32006D0856[1]

2006/856/EK: A Tanács határozata ( 2006. november 13. ) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról (kodifikált változat)

A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. november 13.)

a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról

(kodifikált változat)

(2006/856/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1) A monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról szóló, 1991. február 25-i 91/115/EGK tanácsi határozatot (3) jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a határozatot egységes szerkezetbe kell foglalni.

(2) A Bizottság többéves statisztikai programjának részeként szükség van egy több évre szóló munkaprogram létrehozatalára a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztika területén.

(3) A Tanács az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló, 1989. június 19-i 89/382/EGK, Euratom határozattal (5) létrehozta az Európai Közösségek statisztikai programbizottságát, amely a tagállamok statisztikai intézeteinek képviselőiből áll, hogy szoros együttműködést biztosítson a tagállamok és a Bizottság között a statisztikai program létrehozása során.

(4) A tagállamokban a monetáris és banki statisztikákat a központi bankok, a pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákat pedig különböző intézmények, köztük a központi bankok készítik.

(5) A tagállamok és a Bizottság között a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák területén való szoros együttműködés elérése céljából szükséges létrehozni az érintett fő nemzeti intézmények képviselőiből álló bizottságot, amelynek feladata segítséget nyújtani a Bizottságnak az ilyen statisztikákra vonatkozó többéves munkaprogram elkészítésében és végrehajtásában.

(6) Tekintettel a fent említett intézmények tagállamokban betöltött különleges szerepére, szükséges, hogy a bizottság saját maga választhassa meg az elnökét.

(7) A statisztikák szempontjából szoros a kölcsönös függőség egyrészről a monetáris, pénzügyi és fizetési mérleg területei, másrészről a gazdasági statisztikák egyes egyéb területei között.

(8) A tagállamok és a közösségi intézmények részéről a jobb statisztikai információk iránti megnövekedett igény szükségessé teszi az együttműködés javítását a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák felhasználói és készítői között,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Ezennel létrejön a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a bizottság).

2. cikk

A bizottság segíti a Bizottságot a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákra vonatkozó többéves munkaprogram elkészítésében és végrehajtásában. A bizottság feladata véleményt nyilvánítani különösen a Tanács, a Bizottság és az azokat segítő különböző bizottságok által végrehajtott politikákhoz szükséges monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák kialakításáról és összehangolásáról.

A bizottságot felkérhetik, hogy nyilvánítson véleményt egyfelől a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák és másfelől egyes más gazdasági statisztikák közötti összefüggésekről, különösen azokról, amelyeken a nemzeti számlák alapulnak. E bizottság munkája összehangolásra kerül a statisztikai programbizottság munkájával.

3. cikk

A Bizottság saját kezdeményezésére és szükség esetén a Tanács vagy az azt segítő bizottságok felkérésére, konzultál a bizottsággal:

a) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák kidolgozása több évre szóló közösségi programjainak létrehozásáról;

b) a Bizottság által a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák többéves programjaiban említett célok eléréséhez tervezett intézkedésekről és az érintett forrásokról és ütemtervekről;

c) bármely más kérdésről, különösen a vonatkozó területeken a statisztikai program létrehozásából vagy végrehajtásából eredő módszertani kérdésekről.

A bizottság saját kezdeményezésére véleményt nyilváníthat a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg területre vonatkozó statisztikai programok létrehozásához vagy végrehajtásához kapcsolódó bármely kérdésről.

4. cikk

A bizottság saját kezdeményezésére véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amely egyrészről a Bizottság és a nemzeti statisztikai hivatalok, másrészről az Európai Központi Bank (EKB) és a nemzeti központi bankok közös érdekeltségébe tartozó statisztikákra vonatkozik. Feladatainak végrehajtása során a bizottság minden érdekelt féllel ismerteti álláspontját.

5. cikk

A bizottság tagállamonként egy, két vagy három - alapvetően pénzügyi, monetáris és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó intézményektől érkező - képviselőből, a Bizottság legfeljebb három képviselőjéből és az EKB legfeljebb három képviselőjéből áll. Ezenkívül a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egy képviselője megfigyelőként részt vehet a bizottság ülésein. Minden tagállam, a Bizottság és az EKB egy-egy szavazattal rendelkezik.

A bizottság döntése alapján más szervezetek képviselői, valamint bármely olyan személy, aki hozzá tud járulni a megbeszélésekhez, részt vehet a bizottság ülésein.

6. cikk

A bizottság maga választja elnökét az eljárási szabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint.

7. cikk

A bizottság meghatározza eljárási szabályzatát.

8. cikk

A 91/115/EGK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra való hivatkozásokat e határozatra való hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. TUOMIOJA

(1) HL C 97. E, 2004.4.22., 68. o.

(2) HL C 10., 2004.1.14., 27. o.

(3) HL L 59., 1991.3.6., 19. o. A 96/174/EK határozattal (HL L 51., 1996.3.1., 48. o.) módosított határozat.

(4) Lásd az I. mellékletet.

(5) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett határozat és annak módosítása

A Tanács 91/115/EGK határozata(HL L 59., 1991.3.6., 19. o.)
A Tanács 96/174/EK határozata(HL L 51., 1996.3.1., 48. o.)

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

91/115/EGK határozatEz a határozat
1–3. cikk1–3. cikk
3a. cikk4. cikk
4. cikk5. cikk
5. cikk6. cikk
6. cikk7. cikk
8. cikk
I. melléklet
II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0856 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0856&locale=hu

Tartalomjegyzék