Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32006D0856[1]

2006/856/EK: A Tanács határozata ( 2006. november 13. ) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról (kodifikált változat)

A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. november 13.)

a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról

(kodifikált változat)

(2006/856/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1) A monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról szóló, 1991. február 25-i 91/115/EGK tanácsi határozatot (3) jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a határozatot egységes szerkezetbe kell foglalni.

(2) A Bizottság többéves statisztikai programjának részeként szükség van egy több évre szóló munkaprogram létrehozatalára a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztika területén.

(3) A Tanács az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló, 1989. június 19-i 89/382/EGK, Euratom határozattal (5) létrehozta az Európai Közösségek statisztikai programbizottságát, amely a tagállamok statisztikai intézeteinek képviselőiből áll, hogy szoros együttműködést biztosítson a tagállamok és a Bizottság között a statisztikai program létrehozása során.

(4) A tagállamokban a monetáris és banki statisztikákat a központi bankok, a pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákat pedig különböző intézmények, köztük a központi bankok készítik.

(5) A tagállamok és a Bizottság között a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák területén való szoros együttműködés elérése céljából szükséges létrehozni az érintett fő nemzeti intézmények képviselőiből álló bizottságot, amelynek feladata segítséget nyújtani a Bizottságnak az ilyen statisztikákra vonatkozó többéves munkaprogram elkészítésében és végrehajtásában.

(6) Tekintettel a fent említett intézmények tagállamokban betöltött különleges szerepére, szükséges, hogy a bizottság saját maga választhassa meg az elnökét.

(7) A statisztikák szempontjából szoros a kölcsönös függőség egyrészről a monetáris, pénzügyi és fizetési mérleg területei, másrészről a gazdasági statisztikák egyes egyéb területei között.

(8) A tagállamok és a közösségi intézmények részéről a jobb statisztikai információk iránti megnövekedett igény szükségessé teszi az együttműködés javítását a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák felhasználói és készítői között,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Ezennel létrejön a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a bizottság).

2. cikk

A bizottság segíti a Bizottságot a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákra vonatkozó többéves munkaprogram elkészítésében és végrehajtásában. A bizottság feladata véleményt nyilvánítani különösen a Tanács, a Bizottság és az azokat segítő különböző bizottságok által végrehajtott politikákhoz szükséges monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák kialakításáról és összehangolásáról.

A bizottságot felkérhetik, hogy nyilvánítson véleményt egyfelől a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák és másfelől egyes más gazdasági statisztikák közötti összefüggésekről, különösen azokról, amelyeken a nemzeti számlák alapulnak. E bizottság munkája összehangolásra kerül a statisztikai programbizottság munkájával.

3. cikk

A Bizottság saját kezdeményezésére és szükség esetén a Tanács vagy az azt segítő bizottságok felkérésére, konzultál a bizottsággal:

a) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák kidolgozása több évre szóló közösségi programjainak létrehozásáról;

b) a Bizottság által a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák többéves programjaiban említett célok eléréséhez tervezett intézkedésekről és az érintett forrásokról és ütemtervekről;

c) bármely más kérdésről, különösen a vonatkozó területeken a statisztikai program létrehozásából vagy végrehajtásából eredő módszertani kérdésekről.

A bizottság saját kezdeményezésére véleményt nyilváníthat a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg területre vonatkozó statisztikai programok létrehozásához vagy végrehajtásához kapcsolódó bármely kérdésről.

4. cikk

A bizottság saját kezdeményezésére véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amely egyrészről a Bizottság és a nemzeti statisztikai hivatalok, másrészről az Európai Központi Bank (EKB) és a nemzeti központi bankok közös érdekeltségébe tartozó statisztikákra vonatkozik. Feladatainak végrehajtása során a bizottság minden érdekelt féllel ismerteti álláspontját.

5. cikk

A bizottság tagállamonként egy, két vagy három - alapvetően pénzügyi, monetáris és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó intézményektől érkező - képviselőből, a Bizottság legfeljebb három képviselőjéből és az EKB legfeljebb három képviselőjéből áll. Ezenkívül a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egy képviselője megfigyelőként részt vehet a bizottság ülésein. Minden tagállam, a Bizottság és az EKB egy-egy szavazattal rendelkezik.

A bizottság döntése alapján más szervezetek képviselői, valamint bármely olyan személy, aki hozzá tud járulni a megbeszélésekhez, részt vehet a bizottság ülésein.

6. cikk

A bizottság maga választja elnökét az eljárási szabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint.

7. cikk

A bizottság meghatározza eljárási szabályzatát.

8. cikk

A 91/115/EGK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra való hivatkozásokat e határozatra való hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. TUOMIOJA

(1) HL C 97. E, 2004.4.22., 68. o.

(2) HL C 10., 2004.1.14., 27. o.

(3) HL L 59., 1991.3.6., 19. o. A 96/174/EK határozattal (HL L 51., 1996.3.1., 48. o.) módosított határozat.

(4) Lásd az I. mellékletet.

(5) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett határozat és annak módosítása

A Tanács 91/115/EGK határozata(HL L 59., 1991.3.6., 19. o.)
A Tanács 96/174/EK határozata(HL L 51., 1996.3.1., 48. o.)

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

91/115/EGK határozatEz a határozat
1–3. cikk1–3. cikk
3a. cikk4. cikk
4. cikk5. cikk
5. cikk6. cikk
6. cikk7. cikk
8. cikk
I. melléklet
II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0856 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0856&locale=hu

Tartalomjegyzék