Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31991L0494[1]

A Tanács irányelve (1991. június 26.) a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmének és harmadik országokból történő behozatalának állat-egészségügyi feltételeiről

A Tanács irányelve

(1991. június 26.)

a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmének és harmadik országokból történő behozatalának állat-egészségügyi feltételeiről

(91/494/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a baromfihús szerepel a Szerződés II. mellékletében szereplő termékek listáján; mivel a baromfitenyésztés és -tartás a mezőgazdasági ágazathoz tartozik, és a mezőgazdasággal foglalkozó lakosság egy része számára jövedelemforrást képez;

mivel a tagállamok közti egyenlőtlenségeket a nyers baromfihús Közösségen belüli kereskedelmének állat-egészségügyi szempontjaival kapcsolatos szabályok megállapítása révén, az ágazat ésszerű fejlődésének biztosítása és a termelékenység növelése érdekében, a Közösségen belüli kereskedelem elősegítésével, a belső piac megvalósítása céljából fel kell számolni;

mivel elsősorban javítani kell azon baromfiállomány egészségi állapotával kapcsolatos információnyújtást, amelyből a másik tagállamba irányuló frisshús-szállítmány származik, ki kell kötni, hogy a fent említett baromfi tartása vagy a Közösség területén történt, vagy a baromfit harmadik országból hozták be a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelv III. fejezetével összhangban [4];

mivel a járványos állatbetegségek elterjedésének megelőzése érdekében ki kell zárni a Közösségen belüli kereskedelemből a Közösség szabályaival összhangban egészségügyi korlátozás alá helyezett gazdaságból vagy területről, illetve a madárinfluenza vagy baromfipestis által fertőzött területről származó friss húst;

mivel figyelmet kell fordítani arra, hogy a Közösség szabályainak meg nem felelő friss baromfihús ne kaphassa meg a legutóbb a 90/484/EGK irányelvvel [5] módosított, a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelvben [6] előírt állat-egészségügyi jelölést; mivel azonban az ilyen hús más célra felhasználható, feltéve hogy átment a betegség kórokozóinak elpusztítását szolgáló kezelésen, amely esetben az erre vonatkozó különleges jelzés szerepel rajta;

mivel a rendeltetési hely szerinti tagállam által végrehajtott vizsgálatok megszervezésével és nyomon követésével, valamint a szükséges biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban az 1989. december 11-i, a belső piac megvalósításának érdekében a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazott állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló 89/662/EGK tanácsi irányelvben [7] megállapított általános szabályokra kell hivatkozni;

mivel gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság ellenőrzéseket végezhessen;

mivel a Közösségen belüli kereskedelem összehangolt fejlődése érdekében meg kell határozni a Közösség intézkedéseit a harmadik országokból származó behozatallal kapcsolatban;

mivel a fenti intézkedések meghatározásához szükség van elsősorban azokról a harmadik országokról vagy harmadik országok azon részeiről készült lista összeállítására, ahonnan friss baromfihús hozható be, valamint bizonyítvány bemutatására;

mivel a Bizottság állat-egészségügyi szakértőit fel kell hatalmazni arra, hogy harmadik országokban ellenőrzéseket végezzenek annak megállapítása céljából, hogy betartják-e a Közösség szabályait;

mivel a friss baromfihús ellenőrzését szabályozó szabályok és általános elvek, a belső piac kialakítását célzó intézkedések részeként, később kerülnek meghatározásra;

mivel a 90/539/EGK irányelvet ezen irányelv tartalmára figyelemmel módosítani kell, különös tekintettel arra, hogy biztosítsák azon időpontok párhuzamosságát, amikor a tagállamoknak meg kell felelniük az új egészségügyi szabályoknak;

mivel az irányelv intézkedéseit a belső piac megvalósításának szempontjából felül kell majd vizsgálni;

mivel olyan eljárás létrehozásáról kell gondoskodni, amely szoros együttműködést hoz létre a Bizottság és a tagállamok között az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságon belül;

mivel indokolt elegendő időt biztosítani a baromfipestissel kapcsolatos összehangolt szabályok bevezetésére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Ezen irányelv megállapítja a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmének és harmadik országokból történő behozatalának állat-egészségügyi követelményeit.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a 90/539/EGK irányelv 2. cikkében foglalt és különösen a baromfival kapcsolatos meghatározások szintén érvényesek.

Ezenkívül:

(a) "hús": a baromfi bármely emberi fogyasztásra alkalmas része;

(b) "friss hús": minden olyan hús - beleértve a vákuum-csomagolt vagy védőgázas csomagolású húst -, amelyet hűtésen kívül nem vetettek alá semmilyen tartósító kezelésnek.

II. FEJEZET

A Közösségen belüli kereskedelem szabályai

3. cikk

A. A Közösségen belüli kereskedelemre szánt friss húsnak olyan baromfiból kell származnia:

1. amelyet a keltetés óta a Közösség területén belül tartottak, vagy amelyet a 90/539/EGK irányelv III. fejezetének követelményeivel összhangban harmadik országokból hoztak be;

December 31-ig a tagállamokba, vagy a tagállamoknak a fenti irányelv 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban elismert minősítésével rendelkező régióiba szánt baromfihúsnak olyan baromfiból kell származnia, amelyet a levágást megelőző 30 nap folyamán attenuált élő vakcinával nem vakcináztak baromfipestis ellen.

A baromfipestis átvitelének kockázatát elemző jelentésre alapozott bizottsági javaslat alapján, a Tanács 1992. január 1. előtt fogadja el minősített többséggel az 1993. január 1-jétől érvényes szabályokat;

2. amely olyan gazdaságból származik:

- amelyet nem helyeztek baromfibetegséggel kapcsolatos állat-egészségügyi korlátozások alá,

- amely nem olyan területen helyezkedik el, amelyet madárinfluenzával vagy baromfipestissel fertőzött területnek minősítettek;

3. amely vágóhídra szállítása közben nem került érintkezésbe madárinfluenzában vagy baromfipestisben szenvedő baromfival; az ilyen szállítmányok madárinfluenzával vagy baromfipestissel fertőzött területeken való szállítása tilos, kivéve, ha a főutakat, illetve a vasúti fővonalakat veszik igénybe;

4. amely olyan vágóhidakról származik, amelyekben a vágás idejéig nem állapítottak meg madárinfluenzát vagy baromfipestist;

Ki kell zárni a kereskedelemből minden olyan friss húst, amellyel kapcsolatban felmerül annak a gyanúja, hogy a vágóhídon, daraboló üzemben, illetve tárolás vagy szállítás közben megfertőződött;

5. amelyet a 4. és 5. cikkel összhangban jelöltek meg;

6. amelyhez csatolták a 71/118/EGK irányelv, ezen irányelv mellékletével összhangban módosított, IV. mellékletében előírt egészségügyi bizonyítványt.

B. Nem tartoznak e fejezet hatálya alá az olyan húsra vonatkozó nemzeti ellenőrzések:

- amely utasok kézi poggyászában található és az ő személyes fogyasztásukra szolgál,

- amely magánszemélyek részére küldött kisméretű küldemények része, feltéve ha a fent említett küldemény nem kereskedelmi jellegű,

- amelyet nemzetközi forgalomban közlekedő járművek személyzete és utasai által történő fogyasztásra szántak.

4. cikk

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó friss baromfihúst a 71/118/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének A. pontja e) alpontjában meghatározott állat-egészségügyi jelöléssel kell ellátni, feltéve hogy az megfelel az irányelv 3. cikkének A. pontjában megállapított követelményeknek, és a 71/118/EGK irányelvben meghatározott higiéniai követelményeknek megfelelően levágott baromfiból származik.

5. cikk

(1) A 4. cikk ellenére, amennyiben a friss húst nem a Közösségen belüli kereskedelemre szánják, a 3. cikk A. pontjának 2. és 3. alpontjában, valamint 4. alpontja első albekezdésében megállapított követelményeknek meg nem felelő friss baromfihúst elláthatják a 71/118/EGK irányelv 3. cikke (1) albekezdése A. pontjának e) alpontja szerinti jellel, feltéve ha ezt a jelet haladéktalanul:

a) felülbélyegzik oly módon, hogy a 71/118/EGK irányelv I. mellékletének X. fejezete 44.1 a) és b) pontjában meghatározott állat-egészségügyi jelölés egymást derékszögben metsző két egyenes vonalból álló átlós kereszt fedje, amelynek metszéspontja a bélyegző középpontjára esik, úgy hogy az azon szereplő adatok továbbra is olvashatóak maradjanak;

b) vagy egy olyan egyedi különleges jelzésre cserélik ki, amely az e bekezdés a) pontjával összhangban felülbélyegzett, a 71/118/EGK irányelv I. melléklete X. fejezete 44. pontjának a) és b) alpontjában meghatározott állat-egészségügyi jelölésből áll.

A 71/118/EGK irányelv I. melléklete X. fejezete 43. pontjának rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazzák a jelölő berendezések fenntartásával és használatával kapcsolatban.

(2) Az 1. bekezdésben említett húst a Közösségen belüli frisshús-kereskedelemre szánt hústól elkülönítve vagy eltérő időben kell előállítani, darabolni, szállítani és tárolni, és úgy kell felhasználni, hogy elkerülhető legyen a Közösségen belüli kereskedelemre szánt hústermékekbe való bekerülésük, kivéve ha a legutóbb a 89/662/EGK irányelvvel módosított 80/215/EGK irányelv [8] 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kezelésnek alávetették azt.

6. cikk

A 89/662/EGK irányelvben megállapított szabályokat kell alkalmazni, különös tekintettel a rendeltetési hely szerinti tagállam által végrehajtott vizsgálatok megszervezésére és nyomon követésére, valamint a szükséges biztonsági intézkedések tekintetében.

7. cikk

A Bizottság állat-egészségügyi szakértői, az irányelv egységes alkalmazásának biztosításához szükséges mértékig, az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat ezen ellenőrzések eredményéről.

Azon tagállamok, amelyek területén az ellenőrzés folyik, megadnak minden segítséget a szakértőknek feladatuk teljesítéséhez.

E cikk alkalmazásának általános szabályait a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el. Az e cikkben előírt ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat ugyanezzel az eljárással fogadják el.

III. FEJEZET

Harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó szabályok

8. cikk

(1) A Közösségbe behozott friss baromfihúsnak meg kell felelnie a 9-12. cikkben megállapított követelményeknek.

(2) Ez a fejezet azonban nem vonatkozik:

a) az utasok kézipoggyászának részét képező és személyes fogyasztásra szánt baromfihúsra, feltéve hogy a szállított mennyiség nem haladja meg a személyenkénti 1 kg-ot, és hogy olyan harmadik országból, vagy országrészből származik, amely szerepel a 9. cikkel összhangban összeállított listán, és amelyből a behozatal nem tiltott a 14. cikk alapján;

b) kisméretű küldeményként magánszemélyek részére küldött baromfihúsra, feltéve hogy azt nem kereskedelmi úton hozzák be, és feltéve hogy a mennyisége nem haladja meg az 1 kg-ot, és hogy olyan harmadik országból vagy országrészből származik, amely szerepel a 9. cikkel összhangban összeállított listán, és amelyből a behozatal nem tiltott a 14. cikk alapján;

c) nemzetközi forgalomban közlekedő járművek személyzete és utasai által történő fogyasztásra szánt hús.

Ha az ilyen hús és a belőle keletkező konyhai hulladék kirakodásra kerül, megsemmisítése kötelező. Nem szükséges azonban megsemmisíteni a húst, ha azt közvetlenül, vagy ideiglenes vámfelügyelet alá helyezés után, az egyik szállítóeszközről a másikra átrakodják.

9. cikk

(1) A friss baromfihúsnak olyan harmadik országból vagy országrészből kell származnia, amely szerepel a Bizottság által a 18. cikkben megállapított eljárás alapján összeállított listán. A lista a 17. cikkben megállapított eljárással összhangban kiegészíthető vagy módosítható.

(2) Annak eldöntése során, hogy egy harmadik ország vagy országrész felkerüljön-e az (1) bekezdésben említett listára, figyelembe kell venni különösen:

a) a harmadik ország baromfi-, egyéb háziállat- és vadállományának egészségi állapotát, különös tekintettel az egzotikus állatbetegségekre, és az adott ország környezet-egészségügyi helyzetére, amennyiben ezek bármelyike állat-egészségügyi vagy közegészségügyi veszélyt jelenthet a tagállamokban;

b) a harmadik ország adatszolgáltatásának rendszerességét és gyorsaságát a területén előforduló ragályos állatbetegségeket illetően, különösen a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal A. és B. listáján szereplő betegségekre nézve;

c) az adott ország jogszabályait az állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatban;

d) az adott ország állat-egészségügyi szolgálatainak szervezetét és jogkörét;

e) a ragályos állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére tett intézkedések rendszerét és végrehajtását;

f) az adott ország jogszabályait a tiltott anyagok használatát illetően, különös tekintettel azok tiltására és engedélyezésére, kereskedelmére, forgalomba hozatalára, valamint az alkalmazásukat és ellenőrzésüket rögzítő szabályokra;

g) azon biztosítékokat, amelyeket az adott harmadik ország nyújthat az ezen irányelvben megállapított szabályokra vonatkozóan.

(3) Az (1) bekezdésben említett listát és annak bármely módosítását az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában hirdetik ki.

10. cikk

(1) A friss baromfihúsnak madárinfluenzától és baromfipestistől mentes harmadik országokból kell származnia.

(2) A harmadik országoknak az (1) bekezdésben említett betegségekkel kapcsolatos minősítésének általános feltételeit a 17. cikkben megállapított eljárás szerint fogadják el. E feltételek semmilyen körülmények között nem lehetnek kedvezőbbek, mint a 90/539/EGK irányelv értelmében a tagállamok számára elfogadott feltételek.

(3) A Bizottság a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban dönthet arról, hogy az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés a harmadik ország területének csak egy részére legyen érvényes.

11. cikk

(1) A friss baromfihúsnak:

a) meg kell felelnie a 17. cikkben megállapított eljárással összhangban elfogadott állat-egészségügyi követelményeknek. E követelmények a madárfajoktól függően eltérőek lehetnek;

b) olyan állományból kell származnia, amelyet áruként történő feladása előtt megszakítás nélkül a 17. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározott időtartamig tartottak a harmadik országban vagy annak valamely részében.

(2) Az állat-egészségügyi feltételeket a 90/539/EGK irányelv II. fejezetében és a vonatkozó mellékletekben megállapított szabályok alapján határozzák meg. A 18. cikkben megállapított eljárással összhangban, egyes esetekben eltérő szabályok alkalmazhatók, ha az érintett harmadik ország legalább egyenértékű, hasonló állat-egészségügyi biztosítékokat nyújt.

12. cikk

(1) A friss baromfihúshoz az exportáló harmadik ország hatósági állatorvosa által kiállított bizonyítványt kell csatolni.

A bizonyítványra a következő szabályok vonatkoznak:

a) a bizonyítványt a rendeltetési országba küldött rakomány berakodásának napján kell kiállítani;

b) a bizonyítványt a berakodási hely szerinti ország és a rendeltetési ország hivatalos nyelvén, illetve nyelvein, valamint a behozatali ellenőrzés helye országának egyik hivatalos nyelvén kell kiállítani;

c) a bizonyítvány eredeti példányát a küldeményhez kell csatolni;

d) a bizonyítvány igazolja, hogy a friss hús megfelel az ezen irányelvben támasztott követelményeknek, valamint az irányelv alapján a harmadik országokból származó behozatal tekintetében elfogadott követelményeknek;

e) a bizonyítványnak egy papírlapból kell állnia;

f) a bizonyítványt egyetlen címzett részére kell kiállítani.

(2) A bizonyítványnak meg kell egyeznie a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározott mintával.

13. cikk

Az irányelv valamennyi rendelkezése megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a helyszíni vizsgálatokat a tagállamok és a Bizottság állat-egészségügyi szakértői végzik.

A tagállamok ezen vizsgálatokért felelős szakértőit a Bizottság jelöli ki a tagállamok javaslata alapján.

A vizsgálatokat a Közösség nevében végzik, amely viseli a felmerülő költségeket.

A vizsgálatok gyakoriságát és a vizsgálati eljárást a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban határozzák meg.

14. cikk

(1) A Bizottság, a 17. cikkben megállapított eljárással összhangban, dönthet úgy, hogy a harmadik országból vagy annak egy részéből származó behozatalt bizonyos baromfifajok friss húsára korlátozza.

(2) A Bizottság a 17. cikkben megállapított eljárással összhangban dönthet a behozatalt követően szükségessé váló állat-egészségügyi korlátozások alkalmazásáról.

15. cikk

A harmadik országokban történő vizsgálatok során vagy a harmadik országokból behozott baromfihúsvizsgálata során alkalmazott szabályokat és általános elveket, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket a 90/675/EGK irányelv [9] rögzíti.

16. cikk

(1) A baromfihús harmadik országból történő behozatalát érintő egészségügyi szabályok végrehajtásáig a tagállamok olyan intézkedéseket alkalmaznak az ilyen behozatalok esetében, amelyek nem előnyösebbek a 71/118/EGK irányelvben rögzített, a Közösségen belüli kereskedelmet szabályozó intézkedéseknél, és a baromfihús kereskedelmére alkalmazzák a 89/662/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának második albekezdésében megállapított követelményeket.

(2) A fenti intézkedések egységes alkalmazásának biztosítása céljából a tagállamok és a Bizottság állat-egészségügyi szakértői helyszíni vizsgálatokat végezhetnek a harmadik országokban.

A tagállamok ezen vizsgálatokért felelős szakértőit a Bizottság jelöli ki a tagállamok javaslata alapján.

A vizsgálatokat a Közösség nevében végzik, amely viseli a felmerülő költségeket.

A tagállamok azonban jogosultak nemzeti megállapodások alapján további vizsgálatokat folytatni a közösségi eljárásban meg nem vizsgált bármely harmadik ország intézményeiben.

A 18. cikkben megállapított eljárás alapján összeállítják azon intézmények listáját, amelyek eleget tesznek a 71/118/EGK irányelv 1. mellékletében megállapított feltételeknek.

(3) A behozott termékekhez csatolt egészségügyi bizonyítvány, valamint a termékeken szereplő állat-egészségügyi jelölés formája és jellege megfelel a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározott mintának.

IV. FEJEZET

Közös rendelkezések

17. cikk

Ha az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, az ügyet a 68/361/EGK határozattal [10] létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban "bizottság") vitatja meg, a 71/118/EGK irányelv 12. cikkében megállapított szabályokkal összhangban.

18. cikk

Ha az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, az ügyet a bizottság a 71/118/EGK irányelv 12a. cikkében megállapított szabályokkal összhangban vitatja meg.

19. cikk

(1) A 89/662/EGK irányelv A. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

"- A friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmének és harmadik országokból történő behozatalának állat-egészségügyi feltételeiről szóló, 1991. június 26-i 91/494/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1991.9.24., 35. o.)."

(2) A 90/539/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) A 12. cikk (2) bekezdésének első albekezdéséből a "legkésőbb hat hónappal azt megelőzően, hogy a tagállamnak alkalmazkodnia kell ezen irányelvhez" kifejezés törlésre kerül.

b) A 36. cikkben az "1992. január 1." időpont helyébe az "1992. május 1." időpont kerül.

20. cikk

A belső piac megvalósítására tett javaslatokkal kapcsolatban a Tanács 1992. december 31. előtt, a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel felülvizsgálja ezen irányelv előírásait.

21. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 1992. május 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

22. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1991. június 26.-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. Steichen

[1] HL C 327., 1989.12.30., 72. o.

[2] HL C 183., 1991.7.15.

[3] HL C 124., 1990.5.21., 12. o.

[4] HL L 303., 1990.10.31., 6. o.

[5] HL L 267., 1990.9.29., 23. o.

[6] HL L 55., 1971.3.08., 23. o.

[7] HL L 395., 1989.12.31., 13. o.

[8] HL L 47., 1980.2.21., 4. o.

[9] HL L 373., 1990.12.30., 1. o.

[10] HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 71/118/EGK irányelv IV. mellékletében meghatározott egészségügyi bizonyítványra vonatkozó módosítások

1. A címet a következőképpen kell kiegészíteni:

"ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYITVÁNY"

2. A IV. pont helyébe a következő szöveg kerül:

"IV. Igazolás

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy:

a) a fent leírt baromfihús (1) megfelel a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmének és harmadik országokból történő behozatalának állat-egészségügyi feltételeiről szóló 90/494/EGK irányelv követelményeinek, valamint a fent említett irányelv 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében foglalt követelményeknek, amennyiben az ilyen hús rendeltetési helye baromfipestistől mentesnek elismert tagállam vagy tagállami régió;

b) - a fent leírt baromfihúson (4),

- a fent leírt baromfihús csomagolásán (4),

olyan jelzés szerepel, amely bizonyítja, hogy:

- a hús jóváhagyott vágóhídon vágott állatokból származik (4),

- a hús darabolása jóváhagyott daraboló üzemben történt (4);

c) a hús emberi fogyasztásra alkalmasnak bizonyult a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelvvel összhangban végzett állat-egészségügyi vizsgálatot követően;

d) a szállítmány szállítójárművei vagy konténerei, valamint a berakodás körülményei kielégítik a 71/118/EGK irányelvben megállapított higiéniai követelményeket."

3. Az 1. lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

"(1) friss baromfihús: az alábbi fajokból származó, tartósító kezelésen át nem esett friss hús: házityúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, liba, fürj, galamb, fácán és fogoly."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0494 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0494&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék