Tippek

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

32007L0046[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve ( 2007. szeptember 5. ) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról ( keretirányelv ) (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/46/EK IRÁNYELVE

(2007. szeptember 5.)

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról

("keretirányelv")

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv egy olyan harmonizált keretet hoz létre, amely a hatálya alá tartozó valamennyi új járműnek, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásához szükséges igazgatási rendelkezéseket és általános műszaki követelményeket tartalmaz a Közösségen belül történő nyilvántartásba vételük, értékesítésük és forgalomba helyezésük megkönnyítése érdekében.

Ez az irányelv létrehozza továbbá az ezen irányelvvel összhangban jóváhagyott járművekhez szánt részek és berendezések értékesítésére és forgalomba helyezésére vonatkozó rendelkezéseket.

A járművek felépítésére és működésére vonatkozó konkrét műszaki követelményeket ezen irányelv alkalmazása során szabályozási aktusokban kell meghatározni, amelyek teljes körű felsorolását ezen irányelv IV. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Hatály

(1) Ezt az irányelvet a közúti forgalomban való részvételre egy vagy több lépcsőben tervezett és gyártott járművek, valamint az ilyen járművekhez tervezett és gyártott rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyására kell alkalmazni.

Az irányelvet az ilyen járművek egyedi jóváhagyására is alkalmazni kell.

Ezt az irányelvet a hatálya alá tartozó járművekhez szánt részekre és berendezésekre is alkalmazni kell.

(2) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a következő járművek típusjóváhagyására vagy egyedi jóváhagyására:

a) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 1 ) meghatározottak szerinti mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, valamint a kifejezetten ezek általi vontatásra tervezett és gyártott pótkocsik;

b) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 2 ) meghatározottak szerinti négykerekű motorkerékpárok;

c) lánctalpas járművek.

(3) Az ezen irányelv szerinti típusjóváhagyás vagy egyedi jóváhagyás fakultatív a következő járművek esetében:

a) az elsősorban építési területeken vagy bányákban, kikötői vagy repülőtéri létesítményekben való használatra tervezett és épített járművek;

b) olyan járművek, amelyeket a hadsereg, a polgári védelem, a tűzoltóság vagy a közrend fenntartásáért felelős erők használatára terveztek és építettek; és

c) mozgó munkagépek,

olyan mértékben, amelyben ezek a járművek megfelelnek ezen irányelv követelményeinek. Az ilyen fakultatív jóváhagyások nem érintik a gépekről szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) alkalmazását.

(4) Az ezen irányelv szerinti egyedi jóváhagyás fakultatív a következő járművek esetében:

a) a kizárólag az utakon való versenyre szolgáló járművek;

b) egyedi tesztelési program végrehajtásához a gyártó felelőssége mellett az utakon használt járműprototípusok, feltéve hogy ezeket kifejezetten erre a célra tervezték és gyártották.

3. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv és a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok alkalmazásában, kivéve ha ezek másképp rendelkeznek:

1. "szabályozási aktus": külön irányelv vagy rendelet vagy a felülvizsgált 1958-as egyezményhez csatolt ENSZ-EGB-előírás;

2. "külön irányelv vagy rendelet": a IV. melléklet I. részében felsorolt irányelv vagy rendelet. Ez a meghatározás magában foglalja ezek végrehajtási aktusait is;

3. "típusjóváhagyás": olyan eljárás, amellyel egy tagállam igazolja, hogy a jármű típusa, rendszere, alkatrésze vagy önálló műszaki egysége megfelel a vonatkozó igazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

4. "nemzeti típusjóváhagyás": valamely tagállam nemzeti jogában meghatározott típus-jóváhagyási eljárás, melynek érvényessége az adott tagállam területére korlátozódik;

5. "EK-típusjóváhagyás": olyan eljárás, amellyel a tagállam igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusa megfelel ezen irányelv és a IV. vagy XI. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok vonatkozó igazgatási rendelkezéseinek és műszaki követelményeinek;

6. "egyedi jóváhagyás": olyan eljárás, amellyel egy tagállam igazolja, hogy egy adott jármű - akár egyedi, akár nem - megfelel a vonatkozó igazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

7. "többlépcsős típusjóváhagyás": olyan eljárás, amellyel egy vagy több tagállam igazolja, hogy - a gyártási állapottól függően - egy nem teljes vagy befejezett jármű típusa megfelel ezen irányelv vonatkozó igazgatási rendelkezéseinek és műszaki követelményeinek;

8. "lépésenkénti típusjóváhagyás": olyan jármű-jóváhagyási eljárás, amely a járműhöz kapcsolódó rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre érvényes EK-típusbizonyítványok teljes csomagjának lépésenkénti összegyűjtéséből áll, ami végeredményben a teljes jármű jóváhagyását eredményezi;

9. "egylépéses típusjóváhagyás": olyan eljárás, amely a jármű egészének egyetlen művelettel történő jóváhagyásából áll;

10. "vegyes típusjóváhagyás": olyan lépésenkénti típus-jóváhagyási eljárás, amely eredményeképpen a teljes jármű jóváhagyásának utolsó szakaszában egy vagy több rendszerjóváhagyás szerezhető meg anélkül, hogy ezekre a rendszerekre EK-típusbizonyítványokat kellene kiállítani;

11. "gépjármű": olyan motorral hajtott, önállóan mozgásképes, legalább négykerekű, teljes, befejezett vagy nem teljes jármű, melynek legnagyobb tervezett sebessége meghaladja a 25 km/órát;

12. "pótkocsi": olyan önálló hajtással nem rendelkező kerekes jármű, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy más gépjármű vontassa;

13. "jármű": a 11. és 12. pontban meghatározott valamennyi gépjármű vagy pótkocsija;

14. "hibrid gépjármű": a jármű meghajtásának céljára legalább két különböző energiaátalakító berendezéssel és két különböző (a járműben található) energiatároló rendszerrel ellátott jármű;

15. "hibrid elektromos jármű": olyan hibrid jármű, amely a gépi meghajtás céljára a járműben található, a tárolt energia/teljesítmény mindkét alábbi forrásából energiát nyer:

- éghető üzemanyag,

- elektromos energia-/teljesítménytároló berendezés (pl. akkumulátor, kondenzátor, lendkerék/generátor stb.);

16. "mozgó munkagép": olyan önjáró jármű, amelyet kifejezetten munka elvégzésére terveztek és gyártottak, és amely szerkezeti jellemzői miatt nem alkalmas személy- vagy áruszállításra. A gépjármű alvázára szerelt gép nem tekintendő mozgó munkagépnek;

17. "járműtípus": adott járműkategóriába tartozó járművek, amelyek legalább a II. melléklet B. szakaszában meghatározott főbb jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól. Egy járműtípus a II. melléklet B. szakaszában meghatározott változatokból és kivitelekből állhat;

18. "alapjármű": minden olyan jármű, amelyet egy többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás kezdeti szakaszában használnak;

19. "nem teljes jármű": minden olyan jármű, amelynek az elkészüléshez még legalább egy további gyártási fokozaton kell keresztülmennie ahhoz, hogy ezen irányelv vonatkozó műszaki követelményeinek megfeleljen;

20. "befejezett jármű": olyan jármű, amelyet többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásnak vetettek alá, és amely ezen irányelv vonatkozó műszaki követelményeinek megfelel;

21. "teljes jármű": minden olyan jármű, amelyet már nem kell befejezni az ezen irányelv vonatkozó műszaki követelményeinek való megfelelés érdekében;

22. "kifutó sorozatú jármű": olyan, a készlet részét képező jármű, amelyet nem lehet nyilvántartásba venni vagy értékesíteni vagy forgalomba helyezni azon új műszaki követelmények életbe lépése következtében, amelyek szerint a jármű nem került jóváhagyásra;

23. "rendszer": berendezéseknek a járműben egy vagy több meghatározott funkció ellátására történő összeállítása, amelyre bármely szabályozási aktus követelményei vonatkoznak;

24. "alkatrész": olyan, valamely szabályozási aktus követelményeinek hatálya alá tartozó berendezés, amely egy jármű olyan részét képezi, amelyre a járműtől függetlenül lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben a szabályozási aktus azt kifejezetten előírja;

25. "önálló műszaki egység": olyan, valamely szabályozási aktus követelményeinek hatálya alá tartozó berendezés, amely egy jármű olyan részét képezi, amelyre külön, de csak egy vagy több meghatározott járműtípussal kapcsolatban lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben a szabályozási aktus azt kifejezetten előírja;

26. "eredeti részek vagy berendezések": olyan részek vagy berendezések, amelyeket a jármű gyártója által a kérdéses jármű összeszereléséhez szükséges részek vagy berendezések gyártására vonatkozóan megadott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően gyártanak. Ez a meghatározás magában foglalja azokat a részeket és berendezéseket is, amelyeket ezen részekkel és berendezésekkel azonos gyártósoron gyártanak. Amennyiben az ellenkezőjét nem bizonyítják, ezek a részek eredeti részeknek vélelmezhetők, ha a rész gyártója igazolja, hogy a részek minősége megfelel a kérdéses jármű összeszereléséhez használt alkatrészek minőségének, és azokat a jármű gyártójának előírásai és gyártási szabványai szerint gyártották;

27. "gyártó": az a személy vagy szerv, aki vagy amely a jóváhagyó hatóságnak felelős a jármű-típusjóváhagyás vagy az engedélyeztetési eljárás valamennyi vonatkozásáért, valamint a gyártásmegfelelőség biztosításáért. Nem alapvető fontosságú, hogy az érintett személy vagy szerv közvetlenül részt vegyen az engedélyeztetési eljárás tárgyát képező jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártásának valamennyi szakaszában;

28. "a gyártó képviselője": az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, akit a gyártó szabályszerűen kinevez, hogy a jóváhagyó hatóság előtt képviselje és az ezen irányelv által szabályozott kérdésekben a nevében eljárjon, és amennyiben a "gyártó" kifejezésre hivatkozás történik, azt vagy a gyártóra vagy annak képviselőjére való hivatkozásként kell érteni;

29. "jóváhagyó hatóság": valamely tagállam azon hatósága, amely hatáskörrel rendelkezik egy jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusának jóváhagyása vagy egy jármű egyedi jóváhagyása valamennyi vonatkozása, az engedélyezési eljárás, a jóváhagyási bizonyítványok kiadása vagy adott esetben visszavonása tekintetében, és más tagállamok jóváhagyó hatóságai vonatkozásában a kapcsolattartó szerepét tölti be; hatáskörrel rendelkezik továbbá a műszaki szolgálatok kijelölése és annak biztosítása tekintetében, hogy a gyártó a gyártásmegfelelőséggel kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tegyen;

30. "illetékes hatóság": a 42. cikkben a jóváhagyó hatóság vagy a kijelölt hatóság, vagy a nevükben eljáró akkreditációs szerv;

31. "műszaki szolgálat": valamely tagállam jóváhagyó hatósága által vizsgáló laboratóriumnak vagy megfelelőségértékelő szervnek kinevezett szervezet vagy szerv, amelynek feladata a jóváhagyó hatóság nevében vizsgálatok, illetőleg a kezdeti értékelés és egyéb vizsgálatok vagy ellenőrzések elvégzése - e feladatokat maga a jóváhagyó hatóság is elláthatja;

32. "virtuális vizsgálati módszer": számításokat magában foglaló számítógépes szimuláció, amely bemutatja, hogy az adott jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység megfelel valamely szabályozási aktus műszaki követelményeinek. A virtuális módszer a vizsgálat céljából nem igényli valódi jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység használatát;

33. "típusbizonyítvány": az a dokumentum, amellyel a jóváhagyó hatóság hivatalosan igazolja, hogy a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusa jóváhagyásban részesült;

34. "EK-típusbizonyítvány": a VI. mellékletben vagy egy külön irányelv vagy rendelet megfelelő mellékletében meghatározott bizonyítvány, amellyel az ezen irányelv IV. melléklet I. vagy II. részében felsorolt valamely ENSZ-EGB-előírás mellékletében meghatározott jóváhagyási értesítő egyenértékűnek tekintendő;

35. "egyedi jóváhagyási bizonyítvány": az a dokumentum, amellyel a jóváhagyó hatóság hivatalosan igazolja, hogy az adott jármű jóváhagyásban részesült;

36. "megfelelőségi nyilatkozat": a IX. mellékletben meghatározott, a gyártó által kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy az ezen irányelvvel összhangban jóváhagyott típussorozathoz tartozó jármű megfelel valamennyi szabályozási aktusnak a gyártása idején;

37. "adatközlő lap": az I. vagy III. melléklet vagy valamely külön irányelv vagy rendelet megfelelő melléklete szerinti dokumentum, amely előírja azokat az adatokat, amelyeket a kérelmezőnek közölnie kell - az adatközlő lap elektronikus fájlban való benyújtása megengedett;

38. "adatközlő mappa": a kérelmező által benyújtott teljes mappa, amely tartalmazza az adatközlő lapot, a fájlt, az adatokat, rajzokat, fényképeket stb. - az adatközlő mappa elektronikus fájl formájában való benyújtása megengedett;

39. "információs csomag": az adatközlő mappa, valamint a vizsgálati jegyzőkönyvek és minden más dokumentum, amelyet a műszaki szolgálat vagy a jóváhagyó hatóság feladatköre gyakorlása során az adatközlő mappához csatolt - az információs csomag elektronikus fájlban való benyújtása megengedett;

40. "információs csomag tartalomjegyzéke": az információs csomag tartalmát felsoroló, az oldalak egyértelmű azonosítása érdekében megfelelő számozással vagy egyéb jelzéssel ellátott dokumentum, amelynek formája lehetővé teszi az EK-típusjóváhagyás kezelése egymást követő lépéseinek, különösen a változtatások és a frissítések időpontjainak nyilvántartását.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

4. cikk

A tagállamok kötelezettségei

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a jóváhagyásért folyamodó gyártók megfeleljenek az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiknek.

(2) A tagállamok csak azon járműveket, rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket hagyják jóvá, amelyek megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

(3) A tagállamok csak azon járműveket, rendszereket, alkatrészeket és önálló műszaki egységeket veszik nyilvántartásba, illetve csak azok értékesítését vagy forgalomba helyezését engedélyezik, amelyek megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

A tagállamok nem tiltják meg, korlátozzák vagy akadályozzák a járművek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek nyilvántartásba vételét, értékesítését, forgalomba helyezését és közúti forgalomban való használatát az ezen irányelv által szabályozott szerkezeti vagy működési kérdésekkel kapcsolatos okokból, amennyiben azok megfelelnek az irányelv követelményeinek.

(4) A tagállamok létrehozzák vagy kijelölik a jóváhagyási ügyek tekintetében illetékes hatóságokat, és a 43. cikkel összhangban értesítik erről a Bizottságot.

A jóváhagyó hatóságokra vonatkozó értesítés tartalmazza a hatóság nevét, címét - beleértve az elektronikus címét is - és felelősségi területét.

5. cikk

A gyártó kötelezettségei

(1) A gyártó felelős a jóváhagyó hatósággal szemben a jóváhagyási eljárás minden vonatkozásában, valamint a gyártásmegfelelőségért, függetlenül attól, hogy a gyártó közvetlenül részt vesz-e a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység valamennyi gyártási lépcsőjében.

(2) A többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásban minden egyes gyártó felelős az általa irányított gyártási lépcsőben hozzáadott rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyásáért és gyártásmegfelelőségéért.

A korábbi lépcsőkben már jóváhagyott alkatrészeket vagy rendszereket módosító gyártó felelős ezen alkatrészek és rendszerek jóváhagyásáért és gyártásmegfelelőségéért.

(3) Ezen irányelv alkalmazásában a Közösségen kívül letelepedett gyártónak a jóváhagyó hatóság előtti képviselete céljából a Közösségben letelepedett képviselőt kell kineveznie.

III. FEJEZET

EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK

6. cikk

A járművek EK-típusjóváhagyása esetén követendő eljárások

(1) A gyártó az alábbi eljárások valamelyikét választhatja:

a) lépésenkénti típusjóváhagyás;

b) egylépéses típusjóváhagyás;

c) vegyes típusjóváhagyás.

(2) A lépésenkénti típusjóváhagyás iránti kérelem tartalmazza a III. mellékletben előírt adatokat tartalmazó adatközlő mappát, és csatolni kell hozzá a IV. vagy a XI. mellékletben felsorolt alkalmazandó szabályozási aktusok alapján előírt típusbizonyítványok teljes csomagját. Rendszer vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetén, a szabályozási aktusok szerint, a jóváhagyó hatóság a jóváhagyás kibocsátásáig vagy megtagadásáig hozzáféréssel rendelkezik a kapcsolódó információs csomaghoz.

(3) Az egylépéses típusjóváhagyás iránti kérelem az I. melléklet alapján előírt, a IV. vagy a XI. mellékletben, és adott esetben a III. melléklet II. részében meghatározott szabályozási aktusokkal kapcsolatos vonatkozó információt tartalmazó adatközlő mappából áll.

(4) Vegyes típus-jóváhagyási eljárás esetén a jóváhagyó hatóság felmentheti a gyártót a rendszerre vonatkozó egy vagy több EK-típusbizonyítvány bemutatása alól, feltéve hogy az adatközlő mappába belefoglalják az I. mellékletben meghatározott, a rendszereknek a jármű-jóváhagyási szakasz során való jóváhagyásához szükséges adatokat, amely esetben minden egyes EK-típusbizonyítványt, amelynek bemutatása alól felmentést adtak, vizsgálati jegyzőkönyvvel kell felváltani.

(5) A (2), (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül többlépcsős típusjóváhagyás céljára az alábbi információt kell benyújtani:

a) az első lépcsőben az adatközlő mappának az a része és azok az EK-típusbizonyítványok, amelyek a teljes járműhöz szükségesek, de csak akkor, ha ezek az alapjármű gyártási állapotát érintik;

b) a második és minden további lépcsőben az adatközlő mappa és az EK-típusbizonyítványok közül azok, amelyek a mindenkori gyártási fokozat tekintetében relevánsak, valamint a járműre vonatkozó, az előző gyártási fokozatban kiadott EK-típusbizonyítványok másolata; továbbá a gyártó teljes körű információt szolgáltat az általa a járművön végzett változtatásokról és kiegészítésekről.

Az a) vagy b) pontban említett információt be lehet nyújtani a (4) bekezdésben leírt vegyes típus-jóváhagyási eljárás szerint.

(6) A gyártó a kérelmet a jóváhagyó hatóságnak nyújtja be. Egy adott járműtípus tekintetében kizárólag egy kérelem nyújtható be, és kizárólag egy tagállamban.

Minden jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani.

(7) A jóváhagyó hatóság indokolt kérelemmel felhívhatja a gyártót további információ benyújtására az arra vonatkozó döntés lehetővé tétele érdekében, hogy milyen vizsgálatok szükségesek, vagy e vizsgálatok elvégzésének megkönnyítése érdekében.

(8) A gyártó elérhetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a típus-jóváhagyási eljárás kielégítő elvégzéséhez szükséges számú járművet.

7. cikk

A rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyása esetén követendő eljárás

(1) A gyártó a kérelmet a jóváhagyó hatóságnak nyújtja be. Egy adott rendszer- vagy alkatrésztípus vagy önálló műszaki egység típusa tekintetében kizárólag egy kérelem nyújtható be, és kizárólag egy tagállamban. Minden jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell az adatközlő mappát, amelynek tartalmát a külön irányelvek vagy rendeletek határozzák meg.

(3) A jóváhagyó hatóság indokolt kérelemmel felhívhatja a gyártót további információ benyújtására az arra vonatkozó döntés lehetővé tétele érdekében, hogy milyen vizsgálatok szükségesek, vagy e vizsgálatok elvégzésének megkönnyítése érdekében.

(4) A gyártó elérhetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a vonatkozó külön irányelvekben vagy rendeletekben a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez előírt számú járművet, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet.

IV. FEJEZET

AZ EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK ELVÉGZÉSE

8. cikk

Általános rendelkezések

(1) A tagállamok nem adhatják meg az EK-típusjóváhagyást, amíg nem biztosítják, hogy a 12. cikkben említett eljárásokat szabályszerűen és kielégítően végrehajtották.

(2) A tagállamok az EK-típusjóváhagyásokat a 9. és a 10. cikkel összhangban adják meg.

(3) Ha egy tagállam megállapítja, hogy valamely jármű-, rendszer- vagy alkatrésztípus vagy önálló műszaki egység típusa, annak ellenére, hogy az előírt rendelkezéseknek megfelel, súlyosan veszélyezteti a közúti közlekedés biztonságát vagy súlyosan károsítja a környezetet vagy a közegészséget, visszautasíthatja az EK-típusjóváhagyás kiadását. Ilyen esetben azonnal részletes dossziét küld a többi tagállamnak és a Bizottságnak, amely tartalmazza a döntés indokolását és a megállapított tények bizonyítását.

(4) Az EK-típusbizonyítványokat a VII. mellékletben meghatározott módszernek megfelelően kell számozni.

(5) A jóváhagyó hatóság a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak 20 munkanapon belül megküldi a gépjármű EK-típusbizonyítvány másolatát annak mellékleteivel együtt minden egyes jóváhagyott járműtípusra vonatkozóan. A papíralapú adathordozó elektronikus fájllal is helyettesíthető.

(6) A jóváhagyó hatóság késedelem nélkül tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait minden járműjóváhagyás megtagadásáról vagy visszavonásáról, a döntés indokolásának mellékelésével.

(7) A jóváhagyó hatóság háromhavonta megküldi a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak az általa az előző időszakban kiadott, módosított, megtagadott vagy visszavont, rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyások jegyzékét. A jegyzék a XIV. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(8) Az EK-típusjóváhagyást kiadó tagállam valamely másik tagállam kérésére a kérelem kézhezvételét követő 20 munkanapon belül elküldi a szóban forgó EK-típusjóváhagyás másolatát a mellékletekkel együtt. A papíralapú adathordozó elektronikus fájllal is helyettesíthető.

9. cikk

A járművekre vonatkozó különleges rendelkezések

(1) A tagállamok EK-jóváhagyást adnak ki az alábbiak vonatkozásában:

a) olyan járműtípus, amely az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik, és a IV. mellékletben felsorolt vonatkozó szabályozási aktusokban meghatározott műszaki követelményeknek megfelel;

b) olyan különleges rendeltetésű járműtípus, amely az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik, és a XI. mellékletben felsorolt vonatkozó szabályozási aktusokban meghatározott műszaki követelményeknek megfelel;

Az V. mellékletben meghatározott eljárásokat alkalmazni kell.

(2) A tagállamok többlépcsős típusjóváhagyást adnak ki az olyan nem teljes, vagy befejezett járműre, amely az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik, és amely, gyártási állapotától függően, megfelel a IV. vagy a XI. mellékletben felsorolt vonatkozó szabályozási aktusokban meghatározott követelményeknek.

A többlépcsős típusjóváhagyás alkalmazandó a más gyártó által átalakított vagy módosított teljes járművekre is.

A XVII. mellékletben meghatározott eljárásokat alkalmazni kell.

(3) A jóváhagyó hatóság minden egyes járműtípus esetében:

a) a VIII. mellékletben meghatározott mintának megfelelően tölti ki az EK-típusbizonyítvány megfelelő szakaszait, beleértve a csatolt vizsgálati eredménylapot is;

b) összeállítja vagy ellenőrzi az információs csomag tartalomjegyzékét;

c) a kitöltött bizonyítványt és annak mellékleteit indokolatlan késedelem nélkül kiadja a kérelmezőnek.

(4) Az olyan EK-típusjóváhagyás esetében, amelynek érvényességét korlátozták vagy amellyel kapcsolatban a szabályozási aktusok bizonyos rendelkezései alól felmentést adtak a 20. vagy a 22. cikkel vagy a XI. melléklettel összhangban, az EK-típusbizonyítványban fel kell tüntetni e korlátozásokat vagy felmentéseket.

(5) Amennyiben az adatközlő mappa különleges rendeltetésű járművekre vonatkozóan a XI. mellékletben megadott rendelkezéseket határoz meg, az EK-típusbizonyítványban fel kell tüntetni ezeket a rendelkezéseket.

(6) Amennyiben a gyártó a vegyes típus-jóváhagyási eljárást választja, a jóváhagyó hatóság az adatközlő lap - amelynek mintája a III. mellékletben található - III. részében feltünteti a szabályozási aktusokban meghatározott azon vizsgálati jegyzőkönyvekre vonatkozó hivatkozásokat, amelyek tekintetében nem áll rendelkezésre EK-típusbizonyítvány.

(7) Amennyiben a gyártó az egylépéses típus-jóváhagyási eljárást választja, a jóváhagyó hatóság létrehozza az alkalmazandó szabályozási aktusok jegyzékét, amelynek formanyomtatványa a VI. melléklet függelékében található, és az EK-típusbizonyítványhoz csatolja.

10. cikk

A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó különleges rendelkezések

(1) A tagállamok EK-típusjóváhagyást adnak meg azon rendszer tekintetében, amely az adatközlő mappa adatainak megfelel, és amely a IV. vagy a XI. melléklet előírása szerint a vonatkozó külön irányelvben vagy rendeletben meghatározott műszaki követelményeket teljesíti.

(2) A tagállamok alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyást adnak meg azon alkatrészek és önálló műszaki egységek tekintetében, amelyek az adatközlő mappa adatainak megfelelnek, és amelyek a IV. melléklet előírása szerint a vonatkozó külön irányelvben vagy rendeletben meghatározott műszaki követelményeket teljesítik.

(3) Ha az alkatrészekre vagy az önálló műszaki egységekre - függetlenül attól, hogy javításra, szervizelésre vagy karbantartásra szánják-e azokat - a jármű rendszer-típusjóváhagyása is vonatkozik, nincs szükség kiegészítő, az alkatrészre vagy az önálló műszaki egységre vonatkozó típusjóváhagyásra, kivéve ha a vonatkozó szabályozási aktus előírja azt.

(4) Ha az alkatrész vagy az önálló műszaki egység csak a jármű más részeivel együtt tölti be funkcióját, vagy mutatkoznak meg különleges jellemzői, és ezáltal a követelmények betartásának ellenőrzése csak akkor lehetséges, amikor az alkatrész vagy az önálló műszaki egység az említett többi járműrésszel kapcsolatban működik, akkor az alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyásának hatályát ennek megfelelően korlátozni kell. Ezekben az esetekben az EK-típusbizonyítvány meghatározza a felhasználására vonatkozó esetleges korlátozást, és megjelöli a beszerelésére vonatkozó különleges feltételeket. Ha az ilyen alkatrészt vagy önálló műszaki egységet a járműgyártó szerelte be, akkor a felhasználásra vonatkozó alkalmazandó korlátozások vagy a beszerelésre vonatkozó feltételek betartását a jármű jóváhagyásának időpontjában kell ellenőrizni.

11. cikk

Az EK-típusjóváhagyáshoz szükséges vizsgálatok

(1) Az ezen irányelvben és a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban meghatározott műszaki előírások betartását a kijelölt műszaki szolgálatok által végzett megfelelő vizsgálatok révén kell igazolni.

A vizsgálati eljárásokat, az említett vizsgálatok elvégzéséhez szükséges különleges felszerelést és eszközöket az egyes szabályozási aktusokban kell ismertetni.

(2) A szükséges vizsgálatokat olyan járművökön, alkatrészeken és önálló műszaki egységeken kell elvégezni, amelyek megfelelnek a jóváhagyandó típusnak.

A gyártó azonban - a jóváhagyó hatósággal egyetértésben - olyan járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet is választhat, amely bár nem felel meg a jóváhagyandó típusnak, de a teljesítmények szükséges szintje tekintetében számos nagyon kedvezőtlen jellemzőt kombinál. A döntéshozatal támogatása érdekében a kiválasztási eljárás során virtuális vizsgálati módszereket lehet alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben említett vizsgálati eljárások helyett a jóváhagyó hatóság hozzájárulásával, a gyártó kérésére virtuális vizsgálati módszereket lehet alkalmazni, tekintettel a XVI. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokra.

(4) A virtuális vizsgálati módszerekre vonatkozó általános feltételeket a XVI. melléklet 1. függeléke tartalmazza.

A XVI. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok mindegyikére vonatkozó különleges vizsgálati feltételeket és azok kapcsolódó igazgatási rendelkezéseit az említett melléklet 2. függeléke határozza meg.

(5) A Bizottság megállapítja azon szabályozási aktusok jegyzékét, amelyek esetén megengedett a virtuális vizsgálati módszerek alkalmazása, valamint az ahhoz kapcsolódó különleges feltételeket és igazgatási rendelkezéseket. Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között az irányelv kiegészítése általi - módosítására irányulnak, azokat a 40. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell létrehozni és naprakésszé tenni.

12. cikk

A gyártás megfelelőségével kapcsolatos intézkedések

(1) Az a tagállam, amely EK-típusjóváhagyást ad meg, a X. melléklet szerint - szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival együttműködve - megteszi a szükséges intézkedéseket, és megvizsgálja, hogy megfelelő lépéseket tettek-e annak biztosítására, hogy a járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártása - az esettől függően - megfeleljen a jóváhagyott típusnak.

(2) Az a tagállam, amely EK-típusjóváhagyást ad meg, e jóváhagyás tekintetében - szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival együttműködve - a X. melléklet szerint megteszi a szükséges ellenőrző intézkedéseket annak biztosítására, hogy az (1) bekezdésben említett intézkedések megfelelőek maradjanak, és a járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártása - az esettől függően - továbbra is megfeleljen a jóváhagyott típusnak.

A termékek jóváhagyott típussal való megegyezőségének igazolása a X. mellékletben, valamint az egyedi követelményeket tartalmazó említett szabályozási aktusokban foglalt eljárásokra korlátozódik. E célból az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam jóváhagyó hatósága a gyártó telephelyén - beleértve a gyártólétesítményeket is - vett mintákon elvégezhet bármilyen, a IV. vagy a XI. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt ellenőrzést vagy vizsgálatot.

(3) Ha a tagállam, amely az EK-típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy az (1) bekezdésben említett intézkedéseket nem alkalmazzák, vagy jelentősen eltérnek a közösen megállapodott intézkedésektől és ellenőrzési tervektől, vagy amelyeknek alkalmazása annak ellenére megszűnt, hogy a gyártás folytatódik, akkor az említett tagállamnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket - beleértve a típusjóváhagyás visszavonását is - annak biztosítása érdekében, hogy pontosan kövessék a gyártásmegfelelőségi eljárást.

V. FEJEZET

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSAI

13. cikk

Általános rendelkezések

(1) A gyártó késedelem nélkül tájékoztatja az EK-típusjóváhagyást megadó tagállamot az információs csomagban rögzített információk minden változásáról. Az említett tagállam az e fejezetben meghatározott szabályoknak megfelelően eldönti, hogy melyik eljárást kell követni. Adott esetben a tagállam a gyártóval konzultálva eldöntheti, hogy szükség van-e új EK-típusjóváhagyás megadására.

(2) Az EK-típusjóváhagyás módosítási kérelmét kizárólag ahhoz a tagállamhoz lehet benyújtani, amely az eredeti EK-típusjóváhagyást megadta.

(3) Amennyiben a tagállam megállapítja, hogy a módosításhoz új ellenőrzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség, akkor ennek megfelelően tájékoztatja a gyártót. A 14. és 15. cikkben említett eljárások csak a szükséges új ellenőrzések és új vizsgálatok sikeres elvégzése után kerülnek alkalmazásra.

14. cikk

A járművekre vonatkozó különleges rendelkezések

(1) Az információs csomagban rögzített információk megváltoztatása esetén a módosítást "felülvizsgálat"-nak kell nevezni.

Ilyen esetben a jóváhagyó hatóság - amennyiben szükséges - kiadja az információs csomag felülvizsgált oldalait, amelyen egyértelműen feltüntetik a változás jellegét és az új kiadás keltét. Az információs csomag egységes szerkezetbe foglalt, frissített változatát - a változtatások részletes leírásával kiegészítve olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e követelménynek.

(2) A felülvizsgálatot "kiterjesztés"-nek kell nevezni, ha az (1) bekezdés rendelkezésein kívül:

a) további ellenőrzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség;

b) az EK-típusbizonyítványban (kivéve annak mellékleteit) szereplő bármely információ megváltozott;

c) a szabályozási aktusok értelmében a jóváhagyott járműtípusra vonatkozóan új követelmények lépnek életbe.

Ilyen esetekben a jóváhagyó hatóság egy kiterjesztési számmal jelölt felülvizsgált EK-típusbizonyítványt ad ki, amelynek kiterjesztési száma az eddig megadott, egymást követő kiterjesztések számának megfelelően növekszik.

A jóváhagyási bizonyítványból a kiterjesztés oka és az új kiadás kelte világosan ki kell, hogy derüljön.

(3) Módosított oldalak vagy egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változat kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét, amely mellékletként a jóváhagyási bizonyítványhoz van csatolva, úgy kell módosítani, hogy abból a legutolsó kiterjesztés vagy felülvizsgálat kelte, illetve a naprakész változat legutolsó egységes szerkezetbe foglalásának kelte kiderüljön.

(4) Nincs szükség módosításra a járműtípus jóváhagyásán, amennyiben a (2) bekezdés c) pontjában említett új követelmények műszaki szempontból lényegtelenek az említett járműtípus tekintetében, vagy más járműkategóriákat érintenek, mint amely kategóriához a járműtípus tartozik.

15. cikk

A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó különleges rendelkezések

(1) Az információs csomagban rögzített információk megváltoztatása esetén a módosítást "felülvizsgálat"-nak kell nevezni.

Ilyen esetekben a jóváhagyó hatóság - amennyiben szükséges - kiadja az információs csomag felülvizsgált oldalait, amelyeken egyértelműen feltüntetik a változás jellegét és az új kiadás keltét. Az információs csomag egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változatát - a változtatások részletes leírásával kiegészítve - olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e követelménynek.

(2) A felülvizsgálatot "kiterjesztés"-nek kell nevezni, ha az (1) bekezdés rendelkezésein kívül:

a) további ellenőrzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség;

b) az EK-típusbizonyítványban (kivéve annak mellékleteit) szereplő adatok bármely információ megváltozott;

c) az alkalmazandó szabályozási aktusok értelmében a jóváhagyott rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozóan új követelmények lépnek életbe.

A jóváhagyó hatóság egy kiterjesztési számmal jelölt felülvizsgált EK-típusbizonyítványt ad ki, amelynek kiterjesztési száma az eddig megadott, egymást követő kiterjesztések számának megfelelően növekszik. Azokban az esetekben, amikor a módosítást a (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása teszi szükségessé, a jóváhagyási szám harmadik szakaszát naprakésszé kell tenni.

A jóváhagyási bizonyítványból a kiterjesztés oka és az új kiadás kelte világosan ki kell, hogy derüljön.

(3) Módosított oldalak vagy egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változat kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét, amely mellékletként a jóváhagyási bizonyítványhoz van csatolva, úgy kell módosítani, hogy abból a legutolsó kiterjesztés vagy felülvizsgálat kelte, illetve a naprakész változat legutolsó egységes szerkezetbe foglalásának kelte kiderüljön.

16. cikk

A módosítások kiadása és a módosításokról szóló értesítés

(1) Kiterjesztés esetén a jóváhagyó hatóság naprakésszé teszi az EK-típusbizonyítvány valamennyi vonatkozó rovatát, annak mellékleteit, valamint az információs csomag tartalomjegyzékét. A naprakésszé tett bizonyítványt és annak mellékleteit indokolatlan késedelem nélkül kell kiadni a kérelmezőnek.

(2) Felülvizsgálat esetén a jóváhagyó hatóság a felülvizsgált dokumentumokat vagy az egységes szerkezetbe foglalt, naprakésszé tett változatot - adott esetben az információs csomag felülvizsgált tartalomjegyzékét is beleértve - indokolatlan késedelem nélkül kiadja a kérelmezőnek.

(3) A jóváhagyó hatóság a 8. cikkben említett eljárásoknak megfelelően értesíti a többi tagállam jóváhagyó hatóságait az EK-típusjóváhagyás módosításairól.

VI. FEJEZET

AZ EK-JÁRMŰ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS ÉRVÉNYESSÉGE

17. cikk

Az érvényesség megszűnése

(1) Az EK-jármű-típusjóváhagyás érvényessége a következő esetekben szűnik meg:

a) a jóváhagyott járműre alkalmazandó szabályozási aktusokban új követelmények válnak kötelezővé az új járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése vagy forgalomba helyezése tekintetében, és nem lehetséges a jóváhagyás ennek megfelelő naprakésszé tétele;

b) a jóváhagyott jármű gyártását önként és végérvényesen megszüntetik;

c) a jóváhagyás érvényessége egy különleges korlátozás következtében lejár.

(2) Amennyiben csak a típuson belüli egy változat, vagy a változaton belüli egy kivitel válik érvénytelenné, az EK-típusjóváhagyás érvényessége csak abban az esetben jár le, ha arról a bizonyos változatról vagy kivitelről van szó.

(3) Amennyiben egy bizonyos járműtípus gyártása végérvényesen megszűnik, a gyártó értesíti azt a jóváhagyó hatóságot, amely az EK-jármű-típusjóváhagyást megadta. Az ilyen értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül az említett hatóság ennek megfelelően tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait.

A 27. cikk csak az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett körülmények esetén bekövetkező megszüntetés esetén alkalmazandó.

(4) A (3) bekezdés sérelme nélkül azokban az esetekben, amikor esedékes, hogy az EK-jármű-típusjóváhagyás érvénytelenné válik, a gyártó értesíti a jóváhagyó hatóságot, amely az EK-típusjóváhagyást megadta.

A jóváhagyó hatóság indokolatlan késedelem nélkül közöl valamennyi vonatkozó információt a más tagállamok jóváhagyó hatóságaival, hogy - adott esetben - lehetővé tegye a 27. cikk alkalmazását. Az említett közlemény különösen a legutolsó legyártott jármű gyártási dátumát és azonosítási számát határozza meg közelebbről.

VII. FEJEZET

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS JELÖLÉSEK

18. cikk

Megfelelőségi nyilatkozat

(1) A gyártó, mint a járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyás tulajdonosa minden, a jóváhagyott típussal megegyezően gyártott teljes, nem teljes vagy befejezett járműhöz megfelelőségi nyilatkozatot mellékel.

Nem teljes vagy befejezett jármű esetén a gyártó csak azokat az adatokat tölti ki a megfelelőségi nyilatkozat 2. oldalán, amelyeket a folyamatban lévő jóváhagyási szakasz szerint ki kell egészíteni vagy meg kell változtatni, és adott esetben mellékeli a bizonyítványhoz a megelőző szakaszra vonatkozó valamennyi megfelelőségi nyilatkozatot.

(2) A megfelelőségi nyilatkozatot a Közösség egyik hivatalos nyelvén kell megfogalmazni. A tagállamok kérhetik a megfelelőségi nyilatkozat saját nyelvükre vagy nyelveikre történő lefordítását.

(3) A megfelelőségi nyilatkozatot úgy kell megtervezni, hogy védett legyen a hamisítás ellen. E célból olyan papírt kell használni, amely vagy színes grafikai ábrákkal, vagy pedig a gyártó azonosítási jelét tartalmazó vízjellel van védve.

(4) A megfelelőségi nyilatkozatot teljes egészében ki kell tölteni, és a bizonyítvány a szabályozási aktusban előírt korlátozásokon kívül nem tartalmazhat korlátozásokat a jármű használata tekintetében.

(5) A IX. melléklet I. részében leírt, a 20. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyott járművekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat címében megjeleníti "A teljes/befejezett járművekbe szánt, a 20. cikk szerint jóváhagyott típus (ideiglenes jóváhagyás)" szöveget.

(6) A IX. melléklet I. részében leírt, a 22. cikknek megfelelően jóváhagyott járműtípusokra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat címében megjeleníti a "a kis sorozatban típusjóváhagyott teljes/befejezett járművekbe szánt" kifejezést, valamint ennek közvetlen közelében a gyártás évét, amelyet az 1-es számjegy és a XII. mellékletben szereplő táblázatban feltüntetett határérték között elhelyezkedő sorszám követ, minden egyes gyártási évre vonatkozóan megjelölve az említett jármű sorszámát az adott évben gyártott sorozaton belül.

(7) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül a gyártó a megfelelőségi nyilatkozatban foglalt adatokat vagy információkat a tagállam nyilvántartási hatóságához elektronikus úton is továbbíthatja.

(8) A megfelelőségi nyilatkozat másolatát csak a gyártó adhatja ki. A "másodlat" szónak világosan láthatónak kell lennie a bizonyítvány másolatainak előlapján.

19. cikk

EK-típus-jóváhagyási jel

(1) Valamely alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártója - függetlenül attól, hogy előbbiek egy rendszer részét képezik-e vagy sem - valamennyi, a jóváhagyott típussal megegyezően gyártott alkatrészt vagy egységet EK-típus-jóváhagyási jellel lát el, a vonatkozó külön irányelv vagy rendelet előírásainak megfelelően.

(2) Amennyiben az EK-típus-jóváhagyási jel feltüntetése nem előírás, a gyártónak rögzítenie kell legalább kereskedelmi nevét vagy márkanevét, valamint a típusszámot és/vagy az azonosítási számot.

(3) Az EK-típus-jóváhagyási jel meg kell, hogy feleljen a VII. melléklet függelékének.

VIII. FEJEZET

A KÜLÖN IRÁNYELVEKKEL ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS KONCEPCIÓK

20. cikk

Mentesség az új technológiák és koncepciók számára

(1) A tagállamok - a gyártó kérelmére - megítélhetik az EK-típusjóváhagyást rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek olyan típusa tekintetében, amely a IV. melléklet I. részében felsorolt egy vagy több szabályozási aktussal összeegyeztethetetlen technológiák vagy koncepciók felhasználásával készült, feltéve hogy a Bizottság a 40. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban erre engedélyt ad.

(2) Az engedély megadásáról szóló döntés megszületéséig a tagállamok ideiglenes, kizárólag az adott tagállam területén érvényes jóváhagyást ítélhetnek meg a kérelmezett mentesség tárgyát képező járműtípus tekintetében, feltéve hogy erről a Bizottságot és a többi tagállamot késedelem nélkül tájékoztatják egy olyan dokumentáció formájában, amely a következő elemeket tartalmazza:

a) azon okok ismertetése, amelyek miatt az érintett technológiák vagy koncepciók az adott rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység követelményekkel való összeegyeztethetetlenségéhez vezetnek;

b) a vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szempontok leírása és a megtett intézkedések;

c) az elvégzett kísérletek és azok eredményeinek leírása annak igazolásával, hogy - összehasonlítva azon követelményekkel, amelyek tekintetében a mentességet kérelmezik - legalább egyenértékű biztonsági és környezetvédelmi feltételek biztosítottak.

(3) Más tagállamok dönthetnek úgy, hogy területükön elfogadják a (2) bekezdésben említett ideiglenes jóváhagyást.

(4) A Bizottság - a 40. cikk (3) bekezdésében említett eljárás szerint - dönt arról, hogy engedélyezi vagy nem a tagállam számára az adott járműtípus tekintetében az EK-típusjóváhagyás megadását.

Adott esetben a döntés azt is meghatározza, hogy a jóváhagyás érvényessége - például időben - korlátozott-e. A típusjóváhagyás érvényessége minden esetben legalább harminchat hónap.

Amennyiben a Bizottság az engedély megtagadása mellett dönt, a tagállam haladéktalanul értesíti az e cikk (2) bekezdésében említett ideiglenes típusjóváhagyás jogosultját arról, hogy az ideiglenes jóváhagyás hat hónappal a bizottsági döntés napját követően visszavonásra kerül. Ugyanakkor az ideiglenes jóváhagyásnak megfelelően - annak visszavonását megelőzően - gyártott járművek tekintetében engedélyezni kell azok nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését minden olyan tagállamban, amely az ideiglenes jóváhagyást elfogadta.

(5) Ez a cikk nem alkalmazó olyan esetekben, amikor az adott rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység megfelel valamely olyan ENSZ-EGB-előírásnak, amelyhez a Közösség csatlakozott.

21. cikk

Szükséges intézkedések

(1) Amennyiben a Bizottság kellően megalapozottnak látja a 20. cikk szerinti mentesség megítélését, haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket a vonatkozó külön irányelveknek és rendeleteknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében. Ezeket a - IV. melléklet I. részében felsorolt - külön irányelvek vagy rendeletek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 40. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a 20. cikk szerinti mentesség valamely ENSZ-EGB-előírással kapcsolatos, a Bizottság javaslatot tesz az érintett ENSZ-EGB-előírás módosítására a felülvizsgált 1958-as egyezmény szerint alkalmazandó eljárással összhangban.

(2) A vonatkozó szabályozási aktusok módosítását követően a mentességhez kapcsolódó korlátozásokat haladéktalanul fel kell oldani.

Amennyiben a szabályozási aktusok kiigazításához szükséges lépésekre nem került sor, a mentesség érvényessége a jóváhagyást megadó tagállam kérelmére egy további, a 40. cikk (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban elfogadott határozattal meghosszabbítható.

IX. FEJEZET

KIS SOROZATBAN GYÁRTOTT JÁRMŰVEK

22. cikk

A kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyása

(1) A gyártó kérésére és a XII. melléklet A. részének 1. szakaszában meghatározott mennyiségi korlátokon belül a tagállamok - a 6. cikk (4) bekezdésében említett eljárással összhangban - megítélhetik az EK-típusjóváhagyást olyan járműtípus tekintetében, amely legalább a IV. melléklet I. részének függelékében felsorolt követelményeket teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a különleges rendeltetésű járművekre.

(3) Az EK-típusjóváhagyásokat a VII. mellékletnek megfelelően kell számozni.

23. cikk

A kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása

(1) A XII. melléklet A. részének 2. szakaszában meghatározott mennyiségi korlátokon belül gyártott járművek esetében a tagállamok eltekinthetnek a IV. vagy a XI. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban foglalt egy vagy több rendelkezés alkalmazásától, feltéve hogy megfelelő alternatív követelményeket állapítanak meg.

Az "alternatív követelmények" kifejezés alatt olyan közigazgatási rendelkezések és műszaki követelmények értendők, amelyek célja a közúti közlekedésbiztonság és a környezetvédelem olyan szintjének biztosítása, amely a IV., illetve a XI. melléklet rendelkezéseiben előírt szinttel a lehető legteljesebb mértékben megegyezik.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett járművek esetében eltekinthetnek ezen irányelv egy vagy több rendelkezésének alkalmazásától.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések alkalmazásától a tagállamok csak kellően indokolt esetben tekintenek el.

(4) A járművek e cikk szerinti típusjóváhagyása céljából a tagállamok elfogadják a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokkal összhangban jóváhagyott rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket.

(5) A típusbizonyítvány feltünteti az (1) és (2) bekezdés szerint megadott mentességek jellegét.

A típusbizonyítványon - amelynek mintája a VI. mellékletben található - nem szerepel az "EK-jármű-típusbizonyítvány" fejléc. A típusbizonyítványok számozása ugyanakkor a VII. melléklet szerint történik.

(6) A típusjóváhagyás érvényessége a jóváhagyást megadó tagállam területére korlátozódik. A gyártó kérésére azonban a jóváhagyó hatóság ajánlott levél vagy e-mail útján megküldi a típusbizonyítvány és a csatolt dokumentumok másolatát a gyártó által megjelölt tagállamok jóváhagyó hatóságai számára.

Az említett másolat kézhezvételét követő 60 napon belül az érintett tagállam döntést hoz a típusjóváhagyás elfogadásáról. Döntéséről az első albekezdésben említett jóváhagyó hatóságot hivatalosan tájékoztatja.

A tagállamok nem tagadhatják meg a típusjóváhagyást, kivéve ha megalapozott indokok alapján feltételezhető, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló műszaki előírások a sajátjaikkal nem egyenértékűek.

(7) Amennyiben egy kérelmező egy másik tagállamban kíván értékesíteni, nyilvántartásba jegyeztetni vagy forgalomba helyezni egy járművet, kérelmére a jóváhagyást megadó tagállam a rendelkezésére bocsátja az információs csomagot is tartalmazó típusbizonyítvány másolatát.

A tagállamok engedélyezik az említett jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését, kivéve ha megalapozott indokok alapján feltételezhető, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló műszaki előírások a sajátjaikkal nem egyenértékűek.

X. FEJEZET

EGYEDI JÓVÁHAGYÁSOK

24. cikk

Egyedi jóváhagyások

(1) A tagállamok mentességet biztosíthatnak valamely konkrét - adott esetben egyedi - jármű számára ezen irányelv, vagy a IV. vagy XI. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok egy vagy több rendelkezésének teljesítése alól, feltéve hogy alternatív követelményeket támasztanak.

Az első albekezdésben említett rendelkezések alkalmazásától a tagállamok csak kellően indokolt esetben tekintenek el.

Az "alternatív követelmények" kifejezés alatt olyan közigazgatási rendelkezések és műszaki követelmények értendők, amelyek célja a közúti közlekedésbiztonság és a környezetvédelem olyan szintjének biztosítása, amely a IV., illetve a XI. melléklet rendelkezéseiben előírt szinttel a lehető legteljesebb mértékben megegyezik.

(2) A tagállamok nem végeznek roncsoló jellegű kísérleteket. Az alternatív követelmények teljesítésének megállapítására a kérelmező által megadott releváns információkat használják fel.

(3) A tagállamok az alternatív követelmények teljesítése helyett elfogadnak bármely, rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyást.

(4) Az egyedi jóváhagyás iránti kérelmet a gyártó, a jármű tulajdonosa vagy a nevükben eljáró - a Közösség területén letelepedett - személy nyújtja be.

(5) A tagállam megadja az egyedi jóváhagyást, amennyiben a jármű megfelel a kérelemhez csatolt leírásnak, és teljesíti az alkalmazandó műszaki követelményeket, majd indokolatlan késedelem nélkül kibocsátja az egyedi jóváhagyási bizonyítványt.

Az egyedi típusbizonyítvány formátuma a VI. mellékletben foglalt EK-típusbizonyítvány mintáját követi, és tartalmazza legalább azokat az információkat, amelyek a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelvben ( 4 ) előírt nyilvántartásbavételi kérelem kitöltéséhez szükségesek. Az egyedi jóváhagyási bizonyítványokon nem szerepelhet az "EK-járműjóváhagyás" fejléc.

Az egyedi jóváhagyási bizonyítványban szerepel az adott jármű járműazonosítási száma.

(6) Az egyedi jóváhagyás érvényessége a jóváhagyást megadó tagállam területére korlátozódik.

Amennyiben egy kérelmező egy másik tagállamban kíván értékesíteni, nyilvántartásba jegyeztetni vagy forgalomba helyezni egy egyedi jóváhagyással bíró járművet, kérelmére a jóváhagyást megítélő tagállam a rendelkezésére bocsát egy, a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló műszaki követelményeket ismertető nyilatkozatot.

Amennyiben egy jármű tekintetében valamely tagállam e cikk rendelkezéseinek megfelelően egyedi jóváhagyást ítél meg, a többi tagállam engedélyezi a jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését, kivéve ha megalapozott indokok alapján feltételezhető, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló műszaki előírások a sajátjaival nem egyenértékűek.

(7) A gyártó vagy a jármű tulajdonosa kérelmére a tagállamok egyedi jóváhagyást ítélnek meg azon jármű részére, amely megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek és a IV., illetve a XI. mellékletben felsorolt szabályozási aktusoknak.

Ilyen esetben a tagállamok elfogadják az egyedi jóváhagyást, és engedélyezik a jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését.

(8) E cikk rendelkezéseit alkalmazni lehet az ezen irányelv szerint típusjóváhagyásban részesült, és első nyilvántartásba vételüket vagy forgalomba helyezésüket megelőzően módosított járművek vonatkozásában.

25. cikk

Különleges rendelkezések

(1) A 24. cikkben előírt eljárást alkalmazni lehet konkrét járművek esetében a gyártási folyamat egymást követő szakaszai során, a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásnak megfelelően.

(2) A 24. cikkben előírt eljárás nem léphet a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás rendes menetének egy közbenső lépcsője helyébe, valamint nem alkalmazható valamely jármű jóváhagyása első lépcsőjének megszerzése céljára.

XI. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, ÉRTÉKESÍTÉS ÉS FORGALOMBA HELYEZÉS

26. cikk

A járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése

(1) A 29. és 30. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok kizárólag akkor vesznek nyilvántartásba egy járművet, és engedélyezik annak értékesítését vagy forgalomba helyezését, ha az a 18. cikknek megfelelően kibocsátott, érvényes megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

A nem teljes járművek esetében a tagállamok engedélyezhetik azok értékesítését, azonban megtagadhatják tartós nyilvántartásba vételüket és forgalomba helyezésüket arra az időszakra, ameddig e járművek nem teljesek.

(2) A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó követelmény alól mentességet élvező járművek kizárólag akkor vehetők nyilvántartásba, értékesíthetők vagy helyezhetők forgalomba, amennyiben teljesítik ezen irányelv megfelelő műszaki követelményeit.

(3) A kis sorozatban gyártott járművek esetében a nyilvántartásba vett, értékesített, vagy forgalomba helyezett járművek száma évente nem haladja meg a XII. melléklet A. részében feltüntetett mennyiséget.

27. cikk

A kifutó sorozatú járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése

(1) A XII. melléklet B. szakaszában megadott mennyiségi korlátokra is figyelemmel, és kizárólag korlátozott ideig a tagállamok nyilvántartásba vehetnek olyan járműveket, valamint engedélyezhetik azok értékesítését vagy forgalomba helyezését, amelyek olyan járműtípushoz tartoznak, amelynek EK-típusjóváhagyása már nem érvényes.

Az első albekezdés kizárólag olyan, a Közösség területén található járművekre alkalmazandó, amelyek gyártásuk idején érvényes EK-típusjóváhagyással rendelkeztek, azonban az érvényesség lejárta előtt nem kerültek nyilvántartásba vagy forgalomba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lehetőséghez teljes járművek esetében az EK-típusjóváhagyás lejárta napját követő tizenkét, befejezett járművek esetében pedig tizennyolc hónapon keresztül lehet folyamodni.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseivel élni kívánó gyártó az érintett tagállamok illetékes hatóságaihoz az adott járművek forgalomba helyezéséig kérvényt nyújt be. A kérvényben ismertetni kell mindazon műszaki vagy gazdasági okokat, amelyek miatt a járművek az új műszaki követelményeknek nem tudnak megfelelni.

Az érintett tagállamok - a kérvény kézhezvételét követő három hónapon belül - döntenek arról, hogy engedélyezik-e és milyen darabszámban ezen járművek nyilvántartásba vételét területükön.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó azon járművekre, amelyek nemzeti típusjóváhagyással rendelkeztek, ám a jóváhagyás érvényességének megszűnését megelőzően - a 45. cikket alkalmazva - az EK-típus-jóváhagyási eljárás kötelező végrehajtása következtében nem kerültek nyilvántartásba vagy forgalomba.

(5) A tagállamok megfelelő intézkedések alkalmazásával biztosítják az e cikk szerinti eljárás keretében nyilvántartásba vételre kerülő vagy forgalomba helyezendő járművek számának eredményes ellenőrzését.

28. cikk

Alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítése és forgalomba helyezése

(1) A tagállamok annyiban engedélyezik az alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítését vagy forgalomba helyezését, amennyiben azok a vonatkozó szabályozási aktusoknak megfelelnek, és a 19. cikk szerinti megfelelő jelöléssel vannak ellátva.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon alkatrészek vagy önálló műszaki egységek esetében, amelyeket kifejezetten olyan új járművek számára készítettek vagy terveztek, amelyekre ez az irányelv nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok engedélyezhetik olyan alkatrészek vagy önálló műszaki egységek értékesítését és forgalomba helyezését, amelyek a 20. cikket alkalmazva mentesültek valamely szabályozási aktus egy vagy több rendelkezése alól, vagy amelyeket a 22., 23. vagy 24. cikk szerinti, az adott alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket érintő mentességeket élvező járművekbe kívánnak beszerelni.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, és amennyiben valamely szabályozási aktus másképp nem rendelkezik, a tagállamok engedélyezhetik olyan alkatrészek vagy önálló műszaki egységek értékesítését és forgalomba helyezését, amelyeket olyan járművekbe kívánnak beszerelni, amelyek tekintetében forgalomba helyezésük időpontjában az EK-típusjóváhagyás ezen irányelv, vagy a 70/156/EGK irányelv szerint nem volt követelmény.

XII. FEJEZET

VÉDZÁRADÉKOK

29. cikk

Az ezen irányelvnek megfelelő járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek

(1) Ha egy tagállam azt állapítja meg, hogy egyes új járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek - habár az alkalmazandó követelményeknek megfelelnek, vagy megfelelő jelöléssel vannak ellátva - a közúti közlekedést súlyosan veszélyeztetik, vagy a környezetet vagy a közegészséget súlyosan károsítják, akkor e tagállam saját területén legfeljebb hat hónapra megtagadhatja az ilyen járművek nyilvántartásba vételét vagy az ilyen járművek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek értékesítésének vagy forgalomba helyezésének engedélyezését.

Ilyen esetekben az érintett tagállam erről haladéktalanul értesíti a gyártót, a többi tagállamot és Bizottságot, tájékoztatva azokat döntése okairól, különösen arról, hogy a döntés:

- a vonatkozó szabályozási aktusok hiányosságainak, vagy

- a vonatkozó követelmények helytelen alkalmazásának eredménye-e.

(2) A Bizottság a határozat előkészítése érdekében a lehető leghamarabb konzultál az érintett felekkel és különösen azzal a jóváhagyó hatósággal, amely a típusjóváhagyást megadta.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben említett intézkedéseket a vonatkozó szabályozási aktusok hiányosságai indokolják, a megfelelő intézkedéseket az alábbiak szerint kell meghozni:

- a IV. melléklet I. részében felsorolt külön irányelvek vagy rendeletek esetében a Bizottság azokat a 40. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban módosítja,

- ENSZ-EGB-előírások esetében a Bizottság a felülvizsgált 1958-as egyezménnyel összhangban javaslatot tesz a vonatkozó ENSZ-EGB-előírásokhoz szükséges módosítástervezetekre.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben említett intézkedéseket a vonatkozó követelmények helytelen alkalmazása indokolja, a Bizottság meghozza az ezen követelményeknek való megfelelés biztosításához szükséges megfelelő intézkedéseket.

30. cikk

A jóváhagyott típusnak meg nem felelő járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek

(1) Ha az a tagállam, amely az EK-típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy azok az új járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek, amelyek megfelelőségi nyilatkozattal vagy jóváhagyási jellel vannak ellátva, nem felelnek meg az általa jóváhagyott típusnak, akkor megteszi a szükséges intézkedéseket, beleértve, szükség esetén, a típusjóváhagyás visszavonását is, annak biztosítására, hogy a legyártott járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek adott esetben megfeleljenek a jóváhagyott típusnak. Az adott tagállam jóváhagyó hatósága a megtett intézkedésekről értesíti a többi tagállam jóváhagyó hatóságait.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az EK-típusbizonyítványban vagy az adatközlő lapon szereplő adatoktól való eltérés a jóváhagyott típusnak való megfelelés hiányának minősül.

A jármű nem tekintendő a jóváhagyott típustól eltérőnek, amennyiben a vonatkozó szabályozási aktusok tűréshatárokat szabnak meg, és e tűréshatárokat tiszteletben tartják.

(3) Ha egy tagállam bebizonyítja, hogy olyan új járművek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek, amelyek megfelelőségi nyilatkozattal vagy jóváhagyási jellel vannak ellátva, nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak, attól a tagállamtól, amely az EK-típusjóváhagyást megadta, kérheti annak ellenőrzését, hogy a legyártott járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek továbbra is megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak. Ilyen kérelem esetén az érintett tagállam a lehető leghamarabb, de minden esetben a kérelem keltétől számított hat hónapos határidőn belül meghozza a szükséges intézkedéseket.

(4) Az alábbi esetekben a jóváhagyó hatóság, attól a tagállamtól, amely a rendszerre, alkatrészre, önálló műszaki egységre vagy a nem teljes járműre a típusjóváhagyást megadta, kérheti a szükséges intézkedések megtételét annak biztosítására, hogy a legyártott járművek ismét megfeleljenek a jóváhagyott típusnak:

a) EK-jármű-típusjóváhagyás, amennyiben a jármű megfelelésének hiányát kizárólag valamely rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység megfelelésének hiánya okozza;

b) többlépcsős típusjóváhagyás, amennyiben a befejezett jármű megfelelésének hiányát kizárólag a nem teljes jármű részét képező rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység, vagy maga a nem teljes jármű megfelelésének a hiánya okozza.

Ilyen kérelem esetén a megkeresett tagállam - szükség esetén a kérelmet benyújtó tagállammal együttműködve - a lehető leghamarabb, de minden esetben a kérelem keltétől számított hat hónapos határidőn belül meghozza a szükséges intézkedéseket. Amennyiben megállapítják a megfelelés hiányát, akkor annak a tagállamnak a jóváhagyó hatósága, amelyik a típusjóváhagyást a rendszerre, alkatrészre, önálló műszaki egységre vagy a nem teljes járműre megadta, megteszi az (1) bekezdésben előírt intézkedéseket.

(5) A jóváhagyó hatóságok bármely EK-típusjóváhagyás visszavonásáról és a visszavonás okairól 20 munkanapon belül értesítik egymást.

(6) Ha az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam vitatja a megfelelés hiányát, amelyről értesítést kapott, az érintett tagállamok igyekeznek a vitás esetet rendezni. A Bizottság folyamatosan tájékoztatást kap, és szükség esetén megfelelő konzultációkat tart a vita rendezésének elérése érdekében.

31. cikk

Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működésének jelentős mértékű veszélyeztetésére alkalmas részek vagy berendezések értékesítése és üzembe helyezése

(1) A tagállamok csak abban az esetben engedélyezik a jármű biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szempontjából alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését jelentős mértékben veszélyeztető részek vagy berendezések értékesítését, értékesítésre kínálását vagy üzembe helyezését, ha ezen részeket vagy berendezéseket az (5)-(10) bekezdéssel összhangban jóváhagyó hatóság engedélyezte.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően engedélyezendő részeket és berendezéseket fel kell venni a XIII. mellékletben meghatározott jegyzékbe. Az ilyen határozat értékelésen alapul, és méltányos egyensúlyra törekszik a következő elemek között:

a) a kérdéses részekkel vagy berendezésekkel felszerelt járművek biztonságára vagy környezetvédelmi tulajdonságaira nézve komoly veszély fennállása; és

b) a kérdéses részekre vagy berendezésekre egy e cikk szerinti engedélyeztetési kötelezettség esetleges előírásának hatása az értékesítés utáni piacon jelen lévő fogyasztókra és gyártókra.

(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a járműre vonatkozóan elvégzett rendszer-típusjóváhagyás alá tartozó eredeti részekre vagy berendezésekre, valamint a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok valamelyikének előírásaival összhangban típusjóváhagyással ellátott részekre és berendezésekre, kivéve abban az esetben, ha a jóváhagyások az (1) bekezdésben említettektől eltérő szempontokat érintenek. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kizárólag versenyjárművekhez gyártott, nem közúti forgalomban történő használatra szánt részekre vagy berendezésekre. Ha a XIII. mellékletben található részeket vagy berendezéseket versenyzési és közúti célból egyaránt használják, ezeket a részeket vagy berendezéseket csak akkor szabad értékesítésre kínálni a lakosság számára közúti járművekben való felhasználás céljából, ha megfelelnek e cikk követelményeinek.

A Bizottság adott esetben elfogadja az ebben a bekezdésben említett részek vagy berendezések azonosítására vonatkozó rendelkezéseket.

(4) A Bizottság az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően állapítja meg az (1) bekezdésben említett eljárást és engedélyezési eljárási követelményeket, valamint a XIII. mellékletben szereplő jegyzék későbbi naprakésszé tételére vonatkozó rendelkezéseket. E követelmények körébe tartoznak a biztonsági és a környezetvédelmi előírások, és szükség szerint a vizsgálati szabványokra vonatkozó előírások is. Azok a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokon alapulhatnak, vagy a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi és vizsgálati technológia alapján alakíthatóak ki, vagy ha ez a megkívánt biztonsági vagy környezetvédelmi cél elérését megfelelően segíti, a résznek vagy berendezésnek az eredeti jármű - vagy adott esetben annak valamely része - környezetvédelmi és biztonsági tulajdonságaival való összehasonlításából állhatnak.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a részek vagy berendezések gyártója a kijelölt műszaki szolgálat által készített vizsgálati jegyzőkönyvet nyújt be a jóváhagyó hatóságnak, amely tanúsítja, hogy az engedélyeztetni kívánt részek vagy berendezések megfelelnek a (4) bekezdésben említett követelményeknek. A gyártó típusonként csak egy jóváhagyó hatósághoz, egy kérelmet nyújthat be.

A kérelem tartalmazza a részek vagy berendezések gyártójára vonatkozó adatokat, az engedélyeztetni kívánt részek vagy berendezések típusát, azonosítóját és számjelét, valamint azon jármű tekintetében, amelybe az adott részeket vagy berendezéseket be kívánják szerelni, a gyártó nevét, a jármű típusát és adott esetben a gyártási évét vagy más, az azonosítását lehetővé tévő információt.

Amennyiben a vizsgálati jegyzőkönyvet és egyéb bizonyítékokat figyelembe véve a jóváhagyó hatóság meggyőződik arról, hogy a kérdéses részek vagy berendezések megfelelnek a (4) bekezdésben említett követelményeknek, indokolatlan késedelem nélkül bizonyítványt ad ki a gyártónak. Ez a bizonyítvány - a (9) bekezdés második albekezdésére is figyelemmel - feljogosít a részeknek vagy berendezéseknek a Közösségben történő értékesítésére, értékesítésre kínálására vagy járműbe szerelésére.

(6) Az ezen cikk alkalmazásában engedélyezett összes részt vagy berendezést megfelelően jelölni kell.

A Bizottság megállapítja a jelölésre és csomagolásra vonatkozó követelményeket, valamint az (5) bekezdésben említett bizonyítvány mintáját és számozási rendszerét.

(7) Mivel a (2)-(6) bekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítására irányulnak, azokat a 40. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(8) A gyártó haladéktalanul értesíti a bizonyítványt kiadó jóváhagyó hatóságot bármely olyan változásról, amely hatással van azokra a feltételekre, amelyekkel a bizonyítványt kiadták. Az adott jóváhagyó hatóság határoz arról, hogy felül kell-e vizsgálni a bizonyítványt, vagy új bizonyítványt kell-e kiadni, valamint arról, hogy szükség van-e új vizsgálatokra.

A gyártó felel annak biztosításáért, hogy a részeket és berendezéseket azoknak a feltételeknek megfelelően gyártsák az adott időpontban és a továbbiakban is, amelyekkel a bizonyítványt kiadták.

(9) A jóváhagyó hatóság az engedélyezést megelőzően megbizonyosodik a gyártásmegfelelőség hatékony ellenőrzését biztosító, kielégítő intézkedések és eljárások meglétéről.

Amennyiben a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy az engedély kiadásának feltételei már nem teljesülnek, felkéri a gyártót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a részek és berendezések ismét megfeleljenek a feltételeknek. Amennyiben szükséges, az engedélyt visszavonja.

(10) A tagállamok közötti, az (5) bekezdésben említett bizonyítványokkal kapcsolatos bármely nézeteltérést a Bizottság tudomására kell hozni. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően meghozza a szükséges intézkedéseket, beleértve - amennyiben szükséges - az engedély visszavonásának elrendelését.

(11) Ez a cikk nem alkalmazandó egy részre vagy berendezésre addig, amíg az a XIII. mellékletben nem szerepel. Minden újabb résznek vagy berendezésnek, vagy azok csoportjának a XIII. mellékletbe történő felvétele esetén ésszerű átmeneti időszakot kell meghatározni annak érdekében, hogy a rész vagy berendezés gyártója engedélyezés iránti kérelmet adhasson be, és engedélyt kaphasson. Ugyanakkor - adott esetben - időpont határozható meg, amely időpontot megelőzően típusjóváhagyásban részesült járművekhez tervezett részeket és berendezéseket kizárják e cikk alkalmazásából.

(12) Amíg nem születik döntés arról, hogy egy részt vagy berendezést fel kell-e venni az (1) bekezdésben említett jegyzékbe, a tagállamok a jármű biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szempontjából alapvetően fontos rendszerek megfelelő működésének jelentős veszélyeztetésére alkalmas részekkel vagy berendezésekkel kapcsolatos nemzeti rendelkezéseket tarthatnak fenn.

A kérdéses részekkel vagy berendezésekkel kapcsolatos nemzeti rendelkezések hatályukat vesztik, amint e döntés megszületik.

(13) 2007. október 29-től kezdve a tagállamok nem fogadhatnak el új rendelkezéseket azon részekről és berendezésekről, amelyek befolyásolhatják a jármű biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szempontjából alapvető fontosságú rendszerek megfelelő működését.

32. cikk

Járművek visszahívása

(1) Amennyiben egy EK-típusjóváhagyással rendelkező gyártónak - valamely szabályozási aktus vagy a 2001/95/EK irányelv rendelkezéseinek alkalmazásában - már értékesített, nyilvántartásba vett vagy üzembe helyezett járműveket kell visszahívnia, mivel a járműbe szerelt egy vagy több rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység, attól függetlenül, hogy azt ezzel az irányelvvel összhangban megfelelően jóváhagyták-e vagy sem, komoly kockázatot jelent a közúti közlekedés biztonságára, a közegészségre vagy a környezetvédelemre, akkor haladéktalanul értesítenie kell a jóváhagyó hatóságot, amely a járművet jóváhagyta.

(2) A gyártó a jóváhagyó hatóságnak az (1) bekezdésben említett kockázat semlegesítésére megfelelő orvoslási lehetőségeket javasol. A jóváhagyó hatóság a javasolt intézkedésekről késedelem nélkül tájékoztatja a többi tagállam hatóságait.

Az illetékes hatóságok saját területükön biztosítják az intézkedések hatékony végrehajtását.

(3) Amennyiben az intézkedéseket az érintett hatóságok elégtelennek ítélik, vagy azok végrehajtása késedelmes, haladéktalanul értesítik azt a jóváhagyó hatóságot, amely az EK-jármű-típusjóváhagyást kiadta.

A jóváhagyó hatóság ezt követően tájékoztatja a gyártót. Ha az EK-jármű-típusjóváhagyást kiadó hatóság maga sem elégedett a gyártó intézkedéseivel, akkor meghozza valamennyi szükséges védintézkedést, beleértve az EK-jármű-típusjóváhagyás visszavonását is, amennyiben a gyártó nem javasol és nem hajt végre hatásos korrekciós intézkedéseket. Az EK-jármű-típusjóváhagyás visszavonása esetén az érintett jóváhagyó hatóság 20 munkanapon belül, ajánlott levél vagy azzal egyenértékű elektronikus eszköz útján értesíti a gyártót, a többi tagállam jóváhagyó hatóságait, valamint a Bizottságot.

(4) E cikket azokra a részekre is alkalmazni kell, amelyekre nem vonatkozik szabályozási aktusban előírt követelmény.

33. cikk

A meghozott határozatokról és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről szóló értesítés

Valamennyi határozatot, amelyet az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések értelmében hoznak, és valamennyi határozatot, amellyel egy típusjóváhagyást megtagadnak vagy visszavonnak, amellyel a nyilvántartásba vételt megtagadják, vagy amellyel értékesítési tilalmat mondanak ki, részletes indokolással kell ellátni.

Az érintett felet értesíteni kell minden ilyen határozatról, és ugyanakkor az érintett tagállamban hatályos jogszabályok szerint számára rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről, valamint az ezen jogorvoslati lehetőségek igénybevételére engedélyezett határidőkről is.

XIII. FEJEZET

NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOK

34. cikk

Az EK-típusjóváhagyáshoz szükséges ENSZ-EGB-előírások

(1) Azok az ENSZ-EGB-előírások, amelyekhez a Közösség csatlakozott, és amelyeket a IV. melléklet I. része és a XI. melléklet sorol fel, részét képezik az EK-jármű-típusjóváhagyásnak, ugyanolyan feltételek mellett, mint a külön irányelvek vagy rendeletek. Ezeket az előírásokat a IV. melléklet I. részében és a XI. mellékletben található táblázat vonatkozó oszlopaiban felsorolt járműkategóriákra kell alkalmazni.

(2) Ha a Közösség úgy dönt, hogy egy ENSZ-EGB-előírást az EK-jármű-típusjóváhagyás céljából kötelező jelleggel alkalmaz a 97/836/EK határozat 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban, ezen irányelv mellékleteit ennek megfelelően módosítani kell, az ezen irányelv 40. cikkének (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban. Az ezen irányelv mellékleteit módosító aktus meghatározza az ENSZ-EGB-előírás vagy annak módosításai kötelező alkalmazásának időpontját is. A tagállamok hatályon kívül helyeznek vagy kiigazítanak minden olyan nemzeti jogszabályt, amely nem egyeztethető össze a kérdéses ENSZ-EGB-előírással.

Amennyiben az ENSZ-EGB-előírás létező külön irányelv vagy rendelet helyébe lép, a IV. melléklet I. részében és a XI. mellékletben található, vonatkozó bejegyzés helyébe az ENSZ-EGB-előírás száma lép, és a IV. melléklet II. részében található, megfelelő bejegyzést ugyanezzel az eljárással összhangban törölni kell.

(3) A (2) bekezdés második albekezdésében említett esetben a külön irányelvet vagy rendeletet, amelynek az ENSZ-EGB-előírás a helyébe lép, a 40. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban hatályon kívül kell helyezni.

Amennyiben egy külön irányelvet hatályon kívül helyeznek, a tagállamok minden, annak az irányelvnek a nemzeti jogba való átültetése érdekében elfogadott nemzeti jogszabályt is hatályon kívül helyeznek.

(4) Ebben az irányelvben vagy a külön irányelvekben vagy rendeletekben a közösségi jogi keretben való megismétlésük nélkül közvetlenül lehet hivatkozni nemzetközi szabványokra és előírásokra.

35. cikk

Az ENSZ-EGB-előírások irányelvekkel vagy rendeletekkel való egyenértékűsége

(1) A IV. melléklet II. részében felsorolt ENSZ-EGB-előírások az azoknak megfelelő külön irányelvekkel vagy rendeletekkel egyenértékűnek tekintendők annyiban, amennyiben hatályuk és tárgyuk azonos.

A tagállamok jóváhagyó hatóságai elfogadják az ezen ENSZ-EGB-előírásokkal összhangban megadott jóváhagyásokat, és adott esetben az ezekhez tartozó jóváhagyási jeleket, az egyenértékű külön irányelvvel vagy rendelettel összhangban megadott megfelelő jóváhagyások és/vagy jóváhagyási jelek helyett.

(2) Amennyiben a Közösség úgy dönt, hogy az (1) bekezdés alkalmazásában egy új ENSZ-EGB-előírást vagy egy módosított ENSZ-EGB-előírást kezd alkalmazni, a IV. melléklet II. részét ennek megfelelően módosítani kell. Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat a 40. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

36. cikk

Egyéb előírásokkal való egyenértékűség

A Közösség és harmadik országok között megkötött többoldalú vagy kétoldalú megállapodások keretében a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel elismerheti a rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyása vonatkozásában az ezen irányelv szerinti feltételek vagy rendelkezések egyenértékűségét a nemzetközi vagy harmadik országbeli előírásokkal.

XIV. FEJEZET

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA

37. cikk

A felhasználóknak szánt információ

(1) A gyártó nem szolgáltathat ki olyan, az ebben az irányelvben vagy a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt adatokhoz kapcsolódó műszaki információt, amely eltér a jóváhagyó hatóság által jóváhagyott adatoktól.

(2) Amennyiben egy szabályozási aktus külön rendelkezik róla, a gyártó a felhasználók rendelkezésére bocsát minden olyan vonatkozó információt és szükséges útmutatást, amely valamely jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység használatához kapcsolódó különleges feltételeket vagy korlátozásokat ír le.

Ezt az információt a Közösség hivatalos nyelvein kell rendelkezésre bocsátani. Ezt - a jóváhagyó hatósággal egyetértésben - megfelelő használatot támogató dokumentumban, mint például a használati útmutatóban vagy a karbantartási útmutatóban kell közzétenni.

38. cikk

Az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártóinak szánt információ

(1) A jármű gyártója az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártóinak rendelkezésére bocsátja mindazon adatokat - beleértve, adott esetben, a szabályozási aktus mellékletében vagy függelékében külön felsorolt rajzokat is -, amelyek az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyásához vagy a 31. cikk szerinti engedély megszerzéséhez szükségesek.

A jármű gyártója az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártóira nézve kötelező érvényű megállapodást köthet, minden nem nyilvános - többek között a szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó - információ bizalmas kezelése érdekében.

(2) Az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártója a 10. cikk (4) bekezdésével összhangban a használatra vagy a beszerelés egyedi feltételeire vagy mindkettőre vonatkozóan korlátozásokat magában foglaló EK-típusbizonyítvány tulajdonosaként az említettekről minden részletes információt a jármű gyártójának rendelkezésére bocsát.

Amennyiben egy szabályozási aktus rendelkezik róla, az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártója a legyártott alkatrészekhez vagy önálló műszaki egységekhez a használatra vagy a beszerelés egyedi feltételeire vagy mindkettőre vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban útmutatót mellékel.

XV. FEJEZET

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

39. cikk

Az ezen irányelvre, a külön irányelvekre és rendeletekre vonatkozó végrehajtási intézkedések és azok módosításai

(1) A Bizottság elfogadja az egyes külön irányelvek vagy rendeletek végrehajtásához szükséges intézkedéseket az adott irányelvben vagy rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően.

(2) A Bizottság elfogadja az ezen irányelv mellékleteinek vagy a IV. melléklet I. részében felsorolt külön irányelvek vagy rendeletek rendelkezéseinek módosításait, amelyekre azoknak a tudományos és technikai ismeretek fejlődéséhez vagy a fogyatékkal élő személyek egyedi szükségleteihez való igazításuk miatt van szükség.

(3) A Bizottság elfogadja ezen irányelv azon módosításait, amelyekre a kis sorozatban gyártott járművek, az egyedi jóváhagyási eljárás szerint jóváhagyott járművek és a különleges rendeltetésű járművek műszaki előírásainak megállapítása érdekében van szükség.

(4) Amennyiben a Bizottság az úthasználókra vagy a környezetre jelentett, sürgős intézkedéseket kívánó súlyos kockázatról szerez tudomást, a IV. melléklet I. részében felsorolt külön irányelveket vagy rendeleteket módosíthatja.

(5) A Bizottság elfogadja a megfelelő ügyintézés érdekében és különösen a IV. melléklet I. részében felsorolt külön irányelvek vagy rendeletek mind egymás közötti, mind az egyéb közösségi jogszabályokkal való koherenciájának biztosítása érdekében szükséges módosításokat.

(6) Amennyiben a 97/836/EK határozat alkalmazásában új ENSZ-EGB-előírások vagy olyan létező ENSZ-EGB-előírások módosításainak elfogadására kerül sor, amelyekhez a Közösség csatlakozott, a Bizottság ennek megfelelően módosítja ezen irányelv mellékleteit.

(7) Valamennyi új külön irányelv vagy rendelet az ezen irányelv mellékleteinek megfelelő módosítását eredményezi.

(8) Ezen irányelv mellékleteit rendeletek útján lehet módosítani.

(9) Mivel az ebben a cikkben említett intézkedések ezen irányelv vagy a külön irányelvek és rendeletek nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítés általi - módosítására irányulnak, azokat a 40. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

40. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság (TCMV) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

XVI. FEJEZET

MŰSZAKI SZOLGÁLATOK KIJELÖLÉSE ÉS BEJELENTÉSE

41. cikk

A műszaki szolgálatok kijelölése

(1) Amikor egy tagállam kijelöl egy műszaki szolgálatot, az utóbbi köteles megfelelni ezen irányelv rendelkezéseinek.

(2) A műszaki szolgálatok az ezen irányelvben, vagy valamely, a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusban meghatározott, jóváhagyáshoz vagy ellenőrzéshez szükséges vizsgálatokat vagy maguk végzik el, vagy felügyelik, kivéve, ahol alternatív eljárások külön engedélyezettek. Nem végezhetnek olyan vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket, melyekre megfelelő módon nem lettek kijelölve.

(3) A műszaki szolgálatok hatáskörüktől függően a következő négy tevékenységi kategória közül egybe vagy többe tartoznak:

a) A kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek saját létesítményeikben végzik el az ezen irányelvben és a IV. mellékletében felsorolt szabályozási aktusokban említett vizsgálatokat;

b) B kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek felügyelik az ezen irányelvben és a IV. mellékletében felsorolt szabályozási aktusokban említett, a gyártó vagy egy harmadik fél létesítményeiben végzett vizsgálatokat;

c) C kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek a gyártó gyártásmegfelelőséget biztosító eljárásainak kezdeti vizsgálatát és nyomon követését végzik;

d) D kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek a gyártásmegfelelőség felügyeletének keretében vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket felügyelnek vagy végeznek.

(4) A műszaki szolgálatok igazolják, hogy az ezen irányelv és a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok alá tartozó konkrét területeken megfelelő szakértelemmel, konkrét szakismeretekkel és bizonyított szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Továbbá a műszaki szolgálatok kötelesek megfelelni az V. melléklet 1. függelékében felsorolt, az általuk végzett tevékenységekre vonatkozó előírásoknak. Ez a követelmény azonban nem vonatkozik a 25. cikk (1) bekezdése szerinti többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás utolsó lépcsőjének alkalmazására.

(5) A jóváhagyó hatóság műszaki szolgálatként járhat el a (3) bekezdésben említett tevékenységek közül egy vagy több esetén.

(6) Az A kategóriájú tevékenységekhez a gyártó vagy a nevében eljáró alvállalkozó is kijelölhető műszaki szolgálatként a XV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok vonatkozásában.

Ezen szabályozási aktusok jegyzékét szükség esetén a Bizottság a 40. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban módosítja.

(7) Az (5) és (6) bekezdésben említett jogalanyok kötelesek megfelelni e cikk rendelkezéseinek.

(8) A nem a (6) bekezdés értelmében kijelölt, harmadik országbeli műszaki szolgálatokat csak a Közösség és a kérdéses harmadik ország közötti kétoldalú egyezmény keretében lehet bejelenteni a 43. cikkel összhangban.

42. cikk

A műszaki szolgálatok szakértelmének elbírálása

(1) A 41. cikkben említett szakértelmet egy illetékes hatóság által kiállított értékelő jelentéssel kell igazolni. Ez egy akkreditációs testület által kiállított akkreditációs bizonyítványt is magában foglalhat.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentés alapját képező értékelést az V. melléklet 2. függelékének rendelkezései szerint folytatják le.

Az értékelő jelentést legalább hároméves időszakonként felül kell vizsgálni.

(3) Az értékelő jelentést kérésre közölni kell a Bizottsággal.

(4) A műszaki szolgálatként eljáró jóváhagyási hatóság a megfelelést köteles dokumentumokkal igazolni.

Ebbe beletartozik egy olyan értékelés, melyet az értékelt tevékenységtől független auditorok végeznek. Az ilyen auditorok tartozhatnak ugyanahhoz a szervezethez, feltéve hogy őket az értékelt tevékenységet végző személyzettől autonóm módon elválasztva irányítják.

(5) A műszaki szolgálatként kijelölt gyártónak vagy a nevében eljáró alvállalkozónak, be kell tartania e cikk vonatkozó előírásait.

43. cikk

Bejelentési eljárások

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal minden egyes kijelölt műszaki szolgálat nevét, címét - beleértve az elektronikus címet - a felelős személyeket és a tevékenységi kategóriákat. Értesítik továbbá a Bizottságot ezek minden utólagos módosításáról.

A bejelentésben szerepel, hogy mely szabályozási aktusokra jelölték ki a műszaki szolgálatokat.

(2) A műszaki szolgálat a 41. cikkben szereplő tevékenységeket csak akkor folytathatja típus-jóváhagyási célra, ha ezt előzetesen bejelentették a Bizottságnak.

(3) Több tagállam ugyanazt a műszaki szolgálatot is kijelölheti és bejelentheti, függetlenül az általa folytatott tevékenységek kategóriájától.

(4) Amennyiben egy szabályozási aktus alkalmazásakor egy olyan szervezetet vagy hatáskörrel rendelkező szervet szükséges kijelölni, melynek tevékenysége nem szerepel a 41. cikkben említettek között, a bejelentést e cikk rendelkezéseivel összhangban kell megtenni.

(5) A Bizottság a jóváhagyó hatóságok és a műszaki szolgálatok jegyzékét és adataikat közzéteszi a honlapján.

XVII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Amíg ezen irányelv szükséges módosításai az ezen irányelv hatálya alá még nem tartozó járművekre történő kiterjesztés, vagy a nem M1-es, kis sorozatban gyártott járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos adminisztratív és műszaki rendelkezések teljessé tétele, és az egyedi jóváhagyási eljárásra vonatkozó összehangolt adminisztratív és műszaki rendelkezések meghatározása érdekében nem történnek meg, valamint amíg a 45. cikkben meghatározott átmeneti időszakok le nem járnak, a tagállamok ezen járművekre továbbra is nemzeti jóváhagyási rendszerüket alkalmazzák, feltéve hogy az ilyen jóváhagyások az ezen irányelvben meghatározott összehangolt műszaki követelményeken alapulnak.

(2) Az érintett tagállam a gyártó vagy egyedi jóváhagyás esetén a jármű tulajdonosa kérésére és a megkövetelt információk beterjesztése után kitölti és kibocsátja a típusbizonyítványt vagy az egyedi jóváhagyást. A bizonyítványt a kérelmező számára kell kibocsátani.

Azonos típusú járművekre vonatkozóan a többi tagállam a hitelesített másolatot elismeri annak bizonyításaként, hogy a szükséges vizsgálatokat elvégezték.

(3) Ahol egy egyedi jóváhagyás alá eső járművet másik tagállamban kell nyilvántartásba venni, az a tagállam megkövetelhet az egyedi jóváhagyást kibocsátó jóváhagyó hatóságtól bármilyen kiegészítő tájékoztatást, mely részletesen leírja az adott jármű által teljesített műszaki követelményeket.

(4) Mindaddig, amíg a tagállamokban az ezen irányelv által szabályozott járművekkel kapcsolatos nyilvántartásbavételi és adóztatási rendszerek harmonizálása nem történik meg, a tagállamok használhatnak nemzeti kódokat a nyilvántartásba vétel és az adóztatás saját területükön történő megkönnyítése céljából. E célból a tagállamok feloszthatják a III. melléklet II. részében szereplő változatokat, feltéve hogy a felosztáshoz használt jellemzők az információs csomagban kifejezetten fel vannak tüntetve vagy abból egy egyszerű számítással levezethetők.

45. cikk

Az EK-típusjóváhagyás alkalmazási időpontjai

(1) Az EK-típusjóváhagyást illetően a tagállamok a XIX. mellékletben meghatározott időponttól kezdve adják meg az új típusú járművek számára az EK-jóváhagyást.

(2) A 2009. április 29-től a tagállamok a gyártó kérésére új típusú járművekre EK-jóváhagyást adhatnak.

(3) A XIX. melléklet táblázatának negyedik oszlopában meghatározott időpontokig a 26. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó olyan új járművekre, melyekre a harmadik oszlopban meghatározott időpontok előtt nemzeti jóváhagyást adtak ki, vagy amelyekre nem volt jóváhagyás.

(4) A gyártó kérelmére a XIX. mellékletben szereplő táblázat 6. és 9. sorának 3. oszlopában meghatározott időpontokig a tagállamok azzal a feltétellel folytatják a nemzeti típusjóváhagyások kiadását a járművek közösségi típusjóváhagyásának alternatívájaként az M2 vagy M3 kategóriájú járművekre, hogy e járművek és rendszereik, alkatrészeik és önálló műszaki egységeik típusjóváhagyása az ezen irányelv IV. mellékletének I. részében felsorolt szabályozási aktusoknak megfelelően megtörtént.

(5) Ez az irányelv nem érvénytelenít semmilyen M1-es kategóriájú járműre 2009. április 29. előtt kiadott EK-típusjóváhagyást, és az ilyen jóváhagyás meghosszabbítását sem akadályozza meg.

(6) Új típusú rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek EK-jóváhagyását illetően a tagállamok ezt az irányelvet 2009. április 29-től kezdve alkalmazzák.

Ez az irányelv nem érvénytelenít semmilyen rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre 2009. április 29. előtt kiadott EK-típusjóváhagyást, és az ilyen jóváhagyás meghosszabbítását sem akadályozza meg.

46. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezései és különösen a 31. cikkben szereplő vagy a 31. cikkből adódó tilalmak, valamint a IV. melléklet I. részében felsorolt szabályozási aktusok megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és megtesznek minden szükséges intézkedést végrehajtásuk biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok e rendelkezésekről 2009. április 29. előtt tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul közlik a Bizottsággal azok későbbi módosításait is.

47. cikk

Értékelés

(1) Legkésőbb 2011. április 29-ig a tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen irányelvben lefektetett típus-jóváhagyási eljárások alkalmazásával kapcsolatban, különös tekintettel a többlépcsős folyamat alkalmazására. Ahol helyénvaló, a Bizottság javasolja azokat a változtatásokat, melyek vélhetően szükségesek a típus-jóváhagyási folyamat javításához.

(2) Az (1) bekezdés alapján megadott információk alapján, a Bizottság legkésőbb 2011. október 29-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv alkalmazásáról. Amennyiben helyénvaló, a Bizottság javasolhatja a 45. cikkben említett alkalmazási időpontok elhalasztását.

48. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. április 29-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv lényegi módosításainak megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket 2009. április 29-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. Tartalmazniuk kell továbbá egy olyan nyilatkozatot, hogy a meglévő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekben szereplő, az ezen irányelv által hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásként kell tekinteni. A hivatkozás módját és a nyilatkozat formáját tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

49. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 70/156/EGK irányelv 2009. április 29-től hatályát veszti, az irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó, a XX. melléklet B. részében meghatározott határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a XXI. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

50. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

51. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK, ALKATRÉSZEK ÉS ÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉGEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK TELJES JEGYZÉKE ( 5 )

Az ezen irányelvben és a külön irányelvekben vagy rendeletekben szereplő valamennyi adatközlő lap csak az ezen teljes körű jegyzékből vett kivonatokból állhat, és követnie kell a teljes körű jegyzék számozási rendszerét.

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az e mellékletben említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.0.1. Alváz: ...

0.2.0.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása, ami táblázatos formában is történhet)

Típus:

Változat(ok):

Kivitel(ek):

Típus-jóváhagyási szám és a kiterjesztés száma: ...

0.2.2.1.

A többlépcsős típusjóváhagyás megengedett paraméterértékei az alapjármű kibocsátási értékeinek használata tekintetében (adott esetben illessze be a tartományokat) (y):

Jármű végleges menetkész tömege (kg):...

Jármű végleges homlokfelülete (cm2):...

Gördülési ellenállás (kg/t):...

Az elülső belépőlevegő-rács keresztmetszeti területe (cm2): ...

0.2.3. Azonosítók (y):

0.2.3.1.

Interpolációscsalád-azonosító: ...

0.2.3.2.

Környezeti hőmérséklet-korrekciós vizsgálati (ATCT) járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.3.

PEMS-vizsgálati járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.4. Kigurulási menetellenállási járműcsalád-azonosító

0.2.3.4.1.

A VH kigurulási menetellenállási járműcsaládja: ...

0.2.3.4.2.

A VL kigurulási menetellenállási járműcsaládja: ...

0.2.3.4.3.

Az interpolációs járműcsaládban alkalmazható kigurulási menetellenállási járműcsaládok: ...

0.2.3.5.

Kigurulási menetellenállási Mátrix szerinti család azonosítója: ...

0.2.3.6.

Időszakos regenerálás szerinti család azonosítója: ...

0.2.3.7.

Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti család azonosítója: ...

0.2.3.8.

Fedélzeti diagnosztikai járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.9.

egyéb járműcsalád-azonosító: ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen (10) ( 6 ): ...

0.3.0.1. Alváz: ...

0.3.0.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.3.1.1. Alváz: ...

0.3.1.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.4. Járműkategória ( 7 ): ...

0.4.1. A jármű osztályozása a rendeltetése szerint szállítandó veszélyes áruk alapján: ...

0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ...

0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt táblák rögzítésének helye és módja, a jármű azonosító számának helye: ...

0.6.1. Az alvázon: ...

0.6.2. A felépítményen: ...

0.7. (Nem meghatározott)

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i): ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

1. ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK

1.1. Egy reprezentatív járműről/alkatrészről/önálló műszaki egységről készített fényképek és/vagy rajzok (10) : ...

1.2. A teljes jármű méretezett rajza: ...

1.3. A tengelyek és kerekek száma: ...

1.3.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. Kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

1.4. Alváz (amennyiben van) (átfogó rajz): ...

1.5. Hossztartó anyaga ( 8 ): ...

1.6. Motor helye és elrendezése: ...

1.7. Vezetőfülke (motor feletti vezetőfülkés vagy hagyományos motorházas) ( 9 ): ...

1.8. Vezető helye: bal/jobb ( 10 ).

1.8.1. A jármű a jobboldali/baloldali közlekedésre van kialakítva (10) .

1.9. Tüntesse fel, ha a vontatójármű félpótkocsik vagy egyéb pótkocsik vontatására szolgál, valamint ha a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: ...

1.10. Tüntesse fel, ha a járművet speciálisan áruk szabályozott hőmérsékleti feltételekkel történő szállítására tervezték: ...

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra)

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) ( 14 )

2.1.1. Két tengellyel rendelkező járművek

2.1.2. Három- vagy többtengelyes járművek

2.1.2.1. A tengelytávolság az egymást követő tengelyek között a legelső tengelytől a leghátsó tengelyig: ...

2.1.2.2. Teljes tengelytávolság: ...

2.2. Nyereg

2.2.1. Félpótkocsik esetén

2.2.1.1. A nyeregcsap tengelye és a félpótkocsi leghátsó vége közötti távolság: ...

2.2.1.2. A nyeregcsap tengelye és a félpótkocsi elejének tetszőleges pontja közötti legnagyobb távolság: ...

2.2.1.3. Félpótkocsi speciális tengelytávja (a 97/27/EK irányelv I. mellékletének 7.6.1.2. pontjában meghatározottak szerint): ...

2.2.2. Nyerges vontatók esetén

2.2.2.1. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb; nem teljes jármű esetén jelezni kell a megengedett értékeket) ( 15 ):

2.2.2.2. A nyereg (szabványosított) legnagyobb magassága ( 16 ): ...

2.3. A tengelyek nyomtávja(i) és szélessége(i)

2.3.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávjai ( 17 ): ...

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (17) : ...

2.3.3. A legszélesebb hátsó tengely szélessége: ...

2.3.4. A legelső tengely szélessége (a gumiabroncs legkülső pontjától mérve, a talajhoz közeli abroncs-kidudorodást figyelmen kívül hagyva): ...

2.4. A jármű mérettartománya (teljes)

2.4.1. A felépítmény nélküli alváznál:

2.4.1.1. Hossz ( 18 ): ...

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hossz: ...

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hossz: ...

2.4.1.1.3. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz ( 19 ): ...

2.4.1.2. Szélesség ( 20 ): ...

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ...

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: ...

2.4.1.3. Magasság (menetkész állapotban) ( 21 ) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.4.1.4. Mellső kinyúlás ( 22 ): ...

2.4.1.4.1. Megközelítési szög ( 23 ): ... fok.

2.4.1.5. Hátsó kinyúlás ( 24 ): ...

2.4.1.5.1. Elhagyási szög ( 25 ): ... fok.

2.4.1.5.2. Az összekapcsolási pontban a túlnyúlás megengedett legkisebb és legnagyobb mértéke ( 26 ): ...

2.4.1.6. Szabad magasság (a II. melléklet A. szakaszának 4.5. pontjában meghatározottak szerint)

2.4.1.6.1. A tengelyek között: ...

2.4.1.6.2. Az első tengely(ek) alatt: ...

2.4.1.6.3. A hátsó tengely(ek) alatt: ...

2.4.1.7. Terepszög ( 27 ): ... fok.

2.4.1.8. A felépítmény és/vagy a belső szerelvények és/vagy a tartozékok és/vagy a hasznos teher tömegközéppontjának megengedett szélső helyzetei: ...

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alvázra

2.4.2.1. Hossz (18) : ...

2.4.2.1.1. Rakfelület hosszúsága: ...

2.4.2.1.2. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz (19) : ...

2.4.2.2. Szélesség (20) : ...

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (áruk szabályozott hőmérsékleti feltételek közötti szállítására tervezett járművek esetén): ...

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (21) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.4.2.4. Mellső kinyúlás (136) : ...

2.4.2.4.1. Megközelítési szög (23) : ... fok.

2.4.2.5. Hátsó kinyúlás (24) : ...

2.4.2.5.1. Elhagyási szög (25) : ... fok.

2.4.2.5.2. Az összekapcsolási pontban a túlnyúlás megengedett legkisebb és legnagyobb mértéke (26) : ...

2.4.2.6. Szabad magasság (a II. melléklet A. szakaszának 4.5. pontjában meghatározottak szerint)

2.4.2.6.1. A tengelyek között: ...

2.4.2.6.2. Az első tengely(ek) alatt: ...

2.4.2.6.3. A hátsó tengely(ek) alatt: ...

2.4.2.7. Terepszög (27) : ... fok.

2.4.2.8. A hasznos teher tömegközéppontjának megengedett szélső helyzetei (nem egyenletes terheléseloszlás esetén): ...

2.4.2.9. A jármű (M2 és M3) tömegközéppontjának elhelyezkedése annak műszakilag megengedett legnagyobb terhelése mellett, hossz-, kereszt- és függőleges irányban: ...

2.4.3. Az alváz nélkül jóváhagyott felépítményre (M2 és M3)

2.4.3.1. Hossz (18) : ...

2.4.3.2. Szélesség (20) : ...

2.4.3.3. Névleges magasság (menetkész állapotban) (21) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.5.

Nem teljes jármű esetében a kormányzott tengely(ek)re jutó legkisebb tömeg:

...

2.6. Menetkész tömeg 28 a) legnagyobb és legkisebb mindegyik változatra: ... b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ... 2.6.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi, merev vonórudas pótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a kapcsolási pontra eső tömeg: a) a legnagyobb és a legkisebb érték mindegyik változat esetében: ... b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ... 2.6.3. Forgó tömeg (y): a menetkész tömeg 3 %-a 25 kg hozzáadásával vagy tengelyenkénti érték (kg): ...

2.6.2.

A nem kötelező felszerelések tömege (lásd az 1230/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megadott fogalommeghatározást) ( 29 ): ...

2.7. Nem teljes jármű esetében a befejezett jármű gyártó által megadott legkisebb tömege: ...

2.7.1. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi esetében terhelés az összekapcsolási ponton: ...

2.8. A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg ( 30 ) ( 31 ): ...

2.8.1. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi esetében terhelés az összekapcsolási ponton (31) : ...

2.9. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó műszakilag megengedett tömeg: ...

2.11. A vontatójármű által vontatható, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg

Az alábbiak esetében:

2.11.1. Vonórudas pótkocsi: ...

2.11.2. Félpótkocsi: ...

2.11.3. Középtengelyes pótkocsi: ...

2.11.3.1. A vonószerkezet kinyúlásának ( 32 ) legnagyobb aránya a tengelytávhoz képest: ...

2.11.3.2. Legnagyobb V-érték: ...... kN.

2.11.4. Merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: ...

2.11.5. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege (31) ...

2.11.6. A fékezetlen pótkocsi legnagyobb tömege: ...

2.12. A műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg az összekapcsolási ponton:

2.12.1. Vontatójármű használata esetén: ...

2.12.2. Félpótkocsi, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi esetében: ...

2.12.3. A csatlakozóberendezés megengedett legnagyobb tömege (amennyiben nem a gyártó szerelte be): ...

2.13. Hátsó kilengés (a 97/27/EK irányelv I. mellékletének 7.6.2. és 7.6.3. pontjában meghatározottak szerint): ...

2.14. Motorteljesítmény/legnagyobb tömeg aránya: ...... kW/kg.

2.14.1. Motorteljesítmény/járműszerelvény műszakilag megengedett össztömegének aránya (a 97/27/EK irányelv I. mellékletének 7.10. pontja): ...... kW/kg.

2.15. Hegymeneti elindulási képesség (szóló jármű) ( 33 ): ...... %.

2.16. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömeg (nem kötelező)

2.16.1. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett terhelt tömeg: ...

2.16.2. Az egyes tengelyekre jutó, nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi használata esetén az összekapcsolási pontra eső tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, amennyiben az kisebb, mint az összekapcsolási pontra eső műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg: ...

2.16.4. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett vontatható össztömeg: ...

2.16.5. A járműszerelvény nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömege: ...

2.17. Többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott jármű (csak a 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú nem teljes vagy befejezett jármű esetében): igen/nem (10)

2.17.1.

A menetkész jármű tömege: ... kg.

2.17.2.

A 692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 5. szakasza szerint kiszámított átlagos terhelés: ... kg.

3. MEGHAJTÓENERGIA-ÁTALAKÍTÓ ( 34 )

3.1. A meghajtóenergia-átalakító(k) gyártója: ...

3.1.1. A gyártó kódja (a meghajtóenergia-átalakítón feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosító jelölés): ...

3.1.2. Jóváhagyási szám (adott esetben), ideértve a tüzelőanyag azonosító jelölését is: ...

(Csak nehéz haszongépjárművek)

3.2. Belső égésű motor

3.2.1. Egyedi motoradatok

3.2.1.1. Működési elv: szikragyújtású motor/kompressziós gyújtású motor/vegyes üzemű motor (10)

Ciklus: négyütemű/kétütemű/forgódugattyús (10)

3.2.1.1.1. A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (10) ( 35 )

3.2.1.1.2. A gáz energiahányadosa a melegindítással végzett WHTC vizsgálati ciklus során: ... %

3.2.1.2. A hengerek száma és elrendezése: ...

3.2.1.2.1. Furat ( 36 ): ...... mm

3.2.1.2.2. Löket (36) : ...... mm

3.2.1.2.3. Gyújtási sorrend: ...

3.2.1.3. Hengerűrtartalom ( 37 ): ...... cm3

3.2.1.4. Sűrítési arány ( 38 ): ...

3.2.1.5. Az égéstér, a dugattyúfenék, és külső gyújtású motornál a dugattyúgyűrű rajza: ...

3.2.1.6. A motor rendes alapjárati fordulatszáma (38) : ...... min-1

3.2.1.6.1. Emelt üresjárati fordulatszám (38) : ...... min-1

3.2.1.6.2. Üresjárat dízel üzemmódban: igen/nem (10) (35)

3.2.1.7. Térfogatra vonatkoztatott szén-monoxid-tartalom a kipufogógázban üresjáratban (38) : ... %, a gyártó adatai szerint (csak külső gyújtású motoroknál)

3.2.1.8. Névleges motorteljesítmény ( 39 ): ... kW ... min-1 fordulatszámon (a gyártó által megadott érték)

3.2.1.9. A motor megengedett legnagyobb fordulatszámának a gyártó által megadott értéke: ... min-1

3.2.1.10. Névleges forgatónyomaték (39) : ... Nm, ... min-1-en (a gyártó által megadott érték)

3.2.1.11. (Csak Euro VI) A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5., 7. és 9. cikkében előírt dokumentációcsomagra, mely lehetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a kibocsátás-ellenőrzési stratégiák és a jármű NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti rendszereinek az értékelését

3.2.2. Tüzelőanyag

3.2.2.1. Gázolaj/benzin/LPG/földgáz vagy biometán/etanol (E 85)/biodízel/hidrogén (10) ( 40 )

3.2.2.1.1. Kísérleti oktánszám (RON), ólmozatlan: ...

3.2.2.2. Nehéz tehergépjárművek: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG /LNG20/ (10) (40)

3.2.2.2.1. (Csak Euro VI) A gyártó által az 582/2011/EU rendelet I. mellékletének 1.1.2. pontja szerint megadott, a motorral kompatibilis tüzelőanyagok (szükség szerint)

3.2.2.3. Tüzelőanyag-tartály töltőcsonkja: korlátozott keresztmetszet/címke (10)

3.2.2.4. A jármű tüzelőanyagának típusa: Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (10)

3.2.2.5. A tüzelőanyagban elfogadható legnagyobb biotüzelőanyag-mennyiség (a gyártó által megadott érték) a térfogat ... %-ában

3.2.3. Tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.1. Üzemi tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.1.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.3.1.1.1. Anyag: ...

3.2.3.1.2. A tüzelőanyag-tartály(ok) rajza és műszaki leírása, a levegőztető és szellőztető rendszerek valamennyi csatlakozásával, vezetékével, zárószerkezetekkel, szelepekkel, rögzítőkészülékekkel együtt: ...

3.2.3.1.3. A tüzelőanyag-tartályoknak a járműben való pontos elhelyezését mutató rajzok: ...

3.2.3.2. Tartalék tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.2.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.3.2.1.1. Anyag: ...

3.2.3.2.2. A tüzelőanyag-tartály(ok) rajza és műszaki leírása, a levegőztető és szellőztető rendszerek valamennyi csatlakozásával, vezetékével, zárószerkezetekkel, szelepekkel, rögzítőkészülékekkel együtt: ...

3.2.3.2.3. A tüzelőanyag-tartályoknak a járműben való pontos elhelyezését mutató rajzok: ...

3.2.4. Tüzelőanyag-ellátás

3.2.4.1. Porlasztó(k)on keresztül: igen/nem (10)

3.2.4.2. Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak kompressziós gyújtású vagy vegyes üzemű motorok esetében): igen/nem (10)

3.2.4.2.1. A rendszer leírása (közös nyomócső/egyedi befecskendezők/elosztószivattyú stb.): ...

3.2.4.2.2. Működési elve: közvetlen befecskendezésű/előkamrás/örvénykamrás (10)

3.2.4.2.3. Befecskendező/továbbítószivattyú

3.2.4.2.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.3.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.3.3. Legnagyobb tüzelőanyag-ellátás (10) (38) : ... mm3/ütem vagy löket, ... min-1 motorfordulatszámon, illetve választhatóan jelleggörbe:

(Nyomásfokozó alkalmazása esetén adja meg a jellemző tüzelőanyag-ellátási teljesítményt és az egyes fordulatszámokhoz tartozó töltőnyomást)

3.2.4.2.3.4. Statikus gyújtási időpont (38) : ...

3.2.4.2.3.5. Előbefecskendezési görbe (38) : ...

3.2.4.2.3.6. Kalibrálási eljárás: próbapad/hajtómotor (10)

3.2.4.2.4. Motorfordulatszám-szabályozó

3.2.4.2.4.1. Típus: ...

3.2.4.2.4.2. Leszabályozási pont

3.2.4.2.4.2.1. Leszabályozási fordulatszám teljes terhelés mellett: ...... min-1

3.2.4.2.4.2.2. Legnagyobb sebesség: ...... min-1

3.2.4.2.4.2.3. Alapjárati fordulatszám: ... min-1

3.2.4.2.5. Befecskendezési csőrendszer (Csak nehéz haszongépjárművek)

3.2.4.2.5.1. Hosszúság: ...... mm

3.2.4.2.5.2. Belső átmérője: ...... mm

3.2.4.2.5.3. Közös vezeték (common rail), gyártmány és típus: ...

3.2.4.2.6. Befecskendező(k)

3.2.4.2.6.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.6.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.6.3. Nyitási nyomás (38) : ...... kPa, vagy jelleggörbe (38) : ...

3.2.4.2.7. Hidegindító rendszer

3.2.4.2.7.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.7.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.7.3. Leírás: ...

3.2.4.2.8. Kiegészítő indító segédberendezés

3.2.4.2.8.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.8.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.8.3. Leírás: ...

3.2.4.2.9. Elektronikusan vezérelt befecskendezés: igen/nem (10)

3.2.4.2.9.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.9.2. Típus(ok):

3.2.4.2.9.3. A rendszer leírása

3.2.4.2.9.3.1. Vezérlőegység (ECU) gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.1.1. A motorvezérlő egység szoftververziója: ...

3.2.4.2.9.3.2. Tüzelőanyag-szabályozó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.3. Levegőáram-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.4. Tüzelőanyag-elosztó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.5. Fojtószelepház gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.6. A vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: ...

3.2.4.2.9.3.7. A levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: ...

3.2.4.2.9.3.8. A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: ...

3.2.4.2.9.3.9. Szoftverkalibrálási szám(ok): ...

3.2.4.3. Tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül (csak külső gyújtású motornál): igen/nem (10)

3.2.4.3.1. Működési elv szívócsővezeték (egy-/többpontos (10) /közvetlen befecskendezés/egyéb (meghatározandó): ...

3.2.4.3.2. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.3.3. Típus(ok): ...

3.2.4.3.4. Rendszerleírás (A nem folytonos befecskendezésű rendszerek esetén egyenlő értékeket kell megadni): ...

3.2.4.3.4.1. Vezérlőegység (ECU) gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.1.1. A motorvezérlő egység szoftververziója: ...

3.2.4.3.4.2. Tüzelőanyag-szabályozó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.3. A levegőáramlás-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: ...

3.2.4.3.4.4. Tüzelőanyag-elosztó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.5. Nyomásszabályozó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.6. Mikrokapcsoló gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.7. Alapjárati beállítócsavar gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.8. Fojtószelepház gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.9. A vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: ...

3.2.4.3.4.10. A levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: ...

3.2.4.3.4.11. A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: ...

3.2.4.3.4.12. Szoftverkalibrálási szám(ok): ...

3.2.4.3.5. Befecskendező fúvókák

3.2.4.3.5.1. Gyártmány: ...

3.2.4.3.5.2. Típus: ...

3.2.4.3.6. Befecskendezési időpont: ...

3.2.4.3.7. Hidegindító rendszer:

3.2.4.3.7.1. Működési elv(ek): ...

3.2.4.3.7.2. Működési tartomány határai/beállítási értékek (10) (38) : ...

3.2.4.4. Tüzelőanyag-szivattyú

3.2.4.4.1. Nyomás (38) : ... kPa, vagy jelleggörbe (38) : ...

3.2.4.4.2. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.4.3. Típus(ok): ...

3.2.5. Elektromos rendszer

3.2.5.1. Névleges feszültség: ...... V, pozitív/negatív földelés (10)

3.2.5.2. Generátor

3.2.5.2.1. Típus: ...

3.2.5.2.2. Névleges teljesítmény: ...... VA

3.2.6. Gyújtási rendszer (csak külső gyújtású motorok esetében)

3.2.6.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.6.2. Típus(ok): ...

3.2.6.3. Működési elv: ...

3.2.6.4. Előgyújtási görbe vagy terv (38) : ...

3.2.6.5. Statikus gyújtási időpont (38) : ...... fok a felső holtpont előtt

3.2.6.6. Gyújtógyertyák

3.2.6.6.1. Gyártmány: ...

3.2.6.6.2. Típus: ...

3.2.6.6.3. Gyújtógyertyahézag beállítása: ...... mm

3.2.6.7. Gyújtótekercs(ek)

3.2.6.7.1. Gyártmány: ...

3.2.6.7.2. Típus: ...

3.2.7. Hűtőrendszer: folyékony/levegő (10)

3.2.7.1. A motorhőmérséklet-szabályozó névleges beállítási értéke: ...

3.2.7.2. Folyadék

3.2.7.2.1. A folyadék fajtája: ...

3.2.7.2.2. Keringető szivattyú: igen/nem (10)

3.2.7.2.3. Jellemzők: .......... vagy

3.2.7.2.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.7.2.3.2. Típus(ok): ...

3.2.7.2.4. Áttételi arány(ok): ...

3.2.7.2.5. A ventilátor leírása és működési mechanizmusa: ...

3.2.7.3. Levegő

3.2.7.3.1. Ventilátor: igen/nem (10)

3.2.7.3.2. Jellemzők: ... vagy

3.2.7.3.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.7.3.2.2. Típus(ok): ...

3.2.7.3.3. Áttételi arány(ok): ...

3.2.8. Szívórendszer

3.2.8.1. Feltöltő: igen/nem (10)

3.2.8.1.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.8.1.2. Típus(ok): ...

3.2.8.1.3. A rendszer leírása (pl. legnagyobb töltési nyomás: ...... kPa; lefúvatószelep, adott esetben): ...

3.2.8.2. Töltőlevegő-hűtő: igen/nem (10)

3.2.8.2.1. Típus: levegő-levegő/levegő-víz (10)

3.2.8.3. Szívási depresszió névleges fordulatszámnál, 100 %-os terhelés mellett (csak kompressziós gyújtású motoroknál)

3.2.8.3.1. legkisebb megengedett: ............ kPa

3.2.8.3.2. legnagyobb megengedett: .......... kPa

3.2.8.3.3. (Csak az Euro VI) A szívórendszer tényleges nyomásesése a motor névleges fordulatszámánál és 100 %-os terhelésnél: kPa

3.2.8.4. A szívóvezetékek és tartozékaik leírása és rajza (szívókamra, fűtőberendezés, kiegészítő belépőlevegő-nyílások, stb.): ...

3.2.8.4.1. Szívócsővezeték leírása (rajzokkal és/vagy fényképekkel együtt): ...

3.2.8.4.2. Légszűrő-rajzok: ... vagy

3.2.8.4.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.8.4.2.2. Típus(ok): ...

3.2.8.4.3. Szívászaj-csökkentő, rajzok: ... vagy

3.2.8.4.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.8.4.3.2. Típus(ok): ...

3.2.9. Kipufogórendszer

3.2.9.1. A kipufogó-gyűjtőcső leírása és/vagy rajza: ...

3.2.9.2. A kipufogórendszer leírása és/vagy rajza: ...

3.2.9.2.1. (Csak az Euro VI esetében) A kipufogórendszer azon alkotóelemeinek leírása és/vagy rajza, melyek a motorrendszer részét alkotják

3.2.9.3. Legnagyobb megengedett kipufogó ellennyomás meghatározott motorfordulatszámnál és 100 %-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ... kPa

3.2.9.3.1. (Csak az Euro VI) Tényleges kipufogási ellennyomás névleges fordulatszámon és 100 %-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ... kPa

3.2.9.4. Kipufogódob(ok) típusa, jelölése: ...

Ha a külső zaj miatt szükséges, csökkentő intézkedések a motorházban és a motoron: ...

3.2.9.5. A kipufogónyílás elhelyezése: ...

3.2.9.6. Szálas anyagokat tartalmazó kipufogódob: ...

3.2.9.7. A teljes kipufogórendszer térfogata: ... dm3

3.2.9.7.1. (Csak az Euro VI esetében) A kipufogórendszer elfogadható térfogata: ... dm3

3.2.9.7.2. (Csak az Euro VI esetében) A kipufogórendszer azon részének térfogata, amely a motorrendszer részét alkotja: ...dm3

3.2.10. A beömlőnyílás és a kipufogónyílás legkisebb keresztmetszete: ...

3.2.11. Szelepvezérlési idők vagy ezzel egyenértékű adatok

3.2.11.1. Legnagyobb szelepemelés, nyitási és zárási szög, illetve az alternatív elosztórendszerek vezérlési adatai a holtpontokhoz képest. Változtatható vezérlési rendszer esetén legkisebb és legnagyobb vezérlés: ...

3.2.11.2. Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (10) : ...

3.2.12. Légszennyezés elleni intézkedések

3.2.12.0. A típusjóváhagyás kibocsátási jellemzője (y)

3.2.12.1. Kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés (leírás és rajzok): ...

3.2.12.1.1. (Csak az Euro VI) Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: vannak/nincsenek (2)

Ha van, annak leírása és rajza:

Ha nincs, meg kell felelni az 582/2011/EU rendelet V. mellékletének

3.2.12.2. Kibocsátáscsökkentő berendezések (amennyiben más cím alatt nem szerepelnek)

3.2.12.2.1. Katalizátor

3.2.12.2.1.1. Katalizátorok és elemek száma (kérjük, az alábbiakban minden egyes egységre adja meg az információkat): ...

3.2.12.2.1.2. A katalizátor(ok) mérete, alakja és térfogata: ...

3.2.12.2.1.3. A katalitikus folyamat típusa: ... (oxidáció, háromutas, NOx-csapda, szelektív redukció, NOx-katalizátoros vagy más)

3.2.12.2.1.4. A nemesfémek összes töltése: ...

3.2.12.2.1.5. Relatív koncentráció: ...

3.2.12.2.1.6. Hordozó (szerkezete és anyaga): ...

3.2.12.2.1.7. Cellasűrűség: ...

3.2.12.2.1.8. A katalizátor(ok) házának típusa: ...

3.2.12.2.1.9. A katalizátor(ok) elhelyezése (hely és vonatkozási távolság a kipufogóvezetékben): ...

3.2.12.2.1.10. Hővédő pajzs: igen/nem (10)

3.2.12.2.1.11. Szokásos üzemi hőmérsékleti tartomány: ... °C

3.2.12.2.1.12. A katalizátor gyártmánya: ...

3.2.12.2.1.13. Alkatrész-azonosító szám: ...

3.2.12.2.2. Érzékelők

3.2.12.2.2.1. Oxigénérzékelő: van/nincs (10)

3.2.12.2.2.1.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.2.1.2. Helye: ...

3.2.12.2.2.1.3. Szabályozási tartomány: ...

3.2.12.2.2.1.4. Típus vagy működési elv: ...

3.2.12.2.2.1.5. Termékazonosító szám: ...

3.2.12.2.2.2. NOx-érzékelő: van/nincs (10)

3.2.12.2.2.2.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.2.2.2. Típus: ...

3.2.12.2.2.2.3. Helye: ...

3.2.12.2.2.3. Részecskeérzékelő: van/nincs (10)

3.2.12.2.2.3.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.2.3.2. Típus: ...

3.2.12.2.2.3.3. Helye: ...

3.2.12.2.3. Légbefúvás: igen/nem (10)

3.2.12.2.3.1. Típus (rezgőszelep, légszivattyú stb.): ...

3.2.12.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés (EGR): igen/nem (10)

3.2.12.2.4.1. Jellemzők (gyártmány, típus, áramlás, magas nyomás/alacsony nyomás/kettős nyomás stb.): ...

3.2.12.2.4.2. Vízhűtéses rendszer (minden egyes pl. alacsony nyomású/magas nyomású/kettős nyomású kipufogógáz-visszavezetési rendszerre meg kell adni): van/nincs (10)

3.2.12.2.5. Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): van/nincs (10)

3.2.12.2.5.1. A berendezések részletes leírása: ...

3.2.12.2.5.2. A párolgási kibocsátást csökkentő rendszer rajza: ...

3.2.12.2.5.3. Az aktívszéntartály rajza: ...

3.2.12.2.5.4. A száraz aktív szén tömege: ... g

3.2.12.2.5.5. A tüzelőanyag-tartály vázlatos rajza (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): ...

3.2.12.2.5.5.1.

Tüzelőanyag-tartály rendszer kapacitása, anyaga és felépítése: ...

3.2.12.2.5.5.2.

A gőztömlő és a tüzelőanyag-vezeték anyagának valamint a tüzelőanyag-rendszer összekapcsolási technikájának ismertetése: ...

3.2.12.2.5.5.3.

Zárt tüzelőanyag-tartály rendszer: igen/nem

3.2.12.2.5.5.4.

A tüzelőanyag-tartály megkerülőszelepe beállításának leírása (levegőbeömlés és kiengedés): ...

3.2.12.2.5.5.5.

A kifúvatásellenőrző rendszer leírása: ...

3.2.12.2.5.6. A tüzelőanyag-tartály és a kipufogórendszer közötti hőpajzs leírása és vázlatos rajza: ...

3.2.12.2.5.7. Áteresztési tényező: ...

3.2.12.2.12. Vízbefecskendezés: van/nincs (10)

3.2.12.2.6. Részecskeszűrő (PT): igen/nem (10)

3.2.12.2.6.1. A részecskeszűrő méretei, alakja és űrtartalma: ...

3.2.12.2.6.2. A részecskeszűrő tervezése: ...

3.2.12.2.6.3. Elhelyezése (a kipufogóvezetékben való viszonylagos távolság): ...

3.2.12.2.6.4. A részecskeszűrő gyártmánya: ...

3.2.12.2.6.5. Termékazonosító szám: ...

3.2.12.2.6.7. Normál üzemi hőmérsékleti tartomány: ...... (K) és nyomástartomány (KPa)

(Csak nehéz haszongépjárművek)

3.2.12.2.6.8. Időszakos regeneráció esetén (csak nehéz haszongépjárművek)

3.2.12.2.6.8.1. ETC-vizsgálati ciklusok száma 2 regeneráció között (n1): ... (Az Euro VI-ra nem vonatkozik)

3.2.12.2.6.8.1.1. (Csak az Euro VI) Regeneráció nélküli WHTC-vizsgálati ciklusok száma (n):

3.2.12.2.6.8.2. ETC-ciklusok száma regeneráció közben (n2): ... (Az Euro VI-ra nem vonatkozik)

3.2.12.2.6.8.2.1. (Csak az Euro VI) Regenerációval zajló WHTC-vizsgálati ciklusok száma (nR):

3.2.12.2.6.9. Más rendszerek: vannak/nincsenek (10)

3.2.12.2.6.9.1. Leírás és működés

3.2.12.2.7. Fedélzeti diagnosztikai (OBD-) rendszer: van/nincs (10) : ...

3.2.12.2.7.0.1. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD szerinti motorcsaládok száma a motorcsaládon belül

3.2.12.2.7.0.2. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben)

3.2.12.2.7.0.3. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD szerinti azon motorcsalád száma, amelybe az alapmotor/a motorcsalád tagja tartozik: ...

3.2.12.2.7.0.4. (Csak az Euro VI esetében) A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének c) pontjában és 9. cikkének (4) bekezdésében előírt, az említett rendelet X. mellékletében a fedélzeti diagnosztikai rendszer jóváhagyása céljából meghatározott fedélzeti diagnosztikai dokumentációra

3.2.12.2.7.0.5. (Csak az Euro VI esetében) Adott esetben a gyártó hivatkozása a fedélzeti diagnosztikai rendszerrel ellátott motorrendszer járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.7.0.6. (Csak az Euro VI esetében) Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor fedélzeti diagnosztikai rendszerének járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.7.1. A zavarjelző (MI) szöveges leírása és/vagy rajza: ...

3.2.12.2.7.2. Az OBD által ellenőrzött alkatrészek jegyzéke és célja: ...

3.2.12.2.7.3. Szöveges leírás (általános működési elvek) a következők tekintetében

3.2.12.2.7.3.1. Külső gyújtású motorok

3.2.12.2.7.3.1.1. Katalizátor ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.1.2. Gyújtáskihagyás észlelése: ...

3.2.12.2.7.3.1.3. Oxigénérzékelő ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.1.4. Az OBD rendszer által ellenőrzött más alkatrészek: ...

3.2.12.2.7.3.2. Kompressziós gyújtású motorok: ...

3.2.12.2.7.3.2.1. Katalizátor ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.2. Részecskeszűrő ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.3. Elektronikus tüzelőanyag-ellátó rendszer ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.4. deNOx rendszer ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.5. Az OBD rendszer által ellenőrzött más alkatrészek: ...

3.2.12.2.7.4. Az MI aktiválásának feltétele (meghatározott ütemszám vagy statisztikai módszer): ...

3.2.12.2.7.5. A használt OBD kimeneti kódok és formátumok jegyzéke (valamennyiről magyarázattal): ...

3.2.12.2.7.6. A jármű gyártója köteles a következő kiegészítő információkat szolgáltatni annak érdekében, hogy lehetővé tegye az OBD-kompatibilis tartalék- és pótalkatrészek, illetőleg diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártását.

3.2.12.2.7.6.1. A jármű eredeti típusjóváhagyásához használt előkondicionáló ciklusok típusának és számának leírása.

3.2.12.2.7.6.2. Az OBD rendszer által megfigyelt összetevő tekintetében a jármű eredeti típusjóváhagyásához használt OBD demonstrációs ciklus típusának leírása.

3.2.12.2.7.6.3. Átfogó dokumentum, amely leírja a hibakeresésre és az MI működésbe hozására irányuló stratégia (rögzített számú vezetési ciklus vagy statisztikai módszer) keretében érzékelt valamennyi összetevőt, beleértve a vonatkozó másodlagosan érzékelt paraméterek jegyzékét minden, az OBD rendszerrel megfigyelt összetevő tekintetében. Valamennyi felhasznált OBD outputkód és formátum jegyzéke (és ezek magyarázata), hozzákapcsolva a kibocsátáshoz kapcsolódó egyedi erőátviteli összetevőket és a kibocsátástól független egyedi erőátviteli összetevőket, amennyiben az MI működésbe hozásának meghatározásához az adott összetevő megfigyelését használják, ideértve különösen a $05 üzemeltetési adatok, a $21-FF vizsgálati azonosítók, illetve a $06 üzemeltetési adatok átfogó kifejtését.

Olyan járműtípusok esetén, amelyek a "Közúti járművek, a vezérlőrendszer-hálózat (CAN) diagnosztikája - 4. rész: a szennyezőanyag-kibocsátással összefüggő rendszerekre vonatkozó előírások" ISO 15765-4 szabvánnyal összhangban álló kommunikációs kapcsolatot alkalmaznak, a $06 üzemeltetési adatok, a $00-FF vizsgálati azonosítók, üzemeltetési adatok átfogó kifejtését meg kell adni minden egyes OBD ellenőrzési azonosító tekintetében.

3.2.12.2.7.6.4. Az alábbiakban előírt információk a következő táblázat kitöltésével meghatározhatók.

3.2.12.2.7.6.4.1. Könnyű személy- és haszongépjárművek

ÖsszetevőHibakódMegfigyelési stratégiaHibakeresési követelményMI működésbe hozási követelményMásodlagos paraméterekElőkondicionálásDemonstrációs vizsgálat
KatalizátorP04201. és 2. oxigénérzékelő jeleiAz 1. és a 2. érzékelő jele közötti különbség3. ciklusMotor fordulatszáma, motor terhelése, A/F mód, katalizátor hőmérsékleteKét I. típusú ciklusI. típus

3.2.12.2.7.6.4.2. Nehéz haszongépjárművek

ÖsszetevőHibakódMegfigyelési stratégiaHibakeresési követelményMI működésbe hozási követelményMásodlagos paraméterekElőkondicionálásDemonstrációs vizsgálat
SCR-katalizátorPxxx1. és 2. NOx-érzékelő jeleiAz 1. és a 2. érzékelő jele közötti különbség3. ciklusMotor fordulatszáma, motor terhelése, katalizátor hőmérséklete, reagenstevékenységHárom OBD-vizsgálati ciklus (3 rövid ESC-ciklus)OBD-vizsgálati ciklus (rövid ESC-ciklus)

3.2.12.2.7.6.5. (Csak az Euro VI esetében) Fedélzeti diagnosztikai szabványos kommunikációs protokoll: ( 41 )

3.2.12.2.7.7. (Csak az Euro VI) A gyártó hivatkozása az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének d) pontjában és 9. cikkének (4) bekezdésében a jármű fedélzeti diagnosztikai és a jármű javítási és karbantartási információk elérésére vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés céljaira előírt, fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos információkra, vagy

3.2.12.2.7.7.1. A 3.2.12.2.7.7. pontban előírt gyártói hivatkozás helyett hivatkozás az 582/2011/EU rendelet I. mellékletének 4. függelékében szereplő adatközlő lap mellékletére, mely tartalmazza a következő táblázatot, a megadott példa szerint kitöltve:

Összetevő - Hibakód - Ellenőrzési stratégia - Hibaészlelési kritériumok - Hibajelző bekapcsolási kritériumai - Másodlagos paraméterek - Előkondicionálás - Igazolási eljárás

Katalizátor - P0420 - Az 1. és a 2. oxigénérzékelőtől jövő jelek - Az 1. és a 2. érzékelőtől jövő jelek közötti különbség - 3. ciklus - Fordulatszám, motorterhelés, levegő/tüzelőanyag arány, katalizátor-hőmérséklet - Két 1. típusú ciklus - 1. típus

3.2.12.2.7.8. (Csak az Euro VI esetében) A fedélzeti diagnosztikai rendszer jármű fedélzetén lévő alkatrészei

3.2.12.2.7.8.0. Az 582/2011/EU rendelet X. mellékletének 2.4.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (10)

3.2.12.2.7.8.1. A fedélzeti diagnosztikai rendszer jármű fedélzetén lévő alkatrészeinek jegyzéke

3.2.12.2.7.8.2. A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza ( 42 )

3.2.12.2.7.8.3. A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel való külső kommunikációra szolgáló interfész szöveges leírása és/vagy rajza (42)

3.2.12.2.8. Egyéb rendszer: ...

3.2.12.2.8.1. Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek

3.2.12.2.8.2. Használatkorlátozó rendszer

3.2.12.2.8.2.1. (Csak az Euro VI esetében) Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy az ezen irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: igen/nem (10)

3.2.12.2.8.2.2. A kúszó üzemmód aktiválása:

"kikapcsolás újraindítást követően"/"kikapcsolás tüzelőanyaggal való újrafeltöltést követően"/"kikapcsolás leállítást követően" (10) (41)

3.2.12.2.8.2.3. A használatkorlátozó rendszer típusa: visszaszámlálás után nincs motor-újraindítás/a motor tankolás után nem indul/tüzelőanyag-kizárás/teljesítménykorlátozás

3.2.12.2.8.2.4. A használatkorlátozó rendszer leírása

3.2.12.2.8.2.5. Annak az átlagos távolságnak megfelelő szint, amelyet a jármű teli tankkal meg tud tenni, azaz: ... km

3.2.12.2.8.3. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládban az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett motorcsaládok száma

3.2.12.2.8.3.1. (Csak az Euro VI esetében) A motorcsaládban az NOx-csökkentő megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma:

3.2.12.2.8.3.2. (Csak az Euro VI esetében) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád száma, melybe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik

3.2.12.2.8.4. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben): ...

3.2.12.2.8.5. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik

3.2.12.2.8.6. (Csak az Euro VI) A reagens hatóanyagtartalmának a figyelmeztető rendszert működésbe nem hozó legalacsonyabb koncentrációja (CDmin): (térfogat %)

3.2.12.2.8.7. (Csak az Euro VI) Adott esetben a gyártó hivatkozása az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.8.8. (Csak az Euro VI esetében) A jármű NOx -szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések

3.2.12.2.8.8.1. A jármű NOx -csökkentő megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések jegyzéke

3.2.12.2.8.8.2. Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor NOx-szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló rendszerek járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.8.8.3. A figyelmeztető jelzés szöveges leírása és/vagy rajza (42)

3.2.12.2.8.8.4. Az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (10)

3.2.12.2.8.8.5. Fűtött/fűtés nélküli reagenstartály és -adagoló rendszer (lásd az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 2.4. szakaszát)

3.2.12.2.9. Nyomatékszabályozó: igen/nem (10)

3.2.12.2.9.1. A nyomatékszabályozó működésbe hozásának leírása (csak nehéz haszongépjárművek): ...

3.2.12.2.9.2. A teljes terhelési görbe korlátozásának leírása (csak nehéz haszongépjárművek): ...

3.2.12.2.10. Periodikusan regeneráló rendszer: (az alábbi adatokat meg kell adni minden önálló egységre)

3.2.12.2.10.1. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás és/vagy rajz: ...

3.2.12.2.10.2. Az 1. típusú üzemi ciklusok vagy hasonló próbapadi ciklusok száma, amelyek két olyan ciklus között játszódnak le, amelyek alatt regenerálás történik az 1. típusú vizsgálatnak megfelelő körülmények között (a "D" távolság az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklet 6. almelléklete 1. függelékének A6.App1/1. ábráján vagy (adott esetben) a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 13. mellékletének A13/1. ábráján): ...

3.2.12.2.10.2.1. Az alkalmazandó 1. típusú ciklus (adja meg az alkalmazandó eljárást: a XXI. melléklet 4. almelléklete vagy a 83. sz. ENSZ EGB-előírás): ...

3.2.12.2.10.3. A regenerálási fázist tartalmazó két ciklus közötti ciklusok számának megállapítására használt módszer leírása: ...

3.2.12.2.10.4. A regenerálás kiváltásához szükséges terhelés mértékét meghatározó paraméterek (azaz hőmérséklet, nyomás stb.): ...

3.2.12.2.10.5. A 83. sz. ENSZ EGB-előírás 13. mellékletének 3.1. szakasza szerinti vizsgálati eljárásban a rendszer terhelésére alkalmazott módszer leírása: ...

3.2.12.2.11. Fogyó reagenseket használó katalizátorrendszerek (az információkat az alábbiakban minden egységre külön meg kell adni): vannak/nincsenek (10)

3.2.12.2.11.1. A szükséges reagens típusa és koncentrációja: ...

3.2.12.2.11.2. A reagens szokásos üzemi hőmérsékleti tartománya: ...

3.2.12.2.11.3. Nemzetközi szabvány: ...

3.2.12.2.11.4. A reagens újratöltési gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor (adott esetben):

3.2.12.2.11.5. Reagenskijelző (leírás és elhelyezkedés): ...

3.2.12.2.11.6. Reagenstartály

3.2.12.2.11.6.1. Űrtartalom: ...

3.2.12.2.11.6.2. Fűtési rendszer: van/nincs

3.2.12.2.11.6.2.1. Leírás vagy rajz: ...

3.2.12.2.11.7. Reagensadagoló egység: van/nincs (10)

3.2.12.2.11.7.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.11.7.2. Típus: ...

3.2.12.2.11.8. Reagensbefecskendező (gyártmány, típus és elhelyezkedés): ...

3.2.13. Füstopacitás

3.2.13.1. Az elnyelési együttható jelzésének elhelyezése (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ...

3.2.13.2. Teljesítmény hat mérési ponton (lásd: a módosított 72/306/EGK irányelv III. mellékletének 2.1. pontját)

3.2.13.3. A fékpadon/a járművön mért motorteljesítmény (10)

3.2.13.3.1. Bejelentett fordulatszám- és teljesítményértékek

MéréspontokA motor fordulatszáma (min-1)Teljesítmény kW/kg.
1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……

3.2.14. A tüzelőanyag-gazdaságosságot szolgáló berendezések részletezése (amennyiben nem szerepel más pontban): ...

3.2.15. PB-gáz tüzelőanyag-ellátó rendszer: igen/nem (10)

3.2.15.1. Típusjóváhagyási szám a 661/2009/EK rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.) szerint: ...

3.2.15.2. PB-gáz tüzelőanyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérlő egysége

3.2.15.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.15.2.2. Típus(ok): ...

3.2.15.2.3. A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.15.3. További dokumentáció

3.2.15.3.1. A katalizátorvédelem leírása a benzinről PB-gázra vagy vissza történő átváltás során: ...

3.2.15.3.2. Rendszer elrendezése (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozás-kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.15.3.3. A jelölés rajza: ...

3.2.16. Földgáztüzelőanyag-ellátó rendszer: igen/nem (10)

3.2.16.1. Típusjóváhagyási szám a 661/2009/EK rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.) szerint: ...

3.2.16.2. A földgáz tüzelőanyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérlő egysége

3.2.16.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.16.2.2. Típus(ok): ...

3.2.16.2.3. A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.16.3. További dokumentáció

3.2.16.3.1. A katalizátorvédelem leírása a benzinről földgázra vagy vissza történő átváltás során: ...

3.2.16.3.2. Rendszer elrendezése (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozás-kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.16.3.3. A jelölés rajza: ...

3.2.17. Nehéz haszonjárművek gáz- és vegyes üzemű motorjaival kapcsolatos külön információk (más kialakítású rendszerek esetén meg kell adni az ezzel egyenértékű adatokat) (adott esetben)

3.2.17.1. Tüzelőanyag: PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL (10)

3.2.17.2. Nyomásszabályzó(k) vagy elpárologtató/nyomásszabályzó(k) (10)

3.2.17.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.2.2. Típus(ok): ...

3.2.17.2.3. Nyomáscsökkentési szakaszok száma: ...

3.2.17.2.4. Nyomás az utolsó szakaszban:

legkisebb: .... kPa - maximum: .... kPa

3.2.17.2.5. A fő beállítási pontok száma: ...

3.2.17.2.6. Alapjárati beállítási pontok száma: ...

3.2.17.2.7. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.3. Tüzelőanyag-ellátó rendszer: keverőegység/gázbefúvás/folyadék-befecskendezés/közvetlen befecskendezés (10)

3.2.17.3.1. A keverékminőség szabályozása: ...

3.2.17.3.2. A rendszer leírása és/vagy ábra és rajzok: ...

3.2.17.3.3. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.4. Keverőegység

3.2.17.4.1. Száma: ...

3.2.17.4.2. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.4.3. Típus(ok): ...

3.2.17.4.4. Elhelyezés: ...

3.2.17.4.5. Beállítási lehetőségek: ...

3.2.17.4.6. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.5. Befecskendezés a szívócsőbe

3.2.17.5.1. Befecskendezés: egypontos/többpontos (10)

3.2.17.5.2. Befecskendezés: folyamatos/egyidejűleg vezérelve/egymás után vezérelve (10)

3.2.17.5.3. Befecskendező berendezés

3.2.17.5.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.5.3.2. Típus(ok): ...

3.2.17.5.3.3. Beállítási lehetőségek: ...

3.2.17.5.3.4. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.5.4. Tüzelőanyag-tápszivattyú (amennyiben van ilyen):

3.2.17.5.4.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.5.4.2. Típus(ok): ...

3.2.17.5.4.3. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.5.5. Befecskendező(k)

3.2.17.5.5.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.5.5.2. Típus(ok): ...

3.2.17.5.5.3. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.6. Közvetlen befecskendezés

3.2.17.6.1. Tüzelőanyag-befecskendező szivattyú/nyomásszabályzó (10)

3.2.17.6.1.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.6.1.2. Típus(ok): ...

3.2.17.6.1.3. Befecskendezési időpont: ...

3.2.17.6.1.4. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.6.2. Befecskendező(k)

3.2.17.6.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.6.2.2. Típus(ok): ...

3.2.17.6.2.3. Nyitási nyomás vagy jelleggörbe (38) : ...

3.2.17.6.2.4. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.7. Elektronikus vezérlőegység (ECU)

3.2.17.7.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.7.2. Típus(ok): ...

3.2.17.7.3. Beállítási lehetőségek: ...

3.2.17.7.4. Szoftverkalibrálási szám(ok): ...

3.2.17.8. Földgáztüzelőanyag-specifikus berendezés

3.2.17.8.1. 1-es változat (csak olyan motorok jóváhagyása esetén, amelyek több különböző tüzelőanyag-összetétellel működnek)

3.2.17.8.1.0.1. (Csak az Euro VI) Önműködően alkalmazkodó? igen/nem (1)

3.2.17.8.1.0.2. (Csak az Euro VI) PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL adott összetételéhez való kalibrálás (1)

PB-gáz/földgáz-Ht/földgáz-Lt/földgáz-HLt adott összetételéhez való átalakítás (1)

3.2.17.8.1.1. Tüzelőanyag-összetétel:

metán (CH4):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
etán (C2H6):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
propán (C3H8):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
bután (C4H10):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
C5/C5+:alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
oxigén (O2):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
inert (H2, He stb.):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol

3.2.17.8.1.2. Befecskendező(k)

3.2.17.8.1.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.8.1.2.2. Típus(ok): ...

3.2.17.8.1.3. Más (ahol alkalmazható): ...

3.2.17.8.2. 2-es változat (csak olyan motorok jóváhagyása esetén, amelyek több különböző tüzelőanyag-összetétellel működnek)

3.2.17.9. Adott esetben a gyártó hivatkozása a vegyes üzemű motor járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra (35)

3.2.18. Hidrogén-tüzelőanyag-adagoló rendszer: igen/nem (10)

3.2.18.1. EK-típusjóváhagyási szám a 79/2009/EK rendelet szerint: ...

3.2.18.2. Elektronikus motorvezérlő a hidrogénadagoló rendszerhez

3.2.18.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.18.2.2. Típus(ok): ...

3.2.18.2.3. Kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.18.3. További dokumentáció:

3.2.18.3.1. A katalizátorvédelem leírása a benzinüzemről hidrogénüzemre és vissza történő átkapcsolás során: ...

3.2.18.3.2. A rendszer elrendezési rajza (villamos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.18.3.3. A jel rajza: ...

3.2.19. Hidrogén-földgáz-tüzelőanyag-adagoló rendszer: van/nincs (10)

3.2.19.1. A hidrogén százalékos részaránya a tüzelőanyagban (a gyártó által előírt felső határérték): ...

3.2.19.2. EK-típusjóváhagyási szám az ENSZ-EGB 110. sz. előírása szerint: ...

3.2.19.3. Elektronikus motorvezérlő a hidrogén-földgáz-tüzelőanyag-adagoló rendszerhez

3.2.19.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.19.3.2. Típus(ok): ...

3.2.19.3.3. Kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.19.4. További dokumentáció:

3.2.19.4.2. A rendszer elrendezési rajza (villamos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.19.4.3. A jel rajza: ...

3.2.20. Hőtárolásra vonatkozó információ (y)

3.2.20.1. Aktív hőtároló berendezés: igen/nem (1)

3.2.20.1.1. Entalpia: ... (J)

3.2.20.2. Szigetelőanyagok: Van/nincs (1)

3.2.20.2.1. Szigetelőanyag: ...

3.2.20.2.2. Szigetelés térfogata: ...

3.2.20.2.3. Szigetelés tömege: ...

3.2.20.2.4. Szigetelés helye: ...

3.2.20.2.5. Jármű lehűtése a legrosszabb forgatókönyv szerinti megközelítésben: Igen/nem (1)

3.2.20.2.5.1.

(nem a legrosszabb forgatókönyv szerinti megközelítésben) Legrövidebb megengedett kondicionálási időtartam, tsoak_ATCT (óra): ...

3.2.20.2.5.2.

(nem a legrosszabb forgatókönyv szerinti megközelítésben) A motorhőmérséklet mérés helye: ...

3.2.20.2.6.

Ugyanaz az interpolációs család a környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálati járműcsalád megközelítésen belül: Igen/nem (1)

3.3. Elektromos gép

3.3.1. Típus (tekercselés, gerjesztés): ...

3.3.1.1. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ...... kW

3.3.1.1.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (39) ... kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.1.2. Legnagyobb 30 perces teljesítmény (39) ... kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.2. Üzemi feszültség: ...... V

3.3.2. REESS

3.3.2.1. Cellák száma: ...

3.3.2.2. Tömeg: ...... kg

3.3.2.3. Kapacitás: ...... Ah (amperóra)

3.3.2.4. Elhelyezés: ...

3.4. Meghajtóenergia-átalakítók kombinációi

3.4.1. Hibrid elektromos jármű: igen/nem (10)

3.4.2. Hibrid elektromos jármű kategóriája: járművön kívüli töltés/nem járművön kívüli töltés: (10)

3.4.3. Üzemmódkapcsoló: van/nincs (10)

3.4.3.1. Választható üzemmódok

3.4.3.1.1. Csak elektromos: igen/nem (10)

3.4.3.1.2. Csak tüzelőanyag-fogyasztó: igen/nem (10)

3.4.3.1.3. Hibrid mód: igen/nem (10) (ha igen, rövid leírás): ...

3.4.4. Az energiatároló eszköz leírása: (REESS, kondenzátor, lendkerék/generátor)

3.4.4.1. Gyártmány(ok): ...

3.4.4.2. Típus(ok): ...

3.4.4.3. Azonosító szám: ...

3.4.4.4. Az elektrokémiai párosítás fajtája: ...

3.4.4.5. Energia: ... (REESS esetében: feszültség és kapacitás, amperóra 2 órára, kondenzátor esetében: J, ...)

3.4.4.6. Töltő: fedélzeti/külső/nincs (10)

3.4.5. Elektromos gép (külön részletezze az egyes elektromos gépek típusát)

3.4.5.1. Gyártmány: ...

3.4.5.2. Típus: ...

3.4.5.3. Alapfelhasználás: vontató motor/generátor (10)

3.4.5.3.1. Vontatómotorként: egyes motor/több motor (számuk) (10) : ...

3.4.5.4. Legnagyobb teljesítmény: ........ kW

3.4.5.5. Működési elv

3.4.5.5.5.1. Egyenáram/váltóáram/fázisok száma: ...

3.4.5.5.2. Külön gerjesztés/soros/összetett (10)

3.4.5.5.3. Szinkron/aszinkron (10)

3.4.6. Vezérlőegység

3.4.6.1. Gyártmány(ok): ...

3.4.6.2. Típus(ok): ...

3.4.6.3. Azonosítószám: ...

3.4.7. Áramszabályozó

3.4.7.1. Gyártmány: ...

3.4.7.2. Típus: ...

3.4.7.3. Azonosítószám: ...

3.4.8. A jármű hatósugara elektromos hajtás esetén: ... km (az ENSZ-EGB 101. sz. előírásának 9. melléklete szerint)

3.4.9. A gyártó ajánlásai az előkondícionálásra: ...

3.5. A szén-dioxid-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromos fogyasztás/elektromos hatósugár meghatározásához a gyártó által megadott értékek és (adott esetben) az ökoinnovációk adatai ( 43 )

3.5.1. Szén-dioxid-kibocsátási érték

3.5.1.1. Szén-dioxid-kibocsátás (városi körülmények): ........... g/km

3.5.1.2. Szén-dioxid-kibocsátás (városon kívüli körülmények): ........... g/km

3.5.1.3. Szén-dioxid-kibocsátás (vegyes): ........... g/km

3.5.2. Tüzelőanyag-fogyasztás (adja meg a részleteket minden egyes vizsgált tüzelőanyagra)

3.5.2.1. Tüzelőanyag-fogyasztás (városi körülmények) ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (10)

3.5.2.2. Tüzelőanyag-fogyasztás (városon kívüli körülmények) ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (10)

3.5.2.3. Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes): ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (10)

3.5.3. Elektromosenergia-fogyasztás elektromos járművek esetében

3.5.3.1. Elektromosenergia-fogyasztás tisztán elektromos járművek esetében ...Wh/km

3.5.3.2. Elektromosenergia-fogyasztás kívülről tölthető hibrid hajtású elektromos járművek esetében

3.5.3.2.1. Elektromosenergia-fogyasztás (A. feltétel, vegyes) ...Wh/km

3.5.3.2.2. Elektromosenergia-fogyasztás (B. feltétel, vegyes) ...Wh/km

3.5.3.2.3. Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott és vegyes) ...Wh/km

3.5.4. Nagy teljesítményű motorok CO2-kibocsátása (Csak az Euro VI)

3.5.4.1. A kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban ( 44 ): ... g/kWh

3.5.4.2. A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban ( 45 ): ... g/kWh

3.5.4.3. A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (35) : ... g/kWh

3.5.4.4. A kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (44) ( 46 ): ... g/kWh

3.5.4.5. A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (45) (46) : ...g/kWh

3.5.4.6. A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (35) (46) : ... g/kWh

3.5.5. Nagy teljesítményű motorok tüzelőanyag-fogyasztása (Csak az Euro VI)

3.5.5.1. Tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálatban (44) : ... g/kWh

3.5.5.2. Tüzelőanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (45) : ... g/kWh

3.5.5.3. Tüzelőanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (35) : ... g/kWh

3.5.5.4. Tüzelőanyag-fogyasztás a WHTC-vizsgálatban (46) (44) : ... g/kWh

3.5.5.5. Tüzelőanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHTC-vizsgálatban (46) (45) : ... g/kWh

3.5.5.6. Tüzelőanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHTC-vizsgálatban (46) (35) : ...g/kWh

3.5.6. M1 kategóriájú járművek esetében a 443/2009/EK rendelet 12. cikke, illetve N1 kategóriájú járművek esetében az 510/2011/EU rendelet 12. cikke szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.5.6.1.

M1 kategóriájú járművek esetében a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikkében, illetve N1 kategóriájú járművek esetében a 427/2014/EU végrehajtási rendelet 5. cikkében említett, viszonyítási alapul vett gépjármű típusa/változata/kivitele (adott esetben) ...

3.5.6.2.

Kölcsönhatások a különböző ökoinnovációs technológiák között: vannak/nincsenek (1)

3.5.6.3. Az ökoinnovációs technológiák használatával kapcsolatos kibocsátási adatok (a táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag vonatkozásában meg kell ismételni) ( 47 ) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó határozat () Az ökoinnovációs technológia kódja () 1. A viszonyítási alapul vett gépjármű szén-dioxid-kibocsátása (g/km) 2. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt gépjármű szén-dioxid-kibocsátása (g/km) 3. A viszonyítási alapul vett gépjármű szén-dioxid-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban () 4. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt gépjármű szén-dioxid-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (= 3.5.1.3.) 5. Használati tényező (usage factor, UF), azaz a technológia használatának időbeli részaránya a szokásos üzemeltetési körülmények között Megtakarított szén-dioxid-kibocsátás xxxx/201x Megtakarított szén-dioxid-kibocsátás összesen (g/km) () (1) (w) Ökoinnovációs technológiák. (2) (w2) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma. (3) (w3) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód. (4) (w4) Ha a típusjóváhagyó hatóság beleegyezésével az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték. (5) (w5) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátások összege.

3.5.7. A gyártó által megadott értékek.

3.5.7.1. y Jármű Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) ha van Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH) VM ha van V reprezentatív (csak kigurulási menetellenállási mátrix szerinti család esetén) (1) Alapértelmezett értékek A jármű karosszériájának típusa (variáns/változat) - Alkalmazott kigurulási menetellenállási eljárás (mérés vagy számítás kigurulási menetellenállási járműcsalád alapján) - - Kigurulási menetellenállási információk: A gumiabroncsok gyártmánya és típusa, ha van mérés - Gumiabroncsméretek (első/hátsó), ha van mérés - Gumiabroncs gördülési ellenállása (első/hátsó) (kg/t) Gumiabroncsnyomás (első/hátsó) (kPa), ha van mérés Delta CD × A, L jármű esetében, a H járművel összehasonlítva (IP_H-ból levonva IP_L-t) - - - Delta CD × A, kigurulási menetellenállási járműcsalád alapján történő számítás esetén az L jármű kigurulási menetellenállási járműcsaládjával összehasonlítva (IP_H/L-ből levonva az RL_L-t) - - Jármű vizsgálati tömege (kg) Kigurulási menetellenállási együtthatók f0 (N) f1 (N/(km/h)) f2 (N/(km/h)2) Homlokfelület m2 (0,000 m2) - - - Ciklus-energiaigény (J) (*1) A reprezentatív jármű vizsgálata a kigurulási menetellenállási mátrix járműcsalád vonatkozásában történik

3.5.7.1.1.

Az 1. típusú vizsgálathoz használt és a hasznos teljesítmény e rendelet XX. melléklete szerinti méréséhez választott tüzelőanyag (csak LPG-vel vagy földgázzal működő járművek esetében): ...

3.5.7.2. A vegyes CO2-kibocsátás tömege

3.5.7.2.1. Tisztán belső égésű motorral felszerelt járművek és nem külső feltöltésű hibrid elektromos járművek CO2-kibocsátásának tömege

3.5.7.2.1.0.

Az interpolációs járműcsaládon belüli minimális és maximális CO2 értékek

3.5.7.2.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... g/km

3.5.7.2.1.1.0.

Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH) (NEDC): ... g/km

3.5.7.2.1.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.1.2.0.

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben) (NEDC): ... g/km

3.5.7.2.1.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.1.3.0.

Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben) (NEDC): ... g/km

3.5.7.2.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban

3.5.7.2.2.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású járművek CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban: g/km

3.5.7.2.2.1.0.

Magas szén-dioxid-kibocsátású járművek vegyes CO2-kibocsátásának tömege (NEDC B feltétel): g/km

3.5.7.2.2.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban (adott esetben): g/km

3.5.7.2.2.2.0.

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek vegyes CO2-kibocsátásának tömege (adott esetben)(NEDC B felétel): g/km

3.5.7.2.2.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású járművek CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban (adott esetben): g/km

3.5.7.2.2.3.0.

Közepes szén-dioxid-kibocsátású járművek vegyes CO2-kibocsátásának tömege (adott esetben)(NEDC B felétel): g/km

3.5.7.2.3. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) CO2-kibocsátásának tömege és súlyozott kibocsátott CO2 tömege a töltést lemerítő üzemmódban

3.5.7.2.3.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban: ... g/km

3.5.7.2.3.1.0.

Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (NEDC A felétel): ... g/km

3.5.7.2.3.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.3.2.0.

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (adott esetben) (NEDC A felétel): ... g/km

3.5.7.2.3.3. M jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.3.3.0.

M jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (adott esetben) (NEDC A felétel): ... g/km

3.5.7.2.3.4. Az OVC interpolációs járműcsaládon belüli minimális és maximális súlyozott CO2 értékek

3.5.7.3. Elektromos járművek elektromos hatósugara

3.5.7.3.1. Tisztán elektromos járművek hatósugara tisztán elektromos hajtással

3.5.7.3.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... km

3.5.7.3.1.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... km

3.5.7.3.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) teljes elektromos hatósugara (All Electric Range, AER)

3.5.7.3.2.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... km

3.5.7.3.2.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... km

3.5.7.3.2.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben): ... km

3.5.7.4. Tüzelőanyag-cellás hibrid járművek (FCHV) tüzelőanyag-fogyasztása a töltést fenntartó üzemmódban

3.5.7.4.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... kg/100 km

3.5.7.4.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... kg/100 km

3.5.7.5. Elektromos járművek elektromosenergia-fogyasztása

3.5.7.5.1. Tisztán elektromos járművek vegyes elektromosenergia-fogyasztása (ECWLTC)

3.5.7.5.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... Wh/km

3.5.7.5.1.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... Wh/km

3.5.7.5.2. Használati tényezővel súlyozott elektromosenergia-fogyasztás a töltést fogyasztó üzemmódban, ECAC,CD (vegyes)

3.5.7.5.2.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... Wh/km

3.5.7.5.2.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... Wh/km

3.5.7.5.2.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben): ... Wh/km

3.5.8. M1 kategóriájú járművek esetében a 443/2009/EK rendelet 12. cikke, illetve N1 kategóriájú járművek esetében az 510/2011/EU rendelet 12. cikke szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.5.8.1. M1 kategóriájú járművek esetében a 725/2011/EU rendelet 5. cikkében, illetve N1 kategóriájú járművek esetében a 427/2014/EU rendelet 5. cikkében említett, viszonyítási alapul vett gépjármű típusa/változata/kivitele (adott esetben): ...

3.5.8.2. Kölcsönhatások a különböző ökoinnovációs technológiák között: vannak/nincsenek (1)

3.5.8.3. 1 Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó határozat (w2) Az ökoinnovációs technológia kódja (w3) 1. A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása (g/km) 2. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása (g/km) 3. A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (w4) 4. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban 5. Használati tényező (usage factor, UF), azaz a technológia használatának időbeli részaránya a szokásos üzemeltetési körülmények között A megtakarított CO2-kibocsátások ((1 - 2) - (3 - 4))*5 xxxx/201x A megtakarított NEDC CO2-kibocsátás összesen (g/km) (w5) A megtakarított WLTP CO2-kibocsátás összesen (g/km) (w5)

3.5.9. CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsítás (nehézgépjárművek esetében, az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet 6. cikke alapján)

3.5.9.1. A szimulációs eszközre vonatkozó engedély száma:

3.6. A gyártó által megengedett hőmérsékletek

3.6.1. Hűtőrendszer

3.6.1.1. Folyadékhűtés

Legnagyobb hőmérséklet a kilépésnél: ...... K

3.6.1.2. Léghűtés

3.6.1.2.1. Vonatkoztatási pont: ...

3.6.1.2.2. Legnagyobb hőmérséklet a vonatkoztatási pontban: ...... K

3.6.2. Legnagyobb hőmérséklet töltőlevegő-hűtőből történő kilépésnél: ...... K

3.6.3. Legnagyobb kipufogási hőmérséklet a kipufogóvezetéknek a kipufogó-gyűjtőcső pereméhez vagy a turbófeltöltőhöz közeli pontban: ...... K

3.6.4. Tüzelőanyag hőmérséklete

legkisebb: ...... K - legnagyobb: ...... K

Dízelmotoroknál a befecskendezőszivattyú bemeneténél, gázüzemű motorok esetén a nyomásszabályzó végfokozatánál

3.6.5. Kenőanyag hőmérséklete

legkisebb: .... K - legnagyobb: ...... K

3.6.6. Tüzelőanyag-nyomás

legkisebb: ... kPa - legnagyobb: ... kPa

Csak földgázüzemű gázmotorok esetén a nyomásszabályzó végfokozatánál.

3.7. A motor által meghajtott berendezések

A felszerelés által felvett, a motor működtetéséhez szükséges teljesítmény a 80/1269/EGK irányelv I. mellékletének 5.1.1. pontjában meghatározott működtetési feltételek szerint:

BerendezésKülönféle motorfordulatszámon felvett teljesítmény (kW)
Alapjárat:Alacsony fordulatszámMagas fordulatszámA fordulatszám (1)B fordulatszám (1)C fordulatszám (1)Referencia-fordulatszám (2)
P(a)
A motor működtetéséhez szükséges felszerelések (a mért motorteljesítményből kivonva) lásd: I. függelék, 6.1. szakasz
(*1) ESC-vizsgálat.
(*2) Csak ETC-vizsgálat.

3.8. Kenési rendszer

3.8.1. A rendszer leírása

3.8.1.1. Kenőanyagtartály elhelyezése: ...

3.8.1.2. Adagolórendszer (szivattyúval/a szívócsőbe való befecskendezéssel/tüzelőanyaggal összekeverve stb.) (10)

3.8.2. Kenőanyag-szivattyú

3.8.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.8.2.2. Típus(ok): ...

3.8.3. Tüzelőanyag-keverék

3.8.3.1. Arány: ...

3.8.4. Olajhűtő: igen/nem (10)

3.8.4.1. Rajz(ok): ... vagy

3.8.4.1.1. Gyártmány(ok): ...

3.8.4.1.2. Típus(ok): ...

3.8.5. Kenőanyag specifikáció: ...W...

4. ERŐÁTVITEL ( 48 )

4.1. Az erőátviteli rendszer rajza: ...

4.2. Típusa (mechanikus, hidraulikus, villamos stb.): ...

4.2.1. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

4.3. A motor lendítőkerekének tehetetlenségi nyomatéka: ...

4.3.1. Kiegészítő tehetetlenségi nyomaték, sebességbe kapcsolás nélkül: ...

4.4. Tengelykapcsoló(k): ...

4.4.1. Típus: ...

4.4.2. Legnagyobb forgatónyomaték-átalakítás: ...

4.5. Sebességváltó

4.5.1. Típus (kézi/automata/FVE (fokozatmentesen változtatható erőátvitel)) (10)

4.5.1.4. Névleges nyomaték: ...

4.5.1.5. A tengelykapcsolók száma: ...

4.5.2. A motorhoz viszonyított elhelyezése: ...

4.5.3. A kezelés módja: ...

4.6. Áttételi viszonyszámok

SebességfokozatBelső áttételi viszonyszámok (a sebességváltó kimenőtengelyének fordulatszáma a motoréhoz viszonyítva)Végső áttételi viszonyszám(ok) (a sebességváltó kimenőtengelyének fordulatszáma a hajtott kerék fordulatszámához viszonyítva)Összáttételi viszonyszám
CVT (fokozatmentes sebességváltó) esetében a legnagyobb érték
1
2
3
CVT (fokozatmentes sebességváltó) esetében a legkisebb érték
Hátramenet

4.6.1. Sebességváltás (y)

4.6.1.1.

Első fokozat kizárva: igen/nem (1)

4.6.1.2.

n_95_high minden sebességfokozathoz: ...min- 1

4.6.1.3. nmin_drive

4.6.1.3.1.

Első fokozatban: ...min- 1

4.6.1.3.2.

Első fokozat második fokozatba:...min- 1

4.6.1.3.3.

Második fokozat álló helyzetbe: ...min- 1

4.6.1.3.4.

Második fokozatban: ...min- 1

4.6.1.3.5.

Harmadik és további fokozatban: ...min- 1

4.6.1.4.

n_min_drive_set gyorsulási/állandó sebességű szakaszokban (n_min_drive_up):...min- 1

4.6.1.5.

n_min_drive_set lassítási szakaszokban (nmin_drive_down):

4.6.1.6. kezdő időszak

4.6.1.6.1.

t_start_phase:...s

4.6.1.6.2.

n_min_drive_start:....min- 1

4.6.1.6.3.

n_min_drive_up_start:....min- 1

4.6.1.7. ASM használata: igen/nem (1)

4.6.1.7.1.

ASM értékek: ...

4.7. A jármű legnagyobb sebessége (km/h) ( 49 ): ...

4.8. Sebességmérő

4.8.1. Működési módszer és a meghajtószerkezet leírása: ...

4.8.2. Műszerállandó: ...

4.8.3. A mérési mechanizmus tűrése (a 75/443/EGK irányelv II. melléklete 2.1.3. pontjának megfelelően): ...

4.8.4. Teljes áttételi viszonyszámok (a 75/443/EGK irányelv II. melléklete 2.1.2. pontjának megfelelően), vagy ezzel egyenértékű adat: ...

4.8.5. A sebességmérő skálájának vagy egyéb kijelzési módoknak az ábrája: ...

4.9. Menetíró: igen/nem (10)

4.9.1. Jóváhagyási jel: ...

4.10. Differenciálzár: igen/nem/választható (10)

4.11. Sebességváltás-jelző

4.11.1. Hangjelzés: van/nincs (1). Ha van, akkor a hangzás és a járművezető fülében észlelhető hangerősség megadása db(A)-ban. (A hangjelzés bármikor ki- és bekapcsolható.)

4.11.2. A(z) 65/2012/EU rendelet I. mellékletének 4.6. pontja szerinti adatok (a gyártó által bejelentett érték)

4.11.3. A sebességváltás-jelzőről készült fényképek/rajzok és a rendszer alkotóelemeinek és működésének rövid leírása:

4.12. Sebességváltó-kenőanyag: ...W...

5. TENGELYEK

5.1. Az egyes tengelyek leírása: ...

5.2. Gyártmány: ...

5.3. Típus: ...

5.4. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

5.5. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

6. FELFÜGGESZTÉS

6.1. A felfüggesztés elrendezési rajza: ...

6.2. Az egyes tengelyek, tengelycsoportok vagy kerekek felfüggesztésének típusa és kivitelezése: ...

6.2.1. Szintbeállítás: igen/nem/választható (10)

6.2.2. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

6.2.3. Légrugózás a hajtott tengely(ek)en: igen/nem (10)

6.2.3.1. A hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenértékű: igen/nem (10)

6.2.3.2. A rugózott tömeg lengésének frekvenciája és csillapítása: ...

6.2.4. Légrugózás a nem hajtott tengely(ek)en: igen/nem (10)

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenértékű: igen/nem (10)

6.2.4.2. A rugózott tömeg lengésének frekvenciája és csillapítása: ...

6.3. A felfüggesztés rugózó részeinek jellemzői (kivitelezés, anyagjellemzők és méretek): ...

6.4. Kanyarstabilizátor: igen/nem/választható (10)

6.5. Lengéscsillapító: igen/nem/választható (10)

6.6. Gumiabroncsok és keréktárcsák

6.6.1. Gumiabroncs/keréktárcsa kombináció(k)

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely: ...

6.6.1.1.1.1. Gumiabroncs méretjelölése: ...

6.6.1.1.1.2. Terhelhetőségi jelzőszám: ...

6.6.1.1.1.3. Sebességkategória-jel ( 50 ): ...

6.6.1.1.1.4. Kerékpánt mérete(i): ...

6.6.1.1.1.5. Besajtolási mélység(ek): ...

6.6.1.1.2. 2. tengely: ...

6.6.1.1.2.1. Gumiabroncs méretjelölése: ...

6.6.1.1.2.2. Terhelhetőségi jelzőszám: ...

6.6.1.1.2.3. Sebességkategória-jel: ...

6.6.1.1.2.4. Kerékpánt mérete(i): ...

6.6.1.1.2.5. Besajtolási mélység(ek): ...

stb.

6.6.1.2. Tartalékkerék, ha van: ...

6.6.2. A gördülési sugarak alsó és felső határértékei

6.6.2.1. 1. tengely: ... mm

6.6.2.2. 2. tengely: ... mm

6.6.2.3. 3. tengely: ... mm

6.6.2.4. 4. tengely: ... mm

stb.

6.6.3. A jármű gyártója által ajánlott abroncsnyomásérték(ek): ... kPa

6.6.4. Az első és/vagy hátsó tengelyen a gyártó ajánlása szerint a járműtípushoz alkalmazható lánc/abroncs/keréktárcsa-kombináció: ...

6.6.5. Az ideiglenes használatra szánt tartalék kerék rövid ismertetése (amennyiben van ilyen): ...

7. KORMÁNYMŰ

7.1. A kormányzott tengely(ek) vázlatos ábrája, amely mutatja a kormánygeometriát: ...

7.2. Áttétel és vezérlés

7.2.1. A kormányzási áttétel típusa (adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2. Csatlakozás a kerekekhez (ideértve a mechanikus módszerektől eltérő módszereket is; adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2.1. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

7.2.3. Rásegítési mód (ha van): ...

7.2.3.1. Működési mód és ábra, gyártmány(ok) és típus(ok): ...

7.2.4. A teljes kormányberendezés ábrája, amely jelzi a kormányzási működésre hatással levő különböző berendezések elhelyezését a járműben: ...

7.2.5. A kormányberendezés(ek) vázlatos ábrája: ...

7.2.6. A kormányberendezés beállítási tartománya és módszere (amennyiben van ilyen): ...

7.3. A kerekek legnagyobb kormányzási szöge

7.3.1. Jobbra: ... fok; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenértékű adat): ...

7.3.2. Balra: ... fok; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenértékű adat): ...

8. FÉKBERENDEZÉS

(A következő részleteket, ideértve az azonosítás módszerét, adott esetben, meg kell adni)

8.1. A fékberendezés típusa és jellemzői (a 71/320/EGK tanácsi irányelv [HL L 205., 1971.9.6., 37. o.] I. mellékletének 1.6. pontjában meghatározottak szerint), a következők részleteivel és rajzával együtt: dob- és tárcsafék, tömlők, fékpofa/féksarurészek és/vagy -betétek gyártmánya és típusa, hatékony fékezési terület, fékdob, fékpofa, féktárcsa átmérője, fékdob tömege, beállítási berendezések, tengely(ek) és a felfüggesztés lényeges részei: ...

8.2. Működési diagram, a 71/320/EGK irányelv I. mellékletének 1.2. pontjában leírt fékrendszer leírása és/vagy rajza, ideértve az áttételeket és vezérléseket:

8.2.1. Üzemi fékrendszer: ...

8.2.2. Biztonsági fékrendszer: ...

8.2.3. Rögzítőfék-rendszer: ...

8.2.4. Bármilyen kiegészítő fékrendszer: ...

8.2.5. Fékrendszer leszakadás esetén: ...

8.3. A pótkocsik fékrendszerének vezérlése és áttétele, a pótkocsi vontatására tervezett járműveknél: ...

8.4. A jármű pótkocsi vontatásához szükséges elektromos/pneumatikus/hidraulikus (10) üzemi fékekkel felszerelt: igen/nem (10)

8.5. Blokkolásgátló fékrendszer: igen/nem/választható (10)

8.5.1. Blokkolásgátló fékrendszerrel ellátott járművek esetén a rendszer működésének leírása (ideértve bármely elektromos alkatrészt), elektromos blokkolási ábra, hidraulikus vagy pneumatikus keringetési terv: ...

8.6. A 71/320/EGK irányelv II. melléklete függelékének 1.1.4.2. pontjához tartozó függelék vagy adott esetben a XI. melléklet függeléke szerinti számítás és görbék: ...

8.7. Az energiaellátás leírása és/vagy rajza (a segédenergiával működő fékrendszerek esetén is meg kell határozni): ...

8.7.1. Sűrített levegővel működő fékrendszerek esetén, a p2 üzemi nyomás a nyomástartály(ok)ban: ...

8.7.2. Vákuumfékrendszer esetén a kiindulási energiaszint a nyomástartály(ok)ban: ...

8.8. A fékrendszerre vonatkozó számítások: a kerék kerületénél számított teljes fékerő és a fékezéshez kifejtett erő aránya: ...

8.9. Fékrendszerek rövid leírása (a 71/320/EGK irányelv IX. melléklete 1. függeléke kiegészítésének 1.6. pontja alapján): ...

8.10. Az I. típusú és/vagy a II. típusú vagy a III. típusú vizsgálatok alóli mentesség igénylése esetén, a 71/320/EGK irányelv VII. melléklete 2. függelékének megfelelő jelentés számát kell bejelenteni: ...

8.11. A fékberendezés(ek) típusának/típusainak részletes adatai: ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.1. A felépítmény típusa a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének C. részében meghatározott kódok szerint: ...

9.2. Felhasznált anyagok és az összeállítás módszere: ...

9.3. Ajtók, zárszerkezetek, csuklópántok

9.3.1. Ajtók összeállítása és az ajtók száma: ...

9.3.1.1. Méretek, nyitás iránya és legnagyobb szöge: ...

9.3.2. A zárak és csuklópántok rajza és az ajtóban való elhelyezésük: ...

9.3.3. A zárak és csuklópántok műszaki leírása: ...

9.3.4. A bejáratok, lépcsők és szükséges kilincsek részletei (ideértve a méreteket is), adott esetben: ...

9.4. Látótér

9.4.1. Az elsődleges referenciajelek kellő részletességű megadása annak érdekében, hogy könnyen azonosíthatók legyenek, és ellenőrizhető legyen a referenciajelek helyzete a többihez képest és az R ponthoz viszonyítva: ...

9.4.2. Azoknak az alkatrészeknek az elhelyezését mutató rajz(ok) vagy fénykép(ek), amelyek a látótér 180o-os szögébe esnek: ...

9.5. Szélvédő és más ablakok

9.5.1. Szélvédő

9.5.1.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.1.2. A felszerelés módja: ...

9.5.1.3. Hajlásszög: ...

9.5.1.4. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

9.5.1.5. Szélvédőtartozékok és ezek összeszerelésének helyzete, az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírásával: ...

9.5.2. Más ablakok

9.5.2.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.2.2. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

9.5.2.3. Az ablakemelő elektromos/elektronikus berendezéseinek rövid leírása (ha van): ...

9.5.3. Nyitható tetőablak

9.5.3.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.3.2. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

9.5.4. Más üvegtáblák

9.5.4.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.4.2. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

9.6. Szélvédőtörlő(k)

9.6.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt): ...

9.7. Szélvédőmosó berendezés

9.7.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt), vagy ha önálló műszaki egységként jóváhagyott, akkor a típus-jóváhagyási szám: ...

9.8. Jég- és páramentesítő

9.8.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt): ...

9.8.2. Legnagyobb elektromos fogyasztás: ...... kW

9.9. Közvetett látást biztosító eszközök

9.9.1. Visszapillantó tükrök, minden tükörre megadva:

9.9.1.1. Gyártmány: ...

9.9.1.2. Típus-jóváhagyási jel: ...

9.9.1.3. Változat: ...

9.9.1.4. Rajz(ok) a tükör azonosításához, bemutatva a tükör elhelyezését a jármű felépítményéhez viszonyítva: ...

9.9.1.5. A felszerelés módjának részletei, a jármű azon részével együtt, amelyre azt fel kell szerelni: ...

9.9.1.6. A hátrafelé irányuló látómezőt befolyásoló választható berendezések: ...

9.9.1.7. A beállító rendszer elektronikus szerkezeti elemeinek (ha van ilyen) rövid leírása: ...

9.9.2. Közvetett látást biztosító, tükrökön kívüli eszközök: ...

9.9.2.1. A berendezés típusa és leírása: ...

9.9.2.1.1. Kamera-monitor rendszer esetén az észlelési távolság (mm), a kontraszt, fénysűrűség-tartomány, zavaró fények kiküszöbölése, kijelző teljesítménye (fekete-fehér/színes), képfrissítési frekvencia, a monitor fénysűrűség-tartománya: ...

9.9.2.1.2. Megfelelően részletezett rajzok a teljes eszköz bemutatásához, beleértve a szerelési utasításokat is; az EK-típus-jóváhagyási jel helyét a rajzokon jelölni kell.

9.10. Belső elrendezés

9.10.1. Az utasok belső védelme

9.10.1.1. A rögzített részek elhelyezését mutató tervrajzok vagy fényképek: ...

9.10.1.2. A referenciazóna fényképe vagy rajza, ideértve a 74/60/EGK tanácsi irányelv (HL L 38., 1974.2.11., 2. o.) I. mellékletének 2.3.1. pontjában említett mentesített területet is: ...

9.10.1.3. A belső berendezések fényképei, rajzai és/vagy perspektivikus részábrázolásuk, amely megmutatja az utastér belső részeit és a felhasznált anyagokat (kivéve a belső visszapillantó tükröket), a kezelőberendezéseket, a tetőt vagy tolótetőt, az ülések háttámláját, az üléseket és az ülések hátsó részét: ...

9.10.2. A kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők elrendezése és jelölése:

9.10.2.1. A jelzések, kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők elrendezéséről készült fényképek és/vagy rajzok: ...

9.10.2.2. A kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők jelöléséről, valamint a 78/316/EGK irányelv II. és III. mellékletében említett járműrészekről készült fényképek és/vagy rajzok, ahol szükséges: ...

9.10.2.3. Összefoglaló táblázat

A jármű a 78/316/EGK irányelv II. és III. melléklete alapján a következő kezelőberendezésekkel, ellenőrző lámpákkal és kijelzőkkel van felszerelve:

Kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők, amelyek azonosítása kötelező, ha be vannak szerelve, és az e célból alkalmazott jelzések

Jelzés számaBerendezésekRendelkezésre álló kezelőberendezés/kijelzők (1)Azonosító jelzés (1)Helye (2)Rendelkezésre álló ellenőrző lámpák (1)Azonosító jelzés (1)Helye (2)
1Világítás-főkapcsoló
2Tompított fényszóró
3Távolsági fényszórók
4Helyzetjelző (oldal) lámpák
5Első ködfényszóró
6Hátsó ködlámpa
7Fényszóróállító berendezés
8Várakozást jelző lámpa
9Irányjelző lámpa
10Vészjelző lámpa
11Szélvédőtörlő
12Szélvédőmosó berendezés
13Szélvédőtörlő és -mosó
14Fényszórótisztító berendezés
15Szélvédő-párátlanító és -jégmentesítő
16Hátsószélvédő-párátlanító és -jégmentesítő
17Szellőztető ventilátor
18Dízel-előmelegítő
19Hidegindító
20Fékmeghibásodás
21Tüzelőanyagszint-jelző
22Akkumulátortöltés-ellenőrző lámpa
23Motorhűtéshőmérséklet jelző
(*1) x = igen
— = nem vagy nem önállóan választható
o = választható
(*2) d = közvetlenül kapcsolódik a kezelőberendezésekhez, kijelzőkhöz, ellenőrző lámpákhoz
c = közelben.

Kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők, amelyek azonosítása választható, ha be vannak szerelve, és az alkalmazott jelzések, ha az azonosításukra szükség van

Jelzés számaBerendezésekRendelkezésre álló kezelőberendezés/kijelzők (1)Azonosító jelzés (1)Helye (2)Rendelkezésre álló ellenőrző lámpák (1)Azonosító jelzés (1)Helye (2)
1Rögzítőfék
2Hátsó törlő
3Hátsószélvédőmosó
4Hátsószélvédő-törlő és -mosó
5Szakaszos szélvédőtörlő
6Hangjelző berendezés (kürt)
7Motorháztető (elülső fedél)
8Csomagtérfedél (hátsó fedél)
9Biztonsági öv
10Motorolajnyomás
11Ólommentes benzin
(*1) x = igen
— = nem vagy nem önállóan választható
o = választható
(*2) d = közvetlenül kapcsolódik a kezelőberendezésekhez, kijelzőkhöz, ellenőrző lámpákhoz
c = közelben.

9.10.3. Ülések

9.10.3.1. Ülőhelyek száma ( 51 ): ...

9.10.3.1.1. Elhelyezése és elrendezése: ...

9.10.3.2. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülések: ...

9.10.3.3. Tömeg: ...

9.10.3.4. Jellemzők: alkatrész-típusjóváhagyással nem rendelkező ülések vonatkozásában, leírás és rajz a következőkről

9.10.3.4.1. Az ülések és rögzítésük: ...

9.10.3.4.2. A beállítási rendszer: ...

9.10.3.4.3. Az elmozdító- és rögzítési rendszer: ...

9.10.3.4.4. A biztonsági öv rögzítése (ha az ülésszerkezetbe van beépítve): ...

9.10.3.4.5. A jármű rögzítésre használt részei: ...

9.10.3.5. Az R pont koordinátái vagy rajza ( 52 )

9.10.3.5.1. Vezetőülés: ...

9.10.3.5.2. A többi ülőhely: ...

9.10.3.6. Tervezési torzószög

9.10.3.6.1. Vezetőülés: ...

9.10.3.6.2. A többi ülőhely: ...

9.10.3.7. Az ülés beállításainak tartománya

9.10.3.7.1. Vezetőülés: ...

9.10.3.7.2. A többi ülőhely: ...

9.10.4. Fejtámlák

9.10.4.1. Fejtámlák típusai: egybeépített/leszerelhető/különálló (10)

9.10.4.2. EK-típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak): ...

9.10.4.3. Még nem jóváhagyott fejtámlák esetén

9.10.4.3.1. A fejtámla részletes leírása, különös tekintettel a párnázat anyagára vagy anyagaira, és adott esetben a merevítések és rögzítőelemek helyzete és meghatározása azon ülések tekintetében, amelyekre jóváhagyást kérnek: ...

9.10.4.3.2. "Különálló" fejtámla esetén

9.10.4.3.2.1. Annak a szerkezeti résznek a részletes leírása, ahová a fejtámlát rögzíteni kell: ...

9.10.4.3.2.2. A szerkezet és a fejtámla jellemző részeinek méretezett rajzai: ...

9.10.5. Az utastér fűtőrendszere

9.10.5.1. A jármű rövid leírása, tekintettel annak fűtési rendszerére, ha a motor hűtőfolyadékának hőjét használja fel: ...

9.10.5.2. A járműtípus részletes leírása, tekintettel a fűtésre, ha a hűtőlevegő vagy a motor kipufogógázai fűtési forrásként szolgálnak, ideértve a következőket:

9.10.5.2.1. A fűtési rendszer vázlatos rajza, jelölve annak elhelyezését a járműben: ...

9.10.5.2.2. A kipufogógázokat a fűtéshez felhasználó fűtési rendszerek hőcserélőjének, vagy annak az alkatrésznek, ahol a hőcsere végbemegy, a vázlatos rajza (a motor hűtőlevegőjét felhasználó fűtési rendszereknél): ...

9.10.5.2.3. A hőcserélőnek vagy részeinek - különösen azoknak, ahol a hőcsere végbemegy - a metszeti rajza, amely jelöli a fal vastagságát, a felhasznált anyagokat és a felületének jellemzőit: ...

9.10.5.2.4. Meg kell határozni a fűtőrendszer további fontos alkatrészeit, mint például a fűtőventilátort, tekintettel annak összeszerelési módjára és műszaki adataira: ...

9.10.5.3. A járműtípus rövid leírása, tekintettel az égéshő felhasználásával működő fűtőrendszerre és az automata vezérlésre: ...

9.10.5.3.1. Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezés, a légszívórendszer, a kipufogórendszer, az üzemanyagtartály, az üzemanyag-ellátó rendszer (beleértve a szelepeket) és az elektromos csatlakozások elrendezési rajza, amely mutatja ezek helyét a járműben.

9.10.5.4. Legnagyobb elektromos fogyasztás: ...... kW

9.10.6. A kormányberendezés működését befolyásoló alkatrészek ütközés esetén

9.10.6.1. A járműtípus részletes leírása, fényképekkel és/vagy rajzokkal együtt, tekintettel a jármű azon részének szerkezetére, méreteire, irányára és alkotóanyagaira, amely a kormányberendezés előtt helyezkedik el, beleértve azokat az alkatrészeket, amelyeket arra terveztek, hogy a kormányberendezésnek történő ütközés esetén az energia egy részét elnyeljék: ...

9.10.6.2. Azoknak a 9.10.6.1. pontban leírtaktól különböző alkatrészeknek a fényképe(i) vagy rajza(i), amelyeket a gyártó a műszaki szolgálattal egyetértésben a kormányberendezés ütközéskori működését befolyásolónak tekint: ...

9.10.7. Egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai

9.10.7.1. A tető belső burkolására használt anyag(ok)

9.10.7.1.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.1.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.1.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.1.2.2. Többrétegű/egyrétegű (10) anyag, rétegek száma (10) : ...

9.10.7.1.2.3. A burkolás típusa (10) : ...

9.10.7.1.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.2. A hátsó és az oldalsó falakra használt anyag(ok)

9.10.7.2.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.2.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.2.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.2.2.2. Többrétegű/egyrétegű (10) anyag, rétegek száma (10) : ...

9.10.7.2.2.3. A burkolás típusa (10) : ...

9.10.7.2.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.3. A padlózatra használt anyag(ok)

9.10.7.3.1. Az alkatrészek EK-típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.3.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.3.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.3.2.2. Többrétegű/egyrétegű (10) anyag, rétegek száma (10) : ...

9.10.7.3.2.3. A burkolás típusa (10) : ...

9.10.7.3.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.4. Az üléskárpithoz használta anyag(ok)

9.10.7.4.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.4.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.4.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.4.2.2. Többrétegű/egyrétegű (10) anyag, rétegek száma (10) : ...

9.10.7.4.2.3. A burkolás típusa (10) : ...

9.10.7.4.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.5. Fűtő- és szellőztetőcsövekhez használt anyag(ok)

9.10.7.5.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.5.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.5.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.5.2.2. Többrétegű/egyrétegű (10) anyag, rétegek száma (10) : ...

9.10.7.5.2.3. A burkolás típusa (10) : ...

9.10.7.5.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../....... mm

9.10.7.6. A csomagtartóhoz használt anyag(ok)

9.10.7.6.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.6.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.6.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.6.2.2. Többrétegű/egyrétegű (10) anyag, rétegek száma (10) : ...

9.10.7.6.2.3. A burkolás típusa (10) : ...

9.10.7.6.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.7. Más célokra használt anyag(ok)

9.10.7.7.1. Rendeltetés: ...

9.10.7.7.2. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.7.3. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.7.3.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.7.3.2. Többrétegű/egyrétegű (10) anyag, rétegek száma (10) : ...

9.10.7.7.3.3. A burkolás típusa (10) : ...

9.10.7.7.3.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.8. Teljes berendezésként jóváhagyott alkatrészek (ülések, válaszfalak, csomagtartók stb.)

9.10.7.8.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i): ...

9.10.7.8.2. A teljes berendezés esetében: ülés, válaszfal, csomagtartók stb. (10)

9.10.8. A légkondicionáló rendszerben hűtőközegként használt gáz: ...

9.10.8.1. A légkondicionáló rendszert úgy tervezték-e meg, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmazzon: igen/nem (10)

9.10.8.2. Ha a válasz igen, töltse ki az alábbi szakaszokat

9.10.8.2.1. A légkondicionáló rendszer rajza és rövid ismertetése, beleértve a hivatkozási számot vagy az alkatrészszámot és a szivárgásveszélyes alkatrészek anyagát;

9.10.8.2.2. A légkondicionáló rendszer szivárgása

9.10.8.2.4. A hivatkozási szám vagy alkatrészszám és a rendszer elemeinek anyaga, és a vizsgálat adatai (pl. a vizsgálati jegyzőkönyv száma, a jóváhagyás száma stb.): ...

9.10.8.3. A teljes rendszer összesített szivárgása, g/év: ...

9.11. Kiálló részek

9.11.1. Általános elrendezés (rajzok vagy fényképek), a mellékelt metszetek és ábrák elhelyezkedésének megadásával:

9.11.2. Rajzok és/vagy fényképek például, amennyiben fontos, a következőkről: ajtó- és ablakoszlop, légbevezető rácsok, hűtőrácsok, szélvédőtörlők, esőelvezető csatornák, kilincsek, állítható sínek, légterelők, csuklópántok és ajtózárak, vonóhorog, szemek, díszítő szegély, jelvények, emblémák és rovátkák, és a külső felület bármely olyan kiálló része, illetve bármely olyan része, amely kritikusnak tekinthető (pl. világítóberendezés). Ha az előző mondatban felsorolt részek nem kritikusak, pusztán dokumentációs célokra fényképpel is helyettesíthetők, ha szükséges, mellékelve a méretekre vonatkozó részleteket és/vagy leírást:

9.11.3. A külső felület részeinek rajzai a 74/483/EGK irányelv I. mellékletének 6.9.1. pontjában meghatározottakkal összhangban: ...

9.11.4. A lökhárítók rajza: ...

9.11.5. A padlóvonal rajza: ...

9.12. Biztonsági övek és/vagy más utasbiztonsági rendszerek

9.12.1. A biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek száma és helyzete, és azok az ülések, amelyeken azok használhatók

SZÖVEG HIÁNYZIK

9.12.2. A kiegészítő utasbiztonsági rendszerek jellege és elhelyezkedése (meg kell jelölni: igen/nem/választható)

SZÖVEG HIÁNYZIK

9.12.3. A biztonsági övek rögzítésének száma és elhelyezése, és a 76/115/EGK irányelvnek való megfelelés bizonyítéka (típus-jóváhagyási szám vagy vizsgálati jegyzőkönyv): ...

9.12.4. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

9.13. Biztonsági öv rögzítései

9.13.1. A felépítés fényképei és/vagy rajzai, a tényleges és hatékony rögzítések elhelyezésével és méreteivel, ideértve az R pontokat is: ...

9.13.2. Az öv rögzítéseinek és a jármű szerkezete azon részeinek rajzai, amelyekhez a rögzítéseket felerősítették (az anyag megjelölésével): ...

9.13.3. A rögzítéshez való illesztésre engedélyezett biztonságiöv-típusok ( 53 ) leírása, amellyel a jármű fel van szerelve

SZÖVEG HIÁNYZIK

9.13.4. Meghatározott típusú biztonsági öv leírása, ahol a rögzítés az ülés háttámláján van elhelyezve, vagy magában foglal egy energiaelosztó berendezést: ...

9.14. Hátsó rendszámtábla felszerelési helye (ha lehetséges, a terjedelem megadásával, adott esetben rajzok is használhatók)

9.14.1. Az útfelületi magasság, felső él: ...

9.14.2. Az útfelületi magasság, alsó él: ...

9.14.3. A középvonalnak a jármű hosszanti felezősíkjától való távolsága: ...

9.14.4. A jármű bal szélétől való távolság: ...

9.14.5. Méretek (hossz × szélesség): ...

9.14.6. A hosszanti felezősík hajlása: ...

9.14.7. Láthatósági szög a vízszintes síkon: ...

9.15. Hátsó aláfutás elleni védelem

9.15.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (10)

9.15.1. A hátsó aláfutás elleni védelemhez szükséges járműrészek rajza, azaz a jármű és/vagy az alváz rajza a legszélesebb hátsó tengely helyével és elhelyezésével együtt, a hátsó aláfutás elleni védelem felszerelésének és elhelyezésének a rajza. Ha a hátsó aláfutás elleni védelem nem egy különálló berendezés, a rajznak világosan mutatnia kell, hogy az előírt méreteknek megfelel: ...

9.15.2. Külön berendezés esetén a hátsó aláfutás elleni védelem teljes leírása és/vagy rajza (felszerelésével és elhelyezésével együtt), vagy ha azt önálló műszaki egységként már jóváhagyták, annak típus-jóváhagyási száma: ...

9.16. Kerékdobok

9.16.1. A jármű rövid leírása a kerékdobjai tekintetében: ...

9.16.2. A kerékdobok részletes rajza és járművön való elhelyezésük, mutatva a 78/549/EGK irányelv I. mellékletének 1. ábrája által meghatározott méreteket, és figyelembe véve a kerékabroncs/kerék szélsőséges kombinációit: ...

9.17. Hatóságilag előírt táblák

9.17.1. A hatóságilag előírt táblák és feliratok, valamint a jármű azonosítási száma helyéről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

9.17.2. A hatóságilag előírt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.3. A jármű azonosító számának fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.4. A gyártó nyilatkozata a 76/114/EGK irányelv (HL L 24., 1976.1.30., 1. o.) II. mellékletének 1.1.1. pontjában előírt követelményeknek való megfelelőségről

9.17.4.1. Az ISO 3779:1983 szabvány 5.3. pontjában előírt követelményeknek való megfelelés érdekében használt második csoportban, és adott esetben a harmadik csoportban szereplő jelek magyarázata: ...

9.17.4.2. Amennyiben a második csoportba tartozó jeleket használnak az ISO 3779:1983 szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket fel kell tüntetni: ...

9.18. Rádiózavar/elektromágneses kompatibilitás

9.18.1. A felépítmény motorházat formáló része, valamint az utastér ezzel határos része alakjának és alkatrésze anyagának leírása és rajza/fényképe: ...

9.18.2. A motorházban elhelyezett fémalkatrészek elhelyezésének rajza vagy fényképe (pl. fűtőberendezések, pótkerék, légszűrő, kormányberendezés stb.): ...

9.18.3. A rádiózavar-szűrő berendezés táblázata és rajza: ...

9.18.4. Az egyenáramú ellenállás névértékének részletei, és amennyiben a gyújtáskábelek ellenállásosak, a méterenkénti névleges ellenállásuk részletei: ...

9.19. Oldalsó ütközésvédelem

9.19.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (10)

9.19.1. A jármű oldalsó ütközésvédelemmel kapcsolatos részei, azaz a jármű és/vagy az alváz rajza a tengely(ek) helyével és elhelyezésével együtt, az oldalsó ütközésvédelmi berendezés(ek) felszerelésének és elhelyezésének a rajza. Ha az oldalsó ütközésvédelmet oldalsó ütközésvédelmi berendezés(ek) nélkül érik el, a rajznak világosan kell mutatnia, hogy az előírt méreteknek megfelel: ...

9.19.2. Oldalsó ütközésvédelmi berendezés(ek) esetén a berendezés(ek) teljes leírása és/vagy rajza (felszerelésével és elhelyezésével együtt) vagy annak(azoknak) alkatrész-típusjóváhagyási száma(i): ...

9.20. A felcsapódó víz elleni védelem

9.20.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (10)

9.20.1. A jármű rövid leírása, tekintettel a felcsapódó víz elleni védelemre és annak alkotóelemeire: ...

9.20.2. A felcsapódó víz elleni védelem részletes rajza és járművön való elhelyezése, mutatva a 91/226/EGK irányelv III. mellékletében szereplő ábra által meghatározott méreteket, és figyelembe véve a kerékabroncs/kerék szélsőséges kombinációit: ...

9.20.3. A felcsapódó víz elleni védelem típus-jóváhagyási száma, ha van: ...

9.21. Oldalsó ütközés elleni védelem

9.21.1. A jármű részletes leírása, fényképekkel és/vagy rajzokkal együtt, tekintettel az utastér oldalsó falának szerkezetére, méreteire, a burkolatára és az összetevő anyagokra (külső és belső), ideértve a védelmi rendszer különleges részleteit, adott esetben: ...

9.22. Mellső aláfutás elleni védelem

9.22.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (10)

9.22.1. A jármű mellső aláfutás elleni védelemhez szükséges részei, azaz a jármű és/vagy az alváz rajza a mellső aláfutás elleni védelem helyével és elhelyezésével és/vagy felszerelésével együtt. Amennyiben az aláfutás elleni védelemre nem külön berendezés szolgál, a rajznak világosan mutatnia kell, hogy az előírt méreteknek megfelel: ...

9.22.2. Külön berendezés esetén a mellső aláfutás elleni védelem teljes leírása és/vagy rajza (felszerelésével és elhelyezésével együtt) vagy ha azt már önálló műszaki egységként jóváhagyták, annak típus-jóváhagyási száma: ...

9.23. Gyalogosvédelem

9.23.1. A jármű elülső részének (külső és belső) fényképeket és/vagy rajzokat is tartalmazó részletes leírása, annak szerkezete, méretei, referenciavonalai és a felhasznált anyagok, ideértve bármilyen beszerelt aktív védelmi rendszer részleteit.

9.24. Elülső védelmi rendszerek

9.24.1. Általános elrendezés (rajzok vagy fényképek), amely jelzi az elülső védelmi rendszerek helyét és rögzítését:

9.24.2. Szükség esetén rajzok és/vagy fényképek a levegőbelépő rácsokról, a hűtőrácsról, a díszítőszegélyről, a jelvényekről, emblémákról és nyílásokról, valamint valamennyi kiemelkedésről és a külső felület elengedhetetlennek tekinthető részeiről (pl. világítóberendezés). Amennyiben az első mondatban felsorolt alkatrészek nem elengedhetetlenek, dokumentáció céljából fényképekkel is helyettesíthetők, amit szükség esetén a méretekre vonatkozó részletezéssel és/vagy szöveggel lehet kiegészíteni:

9.24.3. A szükséges rögzítések teljes részletezése és a rögzítéshez szükséges teljes körű utasítások, a forgatónyomatékra vonatkozó előírásokat is beleértve:

9.24.4. A lökhárítók rajza:

9.24.5. A talaj vonalának rajza a jármű elülső végénél:

10. VILÁGÍTÓ- ÉS FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK

10.1. A valamennyi berendezést tartalmazó táblázat: szám, gyártmány, modell, EK-típus-jóváhagyási jel, távolsági fényszóró legnagyobb fényerőssége, szín, ellenőrző lámpa: ...

10.2. A világító- és fényjelző berendezések elhelyezését mutató rajz: ...

10.3. A következő adatokat kell megadni (szövegesen és/vagy ábrával), a 76/756/EGK tanácsi irányelvben (HL L 262., 1976.9.27., 1. o.) meghatározott valamennyi lámpa és fényszóró tekintetében

10.3.1. A világítófelület kiterjedését mutató rajz: ...

10.3.2. A látható felület meghatározására használt módszer a 48. ENSZ-EGB-előírás (HL L 137., 2007.5.30., 1. o.) 2.10. pontjával összhangban: ...

10.3.3. Vonatkoztatási koordináta-tengely és vonatkoztatási középpont: ...

10.3.4. Elrejthető lámpák működtetési módja: ...

10.3.5. Különleges beszerelési és kábelezési utasítások: ...

10.4. Tompított fényszórók: rendes elhelyezés a 48. ENSZ-EGB-előírás 6.2.6.1. pontjával összhangban:

10.4.1. Alapbeállítási érték: ...

10.4.2. Ennek feltüntetési helye: ...

SZÖVEG HIÁNYZIK

10.5. Lámpákon kívüli különböző elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha vannak): ...

11. VONTATÓK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI CSATLAKOZTATÁS

11.1. Felszerelt vagy felszerelendő csatlakozóberendezés(ek) fajtája és típusa: ...

11.2. Felszerelt csatlakozóberendezés(ek) D, U, S és V jellemzői vagy a felszerelendő csatlakozóberendezés(ek) minimális D, U, S és V jellemzői: ...... daN

11.3. Használati útmutató a csatlakozótípus járműhöz való csatlakoztatásához, és a járművön lévő rögzítési pontok fényképei vagy rajzai, ahogyan azt a gyártó megadja; kiegészítő információk, ha a csatlakozótípus csak meghatározott járműtípus-változatra vagy -kivitelezésre korlátozott: ...

11.4. Speciális vontatóbak vagy emelőlemezek beszerelésére vonatkozó információk: ...

11.5. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

12. VEGYES

12.1. Hangjelző berendezés(ek)

12.1.1. A berendezés(ek) elhelyezése, rögzítés módszere, helyzete, iránya, méretekkel együtt: ...

12.1.2. Berendezés(ek) száma: ...

12.1.3. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

12.1.4. Elektromos/pneumatikus (10) keringési ábra: ...

12.1.5. Névleges feszültség vagy nyomás: ...

12.1.6. A rögzítőberendezés rajza: ...

12.2. A jármű jogosulatlan használata ellen védelmet biztosító berendezések

12.2.1. Biztonsági berendezés

12.2.1.1. A járműtípus részletes leírása a vezérlés elrendezése és tervezése tekintetében, vagy az egység leírása, amelyen a biztonsági berendezés működik: ...

12.2.1.2. A biztonsági berendezés rajza és a járműre való felszerelése: ...

12.2.1.3. A berendezés műszaki leírása: ...

12.2.1.4. A használt zárkombinációk részletei: ...

12.2.1.5. Járműindítás-gátló

12.2.1.5.1. Típus-jóváhagyási szám, ha van: ...

12.2.1.5.2. Még nem jóváhagyott indításgátlók esetén

12.2.1.5.2.1. Az indításgátló, illetve a véletlen aktiválás elkerülésére kidolgozott módszerek részletes műszaki leírása: ...

12.2.1.5.2.2. A rendszer(ek), amely(ek) alapján az indításgátló működik: ...

12.2.1.5.2.3. A ténylegesen cserélhető kódok száma, szükség esetén: ...

12.2.2. Riasztórendszer (ha van)

12.2.2.1. Típus-jóváhagyási szám, ha van: ...

12.2.2.2. Még nem jóváhagyott riasztórendszerek esetén

12.2.2.2.1. A riasztórendszer és a jármű ehhez kapcsolódó részeinek részletes leírása: ...

12.2.2.2.2. A riasztórendszert alkotó fő alkatrészek: ...

12.2.3. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

12.3. Vontatószerkezet(ek)

12.3.1. Elülső: vonóhorog/szem/más (10)

12.3.2. Hátul: vonóhorog/szem/más/nincs (10)

12.3.3. A vontatószerkezet(ek) elhelyezését, szerkezetét és felszerelését mutató rajz vagy fénykép az alvázról/járműtestről: ...

12.4. Adatok a tüzelőanyag-fogyasztást befolyásoló, a motorhoz nem kapcsolódó bármely berendezésről (ha más pontban nem szerepel): ...

12.5. Adatok a zajcsökkentést szolgáló, a motorhoz nem kapcsolódó bármely berendezésről (ha más pontban nem szerepel): ...

12.6. Sebességkorlátozó készülékek

12.6.1. Gyártó(k): ...

12.6.2. Típus(ok): ...

12.6.3. EK-típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak): ...

12.6.4. Sebesség vagy sebességtartomány, amelynél a sebességkorlátozást be kell állítani: ...... km/h

12.7. Táblázat a jármű(vek)ben elhelyezett rádiófrekvenciás adókészülékek beszereléséhez és használatához, ha alkalmazható:

Frekvenciasávok (Hz)Max. kimeneti teljesítmény (W)Az antenna helyzete a járművön, a beszerelés és/vagy a használat egyedi feltételei

A típusjóváhagyás kérelmezőjének - adott esetben - rendelkezésre kell bocsátania a következőket is:

1. függelék

A 72/245/EGK bizottsági irányelv (HL L 152., 1972.7.6., 15. o.) hatálya alá tartozó összes elektromos és/vagy elektronikus alkatrész jegyzéke, gyártmány és típus feltüntetésével.

2. függelék

A 72/245/EGK irányelv hatálya alá tartozó elektromos és/vagy elektronikus alkatrészek általános elrendezésének, valamint a vezetékköteg általános elrendezésének a vázlata vagy rajza.

3. függelék

A típus bemutatásához kiválasztott jármű leírása

Felépítmény jellege:

Bal- vagy jobbkormányos (10)

Tengelytáv:

4. függelék

A gyártó vagy jóváhagyott/elismert laboratóriumok által szolgáltatott vizsgálati jegyzőkönyv(ek) a típusbizonyítvány kiállítása céljából

12.7.1. 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű: Igen/Nem (10)

12.8. e-segélyhívó rendszer

12.8.1. Van/nincs (10)

12.8.2. Az eszköz műszaki leírása vagy rajza: ...

12.8. Járművezető által választható üzemmóddal rendelkező eszközök vagy rendszerek, amelyek befolyásolják a CO2-kibocsátásokat és/vagy a kritikus kibocsátásokat és nem rendelkeznek elsődleges üzemmóddal: igen/nem (10)

12.8.1. Töltésfenntartó vizsgálat (adott esetben) (valamennyi eszköz vagy rendszer tekintetében meg kell adni)

12.8.1.1.

Legjobb esethez tartozó üzemmód: ...

12.8.1.2.

Legrosszabb esethez tartozó üzemmód: ...

12.8.2. Töltéslemerítő vizsgálat (adott esetben) (valamennyi eszköz vagy rendszer tekintetében meg kell adni)

12.8.2.1.

Legjobb esethez tartozó üzemmód: ...

12.8.2.2.

Legrosszabb esethez tartozó üzemmód: ...

12.8.3. 1.típusú vizsgálat (adott esetben) (valamennyi eszköz vagy rendszer tekintetében meg kell adni)

12.8.3.1.

Legjobb esethez tartozó üzemmód: ...

12.8.3.2.

Legrosszabb esethez tartozó üzemmód: ...

12.9. Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer (AVAS)

12.9.1. Járműtípus zajkibocsátás tekintetében a 138. számú ENSZ-előírás (HL L 9., 2017.1.13., 33. o.) alapján megadott típusjóváhagyásának száma.

12.9.2. Teljes hivatkozás az 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 54 ) szerint mért AVAS-zajkibocsátási szintekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményeire.

13. HELYI ÉS TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

13.1. A jármű osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (10)

13.1.1. Az önálló műszaki egységként jóváhagyott felépítmény típus-jóváhagyási száma: ...

13.1.2. Azok az alváztípusok, amelyekre a típusjóváhagyással rendelkező felépítmény felszerelhető (gyártó(k), és a nem teljes jármű típusai): ...

13.2. Utastér (m2)

13.2.1. Összesen (S0): ...

13.2.2. Felső szint (S0a) (10) : ...

13.2.3. Alsó szint (S0b) (10) : ...

13.2.4. Álló utasok számára (S1): ...

13.3. Az (ülő és álló) utasok száma

13.3.1. Összesen (N): ...

13.3.2. Felső szint (Na) (10) : ...

13.3.3. Alsó szint (Nb) (10) : ...

13.4. Ülő utasok száma

13.4.1. Összesen (A): ...

13.4.2. Felső szint (Aa) (10) : ...

13.4.3. Alsó szint (Ab) (10) : ...

13.4.4. Kerekes székeknek fenntartott helyek száma az M2 és M3 kategóriájú járművek esetében: ...

13.5. Utasajtók száma: ...

13.6. Vészkijáratok száma (ajtók, ablakok, menekülőnyílások, összekötő lépcsők, féllépcsők): ...

13.6.1. Összesen: ...

13.6.2. Felső szint (10) : ...

13.6.3. Alsó szint (10) : ...

13.7. Csomagtér térfogata (m3): ...

13.8. Csomagszállításra szolgáló terület a tetőn (m2): ...

13.9. A jármű megközelítését elősegítő műszaki berendezések (pl. rámpák, emelőpadok, lépcsőleeresztő rendszer), amennyiben beszerelt: ...

13.10. A felépítmény szilárdsága

13.10.1. Típus-jóváhagyási szám, ha van: ...

13.10.2. Még nem jóváhagyott felépítmények esetén

13.10.2.1. A jármű felépítményének részletes leírása, beleértve annak méreteit, formáját és alkotóanyagait, illetve az alvázkerethez való rögzítését: ...

13.10.2.2. A jármű és belső elrendezése azon részeinek rajzai, amelyek a felépítmény szilárdságára vagy a fennmaradó helyre hatással vannak: ...

13.10.2.3. Az üzemben levő jármű tömegközéppontjának helyzete menetkész állapotban hosszirányban, keresztirányban és függőleges irányban: ...

13.10.2.4. A külső utasülések középvonalainak egymástól való legnagyobb távolsága: ...

13.11. A 2001/85/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 42., 2002.2.13., 1. o.) ennek a műszaki egységnek a vonatkozásában teljesítendő és igazolandó pontjai: ...

13.12. Az ülőhelyek, az állóhelyek, a kerekesszéket használó(k) helyének, valamint a csomagtér (ideértve az esetleges csomagtartókat és síléctartókat) vonatkozásában a belső elrendezést bemutató, méretekkel ellátott rajz.

14. VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

14.1. Villamos berendezések a 94/55/EK tanácsi irányelvnek (HL L 319., 1994.12.12., 1. o.) megfelelően

14.1.1. A vezetők túlmelegedése elleni védelem: ...

14.1.2. A megszakító típusa: ...

14.1.3. Az akkumulátor főkapcsolójának típusa és működése: ...

14.1.4. A menetíró biztonsági reteszének leírása és elhelyezése: ...

14.1.5. A tartósan feszültség alatt álló berendezések leírása. Meg kell adni az alkalmazott európai (EN) szabványt: ...

14.1.6. A vezetőfülke hátoldalában elhelyezkedő elektromos berendezések szerkezete és védelme: ...

14.2. Tűzveszély megelőzése

14.2.1. A vezetőfülkében lévő nehezen éghető anyag típusa: ...

14.2.2. A vezetőfülke mögött lévő hővédő pajzs típusa (ha van): ...

14.2.3. A motor elhelyezése és hőhatás elleni védelme: ...

14.2.4. A kipufogórendszer elhelyezése és hőhatás elleni védelme: ...

14.2.5. Tartós fékrendszerek hőhatás elleni védelmének típusa és kivitelezése: ...

14.2.6. A kiegészítő fűtőberendezések típusa, kialakítása és elhelyezése: ...

14.3. A felépítményre vonatkozó különleges előírások, ha vannak, a 94/55/EK irányelvnek megfelelően

14.3.1. Az EX/II típusú és az EX/III típusú járművekkel kapcsolatos előírásoknak való megfelelőséget célzó intézkedések leírása: ...

14.3.2. EX/III típusú járművek esetében a külső hővel szembeni ellenállás: ...

15. ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG, ÚJRAFELDOLGOZHATÓSÁG ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

15.1. A reprezentatív jármű változata: ...

15.2. A reprezentatív jármű tömege karosszériával vagy a vezetőfülkés alváz tömege a karosszéria és/vagy a kapcsolószerkezet nélkül, amennyiben a gyártó nem látja el karosszériával és/vagy kapcsolószerkezettel (adott esetben folyadékkal, eszközökkel, pótkerékkel) a vezető nélkül: ...

15.3. A reprezentatív jármű anyagainak tömege: ...

15.3.1. Az előkezelés során figyelembe vett anyagok tömege ( 55 ): ...

15.3.2. A szétszerelés során figyelembe vett anyagok tömege (55) : ...

15.3.3. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, újrafeldolgozásra alkalmasnak ítélt anyagok tömege (55) : ...

15.3.4. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, energetikai hasznosításra alkalmasnak ítélt anyagok tömege (55) : ...

15.3.5. Anyagok szerinti bontás (55) : ...

15.3.6. Az újrafelhasználható és/vagy újrafeldolgozható anyagok össztömege: ...

15.3.7. Az újrafelhasználható és/vagy hasznosítható anyagok össztömege: ...

15.4. Arányok

15.4.1. Újrafeldolgozhatósági arány "Rcyc ( %)": ...

15.4.2. Hasznosíthatósági arány "Rcov ( %)": ...

16. JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

16.1. A járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférést biztosító fő weboldal címe: ...

16.1.1. A rendelkezésre állás kezdő napja (legkésőbb 6 hónappal a típusjóváhagyás napját követően): ...

16.2. A weboldalhoz való hozzáférés feltételei: ...

16.3. A weboldalon elérhető járműjavítási és -karbantartási információk formátuma: ...

Magyarázó megjegyzések

(5) Úgy kell meghatározni, hogy a járműtípus valamennyi műszaki kialakítása tekintetében világos legyen a tényleges érték.

(x) Vegyes üzemű motorok.

(y) Csak a 715/2007/EK rendelet és annak módosításai szerinti jóváhagyáshoz.

II. MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, KRITÉRIUMOK A JÁRMŰVEK, A JÁRMŰTÍPUSOK ÉS A FELÉPÍTMÉNYTÍPUSOK KATEGÓRIÁKBA SOROLÁSÁHOZ

BEVEZETŐ RÉSZ

Általános fogalommeghatározások és általános rendelkezések

1. Fogalommeghatározások

1.1.

"Ülőhely" :

minden olyan hely, amely egy alábbi méretekkel rendelkező, ülő személy elhelyezésére alkalmas:

a) a járművezető esetében egy átlagos felnőtt férfi tömegének és méretének megfelelő próbabábu;

b) minden más esetben egy átlagos felnőtt nő tömegének és méretének megfelelő próbabábu.

1.2. "Ülés" : olyan egy vagy több darabból álló, teljes, kárpitozott szerkezet a jármű felépítményében, amely egy személy ülő helyzetben való elhelyezésére szolgál.

1.2.1.

Az "ülés" kifejezés mind a különálló ülésekre, mind a sorülésekre vonatkozik.

1.2.2.

A fogalommeghatározás a lehajtható és kivehető üléseket is magában foglalja.

1.3.

"Javak" : bármilyen ingóság.

A "javak" kifejezés magában foglalja az ömlesztett termékeket, a gyártott termékeket, a folyadékokat, az élő állatokat, a gabonát és az oszthatatlan rakományt is.

1.4.

"Legnagyobb tömeg" : az I. melléklet 2.8. pontjában meghatározott "műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg".

2. Általános rendelkezések

2.1. Ülőhelyek száma

2.1.1.

Az ülőhelyek számára vonatkozó követelmények a jármű közúti közlekedése során használt ülésekre vonatkoznak.

2.1.2.

A csak a jármű álló helyzetében használható, a felhasználók számára piktogrammal vagy megfelelő szöveggel egyértelműen jelölt ülésekre nem vonatkoznak.

2.1.3.

Az ülőhelyek megszámolására a következő követelmények vonatkoznak:

a) a különálló üléseket egy ülőhelynek kell számolni;

b) sorülés esetében ülőhelynek számít minden, az üléspárna szintjén mérve legalább 400 mm széles hely.

Ez a feltétel nem jelenti azt, hogy a gyártó nem alkalmazhatja az 1.1. pontban említett általános rendelkezéseket;

c) a b) pontban említett hely nem számít azonban ülőhelynek, ha:

i. a sorülés kialakítása - pl. rögzített konzol, ülőpárna nélküli rész vagy a normál ülőfelületet megszakító belső kárpitelem - nem teszi lehetővé, hogy a próbabábu természetes ülőhelyzetet vegyen fel;

ii. a feltételezett ülőhely előtt húzódó padlólemez kialakítása (pl. a kardánalagút miatt) nem teszi lehetővé, hogy a próbabábu lábai természetes helyzetet vegyenek fel.

2.1.4.

A személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc ülőhelyet tartalmazó járművekre vonatkozó különleges rendelkezésekről, valamint a 70/156/EGK és a 97/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2001. november 20-i 2001/85/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 56 ) hatálya alá tartozó járművek esetében a 2.1.3. b) pontban említett méretnek összhangban kell lennie az egy személy számára a különféle járműosztályok tekintetében előírt legkisebb hely méretével.

2.1.5.

Ha egy kivehető ülés rögzítőelemei be vannak szerelve a járműbe, a kivehető ülést is bele kell számolni a jármű ülőhelyeinek számába.

2.1.6. A kerekesszékben helyet foglaló személy számára kialakított helyet is ülőhelynek kell tekinteni.

2.1.6.1.

E rendelkezés nem sérti a 2001/85/EK irányelv VII. mellékletének 3.6.1. és 3.7. pontjában foglalt követelményeket.

2.2. Legnagyobb tömeg

2.2.1.

Félpótkocsi vontatója esetében a jármű osztályozásakor figyelembe vett legnagyobb tömegnek magában kell foglalnia a félpótkocsinak a nyeregszerkezet által viselt legnagyobb tömegét.

2.2.2.

Középtengelyes pótkocsit vagy merev vonórudas pótkocsit vontató gépjármű esetében a gépjármű osztályozásához figyelembe veendő legnagyobb tömeg magában kell, hogy foglalja a vonószerkezet által a vontató járműnek továbbított legnagyobb tömeget.

2.2.3.

Félpótkocsik, középtengelyes pótkocsik és merev vonórudas pótkocsik esetében a jármű osztályozásához figyelembe veendő legnagyobb tömeg az a legnagyobb tömeg, amelyet egy tengely vagy egy tengelycsoport a talajnak továbbít, amikor a pótkocsi össze van kapcsolva a vontató járművel.

2.2.4.

Utánfutó-átalakító esetében a jármű osztályozásához figyelembe veendő legnagyobb tömegnek magában kell foglalnia a félpótkocsinak a nyeregszerkezet által viselt legnagyobb tömegét.

2.3. Különleges felszerelések

2.3.1.

A rögzített berendezésekkel - gépekkel vagy készülékekkel - ellátott járműveket N vagy O kategóriájúnak kell tekinteni.

2.4. Mértékegységek

2.4.1.

Eltérő rendelkezések hiányában minden mértékegységnek és az ahhoz társított jelnek meg kell felelnie a 80/181/EGK tanácsi irányelv ( 57 ) rendelkezéseinek.

3. Járműkategóriákba sorolás

3.1.

A járműtípusok járműkategóriákba sorolása a gyártó feladata.

E célból az e mellékletben felsorolt valamennyi kritériumot teljesíteni kell.

3.2.

A jóváhagyó hatóság felkérheti a gyártót, hogy bocsásson a rendelkezésére megfelelő kiegészítő adatokat annak alátámasztására, hogy egy járműtípust a különleges csoporton belül (kód: "SG") a különleges rendeltetésű járművek kategóriájába kell sorolni.

A. RÉSZ

Kritériumok a járművek kategóriákba sorolásához

1. Járműkategóriák

Az európai és nemzeti, valamint egyedi típusjóváhagyás céljából a járműveket az alábbi osztályozás szerint kell kategóriákba sorolni:

(csak az 1.1.1-1.1.3., 1.2.1-1.2.3. és az 1.3.1-1.3.4. pontokban említett kategóriák tekintetében lehet a jóváhagyást megadni.)

M kategória:

Elsősorban személyek, illetve poggyászuk szállítására tervezett és épített gépjárművek.

M1 kategória:

A vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc üléssel rendelkező, M kategóriájú járművek.

Az M1 kategóriájú járműveken nem lehet hely álló utasok számára.

Az ülőhelyek száma egy is lehet (amely a vezetőülés).

M2 kategória:

A vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező, M kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg az 5 tonnát.

Az M2 kategóriájú járműveken az ülőhelyek mellett lehet hely álló utasok számára is.

M3 kategória:

A vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező, M kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja az 5 tonnát.

Az M3 kategóriájú járműveken lehet hely álló utasok számára.

N kategória:

Elsősorban áruszállításra tervezett és épített gépjárművek.

N1 kategória:

Olyan N kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg a 3,5 tonnát.

N2 kategória:

Olyan N kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 3,5 tonnát, de nem haladja meg a 12 tonnát.

N3 kategória:

Olyan N kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 12 tonnát.

O kategória:

Áru- vagy személyszállításra, valamint személyek elhelyezésére tervezett és épített pótkocsi.

O1 kategória:

Olyan O kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg a 0,75 tonnát.

O2 kategória:

Olyan O kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 0,75 tonnát, de nem haladja meg a 3,5 tonnát.

O3 kategória:

Olyan O kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 3,5 tonnát, de nem haladja meg a 10 tonnát.

O4 kategória:

Olyan O kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 10 tonnát.

2. Jármű-alkategóriák

2.1. Terepjárók

"Terepjáró (ORV)" :

olyan M vagy N kategóriájú jármű, amely különleges műszaki jellemzőinek köszönhetően a szokásos közúti használaton kívüli közlekedésre is alkalmas.

E járműkategóriák esetében a járműkategóriát azonosító betűt és számot a G betűből álló utótaggal kell kiegészíteni.

A járműveknek a terepjárók (ORV) alkategóriájába való besorolásának kritériumai e melléklet A. részének 4. szakaszában találhatók.

2.2. Különleges rendeltetésű járművek

2.2.1.

"Különleges rendeltetésű jármű (SPV)" : olyan M, N vagy O kategóriájú jármű, amely különleges műszaki jellemzőkkel rendelkezik abból a célból, hogy különleges körülményeket és/vagy berendezést kívánó feladatot lásson el.

Az SPV alkategóriába szánt nem teljes járművek esetében a járműkategóriát azonosító betűt és számot az S betűből álló utótaggal kell kiegészíteni.

A különleges rendeltetésű járművek különféle típusait az 5. szakasz határozza meg és sorolja fel.

2.3. Különleges rendeltetésű terepjáró

2.3.1. "Különleges rendeltetésű terepjáró (ORV-SPV)" :

olyan M vagy N kategóriájú jármű, amely a 2.1. és 2.2. pontban említett különleges műszaki jellemzőkkel rendelkezik.

E járműkategóriák esetében a járműkategóriát azonosító betűt és számot a G betűből álló utótaggal kell kiegészíteni.

Az SPV alkategóriába szánt nem teljes járművek esetében a kategória jelzését egy S betűből álló második utótaggal kell kiegészíteni.

3. A járművek N kategóriába való besorolásának kritériumai

3.1.

Egy járműtípus N kategóriába való besorolásának alapját a jármű 3.2-3.6. pontban említett műszaki jellemzői képezik.

3.2.

Alapelv, hogy a járműnek az ülőhelyeket magában foglaló részét (részeit) teljesen el kell különíteni a raktértől.

3.3.

A 3.2. pontban említett követelménytől eltérve a jármű ugyanazon részében is lehet személyeket és árukat szállítani, amennyiben a raktér olyan rögzítőeszközökkel van felszerelve, amelyek megvédik az utasokat a menet közben, azaz többek között hirtelen fékezéskor, kanyarodáskor elmozduló rakománytól.

3.4. A 3.3. pontban előírt, a rakomány rögzítésére szolgáló eszközöket - hevedereket -, valamint térelválasztó rendszereket, amelyeket a legfeljebb 7,5 tonna tömegű járművekhez terveztek, az ISO 27956: 2009 "közúti járművek - rakományrögzítés árukihordó teherkocsikon - előírások és vizsgálati módszerek" szabvány 3. és 4. szakaszában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell megtervezni.

3.4.1.

A 3.4. pontban említett követelmények teljesítése a gyártó által kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal is igazolható.

3.4.2.

A 3.4. pontban foglalt követelmények teljesítése helyett a gyártó azt a lehetőséget is választhatja, hogy a jóváhagyó hatóság számára meggyőző módon igazolja, hogy a felszerelt rögzítőeszközök ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak, mint amelyet az említett szabvány előír.

3.5.

A járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma nem haladhatja meg:

a) N1 kategóriájú járművek esetében a hatot;

b) N2 vagy N3 kategóriájú járművek esetében a nyolcat.

3.6. A járművek kg-ban kifejezett áruszállítási kapacitásának legalább akkorának kell lennie, mint személyszállítási kapacitásuknak.

3.6.1. E célból valamennyi konfiguráció esetében teljesülniük kell a következő egyenleteknek, különösen ha minden ülőhely foglalt: a) ha n = 0: p - m ≥ 100 kg b) ha 0 < n ≤ 2: P - (M + N × 68) ≥ 150 kg; c) ha n > 2: p - (m + n × 68) ≥ n × 68; ahol a betűk a következőket jelentik:

"p"

a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

"m"

a menetkész tömeg;

"n"

a járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma.

3.6.2.

A menetkész tömegbe (m) bele kell számítani azoknak a berendezéseknek a tömegét is, amelyeket azért szerelnek a járműre, hogy azon el lehessen helyezni az árut (pl. tartály, felépítmény stb.), mozgatni lehessen az árut (pl. daru, lift stb.), illetve rögzíteni lehessen az árut (pl. rakományrögzítő eszközök).

A fenti képletek alkalmazása során nem kell a menetkész tömegbe (m) beleszámítani azoknak a berendezéseknek a tömegét, amelyeket nem a fent említett célokra használnak (mint például kompresszor, csörlő, áramfejlesztő, adó-vevő készülékek stb.).

3.7.

A 3.2-3.6. pontokban említett követelményeket a járműtípuson belül minden változatnak és kivitelnek teljesítenie kell.

3.8. A járművek N1 kategóriába való besorolásának kritériumai.

3.8.1

Minden vonatkozó kritérium teljesítése esetén a járművet az N1 kategóriába kell besorolni.

Ha egy vagy több kritérium nem teljesül, a járművet az M1 kategóriába kell sorolni.

3.8.2. Azon járművek esetében, amelyeknél a vezetőfülke és a rakomány egy térben helyezkedik el (azaz felépítményük "BB" típusú), a 3.2-3.6. pontokban említett általános kritériumokon kívül a 3.8.2.1-3.8.2.3.5. pontokban megadott kritériumoknak is teljesülniük kell a járművek kategóriákba sorolása tekintetében.

3.8.2.1.

Egy teljes vagy részleges fal vagy térelválasztó jelenléte az üléssor és a raktér között nem jelenti azt, hogy nem kell az előírt követelményeknek megfelelni.

3.8.2.2.

A kritériumok a következők:

a) az árurakodás egy külön e célra tervezett és épített hátsó ajtón, lenyitható hátsó falon vagy oldalsó ajtón át lehetséges;

b) a hátsó ajtó vagy a lenyitható hátsó fal rakodónyílására vonatkozó követelmények:

i. amennyiben a jármű csak egy sor üléssel van felszerelve, illetve az egyetlen ülés a vezetőülés, a rakodónyílás magassága legalább 600 mm kell, hogy legyen;

ii. amennyiben a jármű két vagy több sor üléssel van felszerelve, a rakodónyílás legkisebb magassága legalább 800 mm, teljes felülete pedig 12 800 cm2 kell, hogy legyen;

c) a raktérre vonatkozó követelmények:

"raktér": a jármű azon része, amely az üléssor(ok) mögött helyezkedik el, illetve a járművezető ülése mögött, amennyiben a járműben az egyetlen ülés a vezetőülés;

i. a raktér felülete általában sík kell, hogy legyen;

ii. amennyiben a jármű csak egy sor üléssel vagy egyetlen üléssel van felszerelve, a raktér legkisebb hossza a tengelytáv legalább 40 %-a kell, hogy legyen;

iii. amennyiben a jármű két vagy több üléssorral van felszerelve, a raktér legkisebb hossza a tengelytáv legalább 30 %-a kell, hogy legyen.

ha a leghátsó üléssor üléseit különleges szerszámok használata nélkül, könnyűszerrel el lehet távolítani, a raktér hosszára vonatkozó követelményeket úgy kell teljesíteni, hogy valamennyi ülés be van szerelve a járműbe;

iv. a raktér hosszára vonatkozó követelményeknek úgy kell teljesülniük, hogy a legelső, illetve (az esettől függően) leghátsó sor ülései függőleges támlával az utasok általi szokásos használatnak megfelelő helyzetbe vannak állítva.

3.8.2.3 3.8.2.3.1. Fogalommeghatározások 3.8.2.3.2. Az ülések beállítása a) az üléseket a leghátsó helyzetbe kell állítani; b) ha a háttámla állítható, olyan szögbe kell dönteni, hogy a háromdimenziós H pont vizsgáló eszköz próbabábu törzsének dőlésszöge 25o legyen; c) ha a háttámla nem állítható, a járműgyártó által tervezett helyzetben kell lennie; d) ha az ülés magassága állítható, a lehető legalacsonyabbra kell beállítani. 3.8.2.3.3. A járműre vonatkozó feltételek a) a járművet a legnagyobb tömegének megfelelő mértékben kell terhelni; b) a jármű kerekeinek egyenesen előre kell nézniük.

a)

"a rakodónyílás magassága" : az ajtónyílás alsó részének legmagasabb pontját, valamint felső részének legalacsonyabb pontját érintő két vízszintes sík közötti függőleges távolság;

b)

"a rakodónyílás felülete" : a lehető legszélesebbre kitárt hátsó ajtó(k) vagy lenyitható hátsó fal mellett keletkező legnagyobb nyílás - a jármű középvonalára merőleges - függőleges síkon keletkező derékszögű vetületének legnagyobb felülete;

c)

" tengelytáv

" :

a 3.8.2.2. és 3.8.3.1. pontokban megadott képletek alkalmazása céljára a következők egymástól mért távolsága:

i. kéttengelyes jármű esetében az első tengely középvonala és a második tengely középvonala; illetve

ii. háromtengelyes jármű esetében az első tengely középvonala, valamint a második és a harmadik tengelytől egyenlő távolságban húzódó képzeletbeli tengely középvonala.

3.8.2.3.4.

A 3.8.2.3.2. pont követelményei nem alkalmazandók, ha a járművet fallal vagy térelválasztóval szerelték fel.

3.8.2.3.5.

A raktér hosszának mérése

a) ha a járműben nincs fal vagy térelválasztó, akkor az üléstámla tetejének leghátsó pontját érintő függőleges sík és a hátsó belső sík, (csukott) ajtó vagy lenyitható hátsó fal közötti távolságot kell mérni;

b) ha a járművet fallal vagy térelválasztóval szerelték fel, akkor a fal vagy a térelválasztó leghátsó pontját érintő függőleges sík és a hátsó belső sík, illetve értelemszerűen a (csukott) ajtó vagy lenyitható hátsó fal közötti távolságot kell mérni;

c) a hosszra vonatkozó követelményeknek legalább a raktér padlójának szintjén a jármű középvonalán áthaladó hosszanti függőleges síkban elhelyezkedő vízszintes vonal mentén teljesülniük kell.

3.8.3. Azon járművek esetében, amelyekben a vezetőfülke és a rakomány nem egy térben helyezkedik el (azaz felépítményük "BE" típusú), a 3.2-3.6. pontokban említett általános kritériumokon kívül a 3.8.3.1-3.8.3.4. pontokban megadott kritériumoknak is teljesülniük kell a járművek kategóriákba sorolása tekintetében.

3.8.3.1.

Ha a jármű felépítménye zárt típusú, a következő követelmények érvényesek:

a) az árurakodás hátsó ajtó, lenyitható hátsó fal, panel révén vagy egyéb módon lehetséges kell, hogy legyen;

b) a rakodónyílás legkisebb magassága legalább 800 mm, felülete pedig legalább 12 800 cm2 kell, hogy legyen;

c) a raktér legkisebb hossza a tengelytáv legalább 40 %-a kell, hogy legyen.

3.8.3.2.

Amennyiben a jármű raktere nyitott, csak a 3.8.3.1. pont a) és c) alpontja alkalmazandó.

3.8.3.3.

A 3.8.3. pontban említett rendelkezések alkalmazásakor értelemszerűen a 3.8.2. pontban megadott fogalommeghatározások alkalmazandók.

3.8.3.4.

A raktér hosszára vonatkozó követelményeknek azonban a raktér padlójának szintjén a jármű középvonalán áthaladó hosszanti síkban elhelyezkedő vízszintes vonal mentén teljesülniük kell.

4. A járműveknek a terepjárók alkategóriájába való besorolásának kritériumai

4.1.

Az M1 és N1 kategóriájú járműveket a terepjárók alkategóriájába kell sorolni, ha egyidejűleg megfelelnek az összes alábbi feltételnek:

a) legalább egy első és legalább egy hátsó tengelyüket egyidejű meghajtásra tervezték, függetlenül attól, hogy valamelyik tengely meghajtása kikapcsolható-e;

b) legalább egy differenciálmű-zárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmussal rendelkeznek;

c) önálló járműként fel tudnak menni egy legalább 25 %-os emelkedőn;

d) az alábbi hat követelmény közül ötnek megfelelnek:

i. a megközelítési szög legalább 25o;

ii. az elhagyási szög legalább 20o;

iii. a terepszög legalább 20o;

iv. a szabad magasság az első tengely alatt legalább 180 mm;

v. a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 180 mm;

vi. a szabad magasság a tengelyek között legalább 200 mm.

4.2.

A legfeljebb 12 tonna legnagyobb tömegű M2, N2 vagy M3 kategóriájú járműveket a terepjárók alkategóriájába kell sorolni, ha megfelelnek az a) pontban említett feltételnek, vagy egyidejűleg mind a b), mind a c) pontban említett feltételeknek:

a) tengelyeik egyidejűleg meghajthatók, függetlenül attól, hogy egy vagy több tengely meghajtását ki lehet-e kapcsolni;

b)

i. legalább egy első és legalább egy hátsó tengelyüket egyidejű meghajtásra tervezték, függetlenül attól, hogy valamelyik tengely meghajtása kikapcsolható-e;

ii. legalább egy differenciálmű-zárral vagy egy azonos hatású mechanizmussal rendelkeznek;

iii. önálló járműként fel tudnak menni egy 25 %-os emelkedőn;

c) amennyiben legnagyobb tömegük nem haladja meg a 7,5 tonnát, az alábbi hat követelmény közül legalább ötnek, illetve ha tömegük több mint 7,5 tonna, legalább négynek megfelelnek:

i. a megközelítési szög legalább 25o;

ii. az elhagyási szög legalább 25o;

iii. a terepszög legalább 25o;

iv. a szabad magasság az első tengely alatt legalább 250 mm;

v. a tengelyek közötti szabad magasság legalább 300 mm;

vi. a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 250 mm.

4.3.

A 12 tonnánál nagyobb tömegű M3 vagy N3 kategóriájú járműveket a terepjárók alkategóriájába kell sorolni, ha megfelelnek az a) pontban említett feltételnek, vagy egyidejűleg mind a b), mind a c) pontban említett feltételeknek:

a) tengelyeik egyidejűleg meghajthatók, függetlenül attól, hogy egy vagy több tengely meghajtását ki lehet-e kapcsolni;

b)

i. legalább a tengelyek felét (illetve háromtengelyű jármű esetében két tengelyt, öttengelyű esetében pedig három tengelyt) egyidejű meghajtásra tervezték, függetlenül attól, hogy valamelyik tengely meghajtása kikapcsolható-e;

ii. legalább egy differenciálmű-zárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmussal rendelkeznek;

iii. önálló járműként fel tudnak menni egy 25 %-os emelkedőn;

c) az alábbi hat követelmény közül legalább négynek megfelelnek:

i. a megközelítési szög legalább 25o;

ii. az elhagyási szög legalább 25o;

iii. a terepszög legalább 25o;

iv. a szabad magasság az első tengely alatt legalább 250 mm;

v. a tengelyek közötti szabad magasság legalább 300 mm;

vi. a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 250 mm.

4.4.

Az ebben a szakaszban említett geometriai követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére szolgáló eljárás leírását az 1. függelék tartalmazza.

5. Különleges rendeltetésű járművek

NévKódFogalommeghatározás
5.1.LakóautóSASzálláshelyet magában foglaló, M kategóriájú jármű, amely legalább az alábbi felszereléseket tartalmazza:
a) ülések és asztal;
b) alvóhely, amely az ülésekből átalakítható is lehet;
c) főzőalkalmatosság;
d) tárolóhely.
Ezeket a felszereléseket a lakótérben szilárdan rögzíteni kell.
Az asztal azonban olyan kialakítású is lehet, hogy könnyűszerrel el lehessen távolítani.
5.2.Páncélozott járműSBA szállított utasok vagy áruk védelmére szolgáló, golyóálló páncéllemezzel ellátott jármű.
5.3.MentőjárműSCBeteg vagy sérült személyek szállítására szolgáló, M kategóriájú jármű, amely erre a célra különleges felszereléssel rendelkezik.
5.4.Halottszállító kocsiSDElhunyt személyek szállítására szolgáló, M kategóriájú jármű, amely erre a célra különleges felszereléssel rendelkezik.
5.5.Kerekes székkel használható járműSHOlyan M1 kategóriájú jármű, amelyet kifejezetten úgy terveztek vagy alakítottak át, hogy alkalmas legyen egy vagy több, kerekes székben ülő személlyel való közúti közlekedésre.
5.6.LakókocsiSEAz ISO 3833:1977 szabvány 3.2.1.3. fogalmának megfelelő, O kategóriájú jármű.
5.7.Önjáró daruSFN3 kategóriájú, különleges rendeltetésű jármű, amely árufuvarozásra nem alkalmas, és legalább 400 kNm emelőnyomatékú daruval rendelkezik.
5.8.Különleges csoportSGAzok a különleges rendeltetésű járművek, amelyek nem tartoznak az ebben a szakaszban említett egyik meghatározásba sem.
5.9.Utánfutó-átalakítóSJOlyan O kategóriájú jármű, amelyet nyeregszerkezettel szereltek fel a félpótkocsi alátámasztása céljából, hogy ez utóbbi pótkocsiként működjön.
5.10.Kivételes rakományt szállító pótkocsiSKOlyan O4 kategóriájú jármű, amelyet oszthatatlan rakomány szállítására terveztek, és amelyre méretei miatt sebesség- és közlekedési korlátozások érvényesek.
Ide tartoznak a hidraulikus modulokkal rendelkező pótkocsik, függetlenül attól, hogy hány ilyen moduljuk van.
5.11.Kivételes rakományt szállító gépjárműSLOlyan N3 kategóriájú közúti vontató vagy közúti nyerges vontató, amely valamennyi következő feltételnek megfelel:
a) kettőnél több tengelye van, és legalább a tengelyek felét (háromtengelyű jármű esetében két tengelyt, öttengelyű esetében pedig három tengelyt) egyidejű meghajtásra tervezték, függetlenül attól, hogy valamelyik tengely meghajtása kikapcsolható-e;
b) arra tervezték, hogy O4 kategóriájú, kivételes rakományt szállító pótkocsit vontasson vagy toljon;
c) motorteljesítménye legalább 350 kW; és
d) felszerelhető kiegészítő első csatlakozóberendezéssel a nehéz vontatható tömegekhez.
5.12.BerendezésszállítóSMOlyan (a 2.3. pontban meghatározott) N kategóriájú terepjáró, amelyet úgy terveztek meg és alakítottak ki, hogy meghatározott cserélhető berendezéseket húzzon, toljon, szállítson vagy működtessen;
a) a berendezést legalább két helyre lehet felszerelni;
b) a fent említett berendezés energiaellátásához és működtetéséhez szabványos mechanikus, hidraulikus és/vagy elektromos csatlakozóval (pl. teljesítményleadó tengellyel) rendelkezik; és
c) megfelel az ISO 3833-1977 számú szabvány 3.1.4. szakaszában (különleges jármű) szereplő meghatározásnak.
Ha a jármű kiegészítő rakfelülettel rendelkezik, legnagyobb hosszúsága nem haladhatja meg a következő értéket:
a) kéttengelyes jármű esetében a jármű első vagy hátsó nyomtávja közül a szélesebb 1,4-szerese; vagy
b) kettőnél több tengelyű jármű esetében a jármű első vagy hátsó nyomtávja közül a szélesebb 2,0-szerese.

6. Megjegyzések

6.1.

A típusjóváhagyás nem adható meg az alábbiakra:

a) az e melléklet A. részének 5. szakaszában meghatározott utánfutó-átalakító;

b) az e melléklet C. részének 4. szakaszában meghatározott merev vonórudas pótkocsi;

c) azok a pótkocsik, amelyekben a közúti közlekedés során személyeket lehet szállítani.

6.2.

A 6.1. bekezdés nem sérti a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyására vonatkozó 23. cikk rendelkezéseit.

B. RÉSZ

A járműtípusokra, -változatokra és -kivitelekre vonatkozó kritériumok

1. M1 kategória

1.1. Járműtípus

1.1.1.

Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) önhordó felépítmény esetében a felépítmény legfontosabb elemeinek kialakítása és összeszerelése;

Értelemszerűen ugyanez vonatkozik az olyan járművekre is, amelyek felépítményét szegecseléssel vagy hegesztéssel rögzítették egy külön keretre.

c) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

1.1.2.

Ha a gyártó a felépítmény padlórészét, valamint közvetlenül a szélvédő kiöblösödése előtt elhelyezkedő, a felépítmény elülső részét alkotó legfontosabb elemeket különböző típusú felépítmények (pl. limuzin és kupé) gyártására használja, az érintett járműveket az 1.1.1. b) pontban foglalt követelményektől eltérve ugyanolyan típusúnak lehet tekinteni. Ezt a gyártónak kell bizonyítékokkal alátámasztania.

1.1.3.

Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

1.2. Változat

1.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti jellemző tekintetében megegyeznek:

a) az oldalsó ajtók száma vagy a felépítmény típusa a C. rész 1. szakaszában található meghatározás szerint, amennyiben a gyártó az 1.1.2. pontban megadott kritériumot alkalmazza;

b) a motor a következő szerkezeti jellemzők tekintetében:

i. az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb);

ii. működési elv (külső gyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb);

iii. belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L4, V6 vagy egyéb);

c) a tengelyek száma;

d) a hajtott tengelyek száma és összekapcsolása;

e) a kormányzott tengelyek száma;

f) a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes).

1.3. Kivitel

1.3.1.

Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) belső égésű motor esetében a motor hengerűrtartalma;

c) a motor legnagyobb leadott teljesítménye vagy a legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor);

d) tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, PB-gáz, kettős tüzelőanyag vagy egyéb);

e) az ülőhelyek legnagyobb száma;

f) elhaladási zajszint;

g) kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro V, Euro VI vagy egyéb);

h) vegyes vagy súlyozott, vegyes CO2-kibocsátás;

i) villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes);

j) vegyes vagy súlyozott, vegyes tüzelőanyag-fogyasztás;

k) a 443/2009/EK rendelet 12. cikkében meghatározott, innovatív technológiák egyedi kombinációjának megléte ( 58 ).

A h), i) és j) kritériumok alternatívájaként az ugyanazon változatba besorolt járművek CO2-kibocsátásának, elektromosenergia-fogyasztásának és tüzelőanyag-fogyasztásának kiszámítására valamennyi vizsgálatot az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének rendelkezései szerint kell elvégezni.

2. M2 és M3 kategória

2.1. Járműtípus

2.1.1.

Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) kategória;

c) a szerkezet és a kialakítás alábbi jellemzői:

i. az alvázat alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

ii. önhordó felépítmény esetében a felépítményt alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

d) a szintek száma (egy- vagy kétszintes);

e) elemek száma (mereven rögzített/csuklósan összekapcsolt);

f) a tengelyek száma;

g) az energiaellátás módja (fedélzeti vagy külső);

h) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

2.1.2.

Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

2.2. Változat

2.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a felépítmény típusa, a C. rész 2. szakaszában található meghatározás szerint;

b) járműosztály vagy járműosztályok kombinációja a 2001/85/EK irányelv I. mellékletének 2.1.1. pontjában meghatározottak szerint (csak teljes és befejezett járművek esetében);

c) a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett);

d) a motor a következő szerkezeti jellemzők tekintetében:

i. az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb);

ii. működési elv (külső gyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb);

iii. belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L6, V8 vagy egyéb).

2.3. Kivitel

2.3.1.

Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) alkalmas-e a jármű pótkocsi vontatására, vagy sem;

c) belső égésű motor esetében a motor hengerűrtartalma;

d) a motor legnagyobb leadott teljesítménye vagy a legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor);

e) tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, PB-gáz, kettős tüzelőanyag vagy egyéb);

f) elhaladási zajszint;

g) kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro IV, Euro V vagy egyéb).

3. N1 kategória

3.1. Járműtípus

3.1.1.

Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) önhordó felépítmény esetében a felépítmény legfontosabb részeinek kialakítása és összeszerelése;

c) nem önhordó felépítmény esetében az alvázat alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

d) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

3.1.2.

Ha a gyártó a felépítmény padlórészét, valamint közvetlenül a szélvédő kiöblösödése előtt elhelyezkedő, a felépítmény elülső részét alkotó legfontosabb elemeket különböző típusú felépítmények (pl. eltérő tengelytávokkal és tetőmagasságokkal rendelkező zárt áruszállító és tehergépkocsi) gyártására használja, az érintett járműveket a 3.1.1. b) pontban foglalt követelményektől eltérve ugyanolyan típusúnak lehet tekinteni. Ezt a gyártónak kell bizonyítékokkal alátámasztania.

3.1.3.

Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

3.2. Változat

3.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti jellemző tekintetében megegyeznek:

a) az oldalsó ajtók száma vagy a felépítmény típusa a C. rész 3. szakaszában található meghatározás szerint (teljes és befejezett járművek esetében), amennyiben a gyártó a 3.1.2. pontban megadott kritériumot alkalmazza;

b) a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett);

c) a motor a következő szerkezeti jellemzők tekintetében:

i. az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb);

ii. működési elv (külső gyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb);

iii. belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L6, V8 vagy egyéb);

d) a tengelyek száma;

e) a hajtott tengelyek száma és összekapcsolása;

f) a kormányzott tengelyek száma.

3.3. Kivitel

3.3.1.

Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) belső égésű motor esetében a motor hengerűrtartalma;

c) a motor legnagyobb leadott teljesítménye vagy a legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor);

d) tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, PB-gáz, kettős tüzelőanyag vagy egyéb);

e) az ülőhelyek legnagyobb száma;

f) elhaladási zajszint;

g) kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro V, Euro VI vagy egyéb);

h) vegyes vagy súlyozott, vegyes CO2-kibocsátás;

i) villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes);

j) vegyes vagy súlyozott, vegyes tüzelőanyag-fogyasztás;

k) az 510/2011/EU rendelet ( 59 ) 12. cikkében meghatározott, innovatív technológiák egyedi kombinációjának megléte.

A h), i) és j) kritériumok alternatívájaként az ugyanazon változatba besorolt járművek CO2-kibocsátásának, elektromosenergia-fogyasztásának és tüzelőanyag-fogyasztásának kiszámítására valamennyi vizsgálatot az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének rendelkezései szerint kell elvégezni.

4. N2 és N3 kategória

4.1. Járműtípus

4.1.1.

Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden alapvető jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) kategória;

c) az alváz kialakítása és szerkezete, amely tekintetében egy adott termékvonal megegyezik;

d) a tengelyek száma;

e) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

4.1.2.

Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

4.2. Változat

4.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a C. rész 3. szakaszában és a 2. függelékben említett felépítménykialakítás vagy felépítménytípus (csak teljes és befejezett járművek esetében);

b) a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett);

c) a motor a következő szerkezeti jellemzők tekintetében:

i. az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb);

ii. működési elv (külső gyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb);

iii. belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L6, V8 vagy egyéb);

d) a hajtott tengelyek száma és összekapcsolása;

e) a kormányzott tengelyek száma.

4.3. Kivitel

4.3.1.

Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) alkalmas-e a jármű az alábbi pótkocsi vontatására, vagy sem:

i. fékezetlen pótkocsi;

ii. ráfutó fékezésű pótkocsi, az ENSZ-EGB 13. sz. előírásának 2.12. szakasza szerint;

iii. átmenő vagy félig átmenő fékezésű pótkocsi, az ENSZ-EGB 13. sz. előírásának 2.9. és 2.10. szakasza szerint;

iv. O4 kategóriájú pótkocsi, amely a teljes szerelvény legnagyobb tömegét nem növeli 44 tonnánál nagyobbra;

v. O4 kategóriájú pótkocsi, amely a teljes szerelvény legnagyobb tömegét 44 tonnánál nagyobbra növeli;

c) a motor hengerűrtartalma;

d) a motor legnagyobb leadott teljesítménye;

e) tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, PB-gáz, kettős tüzelőanyag vagy egyéb);

f) elhaladási zajszint;

g) kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro IV, Euro V vagy egyéb).

5. O1 és O2 kategória

5.1. Járműtípus

5.1.1.

Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) kategória;

c) a C. rész 4. szakaszában meghatározott típus;

d) a szerkezet és a kialakítás alábbi jellemzői:

i. az alvázat alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

ii. önhordó felépítmény esetében a járműfelépítményt alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

e) a tengelyek száma;

f) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

5.1.2.

Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

5.2. Változat

5.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a 2. függelékben említett felépítménytípus (teljes és befejezett járművek esetében);

b) az elkészültség foka (pl. teljes/nem teljes/befejezett);

c) a fékrendszer típusa (pl. fékezetlen/ráfutófék/külső energiaforrású).

5.3. Kivitel

5.3.1.

Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) a felfüggesztés típusa (lég-, acél- vagy gumifelfüggesztés, torziós rúd vagy egyéb);

c) a vonórúd típusa (háromszög, cső vagy egyéb).

6. O3 és O4 kategória

6.1. Járműtípus

6.1.1.

Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) kategória;

c) a pótkocsi típusa a C. rész 4. szakaszában megadott fogalommeghatározásokhoz viszonyítva;

d) a szerkezet és a kialakítás alábbi jellemzői:

i. az alvázat alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

ii. önhordó felépítménnyel rendelkező pótkocsik esetében a járműfelépítményt alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

e) a tengelyek száma;

f) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

6.1.2.

Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

6.2. Változatok

6.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti és kialakítási jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a 2. függelékben említett felépítménytípus (teljes és befejezett járművek esetében);

b) a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett);

c) a felfüggesztés típusa (acél-, lég- vagy hidraulikus felfüggesztés);

d) a következő műszaki jellemzők:

i. meghosszabbítható-e az alváz, vagy sem;

ii. rakfelület magassága (normális, mély rakterű, félig mély rakterű stb. pótkocsi).

6.3. Változatok

6.3.1.

Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) a 96/53/EK irányelv I. mellékletének 3.2. és 3.3. pontjában említett, az egy tengelycsoportot alkotó két egymás utáni tengely közötti távolság szerinti alcsoportok, illetve azok kombinációja;

c) a tengelyek meghatározása az alábbiak szerint:

i. felemelhető tengelyek (száma és helye);

ii. terhelésátcsoportosító tengelyek (száma és helye);

iii. kormányzott tengelyek (száma és helye).

7. Közös követelmények valamennyi járműkategóriára

7.1. Ha egy jármű legnagyobb tömege vagy az ülőhelyek száma vagy mindkettő alapján több kategóriába is beletartozik, a gyártó döntheti el, hogy melyik járműkategóriára vonatkozó kritériumokat alkalmazza a változatok és kivitelek meghatározásához.

7.1.1.

Példák:

a) az "A" jármű típusjóváhagyását legnagyobb tömege alapján N1 és N2 kategóriájú jármű (3,5, illetve 4,2 tonna) típusjóváhagyásaként is meg lehet adni. Ebben az esetben az N1 kategóriára vonatkozó paramétereket az N2 kategóriába tartozó járműre is lehet alkalmazni (és fordítva);

b) a "B" jármű típusjóváhagyását ülőhelyeinek száma alapján M1 és M2 kategóriájú jármű (7+1, illetve 10+1 ülőhely) típusjóváhagyásaként is meg lehet adni; az M1 kategóriára vonatkozó paramétereket az M2 kategóriába tartozó járműre is lehet alkalmazni (és fordítva).

7.2. Egy N kategóriájú jármű típusát az M1 vagy M2 kategóriára előírt rendelkezések szerint is jóvá lehet hagyni (az esettől függően), ha a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás következő szakaszában egy ilyen kategóriájú járművé kívánják átalakítani.

7.2.1.

Ez csak a nem teljes járművek esetében megengedett.

Ezeket a járműveket egyedi változatkóddal kell azonosítani, amelyet az alapjármű gyártója ad ki.

7.3. A típus, a változat és a kivitel jelölése

7.3.1.

A gyártó egy római betűkből és/vagy arab számokból álló alfanumerikus kódot rendel minden egyes járműtípushoz, -változathoz és -kivitelhez.

Zárójelek és kötőjelek használata megengedett, amennyiben azok nem egy betűt vagy egy számot helyettesítenek.

7.3.2.

A teljes kód a következőképpen tevődik össze: típus-változat-kivitel.

7.3.3.

A kódnak világosan és egyértelműen azonosítania kell a jármű műszaki jellemzőinek egyedi kombinációját az e melléklet B. részében meghatározott kritériumok alapján.

7.3.4.

Ugyanazon gyártó használhatja ugyanazt a kódot ugyanazon járműtípus meghatározására, ha ez utóbbi két vagy több kategóriába tartozik.

7.3.5.

Ugyanazon gyártó nem használhatja ugyanazt a kódot járműtípus meghatározására ugyanazon járműkategórián belüli több típusjóváhagyás esetében.

7.4.

7.4.1.

A jelek száma nem lehet több, mint:

a) 15 a járműtípus kódja esetében;

b) 25 a változat kódja esetében;

c) 35 a kivitel kódja esetében.

7.4.2.

A teljes alfanumerikus kód legfeljebb 75 jelből állhat.

7.4.3.

Ha a teljes kódot használják, ki kell hagyni egy szóközt a típust, a változatot és a kivitelt jelölő jelek között.

Példa: 159af[...szóköz]0054[...szóköz]977k(BE).

C. RÉSZ

A felépítménytípusok meghatározása

0. Általános rendelkezések

0.1.

Az I. melléklet 9. szakaszában és a III. melléklet 1. részében említett felépítménytípusokat, valamint a IX. melléklet 38. pontjában említett karosszériakódot kódokkal kell beazonosítani.

A kódok listája elsősorban a teljes és befejezett járművekre vonatkozik.

0.2.

Az M kategóriájú járművek esetében a felépítménytípusnak két betűből kell állnia, az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint.

0.3.

Az N és O kategóriájú járművek esetében a felépítménytípusnak két betűből kell állnia, a 3. és 4. szakaszban foglaltak szerint.

0.4. Szükség esetén (különösen a 3.1. és 3.6., illetve a 4.1-4.4. pontban említett felépítménytípusok esetén) a kódokat két számjeggyel is ki lehet egészíteni.

0.4.1.

A számjegyek listája e melléklet 2. függelékében található.

0.5.

A különleges rendeltetésű járművek esetében a használandó felépítménytípus a járműkategóriához kapcsolódik.

1. M1 kategóriájú járművek

Hivatk.KódMegnevezésFogalommeghatározás
1.1.AALimuzinAz ISO 3833-1977 szabvány 3.1.1.1. fogalommeghatározásának megfelelő jármű, amelynek legalább négy oldalablaka van.
1.2.ABFerdehátú limuzinAz 1.1. pontban meghatározott limuzin, amelynek a hátsó része ferde.
1.3.ACKombiAz ISO 3833-1977 szabvány 3.1.1.4. fogalommeghatározásának megfelelő jármű.
1.4.ADKupéAz ISO 3833-1977 szabvány 3.1.1.5. fogalommeghatározásának megfelelő jármű.
1.5.AEKabrióAz ISO 3833-1977 szabvány 3.1.1.6. fogalommeghatározásának megfelelő jármű.
A kabriónak azonban nincs feltétlenül ajtaja.
1.6.AFTöbbcélú járműAz AA–AE és az AG kód alatt meghatározottaktól különböző, egy utasterű jármű, amely személyek és poggyászuk, illetve alkalomadtán áruk szállítására szolgál.
1.7.AGKombi teherautóAz ISO 3833-1977 szabvány 3.1.1.4.1. fogalommeghatározásának megfelelő jármű.
A csomagtérnek azonban teljesen el kell különülnie az utastértől.
Ezenkívül a vezető ülőhelyének referenciapontja nem kell, hogy a járművet alátámasztó felület felett legalább 750 mm-re legyen.

2. M2 vagy M3 kategóriájú járművek

Hivatk.KódMegnevezésFogalommeghatározás
2.1.CAEgyszintes járműOlyan jármű, amelyben a személyszállításra kialakított helyek egy szinten, illetve úgy helyezkednek el, hogy nem alkotnak két egymásra fölötti szintet.
2.2.CBKétszintes járműA 2001/85/EK irányelv I. mellékletének 2.1.6. pontjában meghatározott jármű.
2.3.CCEgyszintes, csuklós járműA 2001/85/EK irányelv I. mellékletének 2.1.3. pontjában meghatározott egyszintes jármű.
2.4.CDKétszintes, csuklós járműA 2001/85/EK irányelv I. mellékletének 2.1.3.1. pontjában meghatározott jármű.
2.5.CEAlacsony padlós, egyszintes járműA 2001/85/EK irányelv I. mellékletének 2.1.4. pontjában meghatározott egyszintes jármű.
2.6.CFAlacsony padlós, kétszintes járműA 2001/85/EK irányelv I. mellékletének 2.1.4. pontjában meghatározott kétszintes jármű.
2.7.CGCsuklós, alacsony padlós, egyszintes járműA 2.3. és 2.5. pontban megadott műszaki jellemzőket egyesítő jármű.
2.8.CHCsuklós, alacsony padlós, kétszintes járműA 2.4. és 2.6. pontban megadott műszaki jellemzőket egyesítő jármű.
2.9.CINyitott tetejű, egyszintes járműJármű részleges tetővel vagy tető nélkül.
2.10.CJNyitott tetejű kétszintes járműOlyan jármű, amely emeletének egyáltalán vagy részben nincs teteje.
2.11.CXBuszalvázOlyan nem teljes jármű, amely pusztán az alvázkeretből vagy csőszerelvényből, a meghajtórendszerből és a tengelyekből áll, és amelyet a teherfuvarozó szükségleteinek megfelelő felépítménnyel egészítenek ki.

3. N1, N2 vagy N3 kategóriájú járművek

Hivatk.KódMegnevezésFogalommeghatározás
3.1.BATehergépjárműOlyan jármű, amelyet kizárólag vagy elsősorban áruszállításra terveztek és építettek.
Pótkocsit is vontathat.
3.2.BBZárt áruszállítóOlyan tehergépjármű, amelyben a vezető egy térben helyezkedik el a rakománnyal.
3.3.BCNyerges vontatóOlyan vontatójármű, amelyet kizárólag vagy elsősorban félpótkocsik vontatására terveztek és építettek.
3.4.BDKözúti vontatóOlyan vontatójármű, amelyet kizárólag vagy elsősorban a félpótkocsiktól különböző pótkocsik vontatására terveztek és építettek.
3.5.BEPickup teherautóOlyan, legfeljebb 3 500 kg legnagyobb tömegű jármű, amely ülőhelyei és raktere nem ugyanabban a térben helyezkednek el.
3.6.BXJáróképes alváz vezetőfülkével vagy motorházzalOlyan nem teljes jármű, amely pusztán a (teljes vagy részleges) vezetőfülkéből, az alvázkeretből, a meghajtórendszerből és a tengelyekből áll, és amelyet a teherfuvarozó szükségleteinek megfelelő felépítménnyel egészítenek ki.

4. O kategóriájú járművek

Hivatk.KódMegnevezésFogalommeghatározás
4.1.DAFélpótkocsiOlyan pótkocsi, amelyet arra terveztek és építettek, hogy egy vontatóval vagy egy utánfutó-átalakítóval összekapcsolva a vontatójárműre vagy az utánfutó-átalakítóra jelentős függőleges terhelést fejtsen ki.
A járműszerelvény összekapcsolásához használandó berendezésnek egy királycsapból és egy nyeregszerkezetből kell állnia.
4.2.DBVonórudas pótkocsiOlyan pótkocsi, amelynek legalább két tengelye van, amelyek közül legalább egy kormányzott tengely, amely:
a) fel van szerelve egy (a pótkocsihoz képest) függőlegesen elmozduló vontatószerkezettel; és
b) a vontatójárműre kevesebb mint 100 daN statikus függőleges terhelést továbbít.
4.3.DCKözéptengelyes pótkocsiOlyan pótkocsi, amelynek tengelye(i) az (egyenletesen megterhelt) jármű súlypontjának közelében úgy helyezkedik (helyezkednek) el, hogy a vontatójárművet csak kis mértékű statikus függőleges erővel terhelje (terheljék), amely nem lépi túl a pótkocsi legnagyobb súlyának 10 %-át, illetve kisebb, mint 1 000 daN (a kettő közül a kisebb érték számít).
4.4.DEMerev vonórudas pótkocsiEgytengelyes vagy egy tengelycsoportos, a középtengelyes pótkocsi fogalmának nem megfelelő pótkocsi, amelyet vonórúddal szereltek fel, amely szerkezeténél fogva legfeljebb 4 000 daN statikus terhelést továbbít a vontatójárműnek.
A járműszerelvény összekapcsolásához használandó berendezés nem állhat királycsapból és nyeregszerkezetből.

1. függelék

Eljárás annak ellenőrzésére, hogy be lehet-e sorolni egy járművet a terepjárók kategóriájába

0. Általános rendelkezések

0.1.

A járművek terepjáróként való besorolásához az ebben a függelékben leírt eljárást kell alkalmazni.

1. A geometriai mérések vizsgálati feltételei

1.1.

Az M1 vagy N1 kategóriájú járműveknek terheletlen állapotban kell lenniük; egy átlagos felnőtt férfi tömegének és méretének megfelelő próbabábut kell a vezetőülésre helyezni, a járművet fel kell tölteni tüzelőanyaggal, hűtőfolyadékkal, kenőanyaggal, és el kell látni szerszámokkal és egy tartalék kerékkel (ha a gyártó ezt mint szokásos tartozékot adja meg).

A próbabábut más, ugyanolyan tömegű eszközzel is lehet helyettesíteni.

1.2.

Az 1.1. pontban említett járművektől eltérő járműveket műszakilag megengedett legnagyobb össztömegükig kell terhelni.

A tömeg tengelyek közötti eloszlása a vonatkozó kritériumoknak való megfelelés tekintetében a legrosszabb lehetőségnek kell, hogy megfeleljen.

1.3.

A típust képviselő járművet az 1.1. és 1.2. pontban megadott állapotban át kell adni a műszaki szolgálatnak. A járműnek álló helyzetben kell lennie, kerekeinek egyenesen előre kell nézniük.

A talajnak, amelyen a méréseket végzik, a lehető legsimábbnak és legvízszintesebbnek kell lennie (legfeljebb 0,5 %-os lejtés megengedett).

2. A megközelítési, az elhagyási és a terepszögek mérése

2.1.

A megközelítési szöget az ISO 612:1978 szabvány 6.10. pontja szerint kell mérni.

2.2.

Az elhagyási szöget az ISO 612:1978 szabvány 6.11. pontja szerint kell mérni.

2.3.

A terepszöget az ISO 612:1978 szabvány 6.9. pontja szerint kell mérni.

2.4.

Az elhagyási szög mérésekor az állítható magasságú hátsó aláfutásgátlókat felső helyzetükbe lehet állítani.

2.5.

A 2.4. pontban található leírás nem jelent arra vonatkozó kötelezettséget, hogy az alapjárművet eredeti berendezésként hátsó aláfutásgátlóval kell felszerelni. Az alapjármű gyártójának azonban értesíteni kell a következő szakasz gyártóját arról, hogy a járműnek teljesítenie kell az elhagyási szögre vonatkozó követelményeket, amennyiben hátsó aláfutásgátlóval szerelik fel.

3. A szabad magasság mérése

3.1. Szabad magasság a tengelyek között

3.1.2. A járműnek egy merev része sem nyúlhat be az ábrán árnyékolással jelölt területre.

3.2. Szabad magasság egy tengely alatt

3.2.2. A szabad magasság mérését szükség esetén minden tengelycsoport minden tengelyén el kell végezni.

4. Hegymászó képesség

4.1.

"Hegymászó képesség" : a jármű azon képessége, hogy egy emelkedőn fel tudjon menni.

4.2.

Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú, nem teljes és teljes járművek hegymászó képességének ellenőrzésére vizsgálatot kell végezni.

4.3.

A vizsgálatot a műszaki szolgálat végzi el egy, a vizsgálandó járműtípust képviselő járművön.

4.4.

A gyártó kérésére a XVI. mellékletben megadott feltételek mellett a jármű hegymászó képességét virtuális vizsgálatokkal is igazolni lehet.

5. Vizsgálati feltételek és vizsgálat sikerét/sikertelenségét eldöntő kritériumok

5.1.

2014. október 31-ig a 97/27/EK irányelv I. mellékletének 7.5. szakaszában leírt feltételek érvényesek.

2014. november 1-jétől a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 60 ) elfogadott vizsgálati feltételek alkalmazandóak, az említett rendelet 14. cikkével összhangban.

5.2.

A járműnek állandó sebességen kell felmenni az emelkedőn, a kerekek hosszanti vagy oldalirányú megcsúszása nélkül.

2. függelék

A különféle felépítményfajták kódjainak kiegészítésére használt számjegyek

01 Plató;

02 Lenyitható oldalfal;

03 Zárt doboz;

04 Kondicionált felépítmény szigetelt falakkal és a belső hőmérséklet megtartására szolgáló berendezéssel;

05 Kondicionált felépítmény szigetelt falakkal, de a belső hőmérséklet megtartására szolgáló berendezés nélkül;

06 Elhúzható ponyvás;

07 Cserélhető felépítmény;

08 Konténerszállító;

09 Emelőhoroggal felszerelt járművek;

10 Billenőplató;

11 Tartály;

12 Veszélyes áruk szállítására szolgáló tartály;

13 Élőállat-szállító;

14 Járműszállító;

15 Betonkeverő;

16 Betonszivattyús jármű;

17 Rönkszállító;

18 Hulladékgyűjtő jármű;

19 Utcaseprő, takarító, csatornatisztító;

20 Kompresszor;

21 Csónakszállító;

22 Siklórepülő-szállító;

23 Kiskereskedelmi vagy kiállítási célokat szolgáló járművek;

24 Autómentő;

25 Létrás jármű;

26 Darus tehergépjármű (de nem a II. melléklet A. részének 5. szakaszában meghatározott önjáró daru);

27 Emelőkosaras gépjárművek;

28 Talajfúró jármű;

29 Alacsony padlós pótkocsi;

30 Üvegszállító;

31 Tűzoltóautó;

99 Olyan felépítmény, amely nem szerepel ezen a listán.

III. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ADATKÖZLŐ LAP

(Az értelmező megjegyzések az I. melléklet utolsó oldalán találhatók)

I. RÉSZ

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

A. M és N kategóriájú járművek

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.2.2.1. A többlépcsős típusjóváhagyás megengedett paraméterértékei az alapjármű kibocsátási értékeinek használata tekintetében (adott esetben illessze be a tartományokat) (y):

Jármű végleges tömege (kg):...

Jármű végleges homlokfelülete (cm2):...

Gördülési ellenállás (kg/t):...

Az elülső belépőlevegő-rács keresztmetszeti területe (cm2): ...

0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása, ami mátrix alakzatban is történhet):

Típus:

Változat(ok):

Kivitel(ek):

Típus-jóváhagyási szám és a kiterjesztés száma: ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (b): ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (c): ...

0.4.1. A jármű osztályozása a rendeltetése szerint szállítandó veszélyes áruk alapján: ...

0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ...

0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i): ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. Egy reprezentatív járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

1.3. A tengelyek és kerekek száma: ...

1.3.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. Kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

1.4. Alváz (amennyiben van) (átfogó rajz): ...

1.6. Motor helye és elrendezése: ...

1.8. Vezető helye: bal/jobb (1)

1.8.1. A jármű baloldali/jobboldali közlekedésre van kialakítva (1)

1.9. Tüntesse fel, ha a vontatójármű félpótkocsik vagy egyéb pótkocsik vontatására szolgál, valamint ha a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: ...

1.10. Tüntesse fel, ha a járművet speciálisan áruk szabályozott hőmérsékleti feltételekkel történő szállítására tervezték: ...

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (f) (g) (7)

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra)

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (g1): ...

2.1.1. Két tengellyel rendelkező járművek: ...

2.1.2. Három vagy több tengellyel rendelkező járművek

2.1.2.1. Egymást követő tengelyek közötti távolság a legelső tengelytől a leghátsó tengely felé haladva: ...

2.1.2.2. Teljes tengelytávolság: ...

2.3.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávjai (g4): ...

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (g4): ...

2.4. A jármű mérettartománya (teljes)

2.4.1. A felépítmény nélküli alváznál:

2.4.1.1. Hossz (g5): ...

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hossz: ...

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hossz: ...

2.4.1.2. Szélesség (g7): ...

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ...

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: ...

2.4.1.3. Magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alvázra

2.4.2.1. Hossz (g5): ...

2.4.2.1.1. Rakfelület hosszúsága: ...

2.4.2.2. Szélesség (g7): ...

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (áruk szabályozott hőmérsékleti feltételek közötti szállítására tervezett járművek esetén): ...

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.5.

Nem teljes jármű esetében a kormányzott tengely(ek)re jutó legkisebb tömeg: ...

2.6. Menetkész tömeg (h)

a) legnagyobb és legkisebb mindegyik változatra: ...

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ...

2.6.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi, merev vonórúddal felszerelt, vagy középtengelyes pótkocsi esetében a terhelés a csatlakozónál:

a) legnagyobb és legkisebb mindegyik változatra: ...

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ...

2.6.2. A nem kötelező felszerelések tömege (lásd az 1230/2012/EU rendelet 2. cikkének (5) bekezdésben található fogalommeghatározást): ...

2.7. Nem teljes jármű esetében a befejezett jármű gyártó által megadott legkisebb tömege: ...

2.8. A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (i) (3): ...

2.8.1. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi esetében terhelés az összekapcsolási ponton (3): ...

2.9. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó műszakilag megengedett tömeg: ...

2.11. A vontatójármű által vontatható, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg

Az alábbiak esetében:

2.11.1. Vonórudas pótkocsi: ...

2.11.2. Félpótkocsi: ...

2.11.3. Középtengelyes pótkocsi: ...

2.11.4. Merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: ...

2.11.5. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege (3): ...

2.11.6. A fékezetlen pótkocsi legnagyobb tömege: ...

2.12. A műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg az összekapcsolási ponton:

2.12.1. Vontatójármű használata esetén: ...

2.12.2. Félpótkocsi, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi esetében: ...

2.16. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömeg (nem kötelező)

2.16.1. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett terhelt tömeg: ...

2.16.2. Az egyes tengelyekre jutó, nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi használata esetén az összekapcsolási pontra eső tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, amennyiben az kisebb, mint az összekapcsolási pontra eső műszakilag megengedett össztömeg: ...

2.16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg: ...

2.16.4. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett vontatható össztömeg: ...

2.16.5. A járműszerelvény nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömege: ...

2.17. Többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott jármű (csak a 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú nem teljes vagy befejezett jármű esetében): igen/nem (1)

2.17.1. A menetkész alapjármű tömege: kg.

2.17.2. A 692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 5. szakasza szerint kiszámított átlagos terhelés: kg.

3. MEGHAJTÓENERGIA-ÁTALAKÍTÓ (k)

3.1. A meghajtóenergia-átalakító(k) gyártója: ...

3.1.1. A gyártó kódja (a meghajtóenergia-átalakítón feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosító jelölés): ...

3.1.2. Jóváhagyási szám (adott esetben), ideértve a tüzelőanyag azonosító jelölését is: ...

(Csak nehéz haszongépjárművek)

3.2. Belső égésű motor

3.2.1.1. Működési elv: szikragyújtású motor/kompressziós gyújtású motor/vegyes üzemű motor(1)

Ciklus: négyütemű/kétütemű/forgódugattyús(1)

3.2.1.1.1. A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)(x1)

3.2.1.1.2. A gáz energiahányadosa a melegindítással végzett WHTC vizsgálati ciklus során: ...%

3.2.1.2. A hengerek száma és elrendezése: ...

3.2.1.3. Hengerűrtartalom (m): ...... cm3

3.2.1.6. A motor rendes alapjárati fordulatszáma (2): ...... min-1

3.2.1.6.2. Üresjárat dízel üzemmódban: igen/nem (1) (x1)

3.2.1.8. Névleges motorteljesítmény (n): ... kW ... min-1 fordulatszámon (a gyártó által megadott érték)

3.2.1.11. (Csak Euro VI) A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5., 7. és 9. cikkében előírt dokumentációcsomagra, mely lehetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a kibocsátás-ellenőrzési stratégiák és a jármű NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti rendszereinek az értékelését

3.2.2.1. Gázolaj/benzin/LPG/földgáz vagy biometán/etanol (E 85)/biodízel/hidrogén (1) (6)

3.2.2.2. Nehéz tehergépjárművek: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20/ (1)(6)

3.2.2.2.1. (Csak Euro VI) A gyártó által az 582/2011/EU rendelet I. mellékletének 1.1.3. pontja szerint megadott, a motorral kompatibilis tüzelőanyagok (szükség szerint)

3.2.2.4. A jármű tüzelőanyagának típusa: Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

3.2.2.5. A tüzelőanyagban elfogadható legnagyobb biotüzelőanyag-mennyiség (a gyártó által megadott érték) a térfogat ........%-ában

3.2.3. Tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.1. Üzemi tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.1.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.3.2. Tartalék tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.2.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.4. Tüzelőanyag-ellátás

3.2.4.1. Porlasztó(ko)n keresztül: igen/nem (1)

3.2.4.2. Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak kompressziós gyújtású vagy vegyes üzemű motorok esetében): igen/nem(1)

3.2.4.2.2. Működési elve: közvetlen befecskendezésű/előkamrás/örvénykamrás (1)

3.2.4.3. Tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül (csak külső gyújtású motornál): igen/nem (1)

3.2.7. Hűtőrendszer: folyékony/levegő (1)

3.2.8. Szívórendszer

3.2.8.1. Feltöltő: igen/nem (1)

3.2.8.2. Töltőlevegő-hűtő: igen/nem (1)

3.2.8.3.3. (Csak az Euro VI) A szívórendszer tényleges nyomásesése a motor névleges fordulatszámánál és 100 %-os terhelésnél: kPa

3.2.9. Kipufogórendszer

3.2.9.2.1. (Csak az Euro VI) A kipufogórendszer azon alkotóelemeinek leírása és/vagy rajza, melyek nem alkotják a motorrendszer részét

3.2.9.3.1. (Csak az Euro VI) Tényleges kipufogási ellennyomás névleges fordulatszámon és 100 %-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ... kPa

3.2.9.4. Kipufogódob(ok) típusa, jelölése: ...

Ha a külső zaj miatt szükséges, csökkentő intézkedések a motorházban és a motoron: ...

3.2.9.5. A kipufogónyílás elhelyezése: ...

3.2.9.7.1. (Csak az Euro VI) A kipufogórendszer elfogadható térfogata: ... dm3

3.2.12. Légszennyezés elleni intézkedések

3.2.12.1.1. (Csak az Euro VI) Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: vannak/nincsenek (2)

Ha van, annak leírása és rajza:

Ha nincs, meg kell felelni az 582/2011/EU rendelet V. mellékletének

3.2.12.2. Kibocsátáscsökkentő berendezések (amennyiben más cím alatt nem szerepelnek)

3.2.12.2.1. Katalizátor

3.2.12.2.2.1. Oxigénérzékelő: van/nincs (1)

3.2.12.2.3. Légbefúvás: igen/nem (1)

3.2.12.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: igen/nem (1)

3.2.12.2.5. Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): van/nincs (1)

3.2.12.2.6. Részecskeszűrő: igen/nem (1)

3.2.12.2.6.9. Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)

3.2.12.2.6.9.1. Leírás és működés

3.2.12.2.7. Fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszer: igen/nem (1)

3.2.12.2.7.0.1. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládban képviselt motorcsaládok száma

3.2.12.2.7.0.2. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben)

3.2.12.2.7.0.3. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik:

3.2.12.2.7.0.4. (Csak az Euro VI) A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének c) pontjában és 9. cikkének (4) bekezdésében előírt és az említett rendelet X. mellékletében a fedélzeti diagnosztikai rendszer jóváhagyásának céljaira meghatározott fedélzeti diagnosztikai dokumentációra

3.2.12.2.7.0.5. (Csak az Euro VI) Adott esetben a gyártó hivatkozása a fedélzeti diagnosztikával ellátott motorrendszer járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.7.0.6. (Csak az Euro VI) Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor fedélzeti diagnosztikai rendszerének járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.7.6.5. (Csak az Euro VI esetében) Fedélzeti diagnosztikai szabványos kommunikációs protokoll: (8)

3.2.12.2.7.7. (Csak az Euro VI) A gyártó hivatkozása az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének d) pontjában és 9. cikke (4) bekezdésében a jármű fedélzeti diagnosztikai és a jármű javítási és karbantartási információk elérésére vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés céljaira előírt, fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos információkra, vagy

3.2.12.2.7.7.1. A 3.2.12.2.7.7. szakaszban előírt gyártói hivatkozás helyett hivatkozás az 582/2011/EU rendelet III. mellékletének 4. függelékében szereplő adatközlő lap mellékletére, mely tartalmazza a következő táblázatot, a megadott példa szerint kitöltve:

Összetevő - Hibakód - Ellenőrzési stratégia - Hibaészlelési kritériumok - Hibajelző bekapcsolási kritériumai - Másodlagos paraméterek - Előkondicionálás - Igazolási eljárás

Katalizátor - P0420 - Az 1. és a 2. oxigénérzékelőtől jövő jelek - Az 1. és a 2. érzékelőtől jövő jelek közötti különbség - 3. ciklus - Fordulatszám, motorterhelés, levegő/tüzelőanyag arány, katalizátor-hőmérséklet - Két 1. típusú ciklus - 1. típus

3.2.12.2.7.8. (Csak az Euro VI esetében) A fedélzeti diagnosztikai rendszer jármű fedélzetén lévő alkatrészei

3.2.12.2.7.8.1. A fedélzeti diagnosztikai rendszer jármű fedélzetén lévő alkatrészeinek jegyzéke

3.2.12.2.7.8.2. A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (10)

3.2.12.2.7.8.3. A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel való külső kommunikációra szolgáló interfész szöveges leírása és/vagy rajza (10)

3.2.12.2.8. Egyéb rendszer

3.2.12.2.8.1. Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek

3.2.12.2.8.2. Használatkorlátozó rendszer

3.2.12.2.8.2.1. (Csak az Euro VI esetében) Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy az ezen irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: igen/nem(1)

3.2.12.2.8.2.2. A kúszó üzemmód aktiválása "kikapcsolás újraindítást követően"/"kikapcsolás tüzelőanyaggal való újrafeltöltést követően"/"kikapcsolás leállítást követően" (7)

3.2.12.2.8.3. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládban az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett motorcsaládok száma

3.2.12.2.8.4. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben)

3.2.12.2.8.5. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik

3.2.12.2.8.6. (Csak az Euro VI) A reagens hatóanyagtartalmának a figyelmeztető rendszert működésbe nem hozó legalacsonyabb koncentrációja (CDmin): (térfogat %)

3.2.12.2.8.7. (Csak az Euro VI) Adott esetben a gyártó hivatkozása az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.8.8. A jármű NOx-szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések

3.2.12.2.8.8.1. A jármű NOx-csökkentő megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések jegyzéke

3.2.12.2.8.8.2. Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor NOx-szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló rendszerek járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.8.8.3. A figyelmeztető jelzés szöveges leírása és/vagy rajza (6)

3.2.12.2.9. Nyomatékszabályozó: igen/nem (1)

3.2.12.2.10. Periodikusan regeneráló rendszer: (az alábbi adatokat meg kell adni minden önálló egységre)

3.2.12.2.10.1. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás és/vagy rajz: ...

3.2.12.2.11.1. A szükséges reagens típusa és koncentrációja: ...

3.2.13.1. Az elnyelési együttható jelzésének elhelyezése (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ...

3.2.15. PB-gáz tüzelőanyag-ellátó rendszer: igen/nem (1)

3.2.16. Földgáztüzelőanyag-ellátó rendszer: igen/nem (1)

3.2.17.8.1.0.1. (Csak az Euro VI) Önműködően alkalmazkodó? igen/nem (1)

3.2.17.8.1.0.2. (Csak az Euro VI) PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL adott összetételéhez való kalibrálás (1)

PB-gáz/földgáz-Ht/földgáz-Lt/földgáz-HLt adott összetételéhez való átalakítás (1)

3.3. Elektromos gép

3.3.1. Típus (tekercselés, gerjesztés): ...

3.3.1.1. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ...... kW

3.3.1.1.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (n) ... kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.1.2. Legnagyobb 30 perces teljesítmény (n) ... kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.2. Üzemi feszültség: ...... V

3.3.2. REESS

3.3.2.4. Elhelyezés: ...

3.4. Meghajtóenergia-átalakítók kombinációi

3.4.1. Hibrid elektromos jármű: igen/nem (1)

3.4.2. Hibrid elektromos jármű kategóriája: járművön kívüli töltés/nem járművön kívüli töltés: (1)

3.5.7. A CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsítás (nehézgépjárművek esetében, az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet 6. cikke alapján)

3.5.7.1.

A szimulációs eszközre vonatkozó engedély száma:

3.6.5. Kenőanyag hőmérséklete

legkisebb: .... K

legnagyobb: ...... K

4. ERŐÁTVITEL (p)

4.2. Típusa (mechanikus, hidraulikus, villamos stb.): ...

4.5. Sebességváltó

4.5.1. Típus (kézi/automata/FVE (fokozatmentesen változtatható erőátvitel)) (1)

4.6. Áttételi viszonyszámok

SebességfokozatBelső áttételi viszonyszámok (a sebességváltó kimenőtengelyének fordulatszáma a motoréhoz viszonyítva)Végső áttételi viszonyszám(ok) (a sebességváltó kimenőtengelyének fordulatszáma a hajtott kerék fordulatszámához viszonyítva)Összáttételi viszonyszám
CVT (fokozatmentes sebességváltó) esetében a legnagyobb érték
1
2
3
CVT (fokozatmentes sebességváltó) esetében a legkisebb érték
Hátramenet

4.7. A jármű legnagyobb sebessége (km/h) (q)

4.9. Menetíró: igen/nem (1)

4.9.1. Jóváhagyási jel: ...

4.11. Sebességváltás-jelző

4.11.1. Hangjelzés: van/nincs (1). Ha van, akkor a hangzás és a járművezető fülében észlelhető hangerősség megadása db(A)-ban. (A hangjelzés bármikor ki- és bekapcsolható.)

4.11.2. A(z) 65/2012/EU rendelet I. melléklet 4.6. pontja szerinti adatok (típusjóváhagyáskor határozzák meg)

5. TENGELYEK

5.1. Az egyes tengelyek leírása: ...

5.2. Gyártmány: ...

5.3. Típus: ...

5.4. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

5.5. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

6. FELFÜGGESZTÉS

6.2. Az egyes tengelyek vagy kerekek felfüggesztésének típusa és kialakítása: ...

6.2.1. Szintbeállítás: igen/nem/választható (1)

6.2.3. Légrugózás a hajtott tengely(ek)en: igen/nem (1)

6.2.3.1. A hajtott tengely felfüggesztése a légrugózással egyenértékű: igen/nem (1)

6.2.4. Légrugózás a nem hajtott tengely(ek)en: igen/nem (1)

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenértékű: igen/nem (1)

6.6.1. Gumiabroncs/keréktárcsa kombináció(k)

a) gumiabroncsok esetén meg kell adni a méret meghatározását, az értéket, a legkisebb sebességkategória jelzését, a gördülő ellenállást az ISO 28580-nal összhangban (adott esetben) (r);

b) a kerekek esetében adja meg az abroncsmérete(ke)t és a kiegyenlítés(eke)t

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely: ...

6.6.1.1.2. 2. tengely: ...

stb.

6.6.1.2. Pótkerék (ha van): ...

6.6.2. A gördülési sugarak alsó és felső határértékei

6.6.2.1. 1. tengely: ...

6.6.2.2. 2. tengely: ...

stb.

7. KORMÁNYMŰ

7.2. Áttétel és vezérlés

7.2.1. A kormányzási áttétel típusa (adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2. Csatlakozás a kerekekhez (ideértve a mechanikus módszerektől eltérő módszereket is; adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.3. A kormányrásegítés módja, ha van ilyen: ...

8. FÉKBERENDEZÉS

8.5. Blokkolásgátló fékrendszer: igen/nem/választható (1)

8.9. Fékrendszerek rövid leírása a 71/320/EGK irányelv IX. melléklete 1. függeléke kiegészítésének 1.6. pontja alapján: ...

8.11. A fékberendezés(ek) típusának/típusainak részletes adatai: ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.1. A felépítmény típusa a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének C. részében meghatározott kódok szerint: ...

9.3. Ajtók, zárszerkezetek, csuklópántok

9.3.1. Ajtók összeállítása és az ajtók száma: ...

9.9. Közvetett látást biztosító eszközök

9.9.1. Visszapillantó tükrök, minden egyes visszapillantó tükörre megadva:

9.9.1.1. Gyártmány: ...

9.9.1.2. Típus-jóváhagyási jel: ...

9.9.1.3. Változat: ...

9.9.1.6. A hátrafelé irányuló látómezőt befolyásoló választható berendezések: ...

9.9.2. Közvetett látást biztosító, tükrökön kívüli eszközök: ...

9.9.2.1. A berendezés típusa és leírása: ...

9.10. Belső elrendezés

9.10.3. Ülések

9.10.3.1. Ülőhelyek száma (s): ...

9.10.3.1.1. Elhelyezése és elrendezése: ...

9.10.3.2. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülések: ...

9.10.4.1. Fejtámlák típusai: egybeépített/leszerelhető/különálló (1)

9.10.4.2. Ek-típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak): ...

9.10.8 A légkondicionáló rendszerben hűtőközegként használt gáz: ...

9.10.8.1. A légkondicionáló rendszert úgy tervezték-e meg, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmazzon: igen/nem (1)

9.12.2. A kiegészítő utasbiztonsági rendszerek jellege és elhelyezkedése (meg kell jelölni): ...

SZÖVEG HIÁNYZIK

9.17. Hatóságilag előírt táblák

9.17.1. A hatóságilag előírt táblák és feliratok, valamint a jármű azonosítási száma helyéről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

9.17.2. A hatóságilag előírt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.3. A jármű azonosító számának fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.4.1. Az ISO 3779:1983 szabvány 5.3. pontjában előírt követelményeknek való megfelelés érdekében használt második csoportban, és adott esetben a harmadik csoportban szereplő jelek magyarázata: ...

9.17.4.2. Amennyiben a második csoportba tartozó jeleket használnak az ISO 3779:1983 szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket meg kell adni: ...

9.22. Mellső aláfutás elleni védelem

9.22.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (1)

9.23. Gyalogosvédelem

9.23.1. A jármű elülső részének (külső és belső) fényképeket és/vagy rajzokat is tartalmazó részletes leírása, annak szerkezete, méretei, referenciavonalai és a felhasznált anyagok, ideértve bármilyen beszerelt aktív védelmi rendszer részleteit.

9.24. Elülső védelmi rendszerek

9.24.1. Általános elrendezés (rajzok vagy fényképek), amely jelzi az elülső védelmi rendszerek helyét és rögzítését:

9.24.3. A szükséges rögzítések teljes részletezése és a rögzítéshez szükséges teljes körű utasítások, a forgatónyomatékra vonatkozó előírásokat is beleértve:

11. VONTATÓK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI CSATLAKOZTATÁS

11.1. Felszerelt vagy felszerelendő csatlakozóberendezés(ek) fajtája és típusa: ...

11.3. Használati útmutató a csatlakozótípus járműhöz való csatlakoztatásához, és a járművön lévő rögzítési pontok fényképei vagy rajzai, ahogyan azt a gyártó megadja; kiegészítő információk, ha a csatlakozótípus csak meghatározott járműtípus-változatra vagy -kivitelezésre korlátozott: ...

11.4. Speciális vontatóbak vagy emelőlemezek beszerelésére vonatkozó információk: ...

11.5. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

12. VEGYES

12.7.1. 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű: Igen/Nem (1)

12.8. e-segélyhívó rendszer

12.8.1. Van/nincs (1)

12.9. Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer (AVAS)

12.9.1. Járműtípus zajkibocsátás tekintetében a 138. számú ENSZ-előírás alapján megadott típusjóváhagyásának száma.

12.9.2. Teljes hivatkozás az 540/2014/EU rendelet szerint mért AVAS-zajkibocsátási szintekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményeire.

13. HELYI ÉS TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

13.1. A jármű osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (1)

13.1.2. Azok az alváztípusok, amelyekre a típusjóváhagyással rendelkező felépítmény felszerelhető (gyártó(k) és járműtípus(ok)): ...

13.3. Az (ülő és álló) utasok száma

13.3.1. Összesen (N): ...

13.3.2. Felső szint (Na) (1): ...

13.3.3. Alsó szint (Nb) (1): ...

13.4. Az (ülő) utasok száma

13.4.1. Összesen (A): ...

13.4.2. Felső szint (Aa) (1): ...

13.4.3. Alsó szint (Ab) (1): ...

13.4.4. Kerekes székeknek fenntartott helyek száma az M2 és M3 kategóriájú járművek esetében: ...

16. JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

16.1. A járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférést biztosító fő weboldal címe: ...

B. O kategória

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (b): ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (c): ...

0.4.1. A jármű osztályozása a rendeltetése szerint szállítandó veszélyes áruk alapján: ...

0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i): ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. Egy reprezentatív járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

1.3. A tengelyek és kerekek száma: ...

1.3.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. Kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.4. Alváz (amennyiben van) (átfogó rajz): ...

1.9. Tüntesse fel, ha a vontatójármű félpótkocsik vagy egyéb pótkocsik vontatására szolgál, valamint ha a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: ...

1.10. Tüntesse fel, ha a járművet speciálisan áruk szabályozott hőmérsékleti feltételekkel történő szállítására tervezték: ...

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (f) (g) (7)

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra)

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (g1)

2.1.1. Két tengellyel rendelkező járművek

2.1.2. Három vagy több tengellyel rendelkező járművek

2.1.2.1. A legelső és a leghátsó tengely közötti tengelytávolság: ...

2.1.2.2. Teljes tengelytávolság: ...

2.3.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávjai (g4): ...

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (g4): ...

2.4. A jármű mérettartománya (teljes)

2.4.1. A felépítmény nélküli alváznál

2.4.1.1. Hossz (g5): ...

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hossz: ...

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hossz: ...

2.4.1.1.3. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz (g6): ...

2.4.1.2. Szélesség (g7): ...

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ...

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: ...

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alvázra

2.4.2.1. Hossz (g5): ...

2.4.2.1.1. Rakfelület hosszúsága: ...

2.4.2.1.2. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz (g6): ...

2.4.2.2. Szélesség (g7): ...

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (áruk szabályozott hőmérsékleti feltételek közötti szállítására tervezett járművek esetén): ...

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.6. Menetkész tömeg (h)

a) legnagyobb és legkisebb mindegyik változatra: ...

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ...

2.6.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi, merev vonórúddal felszerelt, vagy középtengelyes pótkocsi esetében a terhelés a csatlakozónál: ...

a) legnagyobb és legkisebb mindegyik változatra: ...

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ...

2.6.2. A nem kötelező felszerelések tömege (lásd az 1230/2012/EU rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében található fogalommeghatározást): ...

2.7. Nem teljes jármű esetében a befejezett jármű gyártó által megadott legkisebb tömege: ...

2.8. A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (i) (3): ...

2.8.1. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi esetében terhelés az összekapcsolási ponton (3): ...

2.9. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.12. A műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az összekapcsolási ponton:

2.12.2. Félpótkocsi, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi esetében: ...

2.16. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömeg (nem kötelező)

2.16.1. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett terhelt tömeg: ...

2.16.2. Az egyes tengelyekre jutó nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömeg, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi használata esetén az összekapcsolási pontra eső tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, amennyiben az kisebb, mint az összekapcsolási pontra eső műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: ...

2.16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömeg: ...

2.16.4. A gépjármű által vontatható, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): ...

4. ERŐÁTVITEL

4.7. A jármű legnagyobb sebessége (km/h) (q)

5. TENGELYEK

5.1. Az egyes tengelyek leírása: ...

5.2. Gyártmány: ...

5.3. Típus: ...

5.4. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

5.5. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

6. FELFÜGGESZTÉS

6.2. Az egyes tengelyek vagy kerekek felfüggesztésének típusa és kialakítása: ...

6.2.1. Szintbeállítás: igen/nem/választható (1)

6.2.4. Légrugózás a nem hajtott tengely(ek)en: igen/nem (1)

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenértékű: igen/nem (1)

6.6.1. Gumiabroncs/kerék kombinációja (kombinációi)

a) gumiabroncsok esetén meg kell adni a méret meghatározását, az értéket, a legkisebb sebességkategória jelzését, a gördülő ellenállást az ISO 28580-nal összhangban (adott esetben) (r);

b) a kerekek esetében adja meg az abroncsmérete(ke)t és a kiegyenlítés(eke)t

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely: ...

6.6.1.1.2. 2. tengely: ...

stb.

6.6.1.2. Pótkerék (ha van): ...

6.6.2. A gördülési sugarak felső és alsó határértékei

6.6.2.1. 1. tengely: ...

6.6.2.2. 2. tengely: ...

stb.

7. KORMÁNYMŰ

7.2. Áttétel és vezérlés

7.2.1. A kormányzási áttétel típusa (adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2. A kerekekkel való összeköttetés (beleértve a mechanikai módszerektől eltérő módszereket is; (adott esetben az első és a hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.3. A kormányrásegítés módja, ha van ilyen: ...

8. FÉKBERENDEZÉS

8.5. Blokkolásgátló fékrendszer: igen/nem/választható (1)

8.9. Fékrendszerek rövid leírása a 71/320/EGK irányelv IX. melléklete 1. függeléke kiegészítésének 1.6. pontja alapján: ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.1. A felépítmény típusa a II. melléklet C. részében meghatározott kódok szerint: ...

9.17. Hatóságilag előírt táblák

9.17.1. A hatóságilag előírt táblák és feliratok, valamint a jármű azonosítási száma helyéről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

9.17.2. A hatóságilag előírt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt):

9.17.3. A jármű azonosító számának fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.4.1. Az ISO 3779:1983 szabvány 5.3. pontjában előírt követelményeknek való megfelelés érdekében használt második csoportban, és adott esetben a harmadik csoportban szereplő jelek magyarázata: ...

9.17.4.2. Amennyiben a második csoportba tartozó jeleket használnak az ISO 3779:1983 szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket fel kell tüntetni: ...

11. VONTATÓK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI CSATLAKOZTATÁS

11.1. Felszerelt vagy felszerelendő csatlakozóberendezés(ek) fajtája és típusa: ...

11.5. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

II. RÉSZ

Az alábbi táblázat az I. részben felsorolt adatok kombinációit tartalmazza a járműtípus kivitelein és változatain belül

A jellemző számaÖsszes1. kivitel2. kivitel3. kiviteln. kivitel

Megjegyzések:

a) Egy típuson belül minden egyes változathoz külön táblázatot kell készíteni.

b) Azokat az adatokat, amelyek kombinációja egy változaton belül nincs korlátozva, az "összes" rovatban kell felsorolni.

c) Az adatokat a célnak megfelelő eltérő formátumban is meg lehet adni, illetve ezek az I. részben megadott adatokkal együtt is megadhatók.

d) Minden egyes változatot és minden egyes kivitelt egy betűkből és számokból álló alfanumerikus kóddal kell beazonosítani, amelyet az érintett jármű megfelelőségi nyilatkozatán (IX. melléklet) is fel kell tüntetni.

e) A XI. melléklet szerinti változato(ka)t egyedi alfanumerikus kóddal kell azonosítani.

III. RÉSZ

Típus-jóváhagyási számok

Az alábbi táblázatban a szükséges adatokat az erre a járműtípusra a IV. vagy a XI. melléklet szerint alkalmazandó tárgyak tekintetében kell megadni. (Az egyes tárgyak tekintetében valamennyi vonatkozó jóváhagyást közölni kell. Azonban az alkatrészekre vonatkozó információt ennél a pontnál olyan mértékig kell megadni, amennyire az ilyen információ a beszerelési előírással kapcsolatos jóváhagyási bizonyítványban szerepel.)

TárgyTípus-jóváhagyási szám vagy vizsgálati jegyzőkönyv száma (3)A típusjóváhagyást (1) vagy vizsgálati jegyzőkönyvet (2) kibocsátó tagállam vagy szerződő fél (3)Kiterjesztés dátumaVáltozat(ok)/Kivitel(ek)
(*1) A felülvizsgált 1958. évi megállapodás szerződő felei.
(*2) Akkor kell feltüntetni, ha a típus-jóváhagyási számból nem állapítható meg.
(*3) Akkor kell feltüntetni, ha a gyártó a 9. cikk (6) bekezdésének rendelkezéseit alkalmazza. Az alkalmazott jogszabályt ilyen esetben a második oszlopban kell feltüntetni.

Aláírás: ...

Beosztás: ...

Dátum: ...

IV. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK

I. RÉSZ

A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó szabályozási aktusok

TételTárgySzabályozási aktusAlkalmazandóság
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Megengedett zajszint70/157/EGK irányelvXXXXXX
1AZajszint540/2014/EU rendeletXXXXXX
2AKönnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége715/2007/EK rendeletX (1)X (1)X (1)X (1)
3ATűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok)661/2009/EK rendelet
34. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
3BHátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-előírás.
XXXXXXXXXX
4AHátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja661/2009/EK rendelet
1003/2010/EU rendelet
XXXXXXXXXX
5AKormányberendezés661/2009/EK rendelet
79. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
6AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség (lépcsők, korlátok, kapaszkodók)661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XXXX
6BAjtózárak és ajtórögzítő elemek661/2009/EK rendelet
11. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
7AHangjelző berendezések és hangjelzések661/2009/EK rendelet
28. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
8AKözvetett látást biztosító eszközök és beépítésük661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
9AJárművek és pótkocsik fékezése661/2009/EK rendelet
13. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)
9BSzemélygépjárművek fékezése661/2009/EK rendelet
13-H. ENSZ-EGB-előírás
X (4)X (4)
10AElektromágneses összeférhetőség661/2009/EK rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
12ABelső berendezések661/2009/EK rendelet
21. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
13AGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
18. sz. ENSZ-EGB-előírás
X ((4A))X ((4A))X ((4A))X ((4A))
13BGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
116. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
14AA vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén661/2009/EK rendelet
12. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
15AÜlések, azok rögzítései és fejtámlák661/2009/EK rendelet
17. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX ((4B))X ((4B))XXX
15BNagy személyszállító gépjárművek ülései661/2009/EK rendelet
80. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
16AKiálló részek661/2009/EK rendelet
26. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
17AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség (hátrameneti fokozat)661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XXXXXX
17BSebességmérő berendezés és annak beépítése661/2009/EK rendelet
39. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
18AHatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám661/2009/EK rendelet
19/2011/EU rendelet
XXXXXXXXXX
19AA biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok661/2009/EK rendelet
14. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
20AVilágító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
21AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök661/2009/EK rendelet
sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
22AGépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái661/2009/EK rendelet
7. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
22BGépjárművek nappali menetjelző lámpái661/2009/EK rendelet
87. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
22CA gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák661/2009/EK rendelet
sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
23AGépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái661/2009/EK rendelet
6. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
24AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása661/2009/EK rendelet
4. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
25AA gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói661/2009/EK rendelet
31. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
25BGépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák661/2009/EK rendelet
37. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
25CGázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók661/2009/EK rendelet
98. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
25DGépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások661/2009/EK rendelet
99. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
25EGépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói661/2009/EK rendelet
112. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
25FGépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS)661/2009/EK rendelet
123. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
26AGépjárművek első ködfényszórói661/2009/EK rendelet
19. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
27AElvontató berendezések661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
XXXXXX
28AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái661/2009/EK rendelet
38. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
29AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák661/2009/EK rendelet
23. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
30AGépjárművek parkolólámpái661/2009/EK rendelet
77. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
31ABiztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek661/2009/EK rendelet
16. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
32AMenetirányú látómező661/2009/EK rendelet
125. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
33AKézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása661/2009/EK rendelet
121. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
34ASzélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések661/2009/EK rendelet
672/2010/EU rendelet
X(7)(7)(7)(7)(7)
35ASzélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
X(8)(8)(8)(8)(8)
36AFűtési rendszerek661/2009/EK rendelet
122. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
37AKerékdobok661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet
X
38AA jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok)661/2009/EK rendelet
25. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
41AKibocsátások (Euro VI) nehézgépjárművek/információhoz való hozzáférés595/2009/EK rendelet
582/2011/EU rendelet
X (10)X (10)XX (10)X (10)X
41BCO2-kibocsátási szimulációs eszköz engedélye (nehézgépjárművek)595/2009/EK rendelet
(EU) 2017/2400 rendelet
X (18)X
42ATehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója661/2009/EK rendelet
73. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
43AA felcsapódó víz elleni védőrendszerek661/2009/EK rendelet
109/2011/EU rendelet
XXXXXXX
44ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
X
45ABiztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése661/2009/EK rendelet
43. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
46AGumiabroncsok felszerelése661/2009/EK rendelet
458/2011/EU rendelet
XXXXXXXXXX
46BGépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai661/2009/EK rendelet
30. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
46CHaszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztályú) gumiabroncsai661/2009/EK rendelet
54. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXX
46DGumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály)661/2009/EK rendelet
117. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
46EIdeiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer661/2009/EK rendelet
64. sz. ENSZ-EGB-előírás
X ((9A))X ((9A))
47AJárművek sebességkorlátozása661/2009/EK rendelet
89. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
48ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
XXXXXXXXX
49AHaszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei661/2009/EK rendelet
61. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXX
50AJárműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (12)X (12)X (12)X (12)X (12)X (12)XXXX
50BRövid vonószerkezetek (CCD); jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszerelése661/2009/EK rendelet
102. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (12)X (12)X (12)X (12)
51AEgyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai661/2009/EK rendelet
118. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
52AM2 és M3 kategóriájú járművek661/2009/EK rendelet
107. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
52BNagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága661/2009/EK rendelet
66. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
53AUtasok frontális ütközéssel szembeni védelme661/2009/EK rendelet
94. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (13)
54AUtasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme661/2009/EK rendelet
95. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (14)X (14)
56AVeszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek661/2009/EK rendelet
105. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)
57AElülső aláfutásgátló berendezések (FUPD) és beépítésük; elülső aláfutás elleni védelem661/2009/EK rendelet
93. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
58Gyalogosvédelem78/2009/EK rendeletXX
59Újrafelhasználhatóság2005/64/EK irányelvXX-
60(üres)
61Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvXX (16)
62Hidrogénrendszer79/2009/EK rendeletXXXXXX
63Általános biztonság661/2009/EK rendeletX (17)X (17)X (17)X (17)X (17)X (17)X (17)X (17)X (17)X (17)
64Sebességváltás-jelzők661/2009/EK rendelet
65/2012/EU rendelet
X
65Fejlett vészfékező rendszer661/2009/EK rendelet
347/2012/EU rendelet
XXXX
66Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer661/2009/EK rendelet
351/2012/EU rendelet
XXXX
67A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
67. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
68Jármű-riasztórendszerek661/2009/EK rendelet
97. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
69Elektromos biztonság661/2009/EK rendelet
100. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
70Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
110. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
71Vezetőfülke szilárdsága661/2009/EK rendelet
29. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXX
72e-segélyhívó rendszer(EU) 2015/758 rendeletXX
(1) Legfeljebb 2 610 kg referenciatömegű járműveknél. A gyártó kérésére a legfeljebb 2 840 kg referenciatömegű járművekre is alkalmazható.
(2) A PB-, illetve sűrítettföldgáz-szerelvénnyel ellátott járművek esetében a 67., illetve a 110. sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti járműtípus-jóváhagyás kötelező.
(3) A 661/2009/EK rendelet 12. cikkének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező. Ezért a 13. számú ENSZ-EGB-előírás 21. mellékletében foglalt követelmények betartása kötelező az új járműtípusok EK-típusjóváhagyása, valamint az új járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése céljából. A 13. sz. ENSZ-EGB-előírásban megállapított időpontok helyett a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében megállapított végrehajtási időpontok alkalmazandók.
(4) A 661/2009/EK rendelet 12. cikkének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező. Ezért a 13-H. ENSZ-EGB-előírás 9. mellékletének A. részében foglalt követelmények betartása kötelező az új járműtípusok EK-típusjóváhagyása, valamint az új járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése céljából. A 13-H. ENSZ-EGB-előírásban megállapított időpontok helyett a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében megállapított végrehajtási időpontok alkalmazandók.
(4A) A védőeszköznek, ha van ilyen a járműben, teljesítenie kell a 18. sz. ENSZ-EGB-előírás követelményeit.
(4B) Ez a rendelet a 80. sz. ENSZ-EGB-előírás hatályán kívül eső ülésekre vonatkozik.
(7) Az ebbe a kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
(8) Az ebbe a kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezéssel.
(9) A több mint 2 610 kg referenciatömegű és az 1. megjegyzésben leírt lehetőségben nem részesülő járműveknél.
(10) A több mint 2 610 kg referenciatömegű, nem a 715/2007/EK rendelet alapján típusjóváhagyásban részesített járműveknél (amire a gyártó kérése alapján van lehetőség, feltéve, hogy a jármű referenciatömege legfeljebb 2 840 kg).
(9A) Csak akkor alkalmazandó, ha e járműveket a 64. sz. ENSZ-EGB-előírás hatályába tartozó berendezéssel szerelték fel. A 661/2009/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésének megfelelően kötelező az M1 kategóriájú járművekbe abroncsnyomás-ellenőrző rendszert beépíteni.
(12) Csak a csatlakozóval (csatlakozókkal) felszerelt járművekre vonatkozik.
(13) A legfeljebb 2,5 tonna műszakilag megengedett legnagyobb össztömegű járművekre vonatkozik.
(14) Csak olyan járművekre vonatkozik, amelyeken a legalacsonyabb ülés vonatkoztatási pontja („R” pont) legfeljebb 700 mm-rel van a talaj szintje felett.
(15) Csak akkor alkalmazandó, ha a gyártó veszélyes áruk közúti szállítására tervezett járművek EK-típusjóváhagyását kérelmezi.
(16) Csak az N1 kategória I. osztályába tartozó járművekre vonatkozik, a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjában szereplő első táblázatban leírtak szerint.
(17)
(18) A több mint 7 500 kg műszakilag megengedett legnagyobb össztömegű járművekre vonatkozik.
Magyarázó megjegyzések
X Alkalmazandó szabályozási aktus.
Megjegyzés: A kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírások módosítássorozatait a 661/2009/EK rendelet IV. melléklete sorolja fel. Alternatívaként az ezt követően elfogadott módosítássorozatok is megengedettek. A többi lehetőséget lásd az 595/2009/EK rendelet 2. cikkében.

1. függelék

A 22. cikk szerint kis sorozatban gyártott járművek típusjóváhagyására vonatkozó szabályozási aktusok

1. Ez a függelék a kis sorozatban gyártott járművek 2012. november 1-jét követően megadott új EK-típusjóváhagyásaira vonatkozik, kivétel az 54A tétel, amely 2014. november 1-jétől alkalmazandó.

2. A kis sorozatban gyártott járművekre 2012. november 1. előtt megadott EK-típusjóváhagyások érvényessége 2016. október 31-én lejár. Amennyiben az érintett típusjóváhagyásokat nem aktualizálták az e függelékben foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében, a nemzeti hatóságok ezen irányelv 26. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában nem tekintik többé érvényesnek a járművek EK-megfelelőségi nyilatkozatait.

1. táblázat

M1 kategóriájú járművek (1)

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. táblázat

N1 kategóriájú járművek (1)

TételTárgySzabályozási aktusKonkrét kérdésekAlkalmazandóság és egyedi követelmények
1Megengedett zajszint70/157/EGK irányelvA
1AZajszint540/2014/EU rendeletA
2Könnyűgépjárművek kibocsátása (Euro 5 és Euro 6)/információk elérhetősége715/2007/EK rendeletA
a) Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)A járművet olyan fedélzeti diagnosztikai rendszerrel kell felszerelni, amely megfelel a 692/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdésében megállapított követelményeknek. (A fedélzeti diagnosztikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy legalább a motorvezérlő rendszer meghibásodását rögzítse.)
A fedélzeti diagnosztikai rendszer interfészének képesnek kell lennie a szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra.
b) Használatban lévő járművek megfelelőségeN/A
c) Az információk elérhetőségeElegendő, ha a gyártó a járműjavítási és -karbantartási információkhoz biztosít könnyű és gyors hozzáférést.
d) Teljesítménymérés(Amennyiben a járműgyártó más gyártó által előállított motort használ fel)
A motorgyártó által szolgáltatott próbapadi mérési adatok is elfogadhatók, feltéve, hogy a motorvezérlő rendszer (azaz legalább a motorvezérlő egység) azonos.
A motorteljesítmény vizsgálata járműfékpadon is elvégezhető. Számításba kell venni az erőátvitel során bekövetkező teljesítményveszteséget.
3ATűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok)661/2009/EK rendelet
34. sz. ENSZ-EGB-előírás
a) Folyékonytüzelőanyag-tartályokB
b) Beépítés a járműbeB
3BHátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem (RUP)661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-előírás
B
4AHátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja661/2009/EK rendelet
1003/2010/EU rendelet
B
5AKormányberendezés661/2009/EK rendelet
79. sz. ENSZ-EGB-előírás
C
a) Mechanikus rendszerekA 01. módosítássorozattal módosított 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. szakaszának rendelkezései alkalmazandók
A 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 6.2. szakaszában előírt valamennyi vizsgálatot el kell végezni, és a 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 6.1. szakaszának rendelkezéseit alkalmazni kell
b) Összetett elektronikus járművezérlő rendszerA 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 6. mellékletének valamennyi követelménye alkalmazandó
Az ezeknek a követelményeknek való megfelelést csak kijelölt műszaki szolgálatok ellenőrizhetik
6AAjtózárak és ajtórögzítő elemek661/2009/EK rendelet
11. sz. ENSZ-EGB-előírás
C
a) Általános követelmények (a 11. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. szakasza)Valamennyi követelményt teljesíteni kell
a) Működési követelmények (a 3. módosítássorozattal módosított 11. sz. ENSZ-EGB-előírás 6. szakasza)Csak a 6.1.5.4. szakasz és az ajtózárakra vonatkozó 6.3. szakasz követelményeit kell alkalmazni
7AHangjelző berendezések és hangjelzések661/2009/EK rendelet
28. sz. ENSZ-EGB-előírás
a) AlkatrészekX
b) Beépítés a járműbeB
8AKözvetett látást biztosító eszközök és beépítésük661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-előírás
a) AlkatrészekX
b) Beépítés a járműbeB
9AJárművek és pótkocsik fékezése661/2009/EK rendelet
13. sz. ENSZ-EGB-előírás
a) Tervezési és vizsgálati követelményekA
b) Elektronikus menetstabilizáló rendszerElektronikus menetstabilizáló rendszer beépítése nem kötelező. Ha mégis beépítik a járműbe, meg kell felelnie a 13. sz. ENSZ-EGB-előírás követelményeinek
9BSzemélygépjárművek fékezése661/2009/EK rendelet
13-H. ENSZ-EGB-előírás
a) Tervezési és vizsgálati követelményekA
b) Elektronikus menetstabilizáló rendszer és fékasszisztens-rendszerAz elektronikus menetstabilizáló rendszer és a fékasszisztens-rendszer beépítése nem kötelező. Ha mégis beépítik ezeket a járműbe, meg kell felelniük a 13-H. ENSZ-EGB-előírás követelményeinek
10AElektromágneses összeférhetőség661/2009/EK rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-előírás
B
13AGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
116. sz. ENSZ-EGB-előírás
A
A 116. sz. ENSZ-EGB-előírás 8.3.1.1.2. pontja helyett ugyanezen előírás 8.3.1.1.1. pontjának rendelkezései alkalmazhatók, függetlenül az erőátviteli rendszertől
14AA vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén661/2009/EK rendelet
12. sz. ENSZ-EGB-előírás
C
a) Akadállyal szembeni ütközéses vizsgálatEgy vizsgálat kötelező
b) Próbatestet ütköztetnek a kormánykerékhezA kormánykerékbe épített légzsák esetében ez a vizsgálat nem kötelező
c) Vizsgálat fejidommalA kormánykerékbe épített légzsák esetében ez a vizsgálat nem kötelező
15AÜlések, azok rögzítései és fejtámlák661/2009/EK rendelet
17. sz. ENSZ-EGB-előírás
B
17AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
D
17BSebességmérő berendezés és annak beépítése661/2009/EK rendelet
39. sz. ENSZ-EGB-előírás
B
18AHatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám661/2009/EK rendelet
19/2011/EU rendelet
B
19AA biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok661/2009/EK rendelet
14. sz. ENSZ-EGB-előírás
B
20AVilágító- és fényjelző berendezések beépítése gépjárművekbe661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-előírás
B
Az új járműtípusokat a 2008/89/EK irányelv 2. cikkének megfelelően nappali menetjelző lámpákkal kell felszerelni
21AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök661/2009/EK rendelet
3. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
22AGépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái661/2009/EK rendelet
7. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
22BGépjárművek nappali menetjelző lámpái661/2009/EK rendelet
87. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
22CA gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák661/2009/EK rendelet
91. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
23AGépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái661/2009/EK rendelet
6. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
24AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása661/2009/EK rendelet
4. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25AA gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói661/2009/EK rendelet
31. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25BGépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák661/2009/EK rendelet
37. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25CGázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók661/2009/EK rendelet
98. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25DGépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások661/2009/EK rendelet
99. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25EGépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói661/2009/EK rendelet
112. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25FGépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS)661/2009/EK rendelet
123. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
26AGépjárművek első ködfényszórói661/2009/EK rendelet
19. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
27AElvontató berendezések661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
B
28AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái661/2009/EK rendelet
38. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
29AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák661/2009/EK rendelet
23. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
30AGépjárművek parkolólámpái661/2009/EK rendelet
77. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
31ABiztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek661/2009/EK rendelet
16. sz. ENSZ-EGB-előírás
a) AlkatrészekX
b) Beszerelési követelményekB
33AKézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása661/2009/EK rendelet
121. sz. ENSZ-EGB-előírás
A
34ASzélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések661/2009/EK rendelet
672/2010/EU rendelet
N/A
A járművet megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító rendszerrel kell felszerelni
35ASzélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
N/A
A járművet megfelelő szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerrel kell felszerelni
36AFűtési rendszer661/2009/EK rendelet
122. sz. ENSZ-EGB-előírás
C
Fűtési rendszer beépítése nem kötelező
a) Minden fűtési rendszerA 122. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.3. és 6. szakaszában megállapított követelmények alkalmazandók
b) PB-gázzal működő fűtési rendszerekA 122. sz. ENSZ-EGB-előírás 8. mellékletében megállapított követelmények alkalmazandók
41ANehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés595/2009/EK
Rendelet
A
A fedélzeti diagnosztikai rendszerekre és az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó követelmények kivételével
Teljesítménymérés(Amennyiben a járműgyártó más gyártó által előállított motort használ fel)
A motorgyártó által szolgáltatott próbapadi mérési adatok is elfogadhatók, feltéve, hogy a motorvezérlő rendszer (azaz legalább a motorvezérlő egység) azonos.
A motorteljesítmény vizsgálata járműfékpadon is elvégezhető. Számításba kell venni az erőátvitel során bekövetkező teljesítményveszteséget.
43AA felcsapódó víz elleni védőrendszerek661/2009/EK rendelet
109/2011/EU rendelet
B
45ABiztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése661/2009/EK rendelet
43. sz. ENSZ-EGB-előírás
a) AlkatrészekX
b) BeszerelésB
46Gumiabroncsok92/23/EGK irányelvÖsszetevőkX
46AGumiabroncsok felszerelése661/2009/EK rendelet
458/2011/EU rendelet
B
A fokozatos alkalmazás időpontjai a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében meghatározott időpontok
46BGépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai661/2009/EK rendelet
30. sz. ENSZ-EGB-előírás
ÖsszetevőkX
46CHaszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztály) gumiabroncsai661/2009/EK rendelet
54. sz. ENSZ-EGB-előírás
ÖsszetevőkX
46DGumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály)661/2009/EK rendelet
117. sz. ENSZ-EGB-előírás
ÖsszetevőkX
46EIdeiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer661/2009/EK rendelet
64. sz. ENSZ-EGB-előírás
AlkatrészekX
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer beépítéseB
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer beépítése nem kötelező
48Tömegek és méretek97/27/EK irányelvB
48ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
B
A jármű legnagyobb együttes tömegével végzett, emelkedőn való indítási vizsgálatA gyártó kérésére az 1230/2012/EU rendelet 1. melléklete A. részének 5.1. szakaszában leírt, a jármű legnagyobb együttes tömegével végzett, emelkedőn való indítási vizsgálattól el lehet tekinteni
49AHaszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei661/2009/EK rendelet
61. sz. ENSZ-EGB-előírás
C
a) Általános követelményekA 61. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. szakaszában meghatározott követelmények alkalmazandók
b) Különleges követelményekA 61. sz. ENSZ-EGB-előírás 6. szakaszában foglalt követelmények alkalmazandók
50AJárműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-előírás
a) AlkatrészekX
b) BeépítésB
54AUtasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme661/2009/EK rendelet
95. sz. ENSZ-EGB-előírás
CC
Vizsgálat fejidommalA gyártónak megfelelő információkkal el kell látnia a műszaki szolgálatot a próbabábu fejének a jármű szerkezetébe, illetve az oldalsó üvegezésbe (amennyiben az rétegelt üvegből áll) történő esetleges becsapódásával kapcsolatban
Amennyiben valószínű a becsapódás, akkor a 95. sz. ENSZ-EGB-előírás 8. mellékletének 3.1. szakaszában leírt részleges vizsgálatot kell elvégezni a fejidommal, és a 95. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.2.1.1. szakaszában meghatározott kritériumnak is teljesülnie kell
A műszaki szolgálat egyetértésével alternatív megoldásként a 21. sz. ENSZ-EGB-előírás 4. mellékletében leírt vizsgálati eljárást is lehet használni
56Veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek661/2009/EK rendelet
105. sz. ENSZ-EGB-előírás
A
58Gyalogosvédelem78/2009/EK rendeleta) Járművekre vonatkozó műszaki követelményekN/A
b) Elülső védelmi rendszerekX
59Újrafelhasználhatóság2005/64/EK irányelvN/A
Csak az alkatrészek újrafelhasználásáról szóló 7. cikk alkalmazandó
61Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvB
A 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázok 2016. december 31-ig megengedettek
62Hidrogénrendszer79/2009/EK rendeletX
63Általános biztonság661/2009/EK rendeletLásd a IV. melléklet I. részében található, a korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó szabályozási aktusokkal kapcsolatos táblázat lábjegyzetét (1)
67A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
67. sz. ENSZ-EGB-előírás
a) KomponensekX
b) BeszerelésA
68Jármű-riasztórendszerek661/2009/EK rendelet
97. sz. ENSZ-EGB-előírás
a) AlkatrészekX
b) BeépítésB
69Elektromos biztonság661/2009/EK rendelet
100. sz. ENSZ-EGB-előírás
B
70Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
110. sz. ENSZ-EGB-előírás
a) AlkatrészekX
b) BeszerelésA
71Vezetőfülke szilárdsága661/2009/EK rendelet
29. sz. ENSZ-EGB-előírás
C
72e-segélyhívó rendszer(EU) 2015/758 rendeletNem alkalmazandó
(1) A IV. melléklet I. részéhez fűzött magyarázó megjegyzések a 2. táblázatra is vonatkoznak. A 2. táblázatban használt betűjelek ugyanazt jelentik, mint az 1. táblázatban.

2. függelék

A nagy sorozatban harmadik országokban vagy harmadik országok számára gyártott M1 és N1 járműkategóriába tartozó teljes járművek jóváhagyásának a 24. cikk alapján teljesítendő követelményei

0. CÉL

Egy jármű újnak minősül, ha:

a) még nem helyezték forgalomba; vagy

b) az egyedi jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának időpontjától számítva kevesebb mint hat hónappal korábban helyezték forgalomba.

Egy jármű akkor minősül forgalomba helyezettnek, ha állandó, ideiglenes vagy rövid távú közigazgatási engedélyt kapott a közúti forgalomban való részvételre, beleértve az azonosítását és a rendszám kibocsátását ( 61 ).

1. KÖZIGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

1.1. A jármű kategorizálása

A járműveket a II. mellékletben meghatározott kritériumok szerint kell kategorizálni.

Ebből a célból:

a) az ülőhelyek tényleges számát kell figyelembe venni; és

b) a legnagyobb műszakilag megengedett terhelt tömeg a származási országbeli gyártó által meghatározott és a hivatalos dokumentációban szereplő legnagyobb tömeg.

Ha a karosszéria kialakítása miatt a járműkategória nem határozható meg egyszerűen, akkor a II. mellékletben előírt feltételek érvényesek.

1.2. Egyedi jóváhagyás iránti kérelem

a) A kérelmezőnek kérelmet kell benyújtania a jóváhagyási hatósághoz, és ehhez csatolnia kell a jóváhagyási folyamathoz szükséges minden lényeges dokumentumot.

Ha a benyújtott dokumentáció hiányos vagy hamisított, a jóváhagyás iránti kérelmet el kell utasítani.

b) Egy adott járműre egy országban csak egyetlen kérelem nyújtható be.

Egy adott járművön olyan valós jármű értendő, amelynek a járműazonosító száma egyértelműen meg van határozva.

E pont alkalmazásával kapcsolatban a jóváhagyó hatóság előírhatja, hogy a kérelmező írásos kötelezettséget vállaljon arra vonatkozóan, hogy csak egy kérelmet nyújt be egy tagállamban.

Ugyanakkor bármely kérelmező kérelmezhet egyedi jóváhagyást más tagállamokban olyan járműre, amelynek műszaki jellemzői azonosak vagy hasonlóak ahhoz a járműéhez, amelyre egyedi jóváhagyást adtak.

c) Az igénylőlap mintáját és a fájl elrendezését a jóváhagyó hatóság határozza meg.

A megadott adatok csak az I. mellékletben szereplő információk megfelelő köréből állhatnak.

d) A teljesítendő műszaki követelményeket e függelék 4. szakasza tartalmazza.

Ezek a követelmények a kérelem benyújtásának időpontjában gyártott járműtípushoz tartozó új járművekre vonatkozó műszaki követelmények.

e) Az ebben a mellékletében felsorolt egyes szabályozási aktusok által előírt bizonyos vizsgálatok tekintetében a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az elismert nemzetközi szabványok vagy szabályok betartásáról. A szóban forgó nyilatkozatot kizárólag a járműgyártó állíthatja ki.

A "megfelelőségi nyilatkozat" a gyártó szervezetén belüli olyan hivatal vagy osztály által kiállított nyilatkozat, amelyet a vezetőség jogszerűen felhatalmazott arra, hogy a gyártó teljes jogi felelősségét átvállalja egy jármű tervezésének és szerkezetének vonatkozásában.

Azokat a szabályozási aktusokat, amelyek tekintetében az említett nyilatkozatot be kell nyújtani, e függelék 4. szakasza tartalmazza.

Ha egy nyilatkozat bizonytalanságra ad okot, előírhatják, hogy a kérelmező meggyőző bizonyítékot - többek között vizsgálati jegyzőkönyvet - szerezzen be a gyártótól, hogy alátámassza a gyártó nyilatkozatát.

1.3. Egyedi jóváhagyásokkal megbízott műszaki szolgálatok

a) Egyedi jóváhagyásokkal a 41. cikk (3) bekezdésében említett A kategóriájú műszaki szolgálatok bízhatók meg.

b) A 41. cikk (4) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a műszaki szolgálatoknak az alábbi szabványokat kell követniük:

i. EN ISO/IEC 17025:2005, amennyiben a vizsgálatokat saját maguk végzik el;

ii. EN ISO/IEC 17020:2004, amennyiben azt vizsgálják, hogy a jármű teljesíti-e az ezen függelékben szereplő követelményeket.

c) Ha a kérelmező kérésére különleges szakértelmet igénylő különleges vizsgálatokat kell végezni, akkor ezeket egy, a kérelmező által kiválasztott, a Bizottságnak bejelentett műszaki szolgálatnak kell elvégeznie.

Ha például az "A" tagállamban lévő kérelmezővel egyetértésben egy frontális ütközéses vizsgálatot kell elvégezni, akkor a "B" tagállamban kijelölt műszaki szolgálat is elvégezheti a vizsgálatot.

1.4. Vizsgálati jegyzőkönyvek

a) A vizsgálati jegyzőkönyveket az EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány 5.10.2. pontjával összhangban kell megszövegezni.

b) A vizsgálati jegyzőkönyveket az Uniónak a jóváhagyó hatóság által meghatározott valamelyik nyelvén kell megfogalmazni.

Ha az 1.3. pont (c) bekezdése alapján a vizsgálati jegyzőkönyvet más tagállamban készítik el, mint amelyet az egyedi jóváhagyással megbíztak, akkor a jóváhagyó hatóság előírhatja, hogy a kérelmező nyújtsa be a vizsgálati jegyzőkönyv pontos fordítását.

c) A vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgált jármű leírását, beleértve annak egyértelmű azonosítását is. A vizsgálatok eredményei szempontjából jelentős szerepet játszó alkatrészeket ismertetni, azonosító számukat pedig jelenteni kell.

Ilyen alkatrészek lehetnek például a hangtompítók zajméréseknél vagy a motorvezérlő rendszer a kipufogócsőből származó kibocsátások mérésénél.

d) A kérelmező kérésére egy adott járművel kapcsolatos rendszerhez kiadott vizsgálati jegyzőkönyvet akár ugyanazon, akár más kérelmező ismételten benyújthatja egy másik jármű egyedi jóváhagyása céljából.

Ebben az esetben a jóváhagyó hatóságnak biztosítania kell, hogy a jármű műszaki jellemzőit megfelelően megvizsgálják a vizsgálati jegyzőkönyv alapján.

A jármű és a vizsgálati jegyzőkönyvet kísérő dokumentáció vizsgálatának ahhoz a következtetéshez kell vezetnie, hogy az a jármű, amelyhez egyedi jóváhagyást kérelmeznek, a jegyzőkönyvben leírt járművel azonos jellemzőkkel bír.

e) A vizsgálati jegyzőkönyvről csak hitelesített másolatok nyújthatók be.

f) Az 1.4. pont (d) bekezdésében említett vizsgálati jegyzőkönyvek nem tartalmazzák azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket a jármű egyedi jóváhagyásának megadása céljából készítettek el.

1.5.

Az egyedi jóváhagyási folyamat lényege, hogy a műszaki szolgálat minden egyes járművet fizikailag megvizsgál.

Ez alól az elv alól nem adható mentesség.

1.6.

Ha a jóváhagyó hatóság meggyőződik arról, hogy a jármű eleget tesz az ebben a függelékben meghatározott műszaki követelményeknek, és megfelel a kérelmezésben szereplő leírásnak, akkor a 24. cikknek megfelelően meg kell adnia a jóváhagyást.

1.7.

A jóváhagyási bizonyítványt a VI. mellékletben szereplő D mintának megfelelően kell elkészíteni.

1.8.

A jóváhagyó hatóságnak nyilvántartást kell vezetnie a 24. cikk alapján megadott valamennyi jóváhagyásról.

2. MENTESSÉGEK

2.1.

Az egyedi eljárás különleges jellegéből adódóan ezen irányelv alábbi cikkei, valamint a kapcsolódó mellékletek megfelelő rendelkezései alól felmentést kell adni:

a) a 12. cikk a gyártás megfelelőségével kapcsolatos intézkedések vonatkozásában;

b) a 8., 9., 13., 14. és 18. cikk a jármű típus-jóváhagyási eljárása vonatkozásában.

2.2. A járműtípus azonosítása

a) Amilyen mértékben lehetséges, a típusbizonyítványban meg kell nevezni a származási országban megadott típust, változatot és verziót.

b) Ahol megfelelő adatok hiányában nincs lehetőség a típus, a változat és a verzió megnevezésére, megadható a jármű szokásos kereskedelmi neve is.

3. A MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA

A műszaki követelményeknek a 4. szakaszban szereplő jegyzékét rendszeresen felül kell vizsgálni a Genfben, a Járműelőírások Harmonizálása Világfórumon (WP.29) folyó harmonizációs munka eredményeinek és a harmadik országokban zajló jogszabály-alkotási fejleményeknek a figyelembevétele céljából.

4. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

I. rész: Az M1 kategóriába tartozó járművek

TételHivatkozott szabályozási aktusAlternatív követelmények
170/157/EGK irányelv
(Megengedhető zajszint)
Menet közbeni vizsgálat
a) A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ EGB előírás 3. mellékletében említett „A módszer” alapján kell elvégezni.
A határértékek megfelelnek a 70/157/EGK irányelv I. mellékletének 2.1. szakaszában leírtaknak. A megengedett határértékeken felül egy decibel engedélyezett.
b) A próbapályának eleget kell tennie az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 8. mellékletének. Ettől eltérő specifikációjú próbapálya azzal a feltétellel alkalmazható, hogy a műszaki szolgálat korrelációs vizsgálatokat végez. Szükség esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.
c) A szálas anyagokat tartalmazó kipufogórendszereket nem szükséges szabályozni, amint azt az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 5. melléklete előírja.
Álló járművön végzett vizsgálat
A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 3. mellékletének 3.2. szakasza szerint kell elvégezni.
270/220/EGK irányelv
(Kibocsátások)
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) A 70/220/EGK irányelv III. mellékletének megfelelően I. típusú vizsgálatot kell végezni az 5.3.6.2. pontban említett romlási tényezők alkalmazásával. Az alkalmazandó határértékeknek meg kell felelniük a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjában leírtaknak.
b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer megtételét felmutatnia, amint azt a 70/220/EGK irányelv III. mellékletének 3.1.1. szakasza előírja.
c) A vizsgálathoz a 70/220/EGK irányelv IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni.
d) A próbapadot a 70/220/EGK III. melléklete 2. függelékének 3.2. szakaszában meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kell beállítani.
e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz a 70/220/EGK irányelv I. melléklete 5. szakaszának bevezető megjegyzésében említett valamelyik kaliforniai előírásnak.
Párolgási kibocsátások
A benzinüzemű motorral felszerelt járműveket a párolgási kibocsátást korlátozó rendszerrel (pl. aktívszéntartállyal) kell ellátni.
Forgattyúházból származó kibocsátások
A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés meglétét elő kell írni.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni.
A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra.
2a715/2007/EK rendelet
(Könnyűgépjárművek [Euro 5 és 6] kibocsátása/információkhoz való hozzáférés)
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) A 692/2008/EK rendelet III. mellékletének megfelelően I. típusú vizsgálatot kell végezni a 692/2008/EK rendelet VII. mellékletének 1.4. pontjában meghatározott romlási tényezőket alkalmazva. A 715/2007/EK rendelet I. mellékletének I. és II. táblázatában megadott határértékeket kell alkalmazni.
b) A vizsgálathoz nem kötelező olyan járművet használni, amely a 83. sz. ENSZ-EGB-előírás 4. mellékletének 3.1.1. szakasza szerint már 3 000 km-t futott.
c) A vizsgálathoz a 692/2008/EK rendelet IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni.
d) A fékpadot a 83. sz. ENSZ-EGB-előírás 4. mellékletének 3.2. szakaszában meghatározott műszaki előírások szerint kell beállítani.
e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. szakaszában említett kaliforniai előírásoknak.
Párolgási kibocsátás
A benzinüzemű motorokat a párolgási kibocsátásokat korlátozó rendszerrel (pl. aktívszéntartállyal) kell ellátni.
Forgattyúházból származó kibocsátás
A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés meglétét elő kell írni.
Fedélzeti diagnosztika
a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni.
b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer interfészének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatok során alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra.
Füstopacitás
a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek vizsgálatát a 692/2008/EK rendelet IV. mellékletének 2. függelékében említett módszerekkel kell elvégezni.
b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni.
CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás
a) A 692/2008/EK rendelet XII. melléklete szerint vizsgálatot kell végezni.
b) A vizsgálathoz nem kötelező olyan járművet használni, amely a 83. sz. ENSZ-EGB-előírás 4. mellékletének 3.1.1. szakasza szerint már 3 000 km-t futott.
c) Ha a jármű megfelel a Bizottság 692/2008/EK rendelete I. mellékletének 2. szakaszában említett kaliforniai előírásoknak, és ennélfogva nem kell elvégezni a kipufogócsőből származó kibocsátások vizsgálatát, akkor a tagállamoknak a CO2-kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó megjegyzésekben megadott képletek alapján kell kiszámítani.
Információkhoz való hozzáférés
Az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó előírások nem alkalmazandók.
Teljesítménymérés
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, amely tartalmazza a legnagyobb motorteljesítményt kW-ban, valamint az ennek megfelelő percenkénti motorfordulatszámot.
b) Ehelyett az ugyanezen információt tartalmazó kimeneti teljesítménygörbére is lehet hivatkozni.
370/221/EGK irányelv
(Tüzelőanyag-tartályok – hátsó aláfutásgátlók)
Tüzelőanyag-tartályok
a) A tüzelőanyag-tartályoknak az 5.1., 5.2. és 5.12. pontok kivételével meg kell felelniük a 70/221/EGK irányelv I. melléklete 5. szakaszának. Különösen az 5.9. és 5.9.1. pontnak kell eleget tenniük, de csepptesztet nem kell végezni.
b) A PB- vagy sűrítettföldgáz-tartályoknak rendelkezniük kell a 67. számú ENSZ-EGB előírás 01. módosítássorozata vagy a 110. sz. előírás (a) szerinti típusjóváhagyással.
A műanyagból készült tüzelőanyag-tartályokra vonatkozó különleges rendelkezések
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek a járműazonosító számát meg kell adni] tüzelőanyag-tartálya az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— a 70/221/EGK irányelv 6.3. szakasza,
— FMVSS 301 (A tüzelőanyag-rendszer épsége),
— a 34. sz. ENSZ-EGB előírás 5. melléklete.
Hátsó aláfutásgátló
a) A jármű hátsó részét a 70/221/EGK irányelv II. mellékletének 5. szakasza szerint kell kialakítani.
b) E célból elég, ha az 5.2. pont második albekezdésében szereplő követelmények teljesülnek.
470/222/EGK irányelv
(Hátsó rendszámtábla helye)
A rendszámtábla helyének, hajlásszögének, láthatósági szögeinek és helyzetének meg kell felelnie a 70/222/EGK irányelvnek.
570/311/EGK irányelv
(Kormányzási erőkifejtés)
Mechanikai rendszerek
a) A kormányberendezést önbeállónak kell kialakítani. E rendelkezés betartásának ellenőrzésére vizsgálatot kell végezni a 70/311/EGK irányelv I. melléklete 5. szakaszának 5.1.2. és 5.2.1. pontja szerint.
b) A szervokormány-berendezés meghibásodása nem vezethet a jármű feletti uralom teljes elvesztéséhez.
Összetett elektronikus járművezérlő rendszer („drive-by-wire” eszközök)
Összetett elektronikus vezérlőrendszer csak akkor engedélyezett, ha az megfelel a 79. sz. ENSZ-EGB előírás 6. mellékletének.
670/387/EGK irányelv
(Zárszerkezetek és csuklópántok)
a) A záraknak és csuklópántoknak meg kell felelniük a 70/387/EGK irányelv I. melléklete 3.2.1., 3.3.2. és 3.4.1. pontjának.
b) A 3.4.1. pontban meghatározott előírások nem alkalmazandók, ha igazolható a 11. sz. ENSZ-EGB előírás 1. felülvizsgálata 2. módosítása 6.1.5.4. pontjának való megfelelés.
770/388/EGK irányelv
(Hangjelzés)
Alkotóelemek
A 70/388/EGK irányelv értelmében a hangjelző berendezéseket nem szükséges típusjóváhagyásnak alávetni. A 70/388/EGK irányelv I. melléklete 1.1. pontjában előírtak szerint a hangjelző berendezéseknek azonban folyamatos hangjelzést kell kiadniuk.
Beépítés a járműbe
a) El kell végezni a 70/388/EGK irányelv I. mellékletének 2. szakasza szerinti vizsgálatot.
b) A legnagyobb hangnyomásszintnek meg kell felelnie az említett melléklet 2.1.4. pontjának.
82003/97/EK irányelv
(Közvetett látást biztosító eszközök)
Alkotóelemek
a) A járművet el kell látni a 2003/97/EK irányelv III. mellékletének 2. szakaszában előírt visszapillantó tükrökkel.
b) Ezeknek a 2003/97/EK irányelv értelmében nem szükséges típusjóváhagyással rendelkezniük.
c) A tükrök görbületi sugara nem okozhat jelentős képtorzítást. A műszaki szolgálat döntésének megfelelően a görbületi sugarakat a 2003/97/EK irányelv II. mellékletének 1. függelékében leírt módon kell ellenőrizni. A görbületi sugarak nem lehetnek kisebbek a 2003/97/EK irányelv II. mellékletének 3.4. szakaszában előírtaknál.
Felszerelés a járműre
Mérést kell végezni annak érdekében, hogy a látóterek megfeleljenek a 2003/97/EK irányelv III. melléklete 5. szakaszának vagy a 71/127/EGK irányelv III. melléklete 5. szakaszának.
971/320/EGK irányelv
(Fékezés)
Általános rendelkezések
a) A fékrendszert a 71/320/EGK irányelv I. mellékletének 2. szakasza szerint kell kialakítani.
b) A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.
c) A fékrendszer teljesítményének meg kell felelnie a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 2. szakaszában előírtaknak.
d) E célból közúti vizsgálatokat kell végezni olyan útpályán, amelynek a felülete nagy tapadást mutat. A kézifék vizsgálatát 18 %-os lejtésű útszakaszon (lejtő és emelkedő) kell elvégezni.
Csak az alább említett vizsgálatokat kell elvégezni. A járműnek minden esetben teljesen terhelt állapotban kell lennie.
e) A c) pontban említett közúti vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a kérelmező be tudja nyújtani a gyártó nyilatkozatát, amely szerint a jármű megfelel a 13-H sz. ENSZ-EGB előírásnak, beleértve az 5. kiegészítést is, vagy az FMVSS 135 szabványnak.
Üzemi fékrendszer
a) A 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 1.2.2. és 1.2.3. pontjában előírt „0. típusú” vizsgálatot el kell végezni.
b) Ezenkívül a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 1.3. pontjában előírt „I. típusú” vizsgálatot is le kell folytatni.
Rögzítőfék
A vizsgálatot a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 2.1.3. pontja szerint kell elvégezni.
1072/245/EGK irányelv
(Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség))
Alkotóelemek
a) A 72/245/EGK irányelv értelmében az elektromos/elektronikus részegységeket nem szükséges típusjóváhagyásnak alávetni.
b) Az utólag beépített elektromos/elektronikus eszközöknek azonban meg kell felelniük a 72/245/EGK irányelvnek.
Kibocsátott elektromágneses sugárzások
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jármű eleget tesz a 72/245/EGK irányelvnek vagy az alábbi alternatív szabványoknak:
— széles sávú elektromágneses zavarsugárzás: CISPR 12 vagy SAE J551-2,
— keskeny sávú elektromágneses zavarsugárzás: CISPR 12 (külső) vagy 25 (fedélzeti) vagy SAE J551-4 és SAE J1113-41.
Zavartűrési (védettségi) vizsgálatok
A zavartűrési vizsgálatok alól felmentést kell adni.
1172/306/EGK irányelv
(Dízelfüst)
a) A vizsgálatot a 72/306/EGK irányelv III. és IV. mellékletében leírt módszerek alapján kell elvégezni.
Az alkalmazandó határértékeket a 72/306/EGK irányelv V. melléklete tartalmazza.
b) A 72/306/EGK irányelv I. mellékletének 4. szakaszában említett abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni
1274/60/EGK irányelv
(Belső berendezések)
Belső elrendezés
a) Az energiaelnyelési követelmények tekintetében a jármű akkor tesz eleget a 74/60/EGK irányelvnek, ha legalább két elülső légzsákkal rendelkezik, amelyek közül az első a kormánykerékben, a másik pedig a műszerfalban van elhelyezve.
b) Ha a jármű csak egy, a kormánykerékben elhelyezett elülső légzsákkal van felszerelve, akkor a műszerfalnak energiaelnyelő anyagból kell készülnie.
c) A műszaki szolgálat feladata megvizsgálni, hogy a 74/60/EGK irányelv I. mellékletének 5.1–5.7. szakaszában meghatározott zónákban nincsenek-e éles peremek.
Elektromos kezelőszervek
a) Az elektromos ablakemelőket, a tetőablakrendszereket és térelválasztó rendszereket a 74/60/EGK irányelv I. mellékletének 5.8. pontja szerint kell megvizsgálni.
Az említett melléklet 5.8.3. pontjában említett automatikus irányváltó rendszerek eltérhetnek az 5.8.3.1.1. pontban meghatározott követelményektől.
b) Azok az elektromos ablakok, amelyek nem zárhatók be, ha a gyújtás ki van kapcsolva, mentesítést kapnak az automatikus irányváltó rendszerekre vonatkozó követelmények alól.
1374/61/EGK irányelv
(Lopásgátló berendezés és indításgátló)
a) Az illetéktelen használat megakadályozása céljából a járművet el kell látni a következőkkel:
— a 74/61/EGK irányelv IV. mellékletének 2.2. szakaszában meghatározott reteszelőberendezés, és
— a 74/61/EGK irányelv V. melléklete 3. szakaszának és a 4. szakasz, azon belül pedig különösen a 4.1.1. pont lényeges követelményeit teljesítő indításgátló.
b) Amennyiben a fenti a) pont alkalmazásában egy indításgátlót utólagosan építenek be, akkor ennek a 74/61/EKG irányelv vagy a 97. sz. vagy 116. sz. ENSZ-EGB előírás szerint jóváhagyott típusúnak kell lennie.
1474/297/EGK (d) irányelv
(A kormányberendezés viselkedése ütközésnél)
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 74/297/EGK irányelv,
— FMVSS 203 (A vezető ütközés elleni védelme a kormányzásirányítási rendszertől), beleértve az FMVSS 204 szabványt is (A kormánykar hátramozdulása),
— a JSRRV 11. cikke.
b) A kérelmező kérésére a 74/297/EKG irányelv II. melléklete szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is.
A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő hatáskörrel rendelkező európai műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára részletes jelentést kell kiállítani.
1574/408/EGK irányelv
(Ülések szilárdsága – fejtámlák)
Ülések, ülésrögzítések és beállítási rendszerek
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 74/408/EGK irányelv,
— FMVSS 207 (Ülésrendszerek).
Fejtámlák
a) Ha a fenti nyilatkozat az FMVSS 207 szabványon alapul, akkor a fejtámláknak teljesíteniük kell a 74/408/EGK irányelv II. melléklete 3. szakaszának, valamint ugyanazon melléklet I. függeléke 5. szakaszának lényeges követelményeit is.
b) Csak a 74/408/EGK irányelv II. mellékletének 3.10. pontjában, valamint az 5., 6. és 7. szakaszában leírt vizsgálatokat kell elvégezni.
c) Egyéb esetben a kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] megfelel az FMVSS 202a szabvány (Fejtámlák) előírásainak.
1674/483/EGK irányelv
(Kiálló részek)
a) A karosszéria külső felszínének meg kell felelnie a 74/483/EGK irányelv I. mellékletének 5. szakaszában leírt általános követelményeknek.
b) A műszaki szolgálat döntésének megfelelően a 74/483/EGK irányelv I. mellékletének 6.1., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. és 6.11. pontjában említett előírásokat kell ellenőrizni.
1775/443/EGK irányelv
(Sebességmérő – hátrameneti fokozat)
Sebességmérő berendezés
a) A skálának meg kell felelnie a 75/443/EGK irányelv II. melléklete 4.1–4.2.3. pontjának.
b) Ha a műszaki szolgálatnak alapos oka van azt feltételezni, hogy a sebességmérő nincs megfelelő pontossággal kalibrálva, akkor kérheti a 4.3. szakaszban előírt vizsgálatok lefolytatását.
Hátrameneti fokozat
A sebességváltó mechanizmusnak hátrameneti fokozatot is tartalmaznia kell.
1876/114/EGK irányelv
(Hatóságilag előírt táblák)
Járműazonosító szám
a) A járművet egy legalább 8 és legfeljebb 17 karakterből álló járműazonosító számmal kell ellátni. A 17 karakterből álló járműazonosító számnak teljesítenie kell az ISO 3779:1983 és 3780:1983 szabványokban előírt követelményeket.
b) A járműazonosító számot jól látható és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni olyan módon, hogy az ne legyen kitörölhető, és ne károsodjon.
c) Ha nincs járműazonosító szám beütve az alvázba vagy a karosszériába, akkor a tagállam előírhatja annak utólagos elhelyezését a nemzeti törvények alapján. Ebben az esetben az illető tagállam illetékes hatósága felügyeli a műveletet.
Hatóságilag előírt tábla
A járművet el kell látni egy azonosító táblával, amelyet a járműgyártó szerel fel.
A jóváhagyás megadása után további tábla nem igényelhető.
1976/115/EGK irányelv
(Biztonsági övek rögzítői)
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 76/115/EGK irányelv,
— FMVSS 210 (Biztonságiöv-szerelvények rögzítői),
— JSRRV 22-3. cikke.
2076/756/EGK irányelv
(Világító- és fényjelző berendezések beszerelése)
a) A világítóberendezésnek eleget kell tennie a 48. sz. ENSZ-EGB előírás 03. módosítássorozatának, kivéve a 48. sz. előírás 5. és 6. mellékletét.
b) Nem engedélyezhető mentesség a 21–26. és 28–30. bejegyzésekben említett lámpák és jelzőberendezések száma, lényeges konstrukciós jellemzői, az elektromos csatlakozásai és az általuk kibocsátott vagy visszavert fény színe vonatkozásában.
c) Azoknak a lámpáknak és jelzőberendezéseknek, amelyeket a fentiek alapján utólag szerelnek fel, EK-típus-jóváhagyási jelet kell viselniük.
d) Gázkisülő fényforrással ellátott lámpák csak fényszórótisztító berendezés felszerelésével és fényszórómagasság-állító eszközzel együtt engedélyezettek, ahol ez alkalmazható.
e) A fényszóró tompított fényét azon ország törvényileg meghatározott forgalmi irányához kell hozzáigazítani, amelyben a jármű jóváhagyását megadták.
2176/757/EGK irányelv
(Fényvisszaverők)
Ahol szükséges, két további, „EK-jóváhagyási jelet” viselő, fényviszszaverőt kell felszerelni a jármű hátsó részére, összhangban a 48. sz. ENSZ-EGB előírással.
2276/758/EGK irányelv
(Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó jelző- és nappali menetlámpák)
A 76/758/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2376/759/EGK irányelv
(Irányjelző lámpák)
A 76/759/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2476/760/EGK irányelv
(Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák)
A 76/760/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2576/761/EGK irányelv
(Fényszórók (izzókkal))
a) A járműre felszerelt fényszórók fénysugara által keltett világítást a 112. sz. ENSZ-EGB előírás 6. szakasza alapján az aszimmetrikus fényt kibocsátó fényszórók vonatkozásában meg kell vizsgálni. Ebből a célból hivatkozni lehet az említett előírás 5. mellékletében megnevezett tűrésekre.
b) Ugyanez a döntés érvényes értelemszerűen a 98. sz. vagy 123. sz. ENSZ-EGB előírásban megnevezett fényszórók által keltett fényre is.
2676/762/EGK irányelv
(Első ködfényszórók)
A 76/762/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2777/389/EGK irányelv
(Vonóhorgok)
A 77/389/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók.
2877/538/EGK irányelv
(Hátsó ködlámpák)
A 77/389/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2977/539/EGK irányelv
(Tolatólámpák)
A 77/539/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
3077/540/EGK irányelv
(Várakozást jelző lámpák)
A 77/540/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
3177/541/EGK irányelv
(Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek)
Alkotóelemek
a) A 77/541/EGK irányelv értelmében a biztonsági öveknél nem szükséges típusjóváhagyást végezni.
b) Ugyanakkor minden biztonsági övnek azonosító címkét kell viselnie.
c) A címkén szereplő jelzéseknek összhangban kell lenniük a biztonsági övek rögzítőivel kapcsolatos döntéssel (19. bejegyzés).
Beszerelési előírások
a) A járműbe a 77/541/EK irányelv XV. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően kell biztonsági öveket szerelni.
b) Amennyiben a fenti a) pontnak megfelelően a biztonsági öveket pótlólagosan kell felszerelni, akkor ezeknek jóváhagyott típusúaknak kell lenniük, összhangban a 77/541/EKG irányelvvel vagy a 16. sz. ENSZ-EGB előírással.
3277/649/EGK irányelv
(Menetirányú látótér)
a) A vezetőnek a 77/649/EGK irányelv I. melléklete 5.1.3. pontjában meghatározott 180°-os menetirányú látóterében semmilyen akadály nem engedélyezett.
b) A fenti a) ponttól eltérve, az A oszlopok és a 77/649/EGK irányelv I. mellékletének 5.1.3. pontjában felsorolt felszerelések nem minősülnek akadálynak.
c) Az „A oszlopok” száma nem haladhatja meg a kettőt.
3378/316/EGK irányelv
(A kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése)
a) Mindazon szimbólumoknak, beleértve a megfelelő ellenőrző lámpák színét is, amelyeknek a megléte a 78/316/EGK irányelv II. melléklete alapján kötelező, eleget kell tenniük a 78/316/EGK irányelvnek.
b) Amennyiben nem ez a helyzet, a műszaki szolgálat ellenőrzi, hogy a járműre felszerelt szimbólumok, ellenőrző lámpák és kijelzők érthető tájékoztatást adnak-e a vezetőnek a szóban forgó kezelőszervek működéséről.
3478/317/EGK irányelv
(Jég- és páramentesítő)
A járművet megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -páramentesítő eszközökkel kell felszerelni.
Bármely szélvédő-jégmentesítő eszköz „megfelelőnek” minősül, amely legalább eleget tesz a 78/317/EGK irányelv I. melléklete 5.1.1. pontjában leírt feltételeknek.
Bármely szélvédőüveg-páramentesítő eszköz „megfelelőnek” minősül, amely legalább eleget tesz a 78/317/EGK irányelv I. melléklete 5.2.1. pontjában leírt feltételeknek.
3578/318/EGK irányelv
(Szélvédőmosó/-törlő berendezés)
A járművet megfelelő szélvédőmosó/-törlő eszközökkel kell felszerelni.
Bármely szélvédőmosó és -törlő eszköz „megfelelőnek” minősül, amely legalább eleget tesz a 78/318/EGK irányelv I. melléklete 5.1.3. pontjában leírt feltételeknek.
362001/56/EK irányelv
(Fűtésrendszerek)
a) Az utasteret fűtésrendszerrel kell ellátni.
b) Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezéseknek és felszerelésüknek meg kell felelnie a 2001/56/EK irányelv VII. mellékletének. Ezenfelül az égéshő felhasználásával működő PB-fűtőberendezéseknek és a PB-fűtőrendszereknek meg kell felelniük a 2001/56/EK irányelv VIII. függelékében előírt követelményeknek.
c) Az utólag felszerelt további fűtőrendszereknek eleget kell tenniük a 2001/56/EK irányelvben meghatározott követelményeknek.
3778/549/EGK irányelv
(Kerékdobok)
a) A járművet úgy kell kialakítani, hogy a többi közlekedőt megvédje a felvetett kövektől, sártól, jégtől, hótól és víztől, és csökkentse a mozgó kerekekkel való érintkezésből adódó veszélyeket.
b) A műszaki szolgálat ellenőrizheti, hogy a 78/549/EGK irányelv I. mellékletében meghatározott lényeges műszaki követelmények teljesülnek-e.
c) A 78/549/EGK irányelv I. mellékletének 3. szakaszában szereplő előírások nem alkalmazandók.
3878/932/EGK irányelv
(Fejtámlák)
A 78/932/EGK irányelv előírásai nem alkalmazandók.
3980/1268/EGK irányelv
(CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás)
a) El kell végezni a 80/1268/EGK irányelv I. mellékletének 5. szakasza szerinti vizsgálatot.
b) Az említett melléklet 5.1.1. pontjában meghatározott követelmények nem alkalmazandók.
c) Amennyiben a kipufogócsőből származó kibocsátásokkal kapcsolatban nem végeznek vizsgálatot a 2. bejegyzésben említett előírások alapján, akkor a CO2-kibocsátásokat és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó megjegyzésekben meghatározott képlet alapján kell kiszámítani.
412005/55/EK irányelv
(Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz gépjárművek – fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD-k) – füstopacitás)
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) A 2005/55/EK irányelv I. melléklete 6.2. szakaszának megfelelő vizsgálatot kell végezni a 2005/78/EK irányelv II. mellékletének 3.6. pontjában meghatározott romlási tényezők alkalmazásával.
b) A határértékeket a 2005/55/EK irányelv I. mellékletének 1. vagy 2. táblázata tartalmazza.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni.
b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra.
Füstopacitás
a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek vizsgálatát a 2005/55/EK irányelv VI. mellékletében leírt vizsgálati módszerek alapján kell elvégezni.
b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni.
41a595/2009/EK rendelet
Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) – fedélzeti diagnosztika
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) Az 582/2011/EU rendelet III. melléklete szerint vizsgálatot kell végezni az 582/2011/EU rendelet VI. mellékletének 3.6.1. pontjában meghatározott romlási tényezőket alkalmazva.
b) Az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének táblázatában megadott határértékeket kell alkalmazni.
c) A vizsgálathoz az 582/2011/EU rendelet IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni.
CO2-kibocsátás
A CO2-kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást az 582/2011/EU rendelet VIII. melléklete szerint kell meghatározni.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni.
b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer interfészének képesnek kell lennie az 582/2011/EU rendelet X. mellékletében meghatározott külső fedélzeti diagnosztikai kiolvasóval való kommunikálásra.
Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító követelmények
A járművet fel kell szerelni egy olyan rendszerrel, amely az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének megfelelően biztosítja az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését. Az említett melléklet 2.1. pontjában az alternatív típusjóváhagyással kapcsolatban meghatározott rendelkezések is érvényesek.
Teljesítménymérés
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, amely tartalmazza a legnagyobb motorteljesítményt kW-ban, valamint az ennek megfelelő percenkénti motorfordulatszámot.
b) Ehelyett az ugyanezen információt tartalmazó kimeneti teljesítménygörbére is lehet hivatkozni.
4492/21/EGK irányelv
(Tömegek és méretek)
a) A 92/21/EGK irányelv II. mellékletének 3. szakaszában foglalt követelményeket teljesíteni kell.
b) Az a) pontban említett előírások alkalmazása során a figyelembe veendő tömegek a következők:
— a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.6. pontjában meghatározott tömeg menetkész állapotban a műszaki szolgálat által mért módon, és
— terhelt tömegek a jármű gyártója által megadott vagy az adattáblán feltüntetett módon, beleértve a matricákat vagy a kezelési utasításban lévő információkat is. Ezek a tömegek a műszakilag megengedhető legnagyobb terhelt tömegeknek minősülnek.
c) A legfeljebb megengedhető méretek vonatkozásában semmilyen mentesség nem engedélyezhető.
4592/22/EGK irányelv
(Biztonsági üveg)
Alkotóelemek
a) Az üvegeknek edzett vagy rétegelt biztonsági üvegből kell készülnie.
b) Műanyag üvegezés csak a „B” oszlop mögötti helyeken engedélyezett.
c) A 92/22/EGK irányelv értelmében az üvegezést nem szükséges jóváhagyni.
Beszerelés
a) A 43. sz. ENSZ-EGB előírás 21. mellékletében meghatározott beszerelési előírások érvényesek.
b) A szélvédőn és a „B oszlop” előtti üvegeken nem engedélyezettek olyan színezett fóliák, amelyek a rendes fényáteresztést az előírt minimum alá csökkentenék.
4692/23/EGK irányelv
(Gumiabroncsok)
Alkotóelemek
A gumiabroncsoknak EK-típus-jóváhagyási jelet kell viselniük, beleértve az „s” (sound = zaj) szimbólumot is.
Felszerelés
a) A gumiabroncsok méreteinek, terhelhetőségi jelzőszámának és sebességkategóriájának meg kell felelnie a 92/23/EGK irányelv IV. mellékletében foglalt követelményeknek.
b) A gumiabroncs sebességkategória-jelének összhangban kell lennie a jármű legnagyobb tervezett sebességével.
Sebességkorlátozó esetleges megléte nem mentesít e követelmény alkalmazása alól.
c) A b) pont rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából a jármű legnagyobb tervezett sebességét a járműgyártó határozza meg. A műszaki szolgálat ugyanakkor felbecsülheti a jármű legnagyobb tervezett sebességét, figyelembe véve a motor legnagyobb leadott teljesítményét, a legnagyobb percenkénti fordulatszámot és a kinematikus lánccal kapcsolatos adatokat.
5094/20/EK irányelv
(Vonószerkezetek)
Önálló műszaki egységek
a) Az 1 500 kg legnagyobb tömeget meg nem haladó pótkocsik vontatására szolgáló OEM-vonószerkezetekhez a 94/20/EK irányelv értelmében nem szükséges típusjóváhagyás.
A vonószerkezetek akkor minősülnek OEM-berendezésnek, ha a tulajdonosi kézikönyv vagy egy ennek megfelelő, a járműgyártó által a vevő rendelkezésére bocsátott kísérő dokumentum leírja őket.
Ha egy ilyen vonószerkezetet a járművel együtt hagynak jóvá, a típusbizonyítványban megfelelő szöveget kell szerepeltetni, amelynek értelmében a tulajdonos felelős a vontatóra felszerelt vonószerkezet kompatibilitásának biztosításáért.
b) Az a) pontban említettől eltérő, valamint az utólag felszerelt vonószerkezeteknél a 94/20/EK irányelv értelmében típusjóváhagyás szükséges.
Felszerelés a járműre
A műszaki szolgálat megvizsgálja, hogy a vonószerkezetek felszerelése megfelel-e a 94/20/EK irányelv VII. mellékletének.
5396/79/EK irányelv
(Frontális ütközés) (e)
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 96/79/EK irányelv,
— FMVSS 208 (Az utasok ütközés elleni védelme),
— a JSRRV 18. cikke.
b) A kérelmező kérésére a 96/79/EK irányelv II. melléklete szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is.
A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő hatáskörrel rendelkező európai műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára részletes jelentést kell kiállítani.
5496/27/EK irányelv
(Oldalsó ütközés)
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 96/27/EK irányelv,
— FMVSS 214 (Oldalsó ütközés elleni védelem),
— a JSRRV 18. cikke.
b) A kérelmező kérésére a 96/27/EK irányelv II. mellékletének 3. szakasza szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is.
A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő hatáskörrel rendelkező európai műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára részletes jelentést kell kiállítani.
5878/2009/EK rendelet
(Gyalogosvédelem)
Fékasszisztens
A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.
Gyalogosvédelem
A 78/2009/EK rendelet követelményei 2013. január 1-jéig nem alkalmazandók.
Elülső védelmi rendszerek
A járműre felszerelt elülső védelmi rendszereknek azonban a 78/2009/EK rendelet szerinti típusjóváhagyással kell rendelkezniük, és beépítésüknek meg kell felelnie a 78/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. szakaszában meghatározott lényegi követelményeknek.
592005/64/EK irányelv
(Újrafeldolgozhatóság)
A 2005/64/EK irányelv követelményei nem alkalmazandók.
612006/40/EK irányelv
(Légkondicionáló rendszer)
A 2006/40/EK irányelv követelményei 2011. január 1-jétől alkalmazandók.
72(EU) 2015/758 rendelet e-segélyhívó rendszerA rendelet előírásai nem alkalmazandók.

II. rész: Az N1 kategóriába tartozó járművek

TételHivatkozott szabályozási aktusAlternatív követelmények
170/157/EGK irányelv
(Megengedhető zajszint)
Menet közbeni vizsgálat
a) A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 3. mellékletében említett „A módszer” alapján kell elvégezni.
A határértékek megfelelnek a 70/157/EGK irányelv I. mellékletének 2.1. szakaszában leírtaknak. A megengedett határértékeken felül egy decibel engedélyezett.
b) A próbapályának eleget kell tennie az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 8. mellékletének. Ettől eltérő specifikációjú próbapálya azzal a feltétellel alkalmazható, hogy a műszaki szolgálat korrelációs vizsgálatokat végez. Szükség esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.
c) A szálas anyagokat tartalmazó kipufogórendszereket nem szükséges szabályozni, amint azt az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 5. melléklete előírja.
Álló járművön végzett vizsgálat
A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 3. mellékletének 3.2. szakasza szerint kell elvégezni.
270/220/EGK irányelv
(Kibocsátások)
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) A 70/220/EGK irányelv III. mellékletének megfelelően I. típusú vizsgálatot kell végezni az 5.3.6.2. pontban említett romlási tényezők alkalmazásával. Az alkalmazandó határértékeknek meg kell felelniük a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjában leírtaknak.
b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer megtételét felmutatnia, amint azt a 70/220/EGK irányelv III. mellékletének 3.1.1. szakasza előírja.
c) A vizsgálathoz a 70/220/EGK irányelv IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni.
d) A próbapadot a 70/220/EGK irányelv III. melléklete 2. függelékének 3.2. szakaszában meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kell beállítani.
e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz a 70/220/EGK irányelv I. melléklete 5. pontjának bevezető megjegyzésében említett valamelyik kaliforniai előírásnak.
Párolgási kibocsátások
A benzinüzemű motorral felszerelt járműveket a párolgási kibocsátást korlátozó rendszerrel (pl. aktívszéntartállyal) kell ellátni.
Forgattyúházból származó kibocsátások
A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés meglétét elő kell írni.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni.
b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra.
2a715/2007/EK rendelet
(Könnyűgépjárművek [Euro 5 es 6] kibocsátása/információkhoz való hozzáférés)
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) A 692/2008/EK rendelet III. mellékletének megfelelően I. típusú vizsgálatot kell végezni a 692/2008/EK rendelet VII. mellékletének 1.4. pontjában meghatározott romlási tényezőket alkalmazva. A 715/2007/EK rendelet I. mellékletének I. és II. táblázatában megadott határértékeket kell alkalmazni.
b) A vizsgálathoz nem kötelező olyan járművet használni, amely a 83. sz. ENSZ-EGB-előírás 4. mellékletének 3.1.1. szakasza szerint már 3 000 km-t futott.
c) A vizsgálathoz a 692/2008/EK rendelet IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni.
d) A fékpadot a 83. sz. ENSZ-EGB-előírás 4. mellékletének 3.2. szakaszában meghatározott műszaki előírások szerint kell beállítani.
e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. szakaszában említett kaliforniai előírásoknak.
Párolgási kibocsátás
A benzinüzemű motorokat a párolgási kibocsátásokat korlátozó rendszerrel (pl. aktívszéntartállyal) kell ellátni.
Forgattyúházból származó kibocsátás
A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés meglétét elő kell írni.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni.
b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer interfészének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatok során alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra.
Füstopacitás
a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek vizsgálatát a 692/2008/EK rendelet IV. mellékletének 2. függelékében említett módszerekkel kell elvégezni.
b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni.
CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás
a) A 692/2008/EK rendelet XII. melléklete szerint vizsgálatot kell végezni.
b) A vizsgálathoz nem kötelező olyan járművet használni, amely a 83. sz. ENSZ-EGB-előírás 4. mellékletének 3.1.1. szakasza szerint már 3 000 km-t futott.
c) Ha a jármű megfelel a Bizottság 692/2008/EK rendelete I. mellékletének 2. szakaszában említett kaliforniai előírásoknak, és ennélfogva nem kell elvégezni a kipufogócsőből származó kibocsátások vizsgálatát, akkor a tagállamoknak a CO2-kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó megjegyzésekben megadott képletek alapján kell kiszámítani.
Információkhoz való hozzáférés
Az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó előírások nem alkalmazandók.
Teljesítménymérés
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, amely tartalmazza a legnagyobb motorteljesítményt kW-ban, valamint az ennek megfelelő percenkénti fordulatszámot.
b) Ehelyett az ugyanezen információt tartalmazó kimeneti teljesítménygörbére is lehet hivatkozni.
370/221/EGK irányelv
(Tüzelőanyag-tartályok – hátsó aláfutásgátlók)
Tüzelőanyag-tartályok
a) A tüzelőanyag-tartályoknak az 5.1., 5.2. és 5.12. pontok kivételével meg kell felelniük a 70/221/EGK irányelv I. melléklete 5. szakaszának. Különösen az 5.9. és 5.9.1. pontnak kell eleget tenniük, de csepptesztet nem kell végezni.
b) A PB- vagy sűrítettföldgáz-tartályoknak rendelkezniük kell a 67. számú ENSZ-EGB előírás 01. módosítássorozata vagy a 110 (a) sz. előírás szerinti típusjóváhagyással.
A műanyagból készült tüzelőanyag-tartályokra vonatkozó különleges rendelkezések
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek a járműazonosító számát meg kell adni] tüzelőanyag-tartálya az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— a 70/221/EGK irányelv 6.3. szakasza,
— FMVSS 301 (A tüzelőanyag-rendszer épsége),
— a 34. sz. ENSZ-EGB előírás 5. melléklete.
Hátsó aláfutásgátló
a) A jármű hátsó részét a 70/221/EGK irányelv II. mellékletének 5. szakasza szerint kell kialakítani.
b) E célból elégséges, ha az 5.2. pont második albekezdésében szereplő követelmények teljesülnek.
c) Amennyiben a fentieket alkalmazva a hátsó aláfutásgátlót utólag kell felszerelni, akkor annak meg kell felelnie a 70/221/EGK irányelv II. melléklete 5.3. és 5.4. pontjának.
470/222/EGK irányelv
(Hátsó rendszámtábla helye)
A rendszámtábla helyének, hajlásszögének, láthatósági szögeinek és helyzetének meg kell felelnie a 70/222/EGK irányelvnek.
570/311/EGK irányelv
(Kormányzási erőkifejtés)
Mechanikai rendszerek
a) A kormányberendezést önbeállónak kell kialakítani. E rendelkezés betartásának ellenőrzésére vizsgálatot kell végezni a 70/311/EGK irányelv I. melléklete 5.1.2. és 5.2.1. pontja szerint.
b) A szervokormány-berendezés meghibásodása nem vezethet a jármű feletti uralom teljes elvesztéséhez.
Összetett elektronikus járművezérlő rendszer („drive-by-wire” eszközök)
Összetett elektronikus vezérlőrendszer csak akkor engedélyezett, ha az megfelel a 79. sz. ENSZ-EGB előírás 6. mellékletének.
670/387/EGK irányelv
(Zárszerkezetek és csuklópántok)
a) A záraknak és csuklópántoknak meg kell felelniük a 70/387/EGK irányelv I. melléklete 3.2.1., 3.3.2. és 3.4.1. pontjának.
b) A 3.4.1. pontban meghatározott előírások nem alkalmazandók, ha igazolható a 11. sz. ENSZ-EGB előírás 1. felülvizsgálata 2. módosítása 6.1.5.4. pontjának való megfelelés.
770/388/EGK irányelv
(Hangjelzés)
Alkotóelemek
A 70/388/EGK irányelv értelmében a hangjelző berendezéseket nem szükséges típusjóváhagyásnak alávetni. A 70/388/EGK irányelv I. melléklete 1.1. pontjában előírtak szerint a hangjelző berendezéseknek azonban folyamatos hangjelzést kell kiadniuk.
Beépítés a járműbe
a) El kell végezni a 70/388/EGK irányelv I. mellékletének 2. része szerinti vizsgálatot.
b) A legnagyobb hangnyomásszintnek meg kell felelnie az említett melléklet 2. szakasza 2.1.4. pontjának.
82003/97/EK irányelv
(Közvetett látást biztosító eszközök)
Alkotóelemek
a) A járművet el kell látni a 2003/97/EK irányelv III. mellékletének 2. szakaszában előírt visszapillantó tükrökkel.
b) Ezeknek a 2003/97/EK irányelv értelmében nem szükséges típusjóváhagyással rendelkezniük.
c) A tükrök görbületi sugara nem okozhat jelentős képtorzítást. A műszaki szolgálat döntésének megfelelően a görbületi sugarakat a 2003/97/EK irányelv II. mellékletének 1. függelékében leírt módon kell ellenőrizni. A görbületi sugarak nem lehetnek kisebbek a 2003/97/EK irányelv II. mellékletének 3.4. szakaszában előírtaknál.
Felszerelés a járműre
Mérést kell végezni annak érdekében, hogy a látóterek megfeleljenek a 2003/97/EK irányelv III. melléklete 5. szakaszának vagy a 71/127/EGK irányelv III. melléklete 5. szakaszának.
971/320/EGK irányelv
(Fékezés)
Általános rendelkezések
a) A fékrendszert a 71/320/EGK irányelv I. mellékletének 2. szakasza szerint kell kialakítani.
b) A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.
c) A fékrendszer teljesítményének meg kell felelnie a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 2. szakaszában előírtaknak.
d) E célból közúti vizsgálatokat kell végezni olyan útpályán, amelynek a felülete nagy tapadást mutat. A kézifék vizsgálatát 18 %-os lejtésű útszakaszon (lejtő és emelkedő) kell elvégezni.
Csak az alább említett vizsgálatokat kell elvégezni. A járműnek minden esetben teljesen terhelt állapotban kell lennie.
e) A c) pontban említett közúti vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a kérelmező be tudja nyújtani a gyártó nyilatkozatát, amely szerint a jármű megfelel a 13-H sz. ENSZ-EGB előírásnak, beleértve az 5. kiegészítést is, vagy az FMVSS 135 szabványnak.
Üzemi fékrendszer
a) A 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 1.2.2. és 1.2.3. pontjában előírt „0. típusú” vizsgálatot el kell végezni.
b) Ezenkívül a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 1.3. pontjában előírt „I. típusú” vizsgálatot is le kell folytatni.
Rögzítőfék
A vizsgálatot a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 2.1.3. pontja szerint kell elvégezni.
1072/245/EGK irányelv
(Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség))
Alkotóelemek
a) A 72/245/EGK irányelv értelmében az elektromos/elektronikus részegységeket nem szükséges típusjóváhagyásnak alávetni.
b) Az utólag beépített elektromos/elektronikus eszközöknek azonban meg kell felelniük a 72/245/EGK irányelvnek.
Kibocsátott elektromágneses sugárzások
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jármű eleget tesz a 72/245/EGK irányelvnek vagy az alábbi alternatív szabványoknak:
— széles sávú elektromágneses zavarsugárzás: CISPR 12 vagy SAE J551-2,
— keskeny sávú elektromágneses zavarsugárzás: CISPR 12 (külső) vagy 25 (fedélzeti) vagy SAE J551-4 és SAE J1113-41.
Zavartűrési (védettségi) vizsgálatok
A zavartűrési (védettségi) vizsgálatok alól felmentést kell adni.
1172/306/EGK irányelv
(Dízelfüst)
a) A vizsgálatot a 72/306/EGK irányelv III. és IV. mellékletében leírt módszerek alapján kell elvégezni.
Az alkalmazandó határértékeket a 72/306/EGK irányelv V. melléklete tartalmazza.
b) A 72/306/EGK irányelv I. mellékletének 4. szakaszában említett abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni.
1374/61/EGK irányelv
(Lopásgátló berendezés és indításgátló)
a) Az illetéktelen használat megakadályozására a járművet el kell látni a 74/61/EGK irányelv IV. mellékletének 2.2. szakaszában előírt reteszelőberendezéssel.
b) Ha indításgátló be van szerelve, annak meg kell felelnie a 74/61/EGK irányelv V. mellékletének 3. szakaszában szereplő műszaki követelményeknek és a 4. szakasz, azon belül pedig különösen a 4.1.1. pont lényeges követelményeinek.
1474/297/EGK (f) irányelv
(A kormányberendezés viselkedése ütközésnél)
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 74/297/EGK irányelv,
— FMVSS 203 (A vezető ütközés elleni védelme a kormányzásirányítási rendszertől), beleértve az FMVSS 204 szabványt is (A kormánykar hátramozdulása),
— a JSRRV 11. cikke.
b) A kérelmező kérésére a 74/297/EKG irányelv II. melléklete szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is. A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő hatáskörrel rendelkező európai műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára részletes jelentést kell kiállítani.
1574/408/EGK irányelv
Ülések szilárdsága – fejtámlák
Ülések, ülésrögzítések és beállítási rendszerek
Az üléseknek és beállítható rendszereiknek meg kell felelniük a 74/408/EGK irányelv IV. mellékletének.
Fejtámlák
a) A fejtámláknak teljesíteniük kell a 74/408/EGK irányelv II. melléklete 3. szakaszának, valamint ugyanazon melléklet I. függeléke 5. szakaszának lényeges követelményeit.
b) Csak a 74/408/EGK irányelv II. mellékletének 3.10. pontjában és 5., 6. és 7. szakaszában leírt vizsgálatokat kell elvégezni.
1775/443/EGK irányelv
(Sebességmérő – hátrameneti fokozat)
Sebességmérő berendezés
a) A skálának meg kell felelnie a 75/443/EGK irányelv II. melléklete 4.1–4.2.3. pontjainak.
b) Ha a műszaki szolgálatnak alapos oka van azt feltételezni, hogy a sebességmérő nincs megfelelő pontossággal beállítva, akkor kérheti a 4.3. szakaszban előírt vizsgálatok lefolytatását.
Hátrameneti fokozat
A sebességváltó mechanizmusnak hátrameneti fokozatot is tartalmaznia kell.
1876/114/EGK irányelv
(Hatóságilag előírt táblák)
Járműazonosító szám
a) A járművet egy legalább 8 és legfeljebb 17 karakterből álló járműazonosító számmal kell ellátni. A 17 karakterből álló járműazonosító számnak teljesítenie kell az ISO 3779:1983 és 3780:1983 szabványokban előírt követelményeket.
b) A járműazonosító számot jól látható és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni olyan módon, hogy az ne legyen kitörölhető, és ne károsodjon.
c) Ha nincs járműazonosító szám beütve az alvázba vagy a karosszériába, akkor a tagállam előírhatja annak utólagos elhelyezését a nemzeti törvények alapján. Ebben az esetben az illető tagállam illetékes hatósága felügyeli a műveletet.
Hatóságilag előírt tábla
A járművet el kell látni egy azonosító táblával, amelyet a járműgyártó szerel fel.
A jóváhagyás megadása után további tábla nem igényelhető.
1976/115/EGK irányelv
(Biztonsági övek rögzítői)
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 76/115/EGK irányelv,
— FMVSS 210 (Biztonságiöv-szerelvények rögzítői),
— a JSRRV 22-3. cikke.
2076/756/EGK irányelv
(Világító- és fényjelző berendezések beszerelése)
a) A világítóberendezésnek eleget kell tennie a 48. sz. ENSZ-EGB előírás 03. módosítássorozatának, kivéve a 48. sz. előírás 5. és 6. mellékletét.
b) Nem engedélyezhető mentesség a 21–26. és 28–30. bejegyzésekben említett lámpák és jelzőberendezések száma, lényeges konstrukciós jellemzői, az elektromos csatlakozásai és az általuk kibocsátott vagy visszavert fény színe vonatkozásában.
c) Azoknak a lámpáknak és jelzőberendezéseknek, amelyeket a fentiek alapján utólag szerelnek fel, „EK-típus-jóváhagyási jelet” kell viselniük.
d) Gázkisülő fényforrással ellátott lámpák csak fényszórótisztító berendezés felszerelésével és fényszórómagasság-állító eszközzel együtt engedélyezettek, ahol ez alkalmazható.
e) A fényszóró tompított fényét azon ország törvényileg meghatározott forgalmi irányához kell hozzáigazítani, amelyben a jármű jóváhagyását megadták.
2176/757/EGK irányelv
(Fényvisszaverők)
Ahol szükséges, két további, „EK–jóváhagyási jelet” viselő fényviszszaverőt kell felszerelni a jármű hátsó részére, összhangban a 48. sz. ENSZ-EGB előírással.
2272/758/EGK irányelv
(Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó jelző- és nappali menetlámpák)
Az ebben az irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2376/759/EGK irányelv
(Irányjelző lámpák)
A 76/759/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2476/760/EGK irányelv
(Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák)
A 76/760/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2576/761/EGK irányelv
(Fényszórók (izzókkal))
a) A járműre felszerelt fényszórók fénysugara által keltett világítást a 112. sz. ENSZ-EGB előírás 6. szakasza alapján az aszimmetrikus fényt kibocsátó fényszórók vonatkozásában meg kell vizsgálni. Ebből a célból hivatkozni lehet az említett előírás 5. mellékletében megnevezett tűrésekre.
b) Ugyanez a döntés érvényes értelemszerűen a 98. sz. vagy 123. sz. ENSZ-EGB előírásban megnevezett fényszórók által keltett fényre is.
2676/762/EGK irányelv
(Első ködfényszórók)
A 76/762/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2777/389/EGK irányelv
(Vonóhorgok)
A 77/389/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók.
2877/538/EGK irányelv
(Hátsó ködlámpák)
A 77/538/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2977/539/EGK irányelv
(Tolatólámpák)
A 77/539/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
3077/540/EGK irányelv
(Várakozást jelző lámpák)
A 77/540/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
3177/541/EGK irányelv
(Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek)
Alkotóelemek
a) A 77/541/EGK irányelv értelmében a biztonsági öveknél nem szükséges típusjóváhagyást végezni.
b) Ugyanakkor minden biztonsági övnek azonosító címkét kell viselnie.
c) A címkén szereplő jelzéseknek összhangban kell lenniük a biztonsági övek rögzítőivel kapcsolatos döntéssel (19. bejegyzés).
Beszerelési előírások
a) A járműbe a 77/541/EK irányelv XV. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően kell biztonsági öveket szerelni.
b) Amennyiben a fenti a) pontnak megfelelően a biztonsági öveket pótlólagosan kell felszerelni, akkor ezeknek jóváhagyott típusúaknak kell lenniük, összhangban a 77/541/EKG irányelvvel vagy a 16. sz. ENSZ-EGB előírással.
3378/316/EGK irányelv
(A kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése)
a) Mindazon szimbólumoknak, beleértve a megfelelő ellenőrző lámpák színét is, amelyeknek a megléte a 78/316/EGK irányelv II. melléklete alapján kötelező, eleget kell tenniük a 78/316/EGK irányelvnek.
b) Amennyiben nem ez a helyzet, a műszaki szolgálat ellenőrzi, hogy a járműre felszerelt szimbólumok, ellenőrző lámpák és kijelzők érthető tájékoztatást adnak-e a vezetőnek a szóban forgó kezelőszervek működéséről.
3478/317/EGK irányelv
Jég- és páramentesítő
A járművet megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -páramentesítő eszközökkel kell felszerelni.
3578/318/EGK irányelv
Szélvédőmosó/-törlő berendezés
A járművet megfelelő szélvédőmosó/-törlő eszközökkel kell felszerelni.
362001/56/EK irányelv
(Fűtés)
a) Az utasteret fűtési rendszerrel kell ellátni.
b) Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezéseknek és felszerelésüknek meg kell felelnie a 2001/56/EK irányelv VII. mellékletének. Ezenfelül az égéshő felhasználásával működő PB-fűtőberendezéseknek és a PB-fűtőrendszereknek meg kell felelniük a 2001/56/EK irányelv VIII. mellékletében előírt követelményeknek.
c) Az utólag felszerelt további fűtőrendszereknek eleget kell tenniük a 2001/56/EK irányelvben meghatározott követelményeknek.
3980/1268/EGK irányelv
(CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás)
a) El kell végezni a 80/1268/EGK irányelv I. mellékletének 5. szakasza szerinti vizsgálatot.
b) Az említett melléklet 5.1.1. pontjában meghatározott követelmények nem alkalmazandók.
c) Amennyiben a kipufogócsőből származó kibocsátásokkal kapcsolatban nem végeznek vizsgálatot a 2. bejegyzésben említett előírások alapján, akkor a CO2-kibocsátásokat és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó megjegyzésekben meghatározott képlet alapján kell kiszámítani.
412005/55/EK irányelv
(Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz gépjárművek – fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD-k) – füstopacitás)
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) A 2005/55/EK irányelv I. melléklete 6.2. szakaszának megfelelő vizsgálatot kell végezni a 2005/78/EK irányelv II. mellékletének 3.6. pontjában meghatározott romlási tényezők alkalmazásával.
b) A határértékeket a 2005/55/EK irányelv I. mellékletének 1. vagy 2. táblázata tartalmazza.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni.
b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra.
Füstopacitás
a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek vizsgálatát a 2005/55/EK irányelv VI. mellékletében leírt vizsgálati módszerek alapján kell elvégezni.
b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni.
41a595/2009/EK rendelet
Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) – fedélzeti diagnosztika
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) Az 582/2011/EU rendelet III. melléklete szerint vizsgálatot kell végezni az 582/2011/EU rendelet VI. mellékletének 3.6.1. pontjában meghatározott romlási tényezőket alkalmazva.
b) Az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének táblázatában megadott határértékeket kell alkalmazni.
c) A vizsgálathoz az 582/2011/EU rendelet IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni.
CO2-kibocsátás
A CO2-kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást az 582/2011/EU rendelet VIII. melléklete szerint kell meghatározni.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni.
b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer interfészének képesnek kell lennie az 582/2011/EU rendelet X. mellékletében meghatározott külső fedélzeti diagnosztikai kiolvasóval való kommunikálásra.
Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító követelmények
A járművet fel kell szerelni egy olyan rendszerrel, amely az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének megfelelően biztosítja az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését. Az említett melléklet 2.1. pontjában az alternatív típusjóváhagyással kapcsolatban meghatározott rendelkezések is érvényesek.
Teljesítménymérés
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, amely tartalmazza a legnagyobb motorteljesítményt kW-ban, valamint az ennek megfelelő percenkénti fordulatszámot.
b) Ehelyett az ugyanezen információt tartalmazó kimeneti teljesítménygörbére is lehet hivatkozni.
4592/22/EGK irányelv
(Biztonsági üveg)
Alkotóelemek
a) Az üvegeknek edzett vagy rétegelt biztonsági üvegből kell készülnie.
b) Műanyag üvegezés csak a „B” oszlop mögötti helyeken engedélyezett.
c) A 92/22/EGK irányelv értelmében az üvegezést nem szükséges jóváhagyni.
Beszerelés
a) A 43. sz. ENSZ-EGB előírás 21. mellékletében meghatározott beszerelési előírások érvényesek.
b) A szélvédőn és a „B” oszlop előtti üvegeken nem engedélyezettek olyan színezett fóliák, amelyek a rendes fényáteresztést az előírt minimum alá csökkentenék.
4692/23/EGK irányelv
(Gumiabroncsok)
Alkotóelemek
A gumiabroncsoknak „EK-típus-jóváhagyási” jelet kell viselniük, beleértve az „s” (sound = zaj) szimbólumot is.
Felszerelés
a) A gumiabroncsok méreteinek, terhelhetőségi jelzőszámának és sebességkategóriájának meg kell felelnie a 92/23/EGK irányelv IV. mellékletében foglalt követelményeknek.
b) A gumiabroncs sebességkategória-jelének összhangban kell lennie a jármű legnagyobb tervezett sebességével.
c) Sebességkorlátozó esetleges megléte nem mentesít e követelmény alkalmazása alól.
d) A b) pont rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából a jármű legnagyobb tervezett sebességét a járműgyártó határozza meg. A műszaki szolgálat ugyanakkor felbecsülheti a jármű legnagyobb tervezett sebességét, figyelembe véve a motor legnagyobb leadott teljesítményét, a legnagyobb percenkénti fordulatszámot és a kinematikus lánccal kapcsolatos adatokat.
4897/27/EK irányelv
(Tömegek és méretek)
a) A 97/27/EK irányelv I. mellékletének lényeges követelményeit teljesíteni kell.
Az említett melléklet 7.8.3., 7.9. és 7.10. pontjában meghatározott követelmények ugyanakkor nem alkalmazandók.
b) A fenti a) pontban említett előírások alkalmazása szempontjából a figyelembe veendő tömegek a következők:
— a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.6. pontjában meghatározott tömeg menetkész állapotban a műszaki szolgálat által mért módon, és
— a legnagyobb terhelt tömegek a jármű gyártója által megadott vagy az adattáblán feltüntetett módon, beleértve a matricákat vagy a kezelési utasításban lévő információkat is. Ezek a tömegek a műszakilag megengedhető legnagyobb terhelt tömegeknek minősülnek.
c) Nem megengedettek a kérelmező által végzett olyan műszaki változtatások – például a gumiabroncsok alacsonyabb terhelhetőségi jelzőszámú gumiabroncsokra való lecserélése –, amelyeket a jármű legnagyobb megengedett terhelt tömegének 3,5 tonnára vagy kevesebbre csökkentése érdekében azért hajtanak végre, hogy a jármű egyedi jóváhagyást kapjon.
d) A legfeljebb megengedhető méretek vonatkozásában semmilyen mentesség nem engedélyezhető.
4992/114/EGK irányelv
(Vezetőfülke kiálló részei)
a) A 92/114/EGK irányelv I. mellékletének 6. szakasza értelmében teljesíteni kell a 74/483/EGK irányelv I. mellékletének 5. szakaszában foglalt általános követelményeket.
b) A műszaki szolgálat döntésének megfelelően a 74/483/EGK irányelv I. mellékletének 6.1., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. és 6.11. pontjában szereplő előírásokat teljesíteni kell.
5094/20/EK irányelv
(Vonószerkezetek)
Önálló műszaki egységek
a) Az 1 500 kg legnagyobb tömeget meg nem haladó pótkocsik vontatására szolgáló OEM-vonószerkezetekhez a 94/20/EK irányelv értelmében nem szükséges típusjóváhagyás.
b) A vonószerkezetek akkor minősülnek OEM-berendezésnek, ha a tulajdonosi kézikönyv vagy egy ennek megfelelő, a jármű gyártója által a vevő rendelkezésére bocsátott kísérő dokumentum leírja őket.
c) Ha egy ilyen vonószerkezetet a járművel együtt hagynak jóvá, a típusbizonyítványban megfelelő szöveget kell szerepeltetni, amelynek értelmében a tulajdonos felelős a vontatóra felszerelt vonószerkezet kompatibilitásának biztosításáért.
d) Az a) pontban említettől eltérő, valamint az utólag felszerelt vonószerkezeteknél a 94/20/EGK irányelv értelmében típusjóváhagyás szükséges.
Felszerelés a járműre
A műszaki szolgálat megvizsgálja, hogy a vonószerkezetek felszerelése megfelel-e a 94/20/EK irányelv VII. mellékletének.
5496/27/EK irányelv
(Oldalsó ütközés)
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 96/27/EK irányelv,
— FMVSS 214 (Oldalsó ütközés elleni védelem),
— a JSRRV 18. cikke.
b) A kérelmező kérésére a 96/27/EK irányelv II. mellékletének 3. szakasza szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is.
c) A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő hatáskörrel rendelkező európai műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára részletes jelentést kell kiállítani.
5698/91/EK irányelv
Veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló járművek
A veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló járműveknek meg kell felelniük a 94/55/EK irányelvnek.
5878/2009/EK rendelet
(Gyalogosvédelem)
Fékasszisztens
A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.
Gyalogosvédelem
2018. február 24-ig a 78/2009/EK rendelet követelményei a 2 500 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű járművekre nem vonatkoznak, 2019. augusztus 24-ig pedig a 2 500 kg-ot meghaladó legnagyobb tömegű járművekre nem vonatkoznak.
Elülső védelmi rendszerek
A járműre felszerelt elülső védelmi rendszerek típusjóváhagyását azonban a 78/2009/EK rendelet szerint kell végezni; felszerelésüknek meg kell felelnie a 78/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. szakaszában meghatározott alapvető követelményeknek.
592005/64/EK irányelv
(Újrafeldolgozhatóság)
A 2005/64/EK irányelv követelményei nem alkalmazandók.
612006/40/EK irányelv
(Légkondicionáló rendszer)
A 2006/40/EK irányelv követelményeit alkalmazni kell.
72(EU) 2015/758 rendelet e-segélyhívó rendszerA rendelet előírásai nem alkalmazandók.

II. RÉSZ

Az I. részben említett irányelvek vagy rendeletek alternatívájaként elismert ENSZ-EGB-előírások felsorolása

Amennyiben az I. részben szereplő táblázatban említett külön irányelvre vagy rendeletre hivatkoznak, a 0. számú ENSZ-előírás ( 62 ) alapján kibocsátott, az alábbi ENSZ-előírások közül a megfelelő értelmében kiadott jóváhagyást is magában foglaló univerzális nemzetközi egészjárműtípus-jóváhagyás vagy a következő olyan ENSZ-előírások értelmében kiadott jóváhagyás, amelyekhez az Unió az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának "felülvizsgált 1958. évi megállapodása" szerződő feleként a 97/836/EK tanácsi határozattal ( 63 ), illetve az említett határozat 3. cikkének (3) bekezdésében említett ezt követő tanácsi határozatokkal csatlakozott, az adott külön irányelv vagy rendelet értelmében megadott EK-típusjóváhagyással egyenértékűnek tekintendő.

Az alábbiakban felsorolt ENSZ-EGB-előírások ( 64 ) bármely további módosítása egyenértékűnek tekintendő, a 97/836/EK határozat 4. cikke (2) bekezdésében említett közösségi határozatra is figyelemmel.

TárgyENSZ-előírásMódosítássorozat
1 ()Megengedett zajszint51.
59.
02
01
1aMegengedett zajszint (nem terjed ki az AVAS-ra és a cserehangtompítókra)51.03
Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer (AVAS)138.01
Csere-hangtompítórendszerek59.02
58.Gyalogosvédelem (nem terjed ki a fékasszisztensrendszerre és az elülső védelmi rendszerre)127.00
Fékasszisztensrendszer139.00
59 ()Újrafelhasználhatóság133.00
62 ()Hidrogéntároló rendszerek134.00
65.Fejlett vészfékező rendszer131.01
66.Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer130.00
(1) Az e táblázatban szereplő bejegyzések számozása az I. részben szereplő táblázatban alkalmazott számozást követi.
(2) A 2005/64/EK irányelv I. mellékletében megállapított követelmények alkalmazandók.
(3) A hidrogéntároló rendszerek és minden záróberendezés (minden egyes alkotórész) típusjóváhagyása kötelező; a típusjóváhagyás nem terjed ki a 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó alkotórészek anyagára vonatkozó előírásokra.
Megjegyzés: A beépítésre vonatkozóan külön irányelvben vagy rendeletben megállapított követelmények az ENSZ-előírások alapján jóváhagyott alkatrészekre és önálló műszaki egységekre is alkalmazandók.

V. MELLÉKLET

EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

0. Célkitűzések és hatály

0.1. Ez a melléklet meghatározza a jármű-típusjóváhagyás - a 9. cikk rendelkezéseivel összhangban történő - megfelelő lebonyolításának eljárásait.

0.2. Továbbá tartalmazza az alábbiakat:

a) a nemzetközi szabványok listája, amelyeket a műszaki szolgálatok 41. cikkel összhangban történő kijelölésénél kell figyelembe venni;

b) a műszaki szolgálatok szakértelmének 42. cikkel összhangban történő elbírálása során követendő eljárás leírása;

c) a műszaki szolgálatok vizsgálati jegyzőkönyveinek készítésére vonatkozó általános előírások.

1. Típus-jóváhagyási folyamat

Jármű-típusjóváhagyás iránti kérelem átvételekor a jóváhagyó hatóság:

a) igazolja, hogy valamennyi, a jármű-típusjóváhagyásban alkalmazandó szabályozási aktus értelmében kiadott EK-típusbizonyítvány a gépjárműtípusnak, valamint az előírt követelményeknek megfelel;

b) ellenőrzi a dokumentációra történő hivatkozás alapján, hogy a jármű adatközlő lapjának I. részében szereplő járműelőírások és adatok megtalálhatók az információs csomagokban és az EK-típusbizonyítványokban a vonatkozó szabályozási aktusok tekintetében;

c) amennyiben az adatközlő lap I. részében szereplő valamely adat száma nincs megadva valamelyik szabályozási aktus információs csomagjában, úgy megvizsgálja, hogy az adott rész vagy jellemző megfelel-e az adatközlő mappában megadott adatoknak;

d) megvizsgálja a jármű részeit és rendszereit a jóváhagyandó típusból kiválasztott járműmintán, vagy gondoskodik azok megvizsgálásáról annak ellenőrzése céljából, hogy a járműv(ek)et a hitelesített információs csomagban megadott vonatkozó adatokkal összhangban építették-e a vonatkozó EK-típusbizonyítványok tekintetében;

e) ellenőrzi adott esetben az önálló műszaki egységek tekintetében azok felszerelését, vagy az ellenőrzésről gondoskodik;

f) a IV. melléklet I. részének (1) és (2) lábjegyzetében előírt berendezések megléte tekintetében adott esetben elvégzi vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket;

g) a IV. melléklet I. részének (5) lábjegyzetében meghatározott előírások teljesülését biztosítandó elvégzi, vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket.

2. Műszaki előírások kombinációja

A vizsgálandó járművek számának elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy a típusjóváhagyásra váró különböző kombinációk megfelelő ellenőrzése lehetővé váljék az alábbi feltételek szerint:

Műszaki előírásokJármű-kategória
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
MotorXXXXXX
Sebességváltó-szekrényXXXXXX
Tengelyek számaXXXXXXXXX
Hajtott tengelyek (száma, helye, kölcsönös kapcsolata)XXXXXX
Kormányzott tengelyek (száma és helye)XXXXXXXXXX
Felépítmény jellegeXXXXXXXXXX
Ajtók számaXXXXXXXXXX
Bal- vagy jobbkormányosXXXXXX
Ülések számaXXXXXX
A felszereltség szintjeXXXXXX

3. Különleges rendelkezések

Amennyiben nem áll rendelkezésre típusbizonyítvány a vonatkozó szabályozási aktusok bármelyikére, úgy a jóváhagyó hatóság:

a) kezdeményezi a vonatkozó valamennyi szabályozási aktus által előírt szükséges vizsgálatokat és ellenőrzéseket;

b) megvizsgálja, hogy a jármű megfelel-e az adatközlő mappájában szereplő jellemzőinek, és teljesíti-e a vonatkozó valamennyi szabályozási aktus által meghatározott műszaki követelményeket;

c) ellenőrzi adott esetben az önálló műszaki egységek tekintetében azok felszerelését, vagy az ellenőrzésről gondoskodik;

d) a IV. melléklet I. részének (1) és (2) lábjegyzetében előírt berendezések megléte tekintetében adott esetben elvégzi vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket;

e) a IV. melléklet I. részének (5) lábjegyzetében meghatározott előírások teljesülését biztosítandó elvégzi, vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket.

1. függelék

Szabványok, melyeknek a 41. cikkben említett jogalanyoknak meg kell felelniük

1.

A típus-jóváhagyási vizsgálathoz kapcsolódó tevékenység az ezen irányelv IV. mellékletében felsorolt szabályozási aktusokkal összhangban végzendő:

1.1. "A" kategória (saját létesítményben végzett vizsgálatok):

EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei.

A szabályozási aktusok által előírt vizsgálatokat az "A" kategóriára kijelölt műszaki szolgálat végezheti, illetve felügyelheti a gyártó vagy harmadik fél létesítményében.

1.2. "B" kategória (gyártó vagy harmadik fél létesítményében végzett vizsgálatok felügyelete):

EN ISO/IEC 17020:2004 az ellenőrzéseket végző különféle típusú testületek működésének általános feltételeiről.

A gyártó vagy harmadik fél létesítményében végzett vizsgálat lebonyolítása, illetve felügyelete előtt a műszaki szolgálat kötelessége annak ellenőrzése, hogy a vizsgálati körülmények és mérőműszerek megfeleljenek az 1.1. pontban említett szabványban található vonatkozó követelményeknek.

2. A gyártásmegfelelőséghez kapcsolódó tevékenységek

2.1. "C" kategória (a kezdeti értékelésre vonatkozó eljárás, valamint a gyártó minőség-ellenőrzési rendszerére vonatkozó vizsgálatok felügyeleti ellenőrzése):

EN ISO/IEC 17021:2006 Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények.

2.2. "D" kategória (gyártmányminták ellenőrzése vagy vizsgálata, illetve felügyelete):

EN ISO/IEC 17020:2004 az ellenőrzést végző különféle típusú testületek működésének általános feltételeiről.

2. függelék

A műszaki szolgálatok értékelésére vonatkozó eljárás

1. A függelék célja

1.1. Ez a függelék meghatározza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően a 42. cikkben említett illetékes hatóság lefolytatja a műszaki szolgálatok értékelésére vonatkozó eljárást.

1.2. Ezek a követelmények értelemszerűen valamennyi műszaki szolgálatra vonatkoznak, függetlenül azok jogi státusától (műszaki szolgálatként működő független szervezet, gyártó vagy jóváhagyó hatóság).

2. Értékelési elvek

Az értékelés jellemzően néhány alapelven nyugszik:

- függetlenség, amely a következtetések pártatlanságának és objektivitásának alapját képezi,

- bizonyítékokon alapuló megközelítés, amely biztosítja a következtetések megbízhatóságát és reprodukálhatóságát.

Az auditorok részéről elengedhetetlen a megbízhatóság és feddhetetlenség. A titoktartást és a diszkréciót is szem előtt kell tartaniuk.

Az eredményeket és következtetéseket hitelesen és pontosan kell jelenteniük.

3. Az auditorok szakismereteire vonatkozó követelmények

3.1. Értékelést kizárólag olyan auditorok végezhetnek, akik rendelkeznek az ehhez szükséges műszaki és adminisztratív ismeretekkel is.

3.2. Követelmény továbbá, hogy úgy lehet valaki auditor, ha már részesült a kifejezetten az értékelési tevékenységre irányuló képzésben. Ezenkívül rendelkezni kell azon adott műszaki területet érintő különleges ismeretekkel, amely területen a műszaki szolgálat a tevékenységét végzi.

3.3. E függelék 3.1. és 3.2. pontjainak sérelme nélkül a 42. cikkben említett értékelés olyan auditorok által végzendő, akik függetlenek az értékelés tárgyát képező tevékenységektől.

4. A kijelölés iránti kérelem

4.1. A kérelmező műszaki szolgálat szabályszerűen meghatalmazott képviselőjének az illetékes hatósághoz hivatalos kérelmet kell benyújtania, amely a következőket tartalmazza:

a) a műszaki szolgálat általános jellemzői, beleértve a társasági entitást, nevet, címet, jogi státust, valamint a technikai erőforrásokat;

b) a vizsgálatért felelős személyek és a vezetőség részletes ismertetése, beleértve önéletrajzukat is, képzettség és szakmai ismeretek szempontjából is;

c) a fentieken túl a virtuális vizsgálati módszereket alkalmazó műszaki szolgálatoknak igazolniuk kell, hogy képesek számítógéppel támogatott (Computer-Aided-x) környezetben dolgozni;

d) általános tájékoztatás a műszaki szolgálatra vonatkozóan, azaz annak tevékenységei, adott esetben valamely nagyobb társasággal fennálló kapcsolata, valamint a kijelölés hatálya alá tartozó valamennyi létesített telephely címe vonatkozásában;

e) beleegyezés a kijelölés követelményeinek, illetve a műszaki szolgálat egyéb kötelezettségeinek a teljesítésébe az érintett irányelvekben meghatározottak szerint;

f) azon megfelelőségértékelési szolgáltatások leírása, amelyeket a műszaki szolgálat a vonatkozó szabályozási aktusok keretében vállal, valamint azoknak a szabályozási aktusoknak a listája, amelyekre vonatkozóan a műszaki szolgálat a kijelölést kéri, beleértve adott esetben a képességekre vonatkozó korlátokat;

g) a műszaki szolgálat minőségirányítási kézikönyvének egy példánya.

4.2. A műszaki szolgálat által szolgáltatott információk helytállóságát az illetékes hatóság felülvizsgálja.

5. A források felülvizsgálata

Az illetékes hatóság felülvizsgálja, hogy képes-e elvégezni a műszaki szolgálat értékelését a saját politikája, hatásköre, a megfelelő auditorok és szakértők rendelkezésre állása tekintetében.

6. Az értékelés alvállalkozásba adása

6.1. Az illetékes hatóság alvállalkozásban rábízhatja az értékelés egyes részeit egy másik kijelölő hatóságra, vagy segítséget kérhet más illetékes hatóság műszaki szakértőitől. Az alvállalkozók és szakértők felkérése attól függ, hogy a műszaki szolgálat elfogadja-e őket.

6.2. A műszaki szolgálat teljes értékeléséhez az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie a megfelelő hatállyal rendelkező akkreditációs tanúsítványokat.

7. Az értékelés előkészítése

7.1. Az illetékes hatóság hivatalosan kijelöl egy értékelő csoportot. A hatóság gondoskodik arról, hogy az egyes kijelölésekhez szükséges megfelelő szintű szakértelem rendelkezésre álljon. A csoport különösképpen:

a) rendelkezzen azon különleges terület megfelelő ismeretével, amelyre vonatkozóan a kijelölést kérik; és

b) kellő hozzáértéssel rendelkezzen ahhoz, hogy megbízható értékelést készítsen a műszaki szolgálatnak a kijelölés hatálya alá tartozó szakértelmére vonatkozóan.

7.2. Az illetékes hatóság pontosan meghatározza az értékelő csoport által elvégzendő feladatokat. Az értékelő csoport feladata a kérelmező műszaki szolgálattól begyűjtött dokumentumok felülvizsgálata, illetve a helyszíni értékelés.

7.3. Az illetékes hatóság megállapodik az értékelés időpontjáról és ütemezéséről a műszaki szolgálattal és a kijelölt értékelő csoporttal. Mindazonáltal az továbbra is az illetékes hatóság feladata, hogy olyan időpont kiválasztására törekedjék, amely megfelel az ellenőrzési és újraértékelési tervnek.

7.4. Az illetékes hatóság gondoskodik arról, hogy az értékelő csoport megkapja a kritériumokat tartalmazó megfelelő dokumentumokat, a korábbi értékelésekről szóló feljegyzéseket, illetve a műszaki szolgálat idevágó dokumentumait és feljegyzéseit.

8. Helyszíni értékelés

A műszaki szolgálat értékelését az értékelő csoport a műszaki szolgálat azon telephelyén végzi, ahol a műszaki szolgálat egy vagy több kulcsfontosságú tevékenysége zajlik, adott esetben pedig további olyan kiválasztott helyszíneken is ellenőrzést kell folytatni, ahol még a műszaki szolgálat működik.

9. Az eredmények elemzése és az értékelő jelentés

9.1. Az értékelő csoportnak elemeznie kell valamennyi lényeges információt és bizonyítékot, melyet a dokumentumok és a jelentések felülvizsgálata, illetve a helyszíni értékelés során összegyűjtött. Az elemzésnek elégséges alapot kell nyújtania ahhoz, hogy a csoport meg tudja állapítani a műszaki szolgálat szakértelmét és a kijelölési követelményeknek való megfelelőségét.

9.2. Az illetékes hatóság jelentési eljárásának biztosítania kell a következő követelmények teljesülését.

9.2.1. Az értékelő csoportnak megbeszélést kell folytatnia a műszaki szolgálattal a telephelyről való távozást megelőzően. E megbeszélés során az értékelő csoport írásbeli és/vagy szóbeli jelentéssel szolgál az elemzés eredményeiről. A műszaki szolgálat számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kérdéseket tegyen fel az eredményekkel - adott esetben ideértve a megfelelőség hiányát is -, illetve az eredmények alapjául szolgáló információkkal kapcsolatban.

9.2.2. A műszaki szolgálatot az értékelés eredményére vonatkozó írásbeli jelentésről azonnal tájékoztatni kell. Az értékelő jelentésnek tartalmaznia kell a szakértelemre és a megfelelőségre vonatkozó észrevételeket, és meg kell állapítania azokat a megfelelőségi hiányokat - ha vannak ilyenek -, amelyeket a kijelölés követelményeinek való megfeleléshez orvosolni kell.

9.2.3. A műszaki szolgálatot fel kell kérni, hogy válaszoljon az értékelő jelentésre, és mutassa be azokat a már meghozott vagy meghatározott időn belül meghozandó intézkedéseket, melyek a megfelelőség meghatározott hiányának orvoslását célozzák.

9.3. Az illetékes hatóságnak biztosítania kell a műszaki szolgálat által a megfelelőség hiányának orvoslására adott válaszok felülvizsgálatát annak megállapítására, hogy az intézkedések valóban elegendőek és hatékonyak-e. Amennyiben vélekedésük szerint a műszaki szolgálat válaszai nem kielégítőek, úgy további információt kell kérni. Kérhetők továbbá bizonyítékok a meghozott intézkedések hatékony végrehajtására vonatkozóan, vagy egy újabb értékelés is végezhető a korrekciós intézkedések hatékony végrehajtásának ellenőrzése érdekében.

9.4. Az értékelő jelentésnek tartalmaznia kel legalább a következőket:

a) a műszaki szolgálat egyértelmű azonosítása;

b) a helyszíni értékelés időpontja(i);

c) az értékelést végző auditor(ok) és/vagy szakértők neve;

d) az értékelésbe bevont valamennyi telephely egyértelmű azonosítása;

e) az értékelés tárgyát képező, javasolt kijelölés hatálya;

f) nyilatkozat arról, hogy a műszaki szolgálat a szakértelmébe vetett bizalom érdekében, teljesítve a kijelölés követelményeit, megfelelő belső szervezeti renddel és eljárásokkal rendelkezik;

g) a megfelelőség hiányát orvosló megoldásokra vonatkozó információk;

h) ajánlás arra vonatkozóan, hogy a kérelmező műszaki szolgálatként való kinevezése vagy megerősítése megtörténjék-e, és ha igen, akkor a kijelölés hatálya.

10. Kijelölés/a kijelölés megerősítése

10.1. A jóváhagyó hatóság a jelentés(ek) és bármely idevágó információ alapján haladéktalanul dönt arról, hogy a kijelölést megadja, megerősíti vagy meghosszabbítja-e.

10.2. A jóváhagyó hatóság a műszaki szolgálat számára tanúsítványt állít ki. Ennek a tanúsítványnak a következőket kell tartalmaznia:

a) a jóváhagyó hatóság megnevezése és logója;

b) a kijelölt műszaki szolgálat egyedi azonosítója;

c) a kijelölés megadásának hatályos dátuma és a lejárat dátuma;

d) a kijelölés hatályára vonatkozó rövid közlés vagy hivatkozás (alkalmazandó irányelvek, rendeletek, előírások, vagy valamely részük);

e) megfelelőségi nyilatkozat és hivatkozás ezen irányelvre.

11. Újraértékelés és ellenőrzés

11.1. Az újraértékelés olyan, mint az első értékelés, azonban ekkor a korábban végzett értékelések során szerzett tapasztalatokat is figyelembe kell venni. A helyszíni felügyeleti ellenőrzések kevésbé átfogóak, mint az újraértékelés.

11.2. Az illetékes hatóság valamennyi kijelölt műszaki szolgálat tekintetében elkészíti az újraértékelési és felügyeleti ellenőrzési tervét oly módon, hogy a kijelölés hatályának reprezentatív mintái rendszeres ellenőrzés alá vonhatók legyenek.

A helyszíni értékelések közötti idő - akár újraértékelés, akár felügyeleti ellenőrzés esetében - a műszaki szolgálat által elért bizonyított stabilitástól függ.

11.3. Amennyiben megfelelőség hiányára derül fény felügyeleti ellenőrzés vagy újraértékelés során, úgy az illetékes hatóság szigorú határidőt szab a végrehajtandó korrekciós intézkedésekre vonatkozóan.

11.4. Amennyiben a megállapított határidőn belül a korrekciós vagy javító intézkedésekre nem került sor vagy azok nem elégségesek, úgy az illetékes hatóság megteszi a megfelelő lépéseket, úgymint újabb értékelés végzése, a kijelölés felfüggesztése/visszavonása egy vagy több olyan tevékenységre vonatkozóan, amelyekre a műszaki szolgálat a kijelölést megkapta.

11.5. Amennyiben az illetékes hatóság úgy határoz, hogy a műszaki szolgálat kijelölését felfüggeszti vagy visszavonja, úgy erről a műszaki szolgálatot ajánlott levélben kell értesíteni. Minden esetben azonban az illetékes hatóság részéről minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a műszaki szolgálat által már megkezdett tevékenységek folyamatossága biztosítható legyen.

12. Kijelölt műszaki szolgálatokra vonatkozó feljegyzések

12.1. Az illetékes hatóság megőrzi a műszaki szolgálatra vonatkozó feljegyzéseket annak demonstrálása érdekében, hogy a kijelölésre vonatkozó követelmények - a szakértelemre vonatkozó követelményekkel együtt - ténylegesen teljesültek.

12.2. Az illetékes hatóság biztonságos módon őrzi a műszaki szolgálatról szóló feljegyzéseket, a titkosság biztosítása céljából.

12.3. A műszaki szolgálatokról szóló feljegyzések legalább a következőket tartalmazzák:

a) vonatkozó levelezés;

b) értékelési feljegyzések és jelentések;

c) kijelölési tanúsítványok példányai.

3. függelék

A vizsgálati jegyzőkönyvek formátumára vonatkozó általános előírások

1. A IV. melléklet I. részében felsorolt minden egyes szabályozási aktus esetén a vizsgálati jegyzőkönyveknek meg kell felelniük az EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány előírásainak. Különösen tartalmazniuk kell az e szabvány 5.10.2. pontjában - beleértve az (1) lábjegyzetet is - említett információkat.

2. A vizsgálati jegyzőkönyvek mintáját a jóváhagyó hatóság határozza meg saját, jó gyakorlatra vonatkozó szabályaival összhangban.

3. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Közösség azon hivatalos nyelvén kell elkészíteni, amelyet a jóváhagyó hatóság kijelöl.

4. Továbbá tartalmaznia kell legalább a következő információkat:

a) a jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység azonosítása;

b) a jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység szabályozási aktussal kapcsolatos jellemzőinek részletes leírása;

c) a vonatkozó szabályozási aktusokban meghatározott mérések eredményei és, amennyiben követelmény, a betartandó határ- és küszöbértékek;

d) a 4. pont c) alpontjában említett valamennyi mérésre a vonatkozó döntés: megfelelt vagy nem felelt meg;

e) részletes megfelelőségi nyilatkozat, amely tanúsítja a különféle előírásoknak való megfelelést, azaz az olyan előírásoknak való megfelelést, melynek ellenőrzéséhez nem kell méréseket végezni.

Példa a 76/114/EGK tanácsi irányelv ( 65 ) I. mellékletének 3.2.2. szakasza alapján:

"Ellenőrizze, hogy a jármű azonosító száma úgy került elhelyezésre, hogy nem törölhető ki, és nem károsodhat!"

a jegyzőkönyv tartalmazzon egy nyilatkozatot, mint például: "a jármű azonosító számának elhelyezkedése megfelel az I. melléklet 3.2.2. szakaszában meghatározott előírásoknak";

f) amennyiben a szabályozási aktusokban leírtaktól eltérő vizsgálati módszerek engedélyezettek, a jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgálat végrehajtására használt vizsgálati módszer leírását.

Ugyanez érvényes, amennyiben a szabályozási aktusokban felsorolt alternatív intézkedések alkalmazhatóak;

g) a vizsgálat során készült képek, melyek számát a jóváhagyó hatóság határozza meg.

Virtuális vizsgálat esetén a képek monitorképekkel vagy egyéb megfelelő bizonyítékkal helyettesíthetőek;

h) a megfogalmazott következtetések;

i) amennyiben véleményeket és értelmezéseket fogalmaztak meg, azokat megfelelően dokumentálni kell és fel kell tüntetni a vizsgálati jegyzőkönyvben.

5. Amennyiben a vizsgálatot olyan járművön, alkatrészen vagy műszaki egységen végzik, amely több, igen kedvezőtlen tulajdonsággal rendelkezik a megkövetelt, elérendő teljesítményszint tekintetében (azaz a legrosszabb esetben), a vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazzon arra vonatkozó utalást, hogy a gyártó a jóváhagyó hatósággal megállapodva milyen módon végezte el a kiválasztást.

VI. MELLÉKLET

A TÍPUSBIZONYÍTVÁNY MINTÁJA

A. MINTA

(járművek típusjóváhagyása esetén alkalmazandó)

Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-JÁRMŰ-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

Tájékoztató a következőkről:A következők egy típusára vonatkozóan:
— EK-típusjóváhagyás (1)
— EK-típusjóváhagyás kiterjesztése (1)
— EK-típusjóváhagyás elutasítása (1)
— EK-típusjóváhagyás visszavonása (1)
— teljes jármű (1)
— befejezett jármű (1)
— nem teljes jármű (1)
— teljes és nem teljes változatokkal rendelkező jármű (1)
— befejezett és nem teljes változatokkal rendelkező jármű (1)
(1) A nem kívánt törlendő.

tekintettel a legutóbb a ..../.../EK irányelvvel / .../.../EK rendelettel () módosított 2007/46/EK irányelvre

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2. Típus:

0.2.1. Kereskedelmi név(nevek) ( 66 ):

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön:

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.4. Járműkategória ( 67 ):

0.5. A teljes/befejezett jármű gyártójának cégneve és címe () :

0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i):

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van ilyen) neve és címe:

II. SZAKASZ

Alulírott megerősíti a fent leírt jármű(vek) mellékelt adatközlő lapjában (amelynek egy [több] példányát az EK típusjóváhagyó hatóság kiválasztotta, majd a gyártó mint a járműtípus mintadarabját [mintadarabjait] benyújtotta) a gyártó által közölt adatok helyességét, valamint a mellékelt vizsgálati eredmények érvényességét a járműtípusra vonatkozóan.

1. Teljes és befejezett járművek/változatok esetén () :

A járműtípus a 2007/46/EK irányelv IV. és XI. () ( 68 ) mellékletében előírt, a vonatkozó jogszabályokban foglalt valamennyi műszaki követelményt teljesíti/nem teljesíti () .

2. Nem teljes járművek/változatok esetén () :

A járműtípus a 2. oldalon található táblázatban felsorolt jogszabályokban foglalt műszaki követelményeket teljesíti/nem teljesíti () .

3. A jóváhagyás megadva/elutasítva/visszavonva () .

4. A jóváhagyás a 20. cikkel összhangban megadva, érvényessége ennek megfelelően [év/hó/nap]-ig szól.

(Hely)(Aláírás)(Dátum)

Mellékletek:

Információs csomag.

Vizsgálati eredmények (lásd a VIII. melléklet).

A megfelelőségi nyilatkozat kiállítására jogosult személy(ek) neve, aláírásmintája és beosztása.

Megjegyzés: Amennyiben a 20., 22. vagy 23. cikk szerinti típusjóváhagyás céljára ezt a mintát használják fel, azon nem feltétlenül szerepel az "EK-jármű-típusbizonyítvány" fejléc, kivéve:

- a 20. cikkben említett esetben, amikor a Bizottság úgy dönt, hogy engedélyezi a tagállam számára az ezen irányelvnek megfelelő típusjóváhagyás megadását,

- a 22. cikkben előírt eljárás során típusjóváhagyásban részesült, az M1 kategóriába tartozó járművek esetében.

EK-JÁRMŰ-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

2. oldal

Ezen EK-típusjóváhagyás alapja - a nem teljes és a befejezett járművek, változatok és verziók esetén - az alábbiakban felsorolt nem teljes járművek jóváhagyása:

1. lépcső: Az alapjármű gyártója:

Az EK-típusjóváhagyás száma:

Dátum:

A következő változatokra vagy (adott esetben) verziókra vonatkozik:

2. lépcső: Gyártó:

Az EK-típusjóváhagyás száma:

Dátum:

A következő változatokra vagy (adott esetben) verziókra vonatkozik:

3. lépcső: Gyártó:

Az EK-típusjóváhagyás száma:

Dátum:

A következő változatokra vagy (adott esetben) verziókra vonatkozik:

Amennyiben a jóváhagyás egy vagy több nem teljes változatra vagy (adott esetben) verziókra is kiterjed, a teljes vagy befejezett változatok vagy (adott esetben) verziók jegyzéke.

Teljes/befejezett változat(ok):

A jóváhagyott nem teljes járműre, változatra vagy verziókra vonatkozó követelmények jegyzéke (szükség szerint az alábbiakban felsorolt egyes jogszabályok hatályának és legutóbbi módosításának figyelembevételével).

SorszámTárgyJogszabályUtolsó módosításA következő változatokra vagy (adott esetben) verziókra vonatkozik
(Kizárólag azon tárgyak jegyzéke, amelyekre EK-típusjóváhagyás vonatkozik.)

A különleges rendeltetésű járművek esetén a XI. melléklet szerint megadott mentességek vagy alkalmazott külön rendelkezések, valamint a 20. cikk szerint megadott mentességek.

JogszabályJegyzékszámA jóváhagyás fajtája és a mentesség jellegeA következő változatokra vagy (adott esetben) verziókra vonatkozik

Függelék

Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel

(Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.)

Tárgy (1)Szabályozási aktus száma (1)MódosítottaA következő változatokra vonatkozik
1. Megengedett zajszint
1A. Zajszint540/2014/EU rendelet
2. Kibocsátások
3. Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók
(1) Ezen irányelv IV. mellékletének megfelelően.

B MINTA

(Járművek egy rendszer tekintetében történő típusjóváhagyására alkalmazandó)

Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

Tájékoztató a következőkről:

SZÖVEG HIÁNYZIK

a legutóbb a .../.../EK irányelvvel / .../.../EK rendelettel () módosított .../.../EK irányelv / .../.../EK rendelet () tekintetében

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2. Típus:

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van):

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön ( 69 ):

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.4. Járműkategória ( 70 ):

0.5. Gyártó neve és címe:

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i):

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van ilyen) neve és címe:

II. SZAKASZ

1. Kiegészítő adatok (szükség esetén): lásd a Kiegészítést

2. A vizsgálatok elvégzésére illetékes műszaki szolgálat:

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5. Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést

6. Hely:

7. Dátum:

8. Aláírás:

Mellékletek:

Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő információk

1.1. [...]:

1.1.1. [...]:

(...)

2. Az ezen irányelvnek vagy rendeletnek való megfelelés kötelezettsége alá eső járműtípusba szerelt minden egyes alkatrész vagy önálló műszaki egység típus-jóváhagyási száma.

2.1. [...]:

3. Megjegyzések

3.1. [...]:

C. MINTA

(alkatrész/önálló műszaki egység típusjóváhagyásához használandó)

Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

Tájékoztató a következőkről:

SZÖVEG HIÁNYZIK

a legutóbb a .../.../EK irányelvvel / .../.../EK () rendelettel módosított .../.../EK irányelv / .../.../EK rendelet () tekintetében

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2. Típus:

0.3. Típusazonosító jelölések, amennyiben vannak, az alkatrészen/önálló műszaki egységen () ( 71 ):

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.5. Gyártó neve és címe:

0.7. Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típus-jóváhagyási jel helye és rögzítésének módja:

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i):

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen):

II. SZAKASZ

1. Kiegészítő adatok (szükség esetén): lásd a Kiegészítést

2. A vizsgálatok elvégzésére illetékes műszaki szolgálat:

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5. Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést

6. Hely:

7. Dátum:

8. Aláírás:

Mellékletek:

Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő információk

1.1. [...]:

1.1.1. [...]:

(...)

2. Az eszköz (esetleges) használati korlátozásai

2.1. [...]:

3. Megjegyzések

3.1. [...]:

D MINTA

(járművek 24. cikk szerinti harmonizált egyedi jóváhagyásához alkalmazandó)

Legnagyobb megengedett formátum: A4 (210 × 297 mm)

EK EGYEDI JÁRMŰ-JÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNY

Az egyedi jóváhagyást adó hatóság neve, címe, telefonszáma és e-mail címe

Az egyedi járműjóváhagyásra vonatkozó közlemény a 2007/46/EK irányelv 24. cikke alapján

1. szakasz

Alulírott [... név és beosztás] ezennel tanúsítom, hogy az alábbi jármű:

0.1.

Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: Változat: Verzió:

0.2.1.

Kereskedelmi név: ...

0.4.

Járműkategória ( 72 ): ...

0.5.

Gyártó neve és címe: ...

0.6.

A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...

Járműazonosító szám helye: ...

0.9.

A gyártó képviselőjének (ha van ilyen) neve és címe:

0.10.

Járműazonosító szám

jóváhagyásra benyújtva

[...... a kérelem dátuma]

benyújtó

[...... kérelmező neve és címe]

jóváhagyást kapott a 2007/46/EK irányelv 24. cikkének rendelkezései alapján. A fentiek hiteléül az alábbi jóváhagyási szám került kiadásra: ...

A jármű megfelel 2007/46/EK irányelv IV. melléklete 2. függelékének. Állandó nyilvántartásba vehető további jóváhagyás nélkül a jobb/bal oldali közlekedési rendű ( 73 ) és metrikus/angolszász (73) mértékegységekkel mérő sebességmérőt használó tagállamokban.

(Hely) (Dátum)(Aláírás (1))(A jóváhagyó hatóság bélyegzője)
[…][…][…]
(1) Vagy egy „fokozott biztonságú elektronikus aláírás” vizuális megjelenítése az 1999/93/EK irányelv alapján, beleértve az ellenőrzésre szolgáló adatokat is.

Csatolmányok

A járműről készült két fénykép ( 74 ) (minimális felbontás 640 x 480 pixel, ~7 x 10 cm)

2. szakasz

Általános felépítésre vonatkozó jellemzők

1. Tengelyek száma: ...és kerekek száma: ...

1.1.

Az ikerkerekekkel rendelkező tengelyek száma és helyzete: ...

3.

Hajtott tengelyek (szám, helyzet, összekapcsolás): ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv ( 75 ): ... mm

4.1.

Tengelytávolság: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm

5.

Hosszúság: ... mm

6.

Szélesség: ... mm

7.

Magasság: ... mm

Tömegek

13.

A menetkész jármű tömege: ...kg ( 76 )

16. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömegek

16.1.

Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt össztömeg ... kg

16.2.

A tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: 1. kg 2. kg 3. ... kg stb.

16.4.

A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb össztömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1.

Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2.

Félpótkocsi: ... kg

18.3.

Középtengelyes pótkocsi: ...kg

18.4.

Fékezetlen pótkocsi: ...kg

19.

Az összekapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus, függőleges tömeg: ... kg

Motor

20.

Motor gyártója: ...

21.

Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22.

Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem ( 77 )

23.1.

Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (77)

24.

Hengerek száma és elrendezése: ...

25.

A motor űrtartalma: ...cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (77)

26.1.

Egyféle tüzelőanyag/kétféle tüzelőanyag/vegyes tüzelőanyag (77)

27.

Legnagyobb nettó teljesítmény ( 78 ): ... kW ... min-1 mellett vagy legnagyobb tartós névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (77)

Legnagyobb sebesség

29.

Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30.

Nyomtávok: 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm

35.

Gumiabroncs/kerék kombináció: ...

Karosszéria

38.

Karosszéria kódja ( 79 ): ...

40.

Jármű színe ( 80 ): ...

41.

Ajtók száma és kialakítása: ...

42. Ülések száma (beleértve a gépkocsivezetőt is) ( 81 ): ...

42.1.

Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.3.

Kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ...

Vonószerkezet

44.

Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46.

Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszám mellett

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47.

Kipufogógáz-kibocsátási szint ( 82 ): Euro ...

Egyéb jogszabály: ...

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/villamosenergia-fogyasztás ( 83 ): 1. minden meghajtás, kivéve a tisztán elektromos járműveket CO2-kibocsátás Tüzelőanyag-fogyasztás Vegyes: ... g/km ... g/km ... l/100 km/m3/100 km (1) Súlyozott, vegyes ... g/km ... l/100 km 2. tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek Villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (77) ) ... Wh/km

52.

Megjegyzések

53.

További információk (kilométer-teljesítmény ( 84 ), ...)

A VI. mellékletben található D mintára vonatkozó magyarázó megjegyzések:

VII. MELLÉKLET

AZ EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYOK SZÁMOZÁSI RENDSZERE ( 85 )

1. Az EK-típus-jóváhagyási szám négy szakaszból áll a teljes járművek típusjóváhagyása, és öt szakaszból a rendszer, alkatrész és önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetében, az alábbi részletezés szerint. A szakaszokat valamennyi esetben "*" jel választja el.

1. szakasz : Nyomtatott kis "e", amelyet az EK-típusjóváhagyást kibocsátó tagállam alábbi megkülönböztető száma követ:

1

Németország esetében;

2

Franciaország esetében;

3

Olaszország esetében;

4

Hollandia esetében;

5

Svédország esetében;

6

Belgium esetében;

7

Magyarország esetében;

8

a Cseh Köztársaság esetében;

9

Spanyolország esetében;

11

az Egyesült Királyság esetében;

12

Ausztria esetében;

13

Luxemburg esetében;

17

Finnország esetében;

18

Dánia esetében;

19

Románia esetében;

20

Lengyelország esetében;

21

Portugália esetében;

23

Görögország esetében;

24

Írország esetében;

25

Horvátország esetében;

26

Szlovénia esetében;

27

Szlovákia esetében;

29

Észtország esetében;

32

Lettország esetében;

34

Bulgária esetében;

36

Litvánia esetében;

49

Ciprus esetében;

50

Málta esetében.

2. szakasz

:

Az alapirányelv vagy -rendelet száma.

A 661/2009/EK rendelet végrehajtási intézkedéseinek hatálya alá tartozó rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek típusjóváhagyása esetén a rendeletre alapvetően a 661/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontja szerint elfogadott rendelet számával történik hivatkozás.

3. szakasz

:

A legutóbbi módosító irányelv vagy rendelet száma, ideértve a típusjóváhagyásra vonatkozó végrehajtási aktusokat is, a következő francia bekezdések szerint. Ha azonban még nem létezik legutóbbi módosító irányelv vagy rendelet vagy vonatkozó végrehajtási aktus, akkor a 2. szakaszban említett számot a 3. szakaszban meg kell ismételni

- A teljes járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyások esetében a 2007/46/EK irányelv cikkét (vagy cikkeit) legutóbb módosító irányelv vagy rendelet.

- A 22. cikkben leírt eljárásnak megfelelően kiadott, teljes járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyások esetében a 2007/46/EK irányelv cikkét (vagy cikkeit) legutóbb módosító irányelv vagy rendelet, azzal a kivétellel, hogy az első két szám helyébe (pl. 20) nyomtatott "KS" lép.

- Ez az azokat a hatályos rendelkezéseket tartalmazó legutóbbi irányelvet vagy rendeletet jelenti, amelynek a rendszer, az alkatrész vagy a műszaki egység megfelel.

- Ez a 661/2009/EK rendelet végrehajtási intézkedéseit módosító legutóbbi rendeletet jelenti, amelynek a rendszer, az alkatrész vagy a műszaki egység megfelel.

- Amennyiben az irányelv vagy rendelet különböző végrehajtási időpontokat tartalmaz a különböző műszaki előírásokra vonatkozóan, a 3. szakasz követendő, melyet betűrendes karakterrel kell kiegészíteni annak meghatározására, hogy a jóváhagyás mely műszaki előírásnak megfelelően került kiadásra.

4. szakasz

:

Négyjegyű sorszám (adott esetben nullákkal kezdve) a teljes jármű EK-típusjóváhagyások esetében, illetve négy- vagy ötjegyű szám a külön irányelv vagy rendelet szerinti EK-típusjóváhagyások esetében az alap típus-jóváhagyási szám jelölésére. A számsor minden alapirányelv vagy -rendelet esetében 0001-gyel kezdődik.

5. szakasz

:

Kétjegyű sorszám (adott esetben nullákkal kezdve) a kiterjesztés jelölésére. A számsor minden alap jóváhagyási szám esetében 00-val kezdődik.

2. Teljes járműre vonatkozó típusjóváhagyás esetében a 2. szakaszt ki kell hagyni.

Azonban a kis sorozatban gyártott járművek számára a 23. cikk szerint kiadott nemzeti típusjóváhagyás esetében a 3. szakasz helyébe a nyomtatott nagy "NKS" betűk lépnek.

3. Kizárólag a jármű hatóságilag előírt táblája (táblái) vonatkozásában, az 5. szakaszt ki kell hagyni.

4. A típusjóváhagyás számának formátuma

4.1. Példa a Franciaország által hármas sorszámmal kiadott rendszer-típusjóváhagyásra (eddig kiterjesztés nélkül):

a) a 71/320/EGK irányelv vonatkozásában:

e2*71/320*2002/78*00003*00

b) a 2005/55/EGK irányelv vonatkozásában:

e2*2005/55*2006/51 D*00003*00 különféle műszaki előírásokat tartalmazó irányelv vagy rendelet esetében (lásd a 3. szakaszt).

c) az 1008/2010/EU bizottsági rendelet ( 86 ) (szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek) vonatkozásában:

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

d) a 249/2012/EU bizottsági rendelettel ( 87 ) módosított 19/2011/EU bizottsági rendelet ( 88 ) (előírt jelzések) vonatkozásában:

e2*19/2011*249/2012*0003*00

4.2. Példa az Egyesült Királyság által négyes sorszámmal kiadott jármű típusjóváhagyásának kettes sorszámú kiterjesztésére:

e11*2007/46*0004*02

4.3. Példa a Luxemburg által kis sorozatban gyártott járműre a 22. cikk szerint kiadott, teljes járműre vonatkozó típusjóváhagyásra:

e13*KS07/46*0001*00.

4.4. Példa a Hollandia által kis sorozatban gyártott járműre a 23. cikk szerint kiadott nemzeti típusjóváhagyásra:

e4*NKS*0001*00.

4.5. Példa a jármű hatóságilag előírt tábláján (tábláin) elhelyezett típus-jóváhagyási számra:

e11*2007/46*0004.

5. A VII. melléklet nem alkalmazandó a IV. mellékletben felsorolt ENSZ- EGB-előírások vonatkozásában, mivel a releváns számozási rendszerről az adott ENSZ-EGB-előírás rendelkezik. A VII. mellékletet ugyanakkor alkalmazni kell a 661/2009/EK rendelet szerint, ENSZ-EGB-előírások alapján odaítélt EK-típusjóváhagyásokra (tehát új technológiák jelenléte, EK-típusjóváhagyással rendelkező alkatrészek és önálló műszaki egységek, virtuális vizsgálat és saját vizsgálat). Ebben az esetben a következő számozási rendszert kell alkalmazni:

1. szakasz: lásd mint fent

2. szakasz: "661/2009" (tehát az általános biztonsági rendelet)

3. szakasz: Az első rész az ENSZ-EGB-előírás száma, amelyet "R-" követ, a második rész a módosítássorozat száma vagy 00, ha az eredeti sorozatról van szó, amelyet "-" követ, és a harmadik rész a kiegészítés száma (adott esetben nullákkal kezdve) vagy 00, ha az adott sorozathoz nem tartozik kiegészítés.

4. szakasz: lásd mint fent

5. szakasz: lásd mint fent

Példák:

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00

(Németország ítélte oda a 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás alapján, a 10. módosítássorozat 5. kiegészítése, első jóváhagyás, nem lett meghosszabbítva)

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05

(Horvátország ítélte oda a 28. sz. ENSZ-EGB-előírás alapján, az eredeti módosítássorozat 3. kiegészítése, 123. jóváhagyás, 5. meghosszabbítás).

Függelék

Alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típus-jóváhagyási jele

1. Az alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típus-jóváhagyási jele az alábbiakból áll:

1.1. egy téglalap, benne a nyomtatott kis "e" betű, amelyet azon tagállam megkülönböztető betűjele(i) vagy száma követ, amely az alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyását kiadta:

1

Németország esetében

2

Franciaország esetében

3

Olaszország esetében

4

Hollandia esetében

5

Svédország esetében

6

Belgium esetében

7

Magyarország esetében

8

a Cseh Köztársaság esetében

9

Spanyolország esetében

11

az Egyesült Királyság esetében

12

Ausztria esetében

13

Luxemburg esetében

17

Finnország esetében

18

Dánia esetében

19

Románia esetében

20

Lengyelország esetében

21

Portugália esetében

23

Görögország esetében

24

Írország esetében

25

Horvátország esetében

26

Szlovénia esetében

27

Szlovákia esetében

29

Észtország esetében

32

Lettország esetében

34

Bulgária esetében

36

Litvánia esetében

49

Ciprus esetében

50

Málta esetében

1.2. A téglalap közelében a típus-jóváhagyási szám 4. szakaszában foglalt "alap jóváhagyási szám", amelyet a vonatkozó külön irányelv vagy rendelet legutóbbi fő technikai módosításához rendelt sorszámot jelölő két számjegy előz meg.

1.3. A téglalap fölött elhelyezkedő járulékos szimbólum vagy szimbólumok, amelyek bizonyos jellemzők azonosítását teszik lehetővé. Ezt a további információt a vonatkozó külön irányelv vagy rendelet határozza meg.

2. Az alkatrész vagy önálló műszaki egység típus-jóváhagyási jelét eltávolíthatatlanul és jól olvashatóan kell elhelyezni az önálló műszaki egységen vagy alkatrészen.

3. A példa az alkatrész vagy önálló műszaki egység típus-jóváhagyási jelére a kiegészítésben található.

4. Ez függelék nem alkalmazandó a IV. mellékletben felsorolt ENSZ- EGB-előírások vonatkozásában, mivel a jóváhagyási jelek releváns elrendezéséről az adott ENSZ-EGB-előírás rendelkezik. Ezt a függeléket ugyanakkor alkalmazni kell a 661/2009/EK rendelet szerint, ENSZ-EGB-előírások alapján az alkatrészek és önálló műszaki egységek tekintetében odaítélt típusjóváhagyásokra (új technológiákat tartalmazó alkatrészek vagy önálló műszaki egységek). Ebben az esetben a jóváhagyási jelek következő elrendezését kell alkalmazni:

A megkülönböztető típus-jóváhagyási jelnek meg kell felelnie a vonatkozó ENSZ-EGB-előírásban szereplő rendelkezésnek, mégpedig úgy, mintha hagyományos ENSZ-EGB-jóváhagyás keretében ítélték volna oda, ugyanakkor figyelembe kell venni a következőket:

Ha a rendelkezés egy körről és benne egy "E" betűről szól, akkor a kör helyett téglalapot kell használni. A téglalap magassága (a) eléri legalább az előírt átmérőt, szélessége pedig meghaladja ezt az értéket (vagyis > a). A nagy "E" helyett kis "e"-t kell használni, amelyet annak a tagállamnak a megkülönböztető száma követ, amelyik a típusjóváhagyást az alkatrészek és önálló műszaki egységek tekintetében odaítélte.

Példa:

(Németország ítélte oda a 28. sz. ENSZ-EGB-előírás alapján, eredeti sorozat, első jóváhagyás, új technológiákat tartalmazó, II. osztályú akusztikai figyelmeztető berendezések)

Kiegészítés az 1. függelékhez

Példa az alkatrész vagy önálló műszaki egység típus-jóváhagyási jelére

Jelmagyarázat: a fenti alkatrész-típusjóváhagyást 0004 sorszámmal Belgium adta ki. A 01 sorszám a műszaki követelmények azon szintjét jelöli, amelynek ez az alkatrész megfelel. A sorszám meghatározása a vonatkozó külön irányelveknek vagy rendeleteknek megfelelően történik.

Megjegyzés: A járulékos szimbólumokat ez a példa nem mutatja.

VIII. MELLÉKLET

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

(A típusjóváhagyó hatóságnak kell kitöltenie és a jármű EK-típusbizonyítványához mellékelnie)

Minden esetben világosan meg kell adni, hogy az adatok melyik változatra és kivitelre vonatkoznak. Egy adott kivitel tekintetében nem adható meg több eredmény. Azonban több eredmény kombinációját is meg lehet adni egy kivitelhez abban az esetben, ha jelölik, hogy az eredmények közül melyik a legkedvezőtlenebb. Ez utóbbi esetben megjegyzésben kell utalni arra, hogy a (*)-gal jelölt jellemzők tekintetében csak a legkedvezőtlenebb esetre vonatkozó eredmények vannak feltüntetve.

1. A zajszintvizsgálatok eredményei

A jóváhagyás tekintetében alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is: ...

Változat/kivitel:
Mozgó jármű (dB(A)/E):
Álló jármű (dB(A)/E):
fordulatszám (min–1):

2. A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei

2.1. A könnyű személy- és haszongépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált gépjárművek kibocsátása

Adja meg a jóváhagyás tekintetében alkalmazandó legutolsó módosító szabályozási aktus számát. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is: ...

Tüzelőanyag(ok) ( 89 ) ... (gázolaj, benzin, LPG, földgáz; kettős tüzelőanyag-felhasználás: benzin/földgáz, LPG, földgáz/biometán; rugalmas tüzelőanyag-felhasználás: benzin/etanol...)

2.1.1. 1. típusú vizsgálat ( 90 ), ( 91 ) (a jármű hidegindítása utáni vizsgálati ciklusban mért kibocsátások)

Az új európai menetciklus (NEDC) szerinti átlagos értékek, a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) szerinti legmagasabb értékek

Változat/kivitel:
CO (mg/km)
Összes szénhidrogén (mg/km)
Nem metán szénhidrogének (mg/km)
NOx (mg/km)
Összes szénhidrogén + NOx (mg/km)
Részecskék tömege (PM) (mg/km)
Részecskék száma (PN) (#/km) (adott esetben)

Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT)

ATCT szerinti családInterpolációs családKigurulási menetellenállási mátrix szerinti család

Családi korrekciós tényezők

ATCT szerinti családCsaládi korrekciós tényező

2.1.2. 2. típusú vizsgálat ( 92 ), ( 93 ) (a közúti közlekedésre való alkalmasság tekintetében történő típusjóváhagyáshoz szükséges kibocsátási adatok)

2. típusú vizsgálat, alapjáraton, alacsony fordulatszámon:

Változat/kivitel:
CO (térfogat%)
Motorfordulatszám (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2. típusú vizsgálat, alapjáraton, magas fordulatszámon:

Változat/kivitel:
CO (térfogat%)
Lambda érték
Motorfordulatszám (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2.1.3.

3. típusú vizsgálat (kartergáz-kibocsátás): ...

2.1.4.

4. típusú vizsgálat (párolgási kibocsátások): ... g/vizsgálat

2.1.5. 5. típusú vizsgálat (a kibocsátáscsökkentő berendezések tartóssága): - Lefutott távolság (km) (pl. 160 000 km): ... - Romlási tényező (DF): számított/rögzített ( 94 ) - Értékek: - Változat/kivitel: ... ... ... CO ... ... ... Összes szénhidrogén ... ... ... Nem metán szénhidrogének ... ... ... NOx ... ... ... Összes szénhidrogén + NOx ... ... ... Részecskék tömege (PM) ... ... ... Részecskék száma (PN) (adott esetben) ... ... ...

2.1.6. 6. típusú vizsgálat (átlagos kibocsátás alacsony környezeti hőmérsékleten): Változat/kivitel: ... ... ... CO (g/km) ... ... ... Összes szénhidrogén (g/km) ... ... ...

2.1.7.

OBD: van/nincs ( 95 )

2.2. A nehéz haszongépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált motorok kibocsátása.

Adja meg a jóváhagyás tekintetében alkalmazandó legutolsó módosító szabályozási aktus számát. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is: ...

Tüzelőanyag(ok) ( 96 ): ... (gázolaj, benzin, LPG, földgáz, etanol ...)

2.2.1. Az ESC-vizsgálat eredményei ( 97 ), ( 98 ), ( 99 )

Változat/kivitel:
CO (mg/kWh)
Összes szénhidrogén (mg/kWh)
NOx (mg/kWh)
NH3 (ppm) (1)
Részecskék tömege (mg/kWh)
Részecskék száma (#/kWh) (1)

2.2.2. Az ELR-vizsgálat eredménye ( 100 )

Változat/kivitel:
Füstérték: … m–1

2.2.3. Az ETC-vizsgálat eredménye ( 101 ), ( 102 )

Változat/kivitel:
CO (mg/kWh)
Összes szénhidrogén (mg/kWh)
Nem metán szénhidrogének (mg/kWh) (1)
CH4 (mg/kWh) (1)
NOx (mg/kWh)
NH3 (ppm) (1)
Részecskék tömege (mg/kWh)
Részecskék száma (#/kWh) (1)

2.2.4. Alapjárati vizsgálat ( 103 )

Változat/kivitel:
CO (térfogat%)
Lambda érték (1)
Motorfordulatszám (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (K)

2.3. Dízelfüst

Adja meg a jóváhagyás tekintetében alkalmazandó legutolsó módosító szabályozási aktus számát. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is: ....

2.3.1. A szabadgyorsítási vizsgálat eredményei

Változat/kivitel:
Az elnyelési együttható korrigált értéke (m–1)
A motor rendes alapjárati fordulatszáma
A motor legnagyobb fordulatszáma
Olajhőmérséklet (min./max.)

3. A CO2-kibocsátási vizsgálat, a tüzelőanyag-/elektromosenergia-fogyasztási vizsgálat és a jármű hatósugarára (elektromos hajtás esetében) vonatkozó vizsgálat eredményei

A jóváhagyás tekintetében alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

3.1. Belső égésű motorok, ideértve a nem külső feltöltésű, hibrid hajtású elektromos járműveket (NOVC) ( 104 ) ( 105 )

Változat/kivitel:
A kibocsátott CO2 tömege (városi körülmények) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (városon kívüli körülmények) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városi körülmények) (l/100 km) (1)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városon kívüli körülmények) (l/100 km) (1)
Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes) (l/100 km) (1)
(1) A földgázzal, illetve hidrogén-földgáz keverékkel üzemelő járművek esetében a „l/100 km” mértékegység helyébe a „m3/100 km” mértékegység, a hidrogénnel üzemelő járművek esetében pedig a „kg/100 km” mértékegység lép.

Interpolációscsalád-azonosító (1)Változat/kivitelek
(1) Az interpolációscsalád-azonosító formátuma a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 1-jei (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XXI. mellékletének 5.0. pontjában van megadva.

Eredmények:Interpolációscsalád-azonosítóKigurulási menetellenállási mátrix szerinti család azonosítója
VHVM (adott esetben)VL (adott esetben)V reprezentatív
A LOW fázisban kibocsátott CO2 tömege (g/km)
A MID fázisban kibocsátott CO2 tömege (g/km)
A HIGH fázisban kibocsátott CO2 tömege (g/km)
Az EXTRA-HIGH fázisban kibocsátott CO2 tömege (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a LOW fázisban (l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a MID fázisban (l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a HIGH fázisban (l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás az EXTRA-HIGH fázisban (l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes) (l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km)
f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h)2)
RR (kg/t)
Delta Cd*A (a VL esetében (adott esetben), a VH-val összehasonlítva) (m2)
A méréshez használt tömeg (kg)
„Homlokfelület (m2) (csak kigurulási menetellenállási mátrix szerinti család esetén)”

A táblázatot mindegyik interpolációs családra vonatkozóan meg kell ismételni.

3.2. Külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek (OVC) ( 106 )

Változat/kivitel:
A kibocsátott CO2 tömege (A feltétel, vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (B feltétel, vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (súlyozott, vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (A feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (B feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (súlyozott, vegyes) (l/100 km) (g)
Elektromosenergia-fogyasztás (A feltétel, vegyes) (Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (B feltétel, vegyes) (Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott és vegyes) (Wh/km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (km)

Interpolációs család számaVáltozat/kivitelek

Eredmények:Interpolációscsalád-azonosítóKigurulási menetellenállási mátrix szerinti család azonosítója
VHVM (adott esetben)VL (adott esetben)V reprezentatív
A LOW fázisban kibocsátott CO2 tömege a töltést fenntartó üzemmódban (g/km)
A MID fázisban kibocsátott CO2 tömege a töltést fenntartó üzemmódban (g/km)
A HIGH fázisban kibocsátott CO2 tömege a töltést fenntartó üzemmódban (g/km)
Az EXTRA-HIGH fázisban kibocsátott CO2 tömege a töltést fenntartó üzemmódban (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege a töltést fenntartó üzemmódban (vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege a töltést fogyasztó üzemmódban (vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (súlyozott, vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a LOW fázisban a töltést fenntartó üzemmódban (l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a MID fázisban a töltést fenntartó üzemmódban (l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a HIGH fázisban a töltést fenntartó üzemmódban (l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás az EXTRA-HIGH fázisban a töltést fenntartó üzemmódban (l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a töltést fenntartó üzemmódban (vegyes) (l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a töltést fogyasztó üzemmódban (vegyes) (l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (súlyozott, vegyes) (l/100 km)
EFAC,weighted
EAER (vegyes)
EAERcity
f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h)2)
RR (kg/t)
Delta CD × A (a VL vagy VM esetében, a VH-val összehasonlítva) (m2)
A méréshez használt tömeg (kg)
Homlokfelület (m2) (csak kigurulási menetellenállási mátrix szerinti család esetén)

A táblázatot mindegyik interpolációs családra vonatkozóan meg kell ismételni.

3.3. Tisztán elektromos járművek ( 107 )

Változat/kivitel:
Elektromosenergia-fogyasztás (Wh/km)
Hatósugár (km)

Interpolációs család számaVáltozat/kivitelek

Eredmények:Interpolációscsalád-azonosítóMátrix szerinti család azonosítója
VHVLV reprezentatív
Elektromosenergia-fogyasztás (vegyes) (Wh/km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (vegyes) (km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (város) (km)
f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h)2)
RR (kg/t)
Delta CD × A (a VL esetében, a VH-val összehasonlítva) (m2)
A méréshez használt tömeg (kg)
Homlokfelület (m2) (csak kigurulási menetellenállási mátrix szerinti család esetén)

3.4. Hidrogénalapú tüzelőanyag-cellával működő járművek ( 108 )

Változat/kivitel:
Tüzelőanyag-fogyasztás (kg/100 km)

Változat/kivitel:Változat/kivitel:
Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes) (kg/100 km)
f0 (N)
f1 (N/(km/h))
f2 (N/(km/h)2)
RR (kg/t)
A méréshez használt tömeg (kg)

3.5. A korrelációs eszközzel az (EU) 2017/1152 és 2017/1153 végrehajtási rendelet szerint a teljesítményről készített jegyzőkönyv(ek) és a NEDC szerinti végleges értékek

A táblázatot mindegyik interpolációs családra vonatkozóan meg kell ismételni:

Interpolációscsalád-azonosító [Lábjegyzet: "Típusjóváhagyási szám + Interpolációscsalád-azonosító sorszám"]: ...

VH-jegyzőkönyv: ...

VL-jegyzőkönyv (adott esetben): ...

3.5.1. Eltérési tényező (adott esetben)

A táblázatot mindegyik interpolációs családra vonatkozóan meg kell ismételni:

Interpolációscsalád-azonosító [Lábjegyzet: "Típusjóváhagyási szám + Interpolációscsalád-azonosító sorszám"]: ...

3.5.2. Ellenőrzési tényező (adott esetben)

A táblázatot mindegyik interpolációs családra vonatkozóan meg kell ismételni:

Interpolációscsalád-azonosító [Lábjegyzet: "Típusjóváhagyási szám + Interpolációscsalád-azonosító sorszám"]: ...

3.5.3. Belső égésű motorok, ideértve a nem külső feltöltésű, hibrid hajtású elektromos járműveket (NOVC) ( 109 ) ( 110 )

Végső korrelált NEDC szerinti értékekInterpolációscsalád-azonosító
VHVL (adott esetben)
A kibocsátott CO2 tömege (városi körülmények) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (városon kívüli körülmények) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városi körülmények) (l/100 km) (1)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városon kívüli körülmények) (l/100 km) (1)
Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes) (l/100 km) (1)

3.5.4. Kívülről tölthető hibrid hajtású elektromos járművek (OVC) (1)

Végső korrelált NEDC szerinti értékekInterpolációscsalád-azonosító
VHVL (adott esetben)
A kibocsátott CO2 tömege (súlyozott, vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (súlyozott, vegyes) (l/100 km) (g)

4. Az ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt járműveken végzett vizsgálatok eredményei ( 111 ) ( 112 ) ( 113 )

A 83. sz. ENSZ EGB-előírás szerint (adott esetben)

Változat/kivitel …
Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó határozat (1)Az ökoinnovációs technológia kódja (2)1. típus/I. ciklus (NEDC/WLTP)1. A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása (g/km)2. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása (g/km)3. A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (3)4. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (= az I. melléklet 3.5.1.3. pontja)5. Használati tényező (usage factor, UF), azaz a technológia használatának időbeli részaránya a szokásos üzemeltetési körülmények közöttMegtakarított CO2-kibocsátás ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5
(EU) xxx/201x
Az új európai menetciklusban (NEDC) megtakarított CO2-kibocsátás összesen (g/km) (4)
(h4) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma
(h5) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód
(h6) Ha az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.
(h7) Az I. típusú vizsgálat során az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított CO2-kibocsátások összege a 83. sz. ENSZ EGB-előírás szerint.

Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete szerint (adott esetben)

Változat/kivitel …
Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó határozat (1)Az ökoinnovációs technológia kódja (2)1. típus/I. ciklus (NEDC/WLTP)1. A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása (g/km)2. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása (g/km)3. A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (3)4. Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban5. Használati tényező (usage factor, UF), azaz a technológia használatának időbeli részaránya a szokásos üzemeltetési körülmények közöttMegtakarított CO2-kibocsátás ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5
(EU) xxx/201x
A könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárásban (WLTP) megtakarított CO2-kibocsátás összesen (g/km) (4)
(h4) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma
(h5) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód
(h6) Ha az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.
(h7) Az I. típusú vizsgálat során az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított CO2-kibocsátások összege az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 4. almelléklete szerint.

4.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja ( 114 ): ...

Magyarázó megjegyzések

(h) Ökoinnovációs technológiák.

IX. MELLÉKLET

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

0. CÉLKITŰZÉSEK

A megfelelőségi nyilatkozat a jármű gyártója által a vásárlónak átadott nyilatkozat, melyben biztosítja a vásárlót arról, hogy az általa vásárolt jármű megfelel a gyártása időpontjában hatályos uniós jogszabályoknak.

A megfelelőségi nyilatkozat azt a célt is szolgálja, hogy lehetővé tegye a tagállami illetékes hatóságok számára a járművek nyilvántartásba vételét anélkül, hogy a kérelmező számára kiegészítő műszaki dokumentáció benyújtását kellene előírniuk.

E célból a megfelelőségi nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

a) jármű-azonosító szám;

b) a jármű pontos műszaki jellemzői (azaz a különböző rovatokban értéktartományok feltüntetése nem megengedett).

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

1.1. A megfelelőségi nyilatkozat két részből áll.

a) 1. OLDAL, amely a gyártó megfelelőségi nyilatkozatát tartalmazza. Ez a sablon ugyanaz minden jármű-kategóriára.

b) 2. OLDAL, amely a jármű fő jellemzőinek műszaki leírása. A 2. oldalon szereplő sablon az egyes jármű-kategóriákhoz igazodik.

1.2. A megfelelőségi nyilatkozatot legfeljebb A4-es formátumban (210 × 297 mm) vagy legfeljebb A4-esre hajtogatható formátumban kell kiállítani.

1.3. Az O. szakasz b) pontjában foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a második részben feltüntetett értékeknek és mértékegységeknek a vonatkozó szabályozási aktusok típusjóváhagyási dokumentációjában megadott értékeknek és mértékegységeknek kell lenniük. A gyártás megfelelőségének ellenőrzése esetén az értékeket a vonatkozó szabályozási aktusokban megállapított módszereknek megfelelően kell ellenőrizni. Az említett szabályozási aktusokban megengedett tűréshatárokat figyelembe kell venni.

2. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

2.1. A megfelelőségi nyilatkozat A. mintája (teljes jármű) olyan járművekre vonatkozik, amelyek a közúton anélkül használhatók, hogy a jóváhagyásukhoz további gyártási lépcsőt igényelnének.

2.2. A megfelelőségi nyilatkozat B. mintája (befejezett járművek) olyan járművekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásukhoz további lépcsőn mentek át.

Ez a többlépcsős jóváhagyási folyamat szokásos eredménye (pl. járműgyártó által épített alvázra második lépcsős gyártó által épített busz).

A többlépcsős folyamat során hozzáadott további jellemzőket röviden ismertetni kell.

2.3. A megfelelőségi nyilatkozat C. mintája (nem teljes járművek) olyan járművekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásához további gyártási lépcső szükséges (pl. tehergépkocsi-alváz).

A félpótkocsikhoz tartozó vontatók kivételével az N kategóriájú, járóképes alvázzal ellátott járművekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatokat a C. minta szerint kell kiállítani.

I. RÉSZ

TELJES ÉS BEFEJEZETT JÁRMŰVEK

A1. MINTA - 1. OLDAL

TELJES JÁRMŰVEK

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...

0.2. Típus: ...

- Változat ( 115 ): ...

- Kivitel (115) : ...

0.2.1. Kereskedelmi név: ...

0.2.3. Azonosítók (adott esetben) (131) :

0.2.3.1.

Interpolációscsalád-azonosító: ...

0.2.3.2.

Környezeti hőmérséklet-korrekciós vizsgálati (ATCT) járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.3.

PEMS-vizsgálati járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.4.

Kigurulási menetellenállási járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.5.

Kigurulási menetellenállási Mátrix szerinti család azonosítója (adott esetben): ...

0.2.3.6.

Időszakos regenerálás szerinti család azonosítója: ...

0.2.3.7.

Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti család azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória: ...

0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típusjóváhagyási szám) számú jóváhagyásban leírt típusnak, és

állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali ( 116 ) közlekedési rendű, metrikus/angolszász ( 117 ) mértékegységet használó sebességmérőt és (adott esetben) metrikus/angolszász (117) mértékegységet használó kilométer-számlálót ( 118 ) alkalmazó tagállamokban.

(Hely) (Dátum): …(Aláírás): …

A2. MINTA - 1. OLDAL

KIS SOROZATBAN KIADOTT TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZŐ TELJES JÁRMŰVEK

[Év][Sorszám]

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...

0.2. Típus: ...

- Változat (115) : ...

- Kivitel (115) : ...

0.2.1. Kereskedelmi név: ...

0.2.3. Azonosítók (adott esetben) (131) :

0.2.3.1.

Interpolációscsalád-azonosító: ...

0.2.3.2.

Környezeti hőmérséklet-korrekciós vizsgálati (ATCT) járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.3.

PEMS-vizsgálati járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.4.

Kigurulási menetellenállási járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.5.

Kigurulási menetellenállási Mátrix szerinti család azonosítója (adott esetben): ...

0.2.3.6.

Időszakos regenerálás szerinti család azonosítója: ...

0.2.3.7.

Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti család azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória: ...

0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típusjóváhagyási szám) számú jóváhagyásban leírt típusnak, és

állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali (116) közlekedési rendű, metrikus/angolszász (117) mértékegységet használó sebességmérőt és (adott esetben) metrikus/angolszász (117) mértékegységet használó kilométer-számlálót (118) alkalmazó tagállamokban.

(Hely) (Dátum): …(Aláírás): …

B. MINTA - 1. OLDAL

BEFEJEZETT JÁRMŰVEK

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...

0.2. Típus: ...

- Változat (115) : ...

- Kivitel (115) : ...

0.2.1. Kereskedelmi név: ...

0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása):

- Típus: ...

- Változat (115) : ...

- Kivitel (115) : ...

Típusjóváhagyási szám, kiterjesztés száma ...

0.2.3. Azonosítók (adott esetben) (131) :

0.2.3.1.

Interpolációscsalád-azonosító: ...

0.2.3.2.

Környezeti hőmérséklet-korrekciós vizsgálati (ATCT) járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.3.

PEMS-vizsgálati járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.4.

Kigurulási menetellenállási járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.5.

Kigurulási menetellenállási Mátrix szerinti család azonosítója (adott esetben): ...

0.2.3.6.

Időszakos regenerálás szerinti család azonosítója: ...

0.2.3.7.

Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti család azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória: ...

0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ...

0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe...

0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

a) az alábbiak szerint fejezték be és módosították ( 119 ): ... és

b) minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típusjóváhagyási szám) számú jóváhagyásban leírt típusnak, és

c) állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali (116) közlekedési rendű, metrikus/angolszász (117) mértékegységet használó sebességmérőt és (adott esetben) metrikus/angolszász (117) mértékegységet használó kilométer-számlálót (118) alkalmazó tagállamokban.

(Hely) (Dátum): …(Aláírás): …

Csatolmányok: Az egyes korábbi gyártási szakaszokban kiadott megfelelőségi nyilatkozat.

2. OLDAL

M1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv ( 120 ): ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény ( 121 ): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) ( 122 )

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat áttételek (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (131) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

28.1.1.

Végső áttételi viszonyszám (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végső áttételi viszonyszámok (akkor kell kitölteni ha, és ahol, értelmezhető) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/ gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és gumiabroncs-kategóriák (adott esetben) ( 123 ) (131) : ...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

38. Felépítmény kódja ( 124 ): ...

40. A jármű színe ( 125 ): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) ( 126 ): ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ...

46. Zajszint

- Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

- Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint ( 127 ): Euro ...

47.1. Vind kibocsátásvizsgálati paraméterei (131)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (t): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

47.2. Menetciklus (r)

47.2.1.

Menetciklus járműosztály: 1/2/3a/3b

47.2.2.

Redukálási tényező, (fdsc): ...

47.2.3.

Leszabályozott sebesség: igen/nem

48. Kipufogógáz-kibocsátás ( 128 ) ( 129 ) ( 130 ):

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I. vagy ESC típusú (119)

CO: .... CH: ..... NOx: .... CH + NOx: .... Részecskék: .....

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (119)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ...

Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)

Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (darabszám): ...

Városi RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (darabszám): ...

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (128) ( 131 ):

1. NEDC szerinti értékek CO2-kibocsátás Tüzelőanyag-fogyasztás Városi körülmények (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Városon kívüli körülmények (1): ... g/km l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Vegyes (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Súlyozott (1), vegyes ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km Eltérési tényező (adott esetben) Ellenőrzési tényező (adott esetben) "1" vagy "0"

2. Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1)) ... Wh/km Elektromos hatósugár: ... km

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: van/nincs (119)

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja ( 132 ): ...

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen ( 133 ) (mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

4. WLTP szerinti értékek CO2-kibocsátás Tüzelőanyag-fogyasztás Alacsony (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Közepes (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Magas (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Rendkívül magas (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Vegyes: ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Súlyozott, vegyes (1) ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

5. 5.1. Tisztán elektromos járművek Elektromosenergia-fogyasztás ... Wh/km Elektromos hatósugár: ... km Elektromos hatósugár városban ... km 5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC,weighted) ... Wh/km Elektromos hatósugár (EAER) ... km Elektromos hatósugár városban (EAER város) ... km

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések ( 134 ): ...

További gumiabroncs/kerék kombinációk: műszaki paraméterek (nincs hivatkozás az RR-re)

2. OLDAL

M2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek nemzeti/nemzetközi forgalomban (119) ( 135 )

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/ forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (121) : ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat áttételek (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (123) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

28.1.1.

Végső áttételi viszonyszám (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végső áttételi viszonyszámok (akkor kell kitölteni ha, és ahol, értelmezhető) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm stb.

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (119)

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/ gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és gumiabroncs-kategóriák (adott esetben) (123) (131) : ...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

38. Felépítmény kódja (124) : ...

39. Járműosztály: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A osztály/B osztály (119)

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (126) : ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ...

43. Az állóhelyek száma: ...

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (127) : Euro ...

47.1. Vind kibocsátásvizsgálati paraméterei (131)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (t): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

47.2. Menetciklus (r)

47.2.1.

Menetciklus járműosztály: 1/2/3a/3b

47.2.2.

Redukálási tényező, (fdsc): ...

47.2.3.

Leszabályozott sebesség: igen/nem

48. Kipufogógáz-kibocsátás (128) (129) (130) :

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (119)

CO: .... CH: ..... NOx: .... CH + NOx: .... Részecskék: .....

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (119)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ...

Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)

Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (darabszám): ...

Városi RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (darabszám): ...

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (128) (131) :

1. NEDC szerinti értékek CO2-kibocsátás Tüzelőanyag-fogyasztás Városi körülmények (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Városon kívüli körülmények (1): ... g/km l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Vegyes (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Súlyozott (1), vegyes ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km Eltérési tényező (adott esetben) Ellenőrzési tényező (adott esetben) "1" vagy "0"

2. Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1)) ... Wh/km Elektromos hatósugár: ... km

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: van/nincs (119)

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (132) : ...

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (133) (mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

4. WLTP szerinti értékek CO2-kibocsátás Tüzelőanyag-fogyasztás Alacsony (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Közepes (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Magas (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Rendkívül magas (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Vegyes: ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Súlyozott, vegyes (1) ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

5. 5.1. Tisztán elektromos járművek Elektromosenergia-fogyasztás ... Wh/km Elektromos hatósugár: ... km Elektromos hatósugár városban ... km 5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC,weighted) ... Wh/km Elektromos hatósugár (EAER) ... km Elektromos hatósugár városban (EAER város) ... km

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

M3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek nemzeti/nemzetközi forgalomban (119) (135)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/ forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: van/nincs (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (121) : ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (119)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (123) : ...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

38. Felépítmény kódja (124) : ...

39. Járműosztály: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A osztály/B osztály (119)

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (126) : ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.2. Ülőhelyek száma: ... (alsó szint) ... (felső szint) (beleértve a vezetőülést is)

42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ...

43. Az állóhelyek száma: ...

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (127) : Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (128) (129) (130) :

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: ESC

CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

N1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

11. A rakfelület hosszúsága: ... mm

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

14. Az alapjármű menetkész tömege: ... kg (119) ( 136 )

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (121) : ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat áttételek (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (131) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

28.1.1.

Végső áttételi viszonyszám (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végső áttételi viszonyszámok (akkor kell kitölteni ha, és ahol, értelmezhető) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/ gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és gumiabroncs-kategóriák (adott esetben) (123) (131) ...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

38. Felépítmény kódja (124) : ...

40. A jármű színe (11) : ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (126) : ...

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (127) : Euro ...

47.1. Vind kibocsátásvizsgálati paraméterei (131)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (t): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

47.2. Menetciklus (r)

47.2.1.

Menetciklus járműosztály: 1/2/3a/3b

47.2.2.

Redukálási tényező, (fdsc): ...

47.2.3.

Leszabályozott sebesség: igen/nem

48. Kipufogógáz-kibocsátás (128) (129) (130) :

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (119)

CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (119)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)

Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (darabszám): ...

Városi RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (darabszám): ...

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (128) (131) :

1. NEDC szerinti értékek CO2-kibocsátás Tüzelőanyag-fogyasztás Városi körülmények (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Városon kívüli körülmények (1): ... g/km l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Vegyes (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Súlyozott (1), vegyes ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km Eltérési tényező (adott esetben) Ellenőrzési tényező (adott esetben) "1" vagy "0"

2. Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1)) ... Wh/km Elektromos hatósugár: ... km

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: van/nincs (119)

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (132) : ...

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (133) (mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás:...g/km (adott esetben)

3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás:...g/km (adott esetben)

4. WLTP szerinti értékek CO2-kibocsátás Tüzelőanyag-fogyasztás Alacsony (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Közepes (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Magas (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Rendkívül magas (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Vegyes: ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Súlyozott, vegyes (1) ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

5. 5.1. Tisztán elektromos járművek (119) (adott esetben) Elektromosenergia-fogyasztás ... Wh/km Elektromos hatósugár: ... km Elektromos hatósugár városban ... km 5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (119) (adott esetben) Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC,weighted) ... Wh/km Elektromos hatósugár (EAER) ... km Elektromos hatósugár városban (EAER város) ... km

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerint megadott típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (127) :

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (134) : ...

Gumiabroncsok listája: műszaki paraméterek (nincs hivatkozás az RR-re)

2. OLDAL

N2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság (r): ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

11. A rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek nemzeti/nemzetközi forgalomban (119) (135)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/ forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (121) : ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat áttételek (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (131) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

28.1.1.

Végső áttételi viszonyszám (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végső áttételi viszonyszámok (akkor kell kitölteni ha, és ahol, értelmezhető) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (119)

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/ gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és gumiabroncs-kategóriák (adott esetben) (123) (131) :...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

38. Felépítmény kódja (124) : ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (126) : ...

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (127) : Euro ...

47.1. Vind kibocsátásvizsgálati paraméterei (131)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (t): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

47.2. Menetciklus (r)

47.2.1.

Menetciklus járműosztály: 1/2/3a/3b

47.2.2.

Redukálási tényező, (fdsc): ...

47.2.3.

Leszabályozott sebesség: igen/nem

48. Kipufogógáz-kibocsátás (128) (129) (130) :

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (119)

CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (119)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)

Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (darabszám): ...

Városi RDE-vizsgálati út: NOx: ..., Részecskék (darabszám): ...

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):

49.1. Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének I. részében szereplő mintának megfelelően elkészített gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ...

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű az (EU) 2017/2400 rendelet meghatározása szerint: igen/nem (1), (t)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű az (EU) 2017/2400 rendelet meghatározása szerint: (igen/nem) (1), (u)

49.4. Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (u)

49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.3. pontja szerint: ... gCO2/tkm

49.6. Átlagos hasznos terhelés az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.4. pontja szerint: ... t

1. NEDC szerinti értékek CO2-kibocsátás Tüzelőanyag-fogyasztás Városi körülmények (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Városon kívüli körülmények (1): ... g/km l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Vegyes (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Súlyozott (1), vegyes ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km Eltérési tényező (adott esetben) Ellenőrzési tényező (adott esetben) "1" vagy "0"

2. Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1)) ... Wh/km Elektromos hatósugár: ... km

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: van/nincs (119)

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (132) : ...

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (133) (mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás:...g/km (adott esetben)

3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás:...g/km (adott esetben)

4. WLTP szerinti értékek CO2-kibocsátás Tüzelőanyag-fogyasztás Alacsony (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Közepes (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Magas (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Rendkívül magas (1): ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Vegyes: ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1) Súlyozott, vegyes (1) ... g/km ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

5. 5.1. Tisztán elektromos járművek (119) (adott esetben) Elektromosenergia-fogyasztás ... Wh/km Elektromos hatósugár: ... km Elektromos hatósugár városban ... km 5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (119) (adott esetben) Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC,weighted) ... Wh/km Elektromos hatósugár (EAER) ... km Elektromos hatósugár városban (EAER város) ... km

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerint megadott típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (127) :

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

N3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm

11. A rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek nemzeti/nemzetközi forgalomban (119) (135)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/ forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (121) : ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (119)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (123) : ...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

38. Felépítmény kódja (124) : ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (126) : ...

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (127) : Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (128) (129) (130) :

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: ESC

CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49.1. Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének I. részében szereplő mintának megfelelően elkészített gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ...

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű az (EU) 2017/2400 rendelet meghatározása szerint: igen/nem (1), (t)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű az (EU) 2017/2400 rendelet meghatározása szerint: (igen/nem) (1), (u)

49.4. Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (u)

49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.3. pontja szerint: ... gCO2/tkm

49.6. Átlagos hasznos terhelés az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.4. pontja szerint: ... t

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerint megadott típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (127) :

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

O1 ÉS O2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm

11. A rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

19. A félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi kapcsolási pontjára eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott tengely(ek): van/nincs (119)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (123) : ...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

38. Felépítmény kódja (124) : ...

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerint megadott típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (127) :

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

O3 ÉS O4 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm

11. A rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

13. Menetkész tömeg: ... kg

13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

13.2. A jármű tényleges tömege: kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek nemzeti/nemzetközi forgalomban (119) (135)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/ forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

19. A félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi kapcsolási pontjára eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott tengely(ek): van/nincs (119)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (123) : ...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

38. Felépítmény kódja (124) : ...

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerint megadott típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (127) :

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (134) : ...

II. RÉSZ

NEM TELJES JÁRMŰVEK

C1. MINTA - 1. OLDAL

NEM TELJES JÁRMŰVEK

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...

0.2. Típus: ...

Változat (115) : ...

Kivitel (115) : ...

0.2.1. Kereskedelmi név: ...

0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk

(az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása):

Típus: ...

Változat (115) : ...

Kivitel (115) : ...

Típusjóváhagyási szám, kiterjesztés száma

0.2.3. Azonosítók (adott esetben) (r):

0.2.3.1.

Interpolációscsalád-azonosító: ...

0.2.3.2.

Környezeti hőmérséklet-korrekciós vizsgálati (ATCT) járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.3.

PEMS-vizsgálati járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.4.

Kigurulási menetellenállási járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.5.

Kigurulási menetellenállási Mátrix szerinti család azonosítója (adott esetben): ...

0.2.3.6.

Időszakos regenerálás szerinti család azonosítója: ...

0.2.3.7.

Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti család azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória: ...

0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ...

0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe

0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típusjóváhagyási szám) számú jóváhagyásban leírt típusnak, és

további jóváhagyás nélkül állandó nyilvántartásba nem vehető.

(Hely) (Dátum): …(Aláírás): …

C2. MINTA - 1. OLDAL

KIS SOROZATBAN KIADOTT TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZŐ NEM TELJES JÁRMŰVEK

[Év][Sorszám]

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...

0.2. Típus: ...

Változat (115) : ...

Kivitel (115) : ...

0.2.1. Kereskedelmi név: ...

0.2.3. Azonosítók (adott esetben) (r):

0.2.3.1.

Interpolációscsalád-azonosító: ...

0.2.3.2.

Környezeti hőmérséklet-korrekciós vizsgálati (ATCT) járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.3.

PEMS-vizsgálati járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.4.

Kigurulási menetellenállási járműcsalád-azonosító: ...

0.2.3.5.

Kigurulási menetellenállási Mátrix szerinti család azonosítója (adott esetben): ...

0.2.3.6.

Időszakos regenerálás szerinti család azonosítója: ...

0.2.3.7.

Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti család azonosítója: ...

0.4. Jármű-kategória: ...

0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...

A jármű-azonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...

0.10. Jármű-azonosító szám: ...

minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típusjóváhagyási szám) számú jóváhagyásban leírt típusnak, és

további jóváhagyás nélkül állandó nyilvántartásba nem vehető.

(Hely) (Dátum): …(Aláírás): …

2. OLDAL

M1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (121) : ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat áttételek (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (r) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

28.1.1.

Végső áttételi viszonyszám (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végső áttételi viszonyszámok (akkor kell kitölteni ha, és ahol, értelmezhető) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/ gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és gumiabroncs-kategóriák (adott esetben) (123) (131) :...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (126) : ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (127) : Euro ...

47.1. Vind kibocsátásvizsgálati paraméterei (131)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (t): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

47.2. Menetciklus (131)

47.2.1.

Menetciklus járműosztály: 1/2/3a/3b

47.2.2.

Redukálási tényező, (fdsc): ...

47.2.3.

Leszabályozott sebesség: igen/nem

48. Kipufogógáz-kibocsátás (128) (129) (130) :

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (119)

CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (119)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)

NEDC szerinti értékekCO2-kibocsátásTüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények (1):… g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott esetben)
Ellenőrzési tényező (adott esetben)„1” vagy „0”

2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1))… Wh/km
Elektromos hatósugár… km

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.1.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...

3.2.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2) (mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

WLTP szerinti értékekCO2-kibocsátásTüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

5.1. Tisztán elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás… Wh/km
Elektromos hatósugár… km
Elektromos hatósugár városban… km

5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC,weighted)… Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)… km
Elektromos hatósugár városban (EAER város)… km

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

M2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek nemzeti/nemzetközi forgalomban (119) (135)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/ forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (121) : ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat áttételek (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (131) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

28.1.1.

Végső áttételi viszonyszám (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végső áttételi viszonyszámok (akkor kell kitölteni ha, és ahol, értelmezhető) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (119)

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/ gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és gumiabroncs-kategóriák (adott esetben) (123) (131) :...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (127) : Euro ...

47.1. Vind kibocsátásvizsgálati paraméterei (131)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (t): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

47.2. Menetciklus (131)

47.2.1.

Menetciklus járműosztály: 1/2/3a/3b

47.2.2.

Redukálási tényező, (fdsc): ...

47.2.3.

Leszabályozott sebesség: igen/nem

48. Kipufogógáz-kibocsátás (128) (129) (130) :

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (119)

CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (119)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)

NEDC szerinti értékekCO2-kibocsátásTüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények (1):… g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott esetben)
Ellenőrzési tényező (adott esetben)„1” vagy „0”

2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1))… Wh/km
Elektromos hatósugár… km

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.1.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...

3.2.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2) (mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

WLTP szerinti értékekCO2-kibocsátásTüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

5.1. Tisztán elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás… Wh/km
Elektromos hatósugár… km
Elektromos hatósugár városban… km

5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC,weighted)… Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)… km
Elektromos hatósugár városban (EAER város)… km

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

M3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek nemzeti/nemzetközi forgalomban (119) (135)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/ forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (121) : ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (119)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (123) : ...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (127) : Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (128) (129) (130) :

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: ESC

CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

N1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (121) : ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat áttételek (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (131) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

28.1.1.

Végső áttételi viszonyszám (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végső áttételi viszonyszámok (akkor kell kitölteni ha, és ahol, értelmezhető) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/ gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és gumiabroncs-kategóriák (adott esetben) (123) (131) : ...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (127) : Euro ...

47.1. Vind kibocsátásvizsgálati paraméterei (131)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (t): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

47.2. Menetciklus (131)

47.2.1.

Menetciklus járműosztály: 1/2/3a/3b

47.2.2.

Redukálási tényező, (fdsc): ...

47.2.3.

Leszabályozott sebesség: igen/nem

48. Kipufogógáz-kibocsátás (128) (129) (130) :

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (119)

CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (119)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék:

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám):

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)

NEDC szerinti értékekCO2-kibocsátásTüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények (1):… g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott esetben)
Ellenőrzési tényező (adott esetben)„1” vagy „0”

2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1))… Wh/km
Elektromos hatósugár… km

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.1.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...

3.2.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2) (mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

WLTP szerinti értékekCO2-kibocsátásTüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

5.1. Tisztán elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás… Wh/km
Elektromos hatósugár… km
Elektromos hatósugár városban… km

5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC,weighted)… Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)… km
Elektromos hatósugár városban (EAER város)… km

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

N2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek nemzeti/nemzetközi forgalomban (119) (135)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/ forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (121) : ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

28.1. Sebességfokozat áttételek (kézi sebességváltóval rendelkező járművek esetében kell kitölteni) (131) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

28.1.1.

Végső áttételi viszonyszám (ha értelmezhető): ...

28.1.2. Végső áttételi viszonyszámok (akkor kell kitölteni ha, és ahol, értelmezhető) Első fokozatban Második fokozatban Harmadik fokozatban Negyedik fokozatban Ötödik fokozatban Hatodik fokozatban Hetedik fokozatban Nyolcadik fokozatban ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (119)

35. A CO2 meghatározásához használt felszerelt gumiabroncs/kerék kombináció/ gördülési ellenállási együtthatók (RRC) energiahatékonysági osztálya és gumiabroncs-kategóriák (adott esetben) (123) (131)

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (127) : Euro ...

47.1. Vind kibocsátásvizsgálati paraméterei (131)

47.1.1. Vizsgálati tömeg, kg: ...

47.1.2. Homlokfelület, m2 (t): ...

47.1.2.1. Az elülső belépőlevegő-rács vetített homlokfelülete (adott esetben), cm2: ...

47.1.3. Kigurulási menetellenállási együtthatók

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

47.2. Menetciklus (131)

47.2.1.

Menetciklus járműosztály: 1/2/3a/3b

47.2.2.

Redukálási tényező, (fdsc): ...

47.2.3.

Leszabályozott sebesség: igen/nem

48. Kipufogógáz-kibocsátás (128) (129) (130) :

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (119)

CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek) vagy WHSC (EURO VI) (119)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék:

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):

1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)

NEDC szerinti értékekCO2-kibocsátásTüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények (1):… g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott esetben)
Ellenőrzési tényező (adott esetben)„1” vagy „0”

2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)

Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1))… Wh/km
Elektromos hatósugár… km

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.1.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...

3.2.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2) (mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):

3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)

4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

WLTP szerinti értékekCO2-kibocsátásTüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas (1):… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)… g/km… l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151 rendelet szerint (adott esetben)

5.1. Tisztán elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás… Wh/km
Elektromos hatósugár… km
Elektromos hatósugár városban… km

5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek

Elektromosenergia-fogyasztás (ECAC,weighted)… Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)… km
Elektromos hatósugár városban (EAER város)… km

49.1. Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének I. részében szereplő mintának megfelelően elkészített gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ...

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű az (EU) 2017/2400 rendelet meghatározása szerint: igen/nem (1), (t)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű az (EU) 2017/2400 rendelet meghatározása szerint: (igen/nem) (1), (u)

49.4. Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (u)

49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.3. pontja szerint: ... gCO2/tkm

49.6. Átlagos hasznos terhelés az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.4. pontja szerint: ... t

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

N3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek nemzeti/nemzetközi forgalomban (119) (135)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/ forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Tisztán elektromos: igen/nem (119)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (119)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/LPG/sűrített földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (119)

26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (119)

26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (119)

27. Legnagyobb teljesítmény

27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (121) : ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (119)

27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (119) (122)

28. Sebességváltó (típus): ...

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (119)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (123) : ...

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (119)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (127) : Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (128) (129) (130) :

Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: ESC

CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék:

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)

49.1. Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének I. részében szereplő mintának megfelelően elkészített gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ...

49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű az (EU) 2017/2400 rendelet meghatározása szerint: igen/nem (1), (t)

49.3. Különleges felépítményű gépjármű az (EU) 2017/2400 rendelet meghatározása szerint: (igen/nem) (1), (u)

49.4. Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény: ... (u)

49.5. Fajlagos CO2-kibocsátás az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.3. pontja szerint: ... gCO2/tkm

49.6. Átlagos hasznos terhelés az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelően elkészített ügyfél-információs dokumentum 2.4. pontja szerint: ... t

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

O1 ÉS O2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

19.1. A félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi kapcsolási pontjára eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott tengely(ek): van/nincs (119)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (123) : ...

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

52. Megjegyzések (134) : ...

2. OLDAL

O3 ÉS O4 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

4. Tengelytáv (120) : ... mm

4.1. Tengelytávolság:

1-2.: ... mm

2-3.: ... mm

3-4.: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg

14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek nemzeti/nemzetközi forgalomban (119) (135)

17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/ forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

19.1. A félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi kapcsolási pontjára eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...

32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...

34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott tengely(ek): van/nincs (119)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (123) : ...

44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...

45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (119) : D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

52. Megjegyzések (134) : ...

A IX. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

- -

(p) Ökoinnovációs technológiák.

(t) csak a kigurulási menetellenállási mátrix járműcsalád (RLMF) egyedi járműveire alkalmazható.

(t) Csak akkor alkalmazandó, ha a járművet az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően hagyták jóvá.

(u) Csak akkor alkalmazandó, ha a járművet az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően hagyták jóvá, és összeállítottak az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének II. részében szereplő mintának megfelelő ügyfél-információs dokumentumot.

X. MELLÉKLET

A GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK MEGFELELŐSÉGE

0. Célkitűzések

0.1. A gyártási eljárás megfelelőségének célja annak biztosítása, hogy minden legyártott jármű, rendszer, alkatrész és önálló műszaki egység megfeleljen a jóváhagyott típusnak.

0.2. Az eljárások elválaszthatatlanul magukban foglalják az alább "kezdeti értékelésként" említett, a minőségirányítási rendszerekre vonatkozó értékelést, valamint a "termékek megfelelőségét biztosító intézkedésekként" említett, a jóváhagyás tárgyára és a termékellenőrzésekre vonatkozó felülvizsgálatot.

1. Kezdeti értékelés

1.1. A tagállamok jóváhagyó hatóságának ellenőriznie kell a kielégítő intézkedések megtételét és a hatékony ellenőrzést biztosító eljárásokat, hogy az alkatrészek, rendszerek, önálló műszaki egységek és a járművek a gyártás során megfeleljenek a jóváhagyott típusnak.

1.2. Az értékelések végrehajtásához útmutató található az EN ISO 19011:2002 - Útmutató minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához szabványban.

1.3. Az 1.1. pontban meghatározott követelményt a típusjóváhagyást megítélő hatóság számára kielégítő módon kell ellenőrizni.

A hatóság megfelelőnek kell, hogy találja a kezdeti értékelést és a 2. pont szerinti, a termékek megfelelőségét biztosító intézkedéseket, szükség esetén figyelemmel az 1.3.1-1.3.3. pontban meghatározott intézkedések egyikére vagy adott esetben az intézkedések kombinációjára, részben vagy egészben.

1.3.1. A tényleges kezdeti értékelést és/vagy a termékek megfelelőségét biztosító intézkedések vizsgálatát a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság, vagy a jóváhagyó hatóság nevében eljáró kijelölt szerv végzi el.

1.3.1.1. Az elvégzendő kezdeti értékelés terjedelmét a jóváhagyó hatóság az alábbi benyújtott dokumentumok alapján határozza meg:

(a) a gyártó 1.3.3. pontban meghatározott tanúsítványa, amelyet nem minősítettek vagy ismertek el azon bekezdés alapján;

(b) alkatrész vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetén a jármű gyártója által az alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártójának telephelyén az EN ISO 9001:2008 harmonizált szabvány követelményeinek megfelelő egy vagy több ipari ágazati előírás szerint elvégzett rendszerminőségi értékelés.

1.3.2. A kezdeti értékelést és/vagy a termékek megfelelőségét biztosító intézkedések felülvizsgálatát egy másik tagállam jóváhagyó hatósága, vagy az e célra a jóváhagyó hatóság által kijelölt szerv is elvégezheti.

1.3.2.1. Ebben az esetben a másik tagállam jóváhagyó hatósága megfelelőségi tanúsítványt állít ki, amelyben feltünteti a jóváhagyandó termék(ek) szempontjából lényeges területeket és gyártóberendezéseket és a termékek típusjóváhagyása alapjául szolgáló szabályozási aktusokat.

1.3.2.2. A típusjóváhagyást megadó tagállam jóváhagyó hatóságának megfelelőségi tanúsítvány iránti kérelmére a másik tagállam jóváhagyó hatósága haladéktalanul megküldi a megfelelőségi tanúsítványt vagy egy tájékoztatást arról, hogy nincs módja ilyen tanúsítvány kiadására.

1.3.2.3. A megfelelőségi tanúsítványnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

Vállalkozáscsoport vagy vállalkozás

(pl. XYZ Autógyártó Művek)

Szervezeti egység

(pl. európai részleg)

Üzemek/telephelyek

(pl. 1. motorüzem [Egyesült Királyság], 2. járműüzem [Németország])

Jármű/alkatrészek típusa

(pl. valamennyi M1 kategóriájú modell)

Érintett területek

(pl. motor-összeszerelés, karosszéria-préselés és -összeszerelés, jármű-összeszerelés)

Megvizsgált dokumentumok

(pl. A társaság és az üzem minőségbiztosítási kézikönyve és minőségbiztosítási eljárása)

Értékelés időpontja

(pl. 2009. május 18. és 30. között végzett audit)

Tervezett ellenőrző látogatás

(pl. 2010. október)

1.3.3. A jóváhagyó hatóságnak az 1.3. pontban a kezdeti értékeléssel kapcsolatban megállapított követelmények teljesítéseként kell elfogadnia a gyártó az EN ISO 9001:2008 harmonizált szabvány vagy egy ezzel egyenértékű harmonizált szabvány szerinti szabályszerű minősítését. A gyártónak részletes adatokat kell adnia a minősítésről, és köteles a jóváhagyó hatóságot ennek érvényességével és hatályával kapcsolatos minden változásról értesíteni.

1.4. A jármű típusjóváhagyásához nem kell megismételni a rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásához elvégzett kezdeti értékeléseket, de ki kell egészíteni, a teljes jármű összeszerelésével kapcsolatos olyan telephelyek és tevékenységek értékelésével, amelyekre a korábbi értékelések nem terjedtek ki.

2. A gyártás (a termékek) megfelelőségét biztosító intézkedések

2.1. Minden, ezen irányelv vagy külön irányelv vagy rendelet szerint jóváhagyott járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet úgy kell gyártani, hogy megfeleljen a jóváhagyott típusnak, teljesítve ezen irányelvnek vagy az alkalmazandó szabályozási aktusoknak a IV. mellékletben megállapított listában szereplő követelményeit.

2.2. A tagállam jóváhagyó hatósága ellenőrzi, hogy a megfelelő intézkedések megtörténtek-e, és írásban rögzítve rendelkezésre állnak-e az ellenőrzési tervek - minden jóváhagyás tekintetében a gyártóval egyeztetve - a jóváhagyott típusnak való folyamatos megfelelés igazolásához szükséges rendszeres időközönkénti vizsgálatok vagy kapcsolódó ellenőrzések végrehajtásához, ideértve különösen a szabályozási aktusokban meghatározott fizikai vizsgálatokat.

2.3. A típusjóváhagyás jogosultja köteles, különösen:

2.3.1. biztosítani a termékek (járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek) a jóváhagyott típusnak való megfelelősége hatékony ellenőrzését biztosító eljárások meglétét és alkalmazását;

2.3.2. hozzáféréssel rendelkezni minden jóváhagyott típus ellenőrzéséhez szükséges vizsgáló vagy egyéb megfelelő berendezéshez;

2.3.3. biztosítani, hogy a vizsgálati vagy ellenőrzési eredményeket rögzítsék, és a csatolt iratok hozzáférhetőek maradjanak a jóváhagyó hatósággal való megegyezés alapján meghatározott időtartamig. Ez az időtartam nem haladhatja meg a 10 évet;

2.3.4. elemezni minden típus vizsgálatának vagy ellenőrzésének eredményeit annak érdekében, hogy ellenőrizze és biztosítsa a termék jellemzőinek állandósága igazolható és biztosítható legyen, figyelemmel az iparban szokásos szóródásra;

2.3.5. biztosítani minden termék esetében, hogy legalább az ezen irányelvben előírt ellenőrzéseket, és a IV. mellékletben meghatározott listában szereplő alkalmazandó szabályozási aktusokban előírt vizsgálatokat elvégzik;

2.3.6. biztosítani, hogy minden olyan mintavétel vagy vizsgálati darab esetén, amely a nem megfelelőséget bizonyítja a típus egy adott vizsgálata vagy ellenőrzése során, további mintavételt, vizsgálatot vagy ellenőrzést végezzenek. Az összes szükséges intézkedést meg kell tennie ahhoz, hogy a jóváhagyottal azonos gyártást helyreállítsák;

2.3.7. jármű típusjóváhagyása esetén a 2.3.5. pont szerinti vizsgálatok azokra korlátozódnak, amelyek a jóváhagyással kapcsolatban a jármű megfelelő kialakításának ellenőrzésére irányulnak és a IX. mellékletben meghatározott megfelelőségi nyilatkozathoz szükséges adatokra.

3. Folyamatos felülvizsgálati intézkedések

3.1. A típusjóváhagyást megadó hatóság minden gyártóegységben bármikor felülvizsgálhatja az alkalmazott megfelelőség-ellenőrzési módszereket.

3.1.1. Az e melléklet 1. és 2. pontjában (kezdeti értékelés és termékek megfelelőségét biztosító intézkedések) meghatározott eljárások folyamatos hatékonyságát a rendes intézkedések útján kell figyelemmel kísérni.

3.1.1.1. Az (e melléklet 1.3.3. pontja szerint minősített vagy elismert) műszaki szolgálat által folytatott felügyeleti tevékenységet kielégítőnek kell tekinteni a 3.1.1. pont előírásai szempontjából, tekintettel a kezdeti értékelésnél meghatározott követelményekre.

3.1.1.2. A típusjóváhagyó hatóság által folytatott (a 3.1.1.1. ponttól eltérő) felülvizsgálatok rendes gyakorisága biztosítja, hogy az 1. és 2. szakasznak megfelelően végrehajtott felülvizsgálatokat olyan időközönként ismételjék meg, amelyet a jóváhagyó hatóság az addigi tapasztalatok alapján állapít meg.

3.2. Minden felülvizsgálatkor a vizsgálatok vagy ellenőrzések adatait és a gyártási dokumentumokat hozzáférhetővé kell tenni az ellenőr számára; különösen azoknak a dokumentált vizsgálatoknak vagy ellenőrzéseknek az eredményeit, amelyek a melléklet 2.2. pontja alapján szükségesek.

3.3. Az ellenőr szúrópróbaszerűen mintákat vehet, amelyeket a gyártó laboratóriumában vagy a műszaki szolgálat létesítményében megvizsgál. Ilyen esetben kizárólag fizikai vizsgálatokat kell végezni. A minták legkisebb számát a gyártó által végzett vizsgálatok eredményei alapján lehet megállapítani.

3.4. Ha a vizsgálat szintje nem tűnik megfelelőnek, vagy ha szükségesnek tűnik a 3.2. pont szerinti vizsgálatok érvényességének ellenőrzése, az ellenőrnek ki kell választania a műszaki szolgálathoz fizikai vizsgálat elvégzésére megküldendő mintákat.

3.5. Amennyiben az ellenőrzés vagy felülvizsgálat során hiányosságokat állapítanak meg, a jóváhagyó hatóság biztosítja, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a gyártás megfelelőségének helyreállítására, amilyen gyorsan az lehetséges.

XI. MELLÉKLET

A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁNAK JELLEGE ÉS AZ ARRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. függelék

Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik

SorszámTárgySzabályozási aktus számaM1 ≤ 2 500 kg (1)M1 > 2 500 kg (1)M2M3
1Megengedett zajszint70/157/EGK irányelvHG+HG+HG+H
1AZajszint540/2014/EU rendeletHG+HG+HG+H
2Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége715/2007/EK rendeletQ (1)G+Q (1)G+Q (1)
3ATűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok)661/2009/EK rendelet
34. sz. ENSZ-EGB-előírás
F (2)F (2)F (2)F (2)
3 BHátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
4AHátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja661/2009/EK rendelet
1003/2010/EU rendelet
XXXX
5AKormányberendezés661/2009/EK rendelet
79. sz. ENSZ-EGB-előírás
XGGG
6AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XX
6BAjtózárak és ajtórögzítő elemek661/2009/EK rendelet
11. sz. ENSZ-EGB-előírás
BG+B
7AHangjelző berendezések és hangjelzések661/2009/EK rendelet
28. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
8AKözvetett látást biztosító eszközök és beépítésük661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-előírás
XGGG
9AJárművek és pótkocsik fékezése661/2009/EK rendelet
13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (4)G+ A1
9BJárművek és pótkocsik fékezése661/2009/EK rendelet
13. sz. ENSZ-EGB-előírás
G (3)G (3)
10AElektromágneses összeférhetőség661/2009/EK rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
12ABelső berendezések661/2009/EK rendelet
21. sz. ENSZ-EGB-előírás
CG+C
13AGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
18. sz. ENSZ-EGB-előírás
G (4A)G (4A)
13BGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
116. sz. ENSZ-EGB-előírás
XG
14AA vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén661/2009/EK rendelet
12. sz. ENSZ-EGB-előírás
XG
15AÜlések, azok rögzítései és fejtámlák661/2009/EK rendelet
17. sz. ENSZ-EGB-előírás
DG+DG+D (4B)G+D (4B)
15BNagy személyszállító gépjárművek ülései661/2009/EK rendelet
80. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
16AKiálló részek661/2009/EK rendelet
26. sz. ENSZ-EGB-előírás
X a vezetőfülke, A+Z a fennmaradó rész tekintetébenG a vezetőfülke, A+Z a fennmaradó rész tekintetében
17AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XXXX
17BSebességmérő berendezés és annak beépítése661/2009/EK rendelet
39. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
18AHatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám661/2009/EK rendelet
19/2011/EU rendelet
XXXX
19AA biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok661/2009/EK rendelet
14. sz. ENSZ-EGB-előírás
DG+LG+LG+L
20AVilágító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-előírás
A+NA+G+N a vezetőfülke, A+N a fennmaradó rész tekintetébenA+G+N a vezetőfülke, A+N a fennmaradó rész tekintetébenA+G+N a vezetőfülke, A+N a fennmaradó rész tekintetében
21AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök661/2009/EK rendelet
3. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
22AGépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái661/2009/EK rendelet
7. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
22BGépjárművek nappali menetjelző lámpái661/2009/EK rendelet
87. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
22CA gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák661/2009/EK rendelet
91. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
23AGépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái661/2009/EK rendelet
6. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
24AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása661/2009/EK rendelet
4. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
25AA gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói661/2009/EK rendelet
31. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
25BGépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák661/2009/EK rendelet
37. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
25CGázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók661/2009/EK rendelet
98. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
25DGépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások661/2009/EK rendelet
99. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
25EGépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói661/2009/EK rendelet
112. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
25FGépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS)661/2009/EK rendelet
123. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
26AGépjárművek első ködfényszórói661/2009/EK rendelet
19. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
27AElvontató berendezések661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
EEEE
28AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái661/2009/EK rendelet
38. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
29AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák661/2009/EK rendelet
23. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
30AGépjárművek parkolólámpái661/2009/EK rendelet
77. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
31ABiztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek661/2009/EK rendelet
16. sz. ENSZ-EGB-előírás
DG+MG+MG+M
32AMenetirányú látómező661/2009/EK rendelet
125. sz. ENSZ-EGB-előírás
XG
33AKézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása661/2009/EK rendelet
121. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
34ASzélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések661/2009/EK rendelet
672/2010/EU rendelet
XG (5)(5)(5)
35ASzélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
XG (6)(6)(6)
36AFűtési rendszerek661/2009/EK rendelet
122. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
37AKerékdobok661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet
XG
38AA jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok)661/2009/EK rendelet
25. sz. ENSZ-EGB-előírás
DG+D
41Nagy teljesítményű járművek kibocsátásai (Euro IV és V)2005/55/EK irányelvH (8)G+H (8)G+H (8)G+H (8)
41ANehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés595/2009/EK rendeletG+H (9)G+H (9)G+H (9)G+H (9)
44ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
XX
45ABiztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése661/2009/EK rendelet
43. sz. ENSZ-EGB-előírás
JG+JG+JG+J
46AGumiabroncsok felszerelése661/2009/EK rendelet
458/2011/EU rendelet
XGGG
46BGépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai661/2009/EK rendelet
30. sz. ENSZ-EGB-előírás
XG
46CHaszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztály) gumiabroncsai661/2009/EK rendelet
54. sz. ENSZ-EGB-előírás
GGG
46DGumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály)661/2009/EK rendelet
117. sz. ENSZ-EGB-előírás
XGGG
46EIdeiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer661/2009/EK rendelet
64. sz. ENSZ-EGB-előírás
XG
47AJárművek sebességkorlátozása661/2009/EK rendelet
89. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
48ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
XX
50AJárműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-előírás
X(10)G(10)G(10)G(10)
51AEgyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai661/2009/EK rendelet
118. sz. ENSZ-EGB-előírás
G a vezetőfülke, X a fennmaradó rész tekintetében
52AM2 és M3 kategóriájú járművek661/2009/EK rendelet
107. sz. ENSZ-EGB-előírás
AA
52BNagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága661/2009/EK rendelet
66. sz. ENSZ-EGB-előírás
AA
53AUtasok frontális ütközéssel szembeni védelme661/2009/EK rendelet
94. sz. ENSZ-EGB-előírás
N/AN/A
54AUtasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme661/2009/EK rendelet
95. sz. ENSZ-EGB-előírás
N/AN/A
58Gyalogosvédelem78/2009/EK rendeletXN/A
A járműbe szerelt elülső védelmi rendszereknek azonban meg kell felelniük, és fel kell rajtuk tüntetni a típus-jóváhagyási számot.
59Újrafelhasználhatóság2005/64/EK irányelvN/AN/A
61Légkondicionáló rendszer2006/40/EK irányelvXG (14)
62Hidrogénrendszer79/2009/EK rendeletXXXX
63Általános biztonság661/2009/EK rendeletX (15)X (15)X (15)X (15)
64Sebességváltás-jelzők661/2009/EK rendelet
65/2012/EU rendelet
XG
65Fejlett vészfékező rendszer661/2009/EK rendelet
347/2012/EU rendelet
N/A (16)N/A (16)
66Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer661/2009/EK rendelet
351/2012/EU rendelet
N/A (17)N/A (17)
67A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
67. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
68Jármű-riasztórendszerek661/2009/EK rendelet
97. sz. ENSZ-EGB-előírás
XG
69Elektromos biztonság661/2009/EK rendelet
100. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
70Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
110. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
72e-segélyhívó rendszer(EU) 2015/758 rendeletGGNem alkalmazandóNem alkalmazandó
(*1) Műszakilag megengedett össztömeg

A mentőjárművekre vonatkozó további követelmények

A mentőjárművek betegterének meg kell felelnie az EN 1789:2007+A1:2010+A2:2014 "Mentőautók és felszerelésük - betegszállító autók" szabvány műszaki követelményeinek, a 6.5. szakasz kivételével ("A felszerelések jegyzéke"). A megfelelőségi tanúsítványhoz mellékelni kell a műszaki szolgálat vizsgálati jegyzőkönyvét. Ha van kerekesszékes utasok számára fenntartott hely, akkor a kerekesszék-rögzítő rendszerekre és az utasbiztonsági rendszerekre vonatkozó 3. függelék követelményeit is alkalmazni kell.

2. függelék

Páncélozott járművek

SorszámTárgySzabályozási aktus számaM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Megengedett zajszint70/157/EGK irányelvXXXXXX
1AZajszint540/2014/EU rendeletXXXXXX
2Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége715/2007/EK rendeletA (1)A (1)A (1)A (1)
3ATűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok)661/2009/EK rendelet
34. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)XXXX
3BHátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXAAXXXX
4AHátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja661/2009/EK rendelet
1003/2010/EU rendelet
XXXXXXXXXX
5AKormányberendezés661/2009/EK rendelet
79. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
6AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XXXXXX
6BAjtózárak és ajtórögzítő elemek661/2009/EK rendelet
11. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
7AHangjelző berendezések és hangjelzések661/2009/EK rendelet
28. sz. ENSZ-EGB-előírás
A+KA+KA+KA+KA+KA+K
8AKözvetett látást biztosító eszközök és beépítésük661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-előírás
AAAAAA
9AJárművek és pótkocsik fékezése661/2009/EK rendelet
13. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)
9BSzemélygépjárművek fékezése661/2009/EK rendelet
13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (4)X (4)
10AElektromágneses összeférhetőség661/2009/EK rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
12ABelső berendezések661/2009/EK rendelet
21. sz. ENSZ-EGB-előírás
A
13AGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
18. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (4A)X (4A)X (4A)X (4A)
13BGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
116. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
14AA vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén661/2009/EK rendelet
12. sz. ENSZ-EGB-előírás
N/AN/A
15AÜlések, azok rögzítései és fejtámlák661/2009/EK rendelet
17. sz. ENSZ-EGB-előírás
XD (4B)D (4B)DDD
15BNagy személyszállító gépjárművek ülései661/2009/EK rendelet
80. sz. ENSZ-EGB-előírás
DD
16AKiálló részek661/2009/EK rendelet
26. sz. ENSZ-EGB-előírás
A
17AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XXXXXX
17BSebességmérő berendezés és annak beépítése661/2009/EK rendelet
39. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
18AHatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám661/2009/EK rendelet
19/2011/EU rendelet
XXXXXXXXXX
19AA biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok661/2009/EK rendelet
14. sz. ENSZ-EGB-előírás
AAAAAA
20AVilágító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-előírás
A+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök661/2009/EK rendelet
3. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
22AGépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái661/2009/EK rendelet
7. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
22BGépjárművek nappali menetjelző lámpái661/2009/EK rendelet
87. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
22CA gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák661/2009/EK rendelet
91. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
23AGépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái661/2009/EK rendelet
6. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
24AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása661/2009/EK rendelet
4. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
25AA gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói661/2009/EK rendelet
31. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
25BGépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák661/2009/EK rendelet
37. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
25CGázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók661/2009/EK rendelet
98. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
25DGépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások661/2009/EK rendelet
99. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
25EGépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói661/2009/EK rendelet
112. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
25FGépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS)661/2009/EK rendelet
123. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
26AGépjárművek első ködfényszórói661/2009/EK rendelet
19. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
27AElvontató berendezések661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
AAAAAA
28AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái661/2009/EK rendelet
38. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
29AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák661/2009/EK rendelet
23. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
30AGépjárművek parkolólámpái661/2009/EK rendelet
77. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
31ABiztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek661/2009/EK rendelet
16. sz. ENSZ-EGB-előírás
AAAAAA
32AMenetirányú látómező661/2009/EK rendelet
125. sz. ENSZ-EGB-előírás
S
33AKézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása661/2009/EK rendelet
121. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
34ASzélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések661/2009/EK rendelet
672/2010/EU rendelet
A(5)(5)(5)(5)(5)
35ASzélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
A(6)(6)(6)(6)(6)
36AFűtési rendszerek661/2009/EK rendelet
122. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
37AKerékdobok661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet
X
38AA jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok)661/2009/EK rendelet
25. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
41Nagy teljesítményű járművek kibocsátásai (Euro IV és V)2005/55/EK irányelvA (8)X (8)XX (8)X (8)X
41ANehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés595/2009/EK rendeletX (9)X (9)XX (9)X (9)X
42ATehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója661/2009/EK rendelet
73. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
43AA felcsapódó víz elleni védőrendszerek661/2009/EK rendelet
109/2011/EU rendelet
XXXXXXX
44ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
X
45ABiztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése661/2009/EK rendelet
43. sz. ENSZ-EGB-előírás
N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
46AGumiabroncsok felszerelése661/2009/EK rendelet
458/2011/EU rendelet
AAAAAAAAAA
46BGépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai661/2009/EK rendelet
30. sz. ENSZ-EGB-előírás
AAAA
46CHaszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztály) gumiabroncsai661/2009/EK rendelet
54. sz. ENSZ-EGB-előírás
AAAAAAA
46DGumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály)661/2009/EK rendelet
117. sz. ENSZ-EGB-előírás
AAAAAAAAAA
46EIdeiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer661/2009/EK rendelet
64. sz. ENSZ-EGB-előírás
A (9A)A (9A)
47AJárművek sebességkorlátozása661/2009/EK rendelet
89. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
48ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
XXXXXXXXX
49AHaszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei661/2009/EK rendelet
61. sz. ENSZ-EGB-előírás
AAA
50AJárműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (10)X (10)X (10)X (10)X (10)X (10)XXXX
50BRövid vonószerkezetek (CCD); jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszerelése661/2009/EK rendelet
102. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (10)X (10)X (10)X (10)
51AEgyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai661/2009/EK rendelet
118. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
52AM2 és M3 kategóriájú járművek661/2009/EK rendelet
107. sz. ENSZ-EGB-előírás
AA
52BNagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága661/2009/EK rendelet
66. sz. ENSZ-EGB-előírás
AA
53AUtasok frontális ütközéssel szembeni védelme661/2009/EK rendelet
94. sz. ENSZ-EGB-előírás
N/A
54AUtasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme661/2009/EK rendelet
95. sz. ENSZ-EGB-előírás
N/AN/A
56AVeszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek661/2009/EK rendelet
105. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (13)X (13)X (13)X (13)X (13)X (13)X (13)
57AElülső aláfutásgátló berendezések (FUPD) és beépítésük; elülső aláfutás elleni védelem661/2009/EK rendelet
93. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
58Gyalogosvédelem78/2009/EK rendeletN/AN/A
59Újrafelhasználhatóság2005/64/EK irányelvN/AN/A
60(üres)
61Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvXX (14)
62Hidrogénrendszer79/2009/EK rendeletAAAAAA
63Általános biztonság661/2009/EK rendeletX (15)X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)
64Sebességváltás-jelzők661/2009/EK rendelet
65/2012/EU rendelet
X
65Fejlett vészfékező rendszer661/2009/EK rendelet
347/2012/EU rendelet
(16)(16)(16)(16)
66Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer661/2009/EK rendelet
351/2012/EU rendelet
(17)(17)(17)(17)
67A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
67. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
68Jármű-riasztórendszerek661/2009/EK rendelet
97. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
69Elektromos biztonság661/2009/EK rendelet
100. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
70Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
110. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXX
72e-segélyhívó rendszer(EU) 2015/758 rendeletGN/AN/AGN/AN/AN/AN/AN/AN/A

3. függelék

Kerekes székkel használható járművek

SorszámTárgySzabályozási aktusM1
1Megengedett zajszint70/157/EGK irányelvG+W0
1AZajszint540/2014/EU rendeletG+W9
2Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége715/2007/EK rendeletG+W1
3ATűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok)661/2009/EK rendelet
34. sz. ENSZ-EGB-előírás
X+W2
3BHátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
4AHátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja661/2009/EK rendelet
1003/2010/EU rendelet
X
5AKormányberendezés661/2009/EK rendelet
79. sz. ENSZ-EGB-előírás
G
6AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
X
6BAjtózárak és ajtórögzítő elemek661/2009/EK rendelet
11. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
7AHangjelző berendezések és hangjelzések661/2009/EK rendelet
28. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
8AKözvetett látást biztosító eszközök és beépítésük661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
9BSzemélygépjárművek fékezése661/2009/EK rendelet
13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás
G+A1
10AElektromágneses összeférhetőség661/2009/EK rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
12ABelső berendezések661/2009/EK rendelet
21. sz. ENSZ-EGB-előírás
G+C
13BGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
116. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
14AA vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén661/2009/EK rendelet
12. sz. ENSZ-EGB-előírás
G
15AÜlések, azok rögzítései és fejtámlák661/2009/EK rendelet
17. sz. ENSZ-EGB-előírás
G+W3
16AKiálló részek661/2009/EK rendelet
26. sz. ENSZ-EGB-előírás
G+W4
17AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
X
17BSebességmérő berendezés és annak beépítése661/2009/EK rendelet
39. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
18AHatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám661/2009/EK rendelet
19/2011/EU rendelet
X
19AA biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok661/2009/EK rendelet
14. sz. ENSZ-EGB-előírás
X+W5
20AVilágító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
21AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök661/2009/EK rendelet
3. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
22AGépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái661/2009/EK rendelet
7. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
22BGépjárművek nappali menetjelző lámpái661/2009/EK rendelet
87. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
22CA gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák661/2009/EK rendelet
91. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
23AGépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái661/2009/EK rendelet
6. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
24AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása661/2009/EK rendelet
4. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25AA gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói661/2009/EK rendelet
31. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25BGépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák661/2009/EK rendelet
37. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25CGázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók661/2009/EK rendelet
98. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25DGépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások661/2009/EK rendelet
99. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25EGépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói661/2009/EK rendelet
112. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25FGépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS)661/2009/EK rendelet
123. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
26AGépjárművek első ködfényszórói661/2009/EK rendelet
19. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
27AElvontató berendezések661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
E
28AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái661/2009/EK rendelet
38. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
29AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák661/2009/EK rendelet
23. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
30AGépjárművek parkolólámpái661/2009/EK rendelet
77. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
31ABiztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek661/2009/EK rendelet
16. sz. ENSZ-EGB-előírás
X+W6
32AMenetirányú látómező661/2009/EK rendelet
125. sz. ENSZ-EGB-előírás
G
33AKézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása661/2009/EK rendelet
121. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
34ASzélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések661/2009/EK rendelet
672/2010/EU rendelet
G (5)
35ASzélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
G (6)
36AFűtési rendszerek661/2009/EK rendelet
122. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
37AKerékdobok661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet
G
38Fejtámlák78/932/EGK irányelvX
38AA jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok)661/2009/EK rendelet
25. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
41Nagy teljesítményű járművek kibocsátásai (Euro IV és V)2005/55/EK irányelvX+W1 (8)
41ANehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés595/2009/EK rendeletX+W1 (9)
44ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EK rendelet
X+W8
45ABiztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése661/2009/EK rendelet
43. sz. ENSZ-EGB-előírás
G
46AGumiabroncsok felszerelése661/2009/EK rendelet
458/2011/EU rendelet
X
46BGépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai661/2009/EK rendelet
30. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
46DGumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály)661/2009/EK rendelet
117. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
46EIdeiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer661/2009/EK rendelet
64. sz. ENSZ-EGB-előírás
G (9A)
50AJárműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (10)
53AUtasok frontális ütközéssel szembeni védelme661/2009/EK rendelet
94. sz. ENSZ-EGB-előírás
N/A
54AUtasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme661/2009/EK rendelet
95. sz. ENSZ-EGB-előírás
N/A
58Gyalogosvédelem78/2009/EK rendeletG
59Újrafelhasználhatóság2005/64/EK irányelvN/A
61Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvG
62Hidrogénrendszer79/2009/EK rendeletX
63Általános biztonság661/2009/EK rendeletX (15)
64Sebességváltás-jelzők661/2009/EK rendelet
65/2012/EU rendelet
G
67A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
67. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
68Jármű-riasztórendszerek661/2009/EK rendelet
97. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
69Elektromos biztonság661/2009/EK rendelet
100. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
70Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
110. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
72e-segélyhívó rendszer(EU) 2015/758 rendeletG

A kerekesszék-rögzítő rendszerek és utasbiztonsági rendszerek vizsgálatára vonatkozó kiegészítő követelmények

Megjegyzés: Az alábbi 1. szakaszt és a 2. vagy a 3. szakaszt kell alkalmazni.

0. Fogalommeghatározások

0.1. "Kiegészítő kerekes szék": az ISO 10542-1:2012 szabvány 3. szakaszában meghatározott merev, újrahasználható vizsgálati kerekes szék.

0.2. A P pont az ISO 10542-1:2012 szabvány 3. szakaszában meghatározott kiegészítő kerekes székben ülő utas csípőjének helyzetét jelképezi.

1. Általános követelmények

1.1. Minden kerekes széknek fenntartott helyet el kell látni rögzítőpontokkal, amelyekhez a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszert rögzíteni kell.

1.2. A kerekesszékes utas biztonsági övének alsó rögzítőpontjait a gyártó által megadott utazási helyzetben, a 07. módosítássorozattal módosított 14. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.4.2.2. szakasza szerint kell elhelyezni a kiegészítő kerekes szék P pontjához viszonyítva. A felső rögzítőpont(ok) tényleges helyének a kiegészítő kerekes szék hátsó kerekeinek és a jármű padlójának érintkezési pontjain áthaladó vízszintes sík felett legalább 1 100 mm-re kell lennie. Ennek a feltételnek az alábbi 2. pont szerinti vizsgálat elvégzése után is teljesülnie kell.

1.3. A 06. módosítássorozattal módosított 16. sz. ENSZ-EGB-előírás 8.2.2-8.2.2.4. és 8.3.1-8.3.4. szakaszai rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében értékelni kell a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer övét.

1.4. Az ISOFIX gyermekülés-rögzítőpontok legkisebb számát nem kell megadni. Többlépcsős jóváhagyás esetén, ha a módosítás az ISOFIX rögzítési rendszert is érinti, akkor a rendszert ismét meg kell vizsgálni, vagy a rögzítőpontokat használhatatlanná kell tenni. Ez utóbbi esetben el kell távolítani az ISOFIX címkéket, és megfelelő tájékoztatást kell adni a jármű vásárlójának.

2. Járművön belüli statikus vizsgálat

2.1. A kerekesszék-biztonsági rendszer rögzítőpontjai

2.1.1. A kerekesszék-biztonsági rendszer rögzítőpontjainak az alábbi 2.2. pontban meghatározott, a kerekesszék-rögzítő rendszer rögzítőpontjaira kifejtett statikus erőkkel egyidejűleg a 07. módosítássorozattal módosított 14. sz. ENSZ-EGB-előírásban az utasbiztonsági rendszer rögzítőpontjaira vonatkozóan előírt statikus erőknek is ellen kell állniuk.

2.2. A kerekesszék-rögzítő rendszer rögzítőpontjai

A kerekesszék-rögzítő rendszer rögzítőpontjainak legalább 0,2 másodpercig ellen kell állniuk a kiegészítő kerekes széken (vagy a kiegészítő kerekes székre vonatkozó előírásoknak megfelelő tengelytávval, ülésmagassággal és rögzítőpontokkal rendelkező megfelelő kiegészítő kerekes széken) keresztül, azon felülettől számított 300 +/- 100 mm magasságban kifejtett alábbi erőknek, amelyen a kiegészítő kerekes szék nyugszik:

2.2.1. menetirányba néző kerekes szék esetében az utasbiztonsági rendszer rögzítőpontjaira kifejtett erővel egybeeső és egyidejű, 24,5 kN nagyságú erő; és

2.2.2. a jármű hátsó része felé irányuló, 8,2 kN nagyságú statikus erőkifejtéssel járó második vizsgálat.

2.2.3. a menetiránynak háttal lévő kerekes szék esetében az utasbiztonsági rendszer rögzítőpontjaira kifejtett erővel egybeeső és egyidejű, 8,2 kN nagyságú erő; és

2.2.4. a jármű első része felé irányuló, 24,5 kN nagyságú statikus erőkifejtéssel járó második vizsgálat.

2.3. A rendszer elemei

2.3.1. A kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer (WTORS) valamennyi elemének meg kell felelnie az ISO 10542-1:2012 szabvány vonatkozó követelményeinek. Az ISO 10542-1:2012 szabvány A. mellékletében, valamint 5.2.2. és 5.2.3. szakaszában előírt dinamikus vizsgálatot azonban az ISO 10542-1:2012 szabvány A. mellékletében előírt vizsgálati elrendezés helyett a jármű rögzítőpontjainak elrendezése szerint kell elvégezni a teljes kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszeren. A vizsgálat elvégezhető a járműszerkezetben vagy egy, a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer rögzítőpontjainak járműbeli elrendezését képviselő pótszerkezeten. Minden rögzítőpontnak a 06. módosítássorozattal módosított 16. sz. ENSZ-EGB-előírás 7.7.1. szakaszában meghatározott tűréshatáron belül kell elhelyezkednie.

2.3.2. Ha a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer utasbiztonsági része a 06. módosítássorozattal módosított 16. sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti jóváhagyással rendelkezik, akkor el kell rajta végezni a 2.3.1. pontban említett, a teljes kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszeren elvégzendő dinamikus vizsgálatot, az ISO 10542-1:2012 szabvány 5.1., 5.3. és 5.4. szakaszának követelményei azonban teljesítettnek tekintendők.

3. Járművön belüli dinamikus vizsgálat

3.1. A kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer teljes szerkezetét járművön belüli dinamikus vizsgálattal kell vizsgálni az ISO 10542-1:2012 szabvány 5.2.2. és 5.2.3. szakasza és A. melléklete szerint, egy üres karosszéria vagy azt képviselő szerkezet segítségével.

3.2. A kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer (WTORS) elemeinek meg kell felelniük az ISO 10542-1:2012 szabvány 5.1., 5.3. és 5.4. szakaszai vonatkozó követelményeinek. Ezek a követelmények teljesítettnek tekintendők, amennyiben az utasbiztonsági rendszer a 06. módosítássorozattal módosított 16. sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti jóváhagyással rendelkezik.

4. függelék

Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a különleges csoportot, a berendezésszállítókat és a lakókocsikat)

A IV. melléklet követelményeinek a lehető legteljesebb mértékben teljesülniük kell: A mentességek alkalmazása csak akkor engedélyezett, ha a gyártó megfelelően igazolja a jóváhagyó hatóság előtt, hogy a jármű különleges rendeltetése okán nem képes valamennyi előírás teljesítésére.

SorszámTárgySzabályozási aktus számaM2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Megengedett zajszint70/157/EGK irányelvHHHHH
1AZajszint540/2014/EU rendeletHHHHH
2Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége715/2007/EK rendeletQ (1)Q+V1 (1)Q+V1 (1)
3ATűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok)661/2009/EK rendelet
34. sz. ENSZ-EGB-előírás
FFFFFXXXX
3BHátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXAAAXXXX
4AHátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja661/2009/EK rendelet
1003/2010/EU rendelet
A+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+R
5AKormányberendezés661/2009/EK rendelet
79. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
6AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XXBBB
6BAjtózárak és ajtórögzítő elemek661/2009/EK rendelet
11. sz. ENSZ-EGB-előírás
B
7AHangjelző berendezések és hangjelzések661/2009/EK rendelet
28. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
8AKözvetett látást biztosító eszközök és beépítésük661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
9AJárművek és pótkocsik fékezése661/2009/EK rendelet
13. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (3)X (3)X (3)X+U1 (3)X+U1 (3)XXX (3)X (3)
9BSzemélygépjárművek fékezése661/2009/EK rendelet
13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (4)
10AElektromágneses összeférhetőség661/2009/EK rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
13AGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
18. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (4A)X (4A)X (4A)X (4A)
13BGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
116. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
14AA vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén661/2009/EK rendelet
12. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
15AÜlések, azok rögzítései és fejtámlák661/2009/EK rendelet
17. sz. ENSZ-EGB-előírás
D (4B)D (4B)DDD
15BNagy személyszállító gépjárművek ülései661/2009/EK rendelet
80. sz. ENSZ-EGB-előírás
DD
17AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XXXXX
17BSebességmérő berendezés és annak beépítése661/2009/EK rendelet
39. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
18AHatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám661/2009/EK rendelet
19/2011/EU rendelet
XXXXXXXXX
19AA biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok661/2009/EK rendelet
14. sz. ENSZ-EGB-előírás
DDDDD
20AVilágító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-előírás
A+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök661/2009/EK rendelet
3. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
22AGépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái661/2009/EK rendelet
7. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
22BGépjárművek nappali menetjelző lámpái661/2009/EK rendelet
87. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
22CA gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák661/2009/EK rendelet
91. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
23AGépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái661/2009/EK rendelet
6. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
24AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása661/2009/EK rendelet
4. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
25AA gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói661/2009/EK rendelet
31. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
25BGépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák661/2009/EK rendelet
37. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
25CGázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók661/2009/EK rendelet
98. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
25DGépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások661/2009/EK rendelet
99. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
25EGépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói661/2009/EK rendelet
112. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
25FGépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS)661/2009/EK rendelet
123. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
26AGépjárművek első ködfényszórói661/2009/EK rendelet
19. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
27AElvontató berendezések661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
AAAAA
28AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái661/2009/EK rendelet
38. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
29AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák661/2009/EK rendelet
23. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
30AGépjárművek parkolólámpái661/2009/EK rendelet
77. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
31ABiztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek661/2009/EK rendelet
16. sz. ENSZ-EGB-előírás
DDDDD
33AKézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása661/2009/EK rendelet
121. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
34ASzélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések661/2009/EK rendelet
672/2010/EU rendelet
(5)(5)(5)(5)(5)
35ASzélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
(6)(6)(6)(6)(6)
36AFűtési rendszerek661/2009/EK rendelet
122. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
41Nagy teljesítményű járművek kibocsátásai (Euro IV és V)2005/55/EK irányelvH (8)HH (8)H (8)H
41ANehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI)/információkhoz való hozzáférés595/2009/EK rendeletH (9)HH (9)H (9)H
42ATehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója661/2009/EK rendelet
73. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
43AA felcsapódó víz elleni védőrendszerek661/2009/EK rendelet
109/2011/EU rendelet
XXXXXXX
45ABiztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése661/2009/EK rendelet
43. sz. ENSZ-EGB-előírás
JJJJJJJJJ
46AGumiabroncsok felszerelése661/2009/EK rendelet
458/2011/EU rendelet
XXXXXXXXX
46BGépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai661/2009/EK rendelet
30. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXX
46CHaszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztály) gumiabroncsai661/2009/EK rendelet
54. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXX
46DGumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály)661/2009/EK rendelet
117. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXX
46EIdeiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer661/2009/EK rendelet
64. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (9A)
47AJárművek sebességkorlátozása661/2009/EK rendelet
89. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXX
48ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
XXXXXXXXX
49AHaszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei661/2009/EK rendelet
61. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXX
50AJárműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (10)X (10)X (10)X (10)X (10)XXXX
50BRövid vonószerkezetek (CCD); jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszerelése661/2009/EK rendelet
102. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (10)X (10)X (10)X (10)
51AEgyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai661/2009/EK rendelet
118. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
52AM2 és M3 kategóriájú járművek661/2009/EK rendelet
107. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
52BNagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága661/2009/EK rendelet
66. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
54AUtasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme661/2009/EK rendelet
95. sz. ENSZ-EGB-előírás
A
56AVeszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek661/2009/EK rendelet
105. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (13)X (13)X (13)X (13)X (13)X (13)X (13)
57AElülső aláfutásgátló berendezések (FUPD) és beépítésük; elülső aláfutás elleni védelem661/2009/EK rendelet
93. sz. ENSZ-EGB-előírás
XX
58Gyalogosvédelem78/2009/EK rendeletN/A (1)
59Újrafelhasználhatóság2005/64/EK irányelvN/A
61Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvX (14)
62Hidrogénrendszer79/2009/EK rendeletXXXXX
63Általános biztonság661/2009/EK rendeletX (15)X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)X (15)
65Fejlett vészfékező rendszer661/2009/EK rendelet
347/2012/EU rendelet
N/AN/AN/AN/A
66Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer661/2009/EK rendelet
351/2012/EU rendelet
N/AN/AN/AN/A
67A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
67. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
68Jármű-riasztórendszerek661/2009/EK rendelet
97. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
69Elektromos biztonság661/2009/EK rendelet
100. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
70Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe661/2009/EK rendelet
110. sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXX
72e-segélyhívó rendszer(EU) 2015/758 rendeletN/AN/AGN/AN/AN/AN/AN/AN/A
(*1) A járműbe szerelt elülső védelmi rendszereknek meg kell felelniük a 78/2009/EK rendelet előírásainak, illetve típus-jóváhagyási számmal kell rendelkezniük, és azt fel kell tüntetni rajtuk.

5. függelék

Önjáró daruk

SorszámTárgySzabályozási aktus számaN3
1Megengedett zajszint70/157/EGK irányelvT+Z1
1AZajszint540/2014/EU rendeletT+Z1
3ATűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok)661/2009/EK rendelet
34. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
3BHátsó ráfutásgátlók (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-előírás
A
4AHátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja661/2009/EK rendelet
1003/2010/EU rendelet
X
5AKormányberendezés661/2009/EK rendelet
79. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
Az első és hátsó kerekek azonos elfordulási irányú kormányzása megengedett
6AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
A
7AHangjelző berendezések és hangjelzések661/2009/EK rendelet
28. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
8AKözvetett látást biztosító eszközök és beépítésük661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
9AJárművek és pótkocsik fékezése661/2009/EK rendelet
13. sz. ENSZ-EGB-előírás
U (3)
10AElektromágneses összeférhetőség661/2009/EK rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
13AGépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme661/2009/EK rendelet
18. sz. ENSZ-EGB-előírás
X (4A)
15AÜlések, azok rögzítései és fejtámlák661/2009/EK rendelet
17. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
17AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
X
17BSebességmérő berendezés és annak beépítése661/2009/EK rendelet
39. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
18AHatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám661/2009/EK rendelet
19/2011/EU rendelet
X
19AA biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok661/2009/EK rendelet
14. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
20AVilágító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-előírás
A+Y
21AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök661/2009/EK rendelet
3. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
22AGépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái661/2009/EK rendelet
7. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
22BGépjárművek nappali menetjelző lámpái661/2009/EK rendelet
87. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
22CA gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák661/2009/EK rendelet
91. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
23AGépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái661/2009/EK rendelet
6. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
24AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása661/2009/EK rendelet
4. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25AA gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói661/2009/EK rendelet
31. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25BGépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák661/2009/EK rendelet
37. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25CGázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók661/2009/EK rendelet
98. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25DGépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások661/2009/EK rendelet
99. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25EGépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói661/2009/EK rendelet
112. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
25FGépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS)661/2009/EK rendelet
123. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
26AGépjárművek első ködfényszórói661/2009/EK rendelet
19. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
27AElvontató berendezések661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
A
28AGépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái661/2009/EK rendelet
38. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
29AGépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák661/2009/EK rendelet
23. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
30AGépjárművek parkolólámpái661/2009/EK rendelet
77. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
31ABiztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek661/2009/EK rendelet
16. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
33AKézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása661/2009/EK rendelet
121. sz. ENSZ-EGB-előírás
X
34ASzélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések661/2009/EK rendelet
672/2010/EU rendelet
(5)
35ASzélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
(6)
36AFűtési rendsz