32017R1152[1]

A Bizottság (EU) 2017/1152 végrehajtási rendelete (2017. június 2.) a szabályozási vizsgálati eljárásnak a könnyű haszongépjárművek tekintetében történő változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1152 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. június 2.)

a szabályozási vizsgálati eljárásnak a könnyű haszongépjárművek tekintetében történő változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a következőkről rendelkezik:

a) módszertan az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletével összhangban mért szén-dioxid-kibocsátások és a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletével összhangban meghatározott értékek megfeleltetéséhez;

b) eljárás az a) pontban említett módszertan alkalmazására az egyes gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátásainak meghatározása céljából;

c) a kibocsátási értékek változásának figyelembevétele érdekében az 293/2012/EU végrehajtási rendeletnek a szén-dioxid-kibocsátási adatok nyomon követésének kiigazításához szükséges módosításai.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek": az I. melléklettel összhangban meghatározott és a megfelelőségi nyilatkozatokban rögzített szén-dioxid-kibocsátások;

2. "mért, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek": a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletével összhangban, fizikai járművizsgálatok révén meghatározott (szakaszonkénti és vegyes) szén-dioxid-kibocsátások;

3. "WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek": az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletében előírt vizsgálati eljárással összhangban meghatározott (vegyes) szén-dioxid-kibocsátások;

4. "WLTP szerinti járműcsalád": az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 5.0. pontjával összhangban meghatározott járműcsalád;

5. "megfeleltetési eszköz": az I. melléklet 2. pontjában említett szimulációs modell.

3. cikk

Az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátások meghatározása a célértéknek való megfeleléshez a 2017-től 2020-ig terjedő időszakban

A 2017-2020. naptári évek vonatkozásában a gyártó átlagos fajlagos kibocsátásait a következő (vegyes) szén-dioxid-tömegkibocsátási értékekkel kell meghatározni:

a) az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete szerint típusjóváhagyásban részesített, N1 kategóriájú könnyű haszongépjárművek tekintetében az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek;

b) a 692/2008/EK rendelet XII. melléklete szerint már típusjóváhagyásban részesített, N1 kategóriájú I. osztályú gépjárművek meglévő típusai tekintetében 2018. augusztus 31-ig a mért, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek, 2018. szeptember 1-jétől2020. december 31-ig pedig az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek;

c) a 692/2008/EK rendelet XII. melléklete szerint már típusjóváhagyásban részesített, N1 kategóriájú II. és III. osztályú gépjárművek meglévő típusai tekintetében 2019. augusztus 31-ig a mért, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek, 2019. szeptember 1-jétől2020. december 31-ig pedig az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek;

d) a 2007/46/EK irányelv 27. cikkében említett, kifutó sorozatú járművek, valamint az olyan, 2 380 kg és 2 610 kg közötti referenciatömegű, N1 kategóriájú járművek tekintetében, amelyeknek a motorjára az 595/2009/EK rendelet szerint megadott típusjóváhagyást az említett rendelet 2. cikkének negyedik bekezdésével összhangban kiterjesztették (a továbbiakban: nehézgépjárműből származtatott N1 kategóriájú járművek), a mért, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek és, amennyiben rendelkezésre állnak, az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek.

4. cikk

Az átlagos fajlagos kibocsátások meghatározása a WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek alapján

Az olyan, 2020-ban nyilvántartásba vett, nehézgépjárműből származtatott N1 kategóriájú járművek esetében, amelyekre vonatkozóan az 582/2011/EU rendelet 2014. január 31-i változatának VIII. mellékletében említett módon, a 101. számú ENSZ-EGB-előírással összhangban szén-dioxid-kibocsátási értékeket állapítottak meg, a következőket kell alkalmazni:

a) amennyiben az 595/2009/EK rendelet szerinti típusjóváhagyás kiterjesztését 2020. december 31. előtt adták meg, és egy WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értéket is megállapítottak az 582/2011/EU rendelet VIII. mellékletével összefüggésben értelmezett (EU) 2017/1151 rendelettel összhangban, a szóban forgó, WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értéket abban az esetben lehet hozzárendelni a 2020-ban nyilvántartásba vett, nehézgépjárműből származtatott N1 kategóriájú járműhöz, ha az említett jármű típusának, változatának és kivitelének kódja megegyezik a szóban forgó típusjóváhagyás-kiterjesztés típusbizonyítványában szereplő kóddal. A gyártó 2021. február 28-ig benyújtja a Bizottságnak az e pont hatálya alá tartozó egyes járművek tekintetében a következő információkat: i. a jármű-azonosító szám; ii. a típus, a változat és a kivitel kódja; iii. a típusjóváhagyási szám, beleértve a kiterjesztés számát; iv. a típusbizonyítvány másolata;

b) amennyiben az 595/2009/EK rendelet szerinti típusjóváhagyás 2020. december 31-ig nem kerül kiterjesztésre, minden egyes érintett, nehézgépjárműből származtatott N1 kategóriájú járműhöz a következő, WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értéket kell hozzárendelni: ahol: NEDCind az egyes jármű mért, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értéke 2020-ban; NEDC2020 a gyártó e rendeletnek megfelelően meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 2020-ban, amelyet az (EU) 2019/631 rendelet 4. cikke (3) bekezdése második francia bekezdésének megfelelően számítanak ki, és amely nem foglalja magában az említett rendelet 11. cikkének alkalmazásából eredő szén-dioxid-csökkentést; WLTP2020 a gyártónak az (EU) 2017/1151 rendelettel összhangban vagy az e bekezdés a) pontjával összhangban meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 2020-ban, amelyet az (EU) 2019/631 rendelet 4. cikke (3) bekezdése második francia bekezdésének megfelelően számítanak ki, és amely nem foglalja magában az említett rendelet 11. cikkének alkalmazásából eredő szén-dioxid-csökkentést. Az NEDC2020 és a WLTP2020 csak azokat a járműveket foglalja magában, amelyekre vonatkozóan az (EU) 2017/1151 rendelettel vagy e bekezdés a) pontjával összhangban WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értéket határoztak meg. A gyártó 2021. február 28-ig benyújtja a Bizottságnak az e pont hatálya alá tartozó egyes járművek megfelelőségi tanúsítványának másolatát. Amennyiben a gyártó nem nyújtja be az a) és a b) pontban említett információkat és dokumentumokat, az érintett járművek WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékét e cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint kell megadni.

Az olyan, kifutó sorozatú járművek esetében, amelyeket nem az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet szerint részesítettek jóváhagyásban, de 2020-ban vettek nyilvántartásba, a következő, WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeket kell az egyes nyilvántartásba vett járművekhez hozzárendelni:

a) N1 kategóriájú teljes járművek esetében a gyártóra vonatkozóan az adott naptári évben meghatározott átlagos fajlagos, WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték;

b) N1 kategóriájú befejezett járművek esetében az adott naptári évben nyilvántartásba vett olyan új befejezett jármű járművek átlagos fajlagos, WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értéke, amelyeknél a gyártó felel a szóban forgó befejezett járművekhez felhasznált alapjárművekért.

A 2021-ben és 2022-ben nyilvántartásba vett kifutó sorozatú járművek esetében az e cikk (1a) bekezdésének b) pontja szerint meghatározott WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeket kell az egyes járművekhez hozzárendelni.

5. cikk

Az 510/2011/EU rendelet 12. cikkének alkalmazása (ökoinnováció)

A gyártó összes ökoinnovációs csökkentését 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban a következőképpen kell kiigazítani:

KÉP HIÁNYZIK

a) 2021-ben :

;

KÉP HIÁNYZIK

b) 2022-ben :

;

KÉP HIÁNYZIK

c) 2023-ban :

.

ahol:

KÉP HIÁNYZIK

az adott évben elért ökoinnovációs csökkentések, amelyeket az átlagos fajlagos kibocsátások kiszámításakor figyelembe kell venni;

KÉP HIÁNYZIK

az adott évben elért ökoinnovációs csökkentések, amelyeket a WLTP alapján meghatároznak és a megfelelőségi nyilatkozatban rögzítenek.

A 2024. naptári évtől az ökoinnovációs csökkentéseket kiigazítások nélkül kell az átlagos fajlagos kibocsátások kiszámításakor figyelembe venni.

6. cikk

Az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek meghatározása és korrekciója az átlagos fajlagos kibocsátások kiszámításához

Amennyiben egy WLTP szerinti járműcsalád esetében az I. melléklet 3.2.8. pontjával összhangban meghatározott "De" eltérési tényező értéke meghaladja a 0,04-ot, vagy ha az említett pont szerint meghatározott ellenőrzési tényező "1", akkor a szóban forgó járműcsaládért felelős gyártó átlagos fajlagos, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeit meg kell szorozni a következő korrekciós tényezővel:

ahol:

Dei

az I. melléklet 3.2.8. pontja szerint meghatározott érték;

ri

az évente nyilvántartásba vett, az érintett i WLTP szerinti járműcsaládhoz tartozó járművek száma;

δз,i

0, ha Dei hiányzik, máskülönben 1;

N

azon WLTP szerinti járműcsaládok száma, amelyekért a gyártó felelős.

6a. cikk

A WLTP szerinti mérési eredmények bejelentése

A gyártóknak a 2020-ban nyilvántartásba vett valamennyi könnyű haszongépjárműre vonatkozóan ki kell számítaniuk az MCO2, mért értékként meghatározott vegyes szén-dioxid-kibocsátási értéket vagy adott esetben súlyozott vegyes szén-dioxid-kibocsátási értéket az alábbi egyenletek szerint:

a) tisztán belső égésű motorral felszerelt járművek esetében: az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 7. almelléklete 3.2.3.2.4. pontja második albekezdésében meghatározott MCO2-ind kiszámítására szolgáló képlet, amelyben az érintett interpolációs család tekintetében az MCO2-H és az MCO2-L kifejezés helyébe az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megadott mintának megfelelő EK-típusbizonyítvány 2.5.1.1.3. pontjából (magas szén-dioxid-kibocsátású jármű) és 2.5.1.2.3. pontjából (alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű) vett MCO2,C,5 (vegyes) értékek lépnek;

b) nem külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek (NOVC-HEV) esetében: az egyenlet: MCO2-mért = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 - MCO2-L,C,5) ahol: MCO2-L,C,5 az érintett interpolációs családra vonatkozó, az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megadott mintának megfelelő EK-típusbizonyítvány 2.5.1.2.3. pontjából vett MCO2,C,5 (vegyes) érték; Kind a vizsgált egyedi járműre vonatkozó, az alkalmazandó WLTP vizsgálati ciklus tekintetében alkalmazandó, az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 4.5.3. pontjában megadott interpolációs együttható; MCO2-H,C,5 az érintett interpolációs családra vonatkozó, az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megadott mintának megfelelő EK-típusbizonyítvány 2.5.1.1.3. pontjából vett MCO2,C,5 (vegyes) érték;

c) külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek (OVC-HEV) esetében: az egyenlet: MCO2-mért = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 - MCO2-L,C,5) ahol: MCO2-L,C,5, MCO2-H,C,5 az érintett interpolációs család tekintetében az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 4.1.3.1. pontjában meghatározott képlet szerint oly módon meghatározott értékek, hogy az Mi,CDj kifejezés helyébe a H vagy adott esetben az L járműre vonatkozó EK-típusbizonyítvány 2.5.3.2. pontjából vett MCO2,CD (vegyes) érték lép, az Mi,CS kifejezés helyébe pedig a H, az L vagy adott esetben az M járműre vonatkozó EK-típusbizonyítvány 2.5.3.1. pontjából vett MCO2,C,5 (vegyes) érték lép; Kind a vizsgált egyedi járműre vonatkozó, az alkalmazandó WLTP vizsgálati ciklus tekintetében alkalmazandó, az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 4.5.3. pontjában megadott interpolációs együttható.

Ha egyes járművek vegyes szén-dioxid-kibocsátását csak a H járműre vonatkoztatva határozzák meg, a gyártóknak az EK-típusbizonyítvány 2.5.1.1.3. pontjában szereplő (a H járműre vonatkozó) MCO2,C,5 értéket kell megadniuk.

A gyártóknak a fent említett szén-dioxid-kibocsátási értékeket a számításhoz használt MCO2,C,5 értékekkel együtt, az adatoknak az Európai Környezetvédelmi Ügynökség üzleti adattárán belüli gyártói fiókba való feltöltése révén kell benyújtaniuk a Bizottsághoz, legkésőbb a 2020-ra vonatkozó ideiglenes adatokról szóló bizottsági értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül.

Ha egy EK- típusbizonyítvány 2.5.1.1.3., 2.5.1.2.3., 2.5.3.1. vagy 2.5.3.2. pontjában több mérési értéket rögzítenek, akkor az (1) bekezdésben említett MCO2,C,5 vagy MCO2,CD értéket e rendelkezés alkalmazásában a következőképpen kell meghatározni:

a) egy mérés esetén: az 1. vizsgálatnál rögzített vegyes érték;

b) két mérés esetén: az 1. és a 2. vizsgálatnál rögzített két vegyes érték átlaga;

c) három mérés esetén: az 1., a 2. és a 3. vizsgálatnál rögzített három vegyes érték átlaga.

7. cikk

A 293/2012/EU rendelet módosításai

A 293/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

(1) A 4. cikk a következő (10) bekezdéssel egészül ki: "(10) A 2020-ban vagy 2021-ben nyilvántartásba vett kifutó sorozatú járművek esetében a szóban forgó járművekhez az (EU) 2017/1152 bizottsági végrehajtási rendelet ( *1 ) 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározott, WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeket kell hozzárendelni az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátások kiszámításához.

(2) A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép: "6. cikk A tagállami adatok előkészítése A részletes ellenőrzési adatok összeállításakor a tagállamoknak a következő adatokat kell biztosítaniuk: a) az innovatív technológiai megoldásokkal működő gépjárművek vonatkozásában a fajlagos szén-dioxid-kibocsátások értéke, figyelmen kívül hagyva az ilyen technológiák alkalmazása révén elért, az 510/2011/EK rendelet 12. cikkének megfelelően figyelembe vett szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést; b) valamennyi gépjármű vonatkozásában az (EU) 2017/1152 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 3.2.8. pontjával összhangban meghatározott eltérési tényező és ellenőrzési tényező. Az 510/2011/EU rendelet II. mellékletének A. részében említett részletes adatok ellenére a tagállamoknak a 2017. december 31-ig nyomon követett adatok tekintetében az említett részben előírt paramétereken kívül csak az e cikk b) pontjában említett eltérési tényezőt és ellenőrzési tényezőt kell jelenteniük. 2018. január 1-jétől az 510/2011/EU rendelet II. mellékletének A. részében meghatározott valamennyi részletes adatot nyomon kell követni, és az 510/2011/EU rendelet II. mellékletének C. részében meghatározott formátumban továbbítani kell."

(3) A 7. cikket el kell hagyni.

(4) A 10. cikk a következőképpen módosul: a) az (1) bekezdés utolsó albekezdését el kell hagyni; b) a (3) és a (4) bekezdést el kell hagyni.

(5) A 10b. cikk helyébe a következő szöveg lép: "10b. cikk Az előzetes adategyüttes elkészítése (1) A gyártónak az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban megküldendő előzetes adategyüttesnek tartalmaznia kell mindazon rekordokat, amelyek a gyártó neve és a jármű-azonosító szám alapján a gyártónak tulajdoníthatók. Az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében említett központi nyilvántartás nem tartalmazhat adatot a jármű-azonosító számokra vonatkozóan. (2) A jármű-azonosító számok feldolgozása nem foglalhatja magában a jármű-azonosító számokkal összekapcsolható személyes adatok és a jármű-azonosító számok személyes adatokkal való összekapcsolására alkalmas más adatok feldolgozását."

(6) Az I. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 7. cikk 4. és 5. pontját 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

1. BEVEZETÉS

Ez a melléklet az egyedi N1 kategóriájú járművek NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeinek megállapítására szolgáló módszertant határozza meg.

2. WLTP SZERINTI INTERPOLÁCIÓS CSALÁD NEDC SZERINTI SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

2.1. Megfeleltetési eszköz

A típusjóváhagyó hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a 3. pont alkalmazásában referenciaként használt NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeket szimulációk révén határozzák meg, az e mellékletben foglalt rendelkezésekkel összhangban.

A Bizottságnak ehhez szimulációs eszközt (a továbbiakban: megfeleltetési eszköz) kell biztosítania letölthető, végrehajtható szoftver formájában. A nem külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek (NOVC-HEV) és a külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek (OVC-HEV) tekintetében a 3. pont alkalmazásában referenciaként használt, NEDC szerinti szén-dioxid-értékeket fizikai járművizsgálatokkal kell meghatározni a megfeleltetési eszközzel végzett szimulációk helyett. A fizikai méréseket az e mellékletben meghatározott fizikai járművizsgálatokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni. A fizikai járművizsgálatok bemeneti adatait a 2.4. pontnak megfelelően kell meghatározni és benyújtani a típusjóváhagyó hatóságnak vagy adott esetben a műszaki szolgálatnak.

2.1.1. Hozzáférés a megfeleltetési eszközhöz

A megfeleltetési eszközt a típusjóváhagyó hatóság vagy adott esetben a műszaki szolgálat számítógépére kell telepíteni az alábbi weboldalon megadott utasításokat követve:

[http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_hu.htm]

A típusjóváhagyó hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a megfeleltetési eszközt az e rendeletben foglalt követelményeknek és a felhasználói kézikönyvben ( 1 ) meghatározott utasításoknak megfelelően működtessék.

A Bizottságnak kérésre támogatást kell nyújtania a jóváhagyó hatóságok és a műszaki szolgálatok számára, amelyek e rendelet alkalmazásában használják a megfeleltetési eszközt. A támogatás iránti kéréseket a következő funkcionális elektronikus postafiókba ( 2 ) kell küldeni:

co2mpas@jrc.ec.europa.eu

A megfeleltetési eszközt más felhasználók számára is hozzáférhetővé kell tenni, azonban e felhasználók támogatást csak a rendelkezésre álló erőforrások keretein belül kaphatnak.

2.1.2. A megfeleltetési eszköz felhasználóinak kijelölése

A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a jóváhagyó hatóságnál és adott esetben a műszaki szolgálatnál a megfeleltetési eszköz futtatásáért felelős kapcsolattartó személyéről. Hatóságonként, illetve szolgálatonként csak egy kapcsolattartót lehet kijelölni. A Bizottságnak adott információknak a következőket kell tartalmazniuk: a szervezet neve, a felelős személy neve, a postai cím, az e-mail-cím és a telefonszám. Ezeket az információkat a következő funkcionális elektronikus postafiókba ( 3 ) kell küldeni:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

Elektronikus aláírókulcsot a megfeleltetési eszköz futtatásához kizárólag a kapcsolattartó kérésére lehet biztosítani ( 4 ). A Bizottságnak iránymutatást kell közzétennie az ilyen kérések tekintetében követendő eljárásról.

2.1.3. A megfeleltetési eszköz éves frissítése

A megfeleltetési eszköz teljesítményét folyamatosan felül kell vizsgálni, figyelembe véve különösen a 2.1.2. pontban említett kapcsolattartó személyek által adott információkat. A Bizottság adott esetben elkészíti az eszköz új verzióját, amelyet minden évben szeptember 1-jén kell kiadni. Az új verzió nem érinti a korábbi verziókkal kapott eredmények érvényességét.

Az új verzió a kiadás napjától alkalmazható a 3. pontban meghatározott eljárás alkalmazásában. A típusjóváhagyó hatóság vagy a műszaki szolgálat jóváhagyásával azonban a megfeleltetési eszköz előző verzióját az új verzió kiadását követő legfeljebb két hónapon keresztül tovább lehet használni.

A megfeleltetési eszköz eredményeit tartalmazó jelentésben fel kell tüntetni a megfeleltetési eszköznek a jóváhagyó hatóság vagy a műszaki szolgálat által alkalmazott verzióját, valamint annak a számítógépnek az operációs rendszerét, amelyen a megfeleltetési eszközt futtatták.

Amennyiben az új verzió alkalmazása szükségessé teszi az e rendeletben meghatározott rendelkezések kiigazítását, az új verzió kiadására mindaddig nem kerül sor, amíg a rendeletet ennek megfelelően nem módosították.

2.1.4. A megfeleltetési eszköz ad hoc jellegű kiigazításai

A 2.1.3. pont ellenére a megfeleltetési eszköznek a 3. pontban meghatározott eljárás alkalmazásában bekövetkező súlyos működési hibája esetén az eszköz új verzióját a lehető leghamarabb el kell készíteni és ki kell adni a működési hiba észlelését követően. Az új verzió, amelyet a kiadás napjától kell alkalmazni, nem érinti a korábbi verziókkal kapott eredmények érvényességét.

Amennyiben az új verzió alkalmazása szükségessé teszi az e rendeletben meghatározott rendelkezések kiigazítását, az új verzió kiadására mindaddig nem kerül sor, amíg a rendeletet ennek megfelelően nem módosították.

2.2. A szimulációs modell bemeneti adatainak meghatározásához felhasználandó, WLTP szerinti vizsgálati eredmények meghatározása

A megfeleltetési eszközzel végzett szimulációkhoz a bemeneti adatokat az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 4. almellékletének 4.2.1.2. pontjával összhangban meghatározott H járműre és adott esetben L járműre vonatkozó, WLTP szerinti vizsgálati eredményekből kell venni. Amennyiben a szóban forgó rendelet XXI. mellékletének A6/2. táblázatával összhangban több, WLTP szerinti típusjóváhagyási vizsgálatot végeznek H vagy L járművön, a bemeneti adatok meghatározásához a következő vizsgálati eredményeket kell figyelembe venni:

a) abban az esetben, ha két típusjóváhagyási vizsgálatot végeznek, a legnagyobb vegyes szén-dioxid-kibocsátási értékekről tanúskodó vizsgálati eredményeket kell figyelembe venni;

b) abban az esetben, ha három típusjóváhagyási vizsgálatot végeznek, a medián vegyes szén-dioxid-kibocsátási értékekről tanúskodó vizsgálati eredményeket kell figyelembe venni.

2.2a. A WLTP-vizsgálatra vonatkozó feltételek

Ahhoz, hogy a WLTP-vizsgálat e rendelet I. mellékletének 2.2. pontjával összhangban relevánsnak minősüljön, valamint a 2.4. pontban említett bemeneti adatok meghatározása céljából az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletében meghatározott vizsgálati feltételeket kell alkalmazni, a következő pontosításokkal:

a) a WLTP-vizsgálati eredményeknek az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének 2. függeléke és 8. almellékletének 2. függeléke szerinti, a szén-dioxid-kibocsátás tömege tekintetében történő korrekcióját az említett rendelet XXI. melléklete 6. almelléklete 2. függeléke 3.4.4. pontjának a) alpontjában és 8. almelléklete 2. függeléke 1.1.4. pontjának a) alpontjában foglalt rendelkezések ellenére valamennyi ilyen vizsgálatra alkalmazni kell;

b) az (EU) 2017/1151 rendeletben foglalt követelmények sérelme nélkül, ha a vizsgálati járművet olyan technológiákkal látták el - ideértve többek között a 2.4. pontban meghatározott bemeneti adatmátrix 42-50. bejegyzésében említetteket -, amelyek befolyásolják a jármű szén-dioxid-kibocsátási teljesítményét, és amelyeknek működniük kell a vizsgálat során, akkor az alkalmazott vizsgálati eljárástól (NEDC vagy WLTP) függetlenül e technológiákat működtetni kell a jármű vizsgálata alatt;

c) ha a vizsgálati jármű automata sebességváltóval van felszerelve, akkor az alkalmazott vizsgálati eljárástól függetlenül ugyanazt a járművezető által választható üzemmódot kell alkalmazni. Amennyiben az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 8. almelléklete 6. függeléke 1.2. c) alpontjának megfelelően a WLTP-vizsgálathoz a legjobb és legrosszabb esethez tartozó üzemmódokat alkalmazzák, a megfeleltetési eszközhöz, valamint az NEDC szerinti fizikai vizsgálathoz a legrosszabb esethez tartozó üzemmódot kell bemeneti adatként használni;

d) ha a vizsgálati jármű kézi sebességváltóval van felszerelve, az nmin_drive_set kifejezést az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 2. almelléklete 2. k) pontjának 3. alpontjában szereplő képlet alapján kell meghatározni. A jóváhagyó hatóság vagy adott esetben a műszaki szolgálat jóváhagyásával a gyártó ettől eltérő módon is kiszámíthatja a sebességváltási pontokat, feltéve, hogy az a jármű vezethetősége szempontjából indokolható, és hogy az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 2. almellékletének 3.4. pontjával összhangban alkalmazott további teljesítménybiztonsági tényező nem haladja meg a 20 %-ot.

Az a)-d) alpontban említett feltételek az e rendelet szerint végrehajtott megfeleltetés céljából alkalmazandók, és nem érintik az (EU) 2017/1151 rendeletben foglalt rendelkezéseket és az említett rendelet szerint megadott típusjóváhagyásokat.

2.2b. A WLTP-vizsgálatra vonatkozó feltételek alkalmazhatósága

A 2.2a. pont a)-d) alpontjában említett pontosításokat a következőkkel összhangban kell alkalmazni:

a) új járműtípusok esetében e rendelet hatálybalépésétől;

b) meglévő járműtípusok esetében a gyártónak azon járműtípusok tekintetében, amelyek magukban foglalják a 2020-ban forgalomba hozott járműveket, a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátania azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján a jóváhagyó hatóság megerősítheti, hogy a 2.2a. pont a)-d) alpontjaiban említett vizsgálati feltételek teljesültek-e a WLTP-jóváhagyási vizsgálatok során. E megerősítésnek tartalmaznia kell az interpolációs járműcsalád azonosítóját és az a)-d) alpontokban említett valamennyi vizsgálati feltételre vonatkozó megerősítést. A jóváhagyó hatóságnak át kell adnia a megerősítést a gyártó számára, és gondoskodnia kell arról, hogy a megerősítés rögzítésre kerüljön, és kérésre késedelem nélkül a Bizottság rendelkezésére álljon. Amennyiben a jóváhagyó hatóság egy vagy több említett vizsgálati feltétel esetében nem tudja megerősíteni a feltétel teljesülését, a gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy a szóban forgó interpolációs családra vonatkozóan új WLTP-vizsgálatot vagy adott esetben -vizsgálatsorozatot végezzenek az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 6. almellékletével összhangban, a jóváhagyó hatóság vagy adott esetben a műszaki szolgálat felügyelete alatt, a 2.2a. pont a)-d) alpontjában meghatározott vizsgálati feltételek, többek között az e rendelet szerinti, új megfeleltetés alkalmazásával. Amennyiben kizárólag a 2.2a. pont a) alpontjában említett vizsgálati feltétel nem teljesül, a gyártó új WLTP-vizsgálat végrehajtása nélkül korrigálhatja ezt az értéket a bemeneti mátrixban.

A jóváhagyó hatóságnak vagy adott esetben a kijelölt műszaki szolgálatnak rögzítenie kell a megismételt vizsgálatok vagy a korrekció és a megfeleltetés eredményeit az I. melléklet 5. pontjával összhangban, és a megismételt vizsgálatok bemeneti adatain alapuló teljes megfeleltetési dossziét legkésőbb 2021. április 30-ig továbbítania kell a Bizottságnak a 3.1.1.2. ponttal összhangban.

2.3. A megfeleltetési eszköz bemeneti adatainak és működési feltételeinek meghatározása

A megfeleltetési eszközzel végzett szimulációknál a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében említett vizsgálati feltételeket kell figyelembe venni az e melléklet 2.3.1-2.3.8. pontjában előírt pontosításokkal együtt.

A 3. pontban említett fizikai járműméréseket a szóban forgó rendeletben említett feltételekkel, az e mellékletben megadott pontosításokkal, és adott esetben a 2.4. pontban meghatározott bemeneti adatokkal kell elvégezni.

2.3.1. A jármű NEDC szerinti tehetetlenségének meghatározása

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

2.3.1.1.

Befejezett jármű esetében a kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád H járművének és adott esetben L járművének, valamint reprezentatív járművének NEDC szerinti referenciatömege

A WLTP szerinti interpolációs járműcsalád H és L járművének és a WLTP szerinti kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád R járművének NEDC szerinti referenciatömegét a következőképpen kell meghatározni:

ahol:

MRO: a H, az L, illetve az R vizsgálati járműnek az 510/2011/EU rendelet 3. cikke g) pontjában meghatározott menetkész tömege.

A szimulációkhoz és adott esetben a fizikai járművizsgálatokhoz bemeneti adatként használandó referenciatömeg a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. mellékletének 3. táblázatában meghatározott tehetetlenségi érték, amely egyenértékű az e pontnak megfelelően meghatározott RM referenciatömeggel, és amelyet TMn,L-lel, TMn,H-val és TMn,R-rel kell jelölni.

KÉP HIÁNYZIK

2.3.1.2.

A többlépcsős típusjóváhagyásra benyújtandó nem teljes járművek esetében a kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád reprezentatív járművének NEDC szerinti referenciatömege

N1 kategóriájú nem teljes járművek esetében a kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád reprezentatív járművének NEDC szerinti referenciatömegét (RMn,MSV) a következőképpen kell meghatározni:

ahol:

MRO: a 2.3.1.1. pont szerint meghatározott érték; és

DAM: a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 5. pontja szerint meghatározott érték.

A szimulációkhoz és adott esetben a fizikai járművizsgálatokhoz bemeneti adatként használandó referenciatömeg a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. mellékletének 3. táblázatában meghatározott tehetetlenségi érték, amely egyenértékű az e pontnak megfelelően meghatározott RM referenciatömeggel, és amelyet TMn,R-rel kell jelölni.

2.3.2. Az előkondicionálás hatásának meghatározása

A görgős fékpadnak a típusjóváhagyási vizsgálat végrehajtásához történő előkészítése során a járművet elő kell kondicionálni annak érdekében, hogy a kigurulási vizsgálat során alkalmazott körülményekhez hasonló feltételek alakuljanak ki. A WLTP-vizsgálat során alkalmazott előkezelési eljárás eltér az NEDC céljára alkalmazott eljárástól, ezért a jármű azonos kigurulási menetellenállás mellett nagyobb erőknek van kitéve a WLTP során. Ezt a különbséget 6 Newtonban kell megállapítani, és ezt az értéket kell használni az NEDC szerinti kigurulási menetellenállásnak a 2.3.8. pontnak megfelelően történő kiszámításához.

2.3.3. A 83. sz. ENSZ EGB-előírás 3.1.1. szakaszában említett környezeti feltételek

A megfeleltetési eszköz alkalmazásában a vizsgálati kamra hőmérsékletét 25 °C-ra kell beállítani.

A vizsgálati kamra hőmérsékletét a 3. pont szerinti fizikai járműmérés esetében is 25 °C-ra kell beállítani. A gyártó kérésére azonban a vizsgálati kamra hőmérsékletét a fizikai méréshez 20 °C és 25 °C közötti értékre is be lehet állítani.

2.3.4. Az akkumulátor kezdeti töltöttségi szintjének meghatározása

A megfeleltetési eszközzel végzett vizsgálat céljából az akkumulátor kezdeti töltöttségi szintjét legalább 99 %-ra kell beállítani. Fizikai járművizsgálatra ugyanez vonatkozik.

2.3.5. Az abroncsnyomásra vonatkozó előírások különbségének meghatározása

Az (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 6.6.3. pontja szerint a kigurulás során a kigurulási menetellenállás meghatározásához a jármű vizsgálati tömegéhez tartozó legkisebb ajánlott abroncsnyomást kell alkalmazni, míg az NEDC-ben nincs ilyen meghatározva. Az NEDC szerinti kigurulási menetellenállás 2.3.8. pontnak megfelelően történő kiszámításánál figyelembe veendő abroncsnyomás meghatározásához az abroncsnyomásnak - a jármű tengelyeire előírt eltérő abroncsnyomásokat figyelembe véve - a jármű NEDC szerinti referenciatömegéhez tartozó, az egyes tengelyeken a kiválasztott abroncsokra vonatkozóan megengedett legkisebb és legnagyobb abroncsnyomás átlagának a két tengely közötti átlagának kell lennie. A számítást a H és adott esetben az L és az R jármű esetében a következő képletek szerint kell elvégezni:

A H jármű esetében :

Az L jármű esetében :

Az R jármű esetében :

ahol:

Pmax,

a két tengelyen a kiválasztott abroncsokra vonatkozóan megengedett legnagyobb abroncsnyomások átlaga;

Pmin,

a két tengelyen a kiválasztott abroncsokra vonatkozóan megengedett legkisebb abroncsnyomások átlaga.

A járműre gyakorolt ellenállást illetően ennek megfelelő hatást a következő képletek segítségével kell kiszámítani a H, az L és az R járműre vonatkozóan:

A H jármű esetében :

Az L jármű esetében :

Az R jármű esetében :

2.3.6. A futófelület-bordázat mélységének meghatározása

A futófelület bordázatának megengedett legkisebb mélysége a WLTP-vizsgálathoz az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 4. almellékletének 4.2.2.2. pontja szerint a névleges érték 80 %-a, az NEDC-vizsgálathoz pedig a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. melléklete 7. függelékének 4.2. pontja értelmében a névleges érték 50 %-a. Ez a futófelület bordázatának mélységét tekintve átlagosan 2 mm eltérést eredményez a két eljárás között. A járműre gyakorolt ellenállást illetően ennek megfelelő hatást az NEDC szerinti kigurulási menetellenállás 2.3.8. pontnak megfelelően történő kiszámításához a következő képletek segítségével kell meghatározni a H, az L és az R járműre vonatkozóan:

A H jármű esetében :

Az L jármű esetében :

Az R jármű esetében :

ahol:

RMn,H, RMn,L és RMn,R a H, az L és az R járműnek a 2.3.1.1. pont szerint meghatározott referenciatömege.

2.3.7. A forgó részek tehetetlenségének meghatározása

A megfeleltetési eszköz alkalmazásában:

A WLTP-vizsgálat szimulációja során négy forgó kereket kell figyelembe venni, míg az NEDC-vizsgálatok során csak kettőt. Ennek a járműre gyakorolt erőkre kifejtett hatását a 2.3.8.1.1. pont a) 3. alpontjában meghatározott képleteknek megfelelően kell figyelembe venni.

A megfeleltetési eszközben a gyorsulásnak és a lassulásnak az NEDC-szimulációhoz történő kiszámításához csak két forgó kerék tehetetlenségét kell figyelembe venni.

A fizikai vizsgálat alkalmazásában:

A WLTP keretében végzett kigurulási vizsgálathoz történő beállítás során a kigurulási időket a vonatkozó vizsgálati tömeget és a forgó tömeg hatását (az MRO és 25 kg összegének 3 %-a) figyelembe véve kell átalakítani erőkké, és fordítva. Az NEDC keretében végzett kigurulási vizsgálathoz történő beállítás során a kigurulási időket a forgó tömeg hatását figyelmen kívül hagyva (csak a 2.3.1. pontban kiszámított, NEDC szerinti tehetetlenséget alkalmazva) kell átalakítani erőkké, és fordítva.

2.3.8. Az NEDC szerinti kigurulási menetellenállás meghatározása

2.3.8.1. Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 4. almellékletének 1-4. és 6. pontjával összhangban meghatározott, WLTP szerinti kigurulási menetellenállása esetében

Az N1 kategóriájú teljes járművek NEDC szerinti kigurulási menetellenállási együtthatóit a H jármű esetében a 2.3.8.1.1. pontban, az L jármű esetében pedig a 2.3.8.1.2. pontban meghatározott képletek szerint, azok a) és b) pontja alapján kell kiszámítani.

Eltérő rendelkezés hiányában mind a szimulációk, mind a fizikai járművizsgálatok esetében ezeket a képleteket kell alkalmazni.

A típusjóváhagyó hatóságnak vagy adott esetben a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell, hogy az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 7. almellékletének 3.2.3.2.2.3. pontjában említett szélcsatorna-létesítmény alkalmas-e arra, hogy pontosan meghatározza a Δ(Cd × Af) értékeket. Amennyiben a szélcsatorna-létesítmény nem alkalmas, a járműcsaládhoz tartozó valamennyi járműre a legnagyobb aerodinamikus légellenállást kell alkalmazni.

a) A szóban forgó képtelekben említett WLTP szerinti kigurulási menetellenállási együtthatók és vizsgálatitömeg-értékek az (EU) 2017/1151 rendeletnek megfelelően az interpolációs család tekintetében meghatározott H és L járműre kapott értékek.

b) Az a) pont ellenére, amennyiben a WLTP szerinti H és/vagy L járműnek az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 7. almellékletének 5. pontjával összhangban meghatározott ciklus-energiaigénye nem felel meg az NEDC szerinti H és/vagy L jármű legmagasabb, illetve legalacsonyabb ciklus-energiaigényének, akkor az NEDC szerinti kigurulási menetellenállási együtthatókat az alábbiak valamelyikével összhangban kell meghatározni: i. az interpolációs családhoz tartozó, legmagasabb, illetve legalacsonyabb NEDC szerinti ciklus-energiaigényű egyedi jármű alapján; ii. az interpolációs családba tartozó egyedi járművek kigurulási menetellenállás szempontjából releváns jellemzői, vagyis aerodinamikus légellenállása, gördülési ellenállása és tömege legmagasabb, illetve legalacsonyabb értékének kombinációja alapján. A gyártó választja meg, hogy az i. és a ii. pontban meghatározott eljárás közül melyiket alkalmazza.

A b) pontot kell alkalmazni a 2019. január 1-jétől, illetőleg a gyártó kérésére ennél korábbi időponttól kezdve megadott új kibocsátási típusjóváhagyásokra.

2.3.8.1.1. A H járműre vonatkozó, NEDC szerinti kigurulási menetellenállási együtthatók meghatározása

Amennyiben a 4.2.1.4.2. ponttal összhangban ezt a számítási eljárást alkalmazzák egy egyedi jármű esetében, akkor az NEDC szerinti egyedi járműének megfelelő WLTP szerinti kigurulási menetellenállást és vizsgálati tömeget kell használni, kizárva a nem kötelező berendezések hatását.

a) A H járműre vonatkozó, Newtonban (N) kifejezett F0,n kigurulási menetellenállási együtthatót a következőképpen kell meghatározni: 1. Az eltérő tehetetlenség hatása: ahol a képletben szereplő tényezők megegyeznek a 2.3.1. pontban meghatározott tényezőkkel, kivéve a következőket: F 0w,H a H jármű WLTP-vizsgálatához meghatározott F0 kigurulási menetellenállási együttható, és TMw,H a H jármű WLTP-vizsgálatához használt vizsgálati tömeg. 2. Az eltérő abroncsnyomás hatása: ahol a képletben szereplő tényezők megegyeznek a 2.3.5. pontban meghatározott tényezőkkel. 3. A forgó részek tehetetlenségének hatása: Fizikai járművizsgálat esetén a következő képletet kell alkalmazni: 4. A futófelület-bordázat eltérő mélységének hatása: ahol a képletben szereplő tényezők megegyeznek a 2.3.6. pontban meghatározott tényezőkkel. 5. Az előkondicionálás hatása: Fizikai járművizsgálat esetén az előkondicionálás hatására vonatkozó korrekciót nem kell alkalmazni.

b) A H járműre vonatkozó F1n kigurulási menetellenállási együtthatót a következőképpen kell meghatározni: A forgó részek tehetetlenségének hatása: Fizikai járművizsgálat esetén a következő képletet kell alkalmazni:

c) A H járműre vonatkozó F2n kigurulási menetellenállási együtthatót a következőképpen kell meghatározni: A forgó részek tehetetlenségének hatása: Fizikai járművizsgálat esetén a következő képletet kell alkalmazni: Ahol az tényező a H jármű WLTP-vizsgálatához meghatározott F2 kigurulási menetellenállási együttható, amelyből az összes nem kötelező berendezés hatását kizárták.

2.3.8.1.2. Az L járműre vonatkozó, NEDC szerinti kigurulási menetellenállási együtthatók meghatározása

a) Az L járműre vonatkozó F0,n kigurulási menetellenállási együtthatót a következőképpen kell meghatározni: 1. Az eltérő tehetetlenség hatása: ahol a képletben szereplő tényezők megegyeznek a 2.3.1. pontban meghatározott tényezőkkel, kivéve az F 0w,L -t, amely az L jármű WLTP-vizsgálatához meghatározott F0 kigurulási menetellenállási együttható, és a TMw,L-t, amely az L jármű WLTP-vizsgálatához használt vizsgálati tömeg. 2. Az eltérő abroncsnyomás hatása: ahol a képletben szereplő tényezők megegyeznek a 2.3.5. pontban meghatározott tényezőkkel. 3. A forgó részek tehetetlenségének hatása: Fizikai járművizsgálat esetén a következő képletet kell alkalmazni: 4. A futófelület-bordázat eltérő mélységének hatása: ahol a képletben szereplő tényezők megegyeznek a 2.3.6. pontban meghatározott tényezőkkel. 5. Az előkondicionálás hatása: Fizikai járművizsgálat esetén az előkondicionálás hatására vonatkozó korrekciót nem kell alkalmazni.

b) Az L járműre vonatkozó F1n kigurulási menetellenállási együtthatót a következőképpen kell meghatározni: A forgó részek tehetetlenségének hatása: Fizikai járművizsgálat esetén a következő képletet kell alkalmazni: ahol a képletben szereplő tényezők megegyeznek a 2.3.7. pontban meghatározott tényezőkkel, kivéve az F1w,L-t, amely az L jármű WLTP-vizsgálatához meghatározott F1 kigurulási menetellenállási együttható.

c) Az L járműre vonatkozó F2n kigurulási menetellenállási együtthatót a következőképpen kell meghatározni: A forgó részek tehetetlenségének hatása: Fizikai járművizsgálat esetén a következő képletet kell alkalmazni: Ahol az tényező az L jármű WLTP-vizsgálatához meghatározott F2 kigurulási menetellenállási együttható, amelyből az összes nem kötelező berendezés hatását kizárták.

2.3.8.2. N1 kategóriájú teljes és nem teljes járművek NEDC szerinti kigurulási menetellenállásainak meghatározása abban az esetben, ahol a WLTP-vizsgálat alkalmazásában a kigurulási menetellenállásokat az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 4. almellékletének 5.1. pontjával összhangban határozták meg

2.3.8.2.1. Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 4. almellékletének 5.1. pontja szerinti kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád - N1 kategóriájú teljes járművek Amennyiben egy teljes jármű kigurulási menetellenállását az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 4. almellékletének 5.1. pontjával összhangban számították ki, a megfeleltetési eszközzel végzett szimulációkhoz bemeneti adatként használandó, NEDC szerinti kigurulási menetellenállást a következőképpen kell meghatározni: a) Az NEDC szerinti kigurulási menetellenállási együtthatók táblázatba foglalva a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. mellékletének 3. táblázata szerint H jármű: L jármű: ahol: F 0n,i , F 1n,i , F 2n,i ahol i = H,L H vagy az L járműre vonatkozó, NEDC szerinti kigurulási menetellenállási együtthatók; T 0n,i , T 2n,i , ahol i = H,L a H vagy az L járműre vonatkozó, a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. mellékletének 3. táblázatában meghatározott, NEDC szerinti görgősfékpad-együtthatók; A W,H/L , B W,H/L , C W,H/L az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 4. almellékletének 7. és 8. pontjával összhangban a görgős fékpad előkészítéséhez használt jármű görgősfékpad-együtthatói. Fizikai járművizsgálat esetén a vizsgálatot az L vagy a H járműre vonatkozó, a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. mellékletének 3. táblázatában meghatározott, NEDC szerinti görgősfékpad-együtthatókkal kell elvégezni. b) NEDC szerinti kigurulási menetellenállási együtthatók, amennyiben a táblázatba foglalt NEDC-értékeket nem használják A legalább 3 000 kg műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegű járművek esetében az NEDC szerinti kigurulási menetellenállási együtthatókat a gyártó kérésére meg lehet határozni a 2.3.8.1. pont szerint.

2.3.8.2.2. Amennyiben egy N1 kategóriájú nem teljes jármű kigurulási menetellenállását az (EU) 2017/1151 rendelet XII. mellékletének 2.2. pontjával és XXI. melléklete 4. almellékletének 5.1. pontjával összhangban számították ki, a megfeleltetési eszközzel végzett szimulációkhoz bemeneti adatként használandó, NEDC szerinti kigurulási menetellenállást a következőképpen kell meghatározni: ahol: Fizikai járművizsgálat esetén a vizsgálatot az R járműre vonatkozó, a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. mellékletének 3. táblázatában meghatározott, NEDC szerinti görgősfékpad-együtthatókkal kell elvégezni.

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

F 0 n,R , F 1 n,R , F 2 n,R

a reprezentatív járműre vonatkozó, NEDC szerinti kigurulási menetellenállási együtthatók;

T 0 n,R , T 2 n,R

a reprezentatív járműre vonatkozó, a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. mellékletének 3. táblázatában meghatározott, NEDC szerinti görgősfékpad-együtthatók;

AW,L/H, BW,L/H, CW,L/H

az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 4. almellékletének 7. és 8. pontjával összhangban a görgős fékpad előkészítéséhez használt jármű görgősfékpad-együtthatói.

2.3.8.3.

Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 4. almellékletének 5.2. pontja szerinti alapértelmezett kigurulási menetellenállások

Amennyiben az alapértelmezett kigurulási menetellenállásokat az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 4. almellékletének 5.2. pontjával összhangban számították ki, az NEDC szerinti kigurulási menetellenállásokat e melléklet 2.3.8.2.1. pont a) alpontja szerint kell kiszámítani.

Fizikai járművizsgálat esetén a vizsgálatot a H vagy az L járműre vonatkozó, a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. mellékletének 3. táblázatában meghatározott, NEDC szerinti görgősfékpad-együtthatókkal kell elvégezni.

2.3.8.3.a) Az (EU) 2017/1151 rendelet alapján megadott kibocsátási típusjóváhagyások kiterjesztése

Abban az esetben, ha egy (EU) 2017/1151 rendelet alapján megadott kibocsátási típusjóváhagyást olyan új járműveknek a CO2 interpolációs családba való felvétele miatt terjesztenek ki, amelyek NEDC szerinti CO2-kibocsátási értékei a H járműénél magasabbak, illetve az L járműénél alacsonyabbak, a megfeleltetés céljából az alábbiakat kell alkalmazni: a)

ha az interpolációs családhoz tartozó, NEDC szerinti H és L jármű közötti különbség legalább 5 g CO2/km, akkor az adott család esetében meghatározott NEDC interpolációs egyenes kiterjeszthető azzal a feltétellel, hogy a 3. pontban foglaltak szerint az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 3.1.1. pontjában említett WLTP-járművizsgálatból származó bemeneti adatok alapján meghatározott NEDC CO2-kibocsátási értékek nem haladják meg az NEDC interpolációs egyenes alapján meghatározott CO2-kibocsátási értékeket; b)

ha az NEDC szerinti H és L jármű közötti különbség 5 g CO2/km-nél kisebb, az interpolációs egyenes nem terjeszthető ki.

Az a) esetben a CO2-referenciakibocsátásokat a 3.1.1.2. és 3.2.6. pontban említett kiválasztást mellőzve kell meghatározni.

A b) esetben, illetőleg abban az esetben, ha az a) pontban említett CO2-referenciakibocsátások az interpolációs egyenes felett helyezkednek el, az NEDC szerinti H és L járművet e melléklet 2. és 3. pontjával összhangban kell meghatározni.

Az a) pontot kell alkalmazni a 2019. január 1-jétől, illetőleg a gyártó kérésére ennél korábbi időponttól kezdve megadott, új járműtípusokra való kiterjesztésekre.

2.4. A bemeneti adatok mátrixa

A gyártó a 2.2. pontnak megfelelően minden egyes H és L kategóriájú járműre vonatkozóan meghatározza a bemeneti adatokat, és az 1. táblázatban meghatározott mátrixot kitöltve benyújtja a típusjóváhagyó hatóságnak vagy adott esetben a vizsgálat elvégzésére kijelölt műszaki szolgálatnak, a 31., a 32. és a 33. pont (az NEDC szerinti kigurulási menetellenállások) kivételével, amelyeket a típusjóváhagyó hatóság vagy a műszaki szolgálat számít ki a 2.3.8. pontban meghatározott képletek alapján. A bemeneti adatmátrixot minden egyes elvégzett WLTP-vizsgálatra vonatkozóan ki kell tölteni.

A típusjóváhagyó hatóságnak vagy műszaki szolgálatnak független módon ellenőriznie és igazolnia kell a gyártó által megadott bemeneti adatok helyességét. Kétség esetén a típusjóváhagyó hatóságnak vagy a műszaki szolgálatnak a gyártó által szolgáltatott információktól függetlenül meg kell határoznia a megfelelő bemeneti adatokat, vagy adott esetben a 3.2.7. és a 3.2.8. pontnak megfelelően kell eljárnia.

1. táblázat

A megfeleltetési eszköz bemeneti adatainak mátrixa

SorszámA megfeleltetési eszköz bemeneti paramétereiMértékegységForrásMegjegyzések
1.Tüzelőanyag-típusAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.2.2.1. pontjaDízel/benzin/LPG/földgáz vagy biometán/etanol (E85)/biodízel
2.A tüzelőanyag alsó fűtőértékekJ/kgA gyártó és/vagy a műszaki szolgálat nyilatkozata
3.A tüzelőanyag széntartalma%A gyártó és/vagy a műszaki szolgálat nyilatkozataA tüzelőanyag széntartalmának tömegszázaléka Pl. 85,5 %
4.MotortípusAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.2.1.1. pontjaSzikragyújtás vagy kompressziós gyújtás
5.HengerűrtartalomccAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.2.1.3. pontja
6.Motor löketemmAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.2.1.2.2. pontja
7.Névleges motorteljesítménykW … min–1Az (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.2.1.8. pontja
8.A motor névleges teljesítményéhez tartozó fordulatszámamin–1Az (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.2.1.8. pontjaA motor legnagyobb hasznos teljesítményéhez tartozó fordulatszáma
9.Magas alapjárati fordulatszám (*1)min–1Az (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.2.1.6.1. pontja
10.Legnagyobb hasznos nyomaték (*1)Nm … min–1 fordulatszámonAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.2.1.10. pontja
11.T1 ábra szerinti fordulatszám (*1)fordulat/percAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 2. almellékleteTömb
12.T1 ábra szerinti nyomaték (*1)NmAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 2. almellékleteTömb
13.T1 ábra szerinti teljesítmény (*1)kWAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 2. almellékleteTömb
14.A motor alapjárati fordulatszámafordulat/percAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 2. almellékleteAlapjárati fordulatszám meleg állapotban
15.A motor alapjárati tüzelőanyag-fogyasztásag/sA gyártó nyilatkozataAlapjárati tüzelőanyag-fogyasztás meleg állapotban
16.VégáttételekAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 4.6. pontjaVégáttétel
17.Abroncs kódja (*2)Az (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 6. pontjaA WLTP-vizsgálathoz használt abroncsok abroncskódja (pl. P195/55R1685H)
18.Sebességváltó típusaAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 4.5. pontjaautomata/kézi/CVT
19.NyomatékváltóA gyártó nyilatkozata0 = Nem, 1 = Igen; A jármű alkalmaz nyomatékváltót?
20.Tüzelőanyag-megtakarító eszköz automata sebességváltóhozA gyártó nyilatkozata0 = Nem, 1 = Igen
Ha ennek 1 az értéke, akkor a megfeleltetési eszköz állandó sebességen történő vezetésnél magasabb sebességfokozatot alkalmazhat, mint tranziens körülmények között.
21.Vezetési üzemmódAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 5. almellékletének 2.3.1. pontjaKétkerékmeghajtás, négykerékmeghajtás.
22.A start-stop funkció aktivitási idejesecA gyártó nyilatkozataA start-stop funkció aktivitási ideje a vizsgálat kezdete óta
23.A generátor névleges feszültségeVAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.4.4.5. pontja
24.Munkaakkumulátor kapacitásaAhAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.4.4.5. pontja
25.A WLTP-vizsgálat kiindulási környezeti hőmérséklete°CAlapértelmezett érték = 23 °C
WLTP-vizsgálati mérés
26.A generátor legnagyobb teljesítményekWA gyártó nyilatkozata
27.A generátor hatékonyságaA gyártó nyilatkozataAz alapértelmezett érték = 0,67
28.Áttételi viszonyszámokAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 4.6. pontjaTömb: 1. sebességfokozat viszonyszáma, 2. sebességfokozat viszonyszáma stb.
29.A jármű sebességének a motor fordulatszámához viszonyított aránya (*2)(km/h)/(fordulat/perc)A gyártó nyilatkozataTömb: [az állandó sebesség és a fordulatszám viszonyszáma az 1. sebességfokozatban, az állandó sebesség és a fordulatszám viszonyszáma a 2. sebességfokozatban, ...]; A sebességváltó áttételeinek alternatívája
30.A jármű NEDC szerinti tehetetlenségekgA 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. mellékletének 3. táblázata. A típusjóváhagyó hatóságnak vagy a műszaki szolgálatnak kell kitöltenieE melléklet 2.3.1. pontjával összhangban kell meghatározni.
31.F0 NEDCNE melléklet 2.3.8. pontja A típusjóváhagyó hatóságnak vagy a műszaki szolgálatnak kell kitöltenieF0 kigurulási menetellenállási együttható
32.F1 NEDCN/(km/h) 2UgyanazF1 kigurulási menetellenállási együttható
33.F2 NEDCN/(km/h)2UgyanazF2 kigurulási menetellenállási együttható
34.A tehetetlenség beállítása [WLTP]kgAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 4. almellékletének 2.5.3. pontjaWLTP vizsgálat során a görgős fékpadon kifejtett tehetetlenség”;
35.F0 WLTPNAz (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 3. függelékében található adatközlő lap függelékének 2.4.8. pontjaF0 kigurulási menetellenállási együttható
36.F1 WLTPN/(km/h)2UgyanazF1 kigurulási menetellenállási együttható
37.F2 WLTPN/(km/h)2UgyanazF2 kigurulási menetellenállási együttható
38.WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték, 1. szakasz (a töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó érték a nem külső feltöltésű és külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek esetében)gCO2/kmAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 8a. függelékének
2.1.1.2.1. pontja
MCO2,p,1 nem korrigált mért érték az alacsony sebességű szakaszban
39.WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték, 2. szakasz (a töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó érték a nem külső feltöltésű és külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek esetében)gCO2/kmUgyanaz.MCO2,p,1 nem korrigált mért érték a közepes sebességű szakaszban
40.WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték, 3. szakasz (a töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó érték a nem külső feltöltésű és külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek esetében)gCO2/kmUgyanaz.MCO2,p,1 nem korrigált mért érték a magas sebességű szakaszban
41.WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték, 4. szakasz (a töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó érték a nem külső feltöltésű és külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek esetében)gCO2/kmUgyanaz.MCO2,p,1 nem korrigált mért érték a rendkívül magas sebességű szakaszban
42.Turbófeltöltő vagy töltőkompresszorA gyártó nyilatkozata0 = Nem | 1 = Igen — Rendelkezik-e a jármű bármilyen töltőrendszerrel?
43.Start-stopA gyártó nyilatkozata0 = Nem | 1 = Igen — Rendelkezik-e a jármű start-stop rendszerrel?
44.Fékenergia-visszanyerésA gyártó nyilatkozata0 = Nem | 1 = Igen – Alkalmaz-e a jármű energia-visszatápláló technológiákat?
45.Állítható szelepvezérlő rendszerA gyártó nyilatkozata0 = Nem | 1 = Igen — Rendelkezik-e a motor állítható szelepvezérlő rendszerrel?
46.HőgazdálkodásA gyártó nyilatkozata0 = Nem | 1 = Igen – Alkalmaz-e a jármű olyan technológiákat, amelyek aktívan befolyásolják a sebességváltó hőmérsékletét?
47.Közvetlen befecskendezés/szívótorok-befecskendezésA gyártó nyilatkozata0 = PFI | 1 = DI
48.Szegénykeverékes égésA gyártó nyilatkozata0 = Nem | 1 = Igen – Alkalmaz-e a motor szegénykeverékes égést?
49.HengerdeaktiválásA gyártó nyilatkozata0 = Nem | 1 = Igen — Rendelkezik-e a motor hengerdeaktiváló rendszerrel?
50.Kipufogógáz-visszavezetésA gyártó nyilatkozata0 = Nem | 1 = Igen — Rendelkezik-e a jármű külső kipufogógáz-visszavezető rendszerrel?
51.RészecskeszűrőA gyártó nyilatkozata0 = Nem | 1 = Igen — Rendelkezik-e a jármű részecskeszűrővel?
52.Szelektív katalitikus redukció (SCR)A gyártó nyilatkozata0 = Nem | 1 = Igen — Rendelkezik-e a jármű SCR-rendszerrel?
53.Szegénykeverékes NOx-csapdaA gyártó nyilatkozata0 = Nem | 1 = Igen — Rendelkezik-e a jármű szegénykeverékes NOx-csapdával?
54.WLTP időtartamasecWLTP-vizsgálati mérés (az e melléklet 2.2. pontjával összhangban meghatározva)Tömb: Az OBD és a görgős fékpad adatai, 1 Hz
55.WLTP szerinti sebesség (elméleti)km/hAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 1. almellékletében szereplő meghatározás szerintTömb: 1 Hz, felbontás: 0,1 km/h. Ha nincs külön megadva, akkor az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 1. almellékletének 6. pontjában és különösen az A1/7–A1/9., az A1/11. és az A1/12. táblázatban meghatározott sebességprofil alkalmazandó
56.WLTP szerinti sebesség (tényleges)km/hWLTP-vizsgálati mérés (az e melléklet 2.2. pontjával összhangban meghatározva)Tömb: az OBD és a görgős fékpad adatai, 1 Hz az OBD és 10 Hz a görgős fékpad esetében, 0,1 km/h-s felbontás
57.WLTP szerinti áttétel (elméleti)Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 2. almellékletében szereplő meghatározás szerintTömb: 1 Hz. A H és az L járműre vonatkozó elméleti sebességváltás (adott esetben)
58.WLTP szerinti motorfordulatszámfordulat/percWLTP-vizsgálati mérés (az e melléklet 2.2. pontjával összhangban meghatározva)Tömb: 1 Hz, 10 fordulat/perces felbontás az OBD-től
59.WLTP szerinti hűtőközeg-hőmérséklet°CUgyanazTömb: az OBD adatai, 1 Hz, 1 °C-os felbontás
60.WLTP során alkalmazott generátor (DC/DC átalakító – alacsony feszültségű oldal – NOVC és OVC-HEV esetében) áramerősségeAAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének 2. függelékében az alacsony feszültségű akkumulátor áramerősségére vonatkozóan szereplő meghatározás szerintTömb: 1 Hz, 0,1 A felbontás, a görgős fékpaddal összehangolt külső mérőeszköz
61.Munkaakkumulátor áramerősségeAAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének 2. függelékében szereplő meghatározás szerintTömb: 1 Hz (a műszer mintavételi frekvenciája: 20 Hz), 0,1 A-es felbontás, a görgős fékpaddal összehangolt külső mérőeszköz.
62.WLTP szerinti számított terhelésA 83. sz. ENSZ EGB-előírás 11. mellékletében szereplő meghatározás szerintTömb: az OBD adatai, legalább 1 Hz (nagyobb gyakoriság lehetséges, 1 % felbontás) WLTP-vizsgálati mérési eredmény
63.A gyártó által megadott NEDC szerinti vegyes szén-dioxid-kibocsátási értékekg CO2/kmE melléklet 3.2. pontjának alkalmazásábanAz NEDC szerinti vizsgálathoz alkalmazott, gyártó által megadott érték Periodikusan regeneráló rendszerrel felszerelt járművek esetében az értéket Ki-vel kell korrigálni.
64.NEDC szerinti sebesség (elméleti)km/hA 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4. mellékletének 6. pontjában szereplő meghatározás szerintTömb: 1 Hz, felbontás: 0,1 km/h. Ha a sebességprofil nincs megadva, a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4. mellékletének 6. pontjában meghatározott sebességprofilt kell alkalmazni.
65.NEDC szerinti sebességfokozat (elméleti)A 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4. mellékletének 6. pontjában szereplő meghatározás szerintTömb: 1 Hz. Ha a sebességprofil nincs megadva, a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4. mellékletének 6. pontjában meghatározott sebességprofilt kell alkalmazni.
66.Interpolációs család azonosító számaAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 5.0. pontja
67.Ki regenerációs tényező multiplikatív/additív a H és az L járműre vonatkozóanAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének 1. függelékePeriodikusan regeneráló rendszerrel nem rendelkező járművek esetében ennek értéke 1.
68.Hengerek számaA gyártó nyilatkozataHengerszám (legkésőbb 2019. január 1-jétől kezdődően meg kell adni)
69.A tüzelőanyag fűtőértékekWh/lAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének 2. függelékeAz (EU) 2017/1151 rendelet A6.App2/1. táblázata szerinti érték
70.Tüzelőanyag-fogyasztás a WLTP-vizsgálat során a H és az L járműre vonatkozóanl/100 kmAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 7. almellékletének 6. függelékeAz 1. típusú vizsgálat kiegyensúlyozatlan tüzelőanyag-fogyasztása
71.Az újratölthető elektromosenergia-tároló rendszer névleges feszültségeVA DIN EN 60050–482 szabvány szerintAz alacsony feszültségű akkumulátorok esetében az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének 2. függeléke szerint
72.A környezeti hőmérséklet-korrekciós vizsgálati (ATCT) járműcsalád korrekciós tényezőjeAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 6a. almellékleteA környezeti hőmérséklet-korrekciós vizsgálati (ATCT) járműcsalád korrekciós tényezője (14 °C korrekció)
73.A WLTP-vizsgálat sebesség- és távolságkorrekciója(EU) 2017/1151 rendeletVégeztek korrekciót?
0 = Nem | 1 = Igen
74.A WLTP-vizsgálat töltési egyensúly-korrekciója (RCB)Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének 2. függelékeVégeztek korrekciót?
0 = Nem | 1 = Igen
76.A WLTP szerinti, megadott érték a H és az L járműre vonatkozóang/kmA gyártó nyilatkozataA H és az L járműre vonatkozó, megadott WLTP-érték, amelynek (adott esetben) az összes korrekciót tartalmaznia kell
77.A WLTP szerinti, mért és korrigált CO2-érték (a töltést fenntartó üzemmódhoz tartozó érték a nem külső feltöltésű és külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek esetében) a H és/vagy az L járműre vonatkozóang/kmAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 8a. függelékének 2.1.1.2.1. pontjaA H és az L járműre vonatkozó, vegyes, mért CO2-kibocsátás az összes alkalmazandó korrekció után, MCO2,C,5. 2 vagy 3 WLTP-vizsgálat esetén valamennyi mért eredményt meg kell adni (a NOVC és OVC-HEV járműveket kivéve, amelyek esetében csak a végleges típus-jóváhagyási értéket kell megadni).
78.Megismételt WLTP-vizsgálatAz I. melléklet 2.2b. pontjának b) alpontjaMeg kell adni, hogy az I. melléklet 2.2a. pontjának a)–d) alpontjában említett vizsgálati feltételek közül melyeket vizsgálták újra.
79.WLTP szerinti, töltéslemerítő üzemmód szén-dioxid-kibocsátási eredményei (vegyes)gCO2/kmAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 4. függelékének 2.5.3.2. pontjaMCO2,CD töltéslemerítő üzemállapothoz tartozó vegyes szén-dioxid-kibocsátás tömege (2 vagy 3 vizsgálat esetén átlagértékek) az I. típusú vizsgálat esetében, az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 4.1.2. pontja szerint kiszámítva (csak OVC-HEV esetében)
80.WLTP szerinti, használati tényező szerint súlyozott vegyes (mért) szén-dioxid-kibocsátásgCO2/kmAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 4.1.3.1. pontja szerint kiszámítvaSzámított súlyozott vegyes (mért) eredmények az e rendelet 7a. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint (csak OVC-HEV esetében)
81.WLTP szerinti, használati tényező szerint súlyozott vegyes szén-dioxid-kibocsátás (megadott)gCO2/kmAz EK-típusbizonyítvány 2.5.3.3. pontjaSzámított súlyozott vegyes (megadott) eredmények az EK-típusbizonyítvány 2.5.3.3. pontjából (csak OVC-HEV esetében)
82.WLTP szerinti egyenértékű teljes elektromos hatósugár (vegyes)kmAz EK-típusbizonyítvány 2.5.3.7.2. pontja (EAER)Vegyes egyenértékű teljes elektromos hatósugár (EAER) (csak OVC-HEV esetében)
83.Az átmeneti ciklus sorszámaAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 8a. függelékének 2.1.1.4.1.4. pontjaOVC-HEV esetében fel kell tüntetni az átmeneti ciklus sorszámát
84.Az egyes töltéslemerítési vizsgálatok REECi relatív elektromos energiaváltozásaAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 3.2.4.5.2. pontja szerint kiszámítvaMinden egyes töltéslemerítő vizsgálathoz meg kell adni a REECi értéket.
85.NEDC szerinti, töltést fenntartó üzemállapothoz tartozó szén-dioxid-kibocsátás (megadott, B. feltétel)gCO2/kmAdatközlő lap (az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 3. függeléke)
(NOVC-HEV esetében a 3.5.7.2.1. pont; OVC-HEV esetében a 3.5.7.2.2. pont)
Eredetiberendezés-gyártó nyilatkozata
NOVC-HEV esetében: Megadott, vegyes, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték; OVC-HEV esetében: Megadott, vegyes, töltést fenntartó üzemállapothoz tartozó szén-dioxid-kibocsátás tömege (NEDC szerinti B. feltétel).
86.NEDC szerinti, töltéslemerítő üzemállapothoz tartozó szén-dioxid-kibocsátás (megadott, A. feltétel)gCO2/kmAdatközlő lap (az (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.5.7.2.3. pontja)Vegyes, töltést lemerítő üzemállapothoz tartozó szén-dioxid-kibocsátás, eredetiberendezés-gyártó nyilatkozata (csak OVC-HEV esetében)
87.NEDC szerinti, súlyozott vegyes szén-dioxid-kibocsátás (megadott)gCO2/kmEredetiberendezés-gyártó nyilatkozataEredetiberendezés-gyártó nyilatkozata (csak OVC-HEV esetében)
88.NEDC szerinti elektromos hatósugár OVC-HEV esetében (megadott)kmEredetiberendezés-gyártó nyilatkozataEredetiberendezés-gyártó nyilatkozata (csak OVC-HEV esetében)
89.KCO2 tényező a töltést fenntartó üzemmód korrekciójához(g/km)/(Wh/km)Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 8. almelléklete 2. függelékének 2.3.2. pontjaRCB szén-dioxid-tömegkibocsátási korrekciós együttható NOVC-HEV és OVC-HEV esetében
90.Hibrid járművek konfigurációja (P0, P1, P2, P2 (bolygókerekes hajtómű), P3 vagy P4) (*3)Van-e a járműben olyan elektromos gép, amelyet a jármű meghajtására vagy a P0, P1, P2, P2 (bolygókerekes hajtómű), P3 vagy P4 helyzetben elektromosenergia-termelésre vagy ezek kombinációjára használnak?
Eredetiberendezés-gyártó nyilatkozata
91.Az egyes elektromos gépek legnagyobb kimenő teljesítménye (P0, P1, P2, P2 bolygókerekes hajtómű, P3 vagy P4) (*3)kWAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.3.1.1.1. pontjaEredetiberendezés-gyártó nyilatkozata
92.Az egyes elektromos gépek legnagyobb kimenő nyomatéka (P0, P1, P2, P2 bolygókerekes hajtómű, P3 vagy P4) (*3)NmEredetiberendezés-gyártó nyilatkozata
93.Az egyes elektromos gépek esetében az elektromos gép fordulatszáma és a referencia-fordulatszám hányadosa (P0, P1, P2, P2 bolygókerekes hajtómű, P3 vagy P4) (*3)Eredetiberendezés-gyártó nyilatkozata
94.A hajtási újratölthető energiatároló rendszer kapacitásaAhAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.3.2.3. pontjaEredetiberendezés-gyártó nyilatkozata
95.A hajtási újratölthető energiatároló rendszer áramerősségeAAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 3. függelékeA vizsgálat(ok) során alkalmazott 20 Hz-es idősorértékek megismétlése 1 Hz-en
96.A hajtási újratölthető energiatároló rendszer technológiájának típusaAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 8a. függelékének 1.1.10. pontjaEredetiberendezés-gyártó nyilatkozata
97.A hajtási újratölthető energiatároló rendszer kezdeti töltöttségi szintje%Eredetiberendezés-gyártó nyilatkozata
98.A REESS-cellák számaAz (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.3.2.1. pontjaEredetiberendezés-gyártó nyilatkozata
99.A hajtási újratölthető energiatároló rendszer feszültségének névleges/idősoraVAz (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 8. almellékletének 3. függelékeA vizsgálathoz használt nominális vagy idősorértékek (legalább 20 Hz-es)
100.Alapjárati vitorlázás funkcióI/NA jármű rendelkezik-e alapjárati vitorlázás funkcióval (ami lehetővé teszi, hogy az üzemanyag megtakarítása érdekében a jármű szabadonfutása során a motor alapjáratra kapcsoljon)?
101.Kikapcsolt motorral történő vitorlázás funkcióI/NA jármű rendelkezik-e kikapcsolt motorral történő vitorlázás funkcióval (ami lehetővé teszi, hogy az üzemanyag megtakarítása érdekében a jármű szabadonfutása során a motor kikapcsoljon)?
(*1)
Vagy a normál alapjárati fordulatszám, a magas alapjárati fordulatszám és a legnagyobb hasznos nyomaték, vagy a T1 ábra szerinti fordulatszám, nyomaték és teljesítmény szükséges (a sebességváltáshoz). (*2)
Vagy az abroncs méretei, vagy a sebesség-fordulatszám arány szükséges (a sebességváltáshoz). (*3)
P0: az elektromos gép a motor erőátviteli szíjához kapcsolódik, ezért a motor fordulatszáma a referencia-fordulatszám;

P1: az elektromos gép a motor forgattyústengelyéhez kapcsolódik, ezért a motor fordulatszáma a referencia-fordulatszám;

P2: az elektromos gép az átvitel (a sebességváltó vagy a fokozatmentes sebességváltó) előtt van beszerelve, ezért a sebességváltó bemeneti fordulatszáma a referencia-fordulatszám;

P2 (bolygókerekes hajtómű): az elektromos gép a bolygókerekes hajtóműnek a belső égésű motorhoz vagy a végáttételhez nem kapcsolódó fogaskerekéhez kapcsolódik (ami itt a bolygómű oldal). Ebben az esetben az elektromos gép és a bolygómű oldal fordulatszámának (referencia-fordulatszámának) hányadosát kell megadni, amely a sebességcsökkentő eszközök sebességnövelő/-csökkentő hatását tükrözi.

P3: az elektromos gép közvetlenül a meghajtott tengely végáttétele előtt van beszerelve, ezért a végáttétel bemeneti forgási sebessége a referenciasebessége (ide tartoznak a végáttétel oldalán bolygókerekes hajtómű fogaskerekéhez kapcsolódó elektromos gépek). Egy jármű legfeljebb két P3 géppel rendelkezhet (az egyik (P3a) az elülső, a másik (P3b) a hátsó tengelyhez kapcsolódik);

P4: az elektromos gép a végáttétel után található, ezért a kerék fordulatszáma a referencia-fordulatszáma. Egy jármű legfeljebb négy P4 motorral rendelkezhet (mindegyik keréknél eggyel, ahol P4a első kerékre utal, P4b pedig hátsó kerékre).

Ezen bemeneti adatok további specifikációit a megfeleltetési eszköz adatbeviteli sablonjában kell megadni.

3. A H ÉS AZ L JÁRMŰ NEDC SZERINTI SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSI ÉS TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEINEK MEGHATÁROZÁSA

3.1. A H és az L jármű NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaértékeinek, szakaszspecifikus értékeinek és tüzelőanyag-fogyasztási értékeinek meghatározása

A típusjóváhagyó hatóságnak biztosítania kell, hogy egy WLTP szerinti interpolációs család H járműve és adott esetben L járműve NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaértékének, valamint szakaszspecifikus értékeinek és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása a 3.1.2. és a 3.1.3. ponttal összhangban történjen.

Abban az esetben, ha a H és az L jármű közötti különbség csupán a nem kötelező felszerelések közötti különbségnek tudható be (azaz az MRO, a felépítmények alakja és a kigurulási menetellenállási együtthatók megegyeznek), az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaértéket csak a H járműre vonatkozóan kell meghatározni.

3.1.1. A megfeleltetési eszköz bemeneti és kimeneti adatai

3.1.1.1. Az eredeti megfeleltetési jelentés

A típusjóváhagyó hatóságnak vagy a kijelölt műszaki szolgálatnak biztosítania kell, hogy a megfeleltetési eszköz bemeneti adatállománya teljes legyen. A megfeleltetési eszközön végzett, befejezett vizsgálati menetet követően el kell készíteni a hash kóddal ellátott eredeti megfeleltetési jelentést. A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

b) a szimuláció végrehajtásának eredményeként kapott kimeneti adatok;

c) az összefoglaló fájl, amely tartalmazza a következőket: i. az interpolációs család azonosító száma; ii. a gyártó által megadott szén-dioxid-kibocsátási érték és a megfeleltetési eszközzel kapott (vegyes szén-dioxid-kibocsátási) érték közötti különbség (delta); iii. a 2.4. pontban meghatározott bemeneti adatok. A c) alpontban említett összefoglaló fájlt az adatok titkosságának biztosítása érdekében titkosítani kell.

3.1.1.2. A teljes megfeleltetési dosszié

Miután az eredeti megfeleltetési jelentést a 3.1.1.1. pont szerint elkészítették, a típusjóváhagyó hatóságnak vagy adott esetben a kijelölt műszaki szolgálatnak fel kell töltenie a 3.1.1.1. pont c) alpontjában említett összefoglaló fájlt egy olyan bizottsági szerverre, amely a feladónak választ (a Bizottság megfelelő szolgálatainak pedig másolatot) küld, benne egy 0 és 99 közé eső, véletlenszerűen generált egész számmal, és egy olyan, az összefoglaló fájlhoz tartozó hash kóddal, amely egyértelműen összekapcsolja az említett számot a bizottsági szerver által digitálisan aláírt eredeti megfeleltetési jelentéssel.

A típusjóváhagyó hatóságnak vagy adott esetben a kijelölt műszaki szolgálatnak létre kell hoznia egy teljes megfeleltetési dossziét, amelynek tartalmaznia kell a 3.1.1.1. pontban említett eredeti megfeleltetési jelentést és a bizottsági szerver által küldött választ. A típusjóváhagyó hatóságnak a dossziét a 2007/46/EK irányelv VIII. melléklete szerinti vizsgálati jegyzőkönyvként kell kezelnie.

3.1.2. A H járműre vonatkozó NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaérték

A megfeleltetési eszközzel végre kell hajtani a H jármű szimulált NEDC szerinti vizsgálatát a 2.4. pontban említett, megfelelő bemeneti adatmátrixszal.

A H járműre vonatkozó NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaértéket a következőképpen kell meghatározni:

ahol:

CO2,H

a H járműre vonatkozó NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaérték;

NEDC CO2,C,H

a H járműre vonatkozó, megfeleltetési eszközzel szimulált NEDC szerinti vegyes szén-dioxid-kibocsátási érték (a Ki tényezővel való korrekció nélkül);

Ki,H

a H járműre vonatkozóan az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének 1. függelékével összhangban meghatározott érték.

A megfeleltetési eszköznek az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaérték mellett a H járműre vonatkozó szakaszspecifikus szén-dioxid-kibocsátási értékeket is biztosítania kell.

3.1.3. Az L járműre vonatkozó, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaérték

Adott esetben végre kell hajtani az L jármű szimulált NEDC szerinti vizsgálatát a megfeleltetési eszközzel és a 2.4. pontban említett mátrixban rögzített megfelelő bemeneti adatokkal.

Az L járműre vonatkozó, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaértéket a következőképpen kell meghatározni:

ahol:

CO2,L

az L járműre vonatkozó, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaérték;

NEDC CO2,C,L

az L járműre vonatkozó, megfeleltetési eszközzel szimulált NEDC szerinti vegyes szén-dioxid-kibocsátási érték (a Ki tényezővel való korrekció nélkül);

Ki,L

az L járműre vonatkozóan az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének 1. függelékével összhangban meghatározott érték.

A megfeleltetési eszköznek az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaérték mellett az L járműre vonatkozó szakaszspecifikus szén-dioxid-kibocsátási értékeket is biztosítania kell.

3.1.4. Az N1 kategóriájú nem teljes járművekre vonatkozó, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaérték

Az N1 kategóriájú nem teljes járművek esetében a reprezentatív jármű (RMSV jármű) szimulált NEDC szerinti vizsgálatát a megfeleltetési eszköz, valamint a 2.4. pontban említett mátrixban rögzített, a 4.2.1.5. pontban foglaltakkal összhangban a reprezentatív járműre meghatározott ciklus-energiaigényhez legközelebb eső ciklus-energiaigényű H vagy L járműre vonatkozó megfelelő bemeneti adatok felhasználásával kell végrehajtani.

Az RMSV járműre vonatkozó, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaértéket a következőképpen kell meghatározni:

ahol:

CO 2,RMSV

az RMSV járműre vonatkozó, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaérték;

NEDC CO2,RMSV

az RMSV járműre vonatkozó, megfeleltetési eszközzel szimulált NEDC szerinti vegyes szén-dioxid-kibocsátási érték;

K i,RMSV

az RMSV járműre vonatkozóan az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének 1. függelékével összhangban meghatározott érték.

3.2. A H, az L és az RMSV járműre vonatkozóan meghatározott NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaértékek értelmezése

A gyártónak minden egyes WLTP szerinti interpolációs járműcsalád és adott esetben minden egyes kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád esetében be kell jelentenie a jóváhagyó hatósághoz a H járműre és adott esetben az L vagy az RMSV járműre vonatkozó, NEDC szerinti vegyes CO2-kibocsátási értéket. A típusjóváhagyó hatóságnak biztosítania kell, hogy a H járműre és adott esetben L vagy RMSV járműre vonatkozó, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaértékek meghatározása a 3.1.2., a 3.1.3. vagy a 3.1.4. ponttal, a járművek vonatkozó referenciaértékeinek értelmezése pedig a 3.2.1-3.2.5. ponttal összhangban történjen. Az említett pontoknak megfelelően meghatározott NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értéket a következőképpen kell alkalmazni:

a) a H és az L jármű esetében a 4. pontban meghatározott számításokhoz;

b) az RMSV jármű esetében ezt az értéket kell rögzíteni a megfelelő kigurulási menetellenállási mátrix szerinti családba tartozó nem teljes járművek típusbizonyítványában és megfelelőségi nyilatkozatában.

3.2.1.

A H, az L és az RMSV járművek NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeként a gyártó által megadott értéket kell használni, amennyiben az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaérték nem haladja meg ezt az értéket 4 %-nál nagyobb mértékben. Nincs arra vonatkozó korlátozás, hogy a referenciaérték mennyivel lehet alacsonyabb.

3.2.2.

Ha az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási referenciaérték 4 %-nál nagyobb mértékben meghaladja a gyártó által megadott értéket, az a) és a b) pontban meghatározott célokra a referenciaérték alkalmazható, vagy a gyártó kérheti, hogy a típusjóváhagyó hatóság felelőssége mellett végezzenek fizikai mérést a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében említett eljárás szerint, figyelembe véve az e melléklet 2. pontjában meghatározott pontosításokat.

3.2.3.

Ha a 3.2.2. pontban említett fizikai mérés Ki tényezővel megszorzott eredménye nem haladja meg a gyártó által megadott értéket 4 %-nál nagyobb mértékben, akkor az a) és a b) pontban meghatározott célokra a gyártó által megadott értéket kell használni.

3.2.4.

Ha a fizikai mérés Ki tényezővel megszorzott eredménye 4 %-nál nagyobb mértékben meghaladja a gyártó által megadott értéket, ugyanazon a járművön másik fizikai mérést kell elvégezni, és az eredményeket meg kell szorozni a Ki tényezővel. Ha e két mérés átlaga nem haladja meg a gyártó által megadott értéket 4 %-nál nagyobb mértékben, akkor az a) és a b) pontban meghatározott célokra a gyártó által megadott értéket kell használni.

3.2.5.

Ha a 3.2.4. pontban említett két mérés átlaga 4 %-nál nagyobb mértékben meghaladja a gyártó által megadott értéket, akkor harmadik mérést kell végezni, és az eredményeket meg kell szorozni a Ki tényezővel. Az a) és a b) pontban megadott célokra a három mérés átlagát kell használni.

3.2.6.

Amennyiben a 3.1.1.2. pontban említett véletlenszerűen generált szám a 90-99 tartományba esik, a járművet ki kell választani, és el kell rajta végezni egy fizikai mérést a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében említett eljárás szerint, figyelembe véve az e melléklet 2. pontjában meghatározott pontosításokat. A vizsgálati eredményeket a 2007/46/EK irányelv VIII. mellékletének megfelelően dokumentálni kell.

Amennyiben a H, az L és az RMSV járműre vonatkozó, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értéket egyaránt a 3.2.1. pont szerint határozzák meg, a fizikai mérésre a következő járműkonfigurációt kell kiválasztani: a)

az L járművet, ha a véletlenszerű szám a 90-94 tartományba esik; b)

a H járművet, ha a véletlenszerű szám a 95-99 tartományba esik; c)

az RMSV járművet, ha a véletlenszerű szám a 90-99 tartományba esik.

Amennyiben az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értéket az interpolációs családból a H és az L jármű közül csak az egyikre vonatkozóan határozzák meg a 3.2.1. pont szerint, a szóban forgó járművet akkor kell kiválasztani egy fizikai mérésre, ha a véletlenszerű szám a 90-99 tartományba esik.

Amennyiben az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeket nem a 3.2.1. pont szerint határozzák meg, de a H, az L vagy az RMSV járművön végeznek fizikai vizsgálatot, akkor a véletlenszerű számot figyelmen kívül kell hagyni.

3.2.7.

A 3.2.6. pont ellenére, olyan esetekben, amikor az NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értéket a 3.2.1. pont szerint határozzák meg a típusjóváhagyó hatóság adott esetben a műszaki szolgálat javaslata alapján kérheti, hogy a járművön végezzenek el egy fizikai mérést, amennyiben független szakértelmük alapján alapos indokkal feltételezi, hogy a megadott, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték túl alacsony a mért, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékhez képest. A vizsgálati eredményeket a 2007/46/EK irányelv VIII. mellékletének megfelelően dokumentálni kell.

3.2.8. Amennyiben a 3.2.6. vagy a 3.2.7. ponttal összhangban fizikai vizsgálatra kerül sor, a típusjóváhagyó hatóság minden egyes WLTP szerinti interpolációs járműcsalád vagy adott esetben minden egyes kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád esetében rögzíti a mért érték és a gyártó által megadott érték közötti, következőképpen meghatározott De relatív eltérést: ahol: A De tényezőt három tizedesjegy pontossággal ki kell számítani, és rögzíteni kell a típusbizonyítványban és a megfelelőségi nyilatkozatban. Amennyiben a típusjóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy a fizikai vizsgálat eredményei nem erősítik meg a gyártó által megadott bemeneti adatokat és különösen a 2.4. pont 1. táblázatának 20., 22. és 44. pontjában említett adatokat, akkor az ellenőrzési tényezőt 1-nek kell venni, és rögzíteni kell a típusbizonyítványban és a megfelelőségi nyilatkozatban. Amennyiben a bemeneti adatok megerősítést nyernek, vagy a bemeneti adatok hibája nem a gyártó javát szolgálja, akkor az ellenőrzési tényezőt 0-nak kell venni.

KÉP HIÁNYZIK

RTr

a véletlenszerű vizsgálat Ki tényezővel megszorzott eredménye;

DV

a gyártó által megadott érték.

3.3. A H, az L és az RMSV jármű NEDC szerinti szakaszspecifikus szén-dioxid-kibocsátási értékeinek és tüzelőanyag-fogyasztási értékeinek kiszámítása

A típusjóváhagyó hatóságnak vagy adott esetben a műszaki szolgálatnak a 3.3.1, a 3.3.2. és a 3.3.3. pontnak megfelelően kell meghatároznia a H, az L és az RMSV jármű NEDC szerinti szakaszspecifikus értékeit és tüzelőanyag-fogyasztási értékeit.

3.3.1. A H jármű NEDC szerinti szakaszspecifikus szén-dioxid-kibocsátási értékeinek kiszámítása

A H járműre vonatkozó, NEDC szerinti szakaszspecifikus értékeket a következőképpen kell kiszámítani:

ahol:

p

az NEDC UDC (városi ciklus) vagy EUDC (városon kívüli ciklus) szakasza;

NEDC CO2,p,H,c

a H járműnek a 3.1.2. pontban említett, p szakaszra vonatkozó, megfeleltetési eszközzel szimulált, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási vizsgálatának eredménye vagy adott esetben a 3.2.2. pontban említett fizikai mérési eredménye;

NEDC CO2,p,H

a vonatkozó p szakaszban a H jármű NEDC szerinti szakaszspecifikus értéke, gCO2/km;

CO2,AF,H

a 3.2. pont szerint meghatározott, NEDC szerinti CO2-kibocsátási érték és a 3.1.2. pontban említett, megfeleltetési eszközzel szimulált, NEDC szerinti vizsgálati eredmények vagy adott esetben a fizikai mérési eredmény aránya alapján kiszámított, a H járműre vonatkozó kiigazítási tényező.

3.3.2. Az L jármű NEDC szerinti szakaszspecifikus szén-dioxid-kibocsátási értékeinek kiszámítása

Az L járműre vonatkozó, NEDC szerinti szakaszspecifikus értékeket a következőképpen kell kiszámítani:

ahol:

p

az NEDC UDC (városi ciklus) vagy EUDC (városon kívüli ciklus) szakasza;

NEDC CO2,p,L,c

az L járműnek a 3.1.3. pont szerint meghatározott, p szakaszra vonatkozó, megfeleltetési eszközzel szimulált, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási vizsgálatának eredménye vagy adott esetben a 3.2.2. pontban említett fizikai mérési eredménye;

NEDC CO2,p,L

a vonatkozó p szakaszban az L jármű NEDC szerinti szakaszspecifikus értéke, gCO2/km;

CO2,AF,L

a 3.2. pont szerint meghatározott, NEDC szerinti CO2-kibocsátási érték és a 3.1.3. pontban említett, megfeleltetési eszközzel szimulált, NEDC szerinti vizsgálati eredmények vagy adott esetben a fizikai mérési eredmény aránya alapján kiszámított, a L járműre vonatkozó kiigazítási tényező.

3.3.3. Az RMSV jármű NEDC szerinti szakaszspecifikus szén-dioxid-kibocsátási értékeinek kiszámítása

Az RMSV járműre vonatkozó, NEDC szerinti szakaszspecifikus értékeket a következőképpen kell kiszámítani:

ahol:

p

az NEDC UDC (városi ciklus) vagy EUDC (városon kívüli ciklus) szakasza;

NEDC CO2,p,R,c

az RMSV járműnek a 3.1.3. pont szerint meghatározott, p szakaszra vonatkozó, megfeleltetési eszközzel szimulált, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási vizsgálatának eredménye vagy adott esetben a 3.2.2. pontban említett fizikai mérési eredménye;

NEDC CO2,p,R

a vonatkozó p szakaszban az RMSV jármű NEDC szerinti szakaszspecifikus értéke, gCO2/km;

CO2,AF,R

a 3.2. pont szerint meghatározott, NEDC szerinti CO2-kibocsátási érték és a 3.1.3. pontban említett, megfeleltetési eszközzel szimulált, NEDC szerinti vizsgálati eredmények vagy adott esetben a fizikai mérési eredmény aránya alapján kiszámított, az RMSV járműre vonatkozó kiigazítási tényező.

3.3.4. A H, az L és az RMSV jármű NEDC szerinti tüzelőanyag-fogyasztásának kiszámítása

3.3.4.1. Az NEDC szerinti (vegyes) tüzelőanyag-fogyasztás kiszámítása

A H jármű és adott esetben az L vagy az RMSV jármű NEDC szerinti (vegyes) tüzelőanyag-fogyasztását a 3.2. pont szerint meghatározott, NEDC szerinti vegyes szén-dioxid-kibocsátási értékek alapján, a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében előírt követelmények és képletek szerint kell kiszámítani. A tüzelőanyag-fogyasztás kiszámítása szempontjából releváns egyéb szennyező anyagok (szénhidrogének, szén-monoxid) kibocsátását 0 (nulla) g/km értékűnek kell tekinteni.

3.3.4.2. Az NEDC szerinti szakaszspecifikus tüzelőanyag-fogyasztás kiszámítása

A H jármű és adott esetben az L vagy az RMSV jármű NEDC szerinti szakaszspecifikus tüzelőanyag-fogyasztását a 3.3. pont szerint meghatározott, NEDC szerinti szakaszspecifikus szén-dioxid-kibocsátási értékek alapján, a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében előírt követelmények és képletek szerint kell kiszámítani. A tüzelőanyag-fogyasztás kiszámítása szempontjából releváns egyéb szennyező anyagok (szénhidrogének, szén-monoxid) kibocsátását 0 (nulla) g/km értékűnek kell tekinteni.

4. AZ N1 KATEGÓRIÁJÚ TELJES EGYEDI JÁRMŰVEKHEZ HOZZÁRENDELENDŐ, NEDC SZERINTI SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK ÉS TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK KISZÁMÍTÁSA

A gyártónak a 4.1., a 4.2. és a 4.3. ponttal összhangban ki kell számítania az egyedi könnyű haszongépjárművekhez hozzárendelendő NEDC szerinti (szakaszspecifikus és vegyes) szén-dioxid-kibocsátási értékeket és tüzelőanyag-fogyasztási értékeket, és ezeket az értékeket rögzítenie kell a megfelelőségi nyilatkozatokban.

Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 7. almellékletének 1.3. pontjában meghatározott kerekítési szabályokat kell alkalmazni.

4.1. WLTP szerinti interpolációs járműcsalád NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeinek és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása H jármű alapján

Amennyiben egy WLTP szerinti interpolációs család szén-dioxid-kibocsátását az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének 1.2.3.1. pontjával összhangban, kizárólag a H járműre való hivatkozással határozzák meg, vagy amennyiben nem teljes járműről van szó, a szóban forgó családba tartozó járművek vagy az alapjármű megfelelőségi tanúsítványában feltüntetendő NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékként az e melléklet 3.2. pontjával összhangban meghatározott és a H jármű típusbizonyítványában rögzített, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értéket kell rögzíteni. Az NEDC szerinti tüzelőanyag-fogyasztási értékek az e melléklet 3.3.4. pontjával összhangban meghatározott és a H jármű típusbizonyítványában rögzített értékek.

4.2. WLTP szerinti interpolációs család NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékének és tüzelőanyag-fogyasztási értékének meghatározása L jármű és H jármű alapján

4.2.1. Egyedi jármű kigurulási menetellenállásának kiszámítása

4.2.1.1. Az érintett jármű tömege

Egy egyedi jármű NEDC szerinti referenciatömegét (RMn,ind) a következőképpen kell meghatározni:

Ahol MRO ind az egyedi járműnek az 510/2011/EU rendelet 3. cikkének g) pontjában meghatározott menetkész tömege.

Az egyedi járművek NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeinek kiszámításához használandó tömeg a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. mellékletének 3. táblázatában meghatározott tehetetlenségi érték, amely egyenértékű az e pontnak megfelelően meghatározott referenciatömeggel, és amelyet TMn,ind-vel kell jelölni.

4.2.1.2. Az egyedi jármű gördülési ellenállása

Az egyedi járművek NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékeinek interpolációjához az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 7. almellékletének 3.2.3.2.2.2. pontjával összhangban meghatározott gumiabroncs-gördülési ellenállási értékeket kell használni.

4.2.1.3. Az egyedi jármű aerodinamikus légellenállása

Egy egyedi jármű aerodinamikai ellenállását az egyedi jármű és az L jármű aerodinamikai ellenállása között a felépítményeik alakjának (m2) eltéréséből fakadó különbséget figyelembe véve kell kiszámítani:

ahol:

Cd

az aerodinamikus légellenállási együttható;

Af

a jármű homlokfelülete, m2.

A típusjóváhagyó hatóságnak vagy adott esetben a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell, hogy az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 7. almellékletének 3.2.3.2.2.3. pontjában említett szélcsatorna-létesítmény alkalmas-e arra, hogy pontosan meghatározza az L és a H jármű közötti eltérő alakú felépítményekre vonatkozó Δ(Cd×Af) értékét. Amennyiben a szélcsatorna-létesítmény nem alkalmas, a H járműre vonatkozó alkalmazandó az egyedi jármű esetében.

Ha az L és a H jármű azonos alakú felépítménnyel rendelkezik, akkor az interpolációs módszerhez a

értékét nullára kell állítani.

4.2.1.4. Egy WLTP szerinti interpolációs családba tartozó egyedi jármű kigurulási menetellenállásának kiszámítása

4.2.1.4.1. Az NEDC szerinti H és L jármű kigurulási menetellenállási együtthatóiból levezetett kigurulási menetellenállási együtthatók

A H és az L vizsgálati járművekre vonatkozó, a 2.3.8. pontnak megfelelően meghatározott F0,n, F1,n és F2,n kigurulási menetellenállási együttható az F0n,H, F1n,H és F2n,H, illetve az F0n,L, F1n,L és F2n,L.

Egy egyedi jármű f0n,ind, f1n,ind és f2n,ind kigurulási menetellenállási együtthatóit a következő képlet szerint kell kiszámítani:

1 a) képlet

A 2019. január 1-jétől, illetőleg a gyártó kérésére ennél korábbi időponttól kezdve megadott új kibocsátási típusjóváhagyások esetében a kigurulási menetellenállási együtthatókat az alábbi képlet alapján kell kiszámítani:

1 b) képlet

Vagy ha (TMn,H • RRn,H - TMn,L • RRn,L) = 0, vagy adott esetben (RMn,H • RRn,H - RMn,L • RRn,L) = 0, a 2. képletet kell alkalmazni:

2. képlet

f0n,ind = F0n,H - ΔF0n

f1n,ind = F1n,H

vagy ha Δ[Cd × Af]LH,n = 0, a 3. képletet kell alkalmazni:

3. képlet

f2n,ind = F2n,H - ΔF2n

ahol

ΔF0n = F0n,H - F0n,L

ΔF2n = F2n,H - F2n,L

4.2.1.4.2. Egyedi járművek WLTP szerinti kigurulási menetellenállási együtthatóiból levezetett kigurulási menetellenállási együtthatók

Az új típusjóváhagyások esetében 2019. január 1-jétől, 2020. január 1-jétől pedig minden újonnan üzembe helyezett jármű esetében, illetőleg a gyártó kérésére ennél korábbi időponttól kezdve az egyedi járművek NEDC szerinti kigurulási menetellenállását az adott jármű WLTP szerinti kigurulási menetellenállási együtthatói alapján kell meghatározni az alábbi esetekben:

a) ha a CO2-kibocsátási értéket, a ciklus-energiaigényt vagy a 4.2.1.4.1. ponttal összhangban kiszámított f0, f1 és f2 kigurulási menetellenállási együtthatók valamelyikét az NEDC szerinti H vagy L jármű értékeiből kell extrapolálni;

b) ha az NEDC szerinti H és L jármű kigurulási menetellenállási együtthatói különböző kigurulási menetellenállási járműcsaládokból vannak levezetve;

c) ha az egyedi jármű az NEDC szerinti H és/vagy L járműétől különböző kigurulási menetellenállási járműcsaládhoz tartozik;

d) ha az egyedi jármű valamely kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsaládhoz tartozik.

Az a)-d) esetben az NEDC szerinti kigurulási menetellenállási együtthatókat a 2.3.8.1.1. pontban meghatározott képletek alapján kell kiszámítani, ahol a H járműre való hivatkozásokat az egyedi járműre való hivatkozásokként kell értelmezni. A d) pont esetében, amennyiben a kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsalád kigurulási menetellenállási együtthatóit a 2.3.8.2.1. pont a) alpontjának megfelelően határozták meg, akkor az egyes járművek kigurulási menetellenállási együtthatóit meg lehet határozni a 4.2.1.5. pont második bekezdésében meghatározott képletek szerint.

Az a) esetben a CO2-érték csak akkor extrapolálható, ha az NEDC szerinti H és L jármű közötti különbség legalább 5 g CO2/km. Ilyen esetben az interpolációs egyenes legfeljebb 3 g CO2/km-rel a H jármű CO2-kibocsátása fölé, illetve az L járműé alá extrapolálható. Amennyiben az extrapoláció meghaladja a 3 g CO2/km-t, vagy az NEDC szerinti H és L jármű közötti különbség nem éri el az 5 g CO2/km-t, akkor a gyártónak az adott járműcsaládra vonatkozóan e melléklet 2. és 3. pontjával összhangban új interpolációs egyenest kell meghatároznia.

4.2.1.5. A ciklus energiaigényének kiszámítása

A WLTP szerinti interpolációs családba tartozó egyedi jármű esetében alkalmazandó NEDC ciklus Ek,n energiaigényét és az összes ciklusszakasz Ek,p,n energiaigényét az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 7. almellékletének 5. pontjában foglalt eljárásnak megfelelően kell kiszámítani a kigurulási menetellenállási együtthatók és tömegek következő k készleteire:

KÉP HIÁNYZIK

k = 1

:

(L vizsgálati jármű)

KÉP HIÁNYZIK

k = 2

:

(H vizsgálati jármű)

KÉP HIÁNYZIK

k = 3

:

(egy, a WLTP szerinti interpolációs családba tartozó egyedi jármű)

A 83. sz. ENSZ EGB-előírás 4a. mellékletének 3. táblázatában meghatározott görgősfékpad-együtthatók alkalmazása esetén a következő képleteket kell alkalmazni:

4.2.1.7. Egyedi jármű NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékének a szén-dioxid-interpolációs módszerrel való kiszámítása

A WLTP szerinti interpolációs családba tartozó egyedi jármű esetében alkalmazandó NEDC-ciklus egyes p szakaszaira vonatkozóan az adott járműnek a CO2-kibocsátás teljes tömegéhez való hozzájárulását a következőképpen kell kiszámítani:

A WLTP szerinti interpolációs családba tartozó egyedi járműnek tulajdonítható, g/km-ben kifejezett CO2-kibocsátás tömegét a következőképpen kell kiszámítani:

Az E1,p,n, az E2,p,n és az E3,p,n, valamint az E1,n, az E2,n és az E3,n meghatározása a 4.2.1.5. pontban található.

4.2.1.8. Egyedi jármű NEDC szerinti tüzelőanyag-fogyasztási értékének az interpolációs módszerrel való kiszámítása

A WLTP szerinti interpolációs családba tartozó egyedi jármű esetében alkalmazandó NEDC-ciklus egyes p szakaszaira vonatkozó, l/100 km-ben kifejezett tüzelőanyag-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:

A WLTP szerinti interpolációs családba tartozó egyedi jármű esetében alkalmazandó a teljes ciklusra vonatkozó, l/100 km-ben kifejezett tüzelőanyag-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:

Az E1,p,n, az E2,p,n és az E3,p,n, valamint az E1,n, az E2,n és az E3,n meghatározása a 4.2.1.5. pontban található.

4.3. Az N1 kategóriájú nem teljes egyedi járművek NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási értéke

A reprezentatív járműnek a kigurulási menetellenállási mátrix szerinti járműcsaládjába tartozó nem teljes járművekhez az RMSV reprezentatív járműnek a 3.2. pont szerint meghatározott, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékét és tüzelőanyag-fogyasztási értékét, valamint a 3.3. pont szerint meghatározott szakaszspecifikus értékeit kell hozzárendelni.

5. AZ ADATOK RÖGZÍTÉSE

A típusjóváhagyó hatóságnak vagy a kijelölt műszaki szolgálatnak biztosítania kell a következő adatok rögzítését:

a) a 3.1.1. pontban említett teljes megfeleltetési dosszié mint a 2007/46/EK irányelv VIII. melléklete szerinti vizsgálati jegyzőkönyv;

b) az e melléklet 3.2. pontjában említett fizikai mérések eredményeként kapott, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátási értékek rögzítése az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megállapított típusbizonyítvány kiegészítésének függelékében meghatározott típusbizonyítványban;

c) a "De" eltérési tényező és az e melléklet 3.2.8. pontja szerint meghatározott ellenőrzési tényező (amennyiben rendelkezésre áll) rögzítése az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megállapított típusbizonyítvány kiegészítésének függelékében meghatározott típusbizonyítványban és a 2007/46/EK irányelv IX. mellékletében meghatározott megfelelőségi nyilatkozat 49.1. pontjában;

d) az e melléklet 3.3. pontjával összhangban meghatározott és az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megállapított típusbizonyítvány kiegészítésének függelékében megadott, NEDC szerinti szakaszspecifikus értékek, valamint szakaszspecifikus és vegyes tüzelőanyag-fogyasztási értékek rögzítése a típusbizonyítványban;

e) az e melléklet 4.2. pontjával összhangban meghatározott, NEDC szerinti (összes szakaszonkénti és vegyes) szén-dioxid-kibocsátási és (összes szakaszonkénti és vegyes) tüzelőanyag-fogyasztási értékek rögzítése a 2007/46/EK irányelv IX. mellékletében meghatározott megfelelőségi nyilatkozat 49.1. pontjában.

II. MELLÉKLET

A 293/2012/EU végrehajtási rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. a "Fajlagos CO2-kibocsátás (g/km)" bejegyzés sorának helyébe a következő szöveg lép: "Fajlagos, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátás (g/km) 49.1. pont A VIII. melléklet 3. pontja".

2. A következő sort el kell hagyni: "Az alkalmazott innovatív technológia vagy innovatív technológiacsoport, valamint az ilyen technológiákból eredő CO2-kibocsátás-csökkenés. 49.3. pont A VIII. melléklet 4. pontja".

3. A szöveg a következő hét sorral egészül ki: "Fajlagos, WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátás (g/km) 49.4. pont n. a. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért, NEDC szerinti CO2-kibocsátáscsökkentés összesen 49.3.2.1. pont A VIII. melléklet 4. pontja Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért, WLTP szerinti CO2-kibocsátáscsökkentés összesen 49.3.2.2. pont Vizsgálati tömeg [WLTP] 47.1.1. pont n. a. "De" eltérési tényező 49.1. pont Az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megállapított típusbizonyítvány kiegészítésének függeléke Ellenőrzési tényező ("1" vagy "0") 49.1. pont Az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megállapított típusbizonyítvány kiegészítésének függeléke Járműcsalád-azonosító szám Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 5.0. pontja".

( *1 ) A Bizottság (EU) 2017/1152 végrehajtási rendelete (2017. június 2.) a szabályozási vizsgálati eljárásnak a könnyű haszongépjárművek tekintetében történő változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és a 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 175, 2017.7.7., 664 o.)."

( 1 ) https://co2mpas.io/

( 2 ) 2017. augusztus 1-je után: JRC-CO2MPAS@ec.europa.eu. A Bizottság a postafiók címének esetleges változásait a weboldalon közzéteszi.

( 3 ) *A Bizottság a postafiók címének esetleges változásait a weboldalon közzéteszi.

( 4 ) Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja biztosítja.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R1152 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R1152&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02017R1152-20200101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02017R1152-20200101&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére