32004R1744[1]

A Bizottság 1744/2004/EK rendelete (2004. október 7.) az 1490/2002/EK rendeletnek egy referens tagállam helyettesítése tekintetében történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1744/2004/EK RENDELETE

(2004. október 7.)

az 1490/2002/EK rendeletnek egy referens tagállam helyettesítése tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelvvel összhangban a Bizottságnak munkaprogramot kell készítenie a piacon forgalomban lévő hatóanyagok fokozatos vizsgálatáról két évvel az említett rendeletről szóló értesítés időpontját követően.

(2) A munkaprogram harmadik szakaszáról a 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendeletek rendelkeznek.

(3) Az 1490/2002/EK rendelet 10. cikke (3) bekezdése szerint lehetőség van arra, hogy bizonyos hatóanyagokat kijelöljenek valamely más tagállam számára, ha a referens tagállam a felmérésről készült jelentéstervezet EÉBH-nak történő benyújtására megállapított határidőt nem lesz képes betartani.

(4) Franciaország tájékoztatta a Bizottságot, hogy a teflubenzuron tekintetében nem lesz képes betartani a felmérésről készült jelentéstervezet benyújtására a rendelet 10. cikke (1) bekezdésében megállapított határidőt. Az Egyesült Királyság jelezte az iránti készségét, hogy ezen hatóanyag referens tagállama legyen. Elegendő időt kell az új referens tagállam rendelkezésére bocsátani a felmérésről készült jelentéstervezet elkészítéséhez, továbbá ezt a hatóanyagot az 1. melléklet A. részéből a B. részébe kell áttenni.

(5) Az 1490/2002/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1490/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. részben a teflubenzuron bejegyzés törlésre kerül.

2. A B. rész a következő bejegyzéssel egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

"Teflubenzuron - Egyesült Királyság - BAS-BE".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 7-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2004/71/EK bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2004.4.29., 104. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 224., 2002.8.21., 23. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1744 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1744&locale=hu