31995R0685[1]

A Tanács 685/95/EK rendelete (1995. március 27.) egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések igazgatásáról

A Tanács 685/95/EK rendelete

(1995. március 27.)

egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések igazgatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a halászat és az akvakultúra közösségi rendszerének létrehozataláról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendelet [4] 4. cikke rendelkezik arról, hogy a Tanács felelős a területekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférésnek és a halászati tevékenység végzésének feltételeit megállapító közösségi intézkedések meghozataláért;

mivel az 1275/94/EK rendelet [5] előírja, hogy a Tanács 1995. január 1-jéig határozzon a meghozandó intézkedésekről a rendelet 3. cikkével összhangban, tekintettel a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférés Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányában megállapított rendszerének a közösségi intézkedésekhez való igazítására és a közösségi intézkedésekbe történő beépítésére,

mivel meg kell őrizni a fennálló egyensúlyt és a közösségi vívmányokat, különösen a viszonylagos stabilitás elvét;

mivel biztosítani kell, hogy a Spanyolország és Portugália csatlakozási okmánya által szabályozott területeken és halállományokban nem növekszik a fennálló halászati erőkifejtés általános szintje, és rendelkezni kell az adott halászati erőkifejtés csökkentéséről, amennyiben az erőforrásokban bekövetkezett változások a halászati lehetőségek általános csökkentésének bevezetését követelik meg;

mivel figyelembe kell venni a halászati tevékenységek összetettségét, és az erőforrások biológiai, földrajzi és geomorfológiai tulajdonságait; mivel különös figyelmet kell fordítani a különösen érzékeny területeken ezen erőforrások egyensúlya megőrzésének követelményére;

mivel a lobogó szerinti tagállam felelőssége, hogy szabályozza a halászati erőkifejtést; mivel ezért biztosítani kell az igazgatási és ellenőrzési eljárások átláthatóságát és méltányosságát;

mivel a halászati erőkifejtés igazgatási rendszerének bevezetése egyes kapcsolódó közösségi intézkedéseket igényel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A közös halászati politika rendelkezéseivel összhangban ez a rendelet 1996. január 1-jei hatállyal megállapítja az Vb., VI., VII., VIII., IX. és X. ICES-körzetekben és a 34.1.1., 34.1.2. és a 34.2.0. CECAF-területeken végzett halászati erőkifejtés igazgatási rendszere bevezetésének feltételeit és eljárásait.

2. cikk

(1) A tagállamok elkészítik a lobogójuk alatt hajózó halászhajók névjegyzékét, amelyek jogosultak az I. mellékletben meghatározott halászterületeken halászati tevékenység végzésére.

(2) A tagállamok a halászhajók névjegyzékébe később újabb hajókat vehetnek fel, amennyiben a referenciajegyzék készítésekor már élt a halászati jog.

(3) A tagállamok később kicserélhetik a halászhajók névjegyzékében szereplő hajókat.

(4) Az említett jegyzékek bármilyen módosítása esetén, a 3. és 5. cikkben említett kritériumokat és eljárásokat továbbra is alkalmazni kell.

I. CÍM

A tengerfenéken élő fajok fogására vonatkozó intézkedések

3. cikk

(1) Az I. mellékletben a tengerfenéken élő fajták fogására vonatkozó egyes halászterületekre tekintettel a tagállamok felmérik a halászati erőkifejtés szükséges mértékét, a II. mellékletben meghatározott, a halászati erőkifejtés becslésére vonatkozó közösségi kritériumok alapján.

(2) Ezeknek a halászati erőkifejtéseknek a következő feltételeket kell figyelembe venniük:

i. az erőkifejtési szintek mindegyik tagállam számára lehetővé teszik - valamennyi halászterület esetében -, hogy annak teljes halászati lehetőségeit kimerítsék, vagyis a teljes kifogható mennyiség alá tartozó fajokat, akár meghatározott területre, akár nem, csakúgy, mint az ilyen korlátozás alá nem eső fajokat;

ii. az erőkifejtési szinteket a közösségi szabályok szerint határozzák meg; a kiaknázás halászterületenkénti és övezetenkénti fennálló egyensúlyát nem bontják meg;

iii. az erőkifejtési szintek semmiképp nem befolyásolják a különböző halászterületek viszonylagos stabilitását.

(3) A tagállamok intézkedéseket vezetnek be a halászati erőkifejtés szabályozására, azokon a helyeken, ahol a halászhajók névjegyzékében szereplő hajók számára hozzáférhető feltételezhető halászati erőkifejtés meghaladja az erőkifejtés becsült szintjét.

(4) Az érintett tagállamok a VIIa. és VIIf. ICES-területeken az északi szélesség 50° 30″-tól északra eső területek halászati erőkifejtését a hagyományos halászati tevékenység figyelembevételével becsülik meg.

(5) Az érintett tagállamok az északi szélesség 56° 30″-től délre, a nyugati hosszúság 12°-tól keletre, és az északi szélesség 50° 30″-től északra eső területeken a halászati erőkifejtést a saját hajóik által már gyakorolt tevékenységek alapján becsülik meg, kivéve a Spanyolország lobogója alatt hajózó hajókat. Ezen a területen a Spanyolország lobogója alatt hajózó hajók száma legfeljebb 40 lehet, a (2) bekezdés ii. pontjában megállapított rendelkezések maradéktalan betartásával.

II. CÍM

A mélytengeri fajok fogására vonatkozó rendelkezések

4. cikk

(1) Az I. mellékletben meghatározott mélytengeri fajok fogásával összefüggően, beleértve a hosszú távon vándorló fajokat, a tagállamok lépéseket tesznek a tényleges halászati erőkifejtés utólagos ellenőrzésére.

(2) Különleges esetekben a Tanács szabályozhatja a halászati erőkifejtést, a 3760/92/EGK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárás keretében, figyelembe véve, többek között, a kiaknázás halászterületenként és övezetenként fennálló egyensúlyát.

(3) A Tanács a Bizottság javaslatára, e cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően határozatot hoz annak biztosítására, hogy a 3. cikk (4) és (5) bekezdésében említett halászati erőkifejtés ellenőrzését alkalmazzák a VIIa. és VIIf. ICES-területeken a mélytengeri és egyéb nem tengerfenéki fajok halászatára.

III. CÍM

Általános rendelkezések

5. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1995. március 31-ig közlik a Bizottsággal a következő információkat:

- a 2. cikkben említett, mélytengeri halászatot folytató halászhajók névjegyzékét,

- a 3. cikk (1) bekezdésében említett szükséges halászati erőkifejtés becslését,

- amennyiben szükséges, a 3. cikk (3) bekezdésében említett halászati erőkifejtés szabályozására javasolt intézkedéseket.

(2) A tagállamok időszakonként értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett információk minden egyes módosításáról.

(3) A Bizottság továbbítja az (1) és (2) bekezdésben említett információkat a tagállamoknak.

6. cikk

(1) Az 5. cikkben említett információ alapján, és az érintett tagállamokkal folytatott részletes konzultációt követően, a Bizottság legkésőbb 1995. április 30-ig benyújtja a halászati erőkifejtés szabályozásáról szóló rendeletre vonatkozó javaslatát a Tanácsnak.

(2) A Tanács a 3760/92/EGK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően legkésőbb 1995. június 30-ig dönt az említett javaslatról, és a relatív stabilitás és a megkülönböztetés tilalma elvének teljes tiszteletben tartása mellett elfogadja, vagy elveti az érintett tagállamok által a halászati tevékenység végzésére vonatkozóan közölt feltételeket.

A rendelet, amelyet a Tanács fogad el, a 3760/92/EGK rendelet 18. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően előírhatja végrehajtási intézkedések elfogadását, beleértve, bizonyos körülmények között, a halászati tevékenység gyakorlására vonatkozó feltételek kiigazítását, tekintettel e rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott kritériumokra és feltételekre.

A Bizottság felülvizsgálja a halászati tevékenység gyakorlásának feltételeit abban az esetben, ha a halászati erőkifejtés megfelelő felső határai sértik valamelyik tagállam kvótáinak teljes kimerítését, és megfelelő intézkedéseket hoz a helyzet orvoslására, a második albekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően.

(3) Amennyiben a Tanács legkésőbb 1995. július 31-ig nem hoz döntést, a Bizottság az (1) bekezdésben említett javaslat alapján, lehetőség szerint legkésőbb 1995. október 31-ig, a 3760/92/EGK rendelet 18. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy egyik tagállam se növelje halászati erőkifejtését a meglévő szint fölé.

(4) Amennyiben a Bizottság 1995. december 31-ig nem fogadja el a (3) bekezdésben említett intézkedéseket, a halászhajók névjegyzékeit és amennyiben szükséges, a halászati erőkifejtés szabályozásáról szóló, a tagállamok által a Bizottsággal közölt intézkedéseket kell alkalmazni.

7. cikk

(1) A tagállamok 1995. március 31. előtt megteszik a szükséges lépéseket a 3. cikknek megfelelően becsült halászati erőkifejtés helyettesítésének biztosítására. A tagállam ezekről a lépésekről értesíti a Bizottságot, amely tájékoztatja a többi tagállamot.

Ezzel kapcsolatban a tagállam halászati flottája tevékenységének ellenőrzésével és megfelelő intézkedésekkel szabályozhatja a halászati erőkifejtést, ha az megközelíti a 6. cikk szerint megengedett szintet.

(2) A tagállamok minden szükséges esetben különleges halászati engedélyt adnak ki a saját lobogójuk alatt hajózó hajóknak.

(3) A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a lobogójuk alatt hajózó hajók számára kötelezővé tegyék az olyan halászati területre való be- és kilépésre vonatkozó adatok közlését, beleértve az ezeken a területeken található halászati kikötőkbe való be- és kilépésre vonatkozó adatokat, ahol a halászati erőkifejtés vagy a kapacitás korlátozása van érvényben, valamint az északi szélesség 56° 30″-től délre, a nyugati hosszúság 12°-tól keletre és az északi szélesség 50° 30″-től északra eső területekre való be- és kilépést. A közösségi jogszabályok által elismert, valós idejű automata megfigyelési rendszerrel felszerelt hajók ezeket az információkat e rendszerek segítségével is közölhetik.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a lobogójuk alatt hajózó hajók számára kötelezővé tegyék, hogy a közösségi vizeken való halászati fogások adatkezelésére vonatkozó közösségi infrastruktúra alkalmazásának időpontjától egy adott területre való be- és kilépésekor nyilatkozzanak a fedélzeten tartott fogásokról is, amire legkésőbb 1998. január 1-jéig sor kerül.

(5) A (3) és (4) bekezdésben említett közléseket és nyilatkozatokat egyidejűleg kell megtenni a lobogó szerinti állam és az érintett parti államok részére.

(6) A Bizottság legkésőbb 1995. június 30-ig javaslatokat tesz a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet [6] módosítására, különösen a rendeletnek a fogások és a halászati erőkifejtés nyilvántartásba vételének kötelezettségéről szóló 6. cikkére vonatkozóan. A Tanács 1995. december 31-ig dönt az említett javaslatokról.

(7) A Tanács legkésőbb 1995. június 30-ig határoz a halászati erőforrások megőrzésére és kezelésére létrehozott közösségi rendszernek való megfelelés biztosításából a tagállamok részéről felmerülő kiadásokhoz való közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 1989. november 27-i 89/631/EGK tanácsi határozat [7] módosítására vonatkozó javaslatra, annak érdekében, hogy további pénzügyi támogatást biztosítson Írország számára, beleértve a működési kiadások támogatását, kellő tekintettel a megengedett közösségi gyakorlatra, és a pénzügyi irányvonalak keretén belül.

(8) A Bizottság minden évben szeptember 15-ig átadja a tagállamoknak az előző naptári évben a Bizottság által elvégzett vizsgálatokról szóló teljes jelentést, a vizsgálatok eredményének kiértékelésével, valamint a nemzeti végrehajtási szabályok terén minden olyan előrelépés számbavételével, amelyre korábban ajánlást tettek.

8. cikk

A tagállamok a III. mellékletben említett intézkedéseket legkésőbb 1996. január 1-jéig foganatosítják.

9. cikk

(1) A 2. és 3. cikkben, a 4. cikk (2) bekezdésében és a 7. cikkben megállapított rendelkezések a függélyek között 15 méternél nagyobb távolsággal rendelkező hajókra vonatkoznak.

(2) E méret alatti halászhajók halászati kapacitását minden halászterület esetében teljességében kell értékelni.

10. cikk

A 3760/92/EGK rendelet 4. és 8. cikkének megfelelően, a Tanács legkésőbb 1995. december 31-ig megállapítja a közönséges tonhalra vonatkozó teljes kifogható mennyiséget a X., valamint a Cecaf ICES-területeken, és a megfelelő területekre megállapítja e halászati lehetőségeket Spanyolország és Portugália számára.

11. cikk

(1) A 3760/92/EGK rendelet 9. cikkével összhangban, az érintett tagállamok a IV. melléklet 1. pontjában említett feltételeknek megfelelően cserélik ki egymással a nekik juttatott halászati lehetőségeket.

(2) 1996. január 1-jétől az érintett tagállamok a IV. melléklet 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően korlátozzák halfogásukat.

12. cikk

(1) A 3760/92/EGK rendelet 4. cikkében megállapított eljárásoknak és rendelkezéseknek, valamint a megkülönböztetés tilalma elvének megfelelően, a Tanács legkésőbb 1995. június 30-ig az V. mellékletben foglalt információ fényében meghozza a halászati erőforrások megőrzésére irányuló egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1986. október 7-i 3094/86/EGK rende let- [8] módosításával kapcsolatos intézkedéseket.

(2) A Bizottság legkésőbb 1995. június 30-ig benyújtja javaslatait a technikai védelmi intézkedések fejlesztéséről, különös tekintettel a halászfelszerelés szelektivitására a Közösség nyugati vizein. A Tanács legkésőbb 1995. december 31-ig határoz a javaslatok alapján, a 3760/92/EGK rendelet 4. cikkében megállapított eljárásoknak és rendelkezéseknek megfelelően.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. március 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Puech

[1] HL C 247., 1994.9.3., 4. o.

[2] HL C 18., 1995.1.23.

[3] HL C 397., 1994.12.31.

[4] HL L 389., 1992.12.31., 1. o.

[5] HL L 140., 1994.6.3., 1. o.

[6] HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

[7] HL L 364., 1989.12.14., 64. o. A legutóbb a 94/207/EK határozattal (HL L 101., 1994.4.20., 9. o.) módosított határozat.

[8] HL L 288., 1986.10.11., 1. o. A legutóbb a 3676/93/EGK rendelettel (HL L 341., 1993.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A HALÁSZTERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK KÖZÖSSÉGI KRITÉRIUMAI

Halászati erőkifejtés

A 3760/92/EGK rendelet 3. cikkének megfelelően halászati erőkifejtés:

- halászhajó esetén, a hajó kapacitásának és tevékenységének eredménye,

- halászati flotta vagy halászhajók csoportja esetén az egyes hajók egyéni halászati erőkifejtéseinek összege.

Kapacitás

A halászhajó kapacitását az alábbiak szerint fejezik ki:

- vontatott felszerelést használó halászhajó esetén a felszerelt gépek teljesítménye kilowattban (kW) kifejezve,

- rögzített felszerelést használó halászhajók esetén a felszerelt gépek teljesítménye kilowattban (kW) kifejezve, valamint az űrtartalom. Szükség esetén a tagállamok javaslata alapján és az érintett tagállamokkal folytatott konzultáció útján, a Bizottság megvizsgálja kifinomultabb kritériumok bevezetésének lehetőségét a halászati erőkifejtés értékelésére.

Tevékenység

A halászhajó halászati tevékenységét az övezetben évente eltöltött idő alapján értékelik.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

1. Vontatott felszerelés

A Spanyolország vagy Portugália lobogója alatt hajózó hajók névjegyzéke tartalmazza azoknak a hajóknak a jegyzékét, amelyeknek hozzáférése van egymás parti vizeihez.

A VIII., IX. és Cecaf ICES-területek kontinentális partok vizeit érintő halászterületeket illetően az illetékes spanyol és portugál hatóságok létrehozzák a saját hajóik által egymás vizein végzett halászati tevékenységét szabályozó nemzeti halászati terveket. Ezek a tervek különösen a halászhajók száma és a teljes kapacitás tekintetében tiszteletben tartják az 1986-1995 közötti időszakban elért halászati erőkifejtés általános szintjét.

A rákfélék aránya járulékos fogásként nem haladhatja meg a hajón lévő fogás mennyiségének 10 %-át a szürke tőkehalra és egyéb mélytengeri halfajokra irányuló halászat során.

2. Tonhal halászata felszíni horogsor és villantó használatával

A Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó, IX. és Cecaf ICES-területek kontinentális vizein spanyol lobogó alatt hajózó hajók halászati tevékenysége és a Spanyolország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó VIII., IX. és Cecaf ICES-területek kontinentális vizein portugál lobogó alatt hajózó hajók halászati tevékenysége a hatályos közösségi rendelkezések szerint engedélyezett.

3. Tonhalhalászat

Nem engedélyezett a spanyol hajóknak a Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó X. és Cecaf ICES-területek szigetei körüli vizére való belépése, valamint a portugál hajóknak a Spanyolország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó Cecaf-szigetek körüli vizére való belépése, kivéve, ahol megfelelő, azokat a hajókat, amelyek halászati tevékenységük során a két érintett tagállam közös megállapodása keretében hagyományos felszerelést használnak.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

EGYES HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS EGYES MEGENGEDETT FOGÁSKORLÁTOZÁSOK CSERÉJÉRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

1. Halászati lehetőségek cseréje

1.1 Franciaország és Portugália között a cserék hallgatólagosan megújíthatók az 1995-2000 közötti időszakra, annak lehetőségével, hogy a feltételeket bármelyik tagállam a TAC-ok (teljes kifogható mennyiség) és a kvóták éves megállapításakor évenként módosíthatja.

A cserék a következő TAC-okat érintik:

i. a VIII. és IX. ICES-területre megállapított, a szardellára vonatkozó közös TAC esetén, Portugália halászati lehetőségének 80 %-át minden évben átruházza Franciaországra. A mennyiségeket kizárólag a Franciaország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken lehet lehalászni;

ii. a VIIIc., IX. és X. és Cecaf ICES-területekre megállapított, a szürke tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Franciaország halászati lehetőségének 70 %-át minden évben átruházza Portugáliára. A mennyiségeket kizárólag a Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken lehet kifogni;

iii. a NAFO 3 M területre megállapított, a tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Franciaország halászati lehetőségének teljes egészét minden évben átruházza Portugáliára.

1.2. A Spanyolország és Franciaország közötti, a szardelláról szóló 1992-es kétoldalú megállapodáson alapuló cserék 1995-től lépnek életbe, többéves távra, szem előtt tartva a két érintett tagállam érdekeit, beleértve különösen a kvóták éves cseréjének szintjét, az ellenőrző intézkedéseket és a piac problémáit, és annak lehetőségével, hogy a feltételeket bármelyik tagállam a TAC-ok és kvóták éves megállapításakor évenként módosíthatja.

A cserék a következő TAC-okat érintik:

i. az Vb., VI., XII. és XIV. ICES-területre megállapított, a tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Franciaország halászati lehetőségéből 10 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

ii. a VIIb., k., VIII., IX. és X., valamint a Cecaf 34.1.1. ICES-területre megállapított, a tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Franciaország halászati lehetőségéből 50 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

iii. az Vb., VI., XII. és XIV. ICES-területre megállapított, a foltos tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Franciaország halászati lehetőségéből 10 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

iv. a VII., VIII., IX. és X., valamint a Cecaf 34.1.1. ICES-területre megállapított, a foltos tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Franciaország halászati lehetőségéből 55 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

v) az Vb., VI., XII. és XIV. ICES-területre megállapított, a sárga tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Franciaország halászati lehetőségéből 10 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

vi. a VIIb., k. ICES-területre megállapított, a fekete tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Franciaország halászati lehetőségéből 50 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

vii. az Vb., VI., XII. és XIV. ICES-területre megállapított, a szürke tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Franciaország halászati lehetőségéből 2200 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

viii. a VII. ICES-területre megállapított, az ördöghalra vonatkozó TAC esetén, Franciaország halászati lehetőségéből 300 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

ix. a VIII. ICES-területre megállapított, a szardellára vonatkozó TAC esetén, Spanyolország halászati lehetőségéből 9000 tonnát minden évben átruház Franciaországra.

1.3. Belgium és Spanyolország között a cserék hallgatólagosan megújíthatók az 1995-2000 közötti időszakra, annak lehetőségével, hogy a feltételeket bármelyik tagállam a TAC-ok (teljes megengedett fogásmennyiség) és kvóták éves megállapításakor évenként módosíthatja.

A cserék az alábbi TAC-okat érintik:

i. az Vb., VI., XII. és XIV. ICES-területre megállapított, a tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Belgium halászati lehetőségéből 10 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

ii. a Vb., VI., XII. és XIV. ICES-területre megállapított, a foltos tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Belgium halászati lehetőségéből 10 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

iii) a VIIb., k. ICES-területre megállapított, a sárga tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Belgium halászati lehetőségéből 15 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

iv. a VII. ICES-területre megállapított, az ördöghalra vonatkozó TAC esetén, Belgium halászati lehetőségéből 150 tonnát minden évben átruház Spanyolországra;

v. a VIIIa., b., d. és e. ICES-területre megállapított, a szárnyas rombuszhalra vonatkozó TAC esetén, Spanyolország halászati lehetőségéből 30 tonnát minden évben átruház Belgiumra;

vi. a VII. ICES-területre megállapított, a norvég rákra vonatkozó TAC esetén, Spanyolország halászati lehetőségéből 100 tonnát minden évben átruház Belgiumra;

vii. a VIIIa., b. és d. ICES-területre megállapított, az ördöghalra vonatkozó TAC esetén, Spanyolország halászati lehetőségéből 60 tonnát minden évben átruház Belgiumra;

viii. a VIIIa., b., d. és e. ICES-területre megállapított, a szürke tőkehalra vonatkozó TAC esetén, Spanyolország halászati lehetőségéből 30 tonnát minden évben átruház Belgiumra.

2. Megengedett fogáskorlátozások

2.1. Spanyolország a Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken éves szürketőkehal-fogását 850 tonnára, az említett vizeken éves közönségestonhal-fogását 2250 tonnára korlátozza.

2.2. Portugália a Spanyolország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken éves szürketőkehal-fogását 850 tonnára, az említett vizeken éves közönségestonhal-fogását 2250 tonnára korlátozza.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A HALÁSZTERÜLETEK MEGŐRZÉSÉRE HOZOTT TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK MÓDOSÍTÁSAI

1. Portugália és Spanyolország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken az VIII., IX. és X., valamint a Cecaf ICES-területeken az eresztőháló használatának tilalma tonhal halászatához.

2. Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken a X. ICES-területen az északi szélesség 36° 30″-től északra, valamint a Cecaf ICES-területen az északi szélesség 31°-tól északra és a nyugati hosszúság 17° 30″-től keletre a húzóháló használatának tilalma a trópusi tonhalak (bonító, nagyszemű tonhal, germon) halászatához.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R0685 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R0685&locale=hu

Tartalomjegyzék