32012R0293[1]

A Bizottság 293/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. április 3. ) az új könnyű haszongépjárművek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ellenőrzéséről és bejelentéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 293/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. április 3.)

az új könnyű haszongépjárművek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ellenőrzéséről és bejelentéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az alábbi gépjárművek nyilvántartásba vett adatainak összegyűjtésére és bejelentésére vonatkozóan állapít meg szabályokat:

a) az 510/2011/EU rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett új könnyű haszongépjárművek;

b) a szóban forgó rendelet 8. cikkének (10) bekezdésében említett M2 és N2 kategóriájú járművek.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 510/2011/EU rendelet 2. és 3. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat, valamint a "kétfajta üzemanyaggal működő gázüzemű jármű" és a "rugalmas üzemanyag-felhasználású etanolmotoros jármű" tekintetében a 692/2008/EK bizottsági rendelet ( 1 ) 2. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. E rendelet alkalmazásában továbbá:

1. "típus-jóváhagyási dokumentáció": az egyebek mellett az e rendelet I. mellékletében lévő táblázat harmadik oszlopában meghatározott adatokat tartalmazó dokumentáció;

2. "összesített ellenőrzési adatok" az 510/2011/EU rendelet II. melléklete C. részének 1. szakaszában meghatározott összesített adatok;

3. "részletes ellenőrzési adatok": az 510/2011/EU rendelet II. melléklete C. részének 2. szakaszában meghatározott részletes adatok, gyártó és - a típus, a változat és a kivitel által meghatározott - járműszéria szerinti, vagy adott esetben a jármű-azonosító számmal azonosított egyes gépjárművek szerinti bontásban.

3. cikk

Adattovábbítás

Az összesített és a részletes ellenőrzési adatokat a tagállamok elektronikus adatátvitel révén juttatják el az Európai Környezetvédelmi Ügynökség központi adattárába. A tagállamok értesítik a Bizottságot az adatátvitel megtörténtéről.

4. cikk

Adatforrások

(1) A tagállamok az összesített ellenőrzési adatokat és a részletes ellenőrzési adatokat az érintett új könnyű haszongépjárművek megfelelőségi nyilatkozataiban vagy típus-jóváhagyási dokumentációiban szereplő, az e rendelet I. mellékletének táblázatában felsorolt információk alapján készítik el.

(2) A részletes ellenőrzési adatok közül az "összes új nyilvántartásba vétel száma" paraméter az egyes gépjárművekkel kapcsolatban a nyilvántartásba felvett bejegyzések összes számából kerül megállapításra.

(3) A részletes ellenőrzési adatok közül a "nyilvántartásba vett gépjármű kategóriája" paramétert a gépjárműre a nyilvántartásba vétel időpontjában jellemző műszaki jellemzők alapján kell meghatározni.

(4) Amennyiben több gyártónév is szerepel a megfelelőségi nyilatkozatban vagy a típus-jóváhagyási dokumentációban, az alapjármű gyártóját kell a tagállamnak megneveznie jelentésében.

(5) A részletes ellenőrzési adatok közül a "fajlagos CO2-kibocsátás" paraméter a megfelelőségi nyilatkozat vagy típus-jóváhagyási dokumentáció "vegyes" rovatában szereplő CO2-kibocsátási értékkel azonos, kivéve, ha a "súlyozott vegyes" besorolás alkalmazandó.

(6) Az alternatív üzemanyaggal működő gépjárművek esetében a részletes ellenőrzési adatok között az illetékes hatóságnak az e rendelet I. mellékletében foglaltak szerint meg kell adnia az üzemanyag típusát és az üzemanyag-ellátás elvét.

(7) A kétfajta üzemanyaggal működő gázüzemű járművek, illetve a rugalmas üzemanyag-felhasználású etanolmotoros járművek esetében az illetékes hatóságnak a "fajlagos CO2-kibocsátás (g/km)" paraméter vonatkozásában az alábbi CO2-kibocsátási értékeket kell feltüntetnie a részletes ellenőrzési adatok között:

a) a benzinnel és gáz-halmazállapotú üzemanyaggal egyaránt működő gázüzemű járművek esetében a cseppfolyós propángáz (LPG) vagy a földgáz CO2-kibocsátási értékeit kell feltüntetni, összhangban az 510/2011/EU rendelet II. melléklete A. részének 2. pontjával;

b) az 510/2011/EU rendelet 6. cikkében említett, benzin és etanol keverékével (E85) működő, rugalmas üzemanyag-felhasználású etanolmotoros járművek esetében a benzinre meghatározott CO2-kibocsátási értéket kell feltüntetni.

A b) pont esetében a tagállamok akkor is kötelesek jelenteni a benzinre vonatkozó értéket, ha nem teljesülnek az 510/2011/EU rendelet 6. cikkében foglalt csökkentési feltételek. A tagállamok ugyanakkor az E85-re vonatkozó értéket is feltüntethetik a jelentésben.

(8) Az egynél több, különböző nyomtávú tengellyel vagy hátsó tengellyel rendelkező gépjárművek esetében a tagállamnak a maximális tengelytávot kell feltüntetnie a részletes ellenőrzési adatok között az "Alapterület - nyomtáv (mm)" paraméternél. Az ilyen gépjárművek esetében a tengelytáv az első külső tengely és a hátsó külső tengely közötti távolság.

(9) Ha az összesített ellenőrzési adatok és a részletes ellenőrzési adatok a típus-jóváhagyási dokumentációból származnak és értéktartományokat is tartalmaznak, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a jelentésben szereplő adatok kellően pontosak legyenek és összhangban legyenek a megfelelőségi nyilatkozatban foglalt adatokkal.

(10) A 2020-ban vagy 2021-ben nyilvántartásba vett kifutó sorozatú járművek esetében a szóban forgó járművekhez az (EU) 2017/1152 bizottsági végrehajtási rendelet ( 2 ) 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározott, WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeket kell hozzárendelni az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátások kiszámításához.

5. cikk

Az adatállomány karbantartása és ellenőrzése

A tagállamok gondoskodnak az összesített ellenőrzési adatok és a részletes ellenőrzési adatok karbantartásáról, összegyűjtéséről, ellenőrzéséről, hitelesítéséről és továbbításáról.

6. cikk

A tagállami adatok előkészítése

A részletes ellenőrzési adatok összeállításakor a tagállamoknak a következő adatokat kell biztosítaniuk:

a) az innovatív technológiai megoldásokkal működő gépjárművek vonatkozásában a fajlagos szén-dioxid-kibocsátások értéke, figyelmen kívül hagyva az ilyen technológiák alkalmazása révén elért, az 510/2011/EK rendelet 12. cikkének megfelelően figyelembe vett szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést;

b) valamennyi gépjármű vonatkozásában az (EU) 2017/1152 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 3.2.8. pontjával összhangban meghatározott eltérési tényező és ellenőrzési tényező.

Az 510/2011/EU rendelet II. mellékletének A. részében említett részletes adatok ellenére a tagállamoknak a 2017. december 31-ig nyomon követett adatok tekintetében az említett részben előírt paramétereken kívül csak az e cikk b) pontjában említett eltérési tényezőt és ellenőrzési tényezőt kell jelenteniük. 2018. január 1-jétől az 510/2011/EU rendelet II. mellékletének A. részében meghatározott valamennyi részletes adatot nyomon kell követni, és az 510/2011/EU rendelet II. mellékletének C. részében meghatározott formátumban továbbítani kell.

8. cikk

Az EK-típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá nem tartozó gépjárművek

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a területükön nyilvántartásba vett mindazon gépjárművek számáról, amelyekre a 2007/46/EK irányelv 23. cikke szerint a kis sorozatban gyártott könnyű haszongépjárművek nemzeti típusjóváhagyása, illetőleg 24. cikke szerint egyedi jóváhagyás vonatkozik.

A részletes ellenőrzési adatok összeállításakor az illetékes hatóság "A gyártó neve - A nemzeti nyilvántartásbavételi megnevezés" oszlopban feltünteti a gyártó nevét az 510/2011/EU rendelet II. mellékletének C. részében előírt formátumban, "A gyártó neve - Uniós standard megnevezés" oszlopban pedig a következők egyikét:

a) "AA-IVA": az egyedileg jóváhagyott gépjárműtípusok esetében;

b) "AA-NSS": a kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott gépjárműtípusok esetében.

9. cikk

A gyártói jegyzék

(1) A gyártók kötelesek a Bizottságot legkésőbb 2012. június 1-jéig tájékoztatni a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vagy feltüntetni kívánt megnevezésekről. A gyártók továbbá az ezen információkban bekövetkezett változásokról is kötelesek tájékoztatni a Bizottságot. A piacra újonnan belépő gyártók szintén kötelesek haladéktalanul értesíteni a Bizottságot a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vagy feltüntetni kívánt megnevezésekről.

(2) Az összesített ellenőrzési adatok és a részletes ellenőrzési adatok összeállításakor az illetékes hatóságnak azt a jegyzéket kell alapul vennie, amelyet a Bizottság állít össze a gyártóktól az (1) bekezdésnek megfelelően kapott megnevezések alapján. A jegyzéket a Bizottság először 2012. szeptember 1-jén teszi közzé az interneten, majd rendszeres időközönként frissíti.

(3) Ha egy gyártó neve nem szerepel a jegyzékben, az illetékes hatóság a megfelelőségi nyilatkozatban vagy a típus-jóváhagyási dokumentációban szereplő nevet tünteti fel az összesített ellenőrzési adatok és a részletes ellenőrzési adatok összeállításakor.

10. cikk

További gyártói információk

(1) Abból a célból, hogy a Bizottság az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerint értesítse a gyártókat, azoknak legkésőbb 2012. június 1-jéig tájékoztatniuk kell a Bizottságot az értesítést fogadó kapcsolattartó személy nevéről és címéről.

A gyártók a benyújtott adatok bárminemű változásáról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. A piacra újonnan belépő gyártók haladéktalanul értesítik a Bizottságot kapcsolattartóik elérhetőségéről.

(2) Ha kapcsolt vállalkozások egy csoportja egységbe tömörül, az 510/2011/EU rendelet 7. cikke (6) bekezdése alkalmazhatóságának megállapításához igazolnia kell a Bizottság felé a csoport tagjai között fennálló viszonyt az említett rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kritériumok alapján.

(3) Az ideiglenes fajlagos kibocsátási célérték és az ideiglenes átlagos fajlagos CO2-kibocsátás kiszámítása céljából, valamint az 510/2011/EU rendelet II. melléklete A. részének 1a.1. pontja szerint felhasznált bemeneti értékek ellenőrzése céljából a gyártók - az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által kezelt adattárba történő elektronikus adatátvitel útján - benyújtják a Bizottságnak az előző naptári évben az általuk az Unióban értékesített, többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó alapjárműveknek az említett rendelet II. melléklete A. részének 1c. pontjában meghatározott adatait.

Ezen adatokat elektronikus adatátvitel révén kell eljuttatni az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adattárába.

(4) Amennyiben a gyártók nem nyújtják be a (3) bekezdésben említett részletes adatokat, az ideiglenes fajlagos kibocsátási célértéket és az ideiglenes átlagos fajlagos kibocsátást a tagállamok által szolgáltatott részletes adatok alapján kell kiszámítani.

10a. cikk

Gyártói értesítés a hibákról

(1) Az észlelt hibákra vonatkozó, az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti értesítéshez a gyártó a Bizottság által a 8. cikk (4) bekezdésének megfelelően a tudomására hozott előzetes adategyüttest köteles alapul venni.

A hibákra vonatkozó értesítésnek az adott gyártó felelőssége alá tartozó gépjármű-nyilvántartásokkal kapcsolatos összes adategyüttest tartalmaznia kell. Befejezett gépjárművek esetében a felelős gyártó az alapjármű EK-típusjóváhagyásáért felelős gyártó.

A hibát az adategyüttesen belül egy külön "Gyártói észrevételek" rovatban kell feltüntetni minden egyes járműkivitel esetében, az alábbi kódok egyikét megadva:

a) "A" kód, ha a gyártó módosította az adatokat;

b) "B" kód, ha a gépjármű nem azonosítható;

c) "C" kód, ha a gépjármű nem tartozik az 510/2011/EU rendelet hatálya alá vagy gyártása megszűnt;

d) "D" kód, ha a gyártó, amelyhez az adott adatrekord hozzá van rendelve, a befejezett járműnek gyártója, de a nem teljes alapjárműnek nem.

A b) pont alkalmazásában a gépjármű nem azonosítható, ha a gyártó nem tudja azonosítani a gépjárművet a tagállamok által megadott jármű-azonosító szám alapján, vagy az adatrekord nem tartalmazza az azonosító számot és a gépjárművet nem lehet más módon azonosítani.

A d) pont szerinti esetben a befejezett gépjármű gyártójának egy külön "Gyártói megjegyzések" rovatban fel kell tüntetnie az alapjármű gyártójának a nevét is.

(2) Ha egy gyártó nem jelez hibát az (1) bekezdésnek megfelelően a Bizottság felé, vagy ha a hibákra vonatkozó értesítést az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározott három hónapos határidőn túl nyújtja be, az említett rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerint a gyártó tudomására hozott előzetes értékek véglegesnek tekintendők.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti, hibákra vonatkozó értesítés gépjármű-azonosító számokat is tartalmaz, azt a 10. cikk (3) bekezdésében említett Adattárba kell továbbítani, egyéb esetben pedig törlésvédett elektronikus adathordozón kell megküldeni "Notification of error - CO2 from vans" felirattal ellátva (Értesítés hibáról - haszongépjárművek CO2-kibocsátása) a következő címre:

European Commission

Secretariat General

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Az értesítés elektronikus változatát tájékoztatás céljából egyúttal az alábbi elektronikus postafiókokba is továbbítani kell:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

és

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

10b. cikk

Az előzetes adategyüttes elkészítése

(1) A gyártónak az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban megküldendő előzetes adategyüttesnek tartalmaznia kell mindazon rekordokat, amelyek a gyártó neve és a jármű-azonosító szám alapján a gyártónak tulajdoníthatók.

Az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében említett központi nyilvántartás nem tartalmazhat adatot a jármű-azonosító számokra vonatkozóan.

(2) A jármű-azonosító számok feldolgozása nem foglalhatja magában a jármű-azonosító számokkal összekapcsolható személyes adatok és a jármű-azonosító számok személyes adatokkal való összekapcsolására alkalmas más adatok feldolgozását.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

ADATFORRÁSOK

ParaméterMegfelelőségi nyilatkozat (a 2007/46/EK irányelv IX. mellékletének 1. részében szereplő B. minta)Típus-jóváhagyási dokumentáció (2007/46/EK irányelv)
Gyártó (teljes járművek)0.5. pontA III. melléklet I. részének 0.5. pontja
Az alapgépjármű gyártója (többlépcsős előállítású járművek)0.5.1. pontA VI. melléklet I. szakaszának 0.5. pontja
Típus-jóváhagyási szám0.10. b) pontA VI. melléklet bevezető része
Típus0.2. pontA III. melléklet I. részének 0.2. pontja
Változat0.2. pontA III. melléklet I. vagy II. része, vagy a VIII. melléklet 3. szakasza
Kivitel0.2. pontA III. melléklet I. vagy II. része, vagy a VIII. melléklet 3. szakasza
Gyártmány0.1. pontA III. melléklet I. részének 0.1. pontja
A típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája0.4. pontA III. melléklet I. részének 0.4. pontja
Menetkész tömeg (teljes és befejezett járművek) (kg)13. szakaszA III. melléklet I. részének 2.6. pontja, illetve 2014. január 10-től a III. melléklet I. részének 2.6. b) pontja (értéktartomány esetén a minimumtömeget kell venni)
Menetkész tömeg (alapjármű) (kg)14. szakaszAz I. melléklet 2.17.1. pontja
Műszakilag megengedett össztömeg (többlépcsős előállítású járművek esetén az alapjárműre értve) (kg)16.1. pontA III. melléklet I. részének 2.8. pontja
Abroncsnyom – tengelytáv (mm)4. szakaszA III. melléklet I. részének 2.1. pontja (1)
Abroncsnyom – nyomtáv (mm)30. szakaszA III. melléklet I. részének 2.3.1. és 2.3.2. pontja (2)
Fajlagos, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátás (g/km)49.1. pontA VIII. melléklet 3. pontja
Üzemanyagtípus26. szakaszA III. melléklet I. részének 3.2.2.1. pontja
Üzemanyag-ellátás26.1. pontA III. melléklet I. részének 3.2.2.4. pontja
A motor hengerűrtartalma (cm3)25. szakaszA III. melléklet I. részének 3.2.1.3. pontja
Villamosenergia-fogyasztás (Wh/km)49.2. pontA VIII. melléklet 3. szakasza
Jármű-azonosító szám0.10. pontA III. melléklet I. részének 9.17. pontja
Átlagos terhelésAz I. melléklet 2.17.2. pontja
Fajlagos, WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátás (g/km)49.4. pontn. a.
Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért, NEDC szerinti CO2-kibocsátáscsökkentés összesen49.3.2.1. pontA VIII. melléklet 4. pontja
Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért, WLTP szerinti CO2-kibocsátáscsökkentés összesen49.3.2.2. pont
Vizsgálati tömeg [WLTP]47.1.1. pontn. a.
„De” eltérési tényező49.1. pontAz (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megállapított típusbizonyítvány kiegészítésének függeléke
Ellenőrzési tényező („1” vagy „0”)49.1. pontAz (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megállapított típusbizonyítvány kiegészítésének függeléke
Járműcsalád-azonosító számAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 5.0. pontja
(1) E rendelet 4. cikkének (9) bekezdése szerint.
(2) E rendelet 4. cikkének (8) és (9) bekezdése szerint.

II. MELLÉKLET

ADATPONTOSSÁGI TÁBLÁZAT

A nyilvántartás tételes adataival kapcsolatban előírt pontosság a 6. cikk szerinti jelentéstétellel összefüggésben

CO2 (g/km)egész szám
Tömeg (kg)egész szám
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg)egész szám
Alapterület – tengelytáv (mm)egész szám
Alapterület – nyomtáv (mm)egész szám
Hengerűrtartalom (cm3)egész szám
Villamosenergia-fogyasztás (Wh/km)egész szám
Kibocsátáscsökkentés innovatív technológiák alkalmazása révén (g/km)a legközelebbi tizedesjegyre kerekítve

( 1 ) HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

( 2 ) A Bizottság (EU) 2017/1152 végrehajtási rendelete (2017. június 2.) a szabályozási vizsgálati eljárásnak a könnyű haszongépjárművek tekintetében történő változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és a 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 175, 2017.7.7., 664 o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0293 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0293&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012R0293-20190708 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012R0293-20190708&locale=hu

Tartalomjegyzék