogosítja a tagállamokat, hogy az irányelvről szóló értesítést követő 12 évben olyan hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket hozzanak forgalomba, amely hatóanyagok nem szerepelnek az irányelv I. mellékletében, és amelyek két évvel az értesítést követően már forgalomban vannak, mialatt ezen anyagokat egy keretmunkaprogram során fokozatosan megvizsgálják.

(2)

A 451/2000/EK ( 2 ) bizottsági rendelet és az 1490/2002/EK bizottsági rendelet ( 3 ) részletesen szabályozza a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtását. Azon hatóanyagok esetében, amelyeknél a bejelentő nem tesz eleget e rendeletekben foglalt kötelezettségeinek, nem szükséges a vizsgálati anyag teljes körű ellenőrzése vagy értékelése. A krezilsav, diclorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin esetében vagy nem nyújtottak be teljes dokumentációt, vagy a bejelentő azt nyilatkozta, hogy a megadott határidőn belül nem nyújtja be azt. Ennek következtében ezeket a hatóanyagokat nem kell felvenni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe és a tagállamoknak vissza kell vonniuk minden engedélyt az ezen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozóan.

(3)

Azon hatóanyagoknál, amelyeknél az ezeket tartalmazó növényvédő szerek visszavonására csak egy rövid megelőző értesítési időszak áll rendelkezésre, ajánlatos egy tizenkét hónapot meg nem haladó türelmi időszakot meghatározni az intézkedésre, a raktározásra, a forgalomba hozatalra és a raktárkészletek felhasználására, ami a még meglévő készletek használatának engedélyezését, legfeljebb egy további termesztési éven belül engedi meg. Hosszabb előzetes értesítési időszak esetén, ez a periódus a termesztési időszak végén történő lejáratra rövidíthető.

(4)

A krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin esetében olyan információk álltak a Bizottság és a tagállamok szakértőinek rendelkezésére és kerültek értékelésre általuk, amelyek indokolták a felsorolt anyagok további használatának szükségességét. Ilyen esetekben átmeneti intézkedések bevezetése indokolt, amelyek lehetővé teszik alternatív megoldások kidolgozását.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

1. A krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin vagy polyoxin tartalmú növényvédő szerek 2005. szeptember 30-ig visszavonásra kerülnek.

2. A 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének rendelkezése szerint 2005. április 15-től krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin, vagy polioxin hatóanyagtartalmú növényvédő szerek nem engedélyezhetők és engedélyük sem hosszabbítható meg.

3. Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a melléklet B oszlopában felsorolt tagállamok legkésőbb 2007. június 30-ig engedélyezhetik az A oszlopban felsorolt anyagokat tartalmazó növényvédő szereket a C oszlopban felsoroltak felhasználásához, annak érdekében, hogy a vonatkozó anyagok helyettesítésére hatékony alternatívát dolgozzanak ki.

Az első albekezdésben foglalt mentességben részesülő tagállamoknak a következő feltételeknek kell eleget tenniük:

a) további használat csak abban az esetben fogadható el, amennyiben semmilyen egészségkárosító hatása sem emberi sem állategészségre vonatkozóan nincs, és nem okoz elfogadhatatlan károkat a környezetben;

b) az ebbe a kategóriába tartozó 2005. szeptember 30. után is forgalmazott növényvédő szereket olyan új címkével kell ellátni, amelyek megfelelnek a korlátozott felhasználási feltételeknek;

c) minden szükséges intézkedést meg kell tenni a lehetséges kockázati tényezők mérséklése érdekében;

d) minden komoly erőfeszítést meg kell tenni alternatív helyettesítő megoldások megtalálása érdekében.

4. Az érintett tagállamoknak legkésőbb 2005. március 31-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot a (3) bekezdés alkalmazása érdekében hozott intézkedéseikről, különösen az a)-d) pontban foglaltak végrehajtására vonatkozóan.

3. cikk

A 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban a tagállamok számára biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.

Amennyiben a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély legkésőbb 2005. szeptember 30-ig visszavonásra kerül, a türelmi időszak legtovább 2006. szeptember 30-ig tarthat.

Amennyiben a 2. cikk (3) bekezdésének megfelelően az engedély legkésőbb 2007. június 30-ig visszavonásra kerül, a türelmi időszak legtovább 2007. december 31-ig tarthat.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN HIVATKOZOTT ENGEDÉLYEK JEGYZÉKE

A oszlopB oszlopC oszlop
HatóanyagTagállamFelhasználási terület
DiklorofénFranciaországMohaképződés elleni védekezés parkosított területeken és aszfaltfelületeken, gyümölcsfák téli kezelése
ÍrországMohaképződés elleni védekezés parkosított területeken és golfpályákon
Egyesült KirályságMájvirág és moha dísznövényeken
Gombák és más növényi kórokozók elleni védekezés üvegházi felületeken és faiskolákban
Mohaképződés elleni védekezés parkosított területeken és aszfaltfelületeken
ImazametabenzFranciaországGabonafélék, kisebb jelentőségű növénykultúrák vetőmagtermesztéshez
GörögországGabonafélék
SpanyolországGabonafélék
KasugamycinGörögországBaktériumbetegségek megelőzésére dohányon, paradicsomon, uborkán, citromféléken, babon és dísznövényeken
MagyarországAlmafélék (alma, körte, birsalma), zöldségpaprika, fűszerpaprika, paradicsom, uborka
SpanyolországBaktériumbetegségek megelőzésére paradicsomon, uborkán, alma- és körtefán, cipruson (gombabetegségek ellen is), földiepren és zöld- (ceruza-) babon
PolioxynGörögországGombabetegségek megelőzésére földiepren
SpanyolországBaktérium- és gombabetegségek megelőzésére paradicsomon, tök- és uborkaféléken, bokros és füves évelő dísznövényeken, gyapotcserjén és málnabokron

( 1 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2004/58/EK bizottsági irányelvvel (HL L 120., 2004.4.24., 26. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 224., 2002.8.21., 23. o. A legutóbb az 1744/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 311., 2004.10.8., 23. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0303 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0303&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0303-20050820 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0303-20050820&locale=hu

Tartalomjegyzék