31989L0662[1]

A Tanács irányelve (1989. december 11.) a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1989. december 11.)

a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről

(89/662/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Közösségnek el kell fogadnia azon intézkedéseket, amelyek az egységes piac fokozatos megteremtését szolgálják az 1992. december 31-ig terjedő időszak alatt;

mivel az állati és az állati eredetű termékek közös piaca szervezésének harmonikus működése megköveteli az érintett termékek Közösségen belüli kereskedelmének útjában álló állat-egészségügyi korlátok megszüntetését; mivel ebből a szempontból a mezőgazdasági termékek szabad forgalomba bocsátása a közös piac szervezésének alapvető vonása és lehetővé kell tennie az agrártermelés ésszerű fejlesztését és a termelési tényezők optimális alkalmazását;

mivel állat-egészségügyi területen jelenleg a határokon bonyolítják le a közegészségügyi és állat-egészségügyi célú ellenőrzéseket;

mivel a végső cél az, hogy az állat-egészségügyi ellenőrzéseket kizárólag a feladás helyén végezzék, mivel e cél elérése feltételezi a közegészség és az állati egészség védelméhez kapcsolódó alapvető követelmények harmonizációját;

mivel ennek a célnak az elérésig a belső piac megvalósításának szándékára tekintettel a feladás helyén végzendő ellenőrzésekre és a rendeltetési helyen elvégzendő ellenőrzések szervezésére kell hangsúlyt helyezni; mivel az a megoldás maga után vonja a Közösség belső határainál az állat-egészségügyi vizsgálatok beszüntetését;

mivel ez a megoldás feltételezi a küldő állam által elvégzett állat-egészségügyi ellenőrzésekbe vetett bizalom növekedését; mivel ez utóbbinak kell biztosítania, hogy ezen állat-egészségügyi vizsgálatokat megfelelő módon végezzék;

mivel a rendeltetési hely szerinti tagállamban a rendeltetési helyen szúrópróbaszerű ellenőrzések végezhetők; mivel azonban szabálytalanságok alapos vélelme esetén az állat-egészségügyi ellenőrzések az árun szállítás közben is elvégezhetők;

mivel a tagállamoknak benyújtandó tervben kell rögzíteniük, milyen módon kívánják a vizsgálatokat elvégezni; mivel ezen tervek közösségi engedélyezés tárgyát képezik;

mivel rendelkezni kell az azon esetben foganatosítandó intézkedésről, ha egy állat-egészségügyi vizsgálat során a szállítmány szabálytalanságát állapítják meg; mivel ebben az esetben három lehetséges megoldásból lehet választani;. az első célja gondoskodni a helytelen okmányok egységesítéséről; másodikként elhárítani az ember és az állat egészségét fenyegető veszélyeket, ha járványos állatbetegségek, súlyos és fertőző betegség kitörését vagy más, az állatokra és az emberi egészségre komoly veszélyt jelenthető más okot észlelnek, a harmadik pedig akkor merül fel, ha az áru a fent említettektől különböző okokból nem felel meg a követelményeknek;

mivel rendelkezéseket kell hozni az üzemeltetőktől, termelési központoktól vagy vállalkozásoktól származó szállítmányokkal kapcsolatban felmerülő konfliktusok megoldási eljárására;

mivel rendelkezéseket kell hozni védintézkedésekről; mivel e téren, elsősorban hatékonysági okokból, az elsődleges felelősség a küldő tagállamot terheli; mivel a Bizottságnak képesnek kell lennie a gyors intézkedésre, különösen helyszíni ellenőrzések és az adott helyzetben szükséges intézkedések meghozatala útján;

mivel hatékonyságuk érdekében ezen irányelv előírásainak valamennyi olyan árura ki kell terjedniük, amelyekre a Közösségen belüli kereskedelem esetében az állat-egészségügyi követelmények vonatkoznak;

mivel bizonyos járványos állatbetegségeket tekintve a tagállamokban különféle állat-egészségügyi helyzet uralkodik; mivel ezen betegségek leküzdésének Közösségen belüli közelítéséig a Közösségen belüli állatállomány kereskedelmének ellenőrzési kérdését jelenleg félre kell tenni és az okmányok ellenőrzését szállítás közben meg kell engedni; mivel a harmonizáció jelenlegi állása mellett a közösségi előírások kibocsátásáig azon áruknak, amelyek nem esnek harmonizált szabályok hatálya alá, a rendeltetési hely szerinti tagállam követelményeinek kell megfelelniük, feltéve, hogy ez utóbbiak összhangban vannak a Szerződés 36. cikkével;

mivel a jelenleg hatályos irányelvek szabályozását az ezen irányelvben megszabott új szabályokhoz kell igazítani;

mivel 1993 végéig e szabályokat felül kell vizsgálni;

mivel meg kell bízni a Bizottságot ezen irányelv végrehajtási utasításainak meghozatalával; mivel ennek érdekében meg kell teremteni azon eljárásokat, amelyek a tagállamok és a Bizottság szoros és hatékony együttműködését szolgálják az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy A mellékletben felsorolt jogszabályok hatálya alá tartozó állati eredetű termékeket állat-egészségügyi vizsgálatait a 6. cikk sérelme nélkül többé nem a határokon, hanem ezen irányelvvel összhangban végzik el.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "állat-egészségügyi ellenőrzés": valamennyi, az 1. cikkben meghatározott termékre irányuló fizikai vizsgálat és/vagy adminisztratív intézkedés, amely közvetlen vagy más módon a közegészség vagy az állati egészség védelmére szánnak;

2. "kereskedelem": a tagállamok között a Szerződés 9. cikke (2) bekezdésének értelmében folyó kereskedelem;

3. "létesítmény": bármely olyan vállalkozás, amely az 1. cikkben említett terméket előállít, tárol vagy feldolgoz;

4. "illetékes hatóság": a tagállamok minden olyan központi hatósága, amely jogosult állat-egészségügyi vagy állattenyésztési ellenőrzések elvégzésére, illetve bármely olyan hatóság, amelyekre e jogosultságokat átruházták;

5. "hatósági állatorvos": a tagállam illetékes központi hatósága által kijelölt állatorvos.

I. FEJEZET

A származási helyen végzett ellenőrzések

3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy csak azokat az 1. cikkben említett termékeket szánják kereskedelmi célra, amelyeket az adott rendeltetési helyre vonatkozó közösségi szabályozással összhangban termeltek, vizsgáltak, jelöltek meg és láttak el címkékkel, és azokat az említett végső címzettig egészségügyi bizonyítvány, állatorvosi bizonyítvány, vagy más, a közösségi állat-egészségügyi szabályozásban előírt okmány kísér.

A származási létesítmények folyamatos önellenőrzéssel biztosítják, hogy e termékek megfelelnek az (1) bekezdés követelményeinek.

A hatósági állatorvos számára a közösségi jogszabályok által előírt vizsgálati kötelezettségek sérelme nélkül az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi a létesítményeket, hogy meggyőződjön arról, hogy a kereskedelemre szánt termékek megfelelnek a Közösség követelményeinek, vagy - az e cikk (3) bekezdésében és a 14. cikkben említett esetekben - a rendeltetési hely szerinti tagállam követelményeinek.

Ha alappal gyanítható, hogy a követelmények nem teljesülnek, az illetékes hatóság elvégzi a szükséges vizsgálatokat, gyanúja beigazolódása esetén meghozza a megfelelő intézkedéseket, amelyek magukban foglalhatják az engedély visszavonását is.

(2) Ha a szállítási művelet több rendeltetési helyet érint, a termékeket annyi tételbe kell csoportosítani, ahány rendeltetési hely van. Minden tételt a fent említett bizonyítványnak vagy okmánynak kell kísérnie.

Amennyiben az 1. cikkben említett termékeket harmadik országba kivitelre szánják, a szállítási műveleteket egészen addig a pontig vámfelügyelet alatt kell végezni, ahol a termékek elhagyják a Közösség felségterületét.

(3) Azok a tagállamok, amelyek egyedi behozatalt bonyolítanak egyes harmadik országokból, a Bizottságot és a többi tagállamot értesítik erről a tényről.

Ha a termékeket a fent említettől eltérő másik tagállam hozza be a Közösség felségterületére, akkor ez a tagállam az áruk származási és a rendeltetési helyére a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban okmányellenőrzést végez.

A rendeltetési hely szerinti tagállamok megtiltják az érintett termékek továbbítását felségterületükről, amennyiben ezek a termékek nem egy olyan másik tagállamhoz kötődnek, amely ugyanezen lehetőséggel él.

4. cikk

(1) A küldő tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az üzemeltetők az 1. cikkben említett termékek előállításának, tárolásának, értékesítésének és szállításának minden szakaszában megfeleljenek az állat-egészségügyi követelményeknek. Különösen arról gondoskodnak, hogy:

- a mellékletben felsorolt jogszabályok hatálya alá tartozó állati eredetű termékeket állat-egészségügyi szempontból attól függetlenül azonos módon vizsgálják meg, hogy azokat a Közösségen belüli kereskedelem, vagy a saját piacra szánják,

- a B. melléklet szerinti termékeket nem küldik másik tagállam felségterületére, ha azokat a szerződés 36. cikkében megnevezett okok miatt nem értékesíthetnék saját felségterületükön.

(2) A küldő tagállamok megteszik a megfelelő adminisztratív, jogi vagy büntetőjogi intézkedéseket természetes vagy a jogi személyek megbüntetésére az állatorvosi előírások bármely megsértéséért, ha megállapítást nyer, hogy megsértették a közösségi szabályokat, és különösen ha azt állapítják meg, hogy a kiállított bizonyítványok vagy okmányok nem felelnek meg a termékek tényleges állapotának, vagy olyan termékeket láttak el közegészségügyi jelöléssel, amelyek nem felelnek meg a szabályoknak.

II. FEJEZET

Vizsgálatok a rendeltetési helyre érkezéskor

5. cikk

(1) A rendeltetési hely szerinti tagállamok az alábbi intézkedéseket vezetik be:

a) Az illetékes hatóság az áru rendeltetési helyén megkülönböztetéstől mentes szúrópróbaszerű állat-egészségügyi vizsgálatokkal ellenőrizheti a 3. cikk követelményeinek betartását; ehhez egyidejűleg mintát vehet.

Továbbá, amennyiben a tranzit tagállam vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának információi alapján jogsértés gyanítható, akkor az árut a saját felségterületükön történő szállítása közben is ellenőrizhetik, beleértve a szállítóeszköz megfelelőségének vizsgálatát is;

b) Ha az 1. cikkben említett másik tagállamból származó termékeket

- hatósági állatorvos felelőssége alá rendelt létesítménynek szánják, az állatorvosnak meg kell győződnie arról, hogy a létesítmény csak olyan termékeket fogad be, amelyek a jelölés és a kísérő okmányok tekintetében eleget tesznek a 3. cikk (1) bekezdése követelményeinek, illetve a B. mellékletben említett termékeket ellátták a rendeltetési hely szabályai által meghatározott okmányokkal,

- tételeket felosztó engedélyezett közvetítő szervezet, vagy több egységgel rendelkező kereskedelmi vállalat vagy állandó ellenőrzés alatt nem álló létesítmény részére szánják, akkor ez utóbbiaknak valamennyi felosztás vagy forgalomba hozatal előtt meg kell vizsgálniuk, hogy az első francia bekezdésben említett jelölések, bizonyítványok vagy okmányok léteznek-e, és az illetékes hatóságot értesíteni kell bármely szabálytalanságról vagy rendellenességről,

- más címzetteknek szánják, a tételt a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban az első francia bekezdésben említett bizonyítványnak kell kísérnie, különösen ha szállítás közben részben kirakják.

A második és harmadik francia bekezdésben említett címzettek által nyújtandó garanciákat az illetékes hatósággal a (3) bekezdés szerinti előzetes nyilvántartásba vételkor aláírt megállapodásban kell meghatározni. Az illetékes hatóság véletlenszerű ellenőrzéseken vizsgálja az e garanciáknak megfelelést.

(2) Ha a közösségi szabályozásban tervezett közösségi előírásokat nem rögzítették, vagy a 14. cikk szerinti eset áll fenn, a rendeltetési tagállam a 4. cikk ellenére a Szerződés általános rendelkezéseinek betartása mellett követelheti, hogy a származási üzem ennek a tagállamnak az államon belüli szabályozása keretében érvényes előírásokat alkalmazza. A származási tagállam biztosítja, hogy az érintett termékek megfelelnek e követelményeknek.

(3) Azon üzemeltetőket, amelyek másik tagállamból szállíttatnak termékeket vagy ilyen termékek tételeinek teljes felosztását végzik,

a) az illetékes hatóságok kívánságára előzetesen nyilvántartásba kell venni;

b) e szállítmányokat nyilvántartásban kell rögzíteni;

c) az illetékes hatóságok kérésére be kell jelenteni a termékek beérkezését egy másik tagállamból, amennyiben ez az (1) bekezdésben említett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges;

d) a 3. cikkben említett bizonyítványokat vagy okmányokat az illetékes hatóság által meghatározandó, hat hónapnál nem rövidebb ideig őrzik meg, az illetékes hatóság kérésére bemutatás céljából.

(4) E cikk végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

(5) A Tanács a Bizottság módosítási javaslatokkal kísért jelentése alapján eljárva az irányelv alkalmazásának kezdetétől számított 3 éven belül ismételten megvizsgálja ezt a cikket.

6. cikk

1. Member States shall ensure that, during the checks carried out at the places where products from a third country may be brought into the territories, defined in Annex I to Directive 90/675/EEC ( 4 ) such as ports, airports and border inspection posts with third countries, the following measures are taken:

(a) a documentary check is made on the products' origin;

(b) products originating in the Community are subject to the rules on checks provided for in Article 5;

(c) products from third countries are subject to the rules laid down in Directive 90/675/EEC.

(2) 1992. július 1.-jétől azonban az (1) bekezdéstől eltérve a Közösség két földrajzi pontját összekötő, rendszeresen és közvetlenül közlekedő szállítóeszközzel szállított valamennyi állatra és termékre az 5. cikkben meghatározott ellenőrzési szabályok vonatkoznak.

7. cikk

(1) Amennyiben a tagállam illetékes hatósága a rendeltetési helyen vagy a szállítás során végzett ellenőrzés folyamán megállapítja:

a) a legutóbb a 89/162/EGK bizottsági határozattal ( 5 ) módosított 82/894/EGK irányelvben ( 6 ) megnevezett betegségért felelős kórokozók, zoonózis vagy betegség, vagy más, állatokra vagy emberekre komoly veszélyt jelentő ok jelenlétét, illetve azt, hogy a termékek járványos állatbetegséggel fertőzött területről származnak, elrendelik - az állat-egészségügyi szempontokat illető kivétellel - a legutóbb a 88/660/EGK irányelvvel ( 7 ) módosított 80/215/EGK irányelv ( 8 ) 4. cikkében említett valamely kezelés hatálya alá tartozó termékek tételeinek megsemmisítését, vagy bármely más, a közösségi szabályokban meghatározott felhasználását.

A tétel megsemmisítésével kapcsolatos költségek a feladót, illetve képviselőjét terhelik.

A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul értesítik más tagállamok illetékes hatóságait és a Bizottságot a megállapításokról, a meghozott döntésekről és e döntések indokairól.

A 9. cikk szerinti védintézkedéseket alkalmazni lehet.

Ezen felül a Bizottság a 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban a tagállam kérésére a közösségi szabályokban nem szabályozott helyzet kezelése érdekében elfogadhat bármely, a tagállamok összehangolt fellépését eredményező intézkedést;

b) hogy az áruk nem felelnek meg a közösségi irányelvekben, vagy irányelvekben előírt közösségi szabványokról szóló döntés hiányában a nemzeti szabványoknak nem felelnek meg és az egészségügyi, illetve állat-egészségügyi megfontolások azt lehetővé teszik, a feladónak vagy képviselőjének választási lehetőséget biztosíthatnak:

- az áruk megsemmisítése, vagy

- az áruk egyéb célú hasznosítása között, ideértve azok visszaküldését a származási létesítmény országa illetékes hatóságának engedélyével.

Azonban azon esetekben, amikor a bizonyítványokban vagy az okmányokban találtak hiányosságokat, a feladónak türelmi időt kell biztosítani, mielőtt az utóbb említett lehetőséghez folyamodnak.

(2) A Bizottság a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban listát készít az (1) bekezdésben említett kórokozókról és betegségekről, valamint e cikk alkalmazásának részletes szabályairól.

8. cikk

(1) A 7. cikkben meghatározott esetekben a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága késedelem nélkül felveszi a kapcsolatot a küldő ország illetékes hatóságaival. Ez utóbbi hatóságok megteszik valamennyi szükséges intézkedést és értesítik az első tagállam illetékes hatóságát az elvégzett ellen- őrzések jellegéről, a meghozott döntésekről és azok indokairól.

Ha az első tagállam illetékes hatósága tart attól, hogy ezek az intézkedések nem kielégítők, a két tagállam illetékes hatóságai közösen keresnek módot és eszközöket a helyzet orvoslására, adott esetben ez magában foglalhat egy helyszíni szemlét is.

Amennyiben a 7. cikkben meghatározott vizsgálatok ismételt rendellenességeket mutatnak, a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága erről tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamok állat-egészségügyi egységeit.

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának kérésére a feltárt szabálytalanságok jellegét figyelembe véve:

- hivatalnokot küldhet az érintett létesítmény helyszíni vizsgálatára,

- megbízhat egy, a tagállamok javaslatára a Bizottság által elkészítendő jegyzékben szereplő és az érintett felek számára elfogadható hatósági állatorvost az érintett létesítményben a tények ellenőrzésével,

- kérheti, hogy az illetékes hatóság az érintett létesítmény termékeinek mintavételezését gyakorítsa.

A Bizottság megállapításairól tájékoztatja a tagállamokat.

Amennyiben ezen intézkedéseket egy létesítmény ismételt szabálytalansága kapcsán hozzák meg, az előző albekezdés francia bekezdéseinek alkalmazásával kapcsolatban felmerült bármely költséget az érintett létesítménynek kell felszámítani.

A Bizottság végső megállapításáig, a küldő tagállamnak a rendeltetési hely szerinti tagállam kérésére fokoznia kell az érintett létesítményből származó termékek ellenőrzését, és súlyos állat-egészségügyi vagy közegészségügyi veszély fennállása esetén engedélyét fel kell függeszteni.

A rendeltetési hely szerinti tagállam a maga részéről fokozhatja az ugyanazon létesítményből érkező termékek ellenőrzését.

Ha a vétségeket a szakértői véleményben bizonyítják, a Bizottságnak a két érintett tagállam egyikének indítványára a 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket; amelyek arra is kiterjedhetnek, hogy a tagállamokat felhatalmazzák arra, hogy átmenetileg megtilthatják a termékek felségterületükre érkezését az érintett létesítményből. Ezen intézkedéseket a 17. cikkben megállapított eljárással összhangban a lehető leghamarabb meg kell erősíteni vagy felül kell vizsgálni.

E cikk alkalmazására általános szabályokat a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadnak el.

(2) Ez az irányelv az illetékes hatóságok döntései ellen az érintett tagállamok hatályos jogszabályai alapján létező fellebbezési jogot nem érinti , negyedik albekezdés hatálya alá tartozó eset kivételével.

A rendeltetési hely szerinti állam illetékes hatóságai által hozott döntésekről és azok indokairól értesítik a címzettet vagy képviselőjét, valamint a küldő tagállam illetékes hatóságát.

Amennyiben a címzett vagy képviselője kívánja, a fenti határozatokat és azok indokolását írásban közlik vele, az ellenőrzést végző tagállam hatályos jogszabályai alapján rendelkezésére álló fellebbezési jog és a vonatkozó határidők részletes ismertetésével.

Vitás esetben az érintett felek megegyezésük -----legfeljebb egy hónapon belül az adott vitás esetet egy olyan szakértő elé terjeszthetik elbírálásra, akinek neve szerepel a Bizottság által összeállítandó közösségi szakértői listán, a szakértői vélemény költségeit a Közösség viseli.

Ez a szakértő szakvéleményét legkésőbb 72 órán belül köteles elkészíteni. A felek a szakértői véleményhez kötve vannak, figyelembe véve a Közösség állat-egészségügyi szabályozását.

(3) Az áru visszaküldésének, tárolásának, más célra való felhasználásának vagy megsemmisítésének költségeit a címzett viseli.

III. FEJEZET

Közös rendelkezések

9. cikk

(1) A tagállamok haladéktalanul jelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak a 82/894/EGK irányelvben felsorolt betegségektől eltérő valamennyi egyéb zoonózis, betegség kitörését, illetve bármi egyebet, amely jelentős veszélyt jelenthet az állatokra vagy a közegészségre.

A származási tagállam haladéktalanul megteszi a közösségi szabályozásban előírt ellenőrző és óvintézkedéseket, különösen meghatározza az ott adott pufferzónákat, valamint elfogad egyéb más, általa szükségesnek tartott intézkedéseket.

Az a tranzit-, illetve rendeltetési tagállam, amely az 5. cikkben meghatározott vizsgálat során észlelte az első albekezdésben említett egyik betegség vagy ok fennállását, szükség esetén megteheti a közösségi szabályokban meghatározott intézkedéseket.

A 4. cikkel összhangban megteendő intézkedésekig a rendeltetési hely szerinti tagállam súlyos közegészségügyi vagy állat-egészségügyi okból ideiglenes intézkedéseket tehet az érintett létesítmények, vagy járványos állatbetegség esetében a közösségi szabályozásban meghatározott védelmi terület vonatkozásában.

A tagállamok által megtett intézkedésekről késedelem nélkül értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésében említett tagállam kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére egy vagy több bizottsági képviselő azonnali látogatást tehet az érintett helyen, hogy az illetékes hatósággal együttműködve megvizsgálja a megtett intézkedéseket, és azokkal kapcsolatban véleményt bocsát ki.

(3) Ha a Bizottságot nem tájékoztatták az intézkedésekről, vagy az a meghozott intézkedéseket nem tartja kielégítőnek, akkor az érintett tagállammal együttműködve az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság üléséig ideiglenes intézkedéseket hozhat azon termékekkel szemben, amelyek a járványos területről vagy egy adott üzemből származnak. Ezeket az intézkedéseket a lehető leggyorsabban az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjesztik, hogy ott a 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban azokat megerősítsék, módosítsák vagy visszavonják.

(4) A Bizottság a legelső adandó alkalommal felülvizsgál valamennyi esetet az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban. Az 1. cikkben említett termékekre a szükséges intézkedéseket elfogadja, és amennyiben a helyzet azt megköveteli, a 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban a származékos termékekre és azok feldolgozott termékeire is. A Bizottság figyelemmel kíséri a helyzetet és ugyanazon eljárással a helyzet alakulásának függvényében megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi a meghozott döntéseket.

(5) Ezen cikk alkalmazásának részletes szabályait - különösen a zoonózisok és az emberi egészségre komoly veszélyt jelentő okok listáját - a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

10. cikk

A tagállamok és a Bizottság kijelölik az állat-egészségügyi ügyekkel foglalkozó egységet vagy egységeket, amelyek a többi tagállam felügyeleti egységeivel együttműködve felelősek az állat-egészségügyi vizsgálatok lefolytatásáért.

11. cikk

A tagállamok biztosítják továbbá, hogy az állat-egészségügyi egységek tisztviselői, szükség esetén más erre felhatalmazott hivatalok tisztviselőivel együttműködve, képesek az alábbiakra:

- helyiségek, irodák, laboratóriumok, berendezések, szállítóeszközök, üzemek és felszerelések, tisztító- és karbantartó termékek, a termékek előállításához és kezeléséhez, valamint e termékek jelöléséhez, címkézéséhez és bemutatásához alkalmazott eljárások ellenőrzése,

- annak ellenőrzése, hogy a személyzet betartja az A. mellékletben említett szövegekben meghatározott követelményeket,

- mintavételezés a raktározásra vagy értékesítésre visszatartott, forgalomba hozott vagy szállított termékekből,

- a 3. cikk (1) bekezdése szerinti intézkedések alapján végzett vizsgálatok szempontjából jelentős okmányok vagy számítógépes anyagok vizsgálata.

Evégből az ellenőrzött létesítményektől meg kell kapniuk a kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges együttműködést.

12. cikk

(1) A legutóbb a 88/657/EGK irányelvvel ( 9 ) módosított 64/433/EGK irányelv ( 10 ) 8. cikkének (3) bekezdése, valamint a 10. és a 11. cikkei hatályukat vesztik.

(2) A legutóbb a 88/657/EKG irányelvvel módosított 71/118/EGK irányelv ( 11 ) 5. cikkének (3) és (4) bekezdései és a 9., 10. és 11. cikkei hatályukat vesztik.

(3) 87/489/EGK irányelvvel ( 12 ) módosított 74/461/EGK irányelvben ( 13 ),

i. az 5. cikk (2), (3), (4) és (5) bekezdései, valamint a 6. és 8. cikkek hatályukat vesztik;

ii. a 8a. cikkben a 8. cikkre való hivatkozások helyébe a 89/662/EGK irányelv 9. cikkére való hivatkozása lép.

(4) A legutóbb a 89/227/EGK irányelvvel ( 14 ) módosított 77/99/EGK irányelv ( 15 ) 7. cikkének (3) bekezdése, valamint a 12. és a 16. cikkei hatályukat vesztik.

(5) A 80/215/EGK irányelvben:

i. az 5. cikk (2), (3), (4) és (5) bekezdései, valamint a 6. és 7. cikkek hatályukat vesztik;

ii. a 7a. cikkben a 7. cikkre való hivatkozások helyébe a 89/662/EGK irányelv 9. cikkére való hivatkozás lép.

(6) A legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel ( 16 ) módosított 85/397/EGK irányelv ( 17 ) 5. cikkének (3) és (4) bekezdései, valamint a 7., 8., és 12. cikkei hatályukat vesztik.

(7) A 88/657/EGK irányelv 10. cikk (1) és (3) bekezdései hatályukat vesztik.

(8) A 89/437/EGK irányelv ( 18 ) 8. és 9. cikkei hatályukat vesztik.

(9) A 72/462/EGK irányelv ( 19 ) B. mellékletében a bizonyítványhoz a következőt kell adni: "első címzett neve és címe".

13. cikk

(1) A 64/433/EGK és a 71/118/EGK irányelvek a következő cikkel egészülnek ki:

"19. cikk

A belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló 89/662/EGK irányelv ( 20 ) által megállapított szabályozás különösen a származási helyen végzett vizsgálatokra, a rendeltetési hely szerinti tagállam által elvégzendő vizsgálatok megszervezésére és ezek nyomon követésére, valamint a meghozandó óvintézkedésekre alkalmazandó.

(2) A 72/461/EGK és a 80/215/EGK irányelvek a következő cikkel egészülnek ki:

"15. cikk

A belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló 89/662/EGK irányelv ( 21 ) által megállapított szabályozás különösen a származási helyen végzett ellenőrzésekre, azok megszervezésére és nyomon követésére és a bevezetendő óvintézkedésekre alkalmazandó.

(3) A 77/99/EGK irányelv a következő cikkel egészül ki:

"24. cikk

A belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló 89/662/EGK ( 22 ) irányelv által megállapított szabályozás különösen a származási helyen végzett ellen-őrzésekre, azok megszervezésére és nyomon követésére és a bevezetendő óvintézkedésekre alkalmazandó.

(4) A 85/397/EGK és a 88/657/EGK irányelvek a következő cikkel egészülnek ki:

"18. cikk

A belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló 89/662/EGK ( 23 ) irányelv által megállapított szabályozás különösen a származási helyen végzett ellen-őrzésekre, azok megszervezésére és nyomon követésére és a bevezetendő óvintézkedésekre alkalmazandó.

(5) A 88/437/EGK irányelv a következő cikkel egészül ki:

"17. cikk

A belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló 89/662/EGK ( 24 ) irányelv által megállapított szabályozás különösen a származási helyen végzett ellen-őrzésekre, azok megszervezésére és nyomon követésére és a bevezetendő óvintézkedésekre alkalmazandó.

14. cikk

A közösségi szabályok elfogadásáig a B. mellékletben felsorolt termékek kereskedelmére 1992. december 31-----ezen irányelv ellenőrzési előírásai érvényesek, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott előírások.

A tagállamok közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal az első bekezdésben említett állatok és termékek kereskedelmére alkalmazandó feltételeket és eljárásokat.

15. cikk

A 64/432/EGK irányelv ( 25 ) 9. cikke a következő ponttal egészül ki:

"2a. Egy vagy több bizottsági képviselő a tagállam kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére azonnali látogatást tehet az érintett helyen, hogy az illetékes hatósággal együttműködve megvizsgálja a megtett intézkedéseket, és azokkal kapcsolatban véleményt bocsát ki"

.

16. cikk

(1) A tagállamok egy harmonizált modell segítségével terjesztik a Bizottság elé az ezen irányelv alapján végrehajtott ellenőrzésekkel kapcsolatos alapvető információkat.

(2) A Bizottság az Állandó Állat-egészségügyi Bizottság keretében vizsgálja meg az 1. bekezdésben említett információkat, a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban megfelelő intézkedéseket fogadhat el.

(3) Az e cikkben foglaltak alkalmazására, különösen az információk közlésének gyakoriságára, az alkalmazandó modellre és az előírt információk típusára vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban állapítják meg.

17. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 26 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 27 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

18. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

IV. FEJEZET

Átmeneti és záró rendelkezések

19. cikk

(2) A Tanács a Bizottságnak a szerzett tapasztalatokról készült és megfelelő javaslatokkal kísért jelentése alapján 1996. december 31.-e előtt elvégzi ezen irányelv rendelkezéseinek felülvizsgálatát, amelyről a Tanács minősített többséggel határoz.

20. cikk

Az ezen irányelvben megállapított ellenőrzési intézkedések fokozatos végrehajtása céljából a tagállamok 1992. december 31-ig szállítás közben végezhetnek:

- okmányellenőrzést az A és B mellékletben említett, harmadik országból behozott termékeken,

- megkülönböztetésmentes jellegű szúrópróbaszerű állat-egészségügyi ellenőrzéseket a B melléklet hatálya alá tartozó állatok és termékeken.

22. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek 1992. július 1-jén megfeleljenek.

23. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

A. MELLÉKLET

I. FEJEZET

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EGK tanácsi irányelv ( 28 ).

Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó különleges higiéniai szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. ( 29 )

II. FEJEZET

A 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló 92/118/EGK irányelv ( 30 ).

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 31 ).

B. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI HARMONIZÁCIÓ HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ TERMÉKEK, AMELYEK KERESKEDELMI FORGALMÁRA AZ EZEN IRÁNYELVBEN MEGHATÁROZOTT ELLENŐRZÉSEKET KELL MAJD ALKALMAZNI

Egyéb állati eredetű termékek, melyek nem szerepelnek sem ezen irányelv B mellékletében, sem pedig a 90/425/EGK irányelv mellékletében: e termékeket a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint fogják meghatározni.

( 1 ) HL C 225., 1988.8.31., 4. o.

( 2 ) HL C 326., 1988.12.19., 28. o.

( 3 ) HL L 56., 1989.3.6., 7. o.

( 4 ) OJ No L 373, 31. 12. 1990, p. 1.

( 5 ) HL L 61., 1989.3.4., 48. o.

( 6 ) HL L 378., 1987.12.31., 58. o.

( 7 ) HL L 382., 1988.12.31., 35. o.

( 8 ) HL L 47., 1980.2.21., 4. o.

( 9 ) HL L 382., 1988.12.21., 3. o.

( 10 ) HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

( 11 ) HL L 55., 1971.3.8., 23. o.

( 12 ) HL L 280., 1987.10.3., 28. o.

( 13 ) HL L 302., 1972.12.31., 24. o.

( 14 ) HL L 93., 1989.4.6., 25. o.

( 15 ) HL L 26., 1977.1.31., 85. o.

( 16 ) HL L 362., 1985.12.31., 8. o.

( 17 ) HL L 226., 1985.8.24., 13. o.

( 18 ) HL L 212., 1989.7.22., 87. o.

( 19 ) HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

( 20 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o."

( 21 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o."

( 22 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o."

( 23 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o."

( 24 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o."

( 25 ) HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

( 26 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 27 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 28 ) HL L 18., 2003.1.23., 11. o

( 29 ) Lásd e Hivatalos Lap 139. oldalát.

( 30 ) HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 2003/42/EK bizottsági határozattal (HL L 13., 2003.1.18., 24. o.) módosított irányelv.

( 31 ) HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 808/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 117., 2003. 5.13., 1. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0662 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0662&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01989L0662-20040430 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01989L0662-20040430&locale=hu