32008R0213[1]

A Bizottság 213/2008/EK rendelete ( 2007. november 28.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 213/2008/EK RENDELETE

(2007. november 28.)

a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló, 2002. november 5-i 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 70. cikke d) és e) pontjára,

tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 79. cikke f) és g) pontjára,

mivel:

(1) A 2195/2002/EK rendelet közös közbeszerzési szójegyzéket (CPV), azaz a közbeszerzésekhez alkalmazandó egységes osztályozási rendszert hozott létre, hogy egységesítse az ajánlatkérők által a szerződésük tárgyának megnevezéséhez használt hivatkozásokat.

(2) A piac és a felhasználói igények alakulásának tükrében ki kell igazítani, illetve módosítani kell a CPV szerkezetét, kódjat és leírásait. Figyelembe kell venni az érdekelt felek és a CPV használói által a CPV szövegének javítása érdekében megfogalmazott konkrét javaslatokat. A CPV szerkezetét, kódjat és leírásait azért is frissíteni kell, hogy a CPV az elektronikus közbeszerzés hatékony eszközévé váljon.

(3) Annak érdekében, hogy felhasználóbarátabb legyen a CPV, kevésbé anyagközpontúvá, inkább termékközpontúvá kell tenni. Ennek megfelelően a 2195/2002/EK rendelet jelenlegi I. mellékletében meghatározott alapszójegyzékben szereplő termékjellemzőket át kell helyezni az ugyanabban a mellékletben meghatározott kiegészítő szójegyzékbe, és a jelenlegi szójegyzékben erősen anyagközpontú főcsoportokat szét kell osztani a többi főcsoportra.

(4) A CPV hierarchiájának ésszerűsítését úgy kell elvégezni a részben együtt figyelembe veendő, korlátozott számú kódot tartalmazó főcsoportok, valamint az esetleg zavart okozó főcsoportok összevonásával és más főcsoportok közti felosztásával, hogy a koherensebb és homogénebb megjelenítéssel egyszerűsödjön a nómenklatúra használata.

(5) A védelemmel kapcsolatos eszközök és szolgáltatások besorolásán javítani kell a létező, ám több csoportban szétszórt kódok átcsoportosításával a koherensebb megjelenítés érdekében, illetve új kódok létrehozásával, például a katonai kutatás és technológia számára.

(6) A kiegészítő szójegyzék szerkezetét teljesen át kell dolgozni egy logikus, csoportokra osztott szakaszokból felépülő szerkezet kialakítása érdekében, amely az alapszójegyzék kiegészítéseként használható. A kiegészítő szójegyzéket a termékek és szolgáltatások jellemzőivel is javasolt kibővíteni, mivel így egyszerűsítés érhető el, hiszen lehetővé teszi egy közbeszerzési szerződés tárgyának teljes körű leírását és csökkenti az alapszójegyzékben a kódok számát.

(7) Az egyértelműség érdekében a 2195/2002/EK rendelet I. mellékletét új melléklettel kell felváltani.

(8) A 2195/2002/EK rendelet II. mellékletére, amely a 2003-ban tett módosítások részletes jegyzékét tartalmazza, már nincs szükség, ezért törölni kell.

(9) A CPV átdolgozásából eredően indokolt a 2195/2002/EK rendelet III., IV. és V. mellékletében szereplő szemléltető táblázatok frissítése is, amelyek CPV és az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes központi termékosztályozása (CPC Prov.), a gazdasági tevékenységek EK-beli statisztikai osztályozása (NACE Rev. 1), illetőleg a Kombinált Nómenklatúra (KN) közötti megfelelést mutatják be. Az egyértelműség érdekében indokolt e táblázatokat újakkal felváltani.

(10) A CPV átdolgozása miatt indokolt a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv mellékletében meghatározott, a CPV-kódokra hivatkozást tartalmazó tevékenység- és szolgáltatásjegyzékeket is frissíteni - hogy összhangban legyenek a felülvizsgált CPV-vel -, az irányelvek lényegi hatályának megváltoztatása nélkül.

(11) Ahhoz, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az elektronikus rendszereknek az új CPV-hez való műszaki hozzáigazítására, helyénvaló, hogy a rendelet hat hónappal a kózzététel után váljék alkalmazandóvá.

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2195/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2. A II. mellékletet el kell hagyni.

3. A III. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

4. A IV. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

5. Az V. melléklet helyébe e rendelet IV. mellékletének szövege lép.

2. cikk

A 2004/17/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A XII. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet V. mellékletének szövege lép.

2. A XVIIA. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VI. mellékletének szövege lép.

3. A XVIIB. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VII. mellékletének szövege lép.

3. cikk

A 2004/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet V. mellékletének szövege lép.

2. A II. mellékletben a IIA. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VI. mellékletének szövege lép.

3. A II. mellékletben a IIB. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VII. mellékletének szövege lép.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2008. szeptember 15-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 28-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja

(1) HL L 340., 2002.12.16., 1. o. A 2151/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 329., 2003.12.17., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 134., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 2006/97/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 107. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 134., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb a 2006/97/EK irányelvvel módosított irányelv.

I. MELLÉKLET

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK

Az osztályozási rendszer felépítése

1. A CPV egy alapszójegyzékből és egy kiegészítő szójegyzékből áll.

2. Az alapszójegyzéket fastruktúra jellemzi, amelynek elemei legfeljebb kilencjegyű, a szerződések tárgyát képező áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások megnevezéséhez hozzárendelt kódszámok. A kódszám nyolcjegyű, szerkezete a következő: Az utolsó három számjegy mindegyike az alosztályokon belül további pontosítást tesz lehetővé. A kilencedik számjegy az azt megelőző számjegyek ellenőrzésére szolgál.

- az első két számjegy jelzi a főcsoportot (XX000000-Y),

- az első három számjegy jelzi a csoportot (XXX00000-Y),

- az első négy számjegy jelzi az osztályt (XXXX0000-Y),

- az első öt számjegy jelzi az alosztályt (XXXXX000-Y).

3. A kiegészítő szójegyzék segítségével bővíthető a szerződés tárgyának megnevezése. A jegyzék minden egyes eleme egy alfanumerikus kódból és az ahhoz rendelt, a beszerzés tárgyát képező áruk meghatározott jellegével vagy rendeltetésével kapcsolatos pontosítást lehetővé tevő szövegből áll. Az alfanumerikus kód felépítése: Az utolsó számjegy az azt megelőző számjegyek ellenőrzésére szolgál.

- a szakasznak megfelelő betűt tartalmazó első szint,

- a csoportnak megfelelő betűt tartalmazó második szint,

- az alcsoportoknak megfelelő három számjegyet tartalmazó harmadik szint.

ALAPSZÓJEGYZÉK

CPV–kódMegnevezés
03000000-1Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó termékek
03100000-2Mezőgazdasági és kertészeti termékek
03110000-5Termény, bolgárkertészeti és kertészeti termék
03111000-2Vetőmag
03111100-3Szójabab
03111200-4Földimogyoró
03111300-5Napraforgómag
03111400-6Gyapotmag
03111500-7Szezámmag
03111600-8Mustármag
03111700-9Zöldségvetőmag
03111800-0Gyümölcsmagvak
03111900-1Virágmag
03112000-9Nyers dohány
03113000-6Cukorgyártásra használt növény
03113100-7Cukorrépa
03113200-8Cukornád
03114000-3Szalma és takarmány
03114100-4Szalma
03114200-5Takarmány
03115000-0Növényi nyersanyag
03115100-1Textiliparban használt növény nyersen
03115110-4Gyapot
03115120-7Juta
03115130-0Len, kender
03116000-7Természetes gumi, latex és kapcsolódó termékek
03116100-8Természetes gumi
03116200-9Természetes latex
03116300-0Latextermék
03117000-4Meghatározott területeken használt növény
03117100-5Illatszer-, gyógyszer- és rovarirtószer-alapanyagként stb. használt növény
03117110-8Illatszergyártásban használt növény
03117120-1Gyógyszergyártásban használt növény
03117130-4Rovarirtásra használt növény
03117140-7Gombaölő szerként és más hasonló célokra használt növények
03117200-6Meghatározott területeken használt növényi vetőmagvak
03120000-8Kertészeti és faiskolai termékek
03121000-5Kertészeti termék
03121100-6Élő növény, gumó, gyökér, dugvány és oltvány
03121200-7Vágott virág
03121210-0Virágkötészet, virágcsokrok
03130000-1Ital- és fűszernövények
03131000-8Élvezeti növények
03131100-9Kávébab
03131200-0Teacserje, teafű
03131300-1Matétea
03131400-2Kakaóbab
03132000-5Fűszernövény, feldolgozás nélkül
03140000-4Állati termékek és kapcsolódó termékek
03141000-1Szarvasmarhasperma
03142000-8Állati termék
03142100-9Természetes méz
03142200-0Csiga
03142300-1Állati eredetű élelmiszer
03142400-2Viasz
03142500-3Tojás
03143000-5Vegyes mezőgazdasági termék
03144000-2Mezőgazdasági kellék
03200000-3Gabonafélék, burgonya, zöldségek, gyümölcsök és diófélék
03210000-6Gabonafélék és burgonya
03211000-3Gabonafélék
03211100-4Búza
03211110-7Durumbúza
03211120-0Lágy búza (étkezési búza)
03211200-5Kukorica
03211300-6Rizs
03211400-7Árpa
03211500-8Rozs
03211600-9Zab
03211700-0Maláta
03211900-2Gabona- és malomipari termék (szemes termény)
03212000-0Burgonya és szárított zöldség
03212100-1Burgonya
03212200-2Száraz fejtett hüvelyesek és hüvelyes vetemények
03212210-5Száraz hüvelyesek
03212211-2Lencse
03212212-9Csicseriborsó
03212213-6Sárgaborsó (szárazborsó)
03212220-8Hüvelyesek
03220000-9Zöldségek, gyümölcsök és diófélék
03221000-6Zöldségfélék
03221100-7Gumós és gyökérzöldség
03221110-0Gyökérzöldség
03221111-7Cékla
03221112-4Répa
03221113-1Hagymafélék
03221114-8Petrezselyemgyökér
03221120-3Gumós zöldség
03221200-8Gyümölcszöldség
03221210-1Bab
03221211-8Disznóbab
03221212-5Zöldbab
03221213-2Futóbab
03221220-4Borsó
03221221-1Kerti borsó
03221222-8Cukorborsó
03221230-7Paprika
03221240-0Paradicsom
03221250-3Cukkini
03221260-6Gomba
03221270-9Uborka
03221300-9Levélzöldség
03221310-2Fejes saláta
03221320-5Tépősaláta
03221330-8Articsóka
03221340-1Spenót
03221400-0Káposztafélék
03221410-3Fejes káposzta
03221420-6Karfiol
03221430-9Brokkoli
03221440-2Kelbimbó
03222000-3Gyümölcsök és diófélék
03222100-4Déligyümölcsök és trópusi diófélék
03222110-7Déligyümölcsök
03222111-4Banán
03222112-1Ananász
03222113-8Mangó
03222114-5Datolya
03222115-2Mazsola
03222116-9Füge
03222117-6Avokádó
03222118-3Kivi
03222120-0Kókuszdió
03222200-5Citrusfélék
03222210-8Citrom
03222220-1Narancs
03222230-4Grépfrút
03222240-7Mandarin
03222250-0Lime
03222300-6Nem déligyümölcs
03222310-9Bogyós gyümölcs
03222311-6Ribiszke
03222312-3Köszméte (egres)
03222313-0Szamóca (földieper)
03222314-7Málna
03222315-4Áfonya
03222320-2Alma, körte és birs
03222321-9Alma
03222322-6Körte
03222323-3Birs
03222330-5Csonthéjas gyümölcs
03222331-2Kajszibarack
03222332-9Őszibarack
03222333-6Cseresznye, meggy
03222334-3Szilva
03222340-8Szőlő
03222341-5Csemegeszőlő
03222342-2Borszőlő
03222400-7Olajbogyó
03300000-2Mezőgazdasági, vadászati és halászati termékek
03310000-5Halak, rákok és akvakultúra-termékek
03311000-2Halak
03311100-3Lepényhalalakúak
03311110-6Közönséges nyelvhal
03311120-9Sima lepényhal
03311200-4A tőkehalfélék családjába tartozó halak
03311210-7Közönséges tőkehal
03311220-0Sávos tőkehal
03311230-3Szürke tőkehal
03311240-6Foltos tőkehal
03311300-5Hering
03311400-6Tonhal
03311500-7Vékonybajszú tőkehal
03311600-8Apróhal
03311700-9Lazac
03312000-9Rákfélék és héjas állatok
03312100-0Osztriga
03312200-1Kagylóhús
03312300-2Gerinctelen víziállat
03313000-6Tengeri termékek
03313100-7Korallok és hasonló termékek
03313200-8Természetes szivacs
03313300-9Tengeri moszatok
03313310-2Algák
03320000-8Szarvasmarha, állatállomány és kisállatok
03321000-5Szarvasmarhafélék
03321100-6Szarvasmarha
03321200-7Borjú
03322000-2Haszonállat
03322100-3Juh
03322200-4Kecske
03322300-5
03323000-9Sertés
03324000-6Baromfi, élő állat
03325000-3Kisállatok
03325100-4Házinyúl
03325200-5Mezei nyúl
03330000-3Állattenyésztési termékek
03331000-0Nyers juh- és kecsketej
03331100-1Juhtej
03331200-2Kecsketej
03332000-7Gyapjú és állati szőr
03332100-8Nyírt gyapjú
03332200-9Állati szőr
03333000-4Nyers tehéntej
03340000-6Állatfüljelzők
03341000-3Szarvasmarhafül-jelzők
03400000-4Erdészeti és fafeldolgozási termék
03410000-7Faanyag
03411000-4Tűlevelű faanyag
03412000-1Trópusi faanyag
03413000-8Tűzifa
03414000-5Gömbfa
03415000-2Puhafa
03416000-9Fahulladék
03417000-6Hulladékfa
03417100-7Fűrészpor
03418000-3Hengeresfa (rönkfa)
03418100-4Keményfa
03419000-0Épületfa
03419100-1Fűrészáru
03419200-2Bányafa
03420000-0Gumi
03421000-7Balzsam
03422000-4Sellak
03430000-3Parafa
03431000-0Természetes parafa
03432000-7Kosáráruk
03432100-8Vesszőfonadékok (fonott áruk)
03440000-6Erdészeti termék
03441000-3Dísznövények, pázsitfűfélék, moha vagy zuzmó
03450000-9Faiskolai termék
03451000-6Növények
03451100-7Dísznövények
03451200-8Virághagymák
03451300-9Bokrok, cserjék
03452000-3Fák
03460000-2Cellulóz
03461000-9Fapép
03461100-0Kémiai úton előállított fapép
09000000-3Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások
09100000-0Tüzelőanyagok
09110000-3Szilárd tüzelőanyagok
09111000-0Szén és szénalapú tüzelőanyagok
09111100-1Szén
09111200-2Szénalapú tüzelőanyagok
09111210-5Kőszén
09111220-8Brikett
09111300-3Fosszilis tüzelőanyagok
09111400-4Fa tüzelőanyagok
09112000-7Lignit és tőzeg
09112100-8Lignit
09112200-9Tőzeg
09113000-4Koksz
09120000-6Gáznemű tüzelőanyagok
09121000-3Kőszéngáz, vezetékes gáz vagy hasonló gázok
09121100-4Kőszéngáz vagy hasonló gázok
09121200-5Vezetékes gáz
09122000-0Propán és bután
09122100-1Propángáz
09122110-4Cseppfolyós propángáz
09122200-2Butángáz
09122210-5Cseppfolyós butángáz
09123000-7Földgáz
09130000-9Kőolaj és párlatok
09131000-6Kerozin
09131100-7Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyagok
09132000-3Benzin
09132100-4Ólmozatlan benzin
09132200-5Ólmozott benzin
09132300-6Etanolos benzin
09133000-0Cseppfolyós propán-bután gáz (LPG)
09134000-7Gázolaj
09134100-8Dízelolaj
09134200-9Dízelüzemanyag
09134210-2Dízelüzemanyag (0,2)
09134220-5Dízelüzemanyag (EN 590)
09134230-8Biodízel
09134231-5Biodízel (B20)
09134232-2Biodízel (B100)
09135000-4Tüzelőolaj
09135100-5Fűtőolaj
09135110-8Alacsony kéntartalmú fűtőolajak
09200000-1Kőolaj, kőszén és olajtermékek
09210000-4Kenőanyag-készítmények
09211000-1Kenőolaj és kenőanyagok
09211100-2Motorolaj
09211200-3Kompresszorolaj
09211300-4Turbinaolajok
09211400-5Hajtóműolajok
09211500-6Reduktorolajok
09211600-7Hidraulikus rendszerekben való felhasználásra vagy egyéb célokra szolgáló olajok
09211610-0Hidraulikafolyadékok
09211620-3Formaleválasztó olajok
09211630-6Korróziógátló olajok
09211640-9Villamosipari, illetve szigetelőolajok
09211650-2Fékolaj
09211700-8Fehérolajok és folyékony paraffin
09211710-1Fehérolajok
09211720-4Folyékony paraffin
09211800-9Ásványolaj és abból készült termékek
09211810-2Könnyűolaj
09211820-5Ásványolaj
09211900-0Fokozatmentes hajtóművekhez való kenőolajok
09220000-7Vazelin, viaszok és speciális benzinek
09221000-4Vazelin és viaszok
09221100-5Vazelin
09221200-6Paraffinviasz
09221300-7Kőolajviasz
09221400-8Ásványolaj-üledék
09222000-1Speciális benzinek
09222100-2Lakkbenzin
09230000-0Kőolaj (nyers)
09240000-3Olaj- és szénalapú termékek
09241000-0Bitumenes pala vagy olajpala
09242000-7Szénalapú termékek
09242100-8Petróleum
09300000-2Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia
09310000-5Villamos energia
09320000-8Gőz, meleg víz és kapcsolódó termékek
09321000-5Meleg víz
09322000-2Gőz
09323000-9Távfűtés
09324000-6Távhőszolgáltatás
09330000-1Napenergia
09331000-8Napelemek
09331100-9Napkollektorok hő termelésére
09331200-0Fényelektromos napelemmodulok
09332000-5Napelemes berendezések
09340000-4Nukleáris fűtőanyagok
09341000-1Urán
09342000-8Plutónium
09343000-5Radioaktív anyagok
09344000-2Radioaktív izotópok
14000000-1Bányászat, alapfémek és kapcsolódó termékek
14200000-3Homok és agyag
14210000-6Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum
14211000-3Homok
14211100-4Természetes homok
14212000-0Kőszemcse, kőszilánk, kőpor, kavics, sóder, tört és zúzott kő, kőkeverék, homok-sóder keverék és egyéb aggregátum
14212100-1Kavics és sóder
14212110-4Kavics
14212120-7Sóder
14212200-2Aggregátum
14212210-5Homok-sóder keverék
14212300-3Tört és zúzott kő
14212310-6Zúzott kő
14212320-9Zúzott gránit
14212330-2Zúzott bazalt
14212400-4Talaj (külszíni kőzet)
14212410-7Aktív talajréteg (humusz)
14212420-0Altalaj
14212430-3Kőszilánk
14213000-7Makadám, kátrányos makadám és kátrányos homok
14213100-8Makadám
14213200-9Kátrányos makadám
14213300-0Kátrányos homok
14220000-9Agyag és kaolin
14221000-6Agyag
14222000-3Kaolin
14300000-4Ásványi, vegyi és műtrágya-alapanyagok
14310000-7Ásványi műtrágya-alapanyagok
14311000-4Természetes kalcium, alumínium-kalcium-foszfát és tisztítatlan természetes káliumsók
14311100-5Természetes kalcium
14311200-6Alumínium-kalcium-foszfát
14311300-7Nyers természetes káliumsók
14312000-1Vaspirit
14312100-2Természetes vaspirit
14320000-0Ásványi vegyi alapanyagok
14400000-5Só és tiszta nátrium-klorid
14410000-8Kősó
14420000-1Tengeri só
14430000-4Lepárolt só és tiszta nátrium-klorid
14450000-0Sóoldat
14500000-6Kapcsolódó bányászati és kőfejtési termékek
14520000-2Drágakövek és féldrágakövek, habkő, csiszolópor, természetes dörzskő; egyéb ásványok és nemesfémek
14521000-9Drágakövek és féldrágakövek
14521100-0Drágakövek
14521140-2Drágakőpor
14521200-1Féldrágakövek
14521210-4Féldrágakőpor
14522000-6Ipari gyémántok, habkő, csiszolópor és egyéb természetes dörzskő
14522100-7Habkő
14522200-8Ipari gyémánt
14522300-9Csiszolókő/smirgli
14522400-0Természetes dörzskő
14523000-3Ásványok, nemesfémek és kapcsolódó termékek
14523100-4Ásványok, ásványanyagok
14523200-5Arany
14523300-6Ezüst
14523400-7Platina
14600000-7Fémtartalmú ércek és ötvözetek
14610000-0Fémtartalmú ércek
14611000-7Vasérc
14612000-4Színesfémtartalmú ércek
14612100-5Rézérc
14612200-6Nikkelérc
14612300-7Alumíniumérc
14612400-8Nemesfémérc
14612500-9Ólomérc
14612600-0Cinkérc
14612700-1Ónérc
14613000-1Uránium- és tóriumérc
14613100-2Urániumérc
14613200-3Tóriumérc
14614000-8Különféle ércek
14620000-3Ötvözetek
14621000-0Vasötvözetek
14621100-1Nem ESZAK-gyártmányú vasötvözetek
14621110-4Ferromangán
14621120-7Ferrokróm
14621130-0Ferronikkel
14622000-7Acél
14630000-6Salak, iszap, vastartalmú hulladék és törmelék
14700000-8Alapfém
14710000-1Vas, ólom, cink (horgany), ón és réz
14711000-8Vas
14711100-9Nyersvas
14712000-5Ólom
14713000-2Horgany
14714000-9Ón
14715000-6Réz
14720000-4Alumínium, nikkel, szkandium, titán és vanádium
14721000-1Alumínium
14721100-2Alumínium-oxid
14722000-8Nikkel
14723000-5Szkandium
14724000-2Titán
14725000-9Vanádium
14730000-7Króm, mangán, kobalt, ittrium és cirkónium
14731000-4Króm
14732000-1Mangán
14733000-8Kobalt
14734000-5Ittrium
14735000-2Cirkónium
14740000-0Molibdén, technécium, ruténium és ródium
14741000-7Molibdén
14742000-4Technécium
14743000-1Ruténium
14744000-8Ródium
14750000-3Kadmium, lutécium, hafnium, tantál és volfrám
14751000-0Kadmium
14752000-7Lutécium
14753000-4Hafnium
14754000-1Tantál
14755000-8Volfrám
14760000-6Irídium, gallium, indium, tallium és bárium
14761000-3Irídium
14762000-0Gallium
14763000-7Indium
14764000-4Tallium
14765000-1Bárium
14770000-9Cézium, stroncium, rubidium és kalcium
14771000-6Cézium
14772000-3Stroncium
14773000-0Rubidium
14774000-7Kalcium
14780000-2Kálium, magnézium, nátrium és lítium
14781000-9Kálium
14782000-6Magnézium
14783000-3Nátrium
14784000-0Lítium
14790000-5Nióbium, ozmium, rénium és palládium
14791000-2Nióbium
14792000-9Ozmium
14793000-6Rénium
14794000-3Palládium
14800000-9Különféle nemfémes ásványi termékek
14810000-2Csiszolóeszközök
14811000-9Malomkövek, őrlőkövek és csiszolókorongok
14811100-0Malomkövek
14811200-1Őrlőkövek
14811300-2Csiszolókorongok
14812000-6Csiszolóanyag por vagy szemcse alakban
14813000-3Mesterséges korund
14814000-0Mesterséges grafit
14820000-5Üveg
14830000-8Üvegszál
14900000-0Visszanyert másodlagos nyersanyagok
14910000-3Visszanyert másodlagos fémes nyersanyagok
14920000-6Visszanyert másodlagos nem fémes nyersanyagok
14930000-9Fémtartalmú hamu és üledék
15000000-8Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
15100000-9Állati termékek, hús és húskészítmények
15110000-2Hús
15111000-9Szarvasmarhafélék húsa
15111100-0Marhahús
15111200-1Borjúhús
15112000-6Baromfi
15112100-7Friss baromfi
15112110-0Liba
15112120-3Pulyka
15112130-6Csirke
15112140-9Kacsa
15112300-9Baromfimáj
15112310-2Libamáj
15113000-3Sertéshús
15114000-0Belsőségek
15115000-7Bárány- és juhhús
15115100-8Bárányhús
15115200-9Juhhús
15117000-1Kecskehús
15118000-8Ló-, szamár- és öszvérhús
15118100-9Lóhús
15118900-7Szamár- és öszvérhús
15119000-5Különféle húsok
15119100-6Házinyúlhús
15119200-7Mezeinyúl-hús
15119300-8Vadhús
15119400-9Békacomb
15119500-0Házigalambhús
15119600-1Halhús
15130000-8Hústermékek
15131000-5Húskonzervek és húskészítmények
15131100-6Töltött hústermék
15131110-9Kolbászhús
15131120-2Kolbászáru
15131130-5Kolbász
15131134-3Véres hurka
15131135-0Baromfifelvágott
15131200-7Szárított, sózott, füstölt vagy fűszerezett hús
15131210-0Füstölt sonka
15131220-3Szalonna
15131230-6Szalámi
15131300-8Májkészítmények
15131310-1Pástétom
15131320-4Libamáj- és kacsamájkészítmények
15131400-9Sertéshúskészítmények
15131410-2Sonka
15131420-5Húsgombóc
15131490-6Sertéshúsos készétel
15131500-0Baromfihúsból készült termékek
15131600-1Marha- és borjúhúsból készült termékek
15131610-4Marhahúsgombóc
15131620-7Darált hús (fasírt)
15131640-3Marhahúspogácsa
15131700-2Húskészítmények
15200000-0Halkészítmények és tartósított halak
15210000-3Halfilé, halmáj és halikra
15211000-0Halfilé
15211100-1Friss halfilé
15212000-7Haltej
15213000-4Halmáj
15220000-6Fagyasztott hal, halfilé és egyéb halhús
15221000-3Fagyasztott hal
15229000-9Fagyasztott haltermék
15230000-9Sózással vagy szárítással, sós lében, füstöléssel tartósított hal
15231000-6Hal, szárítva
15232000-3Hal, sózva
15233000-0Hal, sós lében tartósítva
15234000-7Hal, füstölt
15235000-4Konzervált hal
15240000-2Üvegben vagy dobozban konzervált, valamint egyéb módon feldolgozott vagy konzervált hal
15241000-9Panírozott, illetve üvegben vagy dobozban konzervált hal
15241100-0Konzervált lazac
15241200-1Feldolgozott vagy konzervált hering
15241300-2Szardínia
15241400-3Konzervált tonhal
15241500-4Makréla
15241600-5Szardella
15241700-6Halrudak
15241800-7Panírozott halkészítmények
15242000-6Kész halételek
15243000-3Halkészítmények
15244000-0Kaviár és halikra
15244100-1Kaviár
15244200-2Halikra
15250000-5Tenger gyümölcsei
15251000-2Fagyasztott rákok
15252000-9Elkészített vagy tartósított rákok
15253000-6Kagylóhúsból készült termék
15300000-1Gyümölcs, zöldségfélék és kapcsolódó termékek
15310000-4Burgonya és burgonyakészítmények
15311000-1Fagyasztott burgonya
15311100-2Burgonyaszirom és hasábburgonya
15311200-3Kockára vágott, szeletelt és egyéb fagyasztott burgonya
15312000-8Burgonyakészítmények
15312100-9Burgonyapüré-pehely
15312200-0Elősütött burgonyaszirom
15312300-1Sült burgonyaszirom
15312310-4Ízesített burgonyaszirom
15312400-2Burgonyasnack
15312500-3Burgonyakrokett
15313000-5Feldolgozott burgonya
15320000-7Gyümölcs- és zöldséglevek
15321000-4Gyümölcslevek
15321100-5Narancslé
15321200-6Grépfrútlé
15321300-7Citromlé
15321400-8Ananászlé
15321500-9Szőlőlé
15321600-0Almalé
15321700-1Gyümölcslékeverék, nem sűrített
15321800-2Sűrített gyümöcslé
15322000-1Zöldséglé
15322100-2Paradicsomlé
15330000-0Feldolgozott gyümölcsök és zöldségek
15331000-7Feldolgozott zöldség
15331100-8Friss vagy fagyasztott zöldség
15331110-1Feldolgozott gyökérfélék
15331120-4Feldolgozott gumós zöldség
15331130-7Bab, borsó, paprika, paradicsom és egyéb zöldségfélék
15331131-4Feldolgozott bab
15331132-1Feldolgozott borsó
15331133-8Feles borsó
15331134-5Feldolgozott paradicsom
15331135-2Feldolgozott gomba
15331136-9Feldolgozott paprika
15331137-6Étkezési szójacsíra
15331138-3Szarvasgomba
15331140-0Leveles zöldségek és káposztafélék
15331142-4Feldolgozott káposztaféle
15331150-3Feldolgozott hüvelyes zöldség
15331170-9Gyorsfagyasztott zöldség
15331400-1Tartósított és/vagy konzervált zöldség
15331410-4Paradicsomos bab
15331411-1Főtt bab
15331420-7Tartósított paradicsom
15331423-8Paradicsomkonzerv
15331425-2Paradicsompüré
15331427-6Sűrített paradicsom
15331428-3Paradicsomszósz
15331430-0Gombakonzerv
15331450-6Feldolgozott olajbogyó
15331460-9Zöldségkonzerv
15331461-6Savanyúkáposzta-konzerv
15331462-3Zöldborsókonzerv
15331463-0Kifejtőbabkonzerv
15331464-7Zöldbabkonzerv
15331465-4Spárgakonzerv
15331466-1Olajbogyókonzerv
15331470-2Csemegekukorica
15331480-5Rövid távra tartósított zöldség
15331500-2Ecetben tartósított zöldség
15332000-4Feldolgozott gyümölcsök és diófélék
15332100-5Feldolgozott gyümölcs
15332140-7Feldolgozott alma
15332150-0Feldolgozott körte
15332160-3Feldolgozott banán
15332170-6Rebarbara
15332180-9Dinnye
15332200-6Dzsemek és ízek; gyümölcszselé; pürék és krémek gyümölcsből vagy dióféléből
15332230-5Ízek
15332231-2Narancsíz
15332232-9Citromíz
15332240-8Gyümölcszselék
15332250-1Gyümölcskrémek
15332260-4Krémek dióféléből
15332261-1Földimogyoróvaj
15332270-7Gyümölcspürék
15332290-3Gyümölcsdzsemek
15332291-0Kajszibarackdzsem
15332292-7Szederdzsem
15332293-4Feketeribiszkedzsem
15332294-1Cseresznyedzsem
15332295-8Málnadzsem
15332296-5Eperdzsem
15332300-7Feldolgozott diófélék
15332310-0Pörkölt vagy sózott diófélék
15332400-8Tartósított gyümölcsök
15332410-1Szárított gyümölcsök
15332411-8Feldolgozott ribiszke
15332412-5Feldolgozott mazsola
15332419-4Szultána
15333000-1Zöldségfeldolgozás melléktermékei
15400000-2Állati vagy növényi olajok és zsírok
15410000-5Nyers állati vagy növényi olaj és zsír
15411000-2Állati vagy növényi olaj
15411100-3Növényi olaj
15411110-6Olívaolaj
15411120-9Szezámmagolaj
15411130-2Földimogyoró-olaj
15411140-5Kókuszolaj
15411200-4Főzőolaj
15411210-7Sütőolaj
15412000-9Zsírok
15412100-0Állati zsír
15412200-1Növényi zsír
15413000-6Növényi zsírok és olajok szilárd maradéka
15413100-7Olajpogácsa
15420000-8Finomított olaj és zsír
15421000-5Finomított olaj
15422000-2Finomított zsír
15423000-9Hidrogénezett vagy észterezett olajok és zsírok
15424000-6Növényi viasz
15430000-1Ehető zsírok
15431000-8Margarin és hasonló készítmények
15431100-9Margarin
15431110-2Folyékony margarin
15431200-0Csökkentett vagy alacsony zsírtartalmú szendvicskrémek
15500000-3Tejtermék
15510000-6Tej és tejszín
15511000-3Tej
15511100-4Pasztőrözött tej
15511200-5Sterilizált tej
15511210-8UHT tej (ultrapasztőrözött tej)
15511300-6Fölözött tej
15511400-7Részben fölözött tej
15511500-8Teljes tej
15511600-9Sűrített tej
15511700-0Tejpor
15512000-0Tejszín
15512100-1Alacsony zsírtartalmú tejszín
15512200-2Magas zsírtartalmú tejszín
15512300-3Aludttej
15512900-9Habtejszín
15530000-2Vaj
15540000-5Sajttermékek
15541000-2Asztali sajtok
15542000-9Friss sajtok
15542100-0Túró
15542200-1Lágy sajtok
15542300-2Feta sajt
15543000-6Reszelt, őrölt, kékpenész- és egyéb sajtok
15543100-7Rokfort sajt
15543200-8Cheddar sajt
15543300-9Reszelt sajt
15543400-0Parmezán sajt
15544000-3Kemény sajtok
15545000-0Krémsajtok
15550000-8Vegyes tejtermékek
15551000-5Joghurt és egyéb savanyított tejtermékek
15551300-8Joghurt
15551310-1Joghurt, ízesítés nélkül (natúr)
15551320-4Joghurt, ízesítéssel
15551500-0Író
15552000-2Kazein
15553000-9Tejcukor vagy tejcukorszirup
15554000-6Savó
15555000-3Jégkrém és hasonló termékek
15555100-4Jégkrém
15555200-5Szorbet
15600000-4Malomipari termékek, keményítők és keményítő termékek
15610000-7Malomipari termékek
15611000-4Hántolt rizs
15612000-1Gabona- vagy zöldséglisztek és kapcsolódó termékek
15612100-2Búzaliszt
15612110-5Teljes kiőrlésű liszt
15612120-8Kenyérliszt
15612130-1Finomliszt
15612150-7Rétesliszt
15612190-9Önkelő búzaliszt
15612200-3Gabonaliszt
15612210-6Kukoricaliszt
15612220-9Rizsliszt
15612300-4Zöldségliszt és -dara
15612400-5Sütőipari termékekhez szükséges lisztes keverékek
15612410-8Tortalisztkeverék
15612420-1Sütőlisztkeverék
15612500-6Sütőipari termékek
15613000-8Gabonaőrleményből készült termékek
15613100-9Zabdara
15613300-1Gabonatermékek
15613310-4Feldolgozott gabonakészítmények reggelire (gabonapehely)
15613311-1Kukoricapehely
15613313-5Müzli és azzal egyenértékű termékek
15613319-7Puffasztott búza
15613380-5Zabpehely
15614000-5Feldolgozott rizs
15614100-6Hosszúszemű rizs
15614200-7Fényezett rizs
15614300-8Törmelék rizs
15615000-2Korpa
15620000-0Keményítők és keményítőtermékek
15621000-7Kukoricaolaj
15622000-4Szőlőcukor és szőlőcukorból készült termékek; gyümölcscukor és gyümölcscukorból készült termékek
15622100-5Szőlőcukor és szőlőcukorból készült termékek
15622110-8Szőlőcukor
15622120-1Szőlőcukorszirup
15622300-7Gyümölcscukor és gyümölcscukorból készült termékek
15622310-0Gyümölcscukor
15622320-3Gyümölcscukor-készítmények
15622321-0Gyümölcscukoroldat
15622322-7Gyümölcscukorszirup
15623000-1Keményítő
15624000-8Tápióka
15625000-5Búzadara
15626000-2Pudingpor
15700000-5Állati takarmányok
15710000-8Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára
15711000-5Haltakarmány-készítmény
15712000-2Száraztakarmány
15713000-9Háziállat takarmánya
15800000-6Különféle élelmiszertermékek
15810000-9Kenyér, friss péksütemények és cukrászsütemények
15811000-6Péksütemények
15811100-7Kenyér
15811200-8Zsemle
15811300-9Kifli, croissant
15811400-0Lángos
15811500-1Elkészített péksütemények
15811510-4Szendvicsek
15811511-1Kész szendvicsek
15812000-3Sütemények és torták
15812100-4Cukrászsütemények
15812120-0Gyümölcsös és zöldséges sütemények, piték
15812121-7Zöldséges sütemények (sós piték)
15812122-4Gyümölcsös sütemények, gyümölcskenyér (édes piték)
15812200-5Torták
15813000-0Reggeli péksütemények, aprósütemények
15820000-2Kétszersültek, kekszek; tartósított cukrászsütemények és torták
15821000-9Kétszersült pék- és cukrászsütemények
15821100-0Kétszersült péksütemények
15821110-3Kétszersült kenyér
15821130-9Ropogós kenyér
15821150-5Kétszersült
15821200-1Édes keksz
15830000-5Cukor és cukortermékek
15831000-2Cukor
15831200-4Fehér cukor
15831300-5Juharcukor és juharszirup
15831400-6Melasz
15831500-7Cukorszirup
15831600-8Méz
15832000-9Cukorgyártási hulladék
15833000-6Cukoripari termékek
15833100-7Desszertek
15833110-0Gyümölcskosárkák
15840000-8Kakaó; csokoládé, cukoráruk
15841000-5Kakaó
15841100-6Kakaómassza
15841200-7Kakaóvaj, kakaózsír vagy kakaóolaj
15841300-8Kakaópor cukor vagy egyéb édesítőanyag nélkül
15841400-9Kakaópor cukorral vagy egyéb édesítőanyaggal
15842000-2Csokoládé és cukoráruk
15842100-3Csokoládé
15842200-4Csokoládékészítmények
15842210-7Csokoládéital
15842220-0Csokoládészelet
15842300-5Édességek
15842310-8Bonbonok
15842320-1Nugátok
15842400-6Cukorral tartósított gyümölcsök, diófélék vagy gyümölcshéjak
15850000-1Tésztafélék
15851000-8Lisztből készült termékek
15851100-9Száraztészta
15851200-0Feldolgozott tészta és kuszkusz
15851210-3Feldolgozott tészta
15851220-6Töltött tészta
15851230-9Lasagna (olasz széles metélt)
15851250-5Kuszkusz
15851290-7Tésztakonzerv
15860000-4Kávé, tea és kapcsolódó termékek
15861000-1Kávé
15861100-2Kávé, pörkölt
15861200-3Koffeinmentes kávé
15862000-8Pótkávé
15863000-5Tea
15863100-6Zöld tea
15863200-7Fekete tea
15864000-2Teakészítmények vagy matétea
15864100-3Teafilter
15865000-9Gyógyteafőzet
15870000-7Ételízesítők és fűszerek
15871000-4Ecet; mártások; ételízesítő-keverékek; mustárliszt és -dara; elkészített mustár
15871100-5Ecet és ecetpótló
15871110-8Ecet vagy azzal egyenértékű termékek
15871200-6Mártások, ételízesítő- és fűszerkeverékek
15871210-9Szójamártás
15871230-5Paradicsomos ételízesítő és mártás
15871250-1Mustár
15871260-4Mártások
15871270-7Ételízesítő-keverékek
15871273-8Majonéz
15871274-5Szendvicskrémek
15871279-0Chutneyszósz (csatni, csípős indiai mártás)
15872000-1Fűszernövény és fűszer
15872100-2Bors
15872200-3Fűszer
15872300-4Fűszernövény
15872400-5
15872500-6Gyömbér
15880000-0Különleges élelmiszerek
15881000-7Homogenizált élelmiszer-készítmények
15882000-4Diétás termékek
15884000-8Gyermektápszer
15890000-3Különféle élelmiszerek és szárazáruk
15891000-0Leves és erőleves
15891100-1Húsleves
15891200-2Halleves
15891300-3Vegyes leves
15891400-4Leves
15891410-7Levespor
15891500-5Erőleves
15891600-6Húslé
15891610-9Húslékeverék
15891900-9Zöldségleves
15892000-7Növényi nedv és kivonat, savanyító- és dúsítóanyagok
15892100-8Növényi nedv
15892200-9Növényi kivonat
15892400-1Dúsítóanyagok
15893000-4Szárazáruk
15893100-5Élelmiszer-keverékek
15893200-6Desszertkeverékek
15893300-7Mártáskeverékek
15894000-1Feldolgozott élelmiszertermékek
15894100-2Vegetáriánus készételek
15894200-3Készételek
15894210-6Iskolai készételek
15894220-9Kórházi készételek
15894300-4Elkészített élelmiszerek
15894400-5Snackek
15894500-6Ételautomaták termékei
15894600-7Szendvicstöltelékek
15894700-8Csemegeáruk
15895000-8Gyorséttermi termékek
15895100-9Hamburgerek
15896000-5Mélyfagyasztott termékek
15897000-2Ételkonzervek és hadi élelmiszer-fejadag
15897100-3Hadi élelmezés
15897200-4Ételkonzervek
15897300-5Élelmiszercsomagok
15898000-9Élesztő
15899000-6Sütőpor
15900000-7Italok, dohány és kapcsolódó termékek
15910000-0Desztillált szeszes italok
15911000-7Szeszes italok
15911100-8Párlat
15911200-9Likőr
15930000-6Bor
15931000-3Ízesítetlen borok
15931100-4Habzóbor, pezsgő
15931200-5Asztali borok
15931300-6Portói
15931400-7Madeira
15931500-8Szőlőmust
15931600-9Sherry
15932000-0Borseprő
15940000-9Almabor és egyéb gyümölcsborok
15941000-6Almabor
15942000-3Gyümölcsborok
15950000-2Nem desztillált erjesztett italok
15951000-9Vermutok
15960000-5Malátasör
15961000-2Sör
15961100-3Világos sör
15962000-9Sörfőzési vagy szeszgyártási üledék
15980000-1Alkoholmentes italok
15981000-8Ásványvíz
15981100-9Szénsavmentes ásványvíz
15981200-0Szénsavas ásványvíz
15981300-1Szilárd halmazállapotú víz
15981310-4Jég
15981320-7
15981400-2Ízesített ásványvizek
15982000-5Üdítőitalok
15982100-6Gyümölcsszörpök
15982200-7Csokoládés tej
15990000-4Dohány, dohányáruk és dohányzási kellékek
15991000-1Dohányáruk
15991100-2Szivarok
15991200-3Szivarka (cigarillo)
15991300-4Cigaretta
15992000-8Dohány
15992100-9Feldolgozott dohány
15993000-5Dohányüzleti kellékek
15994000-2Cigarettapapír és szűrőpapír
15994100-3Cigarettapapír
15994200-4Szűrőpapír
16000000-5Mezőgazdasági gépek
16100000-6Mezőgazdasági és erdőgazdasági gép talaj előkészítésére vagy megmunkálására
16110000-9Eke vagy tárcsás borona
16120000-2Borona, irtóborona, talajlazító, gyomláló és kapa
16130000-5Vető-, palántázó- és átültetőberendezés
16140000-8Trágyaszóró
16141000-5Műtrágyaszóró
16150000-1Gyep- vagy sportpályahenger
16160000-4Különféle kertészeti eszközök
16300000-8Aratógép
16310000-1Kaszálógép
16311000-8Fűnyíró
16311100-9Fűnyíró park, sportpálya, pázsit nyírására
16320000-4Szénaforgató gép
16330000-7Szalma- vagy takarmánybálázó gép
16331000-4Felszedő-bálázó gép
16340000-0Arató- és cséplőgép
16400000-9Mezőgazdasági vagy kertészeti permetezőgép
16500000-0Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és félpótkocsi
16510000-3Önrakodó mezőgazdasági pótkocsi
16520000-6Önürítő mezőgazdasági pótkocsi
16530000-9Önrakodó mezőgazdasági félpótkocsi
16540000-2Önürítő mezőgazdasági félpótkocsi
16600000-1Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép
16610000-4Tojás, gyümölcs vagy más termény tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép
16611000-1Terménytisztító gép
16611100-2Tojástisztító gép
16611200-3Gyümölcstisztító gép
16612000-8Terményválogató vagy -osztályozó gép
16612100-9Tojásválogató vagy -osztályozó gép
16612200-0Gyümölcsválogató vagy -osztályozó gép
16613000-5Vetőmag, szem vagy szárított gyümölcs tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép
16620000-7Fejőgép
16630000-0Állati takarmány előkészítésére szolgáló gép
16640000-3Méhészeti gép
16650000-6Baromfitenyésztő berendezés
16651000-3Baromfikeltető és műanya
16700000-2Vontató
16710000-5Egytengelyes mezőgazdasági vontató
16720000-8Használt traktor
16730000-1Vontatómotor
16800000-3Mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei
16810000-6Mezőgazdasági gépek alkatrészei
16820000-9Erdészeti gépek alkatrészei
18000000-9Ruházat, lábbeli, bőröndök és utazótáskák és kiegészítők
18100000-0Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
18110000-3Egyenruha
18113000-4Ipari munkaruházat
18114000-1Overall
18130000-9Különleges munkaruha
18132000-3Repülős ruha
18132100-4Repülős kabát
18132200-5Repülős öltöny
18140000-2Munkaruházati kiegészítők
18141000-9Védőkesztyű
18142000-6Védőmaszk
18143000-3Védőfelszerelések
18200000-1Felsőruházat
18210000-4Kabát
18211000-1Pelerin
18212000-8Köpeny
18213000-5Széldzseki
18220000-7Időjárásálló ruházat
18221000-4Vízálló ruházat
18221100-5Vízálló köpeny
18221200-6Anorák
18221300-7Esőkabát
18222000-1Vállalati ruha
18222100-2Öltöny, kosztüm
18222200-3Ruhaegyüttes
18223000-8Zakó és blézer
18223100-9Blézer
18223200-0Zakó
18224000-5Bevont vagy impregnált textilanyagból készült ruházat
18230000-0Különféle felsőruházat
18231000-7Női ruha
18232000-4Szoknya
18233000-1Rövidnadrág
18234000-8Nadrág
18235000-5Pulóver, kardigán és hasonló termékek
18235100-6Pulóver
18235200-7Kardigán
18235300-8Sportpulóver
18235400-9Mellény
18300000-2Női ruházat
18310000-5Alsónemű
18311000-2Kombiné
18312000-9Alsónadrág
18313000-6Női alsó
18314000-3Fürdőköntös
18315000-0Harisnya
18316000-7Harisnyanadrág
18317000-4Zokni
18318000-1Hálóruha
18318100-2Hálóing
18318200-3Házikabát
18318300-4Pizsama
18318400-5Atlétatrikó
18318500-6Női hálóing
18320000-8Melltartó, fűző, harisnyakötő és hasonló áruk
18321000-5Melltartó
18322000-2Fűző
18323000-9Harisnyakötő
18330000-1Rövid ujjú trikók és ingek
18331000-8Rövid ujjú trikó
18332000-5Ing
18333000-2Trikóing
18400000-3Különleges ruházat és kiegészítők
18410000-6Különleges ruházat
18411000-3Csecsemőruházat
18412000-0Sportruházat
18412100-1Tréningruha
18412200-2Sporttrikó
18412300-3Síruha
18412800-8Úszódressz, fürdőruha
18420000-9Ruházati kiegészítők
18421000-6Zsebkendő
18422000-3Sál
18423000-0Nyakkendő
18424000-7Kesztyű
18424300-0Eldobható gumikesztyűk
18424400-1Egyujjas kesztyű
18424500-2Motoroskesztyű
18425000-4Derékszíj, öv
18425100-5Vállszíjak
18440000-5Kalap és fejfedő
18441000-2Kalap
18443000-6Fejfedő és fejfedő kiegészítők
18443100-7Homlokpánt
18443300-9Fejfedő
18443310-2Svájcisapka
18443320-5Tábori sapka
18443330-8Csuklya
18443340-1Sapka
18443400-0Állszíj, sisakszíj
18443500-1Ellenző
18444000-3Fejvédő
18444100-4Biztonsági fejvédő
18444110-7Sisak
18444111-4Bukósisak
18444112-1Kerékpárossisak
18444200-5Védősisak
18450000-8Rögzítők (ruházathoz)
18451000-5Patent, gomb
18451100-6Gombtartozékok
18452000-2Biztosítótű
18453000-9Húzózár (cipzár)
18500000-4Ékszerek, órák és kapcsolódó árucikkek
18510000-7Ékszerek és azzal kapcsolatos árucikkek
18511000-4Drágakövek ékszerekhez
18511100-5Gyémánt
18511200-6Rubin
18511300-7Smaragd
18511400-8Opál
18511500-9Kvarc
18511600-0Turmalin
18512000-1Érmék és medálok
18512100-2Érmék
18512200-3Medálok
18513000-8Ékszerek
18513100-9Gyöngyök
18513200-0Aranyműves áruk
18513300-1Nemesfémből készült áruk
18513400-2Drágakőből és féldrágakőből készült áruk
18513500-3Ezüstműves áruk
18520000-0Személyes használatú órák
18521000-7Kar- és zsebórák
18521100-8Üveg karórához
18522000-4Karórák
18523000-1Stopperórák
18530000-3Ajándékok és jutalmak
18600000-5Szőrme és szőrmeáru
18610000-8Szőrmeáru
18611000-5Kikészített szőrme
18612000-2Ruházati termékek szőrméből
18613000-9Műszőrme és ebből készült áruk
18620000-1Szőrme
18800000-7Lábbelik
18810000-0Lábbeli a sport- és munkásvédelmi lábbeli kivételével
18811000-7Vízálló lábbeli
18812000-4Lábbeli gumi vagy műanyag részekkel
18812100-5Szandál gumi vagy műanyag felsőrésszel
18812200-6Gumicsizma
18812300-7Utcai lábbeli gumi vagy műanyag felsőrésszel
18812400-8Strandpapucs
18813000-1Lábbeli bőr felsőrésszel
18813100-2Szandál
18813200-3Papucs
18813300-4Utcai lábbeli
18814000-8Lábbeli textil felsőrésszel
18815000-5Csizma
18815100-6Bokacsizma
18815200-7Magasszárú cipő
18815300-8Magasszárú csizma
18815400-9Horgászcsizma
18816000-2Kalucsni
18820000-3Sportcipő
18821000-0Sícipő
18821100-1Sífutócipő
18822000-7Edzőcipő
18823000-4Hegymászócipő
18824000-1Futballcipő
18830000-6Munkásvédelmi cipő
18831000-3Lábbeli fém védőorral
18832000-0Különleges lábbeli
18832100-1Repülős cipő
18840000-9Lábbeli részei
18841000-6Cipőfelsőrész
18842000-3Cipőtalp
18843000-0Cipősarok
18900000-8Bőröndök, nyergesáru, zsákok és táskák
18910000-1Nyergesáruk
18911000-8Nyereg
18912000-5Lovaglókorbács
18913000-2Ostor
18920000-4Bőrönd
18921000-1Diplomatatáska
18923000-5Erszény és levéltárca
18923100-6Erszény
18923200-7Levéltárca
18924000-2Koffer
18925000-9Kulacstartó és pisztolytáska
18925100-0Kulacstartó
18925200-1Pisztolytáska
18929000-7Piperetáska
18930000-7Zsákok és táskák
18931000-4Utazótáska
18931100-5Hátizsák
18932000-1Sporttáska
18933000-8Táska postaküldemények számára, levél- és csomagzsák
18933100-9Postazsák
18934000-5Szerszámos táska
18935000-2Mosodai zsák
18936000-9Textilzsák
18937000-6Árucsomagoló zsák
18937100-7Árucsomagoló táska
18938000-3Vastag bélelt boríték
18939000-0Kézitáska
19000000-6Bőr és textilszövetek, műanyag és gumi
19100000-7Bőr
19110000-0Kikészített, puhított bőr
19120000-3Szarvasmarhafélék és lóféle állatok kikészített bőre
19130000-6Juh, kecske vagy sertés kikészített bőre
19131000-3Juh- és báránybőr kikészítve
19132000-0Kecske- és gidabőr kikészítve
19133000-7Sertésbőr kikészítve
19140000-9Egyéb állatok kikészített bőre, mesterséges bőr és más bőr
19141000-6Egyéb állati bőrök
19142000-3Műbőr
19143000-0Bőrutánzat
19144000-7Lakkbőr
19160000-5Óraszíj
19170000-8Gépekhez, gépi berendezésekhez használatos bőrtermékek
19200000-8Textilszövetek és ezzel kapcsolatos árucikkek
19210000-1Szövetek
19211000-8Szintetikus szövet
19211100-9Kevertszálas szövet
19212000-5Pamutszövetek
19212100-6Angin
19212200-7Farmeranyag
19212300-8Vászon
19212310-1Vászonáruk
19212400-9Puplin
19212500-0Hevederszövet
19212510-3Hevederszalag, redőnygurtni
19220000-4Kártolt gyapjúszövet
19230000-7Lenanyagok
19231000-4Lenvászon
19240000-0Különleges szövetek
19241000-7Bársony
19242000-4Frottírszövet
19243000-1Bútorszövetek
19244000-8Függönyanyagok
19245000-5Bélésanyagok
19250000-3Kötött vagy horgolt anyagok
19251000-0Kötöttáruk
19251100-1Bársonyszövet
19252000-7Horgolt anyagok
19260000-6Ruhaszövet
19270000-9Nem szőtt szövet
19280000-2Állati gyapjú, nyers irha és nyers bőr
19281000-9Gyapjú
19282000-6Állati nyers bőr
19283000-3Madárbőr és toll
19400000-0Textilfonal és cérna
19410000-3Természetes textilszál
19420000-6Mesterséges textilszál
19430000-9Természetes szálból készült textilfonal és cérna
19431000-6Selyemfonal
19432000-3Gyapjúfonal
19433000-0Pamutfonal
19434000-7Lenfonal
19435000-4Természetes szálból készült varrócérna és -fonal
19435100-5Varrócérna
19435200-6Kötőfonal
19436000-1Növényi textilszálból készült fonal
19440000-2Szintetikus fonal vagy cérna
19441000-9Szintetikus fonal
19442000-6Szintetikus cérna
19442100-7Szintetikus varrócérna
19442200-8Szintetikus kötőfonal
19500000-1Gumi- és műanyag termékek
19510000-4Gumitermékek
19511000-1Belső gumitömlők, futófelületek és szelepek
19511100-2Gumiabroncsszelepek
19511200-3Légtömlők
19511300-4Gumiabroncs-futófelületek
19512000-8Vulkanizálatlan gumiáruk
19513000-5Gumírozott szövet
19513100-6Gumiabroncs szövetanyag
19513200-7Gumírozott szövet ragasztószalagok
19514000-2Regenerált gumi
19520000-7Műanyag termékek
19521000-4Polisztirol termékek
19521100-5Polisztirol fólia
19521200-6Polisztirol lemez
19522000-1Gyanták
19522100-2Epoxigyanta
19522110-5Epoxigyanta csövek
19600000-2Bőr-, textil-, gumi- és műanyag hulladék
19610000-5Bőrhulladék
19620000-8Textilhulladék
19630000-1Gumihulladék
19640000-4Polietilén hulladékgyűjtő zsák és zacskó
19700000-3Szintetikus gumi és szintetikus szálak
19710000-6Szintetikus gumi
19720000-9Szintetikus szálak
19721000-6Szintetikus fonókábel
19722000-3Nagy szakítószilárdságú fonalak
19723000-0Egyágú terjedelmesített fonal
19724000-7Szintetikus monofilszálak
19730000-2Műszál
19731000-9Mesterséges vágott szál
19732000-6Polipropilén
19733000-3Mesterséges terjedelmesített fonal
22000000-0Nyomtatott anyagok és kapcsolódó termékek
22100000-1Könyv, nyomtatott brosúra és prospektus
22110000-4Nyomtatott könyv
22111000-1Iskolai könyv
22112000-8Tankönyv
22113000-5Könyvtári könyv
22114000-2Szótár, térkép, kotta és egyéb könyv
22114100-3Szótár
22114200-4Atlasz
22114300-5Térkép
22114310-8Kataszteri térkép
22114311-5Tervrajz
22114400-6Kotta
22114500-7Enciklopédiák
22120000-7Kiadvány
22121000-4Műszaki kiadvány
22130000-0Telefonkönyv
22140000-3Prospektus
22150000-6Brosúra
22160000-9Füzet
22200000-2Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
22210000-5Újság
22211000-2Folyóirat
22211100-3Hivatalos közlöny
22212000-9Időszaki kiadvány, periodika
22212100-0Sorozat
22213000-6Magazin
22300000-3Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag
22310000-6Levelezőlap
22312000-0Kép
22313000-7Matrica
22314000-4Mintarajz
22315000-1Fénykép
22320000-9Üdvözlőkártya
22321000-6Karácsonyi üdvözlőlap
22400000-4Bélyegek, csekkek, bankjegyek, részvények, kereskedelmi hirdetési anyagok, katalógusok és kézikönyvek
22410000-7Bélyeg
22411000-4Karácsonyi bélyeg
22412000-1Postatiszta bélyeg
22413000-8Takarékbélyeg
22414000-5Postabélyegtartó
22420000-0Értékjelzéssel ellátott papír
22430000-3Bankjegy
22440000-6Csekk
22450000-9Biztonsági nyomtatvány
22451000-6Útlevél
22452000-3Postai űrlap
22453000-0Gépjárműadó-matrica
22454000-7Jogosítvány
22455000-4Személyi igazolvány
22455100-5Azonosító karszalag
22456000-1Belépési engedély
22457000-8Belépőkártya
22458000-5Mérték utáni nyomtatott anyag
22459000-2Jegy
22459100-3Reklámplakát és hirdetőszalag
22460000-2Kereskedelmi hirdetési anyagok, katalógusok és kézikönyvek
22461000-9Katalógus
22461100-0Jegyzettartó
22462000-6Hirdetési anyagok
22470000-5Kézikönyv
22471000-2Számítógépes kézikönyv
22472000-9Használati utasítás, üzemeltetési leírás
22473000-6Műszaki kézikönyv
22500000-5Nyomólemezek vagy hengerek, illetve a nyomtatásban használt egyéb hordozók
22510000-8Ofszetnyomó lap
22520000-1Szárazmaró berendezés
22521000-8Dombornyomó berendezés
22600000-6Tinták
22610000-9Nyomdafestékek
22611000-6Mélynyomó festék
22612000-3Tus
22800000-8Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru
22810000-1Papír- vagy kartonregiszter
22813000-2Üzleti könyv, számlakönyv
22814000-9Orvosi vénytömb
22815000-6Jegyzetfüzet
22816000-3Írótömb
22816100-4Jegyzettömb
22816200-5Gyorsírófüzet
22816300-6Öntapadó jegyzettömb
22817000-0Napló, határidőnapló vagy személyes regiszter
22819000-4Címjegyzék
22820000-4Űrlap
22821000-1Választási szavazólap
22822000-8Kereskedelmi formanyomtatvány
22822100-9Végtelenített kereskedelmi formanyomtatvány
22822200-0Nem végtelenített kereskedelmi formanyomtatvány
22830000-7Iskolai füzet
22831000-4Cserelapok kapcsos iskolai füzetekhez
22832000-1Füzetlap
22840000-0Mintaalbum
22841000-7Gyűjtőalbum
22841100-8Bélyegkönyv
22841200-9Bélyegalbum
22850000-3Iratrendezők és tartozékaik
22851000-0Iratrendező
22852000-7Mappa
22852100-8Iratborító
22853000-4Irattartó
22900000-9Különféle nyomtatott termékek
22990000-6Újságpapír, kézi merítésű papír és egyéb bevonat nélküli papír vagy karton grafikai célokra
22991000-3Újságpapír
22992000-0Kézi merítésű papír vagy karton
22993000-7Fényérzékeny, hőérzékeny vagy termográfiai papír vagy karton
22993100-8Fényérzékeny papír vagy karton
22993200-9Hőérzékeny papír vagy karton
22993300-0Termográfiai papír vagy karton
22993400-1Hullámpapír vagy -karton
24000000-4Vegyipari termékek
24100000-5Gázok
24110000-8Ipari gázok
24111000-5Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén
24111100-6Argon
24111200-7Nemesgázok
24111300-8Hélium
24111400-9Neon
24111500-0Gyógyászati gázok
24111600-1Hidrogén
24111700-2Nitrogén
24111800-3Folyékony nitrogén
24111900-4Oxigén
24112000-2Szervetlen oxigénvegyületek
24112100-3Szén-dioxid
24112200-4Nitrogén-oxidok
24112300-5Gáznemű szervetlen oxigénvegyületek
24113000-9Cseppfolyós és sűrített levegő
24113100-0Cseppfolyós levegő
24113200-1Sűrített levegő
24200000-6Festékek és pigmentek
24210000-9Oxidok, peroxidok és hidroxidok
24211000-6Cink-oxid és -peroxid, titán-oxid, festékek és pigmentek
24211100-7Cink-oxid
24211200-8Cink-peroxid
24211300-9Titán-oxid
24212000-3Króm-, mangán-, magnézium-, ólom- és réz-oxidok és -hidroxidok
24212100-4Króm-oxid
24212200-5Mangán-oxid
24212300-6Ólom-oxid
24212400-7Réz-oxid
24212500-8Magnézium-oxid
24212600-9Festő és színező hidroxidok
24212610-2Króm-hidroxid
24212620-5Mangán-hidroxid
24212630-8Ólom-hidroxid
24212640-1Réz-hidroxid
24212650-4Magnézium-hidroxid
24213000-0Oltott mész
24220000-2Cserzőkivonatok, színezőkivonatok, tanninok és festőanyagok
24221000-9Színezőkivonatok
24222000-6Cserzőkivonatok
24223000-3Tanninok
24224000-0Festőanyagok
24225000-7Cserzőkészítmények
24300000-7Szervetlen és szerves alapvegyületek
24310000-0Szervetlen alapvegyületek
24311000-7Kémiai elemek, szervetlen savak és vegyületek
24311100-8Félfémek
24311110-1Foszfidok
24311120-4Karbidok
24311130-7Hidridek
24311140-0Nitridek
24311150-3Azidok
24311160-6Szilicidek
24311170-9Bórvegyületek
24311180-2Finomított kén
24311200-9Halogén
24311300-0Alkálifémek
24311310-3Higany
24311400-1Hidrogén-klorid, szervetlen savak, szilícium-dioxid és kén-dioxid
24311410-4Szervetlen savak
24311411-1Kénsav
24311420-7Foszforsav
24311430-0Polifoszforsav
24311440-3Hexafluór-kovasav
24311450-6Kén-dioxid
24311460-9Szilícium-dioxid
24311470-2Hidrogén-klorid
24311500-2Hidroxidok mint a szervetlen vegyületek alapanyagai
24311510-5Fémoxidok
24311511-2Vaspiritek és vas-oxidok
24311520-8Nátrium-hidroxid
24311521-5Marónátron
24311522-2Folyékony lúg
24311600-3Kénvegyületek
24311700-4Kén
24311800-5Elemi szén
24311900-6Klór
24312000-4Halogénezett fémek; hipokloritok, klorátok és perklorátok
24312100-5Halogénezett fémek
24312110-8Nátrium-hexafluoroszilikát
24312120-1Kloridok
24312121-8Alumínium-klorid
24312122-5Vas-klorid
24312123-2Polialumínium-klorid
24312130-4Alumínium-klórhidrátok
24312200-6Hipokloritok és klorátok
24312210-9Nátrium-klorit
24312220-2Nátrium-hipoklorit
24313000-1Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok
24313100-2Szulfidok, szulfitok és szulfátok
24313110-5Különféle szulfidek
24313111-2Hidrogén-szulfid
24313112-9Poliszulfidok
24313120-8Szulfátok
24313121-5Nátrium-tioszulfát
24313122-2Vas(III)-szulfát
24313123-9Alumínium-szulfát
24313124-6Nátrium-szulfát
24313125-3Vas-szulfát
24313126-0Réz-szulfát
24313200-3Foszfinátok, foszfonátok, foszfátok és polifoszfátok
24313210-6Nátrium-hexametafoszfát
24313220-9Foszfátok
24313300-4Karbonátok
24313310-7Nátrium-karbonát
24313320-0Nátrium-bikarbonát
24313400-5Nitrátok
24314000-8Különféle fémes savak sói
24314100-9Kálium-permanganát
24314200-0Fémoxisavak sói
24315000-5Különféle szervetlen vegyi anyagok
24315100-6Nehézvíz, egyéb izotópok és vegyületeik
24315200-7Cianidok, cián-oxidok, cianátok, szilikátok, borátok, perborátok, szervetlen savak sói
24315210-0Cianidok
24315220-3Cián-oxid
24315230-6Fulminátok
24315240-9Cianátok
24315300-8Hidrogén-peroxid
24315400-9Piezoelektromos kvarc
24315500-0Ritkaföldfémek vegyületei
24315600-1Szilikátok
24315610-4Nátrium-szilikát
24315700-2Borátok és perborátok
24316000-2Desztillált víz
24317000-9Szintetikus kövek
24317100-0Szintetikus drágakövek
24317200-1Szintetikus féldrágakövek
24320000-3Szerves alapvegyületek
24321000-0Szénhidrogének
24321100-1Telített szénhidrogének
24321110-4Telített aciklikus szénhidrogének
24321111-1Metán
24321112-8Etilén
24321113-5Propén
24321114-2Butén
24321115-9Acetilén
24321120-7Telített ciklikus szénhidrogének
24321200-2Telítetlen szénhidrogének
24321210-5Telítetlen aciklikus szénhidrogének
24321220-8Telítetlen ciklikus szénhidrogének
24321221-5Benzol
24321222-2Toluol
24321223-9O-xilol
24321224-6M-xilol
24321225-3Sztirol
24321226-0Etil-benzol
24321300-3Szénhidrogének egyéb halogénszármazékai
24321310-6Tetraklór-etilén
24321320-9Szén-tetraklorid
24322000-7Alkoholok, fenolok, fenol-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, ipari zsíralkoholok
24322100-8Ipari zsíralkoholok
24322200-9Egyértékű alkoholok
24322210-2Metanol
24322220-5Etanol
24322300-0Diolok, polialkoholok és származékaik
24322310-3Etilén-glikol
24322320-6Alkoholszármazékok
24322400-1Fenolok és származékaik
24322500-2Alkohol
24322510-5Etil-alkohol
24323000-4Ipari monokarbon zsírsavak
24323100-5Finomításból nyert olajsav
24323200-6Karbonsavak
24323210-9Ecetsav
24323220-2Perecetsav
24323300-7Telítetlen monokarbonsavak és vegyületeik
24323310-0Metakrilsav észterei
24323320-3Akrilsav észterei
24323400-8Aromás polikarbon- és karbonsavak
24324000-1Szerves vegyületek nitrogénfunkciós csoporttal
24324100-2Aminok
24324200-3Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal
24324300-4Ureinek
24324400-5Vegyületek nitrogénfunkciós csoporttal
24325000-8Szerves kénvegyületek
24326000-5Aldehid, keton, szerves peroxidok és éter
24326100-6Aldehidvegyületek oxigénfunkciós csoporttal
24326200-7Ketonok és kinonok oxigénfunkciós csoporttal
24326300-8Szerves peroxidok
24326310-1Etilén-oxid
24326320-4Éterek
24327000-2Különféle szerves vegyi anyagok
24327100-3Színezési célú növényi származékok
24327200-4Faszén
24327300-5Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék, szurok és szurokkátrány
24327310-8Kőszénkátrány
24327311-5Kreozot
24327320-1Szurok
24327330-4Szurokkátrány
24327400-6Gyantatermékek
24327500-7Facellulóz előállításánál keletkező maradék lúg
24400000-8Talajjavító szerek és nitrogénvegyületek
24410000-1Nitrogéntartalmú műtrágyák
24411000-8Salétromsav és sói
24411100-9Nátrium-nitrát
24412000-5Kénes salétromsav
24413000-2Ammónia
24413100-3Cseppfolyós ammónia
24413200-4Ammónium-klorid
24413300-5Ammónium-szulfát
24420000-4Foszfáttartalmú műtrágyák
24421000-1Foszfáttartalmú ásványi műtrágyák
24422000-8Foszfáttartalmú vegyi műtrágyák
24430000-7Állati vagy növényi eredetű trágyák
24440000-0Különféle talajjavító szerek
24450000-3Mezőgazdasági célú vegyipari termékek (agrokemikáliák)
24451000-0Kártevőirtók
24452000-7Rovarirtók
24453000-4Gyomirtók
24454000-1Növénynövekedés-szabályozó szerek
24455000-8Fertőtlenítők
24456000-5Rágcsálóirtók
24457000-2Gombaölők
24500000-9Primer műanyagok
24510000-2Primer etilén-polimerek
24520000-5Primer propilén-polimerek
24530000-8Primer sztirol-polimerek
24540000-1Primer vinil-polimerek
24541000-8Primer vinilacetát-polimerek
24542000-5Primer akril-polimerek
24550000-4Primer poliészterek
24560000-7Primer poliamidok
24570000-0Primer karbamidgyanta
24580000-3Primer aminogyanta
24590000-6Primer szilikonok
24600000-0Robbanóanyagok
24610000-3Robbanószerek
24611000-0Por alakú hajtóanyagok
24611100-1Propergol üzemanyagok
24612000-7Különféle robbanóanyagok
24612100-8Dinamit
24612200-9TNT
24612300-0Nitroglicerin
24613000-4Jelzőrakéta, esőrakéta, ködjelző és egyéb pirotechnikai termékek
24613100-5Madárriasztó patronok
24613200-6Tűzijáték-rakéták
24615000-8Biztosíték, gyutacs, gyújtószerkezetek és villamos detonátorok
24900000-3Finomkémiai és különféle vegyipari termékek
24910000-6Ragasztók
24911000-3Zselatinok
24911200-5Ragasztóanyagok
24920000-9Illóolajok
24930000-2Fényképészeti vegyi anyagok
24931000-9Fényképészeti lapok és filmek
24931200-1Fényképészeti emulziók
24931210-4Fényképészeti előhívó
24931220-7Fényképészeti fixáló
24931230-0Röntgenfilm-előhívó
24931240-3Röntgenfilmfixáló
24931250-6Erősítő vegyszerek
24931260-9Képerősítő
24950000-8Különleges célú vegyipari termékek
24951000-5Zsírok és kenőanyagok
24951100-6Kenőanyagok
24951110-9Fúróiszap
24951120-2Szilikonzsír
24951130-5Fúrófolyadék
24951200-7Olajadalékok
24951210-0Tűzoltópor
24951220-3Tűzoltószerek
24951230-6Tűzoltótöltetek
24951300-8Hidraulikafolyadék
24951310-1Jégoldó szerek
24951311-8Fagyásgátló készítmények
24951400-9Vegyileg módosított zsírok és olajok
24952000-2Modellezőpaszták
24952100-3Fogászati viasz
24953000-9Kikészítési segédanyagok
24954000-6Aktív szén
24954100-7Új aktív szén
24954200-8Regenerált aktív szén
24955000-3Bio WC-k, vegyi WC-k, tartályos WC-k
24956000-0Peptonok és proteinanyagok
24957000-7Vegyi adalékanyagok
24957100-8Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
24957200-9Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz, betonhoz
24958000-4Vegyipari termékek az olaj- és gázipar számára
24958100-5Fúrólyukvegyszerek
24958200-6Pelyhesítőszerek
24958300-7Iszapolószerek
24958400-8Gélampullák tömített robbanóanyagokhoz
24959000-1Aeroszolok és vegyszerek korong formában
24959100-2Aeroszolok
24959200-3Kémiai elemek korong formában
24960000-1Különféle vegyipari termékek
24961000-8Radiátorfolyadékok
24962000-5Vízkezelő szerek (víztisztító és vízlágyító szerek)
24963000-2Korróziógátló termékek
24964000-9Glicerin
24965000-6Enzimek
30000000-9Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével
30100000-0Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével
30110000-3Szövegszerkesztő gépek
30111000-0Szövegszerkesztők
30120000-6Fénymásolók és ofszetnyomtatók
30121000-3Fény- és hőmásolók
30121100-4Fénymásolók
30121200-5Fénymásolók
30121300-6Sokszorosítóberendezések
30121400-7Másológépek
30121410-0Faxkészülékek
30121420-3Digitális kézbesítőeszközök
30121430-6Digitális másológépek
30122000-0Irodai típusú ofszetnyomó gépek
30122100-1Digitális ofszetnyomó rendszerek
30122200-2Digitális ofszetnyomó berendezések
30123000-7Irodai és üzleti felhasználású gépek
30123100-8Jegyérvényesítő gépek
30123200-9Pénzkiadó automaták
30123300-0Stencilmásoló gépek
30123400-1Hajtogatógépek
30123500-2Perforálógépek
30123600-3Érmekezelő gépek
30123610-6Érmeválogató gépek
30123620-9Érmeszámoló gépek
30123630-2Érmecsomagoló gépek
30124000-4Irodai gépek alkatrészei és tartozékai
30124100-5Fixálóegység
30124110-8Fixálóolaj
30124120-1Törlőkendő fixálóegységhez
30124130-4Lámpa fixálóegységhez
30124140-7Fixálótisztító
30124150-0Szűrő fixálóegységhez
30124200-6Fixálóegység-készletek
30124300-7Dobok irodai gépekhez
30124400-8Tűzőkapocs
30124500-9Szkennertartozékok
30124510-2Pecsételőegység
30124520-5Dokumentumadagoló szkennerhez
30124530-8Fóliaadapter szkennerhez
30125000-1Fénymásoló berendezés alkatrészei és tartozékai
30125100-2Tonerkazetták
30125110-5Lézernyomtató-, lézerfaxkazetta
30125120-8Fénymásolófesték
30125130-1Toner adatfeldolgozó és kutatási és dokumentációs központok részére
30130000-9Postahivatali berendezések
30131000-6Levélosztályozó berendezések
30131100-7Papír- vagy borítékhajtogató gépek
30131200-8Borítékológépek
30131300-9Címzőgépek
30131400-0Levélbélyegző gépek
30131500-1Levélbontó gépek
30131600-2Levélzáró gépek
30131700-3Levélbélyegző gépek (bélyeg lepecsételésére)
30131800-4Bélyegrögzítők
30132000-3Válogatógépek
30132100-4Levélválogató gépek
30132200-5Bankjegyszámláló gép
30132300-6Válogatógépek
30133000-0Levélfeladó gépek
30133100-1Postai kötegelőgépek
30140000-2Számoló- és könyvelőgépek
30141000-9Számológépek
30141100-0Zsebszámológépek
30141200-1Asztali számológépek
30141300-2Nyomtatós számológépek
30141400-3Összeadógépek
30142000-6Könyvelőgépek és pénztárgépek
30142100-7Könyvelőgépek
30142200-8Pénztárgépek
30144000-0Számoló típusú gépek
30144100-1Postai bérmentesítő gépek
30144200-2Jegykiadó gépek
30144300-3Járműszámláló gépek
30144400-4Viteldíj-automaták
30145000-7Számológépek alkatrészei és tartozékai
30145100-8Papírtekercs számológépbe
30150000-5Írógépek
30151000-2Villamos írógépek
30152000-9Írógép tartozékai
30160000-8Mágneskártyák
30161000-5Hitelkártyák
30162000-2Csipkártyák
30163000-9Bevásárló hitelkártyák
30163100-0Üzemanyagkártyák
30170000-1Címkézőgépek
30171000-8Dátumozó- és sorszámozó gépek
30172000-5Személyazonosító okmányokat nyomtató gépek
30173000-2Címkeragasztó készülékek
30174000-9Címkegyártó gépek
30175000-6Betűnyomó, feliratozóberendezés
30176000-3Szalagos dombornyomó
30177000-0Automata címkéző rendszerek
30178000-7Félautomata címkéző rendszerek
30179000-4Címkeadagoló
30180000-4Csekkhitelesítő és csekkíró gépek
30181000-1Csekkhitelesítő gépek
30182000-8Csekkíró gépek
30190000-7Különféle irodai berendezések és kellékek
30191000-4Irodai berendezések bútor kivételével
30191100-5Irattározó berendezések
30191110-8Körforgó kartotékrendszer
30191120-1Folyóirattartó
30191130-4Felírótábla
30191140-7Személyazonosítási kellékek
30191200-6Írásvetítő
30191400-8Iratmegsemmisítők
30192000-1Irodai kellékek
30192100-2Radírok
30192110-5Tintaféleségek
30192111-2Bélyegzőpárnák
30192112-9Festékforrások nyomtatógéphez
30192113-6Festékpatronok
30192121-5Golyóstollak
30192122-2Töltőtollak
30192123-9Rostirónok
30192124-6Filctollak
30192125-3Szövegkiemelő tollak
30192126-0Műszaki tollak
30192127-7Tolltartók
30192130-1Ceruzák
30192131-8Töltőceruzák
30192132-5Ceruzabél
30192133-2Ceruzahegyező
30192134-9Ceruzatartó
30192150-7Dátumbélyegzők
30192151-4Zárópecsét
30192152-1Sorszámbélyegzők
30192153-8Szövegbélyegzők
30192154-5Bélyegző-cserepárnák
30192155-2Irodai bélyegzőtartók
30192160-0Hibajavítók
30192170-3Hirdetőtáblák
30192200-3Mérőszalagok
30192300-4Festékszalagok
30192310-7Írógépszalagok
30192320-0Nyomtatószalag
30192330-3Számológépbe való szalag és tekercs
30192340-6Faxszalag
30192350-9Pénztárgépszalag
30192400-5Reprográfiai kellékek
30192500-6Írásvetítő fóliák
30192600-7Rajztáblák
30192700-8Papíráruk
30192800-9Öntapadó címkék
30192900-0Hibajavító eszközök
30192910-3Hibajavító roller vagy szalag
30192920-6Hibajavító folyadék
30192930-9Hibajavító toll
30192940-2Utántöltő hibajavító tollhoz
30192950-5Elektromos radírok
30193000-8Rendszerezők és kiegészítők
30193100-9Iratrendező fiókbetét
30193200-0Asztali irattálcák vagy -rendezők
30193300-1Függőmappa-tartók
30193400-2Könyvtámaszok
30193500-3Katalógustartó állvány
30193600-4Támaszték határidőnaplóhoz vagy naptárhoz
30193700-5Irattartó doboz
30193800-6Üzenettartó
30193900-7Kézirattartó
30194000-5Rajzeszközök
30194100-6Görbevonalzók
30194200-7Rajzlaprögzítő gyurmaragasztó, szalagok és rajzfóliák
30194210-0Rajzlaprögzítő gyurmaragasztó és szalagok
30194220-3Rajzfóliák
30194300-8Rajzfelszerelések, -készletek és papírok
30194310-1Rajzfelszerelések vagy rajzkészletek
30194320-4Rajzpapírok
30194400-9Rajzalátétek
30194500-0Betűsablonok
30194600-1Szögmérők
30194700-2Sablonok
30194800-3Fejes vonalzók és háromszögű vonalzók
30194810-6Fejes vonalzók
30194820-9Háromszögű vonalzók
30194900-4Munkafelület-védő alátét
30195000-2Táblák
30195100-3Tervezőtáblák vagy tartozékok
30195200-4Elektronikus táblamásolók vagy tartozékok
30195300-5Betűtáblák vagy tartozékok
30195400-6Szárazon törölhető táblák vagy tartozékok
30195500-7Krétás táblák vagy tartozékok
30195600-8Faliújság vagy tarozékok
30195700-9Táblatisztító eszközök vagy tartozékok
30195800-0Akasztók
30195900-1Fehértáblák és mágnestáblák
30195910-4Fehértáblák
30195911-1Fehértáblák tartozékai
30195912-8Állvány fehértáblához
30195913-5Állvány papírtömbös táblához
30195920-7Mágnestábla
30195921-4Mágnestáblatörlők
30196000-9Tervező rendszerek
30196100-0Üléstervezők
30196200-1Előjegyzési naplók vagy pótlaptömbök
30196300-2Ötletláda
30197000-6Kisméretű irodai felszerelések
30197100-7Ácskapcsok, tűzőkapcsok, rajzszögek
30197110-0Ácskapocs
30197120-3Tűzőkapcsok
30197130-6Rajzszögek
30197200-8Gyűrűs irattartók és gemkapocs
30197210-1Gyűrűs irattartók
30197220-4Gemkapocs
30197221-1Gemkapocstartó
30197300-9Levélbontók, tűzőgépek és lyukasztók
30197310-2Levélbontók
30197320-5Tűzőgépek
30197321-2Tűzőkapocs-kiszedők
30197330-8Lyukasztók
30197400-0Bélyegnedvesítő szivacs
30197500-1Pecsétviasz
30197510-4Kiegészítők pecsétviasz használatához
30197600-2Feldolgozott papír és karton
30197610-5Összetett papír és karton
30197620-8Írólap
30197621-5Papírtömb papírtömbös táblához
30197630-1Nyomdapapír
30197640-4Önátíró vagy más másolópapír
30197641-1Termográfiai papír
30197642-8Fénymásoló vagy xerográfiai papír
30197643-5Fénymásoló papír
30197644-2Xerográfiai papír
30197645-9Kártya nyomtatáshoz
30198000-3Lottógépek
30198100-4Sorsológépek
30199000-0Papír irodaszerek és egyéb áruk
30199100-1Indigópapír, önátíró papír, sokszorosító papírstencil és indigó nélküli többmásolatos papír
30199110-4Indigópapír
30199120-7Önátíró papír
30199130-0Indigó nélküli többmásolatos papír
30199140-3Sokszorosító papírstencil
30199200-2Boríték, zárt levelezőlap és sima levelezőlap
30199210-5Zárt levelezőlap
30199220-8Sima levelezőlap
30199230-1Boríték
30199240-4Levelezőkészlet
30199300-3Domborított vagy perforált papír
30199310-6Domborított vagy perforált nyomtatópapír
30199320-9Domborított vagy perforált írólap
30199330-2Végtelenített nyomtatópapír (leporello)
30199340-5Roll blanketta
30199400-4Gumival vagy ragasztóanyaggal bevont papír
30199410-7Öntapadó papír
30199500-5Iratrendezők, levéltálcák, tartódobozok és hasonló áruk
30199600-6Elválasztólapok
30199700-7Nyomtatott irodai termékek a formanyomtatványok kivételével
30199710-0Nyomtatott boríték
30199711-7Nyomtatott ablakos boríték
30199712-4Nyomtatott ablaktalan boríték
30199713-1Nyomtatott röntgenboríték
30199720-3Levélpapír
30199730-6Névjegykártya
30199731-3Névjegykártyatartó
30199740-9Cégkártya, ajánlókártya
30199750-2Kupon
30199760-5Címke
30199761-2Vonalkódos címke
30199762-9Poggyászcímke
30199763-6Lopásgátló címkék
30199770-8Ebédjegy
30199780-1Itatóstömb
30199790-4Menetrend és órarend
30199791-1Falinaptár
30199792-8Naptár
30199793-5Határidőnapló-tartók
30200000-1Számítógépek és tartozékaik
30210000-4Adatfeldolgozó gépek (hardver)
30211000-1Nagyszámítógépek
30211100-2Szuperszámítógépek
30211200-3Hardver nagyszámítógéphez
30211300-4Számítógépplatform
30211400-5Számítógép-konfigurációk
30211500-6Központi feldolgozóegység (CPU) vagy processzorok
30212000-8Hardverek miniszámítógéphez
30212100-9Központi feldolgozóegység miniszámítógéphez
30213000-5Személyi számítógépek
30213100-6Hordozható számítógépek
30213200-7Táblaszámítógépek
30213300-8Asztali számítógépek
30213400-9Központi feldolgozóegység személyi számítógéphez
30213500-0Zsebszámítógépek
30214000-2Munkaállomások
30215000-9Hardverek mikroszámítógéphez
30215100-0Központi feldolgozóegység mikroszámítógéphez
30216000-6Mágneses vagy optikai leolvasók
30216100-7Optikai leolvasók
30216110-0Lapolvasók számítógéphez
30216120-3Optikai karakterfelismerő berendezés
30216130-6Vonalkód-leolvasók
30216200-8Mágneskártya-leolvasók
30216300-9Lyukkártya-leolvasók
30220000-7Digitális térképészeti berendezések
30221000-4Digitális kataszteri térképek
30230000-0Számítógéppel kapcsolatos eszközök
30231000-7Számítógép-képernyők és -konzolok
30231100-8Számítógép-terminálok
30231200-9Konzolok
30231300-0Kijelző képernyők
30231310-3Lapos képmegjelenítők
30231320-6Érintőképernyős monitor
30232000-4Perifériás eszközök
30232100-5Nyomtató- és rajzológépek
30232110-8Lézernyomtatók
30232120-1Tűs mátrixnyomtatók
30232130-4Színes grafikai nyomtatók
30232140-7Rajzológépek
30232150-0Tintasugaras nyomtatók
30232600-0Kódolók
30232700-1Központi vezérlőegységek
30233000-1Médiatároló és -olvasó eszközök
30233100-2Számítógépes tárolóegységek
30233110-5Mágneskártyás tárolóegységek
30233120-8Mágnesszalagos tárolóegységek
30233130-1Mágneslemezes tárolóegységek
30233131-8Hajlékonylemez-meghajtók
30233132-5Merevlemez-meghajtók
30233140-4Közvetlen hozzáférésű tárolóeszköz
30233141-1Független lemezek redundáns tömbje (RAID)
30233150-7Optikailemez-meghajtók
30233151-4Kompaktlemez olvasására és/vagy megírására szolgáló eszköz (CD-olvasó és/vagy -író)
30233152-1Sokoldalú digitális lemez olvasására és/vagy -megírására szolgáló eszköz (DVD-olvasó és/vagy -író)
30233153-8Kompaktlemez és sokoldalú digitális lemez olvasására és/vagy megírására szolgáló eszköz (CD- és DVD-olvasó és/vagy -író)
30233160-0Szalagos streamer
30233161-7Kazettakezelő berendezés
30233170-3Karusszeltárak
30233180-6Flashmemóriás adattárolók
30233190-9Lemezvezérlők
30233300-4Intelligenskártya-olvasók
30233310-7Ujjlenyomat-olvasó
30233320-0Intelligenskártya-olvasóval kombinált ujjlenyomat-olvasó
30234000-8Tárolóeszközök
30234100-9Mágneslemez
30234200-0Optikai lemezek
30234300-1Kompaktlemezek (CD-k)
30234400-2Sokoldalú digitális lemezek (DVD-k)
30234500-3Memóriatároló eszközök
30234600-4Flashmemória
30234700-5Mágnesszalagok
30236000-2Különféle számítógépes berendezések
30236100-3Memóriabővítő berendezés
30236110-6Véletlenelérésű tároló (RAM)
30236111-3Dinamikus véletlenelérésű tároló (DRAM)
30236112-0Statikus véletlenelérésű tároló (SRAM)
30236113-7Szinkron dinamikus véletlenelérésű tároló (SDRAM)
30236114-4Rambus dinamikus véletlenelérésű tároló (RDRAM)
30236115-1Szinkron grafikus véletlenelérésű tároló (SGRAM)
30236120-9Csak olvasható tároló (ROM)
30236121-6Programozható, csak olvasható tároló (PROM)
30236122-3Törölhető és programozható, csak olvasható tároló (EPROM)
30236123-0Elektromosan törölhető és programozható, csak olvasható tároló (EEPROM)
30236200-4Adatfeldolgozó berendezés
30237000-9Alkatrészek, tartozékok és kellékek számítógéphez
30237100-0Alkatrészek számítógéphez
30237110-3Hálózati csatolók
30237120-6Számítógépes portok
30237121-3Infravörös soros portok
30237130-9Számítógépes kártyák
30237131-6Elektronikus kártyák
30237132-3Univerzális soros busz (USB-csatlakozó)
30237133-0PCMCIA-átalakítók és -csatlakozók (Personal Computer Memory Card International Association – személyi számítógépek memóriakártyájával foglalkozó nemzetközi szövetség)
30237134-7Videogyorsító kártyák
30237135-4Hálózati kártyák
30237136-1Hangkártyák
30237140-2Alaplap
30237200-1Számítógépes tartozékok
30237210-4Tükrözésmentes képernyők
30237220-7Egéralátétek
30237230-0Gyorsítótárak
30237240-3Webkamera
30237250-6Számítógép-tisztító kellékek
30237251-3Számítógép-tisztító készletek
30237252-0Sűrített levegős portalanító
30237253-7Védőhuzat számítástechnikai berendezésekhez
30237260-9Fali képernyőtartó kar
30237270-2Hordtáska hordozható számítógépekhez
30237280-5Áramellátási tartozékok
30237290-8Csuklótámasz billentyűzethez
30237295-3Billentyűzetvédők
30237300-2Számítógépes kellékek
30237310-5Nyomtatóba illeszthető fontkazetta
30237320-8Hajlékonylemezek
30237330-1Digitális hangszalag (DAT-kazetták)
30237340-4Digitális lineáris szalag (DLT-kazetták)
30237350-7Adatkazetták
30237360-0Lineáris nyílt szalag (LTO-kazetták)
30237370-3Adatrögzítő kazetták
30237380-6CD-ROM
30237400-3Adatbeviteli kellékek
30237410-6Számítógépes egér
30237420-9Számítógépes botkormány
30237430-2Fényceruzák
30237440-5Számítógépes pozicionáló gömb („hanyattegér”)
30237450-8Fényceruzatáblák
30237460-1Számítógépes billentyűzetek
30237461-8Programozható billentyűzetek
30237470-4Braille-író
30237475-9Elektromos érzékelők
30237480-7Bemeneti egységek
30238000-6Könyvtári automatizálási berendezések
31000000-6Villamos gépek, készülékek, berendezések és fogyóeszközök; világítás
31100000-7Villamos motorok, áramfejlesztők és transzformátorok
31110000-0Villamos motorok
31111000-7Tápegységek
31120000-3Áramfejlesztők
31121000-0Áramfejlesztő készletek
31121100-1Kompressziógyújtású (dízel-) motorhoz való áramfejlesztő készletek
31121110-4Áramátalakítók
31121111-1Villamos forgó konverterek
31121200-2Szikragyújtású motorhoz való áramfejlesztő készlet
31121300-3Szélenergiával működő áramfejlesztők
31121310-6Szélmalmok
31121320-9Szélturbinák
31121330-2Szélturbinás áramfejlesztők
31121331-9Turbinaforgórészek
31121340-5Szélerőműtelep
31122000-7Áramfejlesztő egységek
31122100-8Üzemanyagcellák
31124000-1Gőzturbinás áramfejlesztő és kapcsolódó berendezések
31124100-2Turbinás áramfejlesztők
31124200-3Turbinás áramfejlesztő vezérlőszerkezete
31126000-5Dinamók
31127000-2Szükséghelyzeti áramfejlesztők
31128000-9Turbógenerátorok
31130000-6Váltóáramú generátorok (alternátor)
31131000-3Egyfázisú motorok
31131100-4Indítószerkezetek
31131200-5Anódok
31132000-0Többfázisú motorok
31140000-9Hűtőtornyok
31141000-6Vízhűtők
31150000-2Fénycsőelőtétek kisülési csőhöz vagy lámpához
31151000-9Statikus átalakítók
31153000-3Egyenirányítók
31154000-0Szünetmentes áramforrások
31155000-7Egyen-váltakozó áramú átalakítók
31156000-4Szabályozható (megszakítható) áramforrások
31157000-1Induktorok
31158000-8Töltőberendezések
31158100-9Akkumulátortöltők
31158200-0Töltőkompresszor
31158300-1Turbókompresszor
31160000-5Villamosmotor-, áramfejlesztő- és transzformátor-alkatrészek
31161000-2Villamosmotor- és áramfejlesztő-alkatrészek
31161100-3Gerjesztőrendszerek
31161200-4Gázhűtő rendszerek
31161300-5Generátor-forgórészek
31161400-6Elsődleges vízrendszerek
31161500-7Tömítőolaj-rendszerek
31161600-8Állórészhűtő vízrendszerek
31161700-9Gőzgenerátor-alkatrészek
31161800-0Gázgenerátor-alkatrészek
31161900-1Feszültségszabályozó rendszerek
31162000-9Transzformátor, induktor és statikus átalakítók
31162100-0Kondenzátor-alkatrészek
31170000-8Transzformátorok
31171000-5Folyékony dielektrikus transzformátorok
31172000-2Feszültségváltók
31173000-9Műszertranszformátorok
31174000-6Hálózati transzformátor
31200000-8Villamos elosztó- és vezérlőberendezések
31210000-1Villamos készülékek villamos áramkörök kapcsolására vagy védelmére
31211000-8Kapcsolótábla és biztosítékdobozok
31211100-9Villamos berendezések kapcsolótáblája
31211110-2Vezérlőpultok
31211200-0Biztosítékdobozok
31211300-1Biztosítékok
31211310-4Kismegszakítók
31211320-7Olvadóbetétek
31211330-0Biztosítóhuzalok
31211340-3Biztosítótartók
31212000-5Megszakítók
31212100-6Légvezetéki megszakítók
31212200-7Áramkörvizsgálók
31212300-8Mágneses megszakítók
31212400-9Miniatűr megszakítók
31213000-2Elosztóberendezések
31213100-3Elosztódobozok
31213200-4Elosztótranszformátorok
31213300-5Kábelelosztó szekrények
31213400-6Elosztórendszerek
31214000-9Kapcsolóberendezések
31214100-0Kapcsolók
31214110-3Leválasztókapcsolók
31214120-6Földelőkapcsolók
31214130-9Biztonsági kapcsolók
31214140-2Fényszabályozó-kapcsolók
31214150-5Hengerkapcsolók
31214160-8Nyomáskapcsolók
31214170-1Billenőkapcsolók
31214180-4Csúszókapcsolók
31214190-7Végálláskapcsolók
31214200-1Kapcsolós szakaszolók
31214300-2Kültéri kapcsolóberendezések
31214400-3Biztosítóbetétes kapcsolós szakaszolók
31214500-4Villamos kapcsolótáblák
31214510-7Elosztó kapcsolótáblák
31214520-0Közepes feszültségű kapcsolótáblák
31215000-6Feszültségkorlátozók
31216000-3Villámhárítók
31216100-4Villámvédelmi berendezések
31216200-5Villámhárító vezetékek
31217000-0Túlfeszültség-levezetők
31218000-7Villamos gyűjtősínek
31219000-4Védődobozok
31220000-4Villamos áramköri részegységek
31221000-1Villamos relék
31221100-2Teljesítményrelék
31221200-3Általános célú relék
31221300-4Foglalatos relék
31221400-5Váltófeszültségű relék
31221500-6Higanyos relék
31221600-7Időrelék
31221700-8Túlterhelésrelék
31223000-5Lámpafoglalatok
31224000-2Csatlakozó- és érintkezőelemek
31224100-3Dugók és aljzatok
31224200-4Koaxiális csatlakozók
31224300-5Csatlakozódobozok
31224400-6Csatlakozókábelek
31224500-7Kivezetések
31224600-8Áramszabályozók
31224700-9Elágazódobozok
31224800-0Kábelösszekötő készletek
31224810-3Hosszabbítók
31230000-7Villamos elosztó- és vezérlőberendezések alkatrésze
31300000-9Szigetelt huzalok és kábelek
31310000-2Villamos fővezetékek
31311000-9Hálózati csatlakozások
31320000-5Áramelosztó kábelek
31321000-2Villamos áramvezető kábelek
31321100-3Légvezetéki villamos kábelek
31321200-4Kis- és közepes feszültségű kábelek
31321210-7Kisfeszültségű kábelek
31321220-0Közepes feszültségű kábelek
31321300-5Nagyfeszültségű kábelek
31321400-6Víz alatti kábelek
31321500-7Tenger alatti kábelek
31321600-8Árnyékolt kábelek
31321700-9Jelzőkábelek
31330000-8Koaxiális kábelek
31340000-1Szigetelt kábeltartozékok
31341000-8Kábeldobok
31342000-5Kábelelosztók
31343000-2Szigetelt kábelcsatlakozók
31344000-9Szigetelt kábelszorítók
31350000-4Villamos kábelek adatátviteli és vezérlési célokra
31351000-1Villamos kábelek hozzáférés-vezérlési rendszerhez
31400000-0Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek
31410000-3Primer elemek
31411000-0Lúgos telepek
31420000-6Primer telepek
31421000-3Savas akkumulátorok
31422000-0Cellacsomagok
31430000-9Villamos akkumulátorok
31431000-6Ólom-sav akkumulátorok
31432000-3Nikkel-kadmium akkumulátorok
31433000-0Nikkel-vas akkumulátorok
31434000-7Lítiumakkumulátorok
31440000-2Elemek
31500000-1Világítóberendezések és villamos lámpák
31510000-4Villamos izzólámpák
31511000-1Zártbetétes fényszóró egységek
31512000-8Halogén izzólámpák
31512100-9Halogén izzó, lineáris
31512200-0Halogén izzó, bi-pin
31512300-1Halogén izzó, dikroikus
31514000-2Gázkisüléses lámpák
31515000-9Ultraibolya lámpák
31516000-6Infravörös lámpák
31517000-3Ívlámpák
31518000-0Jelzőfények
31518100-1Fényszórók
31518200-2Vészhelyzeti világítóberendezések
31518210-5Vészvilágító lámpa
31518220-8Fényrudak
31518300-3Mennyezetvilágítás
31518500-5Higanygőzlámpák
31518600-6Keresőlámpák
31519000-7Izzó- és neonlámpák
31519100-8Izzólámpák
31519200-9Neonlámpák
31520000-7Lámpa és világítási szerelvények
31521000-4Lámpák
31521100-5Asztali lámpák
31521200-6Állólámpák
31521300-7Hordozható villamos lámpák
31521310-0Figyelmeztető lámpák
31521320-3Kézilámpák
31521330-6Újratölthető hordozható villamos lámpa
31522000-1Karácsonyfaégők
31523000-8Megvilágított jelző- és névtáblák
31523100-9Neonreklámok
31523200-0Állandó szövegű jelzések
31523300-1Megvilágított névtáblák
31524000-5Mennyezeti vagy fali világítótestek
31524100-6Mennyezeti világítótestek
31524110-9Műtőlámpák
31524120-2Mennyezeti lámpák
31524200-7Fali világítótestek
31524210-0Falilámpák
31527000-6Spotlámpák
31527200-8Kültéri lámpák
31527210-1Lanternák
31527260-6Világítástechnikai rendszerek
31527270-9Peronlámpák
31527300-9Háztartási lámpák
31527400-0Víz alatti lámpák
31530000-0Lámpák és világítóberendezések alkatrésze
31531000-7Lámpaizzók
31531100-8Fénycsövek
31532000-4Lámpa és lámpaszerelvény alkatrészei
31532100-5Cső alakú lámpák
31532110-8Cső alakú fluoreszkáló lámpák
31532120-1Cső alakú kompakt fluoreszkáló lámpák
31532200-6Kör alakú lámpák
31532210-9Kör alakú fluoreszkáló lámpák
31532300-7Gömb alakú lámpák
31532310-0Gömb alakú fluoreszkáló lámpák
31532400-8Izzólámpa-foglalatok
31532500-9Gyújtó lámpákhoz
31532510-2Gyújtó fluoreszkáló lámpákhoz
31532600-0Fojtótekercs lámpához
31532610-3Fojtótekercs fluoreszkáló lámpákhoz
31532700-1Lámpaernyők
31532800-2Lámpakarok
31532900-3Neonvilágítás
31532910-6Fluoreszkáló fénycsövek
31532920-9Izzólámpák és fluoreszkáló lámpák
31600000-2Villamos berendezések és készülékek
31610000-5Járműmotorok és járművek villamos berendezései
31611000-2Huzalozási készletek
31612000-9Villamos varniscső járműmotorhoz
31612200-1Indítómotorok
31612300-2Villamos jelzőberendezések járműmotorhoz
31612310-5Irányjelzők
31620000-8Hangjelzők vagy vizuális jelzőberendezések
31625000-3Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülékek
31625100-4Tűzérzékelő berendezések
31625200-5Tűzriasztó berendezések
31625300-6Betörést jelző riasztóberendezések
31630000-1Mágnesek
31640000-4Egyéni funkcióval rendelkező gépek és készülékek
31642000-8Villamos észlelőberendezések
31642100-9Fémcsőészlelő berendezések
31642200-0Aknaészlelő berendezések
31642300-1Műanyagészlelő berendezések
31642400-2Nemfémes tárgyakat észlelő berendezések
31642500-3Faanyag-érzékelő berendezések
31643000-5Részecskegyorsítók
31643100-6Lineáris gyorsítók
31644000-2Különféle adatrögzítők
31645000-9Flippergépek
31650000-7Szigetelőszerelvények
31651000-4Szigetelőszalag
31660000-0Szénelektródák
31670000-3Gépek vagy berendezések villamos alkatrészei
31671000-0Üvegburák és katódsugárcsövek
31671100-1Üvegburák
31671200-2Katódsugárcsövek
31680000-6Villamos kellékek és tartozékok
31681000-3Villamos tartozékok
31681100-4Villamos érintkezők
31681200-5Villamos szivattyúk
31681300-6Villamos áramkörök
31681400-7Villamossági alkatrészek
31681410-0Villamossági szerelési anyagok
31681500-8Töltőberendezések
31682000-0Villamossági kellékek
31682100-1Villamos elosztódobozok
31682110-4Fedőlapok villamos bekötődobozokhoz
31682200-2Műszerpanelek
31682210-5Műszer- és vezérlőberendezések
31682220-8Keverőpultok
31682230-1Grafikus kijelzőtáblák
31682300-3Közepes feszültségű berendezések
31682310-6Közepes feszültségű panelek
31682400-4Légvezetéki villamos berendezések
31682410-7Légvezetéki kábeltartók
31682500-5Vészhelyzeti villamos berendezések
31682510-8Vészhelyzeti energiaellátó rendszerek
31682520-1Vészhelyzeti leállító rendszerek
31682530-4Vészhelyzeti áramellátás
31682540-7Alközponti berendezések
31700000-3Villamos, elektromechanikus és elektrotechnikai kellékek
31710000-6Villamos berendezések
31711000-3Villamos kellékek
31711100-4Villamos részegységek
31711110-7Adó-vevő berendezések
31711120-0Villamos átalakítók (transzduktorok, jelváltók, mérőváltók)
31711130-3Ellenállások
31711131-0Villamos ellenállások
31711140-6Elektródák
31711150-9Villamos kondenzátorok
31711151-6Állandó kapacitású kondenzátorok
31711152-3Változtatható vagy állítható kapacitású kondenzátorok
31711154-0Kondenzátortelepek
31711155-7Kondenzátorhálózatok
31711200-5Villamos eredményjelző táblák
31711300-6Villamos időmérő rendszerek
31711310-9Jelenléti nyilvántartó rendszerek
31711400-7Elektroncsövek és (rádió)csövek
31711410-0Katódsugaras televízió-képcsövek
31711411-7Televíziós képfelvevő csövek
31711420-3Mikrohullámú csövek és berendezések
31711421-0Magnetronok
31711422-7Mikrohullámú berendezések
31711423-4Mikrohullámú rádióberendezések
31711424-1Klisztronok
31711430-6Rádiócsövek
31711440-9Vevő- és erősítőcsövek
31711500-8Elektronikus szerkezet alkatrészei
31711510-1Villamos kondenzátor alkatrészei
31711520-4Villamos ellenállások, szabályozó ellenállások (reosztát) és csúszóérintkezős ellenállások (potenciométer)
31711530-7Elektroncsövek alkatrészei
31712000-0Mikroelektronikai gépek, berendezések és mikrorendszerek
31712100-1Mikroelektronikai gépek és berendezések
31712110-4Elektronikus integrált áramkörök és mikroszerkezetek
31712111-1Telefonkártyák
31712112-8SIM-kártyák
31712113-5Integrált áramkört tartalmazó kártyák
31712114-2Elektronikus integrált áramkörök
31712115-9Mikroszerelvények
31712116-6Mikroprocesszorok
31712117-3Integráltáramkör-csomag
31712118-0Aljzatok vagy foglalatok integrált áramkörökhöz
31712119-7Fedőlapok integrált áramkörökhöz
31712200-2Mikrorendszerek
31712300-3Nyomtatott áramkörök
31712310-6Elemeket tartalmazó nyomtatott áramköri lapok
31712320-9Elemeket nem tartalmazó nyomtatott áramköri lapok
31712330-2Félvezetők
31712331-9Fényelemek
31712332-6Tirisztorok
31712333-3Kétirányú diódák
31712334-0Triakok
31712335-7Optocsatoló szakaszolók
31712336-4Kristályoszcillátorok
31712340-5Diódák
31712341-2Világító diódák (LED)
31712342-9Mikrohullámú vagy kis jelű diódák
31712343-6Zener-diódák
31712344-3Schottky-diódák
31712345-0Alagútdiódák
31712346-7Fényérzékeny diódák
31712347-4Teljesítménydiódák
31712348-1Lézerdiódák
31712349-8Rádiófrekvenciás (RF-) diódák
31712350-8Tranzisztorok
31712351-5Fényérzékeny transzisztorok
31712352-2Térvezérelt tranzisztorok (FET)
31712353-9Fémoxid-záróréteges térvezérlésű tranzisztorok (MOSFET)
31712354-6Tranzisztorlapkák
31712355-3Bipoláris darlington vagy rádiófrekvenciás (RF-) tranzisztorok
31712356-0Egyátmenetű tranzisztorok
31712357-7Szigetelt vezérlőelektródos bipoláris tranzisztorok (IGBT)
31712358-4Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok (JFET)
31712359-1Bipoláris tranzisztorok (BJT)
31712360-1Szerelt piezoelektromos kristályok
31720000-9Elektromechanikai berendezések
31730000-2Elektrotechnikai berendezések
31731000-9Elektrotechnikai kellékek
31731100-0Modulok
32000000-3Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések
32200000-5Rádió-távbeszélő, rádiótávíró, illetve rádiós és televíziós műsorszórási adóberendezések
32210000-8Műsorszóró berendezések
32211000-5Műsorszóró produkciós berendezések
32220000-1Televíziós adókészülékek vevőkészülék nélkül
32221000-8Rádiófrekvenciás irányadók
32222000-5Videojel-kódoló gépek
32223000-2Videojel-adókészülékek
32224000-9Televíziós adókészülékek
32230000-4Rádióadó-készülékek vevőkészülékkel
32231000-1Zárt láncú televíziós berendezések
32232000-8Videokonferencia-berendezések
32233000-5Rádiófrekvenciás átjátszóállomások
32234000-2Zárt láncú televíziós kamerák
32235000-9Zárt láncú felügyeleti rendszerek
32236000-6Rádiótelefonok
32237000-3Kézi adóvevő készülékek
32240000-7Televíziós kamerák
32250000-0Mobiltelefonok
32251000-7Autótelefonok
32251100-8Szett kézhasználat nélküli telefonáláshoz
32252000-4GSM-telefonok
32252100-5Kéz nélkül használható mobiltelefonok
32252110-8Kéz nélkül használható mobiltelefonok (vezeték nélküli)
32260000-3Adatátviteli berendezések
32270000-6Digitális átviteli berendezések
32300000-6Televízió- és rádió-vevőkészülék, valamint hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések
32310000-9Rádióadás vevőkészülékek
32320000-2Televíziós és audiovizuális berendezések
32321000-9Televízióműsor-sugárzó berendezések
32321100-0Filmfelvevő berendezések
32321200-1Audiovizuális berendezések
32321300-2Audiovizuális anyagok
32322000-6Multimédiás berendezések
32323000-3Videomonitorok
32323100-4Színes videomonitorok
32323200-5Fekete-fehér videomonitorok
32323300-6Videoberendezések
32323400-7Videolejátszó berendezések
32323500-8Videós felügyeleti rendszerek
32324000-0Televíziók
32324100-1Színes televíziók
32324200-2Fekete-fehér televíziókészülékek
32324300-3Televíziós berendezések
32324310-6Műholdvevő antennák
32324400-4Televízióantennák
32324500-5Videóhangolók
32324600-6Dekóderek digitális tévéhez
32330000-5Hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések
32331000-2Lemeztányérok, forgókorongok
32331100-3Lemezjátszók
32331200-4Kazettás magnók
32331300-5Hangvisszaadó készülékek
32331500-7Felvevők
32331600-8MP3-lejátszók
32332000-9Mágnesszalagos rögzítőkészülékek
32332100-0Diktafonok
32332200-1Telefonos üzenetrögzítő készülékek
32332300-2Hangrögzítők
32333000-6Videofelvevő és -visszajátszó berendezések
32333100-7Videofelvevők
32333200-8Videokamerák, kamkorderek
32333300-9Video-visszajátszó berendezések
32333400-0Videolejátszók
32340000-8Mikrofonok és hangszórók
32341000-5Mikrofonok
32342000-2Hangszórók
32342100-3Fejhallgatók
32342200-4Fülhallgatók
32342300-5Mikrofon és hangszóró készletek
32342400-6Akusztikus eszközök
32342410-9Hangfeldolgozó berendezések
32342411-6Minihangfalak
32342412-3Hangfalak
32342420-2Hangkeverő asztalok stúdióba
32342430-5Beszédtömörítő rendszerek
32342440-8Hangos üzenetküldő levelezőrendszerek, hangpostarendszerek
32342450-1Hangfelvevők
32343000-9Erősítők
32343100-0Hangfrekvenciás erősítők
32343200-1Megafonok
32344000-6Rádió-távbeszélő vagy rádiótávíró vevőkészülékek
32344100-7Hordozható személyhívók
32344110-0Hangfelvevő rendszerek, diktafonok
32344200-8Rádióvevők
32344210-1Rádiós felszerelések
32344220-4Rádiós személyhívók
32344230-7Rádióállomások
32344240-0Rádiótorony
32344250-3Rádióberendezések
32344260-6Rádiós és multiplex berendezések
32344270-9Rádiós és telefonos vezérlőrendszerek
32344280-2Hordozható rádiók
32350000-1Alkatrészek hang- és videoberendezéshez
32351000-8Tartozékok hang- és videoberendezéshez
32351100-9Videoszerkesztő berendezések
32351200-0Képernyők
32351300-1Tartozékok audioberendezésekhez
32351310-4Audiokazetták
32352000-5Antennák és tükörsugárzók
32352100-6Rádió- és radarberendezések alkatrészei
32352200-7Alkatrészek és tartozékok radarhoz
32353000-2Hangdokumentumok
32353100-3Hanglemezek
32353200-4Zenei kazetták
32354000-9Filmtermékek
32354100-0Radiológiai filmek
32354110-3Röntgenfilmek
32354120-6Kék diazofilmek
32354200-1Mozgófényképészeti filmek
32354300-2Fényképészeti filmek
32354400-3Polaroid filmek
32354500-4Videofilmek
32354600-5Videokazetták
32354700-6Videoszalagok
32354800-7Háztartási fólia
32360000-4Duplex távbeszélő rendszerek
32400000-7Hálózatok
32410000-0Helyi hálózat (LAN)
32411000-7Token-ring hálózat
32412000-4Hírközlési hálózat
32412100-5Távközlési hálózat
32412110-8Internethálózat
32412120-1Intranethálózat
32413000-1Integrált hálózat
32413100-2Hálózati útválasztók (router)
32415000-5Ethernet hálózat
32416000-2ISDN hálózat
32416100-3ISDX hálózat
32417000-9Multimédiás hálózat
32418000-6Rádióhálózat
32420000-3Hálózati berendezések
32421000-0Hálózati kábelek
32422000-7Hálózati alkatrészek
32423000-4Hálózati elosztófejek (hub)
32424000-1Hálózati infrastruktúra
32425000-8Hálózati operációs rendszerek
32426000-5Hálózati hirdetőrendszerek
32427000-2Hálózati rendszerek
32428000-9Hálózatbővítés, hálózatfejlesztés
32429000-6Távbeszélő-hálózati berendezések
32430000-6Nagy kiterjedésű hálózat (WAN)
32440000-9Távmérő berendezések és végberendezések
32441000-6Távmérő berendezések
32441100-7Távmérő felügyeleti rendszerek
32441200-8Távmérő és vezérlőberendezések
32441300-9Telematikai rendszerek
32442000-3Végberendezések
32442100-4Terminálkártyák
32442200-5Termináldobozok
32442300-6Terminálemulátor
32442400-7Terminálblokkok
32500000-8Távközlési berendezések és kellékek
32510000-1Vezeték nélküli távközlési rendszerek
32520000-4Távközlési kábelek és berendezések
32521000-1Távközlési kábelek
32522000-8Távközlési berendezések
32523000-5Távközlési létesítmények
32524000-2Távközlési rendszerek
32530000-7Műholdas távközlési berendezések
32531000-4Műholdas hírközlési berendezések
32532000-1Parabolaantennák
32533000-8Műholdas földi állomások
32534000-5Műholdas platform
32540000-0Kapcsolótáblák
32541000-7Kapcsolótábla berendezései
32542000-4Kapcsolótábla-panelek
32543000-1Telefonos kapcsolótáblák
32544000-8PABX berendezések
32545000-5PABX rendszerek
32546000-2Digitális kapcsolóberendezések
32546100-3Digitális kapcsolótáblák
32547000-9Vákuumos kapcsolótáblák
32550000-3Távbeszélő-berendezések
32551000-0Telefonkábel és kapcsolódó berendezések
32551100-1Telefoncsatlakozók
32551200-2Telefonközpontok
32551300-3Telefonos fejhallgatók
32551400-4Telefonhálózat
32551500-5Telefonkábelek
32552000-7Villamos berendezések vezetékes telefonhoz vagy távíróhoz
32552100-8Telefonkészülékek
32552110-1Vezeték nélküli telefonok
32552120-4Segélykérő telefonok
32552130-7Nyilvános telefonok
32552140-0Pénzbedobós telefonok
32552150-3Telefonok látássérülteknek
32552160-6Telefonok hallássérülteknek
32552200-9Távnyomtatók
32552300-0Távbeszélő vagy távíró kapcsolóberendezések
32552310-3Digitális telefonközpont
32552320-6Multiplexelők, többcsatornás kapcsolatok
32552330-9Telefonközponti berendezések
32552400-1Hangfrekvenciás jelkonvertáló berendezések
32552410-4Modemek
32552420-7Frekvenciaátalakítók
32552430-0Kódolóberendezések
32552500-2Teletextkészülékek
32552510-5Videotext-terminálok
32552520-8Telexkészülékek
32552600-3Kaputelefonok
32553000-4Villamos távbeszélő- és távíró-berendezések alkatrészei
32560000-6Száloptikai anyagok
32561000-3Száloptikai csatlakozók
32562000-0Száloptikai kábelek
32562100-1Száloptikai kábelek információátviteli célra
32562200-2Optikai távközlési kábelek
32562300-3Száloptikai kábelek adatátviteli célra
32570000-9Hírközlési berendezések
32571000-6Hírközlési infrastruktúra
32572000-3Hírközlési kábel
32572100-4Több villamos vezetőből álló hírközlési kábel
32572200-5Hírközlési kábel koaxiális vezetővel
32572300-6Különleges alkalmazású hírközlési kábel
32573000-0Hírközlési vezérlőberendezések
32580000-2Adatfeldolgozó berendezések
32581000-9Adatközlési berendezések
32581100-0Adatátviteli kábel
32581110-3Több villamos vezetőből álló adatátviteli kábel
32581120-6Adatátviteli kábel koaxiális vezetővel
32581130-9Különleges alkalmazású adatátviteli kábel
32581200-1Telefax-berendezés
32581210-4Tartozékok és alkatrészek telefax-berendezéshez
32582000-6Adathordozók
32583000-3Adat- és hanghordozók
32584000-0Adathordozó anyagok
33000000-0Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek
33100000-1Orvosi felszerelések
33110000-4Képalkotó berendezés orvosi, fogászati és állatorvosi használatra
33111000-1Röntgenberendezések
33111100-2Röntgenasztalok
33111200-3Röntgen-munkaállomás
33111300-4Röntgenfeldolgozó készülékek
33111400-5Röntgenátvilágítási berendezések
33111500-6Fogröntgen
33111600-7Radiográfiás készülékek
33111610-0Mágneses rezonancia feldolgozóegység
33111620-3Gammasugár-kamerák
33111640-9Termográfok
33111650-2Mammográfiai készülékek
33111660-5Csontsűrűségmérő berendezések
33111700-8Angiográfiai szoba
33111710-1Angiográfiai kellékek
33111720-4Angiográfiai eszközök
33111721-1Digitális angiográfiai eszközök
33111730-7Angioplasztikai kellékek
33111740-0Angioplasztikai eszközök
33111800-9Diagnosztikai röntgenrendszerek
33112000-8Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések
33112100-9Ultrahangos szívdetektor
33112200-0Ultrahangkészülék
33112300-1Ultrahangos szkennerek
33112310-4Színáramdoppler
33112320-7Dopplerkészülék
33112330-0Echoenkefalográf
33112340-3Echokardiográf
33113000-5Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések
33113100-6Mágnesesrezonancia-szkennerek
33113110-9Magmágnesesrezonanciajel-letapogató
33114000-2Spektroszkópiai berendezések
33115000-9Tomográfiai berendezések
33115100-0CT letapogató készülékek
33115200-1CAT letapogató készülékek
33120000-7Rögzítőrendszerek és felderítőkészülékek
33121000-4Ambuláns 24 órás monitorizáló rendszer
33121100-5Elektroencefalográfok, EEG-készülékek
33121200-6Szcintigráfiai készülékek
33121300-7Elektromiográfok
33121400-8Hallásvizsgáló készülékek
33121500-9Elektrokardiogram
33122000-1Szemészeti berendezések
33123000-8Kardiovaszkuláris eszközök
33123100-9Vérnyomásmérők
33123200-0Elektrokardiográfiai készülékek
33123210-3Szívmegfigyelő készülékek
33123220-6Kardio-angiográfiás készülékek
33123230-9Kardiográfok
33124000-5Diagnosztikai és radiodiagnosztikai készülékek és kellékek
33124100-6Diagnosztikai készülékek
33124110-9Diagnosztikai rendszerek
33124120-2Diagnosztikai ultrahangos eszközök
33124130-5Diagnosztikai kellékek
33124131-2Reagenscsíkok
33124200-7Radiodiagnosztikai készülékek
33124210-0Radiodiagnosztikai kellékek
33125000-2Urológiai vizsgáló készülékek
33126000-9Sztomatológiai készülékek
33127000-6Immunanalizáló készülékek
33128000-3Nem sebészeti célú orvosi lézer
33130000-0A fogászat és alágainak műszerei és eszközei
33131000-7Fogászati kézi berendezések
33131100-8Szájsebészeti berendezések
33131110-1Fogászati csipeszek, kefék, szájterpeszek és csiszolók
33131111-8Fogászati csipeszek
33131112-5Fogászati kefék
33131113-2Fogászati szájterpeszek
33131114-9Fogászati csiszolók
33131120-4Fogászati kriosebészeti készülékek, mélységmérő eszközök, emelők és exkavátorok
33131121-1Fogászati kriosebészeti készülékek
33131122-8Fogászati mélységmérők
33131123-5Fogászati emelők
33131124-2Fogászati exkavátorok
33131130-7Fogászati ujjvédők és fogók
33131131-4Fogászati ujjvédők
33131132-1Fogászati fogók
33131140-0Fogászati tükrök és fúrók
33131141-7Fogászati tükrök
33131142-4Fogászati tágítók
33131150-3Foggyökércsúcs-kezelők, fogkőkaparók és fogszínkulcsok
33131151-0Foggyökércsúcs-kezelők
33131152-7Fogászati fogkőkaparók
33131153-4Fogszínkulcs
33131160-6Fogászati ollók és kések
33131161-3Fogászati ollók
33131162-0Fogászati kések
33131170-9Fogászati spatulák, finomcsipeszek, viaszkések
33131171-6Fogászati spatulák
33131172-3Fogászati finomcsipeszek
33131173-0Fogászati viaszkések
33131200-9Fogászati varrótűk
33131300-0Eldobható fogászati berendezések
33131400-1Fogszonda
33131500-2Foghúzó készülékek
33131510-5Fogászati fúrók
33131600-3Fogtömő készülékek
33132000-4Fogászati implantátum
33133000-1Fognyomatvételi tartozékok
33134000-8Endodontikai tartozékok
33135000-5Fogszabályozó eszközök
33136000-2Forgó- és csiszolóberendezések
33137000-9Fogászati profilaktikai tartozékok
33138000-6Fogpótlási és fogszabályozó eszközök
33138100-7Műfogsorok
33140000-3Orvosi fogyóeszközök
33141000-0Nem vegyi egyszer használatos fogyóeszközök és hematológiai fogyóeszközök
33141100-1Kötszer; sebkapcsoló, sebvarró, érlekötő kellékek
33141110-4Kötszerek
33141111-1Tapadós felületű kötszerek
33141112-8Sebészeti gipszek
33141113-4Sebpólyák, kötések
33141114-2Gyógyászati géz
33141115-9Gyógyászati vatta
33141116-6Kötszercsomagok
33141117-3Pamutvatta
33141118-0Törlőkendők
33141119-7Borogatások és nyomókötések
33141120-7Sebkapcsoló, sebvarró, érlekötő kellékek
33141121-4Sebészi varratok
33141122-1Sebészi kapcsok
33141123-8Sebvarrótűtartályok
33141124-5Sebészeti tűtartók
33141125-2Sebészeti varróanyagok
33141126-9Érlekötések
33141127-6Felszívódó vérzéscsillapítók
33141128-3Sebészeti varrótűk
33141200-2Katéterek
33141210-5Ballonos katéterek
33141220-8Kanülök
33141230-1Tágító eszközök
33141240-4Katéter tartozékai
33141300-3Érbeszúrás, vérmintavételi eszközök
33141310-6Fecskendők
33141320-9Orvosi tűk
33141321-6Érzéstelenítő tűk
33141322-3Artériás tűk
33141323-0Biopsziás tűk
33141324-7Dialízistűk
33141325-4Fisztulatűk
33141326-1Tűk radiológiai eljárásokhoz
33141327-8Üreges tűk
33141328-5Epidurális tűk
33141329-2Magzatvíz-vizsgálati tűk
33141400-4Csípőfogó és szike, sebészeti kesztyűk
33141410-7Csípőfogók és szikék
33141411-4Sebészkések és pengék
33141420-0Sebészeti kesztyűk
33141500-5Hematológiai fogyóeszközök
33141510-8Vérkészítmények
33141520-1Vérplazmakivonatok
33141530-4Véralvasztó anyagok
33141540-7Albumin
33141550-0Heparin
33141560-3Emberi szervek
33141570-6Emberi vér
33141580-9Állati vér
33141600-6Gyűjtő és gyűjtőtasak, dréncső és készlet
33141610-9Gyűjtőtasak
33141613-0Vérzsák
33141614-7Plazmazsák
33141615-4Vizeletzsák
33141620-2Gyógyászati készletek
33141621-9Inkontinenciakészletek
33141622-6AIDS-megelőző készletek
33141623-3Elsősegélydobozok
33141624-0Gyógyszerbeadó készletek
33141625-7Diagnosztikai készletek
33141626-4Adagolókészletek
33141630-5Vérplazmaszűrők
33141640-8Váladékelvezető cső
33141641-5Szondák
33141642-2Váladékelvezető cső tartozékai
33141700-7Ortopédiai kellékek
33141710-0Mankók
33141720-3Járókeretek
33141730-6Sebészeti gallérok
33141740-9Ortopéd lábbelik
33141750-2Mesterséges ízület
33141760-5Rögzítőkötések
33141770-8Kellékek töréshez, tűk és lapok
33141800-8Fogászati fogyóeszközök
33141810-1Fogtömő anyagok
33141820-4Fogak
33141821-1Műfog porcelánból
33141822-8Műfog akrilgyantából
33141830-7Cementalap
33141840-0Fogászati vérzéscsillapítók
33141850-3Fogtisztító termékek
33141900-9Vérvételi lándzsahegyek
33150000-6Radioterápiás, mechanoterápiás, elektroterápiás és fizikoterápiás eszközök
33151000-3Radioterápiás eszközök és kellékek
33151100-4Gamma-terápiás eszközök
33151200-5Röntgenterápiás eszközök
33151300-6Spektográfok
33151400-7Radioterápiás kellékek
33152000-0Inkubátorok
33153000-7Kőzúzó műszer
33154000-4Mechanoterápiás eszközök
33155000-1Fizikoterápiás eszközök
33156000-8Pszichológiai tesztelő készülékek
33157000-5Gázterápiás és lélegeztetőkészülékek
33157100-6Gyógyászati gázmaszkok
33157110-9Oxigénmaszk
33157200-7Oxigénkészlet
33157300-8Oxigénsátor
33157400-9Gyógyászati légzőkészülékek
33157500-0Túlnyomásos kamrák
33157700-2Fújópalack
33157800-3Oxigénadagoló egység
33157810-6Oxigénterápiás egység
33158000-2Villamos, elektromágneses és mechanikai kezelés
33158100-3Elektromágneses egység
33158200-4Elektroterápiás eszközök
33158210-7Stimulátorok
33158300-5Gyógyászati ultraibolya készülékek
33158400-6Mechanikai terápiás egység
33158500-7Gyógyászati infravörös készülékek
33159000-9Klinikai kémiai rendszerek
33160000-9Műtéti technikák
33161000-6Elektrosebészeti egység
33162000-3Műtőtermi készülékek és műszerek
33162100-4Műtőtermi készülékek
33162200-5Műtőtermi műszerek
33163000-0Gyógyászati felhasználású sátor
33164000-7Hasi tükröző készülékek
33164100-8Hüvelytükör
33165000-4Kriosebészeti és krioterápiás készülékek
33166000-1Bőrgyógyászati készülékek
33167000-8Sebészeti lámpák
33168000-5Endoszkópiás és endosebészeti készülékek
33168100-6Endoszkópok
33169000-2Sebészeti műszerek
33169100-3Sebészeti lézer
33169200-4Sebészeten használt kosarak
33169300-5Sebészeten használt tálcák
33169400-6Sebészeten használt edények
33169500-7Sebészeti nyomonkövetési és ellenőrző rendszerek
33170000-2Anesztézia és újraélesztés
33171000-9Anesztéziai és újraélesztési műszerek
33171100-0Anesztéziai műszerek
33171110-3Anesztéziai maszk
33171200-1Újraélesztési műszerek
33171210-4Újraélesztési maszk
33171300-2Epidurális készletek és csomagok
33172000-6Anesztéziai és újraélesztési készülékek
33172100-7Anesztéziai készülékek
33172200-8Újraélesztési készülékek
33180000-5Életműködést támogató eszközök
33181000-2Veseműködést támogató készülékek
33181100-3Vérdializáló készülékek
33181200-4Dializáló szűrők
33181300-5Egyéni vérdializáló monitor
33181400-6Többpozíciójú (több beteget kiszolgáló) vérdializáló
33181500-7Nefrológiai fogyóeszközök
33181510-0Vesefolyadék
33181520-3Vesedializáló fogyóeszközök
33182000-9Szívműködést (keringést) támogató eszközök
33182100-0Defibrillátor
33182200-1Szívmasszázskészülékek
33182210-4Szívritmus-szabályozó
33182220-7Szívbillentyű
33182230-0Szívkamra
33182240-3Szívritmus-szabályozók alkatrésze és kiegészítője
33182241-0Elemek szívritmus-szabályozóhoz
33182300-2Szívsebészeti készülékek
33182400-3Szívröntgenrendszerek
33183000-6Ortopédiai segédeszközök
33183100-7Ortopédiai implantátumok
33183200-8Ortopédiai protézisek
33183300-9Csontszintetizáló készülékek
33184000-3Műtestrészek
33184100-4Sebészeti implantátumok
33184200-5Érprotézisek
33184300-6Műszívalkatrészek
33184400-7Mellprotézis
33184410-0Belső mellprotézisek
33184420-3Külső mellprotézisek
33184500-8Szívkoszorúér-protézisek
33184600-9Műszemek
33185000-0Hallókészülékek
33185100-1Hallókészülék alkatrészei és kiegészítője
33185200-2Fülcsiga-implantátum
33185300-3Fül-orr-gégészeti implantátumok
33185400-4Műgége
33186000-7Testen kívüli keringtető egység
33186100-8Oxigéndúsító
33186200-9Vér- és folyadékmelegítés
33190000-8Különféle orvosi eszközök és készítmények
33191000-5Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
33191100-6Sterilizálóberendezés
33191110-9Autoklávok
33192000-2Gyógyászati bútorok
33192100-3Gyógyászati felhasználású ágyak
33192110-6Ortopédiai ágyak
33192120-9Kórházi ágyak
33192130-2Motoros ágyak
33192140-5Pszichiátriai heverők
33192150-8Terápiás ágyak
33192160-1Hordágyak
33192200-4Orvosi asztalok
33192210-7Vizsgálóasztalok
33192230-3Műtőasztalok
33192300-5Gyógyászati bútorok az ágy és az asztal kivételével
33192310-8Húzó- és felfüggesztőszerkezetek orvosi ágyhoz
33192320-1Vizeletpalack-tartók
33192330-4Transzfúziós állványok
33192340-7Műtőtermi bútorok az asztal kivételével
33192350-0Terem gyógyászati célú tenyésztéshez
33192400-6Fogászati rendelők
33192410-9Fogászati szék
33192500-7Kémcsövek
33192600-8Emelőberendezések az egészségügyi szektor részére
33193000-9Rokkantkocsik, kerekesszékek és ezekhez tartozó eszközök
33193100-0Rokkantkocsik és kerekesszékek
33193110-3Rokkantkocsik
33193120-6Kerekesszékek
33193121-3Motoros kerekesszékek
33193200-1Rokkantkocsik és kerekesszékek alkatrészei és tartozékai
33193210-4Rokkantkocsik alkatrésze és tartozéka
33193211-1Rokkantkocsi motorja
33193212-8Rokkantkocsi kormányszerkezete
33193213-5Rokkantkocsi irányítószerkezete
33193214-2Rokkantkocsi alváza
33193220-7Kerekesszék alkatrésze és tartozéka
33193221-4Kerekesszék párnája
33193222-1Kerekesszék kerete
33193223-8Kerekesszék ülése
33193224-5Kerekesszék kereke
33193225-2Kerekesszék gumiabroncsai
33194000-6Transzfúziós és infúziós készülékek és műszerek
33194100-7Infúziós készülékek és műszer
33194110-0Infúziós szivattyúk
33194120-3Infúziós kellékek
33194200-8Transzfúziós készülékek és műszerek
33194210-1Vértranszfúziós készülékek
33194220-4Vértranszfúziós kellékek
33195000-3Páciensfigyelő rendszerek
33195100-4Monitorok
33195110-7Légzőszervi monitorok
33195200-5Központi betegfigyelő állomás
33196000-0Gyógyászati segédeszközök
33196100-1Segédeszközök idősek számára
33196200-2Segédeszközök mozgássérültek számára
33197000-7Gyógyászati számítógépes rendszer
33198000-4Kórházi papíráruk
33198100-5Papírleszorítók
33198200-6Papír sterilizálózacskó és csomagolókendő
33199000-1Egészségügyi munkaruházat
33600000-6Gyógyszerészeti termékek
33610000-9A tápcsatorna és az anyagcsere gyógyszerei
33611000-6Savtúltengéses zavarok gyógyszerei
33612000-3Funkcionális gasztrointesztinális zavarok
33613000-0Hashajtó készítmények
33614000-7Hasmenés elleni szerek
33615000-4Cukorbetegség elleni gyógyszerek
33615100-5Inzulin
33616000-1Vitaminok
33616100-2Provitaminok
33617000-8Ásványi anyagok
33620000-2A vér, a vérképző szervek, illetve a szív és az érrendszer gyógyszerei
33621000-9A vér és a vérképző szervek gyógyszerei
33621100-0Antitrombotikus szerek
33621200-1Vérzés elleni szerek
33621300-2Antianémiás készítmények
33621400-3Vérpótló szerek és perfúziós oldatok
33622000-6A szív és az érrendszer gyógyszerei
33622100-7Szív kezelésére szolgáló gyógyszerek
33622200-8Magas vérnyomás elleni szerek
33622300-9Vizelethajtó szerek
33622400-0Érvédők
33622500-1Aranyér elleni szerek helyi kezelésre
33622600-2Béta-blokkoló szerek
33622700-3Kalciumcsatorna-blokkolók
33622800-4A rennin-angistenzin rendszerre ható szerek
33630000-5A bőrgyógyászat és a csont- és izomrendszer gyógyszerei
33631000-2A bőrgyógyászat gyógyszerei
33631100-3Gombaellenes szerek bőrgyógyászati használatra
33631110-6Szalicilsavak
33631200-4Puhítók és védőszerek
33631300-5Pikkelysömör elleni készítmények
33631400-6Antibiotikumok és homeopátiás szerek bőrgyógyászati használatra
33631500-7Corticosteroidok bőrgyógyászati használatra és bőrgyógyászati készítmények
33631600-8Antiszeptikumok és fertőtlenítő szerek
33631700-9Akne elleni szerek
33632000-9Izom- és csontrendszer gyógyszerei
33632100-0Gyulladáscsökkentők és antireumatikumok
33632200-1Izomlazítók
33632300-2Köszvény elleni szerek
33640000-8Az urogenitális rendszer gyógyszerei és hormonok
33641000-5Az urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok
33641100-6Nőgyógyászati fertőzésellenes szerek és antiszeptikumok
33641200-7Egyéb nőgyógyászati gyógyszerek
33641300-8Nemi hormonok és a genitális rendszer szabályozói
33641400-9Fogamzásgátlók
33641410-2Fogamzásgátló tabletták
33641420-5Kémiai fogamzásgátlók
33642000-2Szisztémás hormonális készítmények a nemi hormonok kivételével
33642100-3Hipofízis és hipotalamuszhormonok és hasonlók
33642200-4Corticosteroidok szisztémás használatra
33642300-5Gyógyszerek pajzsmirigy kezelésére
33650000-1Általános fertőzésellenes szerek szisztémás használatra, vakcinák, daganatellenes és immunmodulátor szerek
33651000-8Általános fertőzésellenes szerek szisztémás használatra és vakcinák
33651100-9Baktériumellenes szerek szisztémás használatra
33651200-0Gombaellenes szerek szisztémás használatra
33651300-1Mycobacterium elleni szerek
33651400-2Vírusellenes szerek szisztémás használatra
33651500-3Immunszérumok és immunglobulinok
33651510-6Ellenszérumok
33651520-9Immunglobulin
33651600-4Vakcinák
33651610-7Diftéria-szamárköhögés-tetanusz vakcinák
33651620-0Diftéria-tetanusz vakcinák
33651630-3BCG-vakcina (liofilizált)
33651640-6Kanyaró-mumpsz-rubeola vakcinák
33651650-9Tífuszvakcina
33651660-2Influenzavakcinák
33651670-5Poliovakcinák
33651680-8Hepatitis B vakcina
33651690-1Állatgyógyászati felhasználású vakcinák
33652000-5Daganatellenes és immunmodulátor szerek
33652100-6Daganatellenes szerek
33652200-7Endokrin terápia
33652300-8Immunszuppresszív szerek
33660000-4Az idegrendszer és az érzékszervek gyógyszerei
33661000-1Az idegrendszer és gyógyszerei
33661100-2Érzéstelenítők
33661200-3Fájdalomcsillapítók
33661300-4Epilepsziaellenes szerek
33661400-5Parkinson-kór elleni szerek
33661500-6Nyugtatók
33661600-7Pszichoanaleptikumok
33661700-8Az idegrendszer egyéb gyógyszerei
33662000-8Az érzékszervek gyógyszerei
33662100-9Szemészeti gyógyszerek
33670000-7A légzőrendszer gyógyszerei
33673000-8A légút obstruktív betegségeinek gyógyszerei
33674000-5Köhögés és megfázás gyógyszerei
33675000-2Antihisztaminok szisztémás használatra
33680000-0Gyógyszerészeti áruk
33681000-7Cumi, cucli és hasonló áruk csecsemőknek
33682000-4Gumilapok
33683000-1Gumipárnázat
33690000-3Különböző gyógyszerek
33691000-0Parazitaellenes szerek, rovarirtó és rovarűző szerek
33691100-1Egysejtű paraziták okozta betegségek gyógyszerei
33691200-2Féreghajtó szerek
33691300-3Ektoparaziták elleni szerek, ideértve a rüh elleni szereket, rovarirtó és rovarűző szereket
33692000-7Gyógyászati felhasználású oldatok
33692100-8Infúziós oldat
33692200-9Parenterális tápszerek
33692210-2Parenterális tápoldatok
33692300-0Enterális tápszerek
33692400-1Perfúziós oldatok
33692500-2Injekciós oldatok
33692510-5Intravénás folyadékok
33692600-3Galenusi oldat
33692700-4Glükózoldat
33692800-5Dializáló oldatok
33693000-4Egyéb terápiás szerek
33693100-5Mérgek
33693200-6Nikotinpótlók
33693300-7Addiktológiai kezelés
33694000-1Diagnosztikumok
33695000-8Egyéb nem terápiás szerek
33696000-5Reagensek és kontrasztanyagok
33696100-6Vércsoport-meghatározó reagensek
33696200-7Vérvizsgálati reagensek
33696300-8Kémiai reagensek
33696400-9Izotópos reagensek
33696500-0Laboratóriumi reagensek
33696600-1Reagensek elektroforézishez
33696700-2Urológiai reagensek
33696800-3Kontrasztanyagok röntgenvizsgálathoz
33697000-2Gyógyászati készítmények a fogászati fogyóeszközök kivételével
33697100-3Beöntési készítmények
33697110-6Csontpótló cementek
33698000-9Klinikai termékek
33698100-0Mikrobiológiai kultúrák
33698200-1Mirigyek és azok kivonatai
33698300-2Savas anyagok
33700000-7Testápoló termékek
33710000-0Parfümök, piperecikkek és óvszerek
33711000-7Parfümök és piperetermékek
33711100-8Toalettvizek
33711110-1Dezodorok
33711120-4Izzadásgátlók
33711130-7Kölnivizek
33711140-0Illatszerek
33711150-3Rózsavíz
33711200-9Sminkkészítmények
33711300-0Manikűr- és pedikűrkészítmények
33711400-1Szépségápolási termékek
33711410-4Fültisztító pálcikák
33711420-7Sminkkészletek
33711430-0Eldobható törlőkendő
33711440-3Ajakbalzsam
33711450-6Testmatricák
33711500-2Bőrápoló termékek
33711510-5Napvédő készítmények
33711520-8Tusfürdők
33711530-1Zuhanysapkák
33711540-4Gyógyhatású krémek és folyadékok
33711600-3Hajápoló szerek és cikkek
33711610-6Samponok
33711620-9Fésűk
33711630-2Parókák
33711640-5Piperekészletek
33711700-4Száj- és fogápolási cikkek és készítmények
33711710-7Fogkefék
33711720-0Fogkrém
33711730-3Fogpiszkáló
33711740-6Szájvíz
33711750-9Szájfrissítők
33711760-2Fogselyem
33711770-5Cumik és cuclik
33711780-8Műfogsortisztító tabletták
33711790-1Fogápoló készletek
33711800-5Borotválkozószerek
33711810-8Borotvakrémek
33711900-6Szappanok
33712000-4Gumi óvszerek
33713000-1Lábápoló szerek
33720000-3Borotvák és manikűr- vagy pedikűrkészletek
33721000-0Borotva
33721100-1Borotvapenge
33721200-2Elektromos borotva
33722000-7Manikűr- és pedikűrkészlet
33722100-8Manikűrkészletek
33722110-1Manikűrkellékek
33722200-9Pedikűrkészletek
33722210-2Pedikűrkellékek
33722300-0Hajcsatok
33730000-6Szemápoló szerek és korrekciós lencsék
33731000-3Kontaktlencsék
33731100-4Korrekciós lencsék
33731110-7Intraokuláris (szemen belüli) lencsék
33731120-0Szemüveglencsék
33732000-0Kontaklencse-folyadékok
33733000-7Napszemüvegek
33734000-4Szemüvegek
33734100-5Szemüvegkeretek és foglalatok
33734200-6Üveg szemüveghez
33735000-1Védőszemüvegek
33735100-2Munkahelyi védőszemüvegek
33735200-3Védőszemüveg-keretek és -alkatrészek
33740000-9Kéz- és körömápoló szerek
33741000-6Kézápoló szerek
33741100-7Kéztisztító
33741200-8Kéz- és testápoló folyadékok
33741300-9Kézfertőtlenítő
33742000-3Körömápoló szerek
33742100-4Körömcsipesz
33742200-5Körömfény
33750000-2Csecsemőápoló szerek
33751000-9Eldobható pelenka
33752000-6Melltartóbetét
33760000-5Toalettpapír, zsebkendő, kéztörlő és szalvéta
33761000-2Toalettpapír
33762000-9Papír zsebkendő
33763000-6Papír kéztörlő
33764000-3Papírszalvéta
33770000-8Egészségügyi papír
33771000-5Egészségügyi papíráruk
33771100-6Egészségügyi betét és tampon
33771200-7Papír pelenkabetét
33772000-2Eldobható papíráruk
33790000-4Laboratóriumi, egészségügyi vagy gyógyszerészeti üvegáru
33791000-1Egészségügyi üvegáru
33792000-8Gyógyszerészeti üvegáru
33793000-5Laboratóriumi üvegáru
33900000-9Post mortem és boncolási felszerelések és készletek
33910000-2Kórboncolási eszközök és készletek
33911000-9Boncollók
33912000-6Bonckészletek
33912100-7Bonccsipesz
33913000-3Boncolási célú golyókereső szondák
33914000-0Boncolási célú cérna, tűk és vágásösszefogó kapcsok
33914100-1Boncolási célú cérna
33914200-2Boncolási célú tűk
33914300-3Boncolási célú vágásösszefogó kapcsok
33915000-7Boncolási célú intravénás kanül
33916000-4Boncfűrészpengék vagy -tartozékok
33916100-5Boncfűrészek
33917000-1Boncolótáblák vagy -támasztékok
33918000-8Boncolóeszközök vagy tartozékaik dobozai
33919000-5Boncolóeszközök vagy tartozékaik puhatokjai
33920000-5Boncolófelszerelés és -készletek
33921000-2Csontporgyűjtők
33922000-9Tetemszállító zsákok
33923000-6Bonctermi fejtámaszok, padok és függőmérlegek
33923100-7Bonctermi fejtámaszok
33923200-8Bonctermi padok
33923300-9Bonctermi függőmérlegek
33924000-3Bonctermi fertőzések elleni készlet
33925000-0Post mortem azonosító címkék vagy karszalagok
33926000-7Bonctermi folyadékgyűjtő szívóberendezés vagy cső
33927000-4Bonctermi végbélhőmérők
33928000-1Bonctermi ujjkiegyenesítők
33929000-8Holttestszövet-építő szett
33930000-8Bonctermi bútorok
33931000-5Munkaállomás és kellékek tetemszemléhez
33932000-2Bonctermi mosogatók vagy tartozékok
33933000-9Boncasztalok vagy tartozékok
33933100-0Boncasztalok
33934000-6Asztalok halottszemléhez és tartozékok
33935000-3Állatboncoló asztalok és tartozékok
33936000-0Balzsamozó munkaállomások és tartozékok
33937000-7Boncoló munkaállomások folyadékelszívóval és tartozékok
33940000-1Halottszállító és -tároló felszerelés és készletek
33941000-8Tetemtároló állvány
33942000-5Tetemszállító eszközök
33943000-2Tetememelő (ollós) kézikocsik
33944000-9Halotthűtők és -fagyasztók
33945000-6Halotthűtő kamrák
33946000-3Bonctermi gurulóágyak
33947000-0Tetemtálcák
33948000-7Hullaemelő és -szállító eszközök
33949000-4Hullaszállító konténerek
33950000-4Törvényszéki orvosi felszerelés és készletek
33951000-1Anyagok ujj- és egyéb lenyomatok vételéhez
33952000-8Bomlás elleni maszkok
33953000-5Post mortem vérvizsgáló szettek vagy készletek
33954000-2Készlet biológiai anyagmaradványok összegyűjtésére
33960000-7Balzsamozófelszerelés és -készletek
33961000-4Réskitöltő fecskendők balzsamozáshoz
33962000-1Ércsapoló csövek balzsamozáshoz
33963000-8Balzsamozó folyadékok vagy vegyi kezelőanyagok
33964000-5Befecskendezőcsövek balzsamozáshoz
33965000-2Balzsamozómosogatók vagy -tartozékok
33966000-9Balzsamozókészletek
33967000-6Balzsamozó fecskendőtűk
33968000-3Szemfedők
33970000-0Temetkezési felszerelés és készletek
33971000-7Temetkezési ruhanemű
33972000-4Temetkezési csomagok
33973000-1Halotti takarók
33974000-8Halotti szívókészülékek
33975000-5Halotti keményítőanyagok
34000000-7Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek
34100000-8Gépjárművek
34110000-1Személygépkocsik
34111000-8Kombi és négyajtós szedán gépkocsik
34111100-9Kombi gépkocsik
34111200-0Négyajtós szedánok
34113000-2Négykerék-meghajtású járművek
34113100-3Dzsipek
34113200-4Összkerék-meghajtású járművek
34113300-5Terepjárók
34114000-9Különleges célú járművek
34114100-0Sürgősségi járművek
34114110-3Mentőjárművek
34114120-6Rohammentők
34114121-3Ambulanciás járművek
34114122-0Betegszállító járművek
34114200-1Rendőrautók
34114210-4Rabszállító járművek
34114300-2Szociális szolgálati járművek
34114400-3Kisbuszok
34115000-6Egyéb személygépjárművek
34115200-8Gépjármű tíznél kevesebb személy szállítására
34115300-9Használt szállítójárművek
34120000-4Gépjárművek tíz vagy annál több személy szállítására
34121000-1Buszok és távolsági buszok
34121100-2Tömegközlekedési buszok
34121200-3Csuklós buszok
34121300-4Emeletes buszok
34121400-5Alacsony padlójú buszok
34121500-6Távolsági buszok
34130000-7Áruszállító gépjárművek
34131000-4Nyitott rakterű kisteherautók
34132000-1Motoros szánok
34133000-8Pótkocsis teherautók
34133100-9Tartálykocsik
34133110-2Üzemanyag-szállító teherautók
34134000-5Platós és billenőszekrényes teherautók
34134100-6Platós teherautók
34134200-7Billenőszekrényes teherautók
34136000-9Furgonok
34136100-0Könnyű furgonok
34136200-1Platós furgonok
34137000-6Használt áruszállító járművek
34138000-3Közúti vontatók
34139000-0Karosszériák
34139100-1Vezetőfülkék
34139200-2Alváztestek
34139300-3Teljes karosszériák
34140000-0Nehézgépjárművek
34142000-4Darus teherautók és dömperek
34142100-5Emelhető rakodólapos teherautók
34142200-6Tartálytöltők
34142300-7Dömperek
34143000-1Téli karbantartó járművek
34144000-8Különleges célú gépjárművek
34144100-9Mozgó fúrótornyok
34144200-0Járművek segélyszolgálatok számára
34144210-3Tűzoltójárművek
34144211-0Forgólétrás tűzoltóautók
34144212-7Vízszállító gépjárművek
34144213-4Tűzoltóautók
34144220-6Autómentők
34144300-1Mozgó hidak
34144400-2Útkarbantartó járművek
34144410-5Szennyvízszippantó járművek
34144420-8Sószóró járművek
34144430-1Utcaseprő járművek
34144431-8Csővezeték-tisztító járművek
34144440-4Homokszóró járművek
34144450-7Locsolókocsik
34144500-3Hulladék- és szennyvízszállító járművek
34144510-6Hulladékszállító járművek
34144511-3Hulladékgyűjtő járművek
34144512-0Hulladéktömörítő járművek
34144520-9Szennyvízszállító tartálykocsik
34144700-5Könnyű tehergépkocsik
34144710-8Gumikerekes rakodók
34144730-4Üzemanyagtöltő járművek légi járművek számára
34144740-7Repülőgép-vontató járművek
34144750-0Rakományszállító járművek
34144751-7Felrakó nyeregkocsik
34144760-3Mozgókönyvtárak
34144800-6Lakókocsik
34144900-7Villamos járművek
34144910-0Villamos buszok
34150000-3Szimulátorok
34151000-0Autószimulátorok
34152000-7Oktatási szimulátorok
34200000-9Jármű-karosszéria, pótkocsi és félpótkocsi
34210000-2Jármű-karosszériák
34211000-9Buszkarosszériák, mentőautó-karosszériák és áruszállító járművek karosszériája
34211100-9Buszkarosszériák
34211200-9Mentőautó-karosszériák
34211300-9Áruszállító járművek karosszériája
34220000-5Pótkocsi, félpótkocsi és mozgatható konténer
34221000-2Különleges célú mozgatható konténer
34221100-3Mozgó mentőegységek
34221200-4Mozgó segélyszolgálati egységek
34221300-5Vegyi baleseti egység
34223000-6Pótkocsik és félpótkocsik
34223100-7Félpótkocsi (nyerges vontató)
34223200-8Repülőtéri üzemanyag-ellátó járművek
34223300-9Pótkocsik
34223310-2Általános célú pótkocsik
34223320-5Lószállító pótkocsik
34223330-8Pótkocsira tehető mozgatható egység
34223340-1Tartályos pótkocsik
34223350-4Forgólétrás tűzoltó pótkocsik
34223360-7Üzemanyagtöltő pótkocsik
34223370-0Billenőszekrényes pótkocsik
34223400-0Lakókocsi típusú pótkocsik és félpótkocsik
34224000-3Pótkocsi, félpótkocsi és egyéb járművek alkatrészei
34224100-4Pótkocsik és félpótkocsik alkatrészei
34224200-5Egyéb járművek alkatrészei
34300000-0Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai
34310000-3Hajtómotorok és alkatrészei
34311000-0Hajtómotorok
34311100-1Gépjármű és motorkerékpár hajtására szolgáló belső égésű motorok
34311110-4Szikragyújtású motorok
34311120-7Kompressziógyújtású (dízel-) motorok
34312000-7Motoralkatrészek
34312100-8Ventilátorszíjak
34312200-9Gyújtógyertyák
34312300-0Gépjárműhűtők
34312400-1Dugattyúk
34312500-2Tömítések
34312600-3Gumi szállítószalag
34312700-4Gumi erőátviteli szíj
34320000-6Mechanikai pótalkatrészek a motorok és a motoralkatrészek kivételével
34321000-3Tengelyek és sebességváltóművek
34321100-4Tengelyek
34321200-5Sebességváltók
34322000-0Fékek és fékalkatrészek
34322100-1Fékberendezés
34322200-2Tárcsafékek
34322300-3Fékbetétek
34322400-4Fékpofák
34322500-5Féktuskók
34324000-4Kerék, annak alkatrészei és tartozékai
34324100-5Kerék-kiegyensúlyozó szerkezet
34325000-1Hangtompítók és kipufogócsövek
34325100-2Hangtompítók
34325200-3Kipufogócsövek
34326000-8Járműemelők, tengelykapcsolók és hozzá tartozó alkatrészek
34326100-9Tengelykapcsolók és hozzá tartozó alkatrészek
34326200-0Járműemelők
34327000-5Kormánykerék, kormányoszlop és kormányműház
34327100-6Kormánykerekek
34327200-7Kormányoszlopok és kormányműházak
34328000-2Próbapadok, jármű-átalakító készletek és biztonsági övek
34328100-3Próbapadok
34328200-4Jármű-átalakító készlet
34328300-5Biztonsági övek
34330000-9Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
34350000-5Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
34351000-2Normál teherbírású gumiabroncsok
34351100-3Gépjárművek gumiabroncsai
34352000-9Nagy teherbírású gumiabroncsok
34352100-0Teherautók gumiabroncsai
34352200-1Buszok gumiabroncsai
34352300-2Mezőgazdasági gépek gumiabroncsai
34360000-8Ülések polgári légi járműhöz
34370000-1Ülések gépjárműhöz
34390000-7Tartozékok traktorhoz
34400000-1Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik
34410000-4Motorkerékpárok
34411000-1Motorkerékpár alkatrészei és tartozékai
34411100-2Motorkerékpár-oldalkocsik
34411110-5Alkatrészek és tartozékok motorkerékpár-oldalkocsihoz
34411200-3Motorkerékpárok gumiabroncsai
34420000-7Robogók és segédmotoros kerékpárok
34421000-7Robogók
34422000-7Segédmotoros kerékpárok
34430000-0Kerékpárok
34431000-7Nem motoros kerékpárok
34432000-4Kerékpár alkatrészei és tartozékai
34432100-5Kerékpár gumiabroncsai
34500000-2Hajók és csónakok
34510000-5Hajók
34511100-3Tengeri járőrhajók
34512000-9Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek
34512100-0Komphajók
34512200-1Tengeri utasszállító hajók
34512300-2Ömlesztett árut szállító tartályhajók
34512400-3Áruszállító hajók
34512500-4Áruszállító vízi járművek
34512600-5Konténerszállító hajók
34512700-6Távolsági komphajók (ro-ro hajó)
34512800-7Tartályhajók
34512900-8Járműszállító hajók
34512950-3Hűtőhajók
34513000-6Halászhajók, mentőhajók és egyéb különleges vízi járművek
34513100-7Halászhajók
34513150-2Feldolgozóhajók
34513200-8Vontatóhajók
34513250-3Kotróhajók
34513300-9Nyílt tengeri úszódokkok
34513350-4Búvárkiszolgáló vízi járművek
34513400-0Úszódaruk
34513450-5Feldolgozóhajók (olajkitermelés)
34513500-1Szeizmikus kutatóhajók
34513550-6Kutatóhajók
34513600-2Környezetszennyezést ellenőrző és eltávolító hajók
34513650-7Tűzoltóhajók
34513700-3Mentőhajók
34513750-8Világítóhajók
34514000-3Úszó vagy víz alatti fúró- vagy gyártószigetek
34514100-4Fúróhajók
34514200-5Önemelő fúrószigetek
34514300-6Fúrótorony fúrótalapzathoz
34514400-7Úszó fúrószigetek
34514500-8Úszó gyártólétesítmények
34514600-9Félig víz alatti fúrótorony
34514700-0Mozgó szigetek
34514800-1Nyílt tengeri sziget
34514900-2Fúrószigetek
34515000-0Úszószerkezetek
34515100-1Jelzőbóják
34515200-2Felfújható mentőtutajok
34516000-7Ütközőpárnák
34520000-8Csónakok
34521000-5Különleges célú csónakok
34521100-6Felügyeleti csónakok
34521200-7Vámőrségi járőrcsónakok
34521300-8Rendőrségi járőrcsónakok
34521400-9Mentőcsónakok
34522000-2Luxus- és sporthajók
34522100-3Vitorlás csónak/hajó
34522150-8Kéttestű (katamarán) vitorlás csónak/hajó
34522200-4Gumi mentőcsónakok
34522250-9Vitorlás gumicsónakok
34522300-5Kisméretű vízi járművek
34522350-0Üvegszálból készült csónakok
34522400-6Félmerev csónakok
34522450-1Felfújható vízi járművek
34522500-7Gumicsónakok
34522550-2Kenuk
34522600-8Evezőshajók és csónakok
34522700-9Vízibiciklik
34600000-3Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei
34610000-6Vasúti mozdonyok és szerkocsik
34611000-3Mozdonyok
34612000-0Szerkocsik és siklók
34612100-1Szerkocsik
34612200-2Siklók
34620000-9Gördülőállomány
34621000-6Pályakarbantartó vagy szervizjárművek és vasúti tehervagonok
34621100-7Vasúti áruszállító kocsik
34621200-8Vasúti karbantartó vagy szerelőjárművek
34622000-3Vasúti vagy villamos-személykocsik és trolibuszok
34622100-4Villamos-személykocsik
34622200-5Vasúti személykocsik
34622300-6Trolibuszok
34622400-7Vasúti kocsik
34622500-8Poggyászkocsik és különleges célú kocsik
34630000-2Vasúti és villamosvasúti mozdonyok, valamint a gördülőállomány alkatrészei; vasúti forgalomfelügyeleti eszközök
34631000-9Mozdonyok és gördülőállomány alkatrészei
34631100-0Monoblokk kerék
34631200-1Ütközők és vonókészülékek
34631300-2Ülések gördülőállományhoz
34631400-3Tengelyek, kerekek, valamint mozdony és gördülőállomány alkatrészei és egyéb alkatrészek
34632000-6Vasúti forgalomirányítási eszközök
34632100-7Mechanikus jelzések
34632200-8Vasúti villamos jelzőberendezések
34632300-9Vasúti villamos berendezések
34640000-5Önjáró elemek
34700000-4Légi járművek és űrjárművek
34710000-7Helikopterek, repülőgépek, űrjárművek és egyéb motoros légi járművek
34711000-4Helikopterek és repülőgépek
34711100-5Repülőgépek
34711110-8Merevszárnyú repülőgépek
34711200-6Pilóta nélküli légi járművek
34711300-7Pilóta által vezetett légi járművek
34711400-8Különleges célú légi járművek
34711500-9Helikopterek
34712000-1Űrjárművek, műholdak és kerekes indítóállványok
34712100-2Űrjárművek
34712200-3Műholdak
34712300-4Űrjármű-indítóállványok
34720000-0Hőlégballonok, kormányozható léghajók és hajtás nélküli légi járművek
34721000-7Vitorlázó repülőgépek
34721100-8Sárkányrepülők
34722000-4Hőlégballonok és kormányozható léghajók
34722100-5Hőlégballonok
34722200-6Kormányozható léghajók
34730000-3Repülőgép-, űrjármű- és helikopter-alkatrészek
34731000-0Légi járművek alkatrészei
34731100-1Légi járművek hajtómotorja
34731200-2Gázturbinás sugárhajtóművek
34731300-3Turbólégcsavaros hajtóművek
34731400-4Sugárhajtóművek
34731500-5Légi jármű hajtómotorjának alkatrészei
34731600-6Gázturbinás sugárhajtómű és turbólégcsavaros hajtómű alkatrészei
34731700-7Helikopter-alkatrészek
34731800-8Légi járművek gumiabroncsai
34740000-6Légi járművek és űrjárművek berendezései, oktatógép, szimulátor és ezekhez tartozó alkatrészek
34741000-3Légi jármű berendezése
34741100-4Légi jármű indítószerkezete
34741200-5Légijármű-katapultrendszerek
34741300-6Fedélzeti fékezőszerkezet
34741400-7Repülőszimulátorok
34741500-8Földi oktatógép
34741600-9Egészségügyi tasak
34900000-6Különböző szállítóeszközök és alkatrészeik
34910000-9Ló- vagy kézi vontatású szekér, egyéb nem mechanikus hajtású járművek, poggyásztargoncák és különféle alkatrészek
34911000-6Ló- vagy kézi vontatású szekér és egyéb nem mechanikus hajtású járművek
34911100-7Kézikocsik
34912000-3Poggyásztargoncák
34912100-4Tolószékek
34913000-0Különféle alkatrészek
34913100-1Használt gumiabroncsok
34913200-2Újrafutózott gumiabroncsok
34913300-3Lökhárítók, sárhányók
34913400-4Órák járműhöz
34913500-5Járműzár
34913510-8Kerékpárzár
34913600-6Hajócsavar
34913700-7Tűzoltólétra
34913800-8Horgony
34920000-2Közúti berendezések
34921000-9Útkarbantartási berendezések
34921100-0Utcaseprő gépek
34921200-1Futópályaseprő gépek
34922000-6Útjelző berendezések
34922100-7Útburkolati jelek
34922110-0Útjelző üveggömbök
34923000-3Közúti forgalomirányítási eszközök
34924000-0Változó üzenetet kijelző útjelzők
34926000-4Parkolófelügyeleti eszközök
34927000-1Útdíjszedő berendezések
34927100-2Útszóró só
34928000-8Közúti szerelvények
34928100-9Terelőkorlát
34928110-2Útvédő falak
34928120-5Korlátalkatrészek
34928200-0Kerítések
34928210-3Fapóznák
34928220-6Kerítésalkatrészek
34928230-9Zajfogó fal
34928300-1Biztonsági védőfalak
34928310-4Biztonsági kerítések
34928320-7Védőkorlátok
34928330-0Lavinavédelmi eszközök
34928340-3Hófogók
34928400-2Köztéri bútorok
34928410-5Széljelző oszlopok
34928420-8Közúti veszélyjelző lámpák
34928430-1Világítótorony
34928440-4Megállótáblák
34928450-7Terelőoszlopok, kikötőbakok
34928460-0Terelőbóják
34928470-3Jelzések
34928471-0Jelzőanyagok
34928472-7Útirányjelző táblák
34928480-6Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák
34928500-3Közvilágítási berendezések
34928510-6Közvilágítási oszlopok
34928520-9Lámpaoszlopok
34928530-2Köztéri lámpák
34929000-5Autópálya-építési anyagok
34930000-5Tengerészeti berendezések
34931000-2Kikötői berendezések
34931100-3Dokkberendezések
34931200-4Hajópallók utasbeszállításhoz
34931300-5Hajólépcsők utasbeszállításhoz
34931400-6Parancsnokihíd-szimulátor
34931500-7Hajóforgalom-irányító berendezések
34932000-9Radarberendezés
34933000-6Navigációs berendezések
34934000-3Propellerszárnyak
34940000-8Vasúti berendezések
34941000-5Sínpálya és tartozékai
34941100-6Összekötő rudak
34941200-7Sínpályák
34941300-8Villamossínek
34941500-0Támasztékfejek
34941600-1Keresztezések
34941800-3Vasúti váltócsúcs
34942000-2Jelzőberendezések
34942100-3Jelzőoszlopok
34942200-4Jelződobozok
34943000-9Vonatfigyelő rendszerek
34944000-6Váltófűtő rendszerek
34945000-3Vonalkitűző gépek
34946000-0Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek
34946100-1Vasúti pályaépítési anyagok
34946110-4Sínek
34946120-7Vasútépítési anyagok
34946121-4Csatlakozólemezek és alátétlemezek
34946122-1Terelősínek
34946200-2Vasúti pályaépítési kellékek
34946210-5Áramvezető sínek
34946220-8Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok
34946221-5Váltósínek
34946222-2Keresztezési csúcsbetét
34946223-9Váltóállító rúd
34946224-6Kereszteződési elemek
34946230-1Sínkapocs, nyomtávlemez és kengyelek
34946231-8Sínkapocs
34946232-5Nyomtávlemez és kengyelek
34946240-4Sínszék és sínszék ékje
34947000-7Talpfák és talpfa részei
34947100-8Talpfák
34947200-9Talpfa részei
34950000-1Teherhordó berendezések
34951000-8Bejárati peron
34951200-0Iszapmozgatási berendezések
34951300-1Iszapszárító berendezés
34952000-5Hidraulikus rakfelület-emelők
34953000-2Felvezetőrámpák
34953100-3Komprámpák
34953300-5Utasjárdák
34954000-9Bakok
34955000-6Úszódokkok
34955100-7Úszó tárolóegységek
34960000-4Repülőtéri berendezések
34961000-1Poggyásztovábbító rendszerek
34961100-2Poggyásztovábbító berendezések
34962000-8Légiforgalom-irányító berendezések
34962100-9Irányítótorony-berendezések
34962200-0Légiforgalom-irányítás
34962210-3Légiforgalom-irányítási szimuláció
34962220-6Légiforgalom-irányító rendszerek
34962230-9Légiforgalom-irányítási oktatás
34963000-5Műszeres leszállító rendszer (ILS)
34964000-2Dopplerrendszerű VHF körsugárzó rádióirányadó (DVOR)
34965000-9Távolságmérő berendezés (DME)
34966000-6Rádió-iránymérő eszköz és irányítatlan sugárzású irányadó állomás
34966100-7Rádió-iránymérő eszköz (RDF)
34966200-8Irányítatlan sugárzású irányadó állomás (NDB)
34967000-3Légiközlekedési távközlési rendszer (COM)
34968000-0Repülőtéri légtérellenőrző és világítástechnikai rendszer
34968100-1Légtérfelderítő rendszer (SUR)
34968200-2Repülőtér navigációs fényrendszere (precíziós megközelítési pályajelző – PAPI)
34969000-7Utasbeszállító lépcsők és hidak repülőgépekhez
34969100-8Utasbeszállító hidak repülőgépekhez
34969200-9Utasbeszállító lépcsők repülőgépekhez
34970000-7Forgalomfigyelő berendezések
34971000-4Sebességmérő kamerák
34972000-1Forgalomáramlás-mérő rendszerek
34980000-0Menetjegy
34990000-3Irányító-, biztonsági, jelző- és világítóberendezések
34991000-0Helyszínen üzemeltetett lámpák
34992000-7Jelzőtáblák és megvilágított jelzőtáblák
34992100-8Megvilágított közúti jelzések
34992200-9Közúti jelzőtáblák
34992300-0Utcai jelzőtáblák
34993000-4Közúti lámpák
34993100-5Alagútvilágítás
34994000-1Hajók irányítására és megvilágítására szolgáló lámpák
34994100-2Folyami irányításra és megvilágításra szolgáló lámpák
34995000-8Légi járművek irányítására és megvilágítására szolgáló lámpák
34996000-5Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések
34996100-6Forgalmi jelzőlámpák
34996200-7Belvízi utak irányító, biztonsági vagy jelzőberendezései
34996300-8Parkolási létesítmények irányító, biztonsági vagy jelzőberendezései
34997000-2Repülőtéri irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések
34997100-3Fedélzeti adatrögzítők
34997200-4Repülőtéri világítás
34997210-7Futópályafények
34998000-9Kikötői irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések
34999000-6Szignálgenerátorok, jelelosztó antennák és galvanizálógépek
34999100-7Szignálgenerátorok
34999200-8Jelelosztó antennák
34999300-9Galvanizálógépek
34999400-0Méretarányos modellek
34999410-3Méretarányos repülőgép-modellek
34999420-6Méretarányos hajómodellek
35000000-4Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések
35100000-5Vészhelyzeti és biztonsági berendezések
35110000-8Tűzoltó, mentő- és biztonsági felszerelések
35111000-5Tűzoltó berendezések
35111100-6Légzőkészülék tűzoltók számára
35111200-7Tűzoltó anyagok
35111300-8Tűzoltó készülékek
35111310-1Habtöltés tűzoltó készülékekhez
35111320-4Hordozható tűzoltó készülék
35111400-9Evakuációs felszerelés
35111500-0Tűzelfojtó rendszerek
35111510-3Kézi tűzelfojtó szerszámok
35111520-6Tűzelfojtó hab vagy hasonló vegyületek
35112000-2Mentő- és vészhelyzeti felszerelés
35112100-3Vészhelyzeti gyakorló bábuk
35112200-4Vészzuhany
35112300-5Szemzuhany
35113000-9Védelmi felszerelések
35113100-0Helyi biztonsági berendezések
35113110-0Atomreaktor-védelmi berendezések
35113200-1Nukleáris, biológiai, kémiai és sugárvédelmi védőfelszerelés
35113210-4Nukleáris biztonsági berendezések
35113300-2Biztonsági felszerelések
35113400-3Védő- és biztonsági ruha
35113410-6Biológiai és vegyvédelmi védőruha
35113420-9Nukleáris és sugárvédelmi védőruha
35113430-2Biztonsági mellény
35113440-5Fényvisszaverő mellény
35113450-8Védőkabát vagy -poncsó
35113460-1Védőzokni vagy -harisnya
35113470-4Védőingek vagy -nadrágok
35113480-7Csuklóvédő
35113490-0Védőköpeny
35120000-1Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök
35121000-8Biztonsági berendezések
35121100-9Hangjelzők
35121200-0Pénzvizsgáló
35121300-1Biztonsági szerelvények
35121400-2Biztonsági táskák
35121500-3Pecsétek, bélyegzők
35121600-4Címkék
35121700-5Riasztórendszerek
35121800-6Biztonsági domború tükrök
35121900-7Radardetektorok
35123000-2Helyszíni azonosítóberendezések
35123100-3Mágneskártyás rendszerek
35123200-4Rugalmasmunkaidő-nyilvántartó rendszer
35123300-5Időmérő rendszerek
35123400-6Azonosítókártyák
35123500-7Videoazonosító rendszerek
35124000-9Fémdetektorok
35125000-6Felügyeleti rendszerek
35125100-7Érzékelők
35125110-0Biometrikus érzékelők
35125200-8Időellenőrző rendszer vagy munkaidő-nyilvántartó
35125300-2Biztonsági kamerák
35126000-3Vonalkód-leolvasó berendezés
35200000-6Rendőrségi felszerelések
35210000-9Céltáblák lőgyakorlathoz
35220000-2Tüntetés leverésére szolgáló felszerelések
35221000-9Vízágyúk
35230000-5Kézbilincsek
35240000-8Szirénák
35250000-1Kutyariasztók
35260000-4Rendőrségi jelzések
35261000-1Információs táblák
35261100-2Változó üzenetet kijelző táblák
35262000-8Kereszteződési irányító jeladó berendezések
35300000-7Fegyverek, lőszerek és tartozékaik
35310000-0Különféle fegyverek
35311000-7Kardok, tengerészkardok, szuronyok és lándzsák
35311100-8Kard
35311200-9Tengerészkard
35311300-0Szurony
35311400-1Lándzsa
35312000-4Gázfegyverek
35320000-3Lőfegyverek
35321000-0Könnyű lőfegyverek
35321100-1Kézi lőfegyverek
35321200-2Puskák
35321300-3Géppuskák
35322000-7Tüzérségi fegyverek
35322100-8Légvédelem
35322200-9Önjáró tüzérség
35322300-0Vontatott tüzérség
35322400-1Aknavetők
35322500-2Tarack
35330000-6Lőszerek
35331000-3Lőszerek lőfegyverekhez és hadviseléshez
35331100-4Kézifegyver-lövedékek
35331200-5Töltényhüvelyek
35331300-3Gránátok
35331400-7Taposóaknák
35331500-8Töltények
35332000-0Lőszerek tengeri hadviseléshez
35332100-1Torpedók
35332200-2Tengeri aknák
35333000-7Lőszerek légi hadviseléshez
35333100-8Bombák
35333200-9Rakétalövedékek
35340000-9Lőfegyverek alkatrészei és lőszerek
35341000-6Könnyű lőfegyverek alkatrészei
35341100-7Bronz csőszerelvények
35342000-3Rakétavetők alkatrészei
35343000-0Aknavetők alkatrészei
35400000-8Katonai járművek és kapcsolódó alkatrészek
35410000-1Páncélozott katonai járművek
35411000-8Harckocsik
35411100-9Közepes harckocsik
35411200-0Könnyű harckocsik
35412000-5Páncélozott harcjárművek
35412100-6Gyalogsági harcjárművek
35412200-7Páncélozott (személy)szállító harcjárművek
35412300-8Páncélozott (fegyver)szállító harcjárművek
35412400-9Felderítő és őrjáratozó járművek
35412500-0Parancsnoki és összekötő járművek
35420000-4Katonai járművek részei
35421000-1Mechanikus pótalkatrészek katonai járművekhez
35421100-2Motorok és motoralkatrészek katonai járművekhez
35422000-8Elektronikai és elektromos pótalkatrészek katonai járművekhez
35500000-9Hadihajók és kapcsolódó alkatrészek
35510000-2Hadihajók
35511000-9Felszíni hadihajó
35511100-0Repülőgép-anyahajók
35511200-1Rombolók és fregattok
35511300-2Korvettek és őrhajók
35511400-3Partraszállító járművek és hajók
35512000-6Tengeralattjárók
35512100-7Nukleáris meghajtású hadászati tengeralattjáró
35512200-8Nukleáris meghajtású támadó tengeralattjáró
35512300-9Dízelmeghajtású támadó tengeralattjáró
35512400-0Személyzet nélküli tengeralattjáró járművek
35513000-3Aknászhajók és segédhajók
35513100-4Aknavadász/aknaszedő
35513200-5Kutató segédhajó
35513300-6Hírszerző segédhajó
35513400-7Kórház-/teher-/tanker-/roro segédhajó
35520000-5Alkatrészek hadihajókhoz
35521000-2Hajótest és mechanikus pótalkatrészek hadihajókhoz
35521100-3Motorok és motoralkatrészek hadihajókhoz
35522000-9Elektronikai és elektromos pótalkatrészek hadihajókhoz
35600000-0Katonai repülőgépek, rakéták és űrhajók
35610000-3Katonai repülőgépek
35611100-1Vadászrepülőgépek
35611200-2Vadászbombázók/földi támogató repülőgépek
35611300-3Bombázó repülőgépek
35611400-4Katonai szállító repülőgépek
35611500-5Gyakorló repülőgépek
35611600-6Tengeri felderítő repülőgépek
35611700-7Légi utántöltő repülőgépek
35611800-8Felderítő repülőgépek
35612100-8Harci helikopterek
35612200-9Tengeralattjáró-elhárító helikopterek
35612300-0Támogató helikopterek
35612400-1Katonai szállító helikopterek
35612500-2Kutató- és mentőhelikopterek
35613000-4Pilóta nélküli repülőgépek
35613100-5Pilóta nélküli harci repülőgépek
35620000-6Rakéták
35621000-3Stratégiai rakéták
35621100-4Ballisztikus rakéták elleni rakéták
35621200-5Interkontinentális ballisztikus rakéták
35621300-6Tengeralattjáróról indított ballisztikus rakéták
35621400-7Közbenső hatótávolságú ballisztikus rakéták
35622000-0Taktikai rakéták
35622100-1Levegő-levegő rakéták
35622200-2Levegő-föld rakéták
35622300-3Hajó elleni rakéták
35622400-4Tengeralattjáró elleni rakétalövedékek
35622500-5Rakétaelhárító rakéta
35622600-6Irányított páncéltörő rakéta
35622700-7Föld-levegő rakéták
35623000-7Cirkálórakéták
35623100-8Légi/földi/tengeri indítású robotrepülőgépek
35630000-9Katonai űrhajók
35631000-6Katonai műholdak
35631100-7Kommunikációs műholdak
35631200-8Megfigyelő műholdak
35631300-9Navigációs műholdak
35640000-2Alkatrészek katonai repülési felszerelésekhez
35641000-9Szerkezeti és mechanikus pótalkatrészek katonai repülési felszerelésekhez
35641100-0Motorok és motoralkatrészek katonai repülési felszerelésekhez
35642000-7Elektronikus és elektromos pótalkatrészek katonai repülési felszerelésekhez
35700000-1Katonai célú elektronikus rendszerek
35710000-4Vezetési, irányítási, híradási és számítógépes rendszerek
35711000-1Vezetési, irányítási, híradási rendszerek
35712000-8Taktikai vezetési, irányítási és híradási rendszerek
35720000-7Hírszerzés, megfigyelés, célbefogás és felderítés
35721000-4Elektronikai felderítő rendszer
35722000-1Radar
35723000-8Légvédelmi radar
35730000-0Elektronikus hadviselési rendszerek és ellentevékenységek
35740000-3Harcszimulátorok
35800000-2Egyéni és támaszfelszerelés
35810000-5Egyéni felszerelés
35811100-3Tűzoltó-egyenruha
35811200-4Rendőregyenruha
35811300-5Katonai egyenruha
35812000-9Katonai gyakorlóruha
35812100-0Álcaruha
35812200-1Katonai gyakorlóöltözet
35812300-2Katonai gyakorlófelszerelés
35813000-6Katonai sisak, rohamsisak
35813100-7Sisakhuzat
35814000-3Gázmaszkok
35815000-0Golyóálló ruha
35815100-1Golyóálló mellény
35820000-8Támaszfelszerelés
35821000-5Zászlók
35821100-6Zászlórúd
37000000-8Hangszerek, sportfelszerelések, játékok, játékszerek, kézműves, művészeti anyagok és kiegészítők
37300000-1Hangszerek és hangszeralkatrészek
37310000-4Hangszerek
37311000-1Billentyűs hangszerek
37311100-2Zongorák
37311200-3Tangóharmonikák
37311300-4Orgonák
37311400-5Cseleszták
37312000-8Rézfúvós hangszerek
37312100-9Trombiták
37312200-0Harsonák
37312300-1Szuzafonok
37312400-2Szaxofonok
37312500-3Fuvolák
37312600-4Kürtök
37312700-5Szaxkürtök
37312800-6Mellofonok
37312900-7Alt-, bariton-, tenor- és franciakürtök
37312910-0Altkürtök
37312920-3Baritonkürtök
37312930-6Tenorkürtök
37312940-9Franciakürtök
37313000-5Húros hangszerek
37313100-6Csembalók
37313200-7Klavikordok
37313300-8Gitárok
37313400-9Hegedűk
37313500-0Hárfák
37313600-1Bendzsók
37313700-2Mandolinok
37313800-3Gordonkák
37313900-4Basszus hangszerek
37314000-2Fúvós hangszerek
37314100-3Klarinétok
37314200-4Oboák
37314300-5Kornettek és furulyák
37314310-8Kornettek
37314320-1Furulyák
37314400-6Pikolók
37314500-7Dudák
37314600-8Üvegharmonikák
37314700-9Kazoo-k (mirliton)
37314800-0Angolkürtök
37314900-1Okarinák
37315000-9Villamos erősítésű hangszerek
37315100-0Szintetizátorok
37316000-6Ütőhangszerek
37316100-7Cintányérok
37316200-8Harangok (hangszerként)
37316300-9Csörgődobok
37316400-0Kasztanyetták
37316500-1Dobok (hangszerként)
37316600-2Xilofonok
37316700-3Vibrafonok
37320000-7Hangszerek, hangszeralkatrészek és -tartozékok
37321000-4Hangszertartozékok
37321100-5Metronómok
37321200-6Fúvókák
37321300-7Tartozékok vonós hangszerekhez
37321400-8Hangszerhúrok vagy pengetők
37321500-9Tartozékok ütős hangszerekhez
37321600-0Puha- és keménytokok hangszerekhez és tartozékok
37321700-1Hangszertartók és kottatartók
37322000-1Hangszeralkatrészek
37322100-2Hangolókulcsok
37322200-3Zenélődobozház és -mechanika
37322300-4Szájrészek
37322400-5Szordínók
37322500-6Hangolópálca
37322600-7Karmesteri pálcák
37322700-8Alátétek pikolóhoz
37400000-2Sportcikkek és felszerelések
37410000-5Szabadtéri sportfelszerelés
37411000-2Téli sportfelszerelések
37411100-3Sí- és snowboardfelszerelés
37411110-6Síbakancsok
37411120-9Sílécek
37411130-2Síbotok
37411140-5Kötések
37411150-8Snowboardok
37411160-1Síruházat
37411200-4Jégkorcsolya- és jégkorongfelszerelés
37411210-7Korong jégkorongozáshoz
37411220-0Jégkorcsolya
37411230-3Jégkorongütők
37411300-5Sarkvidéki ruha és felszerelés
37412000-9Vízi sportfelszerelés
37412100-0Vízisí
37412200-1Felszerelés könnyű- és felszíni búvárkodáshoz
37412210-4Úszóképesség-szabályozók
37412220-7Oxigénpalack búvárkodáshoz
37412230-0Reduktorok
37412240-3Búvárfelszerelések és -tartozékok
37412241-0Légzőkészülék búvárok számára
37412242-7Búvárruha
37412243-4Szörfruha
37412250-6Maszkok, békatalpak és pipák
37412260-9Nedvesruhák
37412270-2Szárazruhák
37412300-2Szörf- és úszófelszerelések és kiegészítők
37412310-5Wakeboardok, térddeszkák és folyódeszkák
37412320-8Szörffelszerelés
37412330-1Szörfdeszkák
37412340-4Úszószemüvegek és úszótalpak
37412350-7Parasailing-felszerelés
37413000-6Vadász- és horgászcikkek
37413100-7Horgászfelszerelés
37413110-0Horgászbotok
37413120-3Horgászzsinór
37413130-6Horgászorsók
37413140-9Horgászműcsalik
37413150-2Horgászcsalik
37413160-5Horgászólom
37413200-8Vadászati eszközök
37413210-1Vadhívó eszközök
37413220-4Vadászati csalétkek
37413230-7Vadászati csapdák
37413240-0Puskacső
37414000-3Kempingcikkek
37414100-4Kempingmatracok
37414200-5Hűtőtáskák
37414300-6Sátorjavító készletek
37414600-9Kempingfőzők
37414700-0Italhűtők
37414800-1Túlélőruha
37415000-0Atlétikai felszerelés
37416000-7Szabadidős felszerelés
37420000-8Tornatermi felszerelés
37421000-5Tornaszőnyeg
37422000-2Tornakorlátok és -gerendák
37422100-3Tornakorlátok
37422200-4Tornagerendák
37423000-9Mászókötelek, tornagyűrűk, mászókellékek
37423100-0Mászókötelek
37423200-1Tornagyűrűk
37423300-2Tornatermi mászóeszközök
37424000-6Felszerelés tornatermi ugrógyakorlatokhoz
37425000-3Ugróasztalok
37426000-0Egyensúlyfejlesztő eszközök
37430000-1Bokszfelszerelés
37431000-8Szorítók
37432000-5Bokszzsákok
37433000-2Bokszkesztyűk
37440000-4Fitneszfelszerelések
37441000-1Edzőfelszerelés aerobikhoz
37441100-2Futópadok
37441200-3Lépcsőzőgépek
37441300-4Szobakerékpárok
37441400-5Evezőgépek
37441500-6Ugrókötelek
37441600-7Ugróasztal
37441700-8Fitneszlabdák
37441800-9Szteppaerobik-felszerelés
37441900-0Elliptikus gépek
37442000-8Súlyzók és edzőgépek
37442100-8Kézisúlyzók
37442200-8Súlyzórudak
37442300-8Edzőgépek az alsó- és felsőtest edzéséhez
37442310-4Edzőgépek az alsótest edzéséhez
37442320-7Edzőgépek a felsőtest edzéséhez
37442400-8Súlyzópadok és súlyzóállványok
37442500-8Fitneszsúlyzók
37442600-8Pilates-gépek
37442700-8Marokerősítők
37442800-8Erősítő gumiszalagok és -kötelek
37442810-9Erősítő gumiszalagok
37442820-2Gumikötelek
37442900-8Többfunkciós edzőgépek
37450000-7Felszerelések szabadtéri és fedettpályás labdajátékokhoz
37451000-4Felszerelések szabadtéri labdajátékokhoz
37451100-5Baseball-labdák
37451110-8Hátsó hálók vagy védőkerítések baseballhoz
37451120-1Baseballbázisok
37451130-4Baseballütők
37451140-7Ütésgyakorló eszközök
37451150-0Baseballkesztyűk
37451160-3Baseball- és softball-védőfelszerelések
37451200-6Gyeplabda-felszerelés
37451210-9Labdák gyeplabdához
37451220-2Gyeplabdaütők
37451300-7Labdák amerikai futballhoz
37451310-0Műfalak amerikai futballhoz
37451320-3Labdatartó (kicking tee) amerikai futballhoz
37451330-6Gyakorlóbábuk amerikai futballhoz
37451340-9Flag football felszerelés
37451400-8Lacrosse-labdák
37451500-9Lacrosse-ütők
37451600-0Adogatógépek
37451700-1Futball-labdák
37451710-4Futballpálya-vonalfestő felszerelés
37451720-7Futball-védőfelszerelés
37451730-0Futballedzési segédeszközök
37451800-2Softball-labdák
37451810-5Softballütők
37451820-8Softballkesztyűk
37451900-3Kézilabda
37451920-9Iskolai kézilabdaszett
37452000-1Felszerelések ütős és fedettpályás labdajátékokhoz
37452100-2Tollaslabda-felszerelés
37452110-5Labdák tollaslabdához
37452120-8Tollaslabdaütők
37452200-3Kosárlabdák
37452210-6Teljes kosárlabda-felszerelés
37452300-4Teremhoki-védőfelszerelés
37452400-5Labdák, markolatok és húrok rakettlabdához
37452410-8Rakettlabdák
37452420-1Markolatok rakettlabdához
37452430-4Húrok rakettlabdához
37452500-6Rakettlabdaütők
37452600-7Squash
37452610-0Squashlabdák
37452620-3Squashütők
37452700-8Teniszfelszerelés
37452710-1Teniszlabdák
37452720-4Teniszpálya-felszerelés
37452730-7Teniszütők
37452740-0Tenisz-edzőfelszerelés
37452800-9Tetherball-labdák és -rudak
37452810-2Tetherball-labdák
37452820-5Tetherball-rudak
37452900-0Röplabdák
37452910-3Röplabdaoszlopok
37452920-6Röplabda- és röplabdaháló-tároló
37453000-8Felszerelések könnyűatlétikához
37453100-9Gerelyek
37453200-0Ugrólécek
37453300-1Diszkoszok
37453400-2Súlylökőgolyók
37453500-3Magasugrórudak
37453600-4Gátak
37453700-5Stafétabotok
37460000-0Célbadobó és asztali játékok és felszerelés
37461000-7Asztali játékok és felszerelés
37461100-8Léghokiasztalok és kiegészítők
37461200-9Asztalifutball-labdák
37461210-2Pótfigurák asztali futballhoz
37461220-5Asztalifutball-asztalok
37461300-0Pooldákók
37461400-1Shuffleboard
37461500-2Asztalitenisz-asztalok
37461510-5Asztalitenisz-labdák
37461520-8Asztalitenisz-ütők
37462000-4Célbadobó játékok és felszerelés
37462100-5Íjászati felszerelés
37462110-8Íjászati karvédők
37462120-1Íjászati nyílvesszők
37462130-4Vesszőfogó táblák
37462140-7Íjhúrok
37462150-0Íjak
37462160-3Íjászati kesztyűk
37462170-6Vesszőfogó állványok
37462180-9Íjászati céltáblák
37462200-6Darts
37462210-9Dartstáblák
37462300-7Céltáblák
37462400-8Agyaggalamb-lövészet felszerelései
37470000-3Golf- és bowlingfelszerelés
37471000-0Golffelszerelés
37471100-1Golftáska
37471200-2Golflabda
37471300-3Golfütő
37471400-4Golftű
37471500-5Golfütőfejvédő
37471600-6Golfkesztyű
37471700-7Pitch-villa
37471800-8Golftávcső
37471900-9Golfgyakorlógép
37472000-7Bowlingfelszerelés
37480000-6Gépek vagy berendezések szabadidős felszerelésekhez
37481000-3Jégpálya-karbantartó gépek
37482000-0Eredményjelző táblák
37500000-3Játékok és játékszerek; vásári szórakoztató eszközök
37510000-6Babák
37511000-3Babaházak
37512000-0Babaalkatrészek és tartozékok
37513000-7Bábok
37513100-8Bábszínházak
37520000-9Játékszerek
37521000-6Játékhangszerek
37522000-3Kerekes játékok
37523000-0Kirakójátékok (puzzle)
37524000-7Játékok
37524100-8Oktatójátékok
37524200-9Táblás társasjátékok
37524300-0Klasszikus játékok
37524400-1Kooperatív játékok
37524500-2Stratégiai játékok
37524600-3Memóriajátékok
37524700-4Játéktartozékok
37524800-5Lottójátékok
37524810-8Lottószelvények
37524900-6Játékkészletek
37525000-4Játék léggömbök és labdák
37526000-1Játék vödrök
37527000-8Játék vonatok és járművek
37527100-9Játék vonatok
37527200-0Játék járművek
37528000-5Játék fegyverek
37529000-2Felfújható és lábbal hajtós játékok, hintalovak
37529100-3Felfújható játékok
37529200-4Lábbal hajtós játékok, hintalovak
37530000-2Vidámparki felszerelés, asztali vagy társasjátékok
37531000-9Játékkártyák
37532000-6Videojátékok
37533000-3Biliárd
37533100-4Biliárdgolyók
37533200-5Biliárdkréta
37533300-6Biliárddákóhegy
37533400-7Biliárdháromszög
37533500-8Biliárdasztal
37534000-0Érmével vagy zsetonnal működő játékok
37535000-7Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári szórakoztató eszközök
37535100-8Hinták
37535200-9Játszótéri felszerelés
37535210-2Játszótéri hinta
37535220-5Játszótéri mászóka
37535230-8Játszótéri körhinta
37535240-1Játszótéri csúszda
37535250-4Játszótéri mérleghinta
37535260-7Játszótéri alagút
37535270-0Játszótéri homokozó
37535280-3Játszótéri padok
37535290-6Fal- és kötélmászó felszerelés
37535291-3Falmászó felszerelés
37535292-0Kötélmászó felszerelés
37540000-5Szerencsejáték-gépek
37800000-6Kézműves és művészeti segédanyagok
37810000-9Kézműipari kellékek
37820000-2Művészeti kellékek
37821000-9Művészecsetek
37822000-6Rajztollak
37822100-7Rajzkréták
37822200-8Rajzszén
37822300-9Kréták
37822400-0Pasztellkréták
37823000-3Zsírpapír és más papírtermékek
37823100-4Zsírpapír
37823200-5Pauszpapír
37823300-6Pergamenpapír
37823400-7Átlátszó vagy áttetsző papír
37823500-8Művészi vagy kézműves papír
37823600-9Rajzpapír
37823700-0Térképpapír
37823800-1Többrétegű papír és karton
37823900-2Csomagolópapír
38000000-5Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
38100000-6Navigációs és meteorológiai műszerek
38110000-9Navigációs műszerek
38111000-6Iránymérő berendezések
38111100-7Iránytűk
38111110-0Iránytűtartozékok
38112000-3Szextáns
38112100-4Globális navigációs és helyzetmeghatározó rendszerek (GPS vagy egyenértékű)
38113000-0Szonárok
38114000-7Akusztikus mélységmérők
38115000-4Radarkészülékek
38115100-5Lokátoros légtérellenőrző berendezések
38120000-2Meteorológiai műszerek
38121000-9Anemométerek
38122000-6Barométerek
38123000-3Csapadék- vagy párolgásmérők
38124000-0Rádiószonda
38125000-7Esőmérő
38126000-4Földfelszíni megfigyelő műszerek
38126100-5Földfelszíni csapadék- vagy párolgásmérő műszerek
38126200-6Földfelszíni napsugárzásmérő műszerek
38126300-7Földfelszíni hőmérséklet- vagy páratartalom-mérő műszerek
38126400-8Földfelszíni szélmérő műszerek
38127000-1Meteorológiai állomások
38128000-8Meteorológiai eszközök tartozékai
38200000-7Geológiai és geofizikai eszközök
38210000-0Földtani iránytű
38220000-3Földtani kutatóberendezések
38221000-0Földrajzi információs rendszerek (GIS vagy vele egyenértékű)
38230000-6Elektromágneses geofizikai eszközök
38240000-9Geofizikai műszerek gravitáció mérésére
38250000-2Geofizikai műszerek indukált polarizáció mérésére
38260000-5Geofizikai műszerek a mágneses tér vizsgálatára
38270000-8Geofizikai műszerek ellenállás mérésére
38280000-1Graviméterek
38290000-4Földmérő, hidrográfiai, oceanográfiai és hidrológiai műszerek és berendezések
38291000-1Távolságmérő készülékek
38292000-8Hidrográfiai műszerek
38293000-5Szeizmológiai mérőberendezés
38294000-2Teodolitok
38295000-9Topográfiai mérőberendezés
38296000-6Földmérő műszerek
38300000-8Mérőeszközök
38310000-1Precíziós mérlegek
38311000-8Elektronikus mérlegek és tartozékok
38311100-9Elektronikus analitikai mérlegek
38311200-0Elektronikus technikai mérlegek
38311210-3Kalibrálósúlyok
38320000-4Rajzasztalok
38321000-1Rajzgépek
38322000-8Pantográfok
38323000-5Logarlécek
38330000-7Kézi hosszúságmérő műszerek
38331000-4Derékszögű vonalzók
38340000-0Mennyiségmérő műszerek
38341000-7Sugárzásmérő készülékek
38341100-8Elektronsugaras adatrögzítők
38341200-9Sugárzási dózismérő műszerek
38341300-0Árammennyiség-mérő műszerek
38341310-3Ampermérők
38341320-6Voltmérők
38341400-1Geiger–Müller-számlálók
38341500-2Szennyeződésjelző műszerek
38341600-3Sugárzásfigyelő monitorok
38342000-4Oszcilloszkópok
38342100-5Oszcillográfok
38343000-1Hibafigyelő berendezések
38344000-8Szennyezésfigyelő készülékek
38400000-9Fizikai jellemzők ellenőrzésére szolgáló műszerek
38410000-2Mérőkészülékek
38411000-9Hidrométerek
38412000-6Hőmérsékletmérők
38413000-3Pirométerek
38414000-0Higrométerek
38415000-7Pszichrométerek
38416000-4pH-mérők
38417000-1Termoelemek
38418000-8Kaloriméterek
38420000-5Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének és nyomásának mérésére szolgáló műszerek
38421000-2Áramlásmérő berendezések
38421100-3Vízmérő órák
38421110-6Áramlásmérők
38422000-9Szintmérő berendezések
38423000-6Nyomásmérő berendezések
38423100-7Nyomásmérők
38424000-3Mérő- és ellenőrző berendezések
38425000-0Áramlástani felszerelések
38425100-1Manométer
38425200-2Viszkoziméter
38425300-3Mélységmérő
38425400-4Szerkezetvizsgáló készülék
38425500-5Szilárdságvizsgáló készülék
38425600-6Piknométer
38425700-7Felületifeszültség-mérő eszközök
38425800-8Denzitométer
38426000-7Voltaméter
38427000-4Fluxusmérő
38428000-1Reométer
38429000-8Rotaméterek
38430000-8Észlelő- és analizálóberendezések
38431000-5Észlelőkészülékek
38431100-6Gázérzékelő készülékek
38431200-7Füstérzékelő készülékek
38431300-8Hibakereső készülékek
38432000-2Analitikai műszerek
38432100-3Gázanalizáló berendezések
38432200-4Kromatográfok
38432210-7Gázkromatográfok
38432300-5Füstanalizáló berendezések
38433000-9Spektrométerek
38433100-0Tömegspektrométer
38433200-1Emissziómérő berendezések
38433210-4Emissziós spektrométer
38433300-2Színképelemző
38434000-6Analizátorok
38434100-7Tágulásanalizátor
38434200-8Hangerősségmérő berendezések
38434210-1Szonométer
38434220-4Hangsebesség-analizátor
38434300-9Zajszintmérő berendezések
38434310-2Decibelmérő eszköz
38434400-0Rezgésanalizátorok
38434500-1Biokémiai analizátorok
38434510-4Citométerek
38434520-7Véranalizátorok
38434530-0Tejanalizátorok
38434540-3Orvosbiológiai berendezések
38434550-6Vérsejtszámlálók
38434560-9Kémiai analizátorok
38434570-2Hematológiai analizátorok
38434580-5Immunmeghatározó analizátorok
38435000-3Folyadékérzékelő berendezések
38436000-0Rázógépek és tartozékok
38436100-1Mechanikus rázógépek
38436110-4Feltét Erlenmeyer-lombikokhoz, rázógépekre
38436120-7Rögzítőköröm Erlenmeyer-lombikhoz, rázógépekre
38436130-0Választótölcsér-rázóasztal
38436140-3Perforált lap Erlenmeyer-lombikokat rögzítő körmök felszereléséhez, rázógépekre
38436150-6Rázótálca petricsészéhez
38436160-9Kémcsőrázó feltét rázógépekhez
38436170-2Adapter lombikokhoz, rázógépekre
38436200-2Rotációs bepárlók
38436210-5Védőernyő rotációs bepárlókhoz
38436220-8Forráspont-érzékelő rotációs bepárlókhoz
38436230-1Nyomásszabályozó rotációs bepárlókhoz
38436300-3Inkubátor-rázógépek
38436310-6Fűtőlapok
38436320-9Lombikfűtő lapok
38436400-4Mágneses rázógépek
38436410-7Hőszabályozók fűthető mechanikus rázógépekhez
38436500-5Mechanikus keverők
38436510-8Keverőlapátok mechanikus keverőkhöz
38436600-6Bemerülő homogenizátorok
38436610-9Diszpergáló szerszámok bemerülő homogenizátorokhoz
38436700-7Ultrahangos dezintegrátorok
38436710-0Szondák ultrahangos dezintegrátorhoz
38436720-3Átalakítók ultrahangos dezintegrátorhoz
38436730-6Folyamatos áramlású kamrák ultrahangos dezintegrátorhoz
38436800-8Homogenizátorok forgó lapáttal
38437000-7Laboratóriumi pipetták és tartozékok
38437100-8Pipetták
38437110-1Pipettahegy
38437120-4Pipettaállványok
38500000-0Ellenőrző és tesztelőkészülékek
38510000-3Mikroszkópok
38511000-0Elektronmikroszkópok
38511100-1Pásztázó elektronmikroszkópok
38511200-2Átvilágító elektronmikroszkópok
38512000-7Ion- és molekuláris mikroszkópok
38512100-8Ionmikroszkópok
38512200-9Molekuláris mikroszkópok
38513000-4Inverz és fémmikroszkópok
38513100-5Inverz mikroszkópok
38513200-6Fémmikroszkópok
38514000-1Sötétlátóteres és pásztázószondás mikroszkópok
38514100-2Sötétlátóteres mikroszkópok
38514200-3Pásztázószondás mikroszkópok
38515000-8Fluoreszcens és polarizációs mikroszkópok
38515100-9Polarizációs mikroszkópok
38515200-0Fluoreszcens mikroszkópok
38516000-5Monokuláris és binokuláris összetett fénymikroszkópok
38517000-2Akusztikus és vetítő mikroszkópok
38517100-3Akusztikus mikroszkópok
38517200-4Vetítő mikroszkópok
38518000-9Széles látószögű, sztereó fénymikroszkópok
38518100-0Széles látószögű mikroszkópok
38518200-1Sztereó fénymikroszkópok
38519000-6Különféle mikroszkópalkatrészek
38519100-7Megvilágítóegységek mikroszkóphoz
38519200-8Mikroszkópobjektívek
38519300-9Kép- vagy videocsatlakozók mikroszkópokhoz
38519310-2Képcsatlakozók mikroszkópokhoz
38519320-5Videocsatlakozók mikroszkópokhoz
38519400-0Automatizált mikroszkópasztal
38519500-1Csereizzó laboratóriumi mikroszkóphoz
38519600-2Szemlencsék, kondenzorlencsék, kollektorlencsék, csövek, tárgyasztalok és porvédő huzatok mikroszkópokhoz
38519610-5Szemlencsék mikroszkópokhoz
38519620-8Kondenzorlencsék mikroszkópokhoz
38519630-1Kollektorlencsék mikroszkópokhoz
38519640-4Csövek mikroszkópokhoz
38519650-7Mikroszkópasztalok
38519660-0Porvédő huzatok mikroszkópokhoz
38520000-6Szkennerek
38521000-3Nyomásszkennerek
38522000-0Kromatográfiás szkennerek
38527100-6Dózismérő ionizációs kamrához
38527200-7Dózismérő műszerek
38527300-8Másodlagos standard dózismérő rendszerek
38527400-9Fantomos dózismérő műszerek
38530000-9Diffrakciós műszer
38540000-2Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre
38541000-9Lágyforraszthatóság-vizsgáló berendezések
38542000-6Szervohidraulikus vizsgálóberendezés
38543000-3Gázérzékelő berendezések
38544000-0Kábítószer-érzékelő készülékek
38545000-7Gázellenőrző berendezés
38546000-4Robbanóanyag-észlelő készülékek
38546100-5Bombadetektorok
38547000-1Dózismérő rendszer
38548000-8Műszerek járművekhez
38550000-5Mérőműszerek
38551000-2Energiamérő műszerek
38552000-9Elektronikus mérőműszerek
38553000-6Mágneses mérőműszerek
38554000-3Villamosságmérők
38560000-8Teljesítményszámlálók
38561000-5Fordulatszámlálók
38561100-6Sebességjelző járművekhez
38561110-9Tachométerek
38561120-2Taxiórák
38562000-2Stroboszkópok
38570000-1Szabályozó és ellenőrző műszerek és készülékek
38571000-8Sebességkorlátozók
38580000-4Sugárzás felhasználásán alapuló nem gyógyászati berendezések
38581000-1Poggyászátvilágító berendezések
38582000-8Röntgensugár használatán alapuló ellenőrző berendezések
38600000-1Optikai műszerek
38620000-7Polarizáló anyag
38621000-4Száloptikai berendezések
38622000-1Tükrök
38623000-8Optikai szűrők
38624000-5Optikai segédeszközök
38630000-0Asztronómiai és optikai műszerek
38631000-7Binokuláris távcsövek
38632000-4Éjjellátó távcsövek
38633000-1Optikai irányzékok
38634000-8Optikai mikroszkópok
38635000-5Teleszkópok
38636000-2Speciális optikai műszerek
38636100-3Lézerek
38636110-6Ipari lézerek
38640000-3Folyadékkristályos készülékek
38641000-0Periszkópok
38650000-6Fényképészeti berendezések
38651000-3Fényképezőgépek
38651100-4Fényképezőgép-lencsék
38651200-5Fényképezőgépházak
38651300-6Fényképezőgépek nyomólemez vagy nyomóhenger készítésére
38651400-7Azonnal előhívó (polaroid) fényképezőgépek
38651500-8Filmfelvevő kamerák
38651600-9Digitális fényképezőgépek
38652000-0Mozgóképvetítő gépek
38652100-1Vetítőgépek
38652110-4Diavetítő gépek
38652120-7Videovetítő gépek
38652200-2Nagyítók
38652300-3Kicsinyítők
38653000-7Fényképészeti laboratóriumi berendezések
38653100-8Villanófények (vaku)
38653110-1Fényképészeti villanólámpák (vakuk)
38653111-8Fényképészeti vakukockák
38653200-9Fényképészeti nagyítók
38653300-0Filmelőhívó készülékek és berendezések
38653400-1Vetítővásznak
38654000-4Mikrofilm- és mikrofiche-készülékek
38654100-5Mikrofilmkészülékek
38654110-8Mikrofilm-leolvasó készülékek
38654200-6Mikrofiche-készülékek
38654210-9Mikrofiche-leolvasó készülékek
38654300-7Mikrofotokópia-készülékek
38654310-0Mikrofotokópia-leolvasó készülékek
38700000-2Időpont-regisztráló és hasonló készülékek; parkolóórák
38710000-5Időpont-regisztráló készülékek
38720000-8Időpontrögzítő készülékek
38730000-1Parkolóórák
38731000-8Zsetonos mérőórák
38740000-4Folyamatszabályozó órák
38750000-7Időkapcsolók
38800000-3Ipari folyamatirányítási készülékek és távirányító berendezések
38810000-6Ipari folyamatirányítási készülékek
38820000-9Távirányító berendezések
38821000-6Rádiós távirányító berendezések
38822000-3Távirányítású szirénák
38900000-4Különféle értékelő- vagy vizsgálóeszközök
38910000-7Eszközök higiénia megfigyelésére és vizsgálatára
38911000-4Kézi kenetminta-vételi készlet
38912000-1Automatizált kenetminta-vételi készlet
38920000-0Eszközök vetőmagokhoz és takarmányhoz
38921000-7Gabonaanalizátorok
38922000-4Magszámlálók
38923000-1Takarmányanalizátorok
38930000-3Páratartalom- és nedvességmérő eszközök
38931000-0Hőmérséklet- és páratartalom-ellenőrző készülékek
38932000-7Nedvességmérők
38940000-6Nukleáris elemző eszközök
38941000-7Alfa-számlálók
38942000-7Alfa-béta-számlálók
38943000-7Béta-számlálók
38944000-7Béta-gamma-számlálók
38945000-7Gamma-számlálók
38946000-7KVP-mérők (csúcsfeszültségmérők)
38947000-7Röntgen-mikroanalizátorok
38950000-9Polimeráz láncreakció (PCR)
38951000-6Valós idejű polimeráz láncreakció (PCR)
38960000-2Indításgátló alkoholszonda
38970000-5Kutatási, tesztelési és tudományos-műszaki szimulátor
39000000-2Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek
39100000-3Bútorok
39110000-6Ülések, székek és kapcsolódó termékek, valamint tartozékok
39111000-3Ülések
39111100-4Forgatható ülések
39111200-5Színházi ülések
39111300-6Katapultülések
39112000-0Ülések
39112100-1Ebédlőszékek
39113000-7Különféle ülések és székek
39113100-8Karosszékek
39113200-9Heverők
39113300-0Padülések
39113400-1Nyugszékek
39113500-2Zsámolyok
39113600-3Padok
39113700-4Lábtartók
39114000-4Szék részei
39114100-5Kárpitozás
39120000-9Asztalok, szekrények, iróasztalok és könyvszekrények
39121000-6Íróasztalok és asztalok
39121100-7Íróasztalok
39121200-8Asztalok
39122000-3Szekrények és könyvszekrények
39122100-4Szekrények
39122200-5Könyvszekrények
39130000-2Irodabútor
39131000-9Irodai polcok
39131100-0Irattároló polcok
39132000-6Irattároló rendszerek
39132100-7Irattároló szekrények
39132200-8Kartotékszekrények
39132300-9Akasztós irattárolók
39132400-0Forgó irattárolók
39132500-1Irodai kézikocsik
39133000-3Kiállító vitrinek
39134000-0Számítógépes bútor
39134100-1Számítógépes asztalok
39135000-7Válogatóasztalok
39135100-8Válogatókeretek
39136000-4Ruhaakasztók
39137000-1Vízlágyítók
39140000-5Háztartási bútor
39141000-2Konyhai bútor és felszerelés
39141100-3Polcok
39141200-4Munkalapok
39141300-5Tárolószekrények
39141400-6Beépített konyhák
39141500-7Elszívószekrények
39142000-9Kerti bútorok
39143000-6Hálószobai, étkező- és nappali szobai bútorok
39143100-7Hálószobai bútorok
39143110-0Ágyak, ágyfelszerelés és különleges lakástextíliák
39143111-7Matracalátétek
39143112-4Matracok és ágybetétek
39143113-1Különleges lakástextíliák
39143114-8Villamos fűtésű takarók
39143115-5Gumilepedők
39143116-2Gyermekágyak
39143120-3Hálószobai bútorok az ágyon és az ágyneműn kívül
39143121-0Gardróbok
39143122-7Fiókos szekrények
39143123-4Éjjeliszekrények
39143200-8Étkezőbútorok
39143210-1Ebédlőasztalok
39143300-9Nappali szobai bútorok
39143310-2Dohányzóasztalok
39144000-3Fürdőszobabútorok
39145000-0Borospince felszerelései
39150000-8Különféle bútorok és felszerelések
39151000-5Különféle bútorok
39151100-6Ruhafogasok
39151200-7Munkapadok
39151300-8Elemes bútor
39152000-2Mozgatható könyvespolcok
39153000-9Konferenciatermi bútor
39153100-0Könyvállvány
39154000-6Kiállítási bútor
39154100-7Kiállítási állványok
39155000-3Könyvtári bútor
39155100-4Könyvtári berendezések
39156000-0Váró- és fogadótermi bútor
39157000-7Bútorok részei
39160000-1Iskolabútor
39161000-8Óvodai bútor
39162000-5Oktatási berendezések
39162100-6Tanítási berendezések
39162110-9Oktatási kellékek
39162200-7Képzési segédanyagok és eszközök
39170000-4Bolti bútor
39171000-1Árubemutató vitrinek
39172000-8Pultok
39172100-9Kiszolgálópultok
39173000-5Tárolóegységek
39174000-2Cégtáblák
39180000-7Laboratóriumi bútor
39181000-4Laboratóriumi munkapadok
39190000-0Tapéta és egyéb falburkolat
39191000-7Papír- vagy kartonalapú falburkolat
39191100-8Tapéta
39192000-4Textil falborító
39193000-1Papír- vagy kartonalapú padlóburkolat
39200000-4Lakberendezési cikkek
39220000-0Konyhai felszerelés, háztartási cikkek és élelmezési kellékek
39221000-7Konyhai felszerelések
39221100-8Konyhai edények
39221110-1Főzőedények
39221120-4Csészék és poharak
39221121-1Csészék
39221122-8Kisméretű csészék
39221123-5Ivópohár
39221130-7Élelmiszertartályok
39221140-0Kulacsok
39221150-3Vákuumpalackok
39221160-6Tálcák
39221170-9Lecsöpögtetőállványok
39221180-2Konyhai eszközök
39221190-5Tányértartók
39221200-9Asztali edények
39221210-2Tányérok
39221220-5Tálak
39221230-8Csészealjak
39221240-1Tálak
39221250-4Csiszolt üvegpalack
39221260-7Szemetesedények
39222000-4Élelmezési kellékek
39222100-5Egyszer használatos élelmezési kellékek
39222110-8Egyszer használatos evőeszközök és tányérok
39222120-1Egyszer használatos csészék
39222200-6Élelmiszertálcák
39223000-1Kanalak, villák
39223100-2Kanál
39223200-3Villa
39224000-8Különféle típusú seprűk és kefék, ecsetek és egyéb áruk
39224100-9Seprűk
39224200-0Kefék, ecsetek
39224210-3Festőecsetek
39224300-1Seprűk és kefék, ecsetek és más áruk háztartási tisztításhoz
39224310-4WC-kefék
39224320-7Szivacsok
39224330-0Vödrök
39224340-3Kukák
39224350-6Szemétlapát
39225000-5Öngyújtók, éghető anyagból készült áruk, pirotechnikai anyagok, gyufák és folyékony vagy cseppfolyósított gáz tüzelőanyagok
39225100-6Öngyújtók
39225200-7Öngyulladó vegyületek
39225300-8Gyufák
39225400-9Öngyújtógázok
39225500-0Pirotechnika
39225600-1Gyertyák
39225700-2Palackok, befőttesüvegek és fiolák
39225710-5Palackok
39225720-8Befőttesüvegek
39225730-1Fiolák
39226000-2Ballonok, palacktartó rekeszek, flakonok és orsók
39226100-3Palacktartó rekeszek
39226200-4Ballonok és flakonok
39226210-7Ballonok
39226220-0Flakonok
39226300-5Orsók és csévék
39227000-9Varró- és kötőtűk és gyűszűk
39227100-0Varró- vagy kötőtűk
39227110-3Varrótűk
39227120-6Kötőtűk
39227200-1Gyűszűk
39230000-3Különleges célú termékek
39234000-1Komposztgyűjtők
39235000-8Zsetonok
39236000-5Festékszóró fülkék
39237000-2Hójelző póznák
39240000-6Evőeszköz
39241000-3Kés és olló
39241100-4Kés
39241110-7Asztali kés
39241120-0Konyhakés
39241130-3Tapétavágó kések
39241200-5Olló
39254000-7Órák
39254100-8Egyéb órák
39254110-1Ébresztőórák
39254120-4Faliórák
39254130-7Üveg faliórához
39260000-2Kézbesítőtálcák és íróasztali berendezések
39261000-9Kézbesítőtálcák
39263000-3Íróasztali berendezések
39263100-4Íróasztali készletek
39264000-0Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtők
39265000-7Horgok és karikák
39270000-5Vallási tárgyak
39290000-1Különféle bútorzat
39291000-8Mosodai kellékek
39292000-5Iskolai táblák író- vagy rajzfelülettel vagy -eszközökkel
39292100-6Osztálytermi táblák
39292110-9Táblatörlő
39292200-7Palatáblák
39292300-8Rajzeszközök
39292400-9Íróeszközök
39292500-0Vonalzó
39293000-2Mesterséges termékek
39293100-3Gyümölcsutánzatok
39293200-4Művirágok
39293300-5Műfű
39293400-6Műpázsit
39293500-7Ékszerutánzatok
39294000-9Bemutatási célra tervezett készülékek és berendezések
39294100-0Ismeretterjesztő és reklámtermékek
39295000-6Esernyők, napernyők, sétapálcák és botszékek
39295100-7Napernyők
39295200-8Esernyők
39295300-9Botszékek
39295400-0Sétapálcák
39295500-1Esernyők, napernyők, sétapálcák és hasonló árucikkek részei, díszítői és tartozékai
39296000-3Temetési kellékek
39296100-4Koporsó
39297000-0Felvonulási épületi kellékek
39298000-7Kis szobor és más dísztárgy; fénykép- vagy képkeret; tükör
39298100-8Fényképkeretek
39298200-9Képkeretek
39298300-0Virágtartók
39298400-1Kis szobrok
39298500-2Dísztárgyak
39298600-3Üveggömbök
39298700-4Trófeák
39298800-5Akváriumok
39298900-6Különféle dekorációs cikkek
39298910-9Karácsonyfa
39299000-4Üvegáru
39299100-5Üvegampullák
39299200-6Biztonsági üveg
39299300-7Üvegtükrök
39300000-5Különféle berendezések
39310000-8Fedélzeti élelmezési berendezések
39311000-5Könnyűélelmezési berendezések
39312000-2Élelmiszer-készítő berendezések
39312100-3Hússzeletelők
39312200-4Ebédlői berendezések
39313000-9Szállodai berendezések
39314000-6Ipari konyhai berendezések
39315000-3Éttermi berendezések
39330000-4Fertőtlenítőberendezések
39340000-7Gázhálózati berendezések
39341000-4Gáznyomásos berendezések
39350000-0Szennyvíztisztító telepi berendezések
39360000-3Bélyegzőberendezések
39370000-6Vízberendezések
39500000-7Textiláruk
39510000-0Háztartási és lakástextília
39511000-7Takaró és útitakaró (pléd)
39511100-8Takarók
39511200-9Útitakaró
39512000-4Ágynemű
39512100-5Lepedő
39512200-6Paplanhuzat
39512300-7Matrachuzat
39512400-8Pehelypaplan
39512500-9Párnahuzat
39512600-0Hengerpárnahuzatok
39513000-1Asztalnemű
39513100-2Abrosz
39513200-3Asztalkendő
39514000-8Testápolási és konyhai textília
39514100-9Törülköző
39514200-0Konyharuha
39514300-1Görgős törülköző
39514400-2Automata kéztörlő-adagoló
39514500-3Arctörlő kendők
39515000-5Függönyök, drapériák, ágyfüggöny és sötétítőfüggöny
39515100-6Ablakfüggönyök, vitrázsok
39515110-9Füstfogó függöny
39515200-7Drapériák, térelválasztó és egyéb függönyök
39515300-8Ágyfüggöny
39515400-9Sötétítőfüggöny
39515410-2Belső sötétítőfüggöny
39515420-5Textilrolók
39515430-8Redőnyök
39515440-1Szalagfüggönyök
39516000-2Lakberendezési termékek
39516100-3Lakberendezési termékek textilből
39516110-6Díszpárnák
39516120-9Párna
39518000-6Kórházi textíliák
39518100-7Műtőtermi textíliák
39518200-8Műtőlepedők
39520000-3Feldolgozott textiláruk
39522000-7Ponyva, csónak, szörf vagy szárazföldi jármű vitorlája, vászontető, napellenző, sátor és kempingáruk
39522100-8Ponyva, vászontető és napellenző
39522110-1Ponyva
39522120-4Vászontető
39522130-7Napellenző
39522200-9Álcázóhuzatok
39522400-1Vitorla
39522500-2Kempingáruk textilből
39522510-5Felfújható matrac
39522520-8Kemping- és tábori ágy
39522530-1Sátor
39522540-4Hálózsák
39522541-1Hálózsák tollal vagy pehellyel töltve
39523000-4Ejtőernyő
39523100-5Irányítható ejtőernyő
39523200-6Forgó ejtőernyő
39525000-8Különféle előállított textiláruk
39525100-9Portörlő rongy
39525200-0Textil szűrőbetét
39525300-1Mentőmellény
39525400-2Tűzoltótakaró
39525500-3Szúnyogháló
39525600-4Edénytörlő rongy
39525700-5Mentőöv
39525800-6Felmosóruha
39525810-9Portörlő
39530000-6Szőnyeg, lábtörlő és pokróc
39531000-3Szőnyeg
39531100-4Csomózott szőnyeg
39531200-5Szövött szőnyeg
39531300-6Tűzéssel előállított padlószőnyeg (textil padlóborító)
39531310-9Szőnyegcsempe
39531400-7Egyéb szőnyeg
39532000-0Lábtörlő
39533000-7Pokróc
39534000-4Ipari szőnyeg
39540000-9Különféle kötelek, hajókötelek, zsinórok és sodronykötél
39541000-6Kötél, hajókötél, zsinór és sodronykötél
39541100-7Zsineg, kötél és hajókötél
39541110-0Hajókötél
39541120-3Kötél
39541130-6Madzag
39541140-9Zsinór
39541200-8Textilháló
39541210-1Csomózott háló
39541220-4Hurkolt kelmék, trikóáruk
39542000-3Ipari rongy, géptisztítórongy
39550000-2Nem szőtt textiltermékek
39560000-5Különféle textiltermékek
39561000-2Tüll, csipke, szalagszövet, paszomány és hímzés
39561100-3Szalagszövet, paszomány
39561110-6Szalag
39561120-9Textilszalag
39561130-2Textilcímkék és jelvények
39561131-9Textilcímke
39561132-6Textiljelvény
39561133-3Rangjelzés
39561140-5Díszítőpaszomány
39561141-2Díszítőszalag
39561142-9Váll-lap
39561200-4Hálószövet
39562000-9Filc
39563000-6Textilvatta, fonal, szövet és műszaki célra szolgáló textiláru
39563100-7Textilvatta
39563200-8Fémfonal
39563300-9Fémfonalból szőtt szövetek
39563400-0Impregnált, bevont vagy beborított textilanyagok
39563500-1Műszaki célra szolgáló textiláru
39563510-4Textil tömlőbevonat
39563520-7Textil szállítószalag
39563530-0Szellőzővezetékek
39563600-2Steppelt textiltermékek
39700000-9Háztartási készülékek
39710000-2Villamos háztartási készülékek
39711000-9Villamos háztartási készülékek élelmiszerrel kapcsolatos felhasználásra
39711100-0Hűtő- és fagyasztógépek
39711110-3Hűtő-fagyasztó gépek
39711120-6Mélyhűtők
39711121-3Fagyasztóládák
39711122-0Háztartási mélyhűtők
39711123-7Fagyasztószekrények
39711124-4Ipari fagyasztógépek
39711130-9Hűtőgépek
39711200-1Élelmiszer-feldolgozó gépek (konyhagépek)
39711210-4Élelmiszer-keverők
39711211-1Élelmiszerőrlők
39711300-2Villamos melegítőberendezések
39711310-5Villamos kávéfőzők
39711320-8Villamos teafőzők
39711330-1Villamos kenyérpirítók
39711340-4Tányérmelegítők
39711350-7Gofrisütők
39711360-0Sütőkemence
39711361-7Villamos sütők
39711362-4Mikrohullámú sütők
39711400-3Sütőrostélyok, tűzhelyasztallapok, főzőlapok és forralógyűrűk
39711410-6Sütőrostélyok
39711420-9Tűzhelyasztallapok
39711430-2Főzőlapok
39711440-5Forralógyűrűk
39711500-4Konzervnyitók
39712000-6Villamos háztartási készülékek testápolásra
39712100-7Hajnyírók
39712200-8Fodrászati eszközök
39712210-1Hajszárítók
39712300-9Kézszárító készülék
39713000-3Villamos háztartási tisztító- és vasalókészülékek
39713100-4Mosogatógépek
39713200-5Ruhamosó és -szárító gépek
39713210-8Mosó-szárító gépek
39713211-5Szárító- és mángorlógépek
39713300-6Hulladékőrlők
39713400-7Padlókarbantartó gépek
39713410-0Padlótisztító gépek
39713420-3Padlófényező gépek
39713430-6Porszívók
39713431-3Tartozékok porszívóhoz
39713500-8Vasalók
39713510-1Gőzölős vasalók
39714000-0Szellőztető- vagy recirkulálóberendezések
39714100-1Ventilátorok
39714110-4Elszívógépek
39715000-7Vízmelegítő és épületek fűtésére szolgáló készülékek; épületgépészeti berendezések
39715100-8Villamos átfolyó és hőtárolós vízmelegítők és merülőforralók
39715200-9Fűtőberendezések
39715210-2Berendezések központi fűtéshez
39715220-5Villamos fűtőellenállás
39715230-8Villamos padlófűtő berendezések
39715240-1Villamos légtérfűtő berendezések
39715300-0Épületgépészeti berendezések
39716000-4Villamos háztartási készülék alkatrészei
39717000-1Ventilátorok és légkondicionáló készülékek
39717100-2Ventilátor
39717200-3Légkondicionáló készülékek
39720000-5Nem villamos háztartási készülékek
39721000-2Háztartási főző- vagy melegítőberendezések
39721100-3Háztartási főzőberendezések
39721200-4Gázhűtőgépek
39721300-5Nem villamos léghevítők vagy meleg levegőt befúvó rendszerek
39721310-8Léghevítők
39721320-1Légszárítók
39721321-8Sűrített levegős szárítók
39721400-6Nem villamos átfolyó és hőtárolós vízmelegítők
39721410-9Gázkészülékek
39721411-6Gázmelegítők
39722000-9Kályha, tűzhely, tányérmelegítő és háztartási készülékek alkatrészei
39722100-0Kályha alkatrészei
39722200-1Tűzhely alkatrészei
39722300-2Tányérmelegítő alkatrészei
39800000-0Tisztító- és fényezőtermékek
39810000-3Illatosított készítmények és viaszok
39811000-0Helyiségillatosító készítmények
39811100-1Légfrissítő
39811110-4Légfrissítő adagoló
39811200-2Levegőfertőtlenítő
39811300-3Szagtalanító
39812000-7Fényezőanyagok és krémek
39812100-8Padlófényesítő
39812200-9Cipőkrém
39812300-0Fényezőviaszok
39812400-1Olajkötő anyagok
39812500-2Tömítőanyagok
39813000-4Súrolókrémek és -porok
39820000-6Szerves felületaktív anyagok
39821000-3Ammóniás tisztítók
39822000-0Maró hatású tisztítók
39830000-9Tisztítószerek
39831000-6Mosókészítmények
39831100-7Olajdiszpergáló szerek
39831200-8Detergensek
39831210-1Mosogatógépekhez való mosószerek
39831220-4Zsírtalanító szerek
39831230-7Zsíroldó szerek
39831240-0Tisztító vegyületek
39831250-3Öblítő oldatok
39831300-9Padlótisztítók
39831400-0Képernyőtisztítók
39831500-1Autótisztítók
39831600-2WC-tisztítók
39831700-3Automata szappanadagolók
39832000-3Mosogatótermékek
39832100-4Mosogatópor
39833000-0Portalanítótermékek
39834000-7Ékszertisztító oldatok
41000000-9Összegyűjtött és tisztított víz
41100000-0Természetes víz
41110000-3Ivóvíz
41120000-6Nem ivóvíz
42000000-6Ipari gépek
42100000-0Mechanikai erő előállítására és használatára szolgáló gépek
42110000-3Turbina és motor
42111000-0Motor
42111100-1Fedélzeti hajóhajtómű
42112000-7Turbinaberendezések
42112100-8Gőzturbina
42112200-9Hidraulikus turbina
42112210-2Vízikerék
42112300-0Gázturbina
42112400-1Turbinafelszerelések
42112410-4Turbinaműszerek
42113000-4Turbinaalkatrész
42113100-5Gőzturbina alkatrészei
42113110-8Talplemez
42113120-1Turbinaház
42113130-4Kondenzátoros léghűtő rendszer
42113150-0Kenőrendszer
42113160-3Páraleválasztó
42113161-0Párátlanító
42113170-6Forgó géprészek
42113171-3Rotor
42113172-0Forgólapátok
42113190-2Forgatóhajtás
42113200-6Hidraulikus turbina alkatrészei
42113300-7Gázturbina alkatrészei
42113310-0Légbefúvó rendszer
42113320-3Gázbefecskendező modulok
42113390-4Tüzelőgázrendszer
42113400-8Vízikerék-alkatrész
42120000-6Szivattyúk és kompresszor
42121000-3Hidraulikus vagy pneumatikus energetikai erőgép vagy motor
42121100-4Hidraulikus vagy pneumatikus henger
42121200-5Hidraulikus erőgép
42121300-6Pneumatikus erőgép
42121400-7Hidraulikus motor
42121500-8Pneumatikus motor
42122000-0Szivattyú
42122100-1Folyadékszivattyú
42122110-4Tűzoltószivattyú
42122120-7Helikopter-utántöltő berendezés
42122130-0Vízszivattyú
42122160-9Hűtőszivattyú
42122161-6Hűtővízszivattyú
42122170-2Kenési szivattyú
42122180-5Üzemanyag-szivattyú
42122190-8Betonszivattyú
42122200-2Térfogat-kiszorításos, dugattyús folyadékszivattyú
42122210-5Hidraulikus tápegység
42122220-8Szennyvízszivattyú
42122230-1Adagolószivattyú
42122300-3Nyomásfokozó folyadékhoz
42122400-4Örvényszivattyú és folyadékemelő
42122410-7Gyógyászati felhasználású szivattyú
42122411-4Szivattyú mesterséges tápláláshoz
42122419-0Perfúziós szivattyú
42122420-0Folyadékátemelő
42122430-3Centrifugális szivattyú
42122440-6Forgószivattyú
42122450-9Vákuumszivattyú
42122460-2Légszivattyú
42122480-8Lapátkerekes szivattyúk
42122500-5Laboratóriumi szivattyú és tartozékok
42122510-8Perisztaltikus szivattyú
42123000-7Kompresszor
42123100-8Gázkompresszor
42123200-9Forgókompresszor
42123300-0Kompresszor hűtőberendezéshez
42123400-1Légkompresszor
42123410-4Összeszerelt légkompresszor
42123500-2Turbókompresszor
42123600-3Térfogat-kiszorításos kompresszor
42123610-6Sűrítettlevegős berendezés
42123700-4Centrifugális kompresszor
42123800-5Kompresszorok polgári repüléshez
42124000-4Szivattyú-, kompresszor-, erőgép- vagy motoralkatrészek
42124100-5Erőgép- vagy motoralkatrészek
42124130-4Pneumatikuserőgép-alkatrészek
42124150-0Hidraulikus erőgépek és motorok alkatrészei
42124170-6Sugárhajtású motorok alkatrészei
42124200-6Szivattyúk és folyadékátemelők alkatrészei
42124210-9Üzemanyag-szivattyúk, kézi és betonszivattyúk alkatrészei
42124211-6Üzemanyag-szivattyúk alkatrészei
42124212-3Kéziszivattyúk alkatrészei
42124213-0Betonszivattyúk alkatrészei
42124220-2Térfogat-kiszorításos, dugattyús szivattyú alkatrészei
42124221-9Hidraulikus szivattyú aggregát alkatrészei
42124222-6Adagolószivattyú alkatrészei
42124230-5Térfogat-kiszorításos, forgódugattyús szivattyú alkatrészei
42124290-3Centrifugálszivattyúk alkatrészei
42124300-7Vákumszivattyúk és levegő- vagy gázkompresszorok alkatrészei
42124310-0Légszivattyúk alkatrészei
42124320-3Vákumszivattyúk alkatrészei
42124330-6Légkompresszorok alkatrészei
42124340-9Gázkompresszorok alkatrészei
42130000-9Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek
42131000-6Csapok és szelepek
42131100-7Szelepek funkciók szerint
42131110-0Fűtőtestszelepek központi fűtéshez
42131120-3Elzárótolattyúk
42131130-6Hőfokszabályozók
42131140-9Nyomáscsökkentő, szabályozó, ellenőrző vagy biztonsági szelepek
42131141-6Nyomáscsökkentő szelep
42131142-3Szabályozószelep
42131143-0Vízszabályozó szelep
42131144-7Folyamatszabályozó szelep
42131145-4Ellenőrző szelep
42131146-1Visszacsapó szelep
42131147-8Biztonsági szelep
42131148-5Elzárószelep
42131150-2Nyomásszabályozó csőszelep
42131160-5Tűzcsap
42131170-8Gázpalackszelep
42131200-8Szerkezet alapján meghatározott szelep
42131210-1Elzárótolattyú
42131220-4Nyomóvezeték-szelep
42131230-7Zárószelep
42131240-0Gömbszelep
42131250-3Tűszelep
42131260-6Golyós szelep
42131270-9Kúpos szelepek
42131280-2Pillangószelepek
42131290-5Membrános szelep
42131291-2Tolószelep
42131292-9Csapószelep
42131300-9Kútfejelzáró szerkezetek és egyéb szelepszerelvények
42131310-2Kútfejelzáró szerkezetek olajfúró toronynál
42131320-5Porlasztócső
42131390-6Szelepszerelvények
42131400-0Csapok és szelepek szaniterberendezésekben
42132000-3Csap- és szelepalkatrészek
42132100-4Szelepemelő
42132110-7Villamos szelepemelő
42132120-0Hidraulikus szelepemelő
42132130-3Pneumatikus szelepemelő
42132200-5Csapalkatrészek
42132300-6Szelepalkatrészek
42140000-2Hajtóáttételek, áttételi és hajtóműelemek
42141000-9Homlokkerekes hajtóművek, áttételi és hajtóműelemek
42141100-0Kardán-, vezér- és forgattyús tengely
42141110-3Kardántengely
42141120-6Vezértengely
42141130-9Forgattyús tengely
42141200-1Csapágyház
42141300-2Fogaskerék és fogaskerék-áttétel
42141400-3Lendkerék és tárcsa
42141410-6Csörlő
42141500-4Kuplung, tengelykapcsoló
42141600-5Görgőház, tárcsablokk
42141700-6Tengelykapcsoló
42141800-7Kardáncsukló
42142000-6Hajtástechikai és erőátviteli egységek alkatrészei
42142100-7Hajtóműalkatrészek
42142200-8Hajtások (meghajtások) alkatrészei
42150000-5Atomreaktor és alkatrészei
42151000-2Atomreaktorok
42152000-9Atomreaktor-alkatrészek
42152100-0Reaktorhűtő rendszerek
42152200-1Atomreaktor-edény alkatrészei
42160000-8Kazánberendezések
42161000-5Melegvíz-kazánok
42162000-2Gőzfejlesztő kazánok
42163000-9Gőzfejlesztők
42164000-6Segédberendezések kazánhoz
42165000-3Gőzkondenzátorok
42200000-8Élelmiszer-, ital- és dohányfeldolgozó gépek és tartozék alkatrészeik
42210000-1Élelmiszer-, ital- és dohányfeldolgozó gépek
42211000-8Tejfeldolgozó gépek
42211100-9Centrifugális tejszeparátorok
42212000-5Gabona- vagy szárítottzöldség-feldolgozó gépek
42213000-2Szeszes ital vagy gyümölcslé feldolgozására szolgáló gépek
42214000-9Sütőkemence, szárító mezőgazdasági termék számára, valamint sütő- és fűtőberendezés
42214100-0Sütőkemencék
42214110-3Grillsütők
42214200-1Szárítók mezőgazdasági termék számára
42215000-6Élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére vagy gyártására szolgáló gépek
42215100-7Élelmiszer-aprító gépek
42215110-0Kenyérszeletelő gépek
42215120-3Szalonnaszeletelő gépek
42215200-8Élelmiszer-feldolgozó gépek
42215300-9Tésztakészítő gépek
42216000-3Dohányfeldolgozó gépek
42220000-4Élelmiszer-, ital- és dohányfeldolgozó gép alkatrészei
42221000-1Élelmiszer-feldolgozó gép alkatrészei
42221100-2Tejfeldolgozó gép alkatrészei
42221110-5Fejőgép alkatrészei
42222000-8Italfeldolgozó gép alkatrészei
42223000-5Dohányfeldolgozó gép alkatrészei
42300000-9Ipari és laboratóriumi kemencék; hamvasztó- és sütőkemencék
42310000-2Kazánégő
42320000-5Hulladékégető
42330000-8Olvasztókemence
42340000-1Nem háztartási kemencék
42341000-8Kereskedelmi sütőkemence
42350000-4Hamvasztókemence
42390000-6Kazánégők, kazánok és kemencék alkatrészei
42400000-0Emelő- és szállítóberendezések és alkatrészeik
42410000-3Emelő- és szállítóberendezések
42411000-0Csigasorok és emelők
42412000-7Bányászati szállítóberendezések, csörlők és járgányok
42412100-8Bányászati szállítóberendezések és csörlők
42412110-1Bányászati szállítóberendezések
42412120-4Bányászati csörlők
42412200-9Csörlők, járgányok
42413000-4Gépjárműemelők és csigás emelők gépjárműhöz
42413100-5Beépített kocsiemelő rendszer
42413200-6Hidraulikus kocsiemelők
42413300-7Pneumatikus kocsiemelők
42413400-8Mechanikus kocsiemelők
42413500-9Csigás emelők gépjárművekhez
42414000-1Daruk, mozgó emelőkeretek és darus targoncák üzemen belüli felhasználásra
42414100-2Daru
42414110-5Kikötői daru
42414120-8Rakparti daru
42414130-1Rakodódaru
42414140-4Konténerdaru
42414150-7Toronydaru
42414200-3Felsőpályás futódaru
42414210-6Mozgódaru
42414220-9Széttolható mozgóhíd
42414300-4Karos daru
42414310-7Mozgó emelőkeret
42414320-0Lábazatos karos daru
42414400-5Járműre szerelt daru
42414410-8Teherautódaru
42414500-6Híddaru
42415000-8Villástargonca, üzemi targonca, vasútállomási targonca
42415100-9Emelőtargonca
42415110-2Villástargonca
42415200-0Üzemi targonca
42415210-3Üzemi targonca árumozgató berendezéssel
42415300-1Vasútállomási targonca
42415310-4Szabad kormányzású járművek
42415320-7Segélyszolgálati járművek berendezése
42416000-5Liftek, vedres emelők, mozgólépcsők és mozgójárdák
42416100-6Felvonó
42416110-9Fürdőfelvonó
42416120-2Teherlift
42416130-5Mechanikus felvonó
42416200-7Vedres emelő
42416210-0Vedres felvonó
42416300-8Emelőszerkezet
42416400-9Mozgólépcső
42416500-0Mozgójárda
42417000-2Felvonó- és szállítóberendezések
42417100-3Pneumatikus emelők és szállítóberendezések
42417200-4Szállítóművek
42417210-7Vedres típusú, folyamatos üzemű felvonók és szállítóberendezések
42417220-0Szalagos típusú, folyamatos üzemű felvonók és szállítóberendezések
42417230-3Megerősített felületű szállítószalagok bányászathoz
42417300-5Szállítóberendezések
42417310-8Szállítószalagok
42418000-9Emelő-, árumozgató, be- és kirakodógépek
42418100-0Csillemozgatók, mozdony- vagy vasútikocsi-fordítók
42418200-1Egysínű felvonó és sífelvonó
42418210-4Felső felfüggesztésű egysínű szerkezet
42418220-7Székes felvonó
42418290-8Sífelvonó
42418300-2Fáklyacsúcs-eltávolító berendezés
42418400-3Karusszelrendszerű tároló- és visszaszállító rendszerek
42418500-4Mechanikus árumozgató berendezés
42418900-8Be- és kirakodógépek
42418910-1Berakodógép
42418920-4Kirakodógép
42418930-7Oldalvillás targonca
42418940-0Konténermozgató berendezés
42419000-6Emelő- és árumozgató berendezések alkatrészei
42419100-7Darualkatrészek
42419200-8Üzemi targonca alkatrészei
42419500-1Lift, vedres emelő vagy mozgólépcső alkatrészei
42419510-4Lift alkatrészei
42419520-7Vedres emelő alkatrészei
42419530-0Mozgólépcső alkatrészei
42419540-3Mozgójárda alkatrészei
42419800-4Szállítószerkezet alkatrészei
42419810-7Szállítószalag alkatrészei
42419890-1Vedres szállítószerkezet alkatrészei
42419900-5Szállítóberendezés és más emelő vagy árumozgató berendezés alkatrészei
42420000-6Vödrök, lapátok, fogók és markolók daruk és rakodók számára
42500000-1Hűtő- és szellőzőberendezések
42510000-4Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés
42511000-1Hőcserélő egység és levegő vagy más gáz cseppfolyósítására szolgáló berendezés
42511100-2Hőcserélő egység
42511110-5Hőszivattyú
42511200-3Levegő vagy más gáz cseppfolyósítására szolgáló berendezés
42512000-8Légkondicionáló berendezés
42512100-9Ablaki légkondicionáló berendezés
42512200-0Fali légkondicionáló berendezés
42512300-1Hűtőegységet és a hűtő-fűtő ciklus megfordítására alkalmas szelepet is tartalmazó berendezés
42512400-2Járművek légkondicionáló berendezései
42512500-3Légkondicionáló berendezés alkatrészei
42512510-6Fojtószelepek
42512520-9Szellőzőnyílások
42513000-5Hűtő- és fagyasztóberendezés
42513100-6Fagyasztóberendezés
42513200-7Hűtőberendezés
42513210-0Hűtőkirakat
42513220-3Hűtőpult
42513290-4Kereskedelmi hűtőberendezés
42514000-2Gázok szűrésére és tisztítására szolgáló berendezés
42514200-4Elektrosztatikus levegő- és gáztisztító berendezések
42514300-5Szűrőberendezések
42514310-8Levegőszűrők
42514320-1Gázszűrők
42515000-9Távfűtőkazán
42520000-7Szellőzőberendezés
42521000-4Füstelszívó berendezés
42522000-1Nem háztartási ventilátorok
42522100-2Ventilátor-alkatrészek
42530000-0Hűtő- és fagyasztógépek és hőszivattyúk alkatrészei
42531000-7Hűtőberendezés alkatrészei
42532000-4Fagyasztóberendezés alkatrészei
42533000-1Hőszivattyú alkatrészei
42600000-2Szerszámgépek
42610000-5Lézerrel működő megmunkáló szerszámgépek és megmunkáló központ
42611000-2Különleges célú szerszámgép
42612000-9Megmunkáló központ
42612100-0Vízszintes tengelyű megmunkáló központ
42612200-1Függőleges tengelyű megmunkáló központ
42620000-8Fémipari eszterga, fúró- és marógép
42621000-5Esztergagép
42621100-6CNC (számítógépes számjegy) vezérlésű eszterga
42622000-2Menetvágó vagy menetfúró gép
42623000-9Marógép
42630000-1Fémmegmunkáló szerszámgép
42631000-8Fémek felületi megmunkálására szolgáló szerszámgép
42632000-5NC (számjegy-) vezérlésű fémipari gép
42633000-2Hajlító-, hajtogató-, simító- vagy egyengetőgép
42634000-9Kovácsológép
42635000-6Alakos sajtológép
42636000-3Prés
42636100-4Hidraulikus prés
42637000-0Szerszámgép fémek fúrására, furatmegmunkálására vagy marására
42637100-1Szerszámgép fémek fúrására
42637200-2Szerszámgép fémek furatmegmunkálására
42637300-3Szerszámgép fémek marására
42638000-7Fémmegmunkáló központ
42640000-4Szerszámgép kemény anyagok megmunkálására a fémek kivételével
42641000-1Szerszámgép kő, kerámia, beton vagy üveg megmunkálására
42641100-2Szerszámgép kő megmunkálására
42641200-3Szerszámgép kerámia megmunkálására
42641300-4Szerszámgép beton megmunkálására
42641400-5Szerszámgép üveg megmunkálására
42642000-8Szerszámgép fa, csont, parafa, keménygumi vagy kemény műanyag megmunkálására
42642100-9Szerszámgép fa megmunkálására
42642200-0Szerszámgép csont megmunkálására
42642300-1Szerszámgép parafa megmunkálására
42642400-2Szerszámgép keménygumi megmunkálására
42642500-3Szerszámgép kemény műanyag megmunkálására
42650000-7Pneumatikus vagy motoros kéziszerszám
42651000-4Pneumatikus kéziszerszám
42652000-1Elektromechanikus kéziszerszám
42660000-0Lágy- vagy keményforrasztó, illetve hegesztőszerszám, felületi megeresztő és melegszóró gép és berendezés
42661000-7Lágy- vagy keményforrasztó berendezés
42661100-8Lágyforrasztó berendezés
42661200-9Keményforrasztó berendezés
42662000-4Hegesztőberendezés
42662100-5Villamos hegesztőberendezés
42662200-6Nem villamos hegesztőberendezés
42663000-1Felületi megeresztőgép
42664000-8Olvasztóberendezés
42664100-9Olvasztóberendezés műanyaghoz
42665000-5Fémszóró berendezés
42670000-3Szerszámgépek alkatrészei és tartozékai
42671000-0Szerszámtartók
42671100-1Laboreszköz-hordozók
42671110-4Kémcsőállványok vízfürdőbe
42672000-7Munkadarab-befogók szerszámgéphez
42673000-4Szerszámgéposztófej és különleges tartozékok
42674000-1Alkatrészek és tartozékok fémmegmunkáló szerszámgéphez
42675000-8Alkatrészek és tartozékok keményanyag-megmunkáló szerszámgéphez
42675100-9Láncfűrész alkatrészei
42676000-5Kéziszerszám alkatrészei
42677000-2Pneumatikus szerszám alkatrészei
42700000-3Textil, ruházat és bőr előállítására szolgáló gépek
42710000-6Textilipari gépek
42711000-3Mesterséges textilanyag feldolgozására szolgáló gépek
42712000-0Fonógépek
42713000-7Szövőgépek
42714000-4Kötőgépek
42715000-1Varrógépek
42716000-8Mosodai mosógépek, vegytisztító gépek vagy szárítógépek
42716100-9Mosókészülékek
42716110-2Mosóberendezések
42716120-5Mosógépek
42716130-8Vegytisztító gépek
42716200-0Szárítógépek
42717000-5Ágyneművasaló és -hajtogató gépek
42717100-6Ágynemű-hajtogató gépek
42718000-2Textil-végkikészítő gépek
42718100-3Vasalógépek
42718200-4Vasalóprések
42720000-9Textil és ruházati cikk készítésére szolgáló gép alkatrészei
42800000-4Papír és karton készítésére szolgáló gépek
42810000-7Papír és karton készítésére szolgáló gép alkatrészei
42900000-5Különféle általános és különleges célú gépek
42910000-8Lepárló-, szűrő- vagy frakcionálóberendezés
42912000-2Folyadékszűrő és -tisztító gépek és készülék
42912100-3Folyadékszűrő gépek és készülék
42912110-6Fúróiszapszűrő készülék
42912120-9Hidrociklon-berendezés
42912130-2Italszűrő és -tisztító berendezés
42912300-5Ivóvízszűrő és -tisztító berendezés
42912310-8Ivóvízszűrő berendezés
42912320-1Légtelenítő
42912330-4Ivóvíztisztító berendezés
42912340-7Sótalanítóberendezés
42912350-0Szűrőtelepek felszerelése
42913000-9Olaj-, benzin- és légbeszívó szűrő
42913300-2Olajszűrő
42913400-3Benzinszűrő
42913500-4Légbeszívó szűrő
42914000-6Recirkulálóberendezés
42920000-1Palackmosó, -csomagoló, -mérő és -permetező gép
42921000-8Palack- és egyéb tárolóeszköz mosó, töltő, csomagoló és göngyölegképző gép
42921100-9Palack és egyéb tárolóeszköz mosó és szárító gép
42921200-0Palack, konzervdoboz és egyéb tárolóeszköz töltő és lezáró gép
42921300-1Csomagoló- vagy bálázógép
42921310-4Szíjazó-, kötözőgép
42921320-7Csomagológép
42921330-0Bálázógép
42923000-2Mázsálóberendezés és mérleg
42923100-3Mázsálógép
42923110-6Karos mérleg
42923200-4Mérleg
42923210-7Bolti mérleg
42923220-0Áru folyamatos súlyméréséhez való mérleg
42923230-3Töltőmérleg
42924200-1Gőz- és homokfúvó készülék
42924300-2Permetezőberendezés
42924310-5Szórópisztoly
42924700-6Folyadék, gáz vagy por szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék
42924710-9Gázszóró készülék
42924720-2Fertőtlenítőberendezés
42924730-5Túlnyomásos vízzel tisztító készülék
42924740-8Nagynyomású tisztítóberendezés
42924790-3Szagközömbösítő felszerelés
42930000-4Centrifuga-, mángorló- és árusítóautomata
42931000-1Centrifuga
42931100-2Laboratóriumi centrifugák és tartozékok
42931110-5Álló centrifugák
42931120-8Asztali centrifugák
42931130-1Redukálószerek centrifugákhoz
42931140-4Forgó géprészek centrifugához
42932000-8Mángorlógép
42932100-9Hengerlőgép
42933000-5Automata elárusító gép
42933100-6Egészségügyi cikkeket árusító automata
42933200-7Bélyegárusító automata
42933300-8Automata árukiadó berendezés
42940000-7Hőkezelő berendezés szilárd anyagokhoz
42941000-4Berendezés gázok hőkezelésére
42942000-1Kemencék és tartozékok
42942200-3Vákuumkemence
42943000-8Termosztatikus fürdők és tartozékok
42943100-9Hűtő csőkígyók
42943200-0Ultrahangos fürdők
42943210-3Bemerülőtermosztát
42943300-1Bemerülőhűtők
42943400-2Hűtött és hűtött/fűtő keringetőszivattyúk
42943500-3Recirkulációs hűtők
42943600-4Magas hőmérsékletű keringetőszivattyúk
42943700-5Fűtő keringetőszivattyúk
42943710-8Kádfedelek
42950000-0Egyéb gépek alkatrészei
42952000-4Centrifuga alkatrészei
42953000-1Mángorlógép alkatrészei
42954000-8Hengerlőgép alkatrészei
42955000-5Szűrőgép alkatrészei
42956000-2Tisztítógép alkatrészei
42957000-9Szórógép alkatrészei
42958000-6Súlyok mázsálógép számára
42959000-3Ipari edénymosogató berendezés
42960000-3Irányító és ellenőrző rendszerek, nyomtatás, grafika, irodai automatizálási és információfeldolgozó berendezések
42961000-0Irányító és ellenőrző rendszerek
42961100-1Hozzáférés-ellenőrző rendszerek
42961200-2Scada vagy azzal egyenértékű rendszerek (műholdvezérlésű mérésadat-rögzítők)
42961300-3Jármű-helymeghatározó rendszerek (műholdas gépjárműkövetés, GPS)
42961400-4Diszpécserrendszerek
42962000-7Nyomtatási és grafikai berendezések
42962100-8Film- és fólianyomtató berendezések
42962200-9Nyomógép
42962300-0Grafikai munkaállomás
42962400-1Sokszorosítógépek
42962500-2Gravírozógépek
42963000-4Érmeverő gépek
42964000-1Irodai automatizálási berendezések
42965000-8Információfeldolgozó berendezések
42965100-9Raktárkezelő rendszerek
42965110-2Depórendszerek
42967000-2Vezérlőegységek
42967100-3Digitális távvezérlő egységek
42968000-9Adagolóautomaták
42968100-0Italadagoló automaták
42968200-1Egészségügyi adagolóautomaták
42968300-2Toalettpapír-adagolók
42970000-6Edénymosogató berendezés és tisztító-, töltő-, csomagoló- vagy bálázógépek alkatrészei
42971000-3Edénymosogató berendezés alkatrészei
42972000-0Tisztítógép alkatrészei
42973000-7Töltőgép alkatrészei
42974000-4Csomagológép alkatrészei
42975000-1Bálázógép alkatrészei
42980000-9Gázfejlesztők
42981000-6Ózonfejlesztők
42990000-2Különféle különleges célú gépek
42991000-9Papírgyártó, nyomdai és könyvkötő gép és alkatrészei
42991100-0Könyvkötő gépek
42991110-3Könyvvarró gépek
42991200-1Nyomdagépek
42991210-4Ofszetnyomó gépek
42991220-7Szedőgépek
42991230-0Jegynyomtatók
42991300-2Fényszedő rendszer
42991400-3Fa-, papírpép-, papír- vagy kartonszárító gépek
42991500-4Nyomdai és könyvkötészeti gép alkatrészei
42992000-6Különleges célú villamos áruk
42992100-7Faraday-kalitka
42992200-8Visszhangmentes szoba
42992300-9Elektromágnesességet elnyelő anyag
42993000-3Vegyipari gépek
42993100-4Klórozó
42993200-5Adagolóberendezések
42994000-0Gépek gumi vagy műanyag megmunkálására
42994100-1Műanyag ablak és ablakkeret gyártására szolgáló gépek
42994200-2Gépek műanyag megmunkálására
42994220-8Laminálási tartozékok
42994230-1Laminálók
42995000-7Különféle tisztítógépek
42995100-8Alagútmosó
42995200-9Strandtakarító gépek
42996000-4Szennyvízkezelő gépek
42996100-5Szemétaprítók
42996110-8Kioldóedény szennyvízkezeléshez
42996200-6Szennyvíziszap-sajtolók
42996300-7Szennyvízkezelő kaparógépek
42996400-8Szennyvízkeverők
42996500-9Szennyvízszűrők
42996600-0Oxigéntelítő berendezések
42996700-1Ülepítőedények
42996800-2Ülepítőmedencék
42996900-3Iszapfeldolgozó berendezések
42997000-1Csővezeték-felszerelések
42997100-2Csővezetékek belső felületének vizsgálatára szolgáló gépek
42997200-3Csővezetékek belső felületének tisztítására szolgáló gépek
42997300-4Ipari robotok
42998000-8Komissiózó rendszerek
42998100-9Raklap-visszakereső rendszerek
42999000-5Ipari porszívók és padlófényezők
42999100-6Ipari porszívók
42999200-7Ipari padlófényezők
42999300-8Ipari porszívók alkatrészei
42999400-9Ipari padlófényezők alkatrészei
43000000-3Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek
43100000-4Bányagépek
43120000-0Szén- vagy sziklavágó és alagútfúró gépek, valamint fúró- vagy süllyesztőgépek
43121000-7Kútfúró gép
43121100-8Fúrólyukfej-beépítő szerszámok
43121200-9Hosszabbítócső-csatlakoztató berendezés
43121300-0Lyukbefejező berendezés
43121400-1Beavatkozóberendezés furathoz
43121500-2Fúrólyuk-ellenőrző berendezés
43121600-3Kitörésgátló berendezés
43122000-4Szénréselő vagy meddőpréselő gép
43123000-1Elővájó réselőgépe, vágathajtó, alagútfúró gép
43124000-8Bányászati fúróberendezés
43124100-9Járatkészítő gép
43124900-7Sziklafúró berendezés
43125000-5Süllyesztőgép
43130000-3Fúróberendezés
43131000-0Tengeri fúrósziget
43131100-1Tengeri fúróberendezés
43131200-2Tengeri fúróegység
43132000-7Olajfúró berendezés
43132100-8Olajfúró gép
43132200-9Mélyfúró berendezés
43132300-0Fúróbetétek
43132400-1Vonalszerelvények
43132500-2Betétcsőakasztók
43133000-4Olajfúró-szigeti berendezés
43133100-5Csúszótalpas egységek
43133200-6Csúszótalpra szerelt modulok
43134000-1Olajlelőhelyi berendezés
43134100-2Merülőszivattyúk
43135000-8Víz alatti berendezés
43135100-9Víz alatti vezérlőkábelek
43136000-5Fúrólyukszerelvény
43140000-6Mozgó, hidraulikus hajtású bányatámok
43200000-5Földmunka- és fejtőgépek és alkatrészeik
43210000-8Földmunkagépek
43211000-5Buldózerek
43212000-2Ferdelapátos buldózerek
43220000-1Földgyaluk és talajegyengetők
43221000-8Útegyengetők
43230000-4Földnyeső gépek
43240000-7Döngölőgépek
43250000-0Homlokrakodók
43251000-7Homlokrakodó mélyásó kotróval
43252000-4Homlokrakodó mélyásó kotró nélkül
43260000-3Mechanikus lapátos kotró, exkavátor és kanalas rakodó, valamint bányagépek
43261000-0Mechanikus lapátos kotrógépek
43261100-1Mechanikus kanalas rakodók
43262000-7Exkavátorok
43262100-8Mechanikus exkavátorok
43300000-6Építőipari gépek és berendezések
43310000-9Gépek közműhöz, építkezéshez és hasonlóhoz
43311000-6Cölöpverők
43312000-3Útburkoló gépek
43312100-4Útegyengető gépek
43312200-5Kőfejtő gépek
43312300-6Útépítési betonkeverő gépek
43312400-7Úthengerek
43312500-8Mechanikus hengerek
43313000-0Hóekék és hókotrók
43313100-1Hóeke
43313200-2Hókotró
43314000-7Cölöpkiemelő gépek
43315000-4Tömörítőgépek
43316000-1Kábelfektető gépek
43320000-2Építőipari berendezések
43321000-9Hídépítő berendezések
43322000-6Szétszerelőberendezések
43323000-3Öntözőberendezések
43324000-0Vízelvezető berendezések
43324100-1Uszodai berendezések
43325000-7Parki és játszótéri felszerelések
43325100-8Földkarbantartó berendezések
43327000-1Előre gyártott berendezések
43328000-8Hidraulikus berendezések
43328100-9Hidraulikus készülékek
43329000-5Berendezési készlet
43400000-7Ásványfeldolgozó és öntödei mintakészítő gépek
43410000-0Ásványfeldolgozó gépek
43411000-7Válogató- és rostálógépek
43412000-4Ásványi anyagot bitumennel keverő gépek
43413000-1Beton- vagy habarcskeverők
43413100-2Cementkeverők
43414000-8Őrlőgépek
43414100-9Szénőrlő gépek
43415000-5Öntödei minta
43420000-3Öntödei mintakészítő gépek
43500000-8Lánctalpas járművek
43600000-9Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei
43610000-2Lyukfúrógép alkatrészei
43611000-9Kútfúrógép alkatrészei
43611100-0Fúrható dugó
43611200-1Ipari fúrófejek
43611300-2Váltóollók
43611400-3Vasnyak
43611500-4Forgatóasztalok
43611600-5Fúróiszapvezeték-felfüggesztő berendezés
43611700-6Tartószerkezet
43612000-6Aknakiemelő gép alkatrészei
43612100-7Burkolatfelfüggesztő berendezések
43612200-8Bélésfelfüggesztő berendezés
43612300-9Kitermelő csőfeszítők
43612400-0Fúrólyukfej
43612500-1Kitermelőcső-tartószerkezet
43612600-2Fúrólyukfej-vezérlő rendszer
43612700-3Fúrólyukfej-berendezés
43612800-4Csigás emelőrendszerek
43613000-3Szénréselő vagy meddőpréselő gép alkatrészei
43613100-4Szénréselő gép alkatrészei
43613200-5Meddőpréselő gép alkatrészei
43614000-0Alagútfúró gép alkatrészei
43620000-5Ásványfeldolgozó gép alkatrészei
43630000-8Süllyesztőgép alkatrészei
43640000-1Exkavátor alkatrészei
43700000-0Kohászati gépek és tartozék alkatrészei
43710000-3Fémhengerlő gépek
43711000-0Fémhengerlő gép alkatrészei
43720000-6Öntőgépek
43721000-3Öntőgép alkatrészei
43800000-1Műhelyberendezések
43810000-4Famegmunkáló gépek
43811000-1Faipari csiszológépek
43812000-8Fűrészgépek
43820000-7Cipészszerszámok és -gépek
43830000-0Gépi szerszámok
43840000-3Lakatosipari berendezések
44000000-0Építkezési szerkezetek és anyagok; építkezési segédanyagok (elektromos berendezések kivételével)
44100000-1Építőanyagok és kapcsolódó termékek
44110000-4Építkezési anyagok
44111000-1Építőanyagok
44111100-2Tégla
44111200-3Cement
44111210-6Fúrócement
44111300-4Kerámiák
44111400-5Festékek és falburkoló anyagok
44111500-6Szigetelőanyagok és szigetelő szerelvények
44111510-9Szigetelőanyagok
44111511-6Elektromos szigetelőanyagok
44111520-2Hőszigetelő anyagok
44111530-5Elektromos szigetelő szerelvények
44111540-8Szigetelőüveg
44111600-7Téglák
44111700-8Csempék
44111800-9Habarcs (építkezés)
44111900-0Kerámia burkolólapok
44112000-8Különféle építőszerkezetek
44112100-9Árnyékolók
44112110-2Árnyékolók alkatrészei
44112120-5Profilelemek
44112200-0Padlóburkolók
44112210-3Öntött padlók
44112220-6Álpadló
44112230-9Linóleum
44112240-2Parketta
44112300-1Válaszfalak
44112310-4Közfalak
44112400-2Tetők
44112410-5Tetővázak
44112420-8Tetőtámasztékok
44112430-1Tetőtartók
44112500-3Tetőfedő anyagok
44112510-6Zsindelyek
44112600-4Hangszigetelő anyagok
44112700-5Gerenda
44113000-5Útépítési anyagok
44113100-6Útburkoló anyagok
44113120-2Útburkoló lapok
44113130-5Útburkoló kövek
44113140-8Zúzottkő
44113200-7Útburkoló kőlapok
44113300-8Bitumennel bevont anyagok
44113310-1Bitumenes útburkoló anyagok
44113320-4Bitumennel bevont zúzottkő
44113330-7Útbevonó anyagok
44113500-0Üveggyöngy
44113600-1Bitumen és aszfalt
44113610-4Bitumen
44113620-7Aszfalt
44113700-2Útjavítási anyagok
44113800-3Útfelszínburkoló anyagok
44113810-6Útfelület-kezelés
44113900-4Útkarbantartó anyagok
44113910-7Téli karbantartó anyagok
44114000-2Beton
44114100-3Készre kevert beton
44114200-4Betontermékek
44114210-7Betoncölöpök
44114220-0Betoncsövek és szerelvények
44114250-9Beton burkolólapok
44115000-9Épületszerelvények
44115100-0Vezetékek
44115200-1Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok
44115210-4Vízvezeték-szerelési anyagok
44115220-7Fűtésszerelési anyagok
44115310-5Görgős nyílászáró táblák
44115400-3Tetőablakok
44115500-4Sprinklerberendezés
44115600-5Lépcsővázak
44115700-6Külső rolók
44115710-9Vászontetők
44115800-7Belső épületszerelvények
44115810-0Függönykarnisok és függők
44115811-7Függönykarnisok
44115900-8Fényvédelmi eszközök
44130000-0Szennyvíz-gerinccsatorna
44131000-7Szennyvízkamra
44132000-4Szennyvízcsatorna-elemek
44133000-1Kovácsoltvas fedőelemek
44134000-8Kanyarelemek
44140000-3Építkezési anyagokhoz kapcsolódó termékek
44141000-0Vezeték
44141100-1Elektromos vezeték
44142000-7Keretek
44143000-4Raklapok
44144000-1Oszlopok
44160000-9Csővezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó termékek
44161000-6Csővezeték
44161100-7Gázcsővezeték
44161110-0Gázelosztó hálózat
44161200-8Vízvezeték
44161400-0Víz alatti csővezeték
44161410-3Tenger alatti csővezeték
44161500-1Nagynyomású csővezeték
44161600-2Kisnyomású csővezeték
44161700-3Csőgörény
44161710-6Csőgörényindító
44161720-9Csőgörényfogadó
44161730-2Csőgörényállomás
44162000-3Csővezeték-rendszer
44162100-4Csővezeték szerelvény
44162200-5Elosztócsövek
44162300-6Szennyvízelvezető csővezeték
44162400-7Kőagyag akna
44162500-8Ivóvízvezeték
44163000-0Csövek és csőszerelvények
44163100-1Csövek
44163110-4Szennyvízelvezető csövek
44163111-1Vízelvezető csövek
44163112-8Szennyvízelvezető rendszer
44163120-7Távfűtővezeték
44163121-4Fűtéscsövek
44163130-0Szennyvízcsövek
44163140-3Gőz- és vízcsövek
44163150-6Kisnyomású csövek
44163160-9Elosztócsövek és szerelvényeik
44163200-2Csőszerelvények
44163210-5Csőszorítók
44163230-1Csőcsatlakozók
44163240-4Csőkötések
44163241-1Szigetelt kötések
44164000-7Védőborítások és védőcsövek
44164100-8Védőborítások
44164200-9Védőcsövek
44164300-0Csőáruk
44164310-3Csövek és szerelvények
44165000-4Tömlők, felszállócsövek és karmantyúk
44165100-5Tömlők
44165110-8Fúrási tömlők
44165200-6Felszállócsövek
44165210-9Rugalmas hosszabbítócsövek
44165300-7Karmantyúk
44166000-1Csőtermékek olajmezőhöz
44167000-8Különféle csőszerelvények
44167100-9Csőkapcsolók
44167110-2Karimák
44167111-9Peremes csatlakozók
44167200-0Pillanatkapcsok és szorítókengyelek
44167300-1Csőhajlatok, T-idomok, csőszerelvények
44167400-2Könyökidomok
44170000-2Építkezési anyagokhoz kapcsolódó lemezek, lapok, csíkok és fólia
44171000-9Lemezek (építkezés)
44172000-6Lapok (építkezés)
44173000-3Csík
44174000-0Fólia
44175000-7Táblák
44176000-4Film
44190000-8Különféle építkezési anyagok
44191000-5Különféle építkezési anyagok fából
44191100-6Rétegelt lemez
44191200-7Laminált faanyag
44191300-8Forgácslemez
44191400-9Rostlemez
44191500-0Tömörített fa
44191600-1Parkett-tábla
44192000-2Egyéb különféle építkezési anyagok
44192100-3PVC hab
44192200-4Szögek
44200000-2Szerkezeti elemek
44210000-5Szerkezetek és szerkezetek részei
44211000-2Előre gyártott épületek
44211100-3Előre gyártott, moduláris épületek
44211110-6Lakófülkék
44211200-4Kabinok, cellák
44211300-5Tábori kórházak
44211400-6Tábori konyhák
44211500-7Üvegházak
44212000-9Szerkezeti elemek és részek az előre gyártott épületek kivételével
44212100-0Híd
44212110-3Hídrészek
44212120-6Hídszerkezetek
44212200-1Torony, rácsszerkezetű oszlop, daru és pilon
44212210-4Derrick-daru
44212211-1Fúrótornyok
44212212-8Rögzített fúrótornyok
44212220-7Távvezeték-oszlopok, oszlopok és cölöpök
44212221-4Távvezeték-oszlopok
44212222-1Villamostávvezeték-oszlopok
44212223-8Távvezetéktámasztékok, -lábazatok
44212224-5Távvezetéket tartó oszlopok
44212225-2Póznák
44212226-9Villanyoszlopok
44212227-6Cölöp
44212230-0Tornyok
44212233-1Víztornyok
44212240-3Tartógerendák
44212250-6Árbocok
44212260-9Rádió- vagy televízióantenna-tornyok
44212261-6Rádióantenna-torony
44212262-3Televízióantenna-torony
44212263-0Rácsszerkezetű antennatorony
44212300-2Szerkezetek és alkatrészek
44212310-5Állványzatok
44212311-2Ívtámasztékok
44212312-9Ívdúcok
44212313-6Támasztékok
44212314-3Csőfüggesztő tartóelemek
44212315-0Berendezés állványzathoz
44212316-7Ívbilincsek
44212317-4Állványzati szerkezetek
44212318-1Csővezetékek alátámasztása
44212320-8Különféle szerkezetek
44212321-5Autóbuszvárók
44212322-2Telefonfülkék
44212329-1Biztonsági rácsok
44212380-6Szerkezetek részei
44212381-3Borítások
44212382-0Zsilipgátak
44212383-7Zsilipkapuk
44212390-9Hordalékzsilipek
44212391-6Hordalékzsilip-kapuk
44212400-3Szádpalló
44212410-6Szádfalazás
44212500-4Szögvas és szelvény
44212510-7Szögvas
44212520-0Szelvény
44220000-8Épületasztalosi termékek
44221000-5Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk
44221100-6Ablakok
44221110-9Ablakkeretek
44221111-6Duplaüvegezésű elemek
44221120-2Franciaablak
44221200-7Ajtók
44221210-0Ajtószelvények
44221211-7Ajtókeretek
44221212-4Ajtórácsok, ajtóvédelem
44221213-1Ajtóküszöbök
44221220-3Tűzvédelmi ajtók
44221230-6Tolóajtók
44221240-9Garázsajtók
44221300-8Kapuk
44221310-1Bejárati kapuk
44221400-9Ajtótáblák
44221500-0Küszöb
44230000-1Építőipari ácsmunka
44231000-8Előre gyártott kerítéstábla
44232000-5Fa tetőszerkezeti tartók
44233000-2Lépcsők
44300000-3Kábel, huzal és kapcsolódó termékek
44310000-6Huzaltermékek
44311000-3Drótkötelek
44312000-0Kerítésdrót
44312300-3Szögesdrót
44313000-7Sodronyfonat fémből
44313100-8Drótfonatos kerítés
44313200-9Sodronyszövet
44315000-1Huzalalapanyagok
44315100-2Hegesztési tartozékok
44315200-3Hegesztési anyagok
44315300-4Lágy- vagy keményforrasztási anyagok
44315310-7Lágyforrasztási anyagok
44315320-0Keményforrasztási anyagok
44316000-8Vas- és lakatosáruk
44316100-9Üllők
44316200-0Hordozható kovácstűzhely
44316300-1Rácsok, rostélyok
44316400-2Vas- és fémáruk
44316500-3Kovácsáruk
44316510-6Lakatosáruk
44317000-5Vas- vagy acélhevederek
44318000-2Villamosáram-vezetők
44320000-9Kábel és kapcsolódó termékek
44321000-6Kábelek
44322000-3Kábeltartozékok
44322100-4Kábelcsatornák
44322200-5Kábelcsatlakozók
44322300-6Kábelvezetékek
44322400-7Kábelrögzítők
44330000-2Építésnél használt rudak, huzalok és profilok
44331000-9Rudak
44332000-6Rudak (építés)
44333000-3Huzal
44334000-0Profilok
44400000-4Különféle megmunkált termékek és kapcsolódó áruk
44410000-7Fürdőszobai és konyhai áruk
44411000-4Szaniteráruk
44411100-5Csapok, csaptelepek
44411200-6Fürdőkádak
44411300-7Mosdókagylók
44411400-8Zuhanytálcák
44411600-0Bidék
44411700-1WC-ülőkék, -fedelek, -kagylók és -tartályok
44411710-4WC-ülőkék
44411720-7WC-fedelek
44411740-3WC-kagylók
44411750-6WC-tartályok
44411800-2Piszoárok
44420000-0Építkezésnél használt áruk
44421000-7Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített széfek, páncélládák és ajtók
44421300-0Széfek, páncélszekrények
44421500-2Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített ajtók
44421600-3Biztonsági tárolószekrények
44421700-4Tárolódobozok és tárolószekrények
44421710-7Poggyásztartó szekrények
44421720-0Tárolószekrények
44421721-7Biztonsági tárolódobozok
44421722-4Biztonsági ládák
44421780-8Okirattartó dobozok
44421790-1Pénzkazetták
44422000-4Levélszekrények
44423000-1Különféle termékek
44423100-2Harang, csengő
44423200-3Létra
44423220-9Összecsukható létra
44423230-2Lépcsőlemezek
44423300-4Árumozgatási berendezések
44423330-3Árumozgatási rakfelületek
44423340-6Drótkötél tartozékok árumozgatáshoz
44423400-5Jelzőtáblák és tartozékaik
44423450-0Névtáblák
44423460-3Címtáblák
44423700-8Aknaelemek
44423710-1Utcai aknafedők
44423720-4Határolódobozok
44423730-7Aknakeretek
44423740-0Aknafedelek
44423750-3Csatornanyílás-fedők
44423760-6Szerelőnyílás-fedelek
44423790-5Csatornalejárati vaslétra
44423800-9Fémbélyegző
44423810-2Gumibélyegző
44423850-4Idomok
44423900-0Mesterséges anód
44424000-8Mérőóradoboz és -szalag
44424100-9Mérőóradoboz
44424200-0Ragasztószalag
44424300-1Fényvisszaverő szalag
44425000-5Gyűrűk, tömítések, szalagok, pálcák és kiöntőmassza
44425100-6Ütközőgyűrűk
44425110-9Öntapadó erősítő gyűrűk
44425200-7Gumitömítés
44425300-8Gumiszalag
44425400-9Kiöntőmassza
44425500-0Műanyag pálca
44430000-3Páncélburkolat
44431000-0Fedőburkolat
44440000-6Csapágy
44441000-3Mikroszemcsék
44442000-0Golyóscsapágyak
44450000-9Lágyacél
44451000-6Pénzverő érmék
44452000-3Érmedobozok
44460000-2Dúcok, gyámok és bányászati támasztékok
44461000-9Dúcok, gyámok
44461100-0Bányászati dúcok, gyámok
44462000-6Bányászati támasztékok
44464000-0Hernyótalpak
44470000-5Öntöttvas termékek
44480000-8Különféle tűzvédelmi eszközök
44481000-5Létra rakodólaphoz
44481100-6Tűzlétra
44482000-2Tűzvédelmi eszközök
44482100-3Tűzoltótömlő
44482200-4Tűzcsap
44500000-5Szerszámok, zárak, kulcsok, pántok, rögzítők, lánc és rugók
44510000-8Szerszámok
44511000-5Kéziszerszámok
44511100-6Ásó és lapát
44511110-9Ásó
44511120-2Lapátok
44511200-7Vasvilla
44511300-8Fejszék, csákányok, kapák, gereblyék és strandgereblyék
44511310-1Fejsze
44511320-4Csákány
44511330-7Kapa
44511340-0Gereblye
44511341-7Strandgereblye
44511400-9Balta
44511500-0Kézifűrész
44511510-3Kézifűrészlap
44512000-2Különféle kéziszerszámok
44512100-3Véső
44512200-4Fogó
44512210-7Harapófogó
44512300-5Kalapács
44512400-6Huzalszorító
44512500-7Csavarkulcs
44512600-8Útjavító szerszámok
44512610-1Útburkolat feltörésére használt tüske
44512700-9Reszelő vagy ráspoly
44512800-0Csavarhúzó
44512900-1Fúrófej, csavarhúzó fej és egyéb tartozékok
44512910-4Fúrófej
44512920-7Csavarhúzó fej
44512930-0Szerszámosláda
44512940-3Szerszámkészlet
44513000-9Lábhajtású szerszámok
44514000-6Szerszámnyelek és szerszámalkatrészek
44514100-7Szerszámnyelek
44514200-8Szerszámalkatrészek
44520000-1Zár, kulcs és pánt
44521000-8Különféle lakatok és zárak
44521100-9Zár
44521110-2Ajtózár
44521120-5Elektronikus biztonsági zár
44521130-8Megerősített biztonsági zár
44521140-1Bútorzár
44521200-0Lakat és lánc
44521210-3Lakat
44522000-5Zárszerkezetek, záralkatrészek és kulcsok
44522100-6Zárószerkezet
44522200-7Kulcs
44522300-8Lakatalkatrész
44522400-9Záralkatrész
44523000-2Pántok, vasalások és szerelvények
44523100-3Pánt
44523200-4Vasalás
44523300-5Szerelvény
44530000-4Rögzítő
44531000-1Menetes rögzítő
44531100-2Facsavarok
44531200-3Csavaros kampó vagy gyűrűk
44531300-4Menetvágó csavarok
44531400-5Csapszegek
44531500-6Peremes csatlakozókészlet
44531510-9Csapszegek és csavarok
44531520-2Félgömbfejű csavarok és csavarok
44531600-7Csavaranyák
44531700-8Vas és acél menetes áruk
44532000-8Menet nélküli rögzítők
44532100-9Szegecsek
44532200-0Alátétgyűrük
44532300-1Sasszegek
44532400-2Acél csatlakozólemezek
44533000-5Réz rögzítőelemek
44540000-7Lánc
44541000-4Csuklós lánc
44542000-1Láncalkatrészek
44550000-0Rugók
44600000-6Tartályok, víztárolók és konténerek; fűtőtestek és kazánok központi fűtéshez
44610000-9Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények
44611000-6Tartályok
44611100-7Léghengerek
44611110-0Sűrített levegős hengerek
44611200-8Légzőkészülékek
44611400-0Tárolótartályok
44611410-3Olajtároló tartályok
44611420-6Iszaptároló tartályok
44611500-1Víztartályok
44611600-2Víztárolók
44612000-3Cseppfolyósgáz-tartályok
44612100-4Gázpalackok
44612200-5Gáztartályok
44613000-0Nagyméretű konténerek
44613110-4Silók
44613200-2Hűtőkonténerek
44613210-5Vízkamra
44613300-3Szabványos áruszállító konténerek
44613400-4Tárolókonténerek
44613500-5Víztároló konténerek
44613600-6Kerekes konténerek
44613700-7Szemeteskonténerek
44613800-8Hulladékgyűjtő konténerek
44614000-7Hordók
44614100-8Tárolótartályok
44614300-0Konténeres tároló rendszer
44614310-3Rakodógépek
44615000-4Túlnyomásos edények
44615100-5Túlnyomásos edények acélból
44616000-1Dobok
44616200-3Hulladéktároló dobok
44617000-8Dobozok
44617100-9Kartonok
44617200-0Mérőszekrények
44617300-1Előre gyártott dobozok
44618000-5Könnyű konténerek, dugók, tartályfedelek, kádak és fedők
44618100-6Könnyű konténerek
44618300-8Dugók, kupakok, tartályfedelek és fedők
44618310-1Dugók
44618320-4Kupakok
44618330-7Tartályfedelek
44618340-0Fedők
44618350-3Műanyag kupakok
44618400-9Konzervdobozok
44618420-5Élelmiszertartó konzervdobozok
44618500-0Kádak
44619000-2Egyéb konténerek
44619100-3Ládák
44619200-4Kábeldob
44619300-5Rekeszek
44619400-6Hordó
44619500-7Rakodóláda
44620000-2Fűtőtest és kazán központi fűtéshez és ezek alkatrészei
44621000-9Fűtőtestek és kazánok
44621100-0Fűtőtestek
44621110-3Fűtőtestek központi fűtéshez
44621111-0Nem villamos fűtésű fűtőtestek központi fűtéshez
44621112-7Központi fűtéshez való radiátor alkatrészei
44621200-1Kazánok
44621210-4Vízforraló kazánok
44621220-7Kazán központi fűtéshez
44621221-4Központi fűtéshez való kazán alkatrészei
44622000-6Hővisszanyerő rendszerek
44622100-7Hővisszanyerő berendezések
44800000-8Festékek, lakkok és masztixgyanták
44810000-1Festékek
44811000-8Útfestékek
44812000-5Művészfestékek
44812100-6Zománcok és fénymázok
44812200-7Olaj- és vízfestékek
44812210-0Olajfestékek
44812220-3Vízfestékek
44812300-8Iskolai festékek
44812310-1Festékkészletek
44812320-4Jelzőtáblafestő színek
44812400-9Díszítési kellékek
44820000-4Lakkok
44830000-7Masztixgyanták, töltőanyagok, gitt és oldószerek
44831000-4Masztixgyanták, töltőanyagok, gitt
44831100-5Masztixgyanta
44831200-6Töltőanyag
44831300-7Gitt
44831400-8Habarcs
44832000-1Oldószerek
44832100-2Maratószerek
44832200-3Hígítók
44900000-9Építési kő, mészkő, gipsz és palakő
44910000-2Építési kő
44911000-9Márvány és mésztartalmú építőkő
44911100-0Márvány
44911200-1Travertin
44912000-6Különféle építőkövek
44912100-7Gránit
44912200-8Homokkő
44912300-9Bazalt
44912400-0Szegélykő
44920000-5Mészkő, gipsz és kréta
44921000-2Mészkő és gipsz
44921100-3Gipsz
44921200-4Mész
44921210-7Porított mészkő
44921300-5Mészkő
44922000-9Kréta és dolomit
44922100-0Kréta
44922200-1Dolomit
44930000-8Palakő
45000000-7Építési munkák
45100000-8Terep-előkészítő munkák
45110000-1Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000-8Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111100-9Bontási munka
45111200-0Terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111210-3Robbantás és kapcsolódó törmelékeltakarítási munka
45111211-0Robbantási munka
45111212-7Kő/törmelék eltávolítási munka
45111213-4Eltakarítási munka
45111214-1Robbantás utáni eltakarítás
45111220-6Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45111230-9Talajstabilizálási munka
45111240-2Talajvíz-elvezetési munka
45111250-5Talajvizsgálati munka
45111260-8Terep-előkészítési munka bányaműveléshez
45111290-7Közmű-előkészítési munka
45111291-4Terepkialakítási munka
45111300-1Szétszerelési munka
45111310-4Katonai létesítményekkel kapcsolatos szétszerelési munkák
45111320-7Biztonsági létesítményekkel kapcsolatos szétszerelési munkák
45112000-5Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112100-6Árokásási munka
45112200-7Talajfelszedési munka
45112210-0Termőföld-felszedési munka
45112300-8Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112310-1Feltöltési munka
45112320-4Talaj-visszanyerési munka
45112330-7Talajjavítási munka
45112340-0Talajfertőtlenítési munka
45112350-3Erodált talaj visszanyerése
45112360-6Talajrehabilitációs munka
45112400-9Földkiemelési munka
45112410-2Sírásási munka
45112420-5Alapásási munka
45112440-1Domboldal teraszosítása
45112441-8Teraszkiképzési munka
45112450-4Földkiemelési munka régészeti lelőhelyeken
45112500-0Földmozgatási munka
45112600-1Fejtés tömedékeléssel
45112700-2Tereprendezési munkák
45112710-5Tereprendezési munkák zöldterületen
45112711-2Tereprendezési munkák parkokban
45112712-9Tereprendezési munkák kertekben
45112713-6Tereprendezési munkák tetőkertekben
45112714-3Tereprendezési munkák temetőkben
45112720-8Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadidő-létesítményekben
45112721-5Tereprendezési munkák golfpályákon
45112722-2Tereprendezési munkák lovaglópályákon
45112723-9Tereprendezési munkák játszótereken
45112730-1Tereprendezési munkák közutakon és autópályákon
45112740-4Tereprendezési munkák repülőtereken
45113000-2Terepmunkák
45120000-4Próba- és kutatófúrási munka
45121000-1Próbafúrási munka
45122000-8Kutatófúrási munka
45200000-9Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000-2Magasépítési munka
45211000-9Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése
45211100-0Házépítési munka
45211200-1Otthonok, menhelyek építése
45211300-2Lakóházak építése
45211310-5Fürdőszobák kivitelezése
45211320-8Verandák kivitelezése
45211340-4Többlakásos épületek kivitelezése
45211341-1Lakások építése
45211350-7Többfunkciós épületek kivitelezése
45211360-0Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45211370-3Szaunákkal kapcsolatos építési munkák
45212000-6Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212100-7Szabadidős létesítmények kivitelezése
45212110-0Szabadidőközpont építése
45212120-3Tematikus szórakoztatópark építése
45212130-6Vidámpark építése
45212140-9Rekreációs létesítmény
45212150-2Filmszínház építése
45212160-5Játékkaszinó építése
45212170-8Szórakoztatási épület kivitelezése
45212171-5Szórakoztatóközpont építése
45212172-2Rekreációs központ építése
45212180-1Jegyirodák kivitelezése
45212190-4Árnyékolószerkezet
45212200-8Sportlétesítmények kivitelezése
45212210-1Egycélú sportlétesítmények építése
45212211-8Jégpálya építése
45212212-5Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
45212213-2Sportpálya-felfestési munkák
45212220-4Többcélú sportlétesítmények építése
45212221-1Sportpályák építményeinek kivitelezése
45212222-8Edzőterem, tornacsarnok építése
45212223-5Télisport-létesítmények építése
45212224-2Stadion építése
45212225-9Sportcsarnok építése
45212230-7Öltözőtermek berendezése
45212290-5Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka
45212300-9Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45212310-2Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45212311-9Művészeti galéria építése
45212312-6Kiállítóközpont építése
45212313-3Múzeum építése
45212314-0Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45212320-5Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45212321-2Előadóterem, hangversenyterem építése
45212322-9Színház építése
45212330-8Könyvtár építése
45212331-5Multimédiás könyvtár építése
45212340-1Konferenciaterem építése
45212350-4Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek
45212351-1Őstörténeti műemlékkel kapcsolatos építési munkák
45212352-8Ipari műemlékkel kapcsolatos építési munkák
45212353-5Palota építési munkái
45212354-2Kastély építési munkái
45212360-7Vallási célú épületek kivitelezése
45212361-4Templom építése
45212400-0Szállás és étterem céljára szolgáló épületek
45212410-3Szállodák kivitelezése
45212411-0Szálloda építése
45212412-7Diákszállás építése
45212413-4Rövid idejű tartózkodásra szolgáló szállás kivitelezése
45212420-6Éttermek és hasonló létesítmények kivitelezése
45212421-3Étterem kivitelezése
45212422-0Étkezde kivitelezése
45212423-7Önkiszolgáló étterem kivitelezése
45212500-1Konyha vagy étterem átalakítása
45212600-2Pavilon építése
45213000-3Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213100-4Kereskedelmi épületek kivitelezése
45213110-7Boltépületek kivitelezése
45213111-4Bevásárlóközpont építése
45213112-1Bolti egységek kivitelezése
45213120-0Postahivatal kivitelezése
45213130-3Bank kivitelezése
45213140-6Piac kivitelezése
45213141-3Vásárcsarnok kivitelezése
45213142-0Szabadtéri piac kivitelezése
45213150-9Irodaház építése
45213200-5Raktárak és ipari épületek kivitelezése
45213210-8Hűtőházak
45213220-1Raktárépítési munka
45213221-8Raktáráruházak kivitelezése
45213230-4Vágóhíd kivitelezése
45213240-7Mezőgazdasági épületek kivitelezése
45213241-4Magtár kivitelezése
45213242-1Tehénistállók kivitelezése
45213250-0Ipari épületek kivitelezése
45213251-7Üzemegységek, ipartelepek építése
45213252-4Műhelyek kivitelezése
45213260-3Lerakat kivitelezése
45213270-6Újrahasznosító udvar kivitelezése
45213280-9Komposztálólétesítmény kivitelezése
45213300-6Szállítással kapcsolatos épületek
45213310-9Közúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213311-6Buszpályaudvar építése
45213312-3Parkolóház építése
45213313-0Pihenőhelyi épület kivitelezése
45213314-7Buszgarázs építése
45213315-4Fedett buszmegálló kivitelezése
45213316-1Járdák kivitelezése
45213320-2Vasúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213321-9Vasútállomás építése
45213322-6Vasúti pályaudvar építése
45213330-5Légi szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213331-2Repülőtéri épületek kivitelezése
45213332-9Repülőtéri irányítótorony építése
45213333-6Repülőtéri check-in pultok berendezése
45213340-8Vízi szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213341-5Kompállomás épületének kivitelezése
45213342-2Távolsági komphajó (ro-ro hajó) állomásépületének kivitelezése
45213350-1Különféle szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213351-8Karbantartó hangár építése
45213352-5Kiszolgálóraktár építése
45213353-2Repülőtéri beszállóhidak berendezése
45213400-7Személyzeti helyiségek berendezése
45214000-0Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
45214100-1Óvodaépületek kivitelezése
45214200-2Iskolaépületek kivitelezése
45214210-5Elemi iskola építése
45214220-8Középiskola építése
45214230-1Kisegítő/különleges iskola építése
45214300-3Főiskolai épületek kivitelezése
45214310-6Szakiskola építése
45214320-9Műszaki főiskola építése
45214400-4Egyetemi épületek kivitelezése
45214410-7Politechnikum építése
45214420-0Egyetemi előadó kivitelezése
45214430-3Nyelvi laboratórium kivitelezése
45214500-5Továbbképző intézmények kivitelezése
45214600-6Kutatási célú épületek kivitelezése
45214610-9Laboratóriumi épület kivitelezése
45214620-2Kutatási és kísérleti létesítmények kiviteletése
45214630-5Tudományos létesítmények
45214631-2Tisztaszobák berendezése
45214640-8Meteorológiai állomások építése
45214700-7Kollégiumok építése
45214710-0Előcsarnok építése
45214800-8Képzési épület kivitelezése
45215000-7Egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek, krematóriumok és nyilvános illemhelyek építése
45215100-8Egészségügyi épületek kivitelezése
45215110-1Gyógyfürdő építése
45215120-4Különleges gyógyászati célú épület kivitelezése
45215130-7Klinika építése
45215140-0Kórházi létesítmények építése
45215141-7Műtőterem kivitelezése
45215142-4Intenzív osztály kivitelezése
45215143-1Diagnosztikai szűrőszoba kivitelezése
45215144-8Vizsgálóhelyiség kivitelezése
45215145-5Fluoroszkópiás szoba kivitelezése
45215146-2Boncterem kivitelezése
45215147-9Igazságügyi orvosszakértői szoba építése
45215148-6Katéterezőszoba kivitelezése
45215200-9Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45215210-2Bentlakásos szociális intézmények építése
45215212-6Nyugdíjasotthon építése
45215213-3Gondozóotthon építése
45215214-0Bentlakásos intézet építése
45215215-7Gyermekotthon építése
45215220-5Nem bentlakásos szociális létesítmények építése
45215221-2Napköziotthon építése
45215222-9Hatósági központ, középületek kivitelezése
45215300-0Krematóriumok építése
45215400-1Temetői műtárgyak
45215500-2Nyilvános illemhelyek
45216000-4Közrendvédelmi, segélyszolgálati, honvédelmi épületek kivitelezése
45216100-5Közrendvédelmi és segélyszolgálati épületek kivitelezése
45216110-8Közrendvédelmi épületek kivitelezése
45216111-5Rendőrkapitányság építése
45216112-2Bírósági épület kivitelezése
45216113-9Börtönépület kivitelezése
45216114-6Országgyűlési és népgyűlési épületek
45216120-1Segélyszolgálatokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45216121-8Tűzoltóállomás építése
45216122-5Mentőállomás építése
45216123-2Hegyimentő-állomás építése
45216124-9Mentőcsónak-állomás építése
45216125-6Segélyszolgálati épület kivitelezése
45216126-3Partiőrség-épület kivitelezése
45216127-0Életmentő-szolgálat állomásának építése
45216128-7Világítótorony építése
45216129-4Menedékházak
45216200-6Katonai épületek és létesítmények építése
45216220-2Katonai bunker építése
45216230-5Katonai fedezék építése
45216250-1Védőárok építése
45217000-1Felfújható épületek kivitelezése
45220000-5Mérnöki és építési munkák
45221000-2Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
45221100-3Hídépítés
45221110-6Hidak építési munkái
45221111-3Közúti híd építése
45221112-0Vasúti híd építése
45221113-7Gyalogoshíd építése
45221114-4Vashídépítés
45221115-1Acélhídépítés
45221117-5Hídmérleg építése
45221118-2Csővezetéktartó híd építése
45221119-9Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák
45221120-9Viadukt építése
45221121-6Közúti viadukt építése
45221122-3Vasúti viadukt építése
45221200-4Alagutak, aknák és aluljárók építése
45221210-7Fedett vagy részben fedett földkitermelés
45221211-4Közúti aluljáró
45221213-8Fedett vagy részben fedett vasúti földkitermelés
45221214-5Fedett vagy részben fedett közúti földkitermelés
45221220-0Közműalagutak
45221230-3Aknák
45221240-6Alagútépítés
45221241-3Közúti alagút építése
45221242-0Vasúti alagút építése
45221243-7Gyalogos alagút építése
45221244-4Csatornaalagút építése
45221245-1Folyó alatti alagút építése
45221246-8Tenger alatti alagút építése
45221247-5Alagútfúrás
45221248-2Alagútbéleléssel kapcsolatos építési munkák
45221250-9Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45222000-9Felépítményi munkák híd, alagút, akna és aluljáró kivételével
45222100-0Hulladékkezelő mű építése
45222110-3Hulladéklerakó építése
45222200-1Tervezési munka katonai létesítmények számára
45222300-2Tervezési munka biztonsági létesítmények számára
45223000-6Szerkezetek építése
45223100-7Fémszerkezet összeállítása
45223110-0Fémszerkezet szerelése
45223200-8Szerkezetépítési munkák
45223210-1Acélszerkezetek építése
45223220-4Szerkezetburkolási munka
45223300-9Parkolóhely, pihenőhely építése
45223310-2Föld alatti parkolóhely építése
45223320-5„Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45223400-0Radarállomás építése
45223500-1Vasbeton szerkezet
45223600-2Kutyakennel építése
45223700-3Pihenőhely építése
45223710-6Autópálya-pihenőhely építése
45223720-9Benzinkút/töltőállomás építése
45223800-4Előre gyártott szerkezetek összeállítása és felállítása
45223810-7Előre gyártott szerkezetek
45223820-0Előre gyártott egységek és részegységek
45223821-7Előre gyártott egységek
45223822-4Előre gyártott részegységek
45230000-8Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45231000-5Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45231100-6Csővezeték általános építési munkái
45231110-9Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45231111-6Cső kiemelése és újrafektetése
45231112-3Csőrendszer szerelése
45231113-0Cső újrafektetése
45231200-7Olaj- és gázvezetékek építése
45231210-0Olajvezetékek építése
45231220-3Gázvezetékek építése
45231221-0Gázszolgáltató vezeték építése
45231222-7Gáztartály építése
45231223-4Gázelosztás járulékos berendezései
45231300-8Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400-9Erősáramú vezeték építése
45231500-0Sűrített levegős csővezeték építése
45231510-3Csőpostarendszer sűrített levegős vezetékének építése
45231600-1Hírközlési vezetékek építési munkája
45232000-2Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája
45232100-3Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232120-9Öntözőrendszerek építése
45232121-6Öntözővezeték építése
45232130-2Esővízcsatorna építése
45232140-5Távfűtés-fővezeték építése
45232141-2Távfűtőtelep
45232142-9Hőátadó-állomás építése
45232150-8Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151-5Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232152-2Szivattyúállomás építése
45232153-9Víztornyok építése
45232154-6Ivóvíztároló torony építése
45232200-4Nagyfeszültségű vezetékkel kapcsolatos munkák
45232210-7Légvezeték építése
45232220-0Alállomás építése
45232221-7Áramátalakító alállomás
45232300-5Távbeszélő és hírközlési vezetékek építése és kapcsolódó munka
45232310-8Telefonvezetékek építése
45232311-5Közúti segélykérő telefonvezetékek
45232320-1Kábeles műsorszóró vezeték
45232330-4Antenna felállítása
45232331-1Műsorszórással kapcsolatos járulékos munkák
45232332-8Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
45232340-7Mobiltelefon-adóállomások építése
45232400-6Szennyvízcsatorna építése
45232410-9Csatornahálózat építése
45232411-6Szennyvízcsővezeték építése
45232420-2Szennyvíztisztító építése
45232421-9Szennyvízkezelő mű
45232422-6Iszapkezelő mű
45232423-3Szennyvízszivattyú-állomás építése
45232424-0Szennyvízkifolyó építése
45232430-5Vízkezelés
45232431-2Szennyvízszivattyú-állomás
45232440-8Szennyvízcső építése
45232450-1Vízelvezető rendszer építése
45232451-8Vízelvezetés és felszíni munka
45232452-5Vízelvezetés
45232453-2Vízelvezető cső építése
45232454-9Esővízgyűjtő tartály építése
45232460-4Szaniterszerelési munka
45232470-7Hulladékátrakó állomás
45233000-9Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233100-0Autópálya és közút építése
45233110-3Autópálya építése
45233120-6Közút építése
45233121-3Főútvonal építése
45233122-0Körgyűrű építése
45233123-7Alárendelt út építése
45233124-4Országos főútvonal építése
45233125-1Útkereszteződés építése
45233126-8Többszintű útkereszteződés építése
45233127-5Úttorkolat építése
45233128-2Körforgalom építése
45233129-9Keresztút építése
45233130-9Autópálya-építési munka
45233131-6Magasút-építési munka
45233139-3Autópálya-karbantartás
45233140-2Közúton folyó munkák
45233141-9Közútkarbantartás
45233142-6Közútjavítás
45233144-0Felüljáró építése
45233150-5Forgalomlassító szerkezetek építése
45233160-8Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok
45233161-5Gyalogút építése
45233162-2Kerékpárút építése
45233200-1Különféle útburkolatok
45233210-4Autópálya burkolása
45233220-7Közút burkolása
45233221-4Útburkolati jelek festése
45233222-1Útkövezési munkák
45233223-8Úttest újraburkolása
45233224-5Osztott pályás úttest építése
45233225-2Osztatlan úttest építése
45233226-9Bekötőút építése
45233227-6Beszállítóút építése
45233228-3Útburkolat építése
45233229-0Padkafenntartási munka
45233250-6Burkolási munka az utak kivételével
45233251-3Újraburkolás
45233252-0Utca burkolása
45233253-7Gyalogút burkolása
45233260-9Gyalogosok által használt utak építése
45233261-6Gyalogos felüljáró építése
45233262-3Gyalogos övezet, sétálóutca építése
45233270-2Parkolóhely burkolati jeleinek festése
45233280-5Szalagkorlát felszerelése
45233290-8Útjelző tábla szerelése
45233291-5Terelőoszlopok, kikötőbakok szerelése
45233292-2Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése
45233293-9Köztéri bútorok szerelése
45233294-6Közúti jelzések szerelése
45233300-2Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
45233310-5Autópálya alapozása
45233320-8Közút alapozása
45233330-1Utca alapozása
45233340-4Gyalogút alapozása
45234000-6Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése
45234100-7Vasútépítés
45234110-0Helyközi (intercity) vasút építése
45234111-7Városi vasút építése
45234112-4Vasúti kocsiszín építése
45234113-1Pályabontás
45234114-8Vasúti töltés építése
45234115-5Vasúti jelzések szerelése
45234116-2Pályaépítés
45234120-3Városi vasútpályával kapcsolatos munkálatok
45234121-0Villamossal kapcsolatos munkálatok
45234122-7Föld alatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok
45234123-4Kéregvasútpályával kapcsolatos munkálatok
45234124-1Föld alatti személyvasúti szállítás
45234125-8Föld alatti vasútállomás, metróállomás
45234126-5Villamospálya építése
45234127-2Villamos kocsiszín építési munkái
45234128-9Villamosperon építési munkái
45234129-6Városi vasútpálya építése
45234130-6Útalapzat építése
45234140-9Szintbeli keresztezés építése
45234160-5Felsővezeték építése
45234170-8Vontatási alállomások építése
45234180-1Vasúti műhely építése
45234181-8Vasúti szakaszolóállomás építése
45234200-8Kábellel vontatott közlekedési eszközök
45234210-1Kábellel vontatott közlekedési eszközök kabinnal
45234220-4Sífelvonók építése
45234230-7Felvonószékek építése
45234240-0Siklóvasút
45234250-3Drótkötélvasút építése
45235000-3Repülőterek, futópályák és manőverezési felület építése
45235100-4Légikikötő építése
45235110-7Repülőtér építése
45235111-4Repülőtér burkolatépítési munkái
45235200-5Futópálya építése
45235210-8Futópálya újraburkolása
45235300-6Manőverezési felület építése légi jármű számára
45235310-9Gurulópálya építése
45235311-6Gurulópálya burkolatépítési munkái
45235320-2Légi jármű hangárelőtér építése
45236000-0Terepegyengetés
45236100-1Különféle sportlétesítmények terepegyengetése
45236110-4Sportpálya terepegyengetése
45236111-1Golfpálya terepegyengetése
45236112-8Teniszpálya terepegyengetése
45236113-5Versenypálya terepegyengetése
45236114-2Futóversenypálya terepegyengetése
45236119-7Sportpálya javítása
45236200-2Pihenőterület terepegyengetése
45236210-5Gyermekjátszótér terepegyengetése
45236220-8Állatkert terepegyengetése
45236230-1Kerti terepegyengetés
45236250-7Park terepegyengetése
45236290-9Pihenőterület javítása
45236300-3Temető terepegyengetése
45237000-7Színpad építése
45240000-1Vízi létesítmények építése
45241000-8Kikötőépítés
45241100-9Rakpart építése
45241200-0Nyílt tengeri hajóállomás helyszíni építése
45241300-1Móló építése
45241400-2Dokk építése
45241500-3Kikötőhíd építése
45241600-4Kikötői világítóberendezés szerelése
45242000-5Víz melletti pihenési célú létesítmények építése
45242100-6Vízisport-létesítmények építése
45242110-9Sólya építése
45242200-7Sporthajókikötő építése
45242210-0Jachtkikötő építése
45243000-2Parti védművek
45243100-3Parti sziklafal megerősítő munkái
45243110-6Parti sziklafal stabilizáló munkái
45243200-4Hullámtörő gát építése
45243300-5Tengerparti védőgát építési munkái
45243400-6Partmegerősítés
45243500-7Partvédelmi létesítmények építése
45243510-0Árvízvédelmi töltés építése
45243600-8Rakparti fal építése
45244000-9Tengeri építési munkák
45244100-0Tengerparti és kikötői létesítmények
45244200-1Kikötőgátak
45245000-6Vízkezelő művek számára végzett szivattyúzási és kotrómunkálatok
45246000-3Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
45246100-4Partfal építése
45246200-5Folyópartvédelmi munka
45246400-7Árvízmegelőzés
45246410-0Árvízvédelmi karbantartás
45246500-8Korzó építése
45246510-1Deszkajárda építése
45247000-0Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése
45247100-1Vízi utak építése
45247110-4Csatornaépítés
45247111-1Öntözőcsatorna építése
45247112-8Vízelvezető csatorna építése
45247120-7Vízi utak a csatorna kivételével
45247130-0Vízvezeték építése
45247200-2Gátak és hasonló rögzített szerkezetek építése
45247210-5Gát építése
45247211-2Gátfal építése
45247212-9Gátmegerősítés
45247220-8Bukógát, duzzasztógát építése
45247230-1Gát, töltés építési munkái
45247240-4Nem mozgatható duzzasztógát építése
45247270-3Víztároló építése
45248000-7Hidromechanikai szerkezetek építése
45248100-8Csatornazsilip építése
45248200-9Szárazdokk építése
45248300-0Úszódokk építése
45248400-1Kikötőhely, rakodópart építése
45248500-2Mozgatható duzzasztógátak építése
45250000-4Erőművek, bányászati és termelőlétesítmények, olaj- és gáziparhoz kapcsolódó épületek kivitelezése
45251000-1Erőmű és fűtőmű építése
45251100-2Erőmű építése
45251110-5Atomerőmű építési munkái
45251111-2Atomreaktor építése
45251120-8Vízerőmű építési munkái
45251140-4Hőerőmű építési munkái
45251141-1Geotermikus erőmű építési munkái
45251142-8Fatüzelésű erőmű építési munkái
45251143-5Sűrített levegővel működő erőmű építési munkái
45251150-7Hűtőtorony építése
45251160-0Szélerőművek szerelése
45251200-3Fűtőmű építési munkái
45251220-9Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építési munkái
45251230-2Gőztermelő mű építési munkái
45251240-5Hulladékgázzal fűtött erőmű építési munkái
45251250-8Távfűtőközpont építési munkái
45252000-8Szennyvízkezelő, -tisztító és hulladékégető művek építése
45252100-9Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252110-2Mozgó szennyvíztisztító építési munkái
45252120-5Vízkezelő mű építési munkái
45252121-2Ülepítési berendezések
45252122-9Szennyvízemésztők
45252123-6Rostálóberendezések
45252124-3Kotrási és szivattyúzási munkák
45252125-0Meddőhányói munka
45252126-7Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252127-4Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130-8Szennyvíztelepi berendezések
45252140-1Iszapvíztelenítő mű építési munkái
45252150-4Szénszállító berendezések építési munkái
45252200-0Tisztítóüzemi berendezések
45252210-3Víztisztító üzem építési munkái
45252300-1Hulladékégető üzem építési munkái
45253000-5Vegyi feldolgozó üzem kivitelezési munkája
45253100-6Ásványi anyagokat és szervetlen vegyületeket eltávolító (demineralizáló) üzem építési munkái
45253200-7Kéntelenítőüzem építési munkái
45253300-8Egyszeres vagy többszörös lepárlóüzem építési munkái
45253310-1Vízlepárló üzem építési munkái
45253320-4Alkohollepárló üzem építési munkái
45253400-9Petrolkémiai üzem kivitelezése
45253500-0Gyógyszervegyészeti üzem kivitelezése
45253600-1Ionmentesítő üzem építési munkái
45253700-2Feltáró/digeráló üzem építési munkái
45253800-3Komposztálóüzem építési munkái
45254000-2Bányászati és termelőlétesítmények építése
45254100-3Bányászati létesítmények építése
45254110-6Tárnalejárat építési munkái
45254200-4Termelőüzem kivitelezése
45255000-9Olaj- és gázipari építési munkák
45255100-0Termelési platformok építési munkái
45255110-3Kutak építési munkái
45255120-6Platformok berendezéseinek építési munkái
45255121-3Felszíni berendezések építési munkái
45255200-1Olajfinomító építési munkái
45255210-4Olajfogadó állomás építési munkái
45255300-2Gázfogadó állomás építési munkái
45255400-3Előállítási munka
45255410-6Nyílt tengeri előállítás
45255420-9Szárazföldi előállítás
45255430-2Olajfúró talapzat lebontása
45255500-4Fúrási és feltárási munka
45255600-5Felcsévélhető termelőcső szerelése
45255700-6Széngáz-előállító üzem építési munkái
45255800-7Gáztermelő üzem építési munkái
45259000-7Üzem javítása és karbantartása
45259100-8Szennyvíztelep javítási és karbantartási munkája
45259200-9Szennyvíztisztító telep javítási és karbantartási munkája
45259300-0Fűtőmű javítási és karbantartási munkája
45259900-6Üzemfelújítási munka
45260000-7Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45261000-4Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák
45261100-5Fedélszékkészítés
45261200-6Tetőfedés és tetőfestés
45261210-9Tetőfedés
45261211-6Tetőcserepezés
45261212-3Tetőpalázás
45261213-0Tetőfedés fémmel
45261214-7Tetőfedés bitumennel
45261215-4Tetőfedés napkollektorral
45261220-2Tetőfestés és egyéb tetőbevonás
45261221-9Tetőfestés
45261222-6Tetőbevonás cementtel
45261300-7Bádogozás és ereszcsatorna-készítés
45261310-0Bádogosmunka
45261320-3Ereszcsatorna-készítés
45261400-8Szigetelési munkák
45261410-1Tetőszigetelés
45261420-4Vízmentesítés
45261900-3Tető javítása és karbantartása
45261910-6Tetőjavítás
45261920-9Tetőkarbantartás
45262000-1Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
45262100-2Állványozás
45262110-5Állványzat szétszerelése
45262120-8Állványzat felállítása
45262200-3Alapozás és ivóvízkútfúrás
45262210-6Alapozás
45262211-3Cölöpverés
45262212-0Árokszádolás
45262213-7Membrános kúttechnika
45262220-9Ivóvízkútfúrás
45262300-4Betonozás
45262310-7Vasbetonozás
45262311-4Betonváz készítése
45262320-0Betonsimítás
45262321-7Aljzatbeton-simítás
45262330-3Betonjavítás
45262340-6Fugázás
45262350-9Betonozás nem vasbetonnal
45262360-2Cementelés
45262370-5Betontakarási munkák
45262400-5Acélszerkezet felállítása
45262410-8Épületi acélszerkezet felállítása
45262420-1Szerkezeti acélszerkezetek felállítása
45262421-8Nyílt tengeri kikötőhely acélszerkezete
45262422-5Tenger alatti fúrás acélszerkezete
45262423-2Fedélzetkészítés
45262424-9Nyílt tengeri modul előállítása
45262425-6Köpeny készítése
45262426-3Cölöpkészítés
45262500-6Kőműves és falazási munka
45262510-9Kőfaragó munkák
45262511-6Kőfaragás
45262512-3Bárdolt kövezés
45262520-2Falazás
45262521-9Homlokzati téglafalazás
45262522-6Kőművesmunka
45262600-7Különféle különleges szakipari munkák
45262610-0Ipari kémények
45262620-3Támfalak
45262630-6Kazánépítés
45262640-9Környezetvédelmi fejlesztések
45262650-2Burkolómunkák
45262660-5Azbeszteltávolítási munka
45262670-8Fémmegmunkálás
45262680-1Hegesztés
45262690-4Leromlott állagú épületek felújítása
45262700-8Épületátalakítási munka
45262710-1Freskókarbantartás
45262800-9Épületbővítési munka
45262900-0Erkéllyel kapcsolatos munka
45300000-0Épületszerelési munka
45310000-3Villamos szerelési munka
45311000-0Villamos huzalozás és szerelés
45311100-1Villamos huzalozás
45311200-2Villamos szerelés
45312000-7Riasztórendszer és antennák szerelése
45312100-8Tűzriasztó rendszer szerelése
45312200-9Betörésjelző rendszer szerelése
45312300-0Antennaszerelés
45312310-3Villámvédelmi munkák
45312311-0Villámhárító szerelése
45312320-6Televízióantenna szerelése
45312330-9Rádióantenna szerelése
45313000-4Felvonó és mozgólépcső szerelése
45313100-5Felvonó szerelése
45313200-6Mozgólépcső szerelése
45313210-9Mozgójárda szerelése
45314000-1Távközlési berendezések szerelése
45314100-2Telefonközpont szerelése
45314120-8Telefon-kapcsolóközpontok szerelése
45314200-3Telefonvonal szerelése
45314300-4Kábeles infrastruktúra szerelése
45314310-7Kábelfektető szerelése
45314320-0Számítógépes kábel szerelése
45315000-8Fűtés és egyéb villamosépület-berendezések villamos szerelése
45315100-9Villamos gépészeti szerelési munkák
45315200-0Turbina szerelése
45315300-1Villamos hálózati szerelés
45315400-2Magasfeszültségű szerelés
45315500-3Közepes feszültségű szerelés
45315600-4Alacsony feszültségű szerelés
45315700-5Kapcsolóállomás szerelése
45316000-5Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
45316100-6Kültéri világítóberendezések szerelése
45316110-9Közúti világítóberendezések szerelése
45316200-7Jelzőberendezések szerelése
45316210-0Forgalomfigyelő berendezések szerelése
45316211-7Megvilágított útjelző tábla szerelése
45316212-4Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213-1Forgalomirányító berendezések szerelése
45316220-3Repülőtéri jelzőberendezések szerelése
45316230-6Kikötői jelzőberendezések szerelése
45317000-2Egyéb villamos szerelési munka
45317100-3Szivattyúberendezések villamos szerelése
45317200-4Transzformátorok villamos szerelése
45317300-5Villamos elosztóberendezések szerelése
45317400-6Szűrőberendezés villamos szerelése
45320000-6Szigetelési munka
45321000-3Hőszigetelési munka
45323000-7Hangszigetelési munka
45324000-4Gipszkartonozás
45330000-9Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000-6Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45331100-7Központi fűtés szerelése
45331110-0Kazánszerelés
45331200-8Szellőzés és légkondicionálás szerelése
45331210-1Szellőzés szerelése
45331211-8Kültéri szellőzés szerelése
45331220-4Légkondicionáló szerelése
45331221-1Részleges légkondicionáló szerelése
45331230-7Hűtőberendezés szerelése
45331231-4Fagyasztóberendezés szerelése
45332000-3Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka
45332200-5Vízvezeték-szerelés
45332300-6Alagcsövezési munka
45332400-7Szaniterszerelvény szerelése
45333000-0Gázkészülék szerelése
45333100-1Gázszabályozó berendezések szerelése
45333200-2Gázmérő szerelése
45340000-2Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45341000-9Korlát felállítása
45342000-6Kerítés felállítása
45343000-3Tűzmegelőző szerelési munkák
45343100-4Tűzállóvá tétel
45343200-5Tűzvédelmi berendezések szerelése
45343210-8Szén-dioxiddal oltó berendezések beszerelése
45343220-1Tűzoltó berendezések szerelése
45343230-4Önműködő tűzoltó készülék (locsoló) szerelése
45350000-5Gépészeti szerelések
45351000-2Gépipari szerelések
45400000-1Épületbefejezési munka
45410000-4Vakolás
45420000-7Asztalos- és ácsipari szerelés
45421000-4Asztalosipari munka
45421100-5Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45421110-8Ajtó- és ablakkeret beszerelése
45421111-5Ajtókeret beszerelése
45421112-2Ablakkeret beszerelése
45421120-1Küszöb beszerelése
45421130-4Ajtó és ablak beszerelése
45421131-1Ajtó beszerelése
45421132-8Ablak beszerelése
45421140-7Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45421141-4Térelválasztó beszerelése
45421142-1Ablakredőny beszerelése
45421143-8Sötétítő beszerelése
45421144-5Vászonárnyékoló beszerelése
45421145-2Vászonredőny beszerelése
45421146-9Álmennyezet beszerelése
45421147-6Rács beszerelése
45421148-3Kapu beszerelése
45421150-0Nem lakatosipari szerelés
45421151-7Beépített konyhák szerelése
45421152-4Válaszfal elhelyezése
45421153-1Beépített bútor szerelése
45421160-3Épületlakatos munka
45422000-1Ácsipari szerelési munka
45422100-2Faipari- és asztalosmunka
45430000-0Padló- és falburkolás
45431000-7Csempézés
45431100-8Padlócsempézés
45431200-9Falcsempézés
45432000-4Padlólerakás és -burkolás, falburkolás és tapétázás
45432100-5Padlólerakás és -burkolás
45432110-8Padlólerakás
45432111-5Rugalmas padlóburkolat elhelyezése
45432112-2Kövezetfektetés
45432113-9Parkettázás
45432114-6Fapadló lerakása
45432120-1Álpadló lerakása
45432121-8Számítógéppadlók (géptermi padlók) lerakása
45432130-4Padlóburkolás
45432200-6Falburkolás és tapétázás
45432210-9Falburkolás
45432220-2Tapétázás
45440000-3Festés és üvegezés
45441000-0Üvegezés
45442000-7Védőbevonat felvitele
45442100-8Festés
45442110-1Épületek festése
45442120-4Szerkezetek festése és védőbevonattal való ellátása
45442121-1Szerkezetek festése
45442180-2Újrafestés
45442190-5Festékeltávolítás
45442200-9Korrózióvédő bevonat felvitele
45442210-2Galvanizálás
45442300-0Felületvédelmi munkák
45443000-4Homlokzati munka
45450000-6Egyéb épületbefejezési munka
45451000-3Dekorációs munka
45451100-4Díszítőszobrászat
45451200-5Furnérozás
45451300-6Belső kertek
45452000-0Épületek külső tisztítása
45452100-1Épületek külső sűrített levegős/nyomott vizes tisztítása
45453000-7Nagyjavítás és felújítás
45453100-8Felújítás
45454000-4Szerkezetátalakítás
45454100-5Helyreállítás
45500000-2Mély- és magasépítési gépek és berendezések kölcsönzése kezelővel
45510000-5Darukölcsönzés kezelővel
45520000-8Földmunkagép kölcsönzése kezelővel
48000000-8Szoftvercsomag és információs rendszerek
48100000-9Iparspecifikus szoftvercsomag
48110000-2Pénztárszámítógép-szoftvercsomag (POS-szoftvercsomag)
48120000-5Repülésvezérlő szoftvercsomag
48121000-2Légiforgalom-irányítási szoftvercsomag
48130000-8Légiközlekedés földi támogatását szolgáló és tesztszoftvercsomagok
48131000-5Légiközlekedés földi támogatását szolgáló szoftvercsomag
48132000-2Légiközlekedést szolgáló tesztszoftvercsomag
48140000-1Vasúti forgalomirányító szoftvercsomag
48150000-4Ipari ellenőrző szoftvercsomag
48151000-1Számítógépes vezérlőrendszerek
48160000-7Könyvtári szoftvercsomag
48161000-4Könyvtárkezelő rendszerek
48170000-0Megfelelés-ellenőrző szoftvercsomag
48180000-3Orvosi szoftvercsomag
48190000-6Oktatási szoftvercsomag
48200000-0Hálózati, internet- és intranet-szoftvercsomag
48210000-3Hálózati szoftvercsomag
48211000-0Platformok összekapcsolhatóságát biztosító szoftvercsomag
48212000-7Szoftvercsomag optikai háttértároló (jukebox) szerverhez
48213000-4Operációsrendszer-javító szoftvercsomag
48214000-1Hálózati operációsrendszer-szoftvercsomag
48215000-8Hálózatfejlesztési szoftvercsomag
48216000-5Hálózati kapcsolódást segítő terminálemulátor szoftvercsomag
48217000-2Tranzakció-feldolgozó szoftvercsomag
48217100-3Nagygépes tranzakció-feldolgozó szoftvercsomag
48217200-4Miniszámítógépes tranzakció-feldolgozó szoftvercsomag
48217300-5Mikroszámítógépes tranzakció-feldolgozó szoftvercsomag
48218000-9Licenckezelő szoftvercsomag
48219000-6Különféle hálózati szoftvercsomagok
48219100-7Átjáró (gateway) szoftvercsomag
48219200-8CD-szerver-szoftvercsomag
48219300-9Adminisztrációs szoftvercsomag
48219400-0Szoftvercsomag tranzakciós szerverhez
48219500-1Switch- vagy routerszoftvercsomag
48219600-2Multiplexer-szoftvercsomag
48219700-3Kommunikációsszerver-szoftvercsomag
48219800-4Hídszoftvercsomag (bridge)
48220000-6Internet- és intranet-szoftvercsomag
48221000-3Internetes kereső szoftvercsomag
48222000-0Webszerver-szoftvercsomag
48223000-7Elektronikus levelezési szoftvercsomag
48224000-4Weboldalszerkesztő szoftvercsomag
48300000-1Dokumentumkészítő, rajzoló, képkezelő, termelésütemező és termelékenységnövelő szoftvercsomag
48310000-4Dokumentumkészítő szoftvercsomag
48311000-1Dokumentumkezelő szoftvercsomag
48311100-2Dokumentumkezelési rendszerek
48312000-8Elektronikuskiadvány-szerkesztő szoftvercsomag
48313000-5Optikai karakterfelismerő (OCR) szoftvercsomag
48313100-6Optikai leolvasórendszerek
48314000-2Hangfelismerő szoftvercsomag
48315000-9Asztali kiadványszerkesztő szoftvercsomag
48316000-6Prezentációs szoftvercsomag
48317000-3Szövegszerkesztő szoftvercsomag
48318000-0Szkennerszoftvercsomag
48319000-7Helyesírás-ellenőrzők
48320000-7Rajzoló és képkezelő szoftvercsomag
48321000-4Szoftvercsomag számítógéppel segített tervezéshez (CAD)
48321100-5Számítógéppel segített tervezési (CAD) rendszer
48322000-1Grafikai szoftvercsomag
48323000-8Számítógéppel segített gyártáshoz alkalmazott (CAM) szoftvercsomag
48324000-5Ábrakészítő szoftvercsomag
48325000-2Űrlapkészítő szoftvercsomag
48326000-9Térképészeti szoftvercsomag
48326100-0Digitális leképezési rendszerek
48327000-6Rajzoló és festő szoftvercsomag
48328000-3Képfeldolgozó szoftvercsomag
48329000-0Képfeldolgozó és archiváló rendszerek
48330000-0Termelésütemező és termelékenységnövelő szoftvercsomag
48331000-7Projektkezelő szoftvercsomag
48332000-4Termelésütemező szoftvercsomag
48333000-1Kapcsolatkezelő szoftvercsomag
48400000-2Kereskedelmi és személyes tranzakciókezelő szoftvercsomag
48410000-5Beruházási és adóbevallási szoftvercsomag
48411000-2Beruházási szoftvercsomag
48412000-9Adóbevallási szoftvercsomag
48420000-8Üzemeltető szoftvercsomag és szoftvercsomag-sorozat
48421000-5Üzemeltető szoftvercsomag
48422000-2Szoftvercsomag-sorozat
48430000-1Készletkezelő szoftvercsomag
48440000-4Pénzügyi elemző és elszámolási szoftvercsomag
48441000-1Pénzügyi elemző szoftvercsomag
48442000-8Szoftvercsomag pénzügyi rendszerekhez
48443000-5Elszámolási szoftvercsomag
48444000-2Könyvelőrendszerek
48444100-3Számlázási rendszerek
48445000-9Ügyfélkapcsolat-kezelési szoftvercsomag
48450000-7Időelszámoló vagy humánerőforrás-szoftvercsomag
48451000-4Vállalati erőforrás-tervező szoftvercsomag
48460000-0Analitikai, tudományos, matematikai vagy előrejelző szoftvercsomag
48461000-7Analitikai vagy tudományos szoftvercsomag
48462000-4Matematikai vagy előrejelző szoftvercsomag
48463000-1Statisztikai szoftvercsomag
48470000-3Aukciós szoftvercsomag
48480000-6Értékesítő, marketing- és üzletiintelligencia-szoftvercsomag
48481000-3Értékesítő- vagy marketing-szoftvercsomag
48482000-0Üzletiintelligencia-szoftvercsomag
48490000-9Beszerzésmenedzsment-szoftvercsomag
48500000-3Kommunikációs és multimédiás szoftvercsomag
48510000-6Kommunikációs szoftvercsomag
48511000-3Számítógépes kommunikációs szoftvercsomag
48512000-0Szoftvercsomag interaktív hangválaszhoz
48513000-7Modemszoftvercsomag
48514000-4Távhozzáférési szoftvercsomag
48515000-1Videokonferencia-szoftvercsomag
48516000-8Adatcserélő-szoftvercsomag
48517000-5IT-szoftvercsomag
48518000-2Emulátor-szoftvercsomag
48519000-9Memóriakezelő szoftvercsomag
48520000-9Multimédiás szoftvercsomag
48521000-6Zene- vagy hangszerkesztő szoftvercsomag
48522000-3Virtuálisbillentyűzet-szoftvercsomag
48600000-4Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag
48610000-7Adatbázisrendszerek
48611000-4Adatbázis-kezelő szoftvercsomag
48612000-1Adatbázis-kezelési rendszerek
48613000-8Elektronikus adatkezelés
48614000-5Adatgyűjtő rendszerek
48620000-0Operációs rendszerek
48621000-7Operációsrendszer-szoftvercsomag nagygéphez
48622000-4Operációsrendszer-szoftvercsomag miniszámítógéphez
48623000-1Operációsrendszer-szoftvercsomag mikroszámítógéphez
48624000-8Operációsrendszer-szoftvercsomag személyi számítógéphez
48625000-5Nyílt rendszerek operációs rendszerei
48626000-2Cluster-szoftvercsomag
48627000-9Valós idejű operációsrendszer-szoftvercsomag
48628000-9Mikrocsatornás architektúra
48700000-5Szoftvercsomag-alkalmazások
48710000-8Biztonsági mentést készítő vagy visszaállító szoftvercsomag
48720000-1Vonalkód-szoftvercsomag
48730000-4Védelmi szoftvercsomag
48731000-1Fájlvédelmi szoftvercsomag
48732000-8Adatvédelmi szoftvercsomag
48740000-7Idegennyelvi fordítószoftver csomag
48750000-0Tárolómédia-betöltő szoftvercsomag
48760000-3Vírusvédelmi szoftvercsomag
48761000-0Antivírus-szoftvercsomag
48770000-6Általános, tömörítő és nyomtatókezelő szoftvercsomag
48771000-3Általános kezelőszoftver-csomag
48772000-0Tömörítő alkalmazások
48773000-7Nyomtatókezelő szoftvercsomag
48773100-8Nyomtató-háttértároló szoftvercsomag
48780000-9Rendszer-, tároló- és tartalomkezelő szoftvercsomag
48781000-6Rendszerkezelő szoftvercsomag
48782000-3Tárolókezelő szoftvercsomag
48783000-0Tartalomkezelő szoftvercsomag
48790000-2Verzió-ellenőrző szoftvercsomag
48800000-6Információs rendszerek és szerverek
48810000-9Információs rendszerek
48811000-6Elektronikus levelezőrendszerek
48812000-3Pénzügyi információs rendszerek
48813000-0Utas-ismeretterjesztő rendszerek
48813100-1Elektronikus hirdetőtáblák
48813200-2Valós idejű utas-ismeretterjesztő rendszerek
48814000-7Gyógyászati információs rendszerek
48814100-8Betegápolási információs rendszerek
48814200-9Betegnyilvántartó rendszerek
48814300-0Műtőkezelési rendszerek
48814400-1Klinikai információs rendszerek
48814500-2Casemix rendszerek
48820000-2Szerverek
48821000-9Hálózati szerverek
48822000-6Számítógépszerverek
48823000-3Állományszervező szerverek
48824000-0Nyomtatószerverek
48825000-7Webszerverek
48900000-7Különféle szoftvercsomagok és számítógépes rendszerek
48910000-0Számítógépes játék szoftvercsomag, gyermekeknek való szoftvercsomag és képernyővédők
48911000-7Számítógépes játék-szoftvercsomag
48912000-4Gyermekeknek való szoftvercsomagok
48913000-1Képernyővédők
48920000-3Irodaautomatizálási szoftvercsomag
48921000-0Automatizálási rendszerek
48930000-6Oktató és szórakoztató szoftvercsomag
48931000-3Oktató szoftvarcsomagok
48932000-0Szórakoztató szoftvercsomagok
48940000-9Minta- és naptárkészítő szoftvercsomag
48941000-6Mintakészítő szoftvercsomag
48942000-3Naptárkészítő szoftvercsomag
48950000-2Hajó-helymeghatározási és hangosítórendszerek
48951000-9Hajó-helymeghatározási rendszerek
48952000-6Hangosítórendszerek
48960000-5Meghajtók és rendszerszoftvercsomagok
48961000-2Ethernet-meghajtók
48962000-9Grafikuskártya-meghajtók
48970000-8Nyomdai szoftvercsomag
48971000-5Címjegyzékkészítő szoftvercsomag
48972000-2Címkéző szoftvercsomag
48980000-1Programnyelvek és eszközök
48981000-8Fordító (compiler) szoftvercsomag
48982000-5Konfiguráció-menedzsment szoftvercsomag
48983000-2Fejlesztő szoftvercsomag
48984000-9Grafikus felhasználói felület (GUI) eszközök
48985000-6Programnyelvek
48986000-3Programtesztelő szoftvercsomag
48987000-0Hibakereső szoftvercsomag
48990000-4Táblázatkezelő és javító szoftvercsomag
48991000-1Táblázatkezelő szoftvercsomag
50000000-5Javítási és karbantartási szolgáltatások
50100000-6Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása
50110000-9Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása
50111000-6Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások
50111100-7Járműállomány-kezelési szolgáltatások
50111110-0Járműállomány-támogatási szolgáltatások
50112000-3Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
50112100-4Gépjármű-javítási szolgáltatások
50112110-7Járműkarosszéria-javítási szolgáltatások
50112111-4Karosszéria-lakatos szolgáltatások
50112120-0Szélvédő-cserélési szolgáltatások
50112200-5Gépjármű-karbantartási szolgáltatások
50112300-6Autómosás és hasonló szolgáltatások
50113000-0Buszjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50113100-1Buszjavítási szolgáltatások
50113200-2Buszkarbantartási szolgáltatások
50114000-7Teherautó-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50114100-8Teherautó-javítási szolgáltatások
50114200-9Teherautó-karbantartási szolgáltatások
50115000-4Motorkerékpár-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50115100-5Motorkerékpár-javítási szolgáltatások
50115200-6Motorkerékpár-karbantartási szolgáltatások
50116000-1Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50116100-2Járművillamosrendszer-javítási szolgáltatások
50116200-3Járműfékek és fékrészegységek javítása és karbantartása
50116300-4Jármű-sebességváltók javítási és karbantartási szolgáltatásai
50116400-5Járművek erőátvitelével kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50116500-6Gumiabroncs-javítási szolgáltatások, beleértve a szerelést és centírozást
50116510-9Gumiabroncs vulkanizálása
50116600-7Indítómotor-javítási és karbantartási szolgáltatások
50117000-8Jármű-átalakítási és felújítási szolgáltatások
50117100-9Gépjármű-átalakítási szolgáltatások
50117200-0Mentőautó-átalakítási szolgáltatások
50117300-1Jármű-felújítási szolgáltatások
50118000-5Közúti autómentési szolgáltatások
50118100-6Mentési és helyreállítási szolgáltatások személygépjárművek számára
50118110-9Járművontatási szolgáltatások
50118200-7Mentési és helyreállítási szolgáltatások haszonjárművek számára
50118300-8Mentési és helyreállítási szolgáltatások buszok számára
50118400-9Mentési és helyreállítási szolgáltatások gépjárművek számára
50118500-0Mentési és helyreállítási szolgáltatások motorkerékpárok számára
50190000-3Járműbontási szolgáltatások
50200000-7Légi, vasúti, közúti és vízi járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
50210000-0Légi és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
50211000-7Légijármű-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50211100-8Légijármű-karbantartási szolgáltatások
50211200-9Légijármű-javítási szolgáltatások
50211210-2Légijármű-motorok javítása és karbantartása
50211211-9Légijármű-motorok karbantartása
50211212-6Légijármű-motorok javítása
50211300-0Légijármű-felújítási szolgáltatások
50211310-3Légijármű-motorok felújítása
50212000-4Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50220000-3Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
50221000-0Mozdonyjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50221100-1Mozdony-sebességváltó javítása és karbantartása
50221200-2Mozdonyok erőátvitelével kapcsolatos javítások és karbantartások
50221300-3Mozdony-keréksorozatok javítása és karbantartása
50221400-4Mozdonyfék és fékalkatrészek javítása és karbantartása
50222000-7Gördülőállomány javítása és karbantartása
50222100-8Lengéscsillapító javítása és karbantartása
50223000-4Mozdonyfelújítási szolgáltatások
50224000-1Gördülőállomány-felújítási szolgáltatások
50224100-2Gördülőállomány üléseinek felújítása
50224200-3Vasúti személykocsi felújítása
50225000-8Vasútpálya karbantartása
50229000-6Gördülőállomány bontása
50230000-6Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
50232000-0Közvilágítási és forgalomirányító lámpák karbantartása
50232100-1Közvilágítás-karbantartási szolgáltatások
50232110-4Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele
50232200-2Forgalomirányító jelzések karbantartása
50240000-9Vízi és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatása
50241000-6Hajójavítási és karbantartási szolgáltatások
50241100-7Hajójavítási szolgáltatások
50241200-8Kompjavítási szolgáltatások
50242000-3Hajóátalakítási szolgáltatások
50243000-0Hajóbontási szolgáltatások
50244000-7Hajó- és csónakfelújítási szolgáltatások
50245000-4Hajóbővítési szolgáltatások
50246000-1Kikötői berendezés karbantartása
50246100-2Szárazdokk-szolgáltatások
50246200-3Bója-karbantartási szolgáltatások
50246300-4Úszó szerkezetek javítása és karbantartása
50246400-5Úszó talapzatok javítása és karbantartása
50300000-8Személyi számítógépek, irodai, távközlési és audiovizuális berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatások
50310000-1Irodagépek karbantartása és javítása
50311000-8Könyvelőgép karbantartása és javítása
50311400-2Számoló- és könyvelőgép karbantartása és javítása
50312000-5Számítógépes berendezések karbantartása és javítása
50312100-6Nagyszámítógép karbantartása és javítása
50312110-9Nagyszámítógép karbantartása
50312120-2Nagyszámítógép javítása
50312200-7Miniszámítógép karbantartása és javítása
50312210-0Miniszámítógép karbantartása
50312220-3Miniszámítógép javítása
50312300-8Adatátviteli hálózati berendezések karbantartása és javítása
50312310-1Adatátviteli hálózati berendezések karbantartása
50312320-4Adatátviteli hálózati berendezések javítása
50312400-9Mikroszámítógép karbantartása és javítása
50312410-2Mikroszámítógép karbantartása
50312420-5Mikroszámítógép javítása
50312600-1Informatikai berendezések karbantartása és javítása
50312610-4Informatikai berendezések karbantartása
50312620-7Informatikai berendezések javítása
50313000-2Grafikai sokszorosítógép karbantartása és javítása
50313100-3Fénymásoló-javítási szolgáltatások
50313200-4Fénymásoló-karbantartási szolgáltatások
50314000-9Faxkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50315000-6Telefonosüzenetrögzítő-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50316000-3Jegykiadó automata karbantartása és javítása
50317000-0Jegyérvényesítő automata karbantartása és javítása
50320000-4Személyi számítógép javítása és karbantartása
50321000-1Személyiszámítógép-javítási szolgáltatások
50322000-8Személyiszámítógép-karbantartási szolgáltatások
50323000-5Számítógépes periféria karbantartása és javítása
50323100-6Számítógépes periféria karbantartása
50323200-7Számítógépes periféria javítása
50324000-2Személyi számítógépeket támogató szolgáltatások
50324100-3Rendszer-karbantartási szolgáltatások
50324200-4Megelőző karbantartási szolgáltatások
50330000-7Távközlési berendezések karbantartása
50331000-4Távközlésivonal-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50332000-1Távközlési infrastruktúra karbantartása
50333000-8Rádiós hírközlő berendezések karbantartása
50333100-9Rádióadó-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50333200-0Rádiótelefonok javítása és karbantartása
50334000-5Vezetékes távbeszélő- és távírókészülékek javítása és karbantartása
50334100-6Vezetékes telefonkészülékek javítása és karbantartása
50334110-9Telefonhálózat karbantartása
50334120-2Telefonközpont bővítése
50334130-5Telefonközpont-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50334140-8Telefonkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50334200-7Vezetékes távírókészülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50334300-8Vezetékes telexkészülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50334400-9Hírközlési rendszerrel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások
50340000-0Audiovizuális és optikai berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50341000-7Televíziókészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50341100-8Videotextkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50341200-9Televízióadó-javítási és karbantartási szolgáltatások
50342000-4Audiokészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50343000-1Videokészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50344000-8Optikai berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50344100-9Fényképészeti készülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50344200-0Mozgófényképészeti készülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50400000-9Gyógyászati és precíziós berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50410000-2Mérő-, tesztelő- és ellenőrző berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50411000-9Mérőeszköz-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50411100-0Vízfogyasztásmérő-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50411200-1Gázfogyasztásmérő-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50411300-2Villamosfogyasztásmérő-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50411400-3Fordulatszámmérő-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50411500-4Ipari időmérő berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50412000-6Próbaeszköz-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50413000-3Ellenőrzőeszköz-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50413100-4Gázérzékelő-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50413200-5Tűzoltó készülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50420000-5Gyógyászati és sebészeti berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50421000-2Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50421100-3Kerekesszék-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50421200-4Röntgenkészülék-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50422000-9Sebészeti berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50430000-8Precíziós berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50431000-5Karóra-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50432000-2Órajavítási és -karbantartási szolgáltatások
50433000-9Kalibrálási szolgáltatások
50500000-0Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50510000-3Szivattyúval, szeleppel, csappal és fémtartállyal kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50511000-0Szivattyújavítási és -karbantartási szolgáltatások
50511100-1Folyadékszivattyú-javítási és karbantartási szolgáltatások
50511200-2Gázszivattyú-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50512000-7Szelepjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50513000-4Csapjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50514000-1Fémtartály-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50514100-2Folyadéktartályok javítási és karbantartási szolgáltatásai
50514200-3Víztároló-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50514300-4Szigetelőcső-javítási szolgáltatások
50530000-9Gépjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50531000-6Nem villamos gépekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50531100-7Kazánjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50531200-8Gázkészülék-karbantartási szolgáltatások
50531300-9Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50531400-0Darujavítási és -karbantartási szolgáltatások
50531500-1Úszódaru-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50531510-4Úszódaru-bontási szolgáltatások
50532000-3Villamos géppel, készülékkel és hozzá tartozó berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50532100-4Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50532200-5Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50532300-6Áramfejlesztő-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50532400-7Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50600000-1Biztonsági és védelmi eszközökkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50610000-4Biztonsági eszközökkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50620000-7Lőfegyverekkel és lőszerekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50630000-0Katonai járművekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50640000-3Hadihajókkal kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50650000-6Katonai repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50660000-9Katonai elektronikus rendszerekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50700000-2Épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50710000-5Épületek villamos és mechanikus készülékeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50711000-2Épületek villamos készülékeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50712000-9Épületek mechanikus készülékeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50720000-8Központi fűtéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50721000-5Fűtőberendezések üzemkésszé tétele
50730000-1Hűtőaggregáttal (rendszerrel) kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50740000-4Mozgólépcső-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50750000-7Felvonó-karbantartási szolgáltatások
50760000-0Nyilvános illemhelyek javítása és karbantartása
50800000-3Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások
50810000-6Ékszerjavítási szolgáltatások
50820000-9Személyi bőrtárgyakkal kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50821000-6Csizmajavítási szolgáltatások
50822000-3Cipőjavítási szolgáltatások
50830000-2Ruházat- és textiljavítási szolgáltatások
50840000-5Fegyverekkel és fegyverrendszerekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50841000-2Fegyverjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50842000-9Fegyverrendszer-javítási és -karbantartási szolgáltatások
50850000-8Bútorjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50860000-1Hangszerjavítási és -karbantartási szolgáltatások
50870000-4Játszótéri berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50880000-7Szállodai és éttermi berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50881000-4Szállodai berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50882000-1Éttermi berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50883000-8Élelmezési berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50884000-5Kempingcikk-javítási és -karbantartási szolgáltatások
51000000-9Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
51100000-3Villamos és gépi berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
51110000-6Villamos berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
51111000-3Villamos motorral, áramfejlesztővel és transzformátor-alkatrésszel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
51111100-4Villamos motorral kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
51111200-5Áramfejlesztővel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
51111300-6Transzformátor-szerelési szolgáltatások
51112000-0Villamos elosztó- és vezérlőberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
51112100-1Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
51112200-2Villamos vezérlőberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
51120000-9Gépi berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
51121000-6Fitneszberendezésekkel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
51122000-3Zászlórúd-telepítési szolgáltatások
51130000-2Gőzgenerátorok, turbinák, kompresszorok és kazánégők beszerelése
51131000-9Gőzgenerátorral kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
51133000-3Turbinabeszerelési szolgáltatások
51133100-4Gázturbina-beszerelési szolgáltatások
51134000-0Kompresszorbeszerelési szolgáltatások
51135000-7Kazánbeszerelési szolgáltatások
51135100-8Kazánégő-beszerelési szolgáltatások
51135110-1Hulladékégető-beszerelési szolgáltatások
51140000-5Motorbeszerelési szolgáltatások
51141000-2Benzinmotor-beszerelési szolgáltatások
51142000-9Dízelmotor-beszerelési szolgáltatások
51143000-6Vonatmotor-beszerelési szolgáltatások
51144000-3Járműmotor-beszerelési szolgáltatások
51145000-0Hajómotor-beszerelési szolgáltatások
51146000-7Légijárműmotor-beszerelési szolgáltatások
51200000-4Mérő-, ellenőrző, teszt- és navigációs berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51210000-7Mérőberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51211000-4Időmérő berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51212000-1Időnyilvántartó berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51213000-8Időrögzítő berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51214000-5Parkolóórával kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51215000-2Meteorológiai berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51216000-9Geológiai berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51220000-0Ellenőrző berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51221000-7Repülőtéri check-in automatával kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51230000-3Tesztberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51240000-6Navigációs berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51300000-5Hírközlési berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51310000-8Rádió-, televízió-, hang- és videoberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51311000-5Rádióberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51312000-2Televízióberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51313000-9Hangberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51314000-6Videoberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51320000-1Rádió- és televízióadóval kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51321000-8Rádióadóval kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51322000-5Televízióadóval kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51330000-4Rádiótávbeszélő-berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51340000-7Vezetékes távbeszélő-berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51350000-0Vezetékes távíró berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51400000-6Gyógyászati és sebészeti berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51410000-9Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51411000-6Képalkotó berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51412000-3Fogászatban és alterületein használt berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51413000-0Radioterápiás berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51414000-7Mechanoterápiás berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51415000-4Elektroterápiás berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51416000-1Fizikoterápiás berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51420000-2Sebészeti berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51430000-5Laboratóriumi berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51500000-7Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51510000-0Általános célú géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51511000-7Emelő- és mozgatóberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások a felvonó és a mozgólépcső kivételével
51511100-8Emelőberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51511110-1Daruszerelési szolgáltatások
51511200-9Szállítószerkezetekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51511300-0Felfüggesztett beszállási berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51511400-1Speciális szállítórendszerrel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51514000-8Különféle általános célú gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51514100-9Folyadékszűrő és -tisztító géppel és készülékkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51514110-2Víz szűrésére vagy tisztítására szolgáló géppel és készülékkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51520000-3Mezőgazdasági és erdészeti gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51521000-0Mezőgazdasági gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51522000-7Erdészeti gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51530000-6Szerszámgép-szerelési szolgáltatások
51540000-9Különleges célú géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51541000-6Bányászati, kőfejtési, kivitelezési és kohászati gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51541100-7Bányászati gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51541200-8Kőfejtési gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51541300-9Kivitelezési gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51541400-0Kohászati gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51542000-3Élelmiszer-, ital- és dohányfeldolgozó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51542100-4Élelmiszer-feldolgozó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51542200-5Italfeldolgozó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51542300-6Dohányfeldolgozó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51543000-0Textil-, ruha- és bőripari gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51543100-1Textilipari gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51543200-2Ruhaipari gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51543300-3Bőripari gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51543400-4Mosodai mosógéppel, vegytisztító géppel vagy szárítógéppel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51544000-7Papír- és kartongyártó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51544100-8Papírgyártó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51544200-9Kartongyártó gépekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51545000-4Utcai levélszekrényekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51550000-2Fegyverrendszerrel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51600000-8Számítógéppel és irodai berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51610000-1Számítógéppel és információfeldolgozó berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51611000-8Számítógép-szerelési szolgáltatások
51611100-9Hardverszerelési szolgáltatások
51611110-2Repülőtéri valós idejű indulás- és érkezésjelző táblákkal vagy kijelzőkkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51611120-5Pályaudvari valós idejű indulás- és érkezésjelző táblákkal vagy kijelzőkkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51612000-5Információfeldolgozó berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51620000-4Irodai berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51700000-9Tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51800000-0Fémtartályokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások
51810000-3Tartályszerelési szolgáltatások
51820000-6Ciszternaszerelési szolgáltatások
51900000-1Irányító- és ellenőrző rendszerekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
55000000-0Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
55100000-1Szállodaipari szolgáltatások
55110000-4Szállodai szállásszolgáltatás
55120000-7Szállodai találkozókkal és konferenciákkal kapcsolatos szolgáltatások
55130000-0Egyéb szállodaipari szolgáltatások
55200000-2Kemping és egyéb nem szállodai szálláshely
55210000-5Ifjúsági szállói szolgáltatások
55220000-8Kempingszolgáltatások
55221000-5Lakókocsis kemping szolgáltatások
55240000-4Üdülőközponti és üdülői (nyaraló) szolgáltatások
55241000-1Üdülőközponti szolgáltatások
55242000-8Üdülői (nyaraló) szolgáltatások
55243000-5Gyermeküdültetési szolgáltatások
55250000-7Bútorozott szálláshely rövid távú bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások
55260000-0Hálókocsi-szolgáltatások
55270000-3Panziók által nyújtott szolgáltatások
55300000-3Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
55310000-6Éttermi pincéri szolgáltatások
55311000-3Korlátozott vevőkörű étteremmel kapcsolatos pincéri szolgáltatások
55312000-0Korlátozatlan vevőkörű étteremmel kapcsolatos pincéri szolgáltatások
55320000-9Ételfelszolgálási szolgáltatások
55321000-6Ételkészítési szolgáltatások
55322000-3Ételfőzési szolgáltatások
55330000-2Büfészolgáltatás
55400000-4Italfelszolgálási szolgáltatások
55410000-7Bárüzemeltetési szolgáltatások
55500000-5Étkezdei és élelmezési szolgáltatások
55510000-8Étkezdei szolgáltatások
55511000-5Étkezdei és egyéb korlátozott vevőkörű büfészolgáltatás
55512000-2Büféüzemeltetési szolgáltatások
55520000-1Élelmezési szolgáltatások
55521000-8Élelmiszer-ellátási szolgáltatások magánháztartások számára
55521100-9Ebédszállítási szolgáltatások
55521200-0Házhozszállítási szolgáltatások
55522000-5Élelmezési szolgáltatások szállítási vállalatok számára
55523000-2Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára
55523100-3Iskolai ebédszolgáltatás
55524000-9Iskolai élelmezési szolgáltatások
55900000-9Kiskereskedelmi szolgáltatások
60000000-8Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
60100000-9Közúti szállítási szolgáltatások
60112000-6 (1)Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
60120000-5Taxiszolgáltatás
60130000-8 (1)Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások
60140000-1 (1)Nem menetrendszerű utasszállítás
60150000-4Állattal vontatott járművel történő utasszállítás
60160000-7Közúti postai szállítás
60161000-4Csomagszállítási szolgáltatás
60170000-0Utasszállító járművek kölcsönzése vezetővel
60171000-7Személygépkocsi kölcsönzése vezetővel
60172000-4Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
60180000-3Áruszállító járművek kölcsönzése vezetővel
60181000-0Teherautó kölcsönzése vezetővel
60182000-7Ipari járművek kölcsönzése vezetővel
60183000-4Furgon kölcsönzése vezetővel
60200000-0 (1)Vasúti szállítási szolgáltatások
60210000-3 (1)Vasúti tömegközlekedési szolgáltatások
60220000-6Postaküldemények vasúti szállítása
60300000-1Csővezetékes szállítási szolgáltatások
60400000-2Légi szállítás
60410000-5Menetrendszerű légi szállítás
60411000-2Menetrendszerű légiposta-szállítási szolgáltatások
60420000-8Nem menetrendszerű légi szállítás
60421000-5Nem menetrendszerű légiposta-szállítási szolgáltatások
60423000-9Repülőcharter-szolgáltatások
60424000-6Légi szállítóeszköz kölcsönzése személyzettel
60424100-7Légi jármű kölcsönzése személyzettel
60424110-0Rögzített szárnyú légi járművek kölcsönzése személyzettel
60424120-3Helikopter kölcsönzése személyzettel
60440000-4Légi és kapcsolódó szolgáltatások
60441000-1Légi permetezési szolgáltatások
60442000-8Légi erdőtűzoltási szolgáltatások
60443000-5Légi mentési szolgáltatások
60443100-6Légi-tengeri mentési szolgáltatások
60444000-2Légijármű-kezelési szolgáltatások
60444100-3Repülőgép-vezetési (pilóta) szolgáltatások
60445000-9Légijármű-üzemeltetési szolgáltatások
60500000-3Űrszállítási szolgáltatások
60510000-6Műholdindítási szolgáltatások
60520000-9Kísérleti hasznos teherrel kapcsolatos szolgáltatások
60600000-4Vízi szállítási szolgáltatások
60610000-7Komppal való szállítási szolgáltatások
60620000-0Postaküldemények vízi szállítása
60630000-3Kábelfektető hajós szolgáltatások
60640000-6Hajózási tevékenységek
60650000-9Vízi szállítóeszköz kölcsönzése személyzettel
60651000-6Vízi jármű kölcsönzése személyzettel
60651100-7Tengerjáró vízi jármű kölcsönzése személyzettel
60651200-8Belföldi hajók kölcsönzése személyzettel
60651300-9Környezetvédelmi hajóval kapcsolatos szolgáltatások
60651400-0Nehézhajóval kapcsolatos szolgáltatások
60651500-1Állóhajóval kapcsolatos szolgáltatások
60651600-2Nyílt tengeri üzemanyag-szállító hajóval kapcsolatos szolgáltatások
60653000-0Csónak kölcsönzése személyzettel
63000000-9Szállítást támogató és kiegészítő szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások
63100000-0Árukezelési és tárolási szolgáltatások
63110000-3Árukezelési szolgáltatások
63111000-0Konténerkezelési szolgáltatások
63112000-7Poggyászkezelési szolgáltatások
63112100-8Utaspoggyász-kezelési szolgáltatások
63112110-1Poggyász-összegyűjtési szolgáltatások
63120000-6Tárolási és raktározási szolgáltatások
63121000-3Tárolási és visszakeresési szolgáltatások
63121100-4Tárolási szolgáltatások
63121110-7Gáztárolási szolgáltatások
63122000-0Raktározási szolgáltatások
63500000-4Utazási irodák, utazásszervezők szolgáltatásai és idegenvezetői szolgáltatások
63510000-7Utazási irodák szolgáltatásai és hasonló szolgáltatások
63511000-4Társasutak szervezése
63512000-1Jegyértékesítéssel és társasutak árusításával kapcsolatos szolgáltatások
63513000-8Turistainformációs szolgáltatások
63514000-5Turistavezetői szolgáltatások
63515000-2Utazási szolgáltatások
63516000-9Utazási ügyintézési szolgáltatások
63520000-0Szállítási ügynöki szolgáltatások
63521000-7Áruszállítási ügynöki szolgáltatások
63522000-4Hajóközvetítői szolgáltatások
63523000-1Kikötői és árutovábbítási ügynöki szolgáltatások
63524000-8Útiokmány-készítési szolgáltatások
63700000-6Szárazföldi, vízi és légi szállítást támogató szolgáltatások
63710000-9Szárazföldi szállítást támogató szolgáltatások
63711000-6Vasúti szállítást támogató szolgáltatások
63711100-7Vonatfelügyeleti szolgáltatások
63711200-8Vándorműhely-szolgáltatások
63712000-3Közúti szállítást támogató szolgáltatások
63712100-4Buszpályaudvari szolgáltatások
63712200-5Autópálya-üzemeltetési szolgáltatások
63712210-8Autópályadíj-szedési szolgáltatások
63712300-6Híd- és alagút-üzemeltetési szolgáltatások
63712310-9Hídüzemeltetési szolgáltatások
63712311-6Híddíjszedési szolgáltatások
63712320-2Alagút-üzemeltetési szolgáltatások
63712321-9Alagútdíj-szedési szolgáltatások
63712400-7Parkolói szolgáltatások
63712500-8Hídmérleg-szolgáltatások
63712600-9Járművek tankolásával kapcsolatos szolgáltatások
63712700-0Forgalom-ellenőrzési szolgáltatások
63712710-3Forgalomfelügyeleti szolgáltatások
63720000-2Vízi szállítást támogató szolgáltatások
63721000-9Kikötő- és víziút-üzemeltetési és kiegészítő szolgáltatások
63721100-0Üzemanyag-raktározási szolgáltatások
63721200-1Kikötőüzemeltetési szolgáltatások
63721300-2Víziút-üzemeltetési szolgáltatások
63721400-3Hajók üzemanyag-feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások
63721500-4Utasterminál-üzemeltetési szolgáltatások
63722000-6Révkalauz-szolgáltatások
63723000-3Kikötési szolgáltatások
63724000-0Navigációs szolgáltatások
63724100-1Nyílt tengeri iránybeállítási szolgáltatások
63724110-4Világítóhajó-iránybeállítási szolgáltatások
63724200-2Világítóhajóhoz kapcsolódó szolgáltatások
63724300-3Bója iránybeállítási szolgáltatások
63724310-6Jelzőbója-szolgáltatások
63724400-4Világítótorony-szolgáltatások
63725000-7Mentési és vízfelszínre emelési szolgáltatások
63725100-8Hajómentési szolgáltatások
63725200-9Állóhajóhoz kapcsolódó szolgáltatások
63725300-0Hajók kiemeléséhez kapcsolódó szolgáltatások
63726000-4Vízi szállítást támogató különféle szolgáltatások
63726100-5Hajóbejegyzési szolgáltatások
63726200-6Jégtörési szolgáltatások
63726300-7Hajótárolási szolgáltatások
63726400-8Hajócharterezési szolgáltatások
63726500-9Hajóleszerelési szolgáltatások
63726600-0Hajóüzemeltetési szolgáltatások
63726610-3Hajó-vízrebocsátási szolgáltatások
63726620-6Távirányítású tengeralattjáróval kapcsolatos szolgáltatások
63726700-1Halászhajóval kapcsolatos szolgáltatások
63726800-2Kutatóhajóval kapcsolatos szolgáltatások
63726900-3Horgonykezelési szolgáltatások
63727000-1Hajóvontatási és tolatási szolgáltatások
63727100-2Hajóvontatási szolgáltatások
63727200-3Hajótolatási szolgáltatások
63730000-5Légi szállítást támogató szolgáltatások
63731000-2Repülőtér-üzemeltetési szolgáltatások
63731100-3Repülőtéri résidő-összehangolási szolgáltatások
63732000-9Légiforgalom-irányítási szolgáltatások
63733000-6Légijármű-üzemanyagtöltési szolgáltatások
63734000-3Hangárszolgáltatások
64000000-6Postai és távközlési szolgáltatások
64100000-7Postai és futárszolgáltatás
64110000-0Postai szolgáltatások
64111000-7Újságokkal és időszaki kiadványokkal kapcsolatos postai szolgáltatások
64112000-4Levelekkel kapcsolatos postai szolgáltatások
64113000-1Csomagokkal kapcsolatos postai szolgáltatások
64114000-8Postahivatali szolgáltatások
64115000-5Postafiók-kölcsönzés
64116000-2Postai küldeménymegőrzési (poste restante) szolgáltatások
64120000-3Futárszolgáltatás
64121000-0Teljes körű (multimodális) futárszolgáltatás
64121100-1Postai kézbesítési szolgáltatás
64121200-2Csomagkézbesítési szolgáltatás
64122000-7Belső irodai kézbesítési szolgáltatások
64200000-8Távközlési szolgáltatások
64210000-1Távbeszélő és adatátviteli szolgáltatások
64211000-8Közcélú távbeszélő-szolgáltatások
64211100-9Helyi távbeszélő-szolgáltatások
64211200-0Távolsági távbeszélő-szolgáltatások
64212000-5Mobiltávbeszélő-szolgáltatások
64212100-6Rövid szöveges üzenet szolgáltatás (SMS)
64212200-7Kiterjesztett üzenet szolgáltatás (EMS)
64212300-8Multimédiás üzenet szolgáltatás (MMS)
64212400-9Vezetéknélküli alkalmazásprotokoll (WAP) szolgáltatások
64212500-0Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS)
64212600-1Megnövelt GSM adatátviteli sebesség (EDGE) szolgáltatások
64212700-2Univerzális mobil távközlési rendszer (UMTS) szolgáltatások
64212800-3Nyilvánostelefon-üzemeltetési szolgáltatások
64212900-4Előre fizetett telefonkártya kínálati szolgáltatások
64213000-2Közös telefonhálózati szolgáltatások üzleti célokra
64214000-9Különleges telefonhálózati szolgáltatások üzleti célokra
64214100-0Műholdkapcsolat-bérleti szolgáltatások
64214200-1Távbeszélő-kisközponti szolgáltatások
64214400-3Földi távközlésivonal-bérbeadási szolgáltatások
64215000-6IP-telefonnal kapcsolatos szolgáltatások
64216000-3Elektronikus üzenet- és információküldési szolgáltatások
64216100-4Elektronikus üzenetküldési szolgáltatások
64216110-7Elektronikus adatcsere-szolgáltatások
64216120-0Elektronikus levelezési szolgáltatások
64216130-3Telexszolgáltatások
64216140-6Távíró-szolgáltatások
64216200-5Elektronikus információs szolgáltatások
64216210-8Értéknövelt információs szolgáltatások
64216300-6Teletext-szolgáltatások
64220000-4Távközlési szolgáltatások a távbeszélő és adatátviteli szolgáltatások kivételével
64221000-1Távközlési összeköttetést biztosító szolgáltatások
64222000-8Távmunka-szolgáltatások
64223000-5Személyhívó szolgáltatások
64224000-2Telekonferencia-szolgáltatások
64225000-9Levegő-föld távközlési szolgáltatások
64226000-6Telematikai szolgáltatások
64227000-3Integrált távközlési szolgáltatások
64228000-0 (2)Televíziós és rádiós műsorszóró szolgáltatások
64228100-1 (2)Televízióműsor-átviteli szolgáltatások
64228200-2 (2)Rádióműsor-átviteli szolgáltatások
65000000-3Közművek, közhasznú szolgáltatások
65100000-4Vízszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
65110000-7Vízellátás, vízszolgáltatás
65111000-4Ivóvízelosztás
65120000-0Víztisztító mű üzemeltetése
65121000-7Vízásványtalanítási szolgáltatások
65122000-0Vízsótlanítási szolgáltatások
65123000-3Vízlágyítási szolgáltatások
65130000-3Vízellátás üzemeltetése
65200000-5Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
65210000-8Gázellátás, gázszolgáltatás
65300000-6Áramszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
65310000-9Áramszolgáltatás
65320000-2Villamos létesítmények üzemeltetése
65400000-7Egyéb energiaforrás és annak szolgáltatása
65410000-0Erőmű üzemeltetése
65500000-8Mérőkészülék-leolvasási szolgáltatások
66000000-0Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
66100000-1 (3)Banki és befektetési szolgáltatások
66110000-4 (3)Banki szolgáltatások
66111000-1 (3)Jegybanki szolgáltatások
66112000-8 (3)Letéti szolgáltatások
66113000-5 (3)Hitelnyújtási szolgáltatások
66113100-6 (3)Mikrohitel-nyújtási szolgáltatások
66114000-2 (3)Pénzügyi lízing szolgáltatások
66115000-9 (3)Nemzetközi fizetési átutalási szolgáltatások
66120000-7 (3)Beruházási banki és kapcsolódó szolgáltatások
66121000-4 (3)Vállalat-összeolvadási és -vásárlási szolgáltatások
66122000-1 (3)Vállalatfinanszírozási és vállalkozói tőkebiztosítási szolgáltatások
66130000-0 (3)Brókeri és azzal kapcsolatos érték- és árutőzsdei szolgáltatások
66131000-7 (3)Biztosításközvetítési szolgáltatások
66131100-8 (3)Nyugdíj-befektetési szolgáltatások
66132000-4 (3)Árutőzsdei brókeri szolgáltatások
66133000-1 (3)Feldolgozási és klíringszolgáltatások
66140000-3 (3)Portfóliókezelői szolgáltatások
66141000-0 (3)Nyugdíjpénztár-kezelési szolgáltatások
66150000-6 (3)Pénzpiaci ügyintézési szolgáltatások
66151000-3 (3)Pénzpiac-működtetési szolgáltatások
66151100-4 (3)Elektronikus piaci kiskereskedői szolgáltatások
66152000-0 (3)Pénzpiac-szabályozási szolgáltatások
66160000-9 (3)Vagyonkezelői és letétkezelői szolgáltatások
66161000-6 (3)Vagyonkezelői szolgáltatások
66162000-3 (3)Letétkezelői szolgáltatások
66170000-2 (3)Pénzügyi tanácsadó, tranzakció-feldolgozási és klíringintézeti szolgáltatások
66171000-9 (3)Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások
66172000-6 (3)Pénzügyi tranzakció-feldolgozási és klíringintézeti szolgáltatások
66180000-5 (3)Devizával kapcsolatos szolgáltatások
66190000-8 (3)Hitelközvetítési szolgáltatások
66500000-5Biztosítási és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások
66510000-8Biztosítási szolgáltatások
66511000-5Életbiztosítási szolgáltatások
66512000-2Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások
66512100-3Baleset-biztosítási szolgáltatások
66512200-4Egészségbiztosítási szolgáltatások
66512210-7Önkéntes baleset-biztosítási szolgáltatások
66512220-0Orvosi biztosítási szolgáltatások
66513000-9Jogvédelmi és felelősségbiztosítási szolgáltatások
66513100-0Jogvédelmi biztosítási szolgáltatások
66513200-1Vállalkozói felelősségbiztosítási szolgáltatások
66514000-6Áruszállítmány-biztosítási és közlekedéssel kapcsolatos biztosítási szolgáltatások
66514100-7Közlekedéssel kapcsolatos biztosítás
66514110-0Gépjármű-biztosítási szolgáltatások
66514120-3Tengeri, légi és egyéb szállítással kapcsolatos biztosítási szolgáltatások
66514130-6Vasúti biztosítási szolgáltatások
66514140-9Légijármű-biztosítási szolgáltatások
66514150-2Hajóbiztosítási szolgáltatások
66514200-8Áruszállítmány-biztosítási szolgáltatások
66515000-3Kár- vagy veszteség-biztosítási szolgáltatások
66515100-4Tűzkár-biztosítási szolgáltatások
66515200-5Vagyonbiztosítási szolgáltatások
66515300-6Időjárásból fakadó és anyagi veszteség elleni biztosítási szolgáltatások
66515400-7Időjárással kapcsolatos biztosítási szolgáltatások
66515410-0Anyagi veszteség elleni biztosítási szolgáltatások
66515411-7Pénzügyi veszteség elleni biztosítási szolgáltatások
66516000-0Felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516100-1Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516200-2Légijármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516300-3Hajó-felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516400-4Általános felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516500-5Szakmai felelősségbiztosítási szolgáltatások
66517000-7Hitel- és készfizető kezességre szóló biztosítási szolgáltatások
66517100-8Hitelbiztosítási szolgáltatások
66517200-9Készfizető kezességre szóló biztosítási szolgáltatások
66517300-0Kockázatkezelési biztosítási szolgáltatások
66518000-4Biztosításközvetítői és ügynöki szolgáltatások
66518100-5Biztosításközvetítői szolgáltatások
66518200-6Biztosítási ügynöki szolgáltatások
66518300-7Biztosítási követelésrendezési szolgáltatások
66519000-1Mérnöki és járulékos biztosítási, hajókárbecslési, veszteségrendezési, biztosítási statisztikai és kármentési ügyintézési szolgáltatások
66519100-2Olaj- vagy gázfúró szigettel kapcsolatos biztosítási szolgáltatások
66519200-3Mérnöki biztosítási szolgáltatások
66519300-4Járulékos biztosítási szolgáltatások
66519310-7Biztosítási tanácsadási szolgáltatások
66519400-5Hajókárbecslési szolgáltatások
66519500-6Veszteségrendezési szolgáltatások
66519600-7Biztosítási statisztikai szolgáltatások
66519700-8Kármentési ügyintézési szolgáltatások
66520000-1Nyugdíj-biztosítási szolgáltatások
66521000-8Egyéni nyugdíj-biztosítási szolgáltatások
66522000-5Csoportos nyugdíj-biztosítási szolgáltatások
66523000-2Nyugdíjpénztári tanácsadási szolgáltatások
66523100-3Nyugdíjpénztári ügyintézési szolgáltatások
66600000-6Kincstári szolgáltatások
66700000-7Viszontbiztosítási szolgáltatások
66710000-0Élet-viszontbiztosítási szolgáltatások
66720000-3Baleset- és egészség-viszontbiztosítási szolgáltatások
70000000-1Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások
70100000-2Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások
70110000-5Ingatlanfejlesztési szolgáltatások
70111000-2Lakóingatlan-fejlesztési szolgáltatások
70112000-9Nem lakóingatlan-fejlesztési szolgáltatások
70120000-8Ingatlan vétele és eladása
70121000-5Épületeladási és -vásárlási szolgáltatások
70121100-6Épületeladási szolgáltatások
70121200-7Épületvásárlási szolgáltatások
70122000-2Földeladási és -vásárlási szolgáltatások
70122100-3Földeladási szolgáltatások
70122110-6Beépítetlentelek-eladási szolgáltatások
70122200-4Földvásárlási szolgáltatások
70122210-7Beépítetlentelek-vásárlási szolgáltatások
70123000-9Ingatlaneladás
70123100-0Lakóingatlan eladása
70123200-1Nem lakóingatlan eladása
70130000-1Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások
70200000-3Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kölcsönzési vagy lízingszolgáltatás
70210000-6Lakóingatlannal kapcsolatos kölcsönzési vagy lízingszolgáltatás
70220000-9Nem lakóingatlannal kapcsolatos kölcsönzési vagy lízingszolgáltatás
70300000-4Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások díjazásos vagy szerződéses alapon
70310000-7Épület-bérbeadási vagy -eladási szolgáltatások
70311000-4Lakóépület-bérbeadási vagy -eladási szolgáltatások
70320000-0Földbérbeadási vagy -eladási szolgáltatások
70321000-7Földbérbeadási szolgáltatások
70322000-4Beépítetlentelek-bérbeadási vagy -eladási szolgáltatások
70330000-3Ingatlankezelési szolgáltatások díjazásos vagy szerződéses alapon
70331000-0Lakóingatlannal kapcsolatos szolgáltatások
70331100-1Intézménykezelési szolgáltatások
70332000-7Nem lakóingatlannal kapcsolatos szolgáltatások
70332100-8Földkezelési szolgáltatások
70332200-9Kereskedelmi ingatlankezelési szolgáltatások
70332300-0Ipari ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások
70333000-4Otthonteremtési szolgáltatások
70340000-6Időmegosztásos ingatlanhasználati (time-sharing) szolgáltatások
71000000-8Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
71200000-0Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások
71210000-3Építészeti tanácsadó szolgáltatások
71220000-6Építészeti tervezési szolgáltatások
71221000-3Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71222000-0Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71222100-1Városi területek feltérképezésével kapcsolatos szolgáltatások
71222200-2Vidéki területek feltérképezésével kapcsolatos szolgáltatások
71223000-7Épületbővítéssel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71230000-9Építészeti tervpályázatok szervezése
71240000-2Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71241000-9Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71242000-6Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000-3Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71244000-0Költségszámítás, költségfelügyelet
71245000-7Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71246000-4Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele
71247000-1Építési munka felügyelete
71248000-8Projektfelügyelet és dokumentáció
71250000-5Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71251000-2Építészeti és épületfelmérési szolgáltatások
71300000-1Mérnöki szolgáltatások
71310000-4Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
71311000-1Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71311100-2Általános mérnöki támogatási szolgáltatások
71311200-3Szállítórendszerekkel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71311210-6Autópályával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71311220-9Autópálya-mérnöki szolgáltatások
71311230-2Vasútmérnöki szolgáltatások
71311240-5Repülőtéri mérnöki szolgáltatások
71311300-4Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000-8Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000-5Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313100-6Zajcsökkentési tanácsadó szolgáltatások
71313200-7Hangszigetelési és beltéri akusztikai tanácsadó szolgáltatások
71313400-9Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
71313410-2Építkezéssel kapcsolatos kockázat- vagy veszélyértékelés
71313420-5Építkezéssel kapcsolatos környezetvédelmi szabványok
71313430-8Építkezéssel kapcsolatos környezeti mutatóelemzés
71313440-1Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzéshez (EIA) kapcsolódó szolgáltatások
71313450-4Építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring
71314000-2Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
71314100-3Elektronikai szolgáltatások
71314200-4Energiagazdálkodási szolgáltatások
71314300-5Energiahatékonysági tanácsadó szolgáltatások
71314310-8Épületek fűtésével kapcsolatos gépészmérnöki szolgáltatások
71315000-9Épületekkel kapcsolatos szolgáltatások
71315100-0Építőanyaggal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71315200-1Építési tanácsadó szolgáltatások
71315210-4Gépészeti tanácsadó szolgáltatások
71315300-2Épületfelmérési szolgáltatások
71315400-3Épület-ellenőrzési szolgáltatások
71315410-6Szellőzőrendszerek vizsgálata
71316000-6Távközlési tanácsadó szolgáltatások
71317000-3Veszélymegelőzési és rizikófelügyeleti tanácsadó szolgáltatások
71317100-4Tűz- és robbanásvédelmi és ellenőrzési tanácsadó szolgáltatások
71317200-5Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos szolgáltatások
71317210-8Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71318000-0Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71318100-1Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71319000-7Igazságügyi szakértői tanácsadás
71320000-7Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000-4Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321100-5Kivitelezésgazdaságossági szolgáltatások
71321200-6Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71321300-7Vízvezeték-szereléssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások
71321400-8Szellőzéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások
71322000-1Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100-2Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71322200-3Csővezeték-tervezési szolgáltatások
71322300-4Hídtervezési szolgáltatások
71322400-5Gáttervezési szolgáltatások
71322500-6Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323000-8Ipari folyamatokkal és termeléssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323100-9Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323200-0Üzemekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71324000-5Mennyiségfelmérési szolgáltatások
71325000-2Alaptervezési szolgáltatások
71326000-9Járulékos építési szolgáltatások
71327000-6Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71328000-3Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások ellenőrzése
71330000-0Különféle mérnöki szolgáltatások
71331000-7Fúróiszappal kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71332000-4Műszaki földtani tervezési szolgáltatások
71333000-1Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000-8Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71335000-5Mérnöki tanulmány
71336000-2Mérnöki támogatási szolgáltatások
71337000-9Korróziómérnöki szolgáltatások
71340000-3Integrált mérnöki szolgáltatások
71350000-6Gépészettel kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások
71351000-3Geológiai, geofizikai és egyéb tudományos felderítési szolgáltatások
71351100-4Fúrómag-előkészítési és elemzési szolgáltatások
71351200-5Geológiai és geofizikai tanácsadó szolgáltatások
71351210-8Geofizikai tanácsadó szolgáltatások
71351220-1Geológiai tanácsadó szolgáltatások
71351300-6Mikroőslénytani elemzési szolgáltatások
71351400-7Kőzetfizikai értelmezési szolgáltatások
71351500-8Talaj-ellenőrzési szolgáltatások
71351600-9Időjárás-előrejelzési szolgáltatások
71351610-2Meteorológiai szolgáltatások
71351611-9Klimatológiai szolgáltatások
71351612-6Hidrometeorológiai szolgáltatások
71351700-0Tudományos talajkutatási szolgáltatások
71351710-3Geofizikai talajkutatási szolgáltatások
71351720-6Régészeti lelőhelyeken végzett geofizikai felmérések
71351730-9Geológiai talajkutatási szolgáltatások
71351800-1Topográfiai és varázsvesszős vízkutatási szolgáltatások
71351810-4Térképészeti szolgáltatások
71351811-1Régészeti lelőhelyeken végzett topográfiai felmérések
71351820-7Varázsvesszős vízkutatási szolgáltatások
71351900-2Geológiai, oceanográfiai és fidrológiai szolgáltatások
71351910-5Geológiai szolgáltatások
71351911-2Fotogeológiai szolgáltatások
71351912-9Rétegtani geológiai szolgáltatások
71351913-6Geológiai feltárási szolgáltatások
71351914-3Régészeti szolgáltatások
71351920-2Oceanográfiai és hidrológiai szolgáltatások
71351921-2Torkolati oceanográfiai szolgáltatások
71351922-2Fizikai oceanográfiai szolgáltatások
71351923-2Tengermélység-mérési szolgáltatások
71351924-2Víz alatti feltárási szolgáltatások
71352000-0Altalaj-felmérési szolgáltatások
71352100-1Szeizmológiai szolgáltatások
71352110-4Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások
71352120-7Szeizmikus adatbeszerzési szolgáltatások
71352130-0Szeizmikus adatgyűjtési szolgáltatások
71352140-3Szeizmikus feldolgozási szolgáltatások
71352300-3Magnetométeres felmérési szolgáltatások
71353000-7Földfelszíni felmérési szolgáltatások
71353100-8Hidrográfiai felmérési szolgáltatások
71353200-9Méretfelmérési szolgáltatások
71354000-4Térképkészítési szolgáltatások
71354100-5Digitális feltérképezési szolgáltatások
71354200-6Légi feltérképezési szolgáltatások
71354300-7Kataszteri felmérési szolgáltatások
71354400-8Hidrográfiai szolgáltatások
71354500-9Tengeri felmérési szolgáltatások
71355000-1Földmérési szolgáltatások
71355100-2Fényképes felmérési szolgáltatások
71355200-3Katonai térképészeti felmérés
71356000-8Műszaki szolgáltatások
71356100-9Műszaki ellenőrző szolgáltatások
71356200-0Műszaki segítségnyújtási szolgáltatások
71356300-1Műszaki támogatási szolgáltatások
71356400-2Műszaki tervezési szolgáltatások
71400000-2Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
71410000-5Várostervezési szolgáltatások
71420000-8Tájrendezési szolgáltatások
71421000-5Kertépítési szolgáltatások
71500000-3Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
71510000-6Telekfelmérési szolgáltatások
71520000-9Építésfelügyeleti szolgáltatások
71521000-6Építésiterület-felügyeleti szolgáltatások
71530000-2Kivitelezési tanácsadó szolgáltatások
71540000-5Építésvezetői szolgáltatások
71541000-2Építési projektvezetői szolgáltatások
71550000-8Kovácsműhely-szolgáltatások
71600000-4Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások
71610000-7Összetétel- és vegyülettisztasági vizsgálati és elemzési szolgáltatások
71620000-0Elemzési szolgáltatások
71621000-7Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
71630000-3Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
71631000-0Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71631100-1Gépellenőrzési szolgáltatások
71631200-2Gépjárművel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71631300-3Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71631400-4Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71631420-0Tengerészeti, hajózási biztonsági ellenőrző szolgáltatások
71631430-3Szivárgásvizsgálati szolgáltatások
71631440-6Áramlásfigyelési szolgáltatások
71631450-9Hídellenőrzési szolgáltatások
71631460-2Gátellenőrzési szolgáltatások
71631470-5Vasútpálya-ellenőrzési szolgáltatások
71631480-8Útvizsgálati szolgáltatások
71631490-1Futópálya-vizsgálati szolgáltatások
71632000-7Műszaki tesztelési szolgáltatások
71632100-8Szeleptesztelési szolgáltatások
71632200-9Roncsolásmentes tesztelési szolgáltatások
71700000-5Megfigyelési és felügyeleti szolgáltatások
71730000-4Ipari vizsgálati szolgáltatások
71731000-1Ipari minőség-ellenőrzési szolgáltatások
71800000-6Vízellátási és hulladékkezelési tanácsadó szolgáltatások
71900000-7Laboratóriumi szolgáltatások
72000000-5IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
72100000-6Hardver-tanácsadási szolgáltatások
72110000-9Hardverkiválasztási tanácsadó szolgáltatások
72120000-2Hardverösszeomlás utáni helyreállítási tanácsadó szolgáltatások
72130000-5Számítógép helyének tervezésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások
72140000-8Számítógépes hardverek átvételi ellenőrzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások
72150000-1Számítógépes felülvizsgálati tanácsadó és hardveres tanácsadó szolgáltatások
72200000-7Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások
72210000-0Szoftvercsomag-programozási szolgáltatások
72211000-7Rendszer- és felhasználói szoftverek programozási szolgáltatásai
72212000-4Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai
72212100-0Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212110-3Pénztárszámítógép (POS)-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212120-6Légiirányítási szoftverek fejlesztési szolgáltatásai
72212121-3Légiforgalom-irányítási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212130-9Légiközlekedés földi támogatását szolgáló szoftverek és tesztszoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212131-6Légiközlekedés földi támogatását szolgáló szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212132-3Légiközlekedést szolgáló tesztszoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212140-2Vasúti forgalomirányító szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212150-5Ipari ellenőrző szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212160-8Könyvtári szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212170-1Megfelelést biztosító (compliance) szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212180-4Orvosi szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212190-7Oktatási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212200-1Hálózati, internet- és intranetszoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212210-4Hálózatiszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212211-1Platformok összekapcsolhatóságát biztosító szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212212-8Optikai háttértároló (jukebox) szerver szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212213-5Operációs rendszerek javítószoftvereinek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212214-2Hálózati operációs rendszer szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212215-9Hálózatfejlesztési szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212216-6Hálózati kapcsolódást segítő terminálemulátor szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212217-3Tranzakció-feldolgozó szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212218-0Licenckezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212219-7Különféle hálózati szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212220-7Internet- és intranetszoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212221-4Internetes keresőszoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212222-1Webszerverszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212223-8Elektronikus levelezési szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212224-5Weboldalszerkesztő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212300-2Dokumentumkészítő, rajzoló, képkezelő, termelésütemező és termelékenységnövelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212310-5Dokumentumkészítő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212311-2Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212312-9Elektronikus kiadványszerkesztő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212313-6Optikai karakterfelismerő (OCR) szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212314-3Hangfelismerő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212315-0Asztali kiadványszerkesztő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212316-7Prezentációs szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212317-4Szövegszerkesztő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212318-1Szkennerszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212320-8Rajzoló- és képkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212321-5Számítógéppel segített tervezéshez alkalmazott (CAD) szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212322-2Grafikai szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212323-9Számítógéppel segített gyártáshoz alkalmazott (CAM) szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212324-6Ábrakészítő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212325-3Űrlapkészítő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212326-0Térképészeti szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212327-7Rajzoló- és festőszoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212328-4Képfeldolgozó szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212330-1Termelésütemező és termelékenységnövelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212331-8Projektkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212332-5Termelésütemező szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212333-2Kapcsolatkezelő-szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212400-3Üzletitranzakció-kezelő és egyéni üzleti szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212410-6Beruházási és adóbevallási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212411-3Beruházási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212412-0Adóbevallási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212420-9Üzemeltető szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások és szoftverfejlesztési szolgáltatásokat tartalmazó programcsomag
72212421-6Üzemeltető szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212422-3Szoftverfejlesztési szolgáltatásokat tartalmazó programcsomag
72212430-2Készletkezelő-szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212440-5Pénzügyi elemző és elszámolási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212441-2Pénzügyi elemző szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212442-9Pénzügyi rendszer-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212443-6Elszámolási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212445-0Ügyfélkapcsolat-kezelési szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212450-8Időelszámoló vagy humánerőforrás-szoftver fejlesztési szolgáltatások
72212451-5Vállalatierőforrás-tervező szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212460-1Analitikai, tudományos, matematikai vagy előrejelző szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212461-8Analitikai vagy tudományos szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212462-5Matematikai vagy előrejelző szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212463-2Statisztikai szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212470-4Aukciós szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212480-7Értékesítő-, marketing- és üzletiintelligencia-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212481-4Értékesítő- vagy marketingszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212482-1Üzletiintelligencia-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212490-0Beszerzésmenedzsment-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212500-4Kommunikációs és multimédiás szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212510-7Kommunikációs szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212511-4Asztali kommunikációs szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212512-1Interaktív hangválaszszoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212513-8Modemszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212514-5Távhozzáférési szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212515-2Videókonferencia-szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212516-9Fájlcserélőszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212517-6IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
72212518-3Emulátorszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212519-0Memóriakezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212520-0Multimédiás szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212521-7Zene- vagy hangszerkesztő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212522-4Virtuálisbillentyűzet-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212600-5Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212610-8Adatbáziskezelő-szoftver fejlesztési szolgáltatások
72212620-1Nagyteljesítményű operációsrendszer-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212630-4Miniszámítógép operációsrendszer-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212640-7Mikroszámítógép operációsrendszer-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212650-0PC operációsrendszer-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212660-3Clusterszoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212670-6Valós idejű operációsrendszer-szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212700-6Felhasználóiszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212710-9Biztonsági mentést készítő és visszaállító szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212720-2Vonalkódszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212730-5Védelmiszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212731-2Fájlvédelmi szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212732-9Adatvédelmiszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212740-8Idegen nyelvi fordítószoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212750-1Tárolómédia-betöltő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212760-4Vírusvédelmiszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212761-1Antivírusszoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212770-7Általános, tömörítő- és nyomtatókezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212771-4Általános kezelőszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212772-1Nyomtatókezelő szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212780-0Rendszer-, készlet- és tartalomkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212781-7Rendszerkezelő szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212782-4Tárolókezelő szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212783-1Tartalomkezelő szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212790-3Verzió-ellenőrző szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212900-8Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek
72212910-1Számítógépes játékszoftverek, gyermekeknek való és képernyővédő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212911-8Számítógépes játékszoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212920-4Irodaautomatizálási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212930-7Szórakoztató- és oktatószoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212931-4Oktatószoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212932-1Szórakoztatószoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212940-0Mintatervező és naptárszoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212941-7Mintatervező szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212942-4Naptárkészítő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212960-6Meghajtó- és rendszerszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212970-9Nyomdai szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212971-6Címjegyzék-készítő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212972-3Címkézőszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212980-2Programnyelvek és eszközök fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212981-9Fordító (compiler) szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212982-6Konfiguráció-menedzsment szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212983-3Fejlesztőszoftver-fejlesztési szolgáltatások
72212984-0Programtesztelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212985-7Hibakereső szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212990-5Táblázatkezelő és javítószoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72212991-2Táblázatkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72220000-3Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások
72221000-0Üzleti elemzési tanácsadó szolgáltatások
72222000-7Információs rendszer és technológia stratégiai felülvizsgálatával és tervezésével kapcsolatos szolgáltatások
72222100-8Információs rendszer és technológia stratégiai felülvizsgálatával kapcsolatos szolgáltatások
72222200-9Információs rendszer és technológia tervezésével kapcsolatos szolgáltatások
72222300-0Információs technológiával kapcsolatos szolgáltatások
72223000-4Információs technológia követelményeinek áttekintésével kapcsolatos szolgáltatások
72224000-1Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások
72224100-2Rendszermegvalósítás-tervezési szolgáltatások
72224200-3Rendszerminőségbiztosítás-tervezési szolgáltatások
72225000-8Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások
72226000-5Rendszerszoftver átvételi tesztelésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások
72227000-2Szoftverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
72228000-9Hardverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
72230000-6Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72231000-3Katonai célú szoftver fejlesztése
72232000-0Kereskedelmi ügyletbonyolító és ügyfélszoftverek fejlesztése
72240000-9Rendszerelemzési és programozási szolgáltatások
72241000-6Kritikus tervcélok meghatározásával kapcsolatos szolgáltatások
72242000-3Tervmodellezés-szolgáltatások
72243000-0Programozási szolgáltatások
72244000-7Prototípus-készítési szolgáltatások
72245000-4Szerződéses rendszerelemzési és programozási szolgáltatások
72246000-1Rendszer-tanácsadói szolgáltatások
72250000-2Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
72251000-9Rendszerösszeomlás utáni helyreállítási szolgáltatások
72252000-6Számítógépes archiválási szolgáltatások
72253000-3Súgóegység- és támogatási szolgáltatások
72253100-4Súgóegység-szolgáltatások
72253200-5Rendszer-támogatási szolgáltatások
72254000-0Szoftvertesztelés
72254100-1Rendszertesztelési szolgáltatások
72260000-5Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
72261000-2Szoftvertámogatási szolgáltatások
72262000-9Szoftverfejlesztési szolgáltatások
72263000-6Szoftvermegvalósítási szolgáltatások
72264000-3Szoftvermásolási szolgáltatások
72265000-0Szoftverkonfigurálási szolgáltatások
72266000-7Szoftver-tanácsadási szolgáltatások
72267000-4Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások
72267100-0Informatikai szoftver karbantartása
72267200-1Informatikai szoftver javítása
72268000-1Szoftverellátási szolgáltatások
72300000-8Adatkezelési szolgáltatások
72310000-1Adatfeldolgozási szolgáltatások
72311000-8Számítógépes táblázatszerkesztési szolgáltatások
72311100-9Adatkonvertálási szolgáltatások
72311200-0Kötegelt adatfeldolgozási szolgáltatások
72311300-1Számítógépes időmegosztási szolgáltatások
72312000-5Adatbeviteli szolgáltatások
72312100-6Adat-előkészítési szolgáltatások
72312200-7Optikai karakterfelismerési szolgáltatások
72313000-2Adatrögzítési szolgáltatások
72314000-9Adatgyűjtési és -egybevetési szolgáltatások
72315000-6Adathálózat-kezelési és -támogatási szolgáltatások
72315100-7Adathálózat-támogatási szolgáltatások
72315200-8Adathálózat-kezelési szolgáltatások
72316000-3Adatelemzési szolgáltatások
72317000-0Adattárolási szolgáltatások
72318000-7Adatátviteli szolgáltatások
72319000-4Adatszolgáltatási szolgáltatások
72320000-4Adatbázis-szolgáltatások
72321000-1Értéknövelt adatbázis-szolgáltatások
72322000-8Adatfeldolgozási/adatkezelési szolgáltatások
72330000-2Tartalom- vagy adatszabványosítási és -osztályozási szolgáltatások
72400000-4Internetszolgáltatások
72410000-7Szolgáltatásnyújtás
72411000-4ISP-szolgáltatás
72412000-1Elektronikus levelezési szolgáltatás nyújtása
72413000-8Weboldal-tervezési szolgáltatások
72414000-5Keresőmotor-szolgáltatás nyújtása
72415000-2Webtárhely-szolgáltatások
72416000-9Alkalmazásszolgáltatás nyújtása
72417000-6Internetes domainnevek
72420000-0Internetfejlesztési szolgáltatások
72421000-7Internetes vagy intranetes felhasználói alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72422000-4Internetes vagy intranetes szerveralkalmazások fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72500000-0Számítógépekkel kapcsolatos szolgáltatások
72510000-3Számítógépekkel kapcsolatos ügyintézési szolgáltatások
72511000-0Hálózatkezelő szoftveres szolgáltatások
72512000-7Dokumentumkezelési szolgáltatások
72513000-4Irodai automatizálási szolgáltatások
72514000-1Számítógépes létesítménykezelési szolgáltatások
72514100-2Számítógépek működésének eszközfelügyelete
72514200-3Számítógépes rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközfelügyelet
72514300-4Számítógépes rendszerek felügyeletéhez kapcsolódó eszközfelügyelet
72540000-2Számítógép-fejlesztési (felújítás, feljavítás) szolgáltatások
72541000-9Számítógép-bővítési szolgáltatások
72541100-0Memóriabővítési szolgáltatások
72590000-7Számítógépekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások
72591000-4Szolgáltatások szintjét meghatározó megállapodás kidolgozása
72600000-6Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások
72610000-9Számítógépes támogatási szolgáltatások
72611000-6Műszaki számítógép-támogatási szolgáltatások
72700000-7Számítógépes hálózati szolgáltatások
72710000-0Helyi hálózattal (LAN) kapcsolatos szolgáltatások
72720000-3Nagy kiterjedésű hálózattal (WAN) kapcsolatos szolgáltatások
72800000-8Számítógép-felülvizsgálati és -tesztelési szolgáltatások
72810000-1Számítógép-felülvizsgálati szolgáltatások
72820000-4Számítógép-tesztelési szolgáltatások
72900000-9Számítógépes biztonságimásolat-készítő és katalóguskonvertálási szolgáltatások
72910000-2Számítógépes biztonságimásolat-készítő szolgáltatások
72920000-5Számítógép-katalógus és adatszótár-konvertálási szolgáltatások
73000000-2 (4)Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
73100000-3Kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatások
73110000-6Kutatási szolgáltatások
73111000-3Kutatólaboratóriumi szolgáltatások
73112000-0Tengerkutatási szolgáltatások
73120000-9Kísérleti fejlesztési szolgáltatások
73200000-4Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
73210000-7Kutatási tanácsadó szolgáltatások
73220000-0Fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
73300000-5Kutatás és fejlesztés tervezése és kivitelezése
73400000-6Biztonsági és védelmi kérdésekkel kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások
73410000-9Katonai kutatás és technológia
73420000-2Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és technológiai demonstráció
73421000-9Biztonsági berendezések fejlesztése
73422000-6Lőfegyverek és lőszerek fejlesztése
73423000-3Katonai járművek fejlesztése
73424000-0Hadihajók fejlesztése
73425000-7Katonai repülőgépek, rakéták és űrhajók fejlesztése
73426000-4Katonai elektronikus rendszerek fejlesztése
73430000-5Tesztelés és értékelés
73431000-2Biztonsági berendezések tesztelése és értékelése
73432000-9Lőfegyverek és lőszerek tesztelése és értékelése
73433000-6Katonai járművek tesztelése és értékelése
73434000-3Hadihajók tesztelése és értékelése
73435000-0Katonai repülőgépek, rakéták és űrhajók tesztelése és értékelése
73436000-7Katonai elektronikus rendszerek tesztelése és értékelése
75000000-6Közigazgatási, honvédelmi és társadalombiztosítási szolgáltatások
75100000-7Közigazgatási szolgáltatások
75110000-0Általános közszolgáltatás
75111000-7Végrehajtói és törvényhozói szolgáltatások
75111100-8Végrehajtói szolgáltatások
75111200-9Törvényhozói szolgáltatások
75112000-4Üzleti műveletekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
75112100-5Közigazgatási fejlesztési projektekkel kapcsolatos szolgáltatások
75120000-3Ügynökségekkel kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások
75121000-0Közigazgatási oktatási szolgáltatások
75122000-7Közigazgatási egészségügyi szolgáltatások
75123000-4Közigazgatási házépítési szolgáltatások
75124000-1Kikapcsolódással, kultúrával és vallással kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások
75125000-8Idegenforgalommal kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások
75130000-6Kormányzati kisegítő szolgáltatások
75131000-3Kormányzati szolgáltatások
75131100-4Általános kormányzati személyzeti szolgáltatások
75200000-8Közösségi szolgáltatások nyújtása
75210000-1Külügyekkel kapcsolatos és egyéb szolgáltatások
75211000-8Külügyekkel kapcsolatos szolgáltatások
75211100-9Diplomáciai szolgáltatások
75211110-2Konzuli szolgáltatások
75211200-0Külföldi gazdasági segítséggel kapcsolatos szolgáltatások
75211300-1Külföldi katonai segítséggel kapcsolatos szolgáltatások
75220000-4Honvédelmi szolgáltatások
75221000-1Katonai védelmi szolgáltatások
75222000-8Polgári védelmi szolgáltatások
75230000-7Igazságügyi szolgáltatások
75231000-4Bírói szolgáltatások
75231100-5Bíróságokkal kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások
75231200-6Bűnözők szabadságvesztésével és rehabilitációjával kapcsolatos szolgáltatások
75231210-9Büntetés-végrehajtási szolgáltatások
75231220-2Rabkísérési szolgáltatások
75231230-5Büntetés-végrehajtási intézmények szolgáltatásai
75231240-8Felfüggesztett szabadságvesztéssel kapcsolatos szolgáltatások
75240000-0Közbiztonsággal és közrenddel kapcsolatos szolgáltatások
75241000-7Közbiztonsággal kapcsolatos szolgáltatások
75241100-8Rendőrségi szolgáltatások
75242000-4Közrenddel kapcsolatos szolgáltatások
75242100-5Közrendfenntartási szolgáltatások
75242110-8Bírósági végrehajtói szolgáltatások
75250000-3Tűzoltási és mentési szolgáltatások
75251000-0Tűzoltó szolgáltatások
75251100-1Tűzoltási szolgáltatások
75251110-4Tűzmegelőzési szolgáltatások
75251120-7Erdőtűzoltási szolgáltatások
75252000-7Mentési szolgáltatások
75300000-9Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő szolgáltatások
75310000-2Segélyekkel, támogatásokkal és juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások
75311000-9Betegségi pótlék
75312000-6Anyasági pótlék
75313000-3Mozgássérültpótlék
75313100-4Ideiglenes munkaképtelenségi pótlék
75314000-0Munkanélküli segély
75320000-5Közalkalmazottak nyugdíj-biztosítási programja
75330000-8Családi pótlék
75340000-1Gyermekek után járó pótlék
76000000-3Olaj- és gáziparral kapcsolatos szolgáltatások
76100000-4Gázipari szakmai szolgáltatások
76110000-7Földgázkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatások
76111000-4Újragázosítási szolgáltatások
76120000-0Földgázkitermeléssel kapcsolatos merülési szolgáltatások
76121000-7Tenger alatti kutakkal kapcsolatos búvárszolgáltatások
76200000-5Olajipari szakmai szolgáltatások
76210000-8Kőolajkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatások
76211000-5Perforált betétcső függesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások
76211100-6Bélelési szolgáltatások
76211110-9Tesztgödör-bélelési szolgáltatások
76211120-2Kútmezőn végzett bélelési szolgáltatások
76211200-7Iszapszelvényezési és fúróiszapanalízis-szolgáltatások
76300000-6Fúrási szolgáltatások
76310000-9Földgázkitermeléssel kapcsolatos fúrási szolgáltatások
76320000-2Nyílt tengeri fúrási szolgáltatások
76330000-5Turbinafúrási szolgáltatások
76331000-2Tekercselt turbinafúrási szolgáltatások
76340000-8Magfúrás, csőfúrás
76400000-7Tengerifúrótorony-elhelyezési szolgáltatások
76410000-0Kútbélelési és -csövezési szolgáltatások
76411000-7Kútbélelési szolgáltatások
76411100-8Kútbéleléssel kapcsolatos személyzeti szolgáltatások
76411200-9Kútbélelés-tervezési szolgáltatások
76411300-0Kútbélelés-marási szolgáltatások
76411400-1Kútbélelés-befejezési szolgáltatások
76420000-3Kútbetonozási szolgáltatások
76421000-0Béléscső-cementezési szolgáltatások
76422000-7Cementdugózási szolgáltatások
76423000-4Habcementezési szolgáltatások
76430000-6Kútfúrási és termelési szolgáltatások
76431000-3Kútfúrási szolgáltatások
76431100-4Kútfúrás-ellenőrzési szolgáltatások
76431200-5Kútfúrással kapcsolatos emelési szolgáltatások
76431300-6Kútfúrással kapcsolatos rakodási szolgáltatások
76431400-7Patkánylyukfúrási szolgáltatások
76431500-8Kútfúrás-felügyeleti szolgáltatások
76431600-9Kútfúró berendezések ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
76440000-9Fúrólyuk-szelvényezési szolgáltatások
76441000-6Csövezett fúrólyuk-szelvényezési szolgáltatások
76442000-3Nyitott fúrólyuk-szelvényezési szolgáltatások
76443000-0Egyéb fúrólyuk-szelvényezési szolgáltatások
76450000-2Kútkezelési szolgáltatások
76460000-5Kútfenntartási szolgáltatások
76470000-8Kúttesztelési szolgáltatások
76471000-5Kúttörés-tesztelési szolgáltatások
76472000-2Kútmező-ellenőrzési vagy tesztelési szolgáltatások
76473000-9Kútberendezés-tesztelési szolgáltatások
76480000-1Olajkút-béléscsövezési szolgáltatások
76490000-4Kútbefejezési szolgáltatások
76491000-1Kútelzárási szolgáltatások
76492000-8Kútelhelyezési szolgáltatások
76500000-8Szárazföldi és nyílt tengeri szolgáltatások
76510000-1Szárazföldi szolgáltatások
76520000-4Nyílt tengeri szolgáltatások
76521000-1Nyílt tengeri szerelési szolgáltatások
76522000-8Nyílt tengeri ellátóhajóval kapcsolatos szolgáltatások
76530000-7Lefelé irányuló fúrási szolgáltatások
76531000-4Lefelé irányuló fúrólyuk-szelvényezési szolgáltatások
76532000-1Lefelé irányuló fúrólyuk-szivattyúzási szolgáltatások
76533000-8Fúrólyukban alkalmazott adatrögzítési szolgáltatások
76534000-5Fúrólyuk-bővítési szolgáltatások
76535000-2Fúrólyuk-megnyitási szolgáltatások
76536000-9Fúrólyukban alkalmazott rezgés-ellenőrzési szolgáltatások
76537000-6Fúrólyukban használt eszközökkel kapcsolatos szolgáltatások
76537100-7Olajmezők kiaknázását segítő fúrólyukban használt eszközökkel kapcsolatos szolgáltatások
76600000-9Csővezeték-ellenőrzési szolgáltatások
77000000-0Mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti, méhészeti és akvakultúrával kapcsolatos szolgáltatások
77100000-1Mezőgazdasági szolgáltatások
77110000-4Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos szolgáltatások
77111000-1Mezőgazdasági gépek kölcsönzése kezelővel
77112000-8Kaszálógép vagy mezőgazdasági berendezések kölcsönzése kezelővel
77120000-7Komposztálási szolgáltatások
77200000-2Erdészeti szolgáltatások
77210000-5Fakitermelési szolgáltatások
77211000-2Fakitermeléssel kapcsolatos szolgáltatások
77211100-3Faanyag-, épületfa-kitermelési szolgáltatások
77211200-4Épületfa erdőn belüli szállítása
77211300-5Fatisztítási szolgáltatások
77211400-6Favágási szolgáltatások
77211500-7Faápolási szolgáltatások
77211600-8Fák ültetése magvetéssel
77220000-8Faanyag, épületfa-impregnálási szolgáltatások
77230000-1Erdészettel kapcsolatos szolgáltatások
77231000-8Erdőgazdálkodási szolgáltatások
77231100-9Erdei erőforrás-gazdálkodási szolgáltatások
77231200-0Erdei kártevők elleni védekezéssel kapcsolatos szolgáltatások
77231300-1Erdőigazgatási szolgáltatások
77231400-2Erdőleltározási szolgáltatások
77231500-3Erdők monitoringjával és értékelésével kapcsolatos szolgáltatások
77231600-4Erdőtelepítési szolgáltatások
77231700-5Erdészeti fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások
77231800-6Erdei faiskolák üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások
77231900-7Erdészeti ágazati tervezéssel kapcsolatos szolgáltatások
77300000-3Kertészeti szolgáltatások
77310000-6Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
77311000-3Dísz- és pihenőkert-fenntartási szolgáltatások
77312000-0Gyomeltávolítási szolgáltatások
77312100-1Gyomirtási szolgáltatások
77313000-7Parkfenntartási szolgáltatások
77314000-4Rétfenntartási szolgáltatások
77314100-5Gyepesítés
77315000-1Magvetési munkák
77320000-9Sportpálya-fenntartási szolgáltatások
77330000-2Florisztikai szolgáltatások
77340000-5Fametszés és sövénynyírás
77341000-2Fametszés
77342000-9Sövénynyírás
77400000-4Zoológiai szolgáltatások
77500000-5Állattenyésztési és -gondozói szolgáltatások
77510000-8Vadszaporítási szolgáltatások
77600000-6Vadászati szolgáltatások
77610000-9Csapdaelhelyezési szolgáltatások
77700000-7Halászattal kapcsolatos szolgáltatások
77800000-8Akvakultúrával kapcsolatos szolgáltatások
77810000-1Tengeri akvakultúrával kapcsolatos szolgáltatások
77820000-4Osztrigatenyésztési szolgáltatások
77830000-7Rákfélék tenyésztésével kapcsolatos szolgáltatások
77840000-0Garnélarák-gazdálkodási szolgáltatások
77850000-3Halgazdálkodási szolgáltatások
77900000-9Méhészeti szolgáltatások
79000000-4Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
79100000-5Jogi szolgáltatások
79110000-8Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások
79111000-5Jogi tanácsadási szolgáltatások
79112000-2Jogi képviseleti szolgáltatások
79112100-3Érdekeltek képviseletével kapcsolatos szolgáltatások
79120000-1Szabadalmi és szerzői jogi tanácsadó szolgáltatások
79121000-8Szerzői jogi tanácsadó szolgáltatások
79121100-9Szoftverrel kapcsolatos szerzői jogi tanácsadási szolgáltatások
79130000-4Jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatások
79131000-1Dokumentációs szolgáltatások
79132000-8Hitelesítési szolgáltatások
79132100-9Elektronikusaláírás-hitelesítési szolgáltatások
79140000-7Jogi tanácsadói és Ismeretterjesztő szolgáltatások
79200000-6Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások
79210000-9Számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
79211000-6Számviteli szolgáltatások
79211100-7Könyvelési szolgáltatások
79211110-0Bérszámfejtési szolgáltatások
79211120-3Eladás- és beszerzés-nyilvántartási szolgáltatások
79211200-8Pénzügyi bevallások összeállításával kapcsolatos szolgáltatások
79212000-3Könyvvizsgálói szolgáltatások
79212100-4Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások
79212110-7Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások
79212200-5Belső ellenőri szolgáltatások
79212300-6Törvényileg előírt önellenőrzési szolgáltatások
79212400-7Könyvelési csalások kivizsgálásával kapcsolatos szolgáltatások
79212500-8Könyvvezetés-felülvizsgálati szolgáltatások
79220000-2Adózással kapcsolatos szolgáltatások
79221000-9Adó-tanácsadói szolgáltatások
79222000-6Adóvisszatérítés-előkészítési szolgáltatások
79223000-3Vámügynöki szolgáltatások
79300000-7Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79310000-0Piackutatási szolgáltatások
79311000-7Felmérési, közvélemény-kutatási szolgáltatások
79311100-8Közvéleménykutatás-tervezési szolgáltatások
79311200-9Közvélemény-kutatás elvégzésével kapcsolatos szolgáltatások
79311210-2Telefonos közvélemény-kutatási szolgáltatások
79311300-0Közvéleménykutatás-elemzési szolgáltatások
79311400-1Gazdasági kutatási szolgáltatások
79311410-4Gazdasági hatásvizsgálat
79312000-4Piactesztelési szolgáltatások
79313000-1Teljesítményértékelési szolgáltatások
79314000-8Megvalósíthatósági tanulmány
79315000-5Társadalomkutatási szolgáltatások
79320000-3Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79330000-6Statisztikai szolgáltatások
79340000-9Hirdetési és marketingszolgáltatások
79341000-6Hirdetési szolgáltatások
79341100-7Hirdetési tanácsadási szolgáltatások
79341200-8Hirdetésszervezési szolgáltatások
79341400-0Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
79341500-1Légi hirdetési szolgáltatások
79342000-3Marketingszolgáltatás
79342100-4Közvetlen marketing szolgáltatások
79342200-5Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79342300-6Vevőszolgálati szolgáltatások
79342310-9Vevői közvélemény-kutatási szolgáltatások
79342311-6Vevőielégedettség-felmérés
79342320-2Értékesítés utáni szolgáltatások
79342321-9Vevőihűség-program
79342400-7Árverési szolgáltatások
79342410-4Elektronikus árverési szolgáltatások
79400000-8Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
79410000-1Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
79411000-8Általános vezetői tanácsadó szolgáltatások
79411100-9Üzleti fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
79412000-5Pénzügyi vezetői tanácsadó szolgáltatások
79413000-2Marketingvezetői tanácsadó szolgáltatások
79414000-9Humánpolitikai üzletviteli tanácsadó szolgáltatások
79415000-6Termelésszervezési tanácsadó szolgáltatások
79415200-8Tervezési tanácsadó szolgáltatások
79416000-3Public relations szolgáltatások
79416100-4Public relations vezetői szolgáltatások
79416200-5Public relations tanácsadó szolgáltatások
79417000-0Biztonsági tanácsadó szolgáltatások
79418000-7Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
79419000-4Értékelési tanácsadó szolgáltatások
79420000-4Vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások
79421000-1Projektvezetői szolgáltatások, kivéve az építési munkák vezetését
79421100-2Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
79421200-3Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
79422000-8 (5)Választottbíráskodási és érdekegyeztetési szolgáltatás
79430000-7Válságkezelési szolgáltatások
79500000-9Irodai kisegítő szolgáltatások
79510000-2Telefonos üzenetrögzítő szolgáltatások
79511000-9Telefonkezelői szolgáltatások
79512000-6Hívóközpont
79520000-5Reprográfiai szolgáltatások
79521000-2Fénymásolási szolgáltatások
79530000-8Fordítási szolgáltatások
79540000-1Tolmácsolási szolgáltatások
79550000-4Gépírási, szövegszerkesztési és kiadványszerkesztési szolgáltatások
79551000-1Gépírási szolgáltatások
79552000-8Szövegszerkesztési szolgáltatások
79553000-5Kiadványszerkesztési szolgáltatások
79560000-7Irattározási szolgáltatások
79570000-0Feladásilista- (címlista-) összeállítási és küldeményfeladási szolgáltatások
79571000-7Küldeményfeladási szolgáltatások
79600000-0 (6)Munkaerő-toborzási szolgáltatás
79610000-3 (6)Állásközvetítési szolgáltatás
79611000-0Munkaerő-közvetítői szolgáltatások
79612000-7Irodai kisegítő személyzetet közvetítő szolgáltatások
79613000-4Alkalmazottáthelyezési (költöztetési) szolgáltatások
79620000-6 (6)Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
79621000-3Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások
79622000-0Háztartási kisegítő személyzettel való ellátási szolgáltatások
79623000-7Kereskedelmi és ipari munkaerővel való ellátási szolgáltatások
79624000-4Ápolószemélyzettel való ellátási szolgáltatások
79625000-1Egészségügyi személyzettel való ellátási szolgáltatások
79630000-9Személyügyi szolgáltatások, kivéve az állásközvetítést és a munkaerő-kölcsönzést
79631000-6Személyügyi és bérszámfejtési szolgáltatások
79632000-3Személyzeti képzési szolgáltatások
79633000-0Munkaerő-képzési szolgáltatások
79634000-7Karrier-tanácsadási szolgáltatások
79635000-4Munkaerő-felvétellel kapcsolatos értékelőközponti szolgáltatások
79700000-1Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok szolgáltatásai
79710000-4Biztonsági szolgáltatások
79711000-1Riasztásfigyelési szolgáltatások
79713000-5Őrzési szolgáltatások
79714000-2Felügyeleti szolgáltatások
79714100-3Követőrendszerrel kapcsolatos szolgáltatások
79714110-6Szökevénykeresési szolgáltatások
79715000-9Járőrözési szolgáltatások
79716000-6Azonosítóigazolvány-kibocsátási szolgáltatások
79720000-7Nyomozási szolgáltatások
79721000-4Nyomozóirodai szolgáltatások
79722000-1Grafológiai szolgáltatások
79723000-8Hulladékvizsgálati szolgáltatások
79800000-2Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások
79810000-5Nyomtatási szolgáltatások
79811000-2Digitális nyomtatási szolgáltatások
79812000-9Bankjegynyomtatási szolgáltatások
79820000-8Nyomtatással kapcsolatos szolgáltatások
79821000-5Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79821100-6Korrektúrázási szolgáltatások
79822000-2Szedési szolgáltatások
79822100-3Nyomólemez-készítési szolgáltatások
79822200-4Fénygravírozási szolgáltatások
79822300-5Betűszedési szolgáltatások
79822400-6Litográfiai szolgáltatások
79822500-7Grafikai tervezési szolgáltatások
79823000-9Nyomtatási és kézbesítési szolgáltatások
79824000-6Nyomtatási és elosztási szolgáltatások
79900000-3Különféle üzleti és üzlettel kapcsolatos szolgáltatások
79910000-6Vezetői holding szolgáltatások
79920000-9Csomagolás és azzal kapcsolatos szolgáltatások
79921000-6Csomagolási szolgáltatások
79930000-2Különleges tervezési szolgáltatások
79931000-9Lakberendezési szolgáltatások
79932000-6Belsőépítészeti szolgáltatások
79933000-3Formatervezési kisegítő szolgáltatások
79934000-0Bútortervezési szolgáltatások
79940000-5Pénzbehajtási szolgáltatások
79941000-2Útdíjbeszedési szolgáltatások
79950000-8Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79951000-5Szemináriumszervezési szolgáltatások
79952000-2Rendezvényszervezési szolgáltatások
79952100-3Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
79953000-9Fesztiválszervezési szolgáltatások
79954000-6Partiszervezési szolgáltatások
79955000-3Divatbemutató-rendezési szolgáltatások
79956000-0Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások
79957000-7Árverés-szervezési szolgáltatások
79960000-1Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
79961000-8Fényképészeti szolgáltatások
79961100-9Reklámfényképezési szolgáltatások
79961200-0Légi fényképezési szolgáltatások
79961300-1Különleges fényképezési szolgáltatások
79961310-4Fúrólyuk-fényképezési szolgáltatások
79961320-7Víz alatti fényképezési szolgáltatások
79961330-0Mikrofilm-szolgáltatások
79961340-3Röntgenfényképezési szolgáltatások
79961350-6Stúdiófotózási szolgáltatások
79962000-5Fényképfeldolgozási (előhívó) szolgáltatások
79963000-2Fénykép-helyreállítási, -másolási és -retusálási szolgáltatások
79970000-4Kiadói szolgáltatások
79971000-1Könyvkötési és -kikészítési szolgáltatások
79971100-2Könyvkikészítési szolgáltatások
79971200-3Könyvkötési szolgáltatások
79972000-8Nyelvszótár-kiadási szolgáltatások
79972100-9Tájnyelvi szótár kiadásával kapcsolatos szolgáltatások
79980000-7Előfizetési szolgáltatások
79990000-0Különféle üzleti szolgáltatások
79991000-7Készlet-ellenőrzési szolgáltatások
79992000-4Recepciós szolgáltatások
79993000-1Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
79993100-2Létesítménykezelési szolgáltatások
79994000-8Szerződésadminisztrációs szolgáltatások
79995000-5Könyvtárkezelési szolgáltatások
79995100-6Archiválási szolgáltatások
79995200-7Katalogizálási szolgáltatások
79996000-2Üzleti szervezési szolgáltatások
79996100-3Iratkezelés
79997000-9Üzleti utaztatási szolgáltatások
79998000-6Betanítási szolgáltatások
79999000-3Szkennelési és számlázási szolgáltatások
79999100-4Szkennelési szolgáltatások
79999200-5Számlázási szolgáltatások
80000000-4Oktatási és képzési szolgáltatások
80100000-5Elemi oktatási szolgáltatások
80110000-8Iskola előtti oktatási szolgáltatások
80200000-6Középiskolai oktatási szolgáltatások
80210000-9Szakközép-iskolai és szakmunkásképzői oktatási szolgáltatások
80211000-6Szakközép-iskolai oktatási szolgáltatások
80212000-3Szakmunkásképzői oktatási szolgáltatások
80300000-7Felsőoktatási szolgáltatások
80310000-0Fiatalokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások
80320000-3Egészségügyi oktatási szolgáltatások
80330000-6Biztonsági oktatási szolgáltatások
80340000-9Különleges oktatási szolgáltatások
80400000-8Felnőtt- és egyéb oktatási szolgáltatások
80410000-1Különféle iskolai szolgáltatások
80411000-8Járművezető-iskolai szolgáltatások
80411100-9Járművezetői vizsgával kapcsolatos szolgáltatások
80411200-0Gyakorlati járművezetői tanfolyam
80412000-5Repülővezető-iskolai szolgáltatások
80413000-2Vitorlásiskolai szolgáltatások
80414000-9Búváriskolai szolgáltatások
80415000-6Síoktatási szolgáltatások
80420000-4E-oktatással kapcsolatos szolgáltatások
80430000-7Egyetemi szintű felnőttoktatási szolgáltatások
80490000-5Oktatási központ üzemeltetése
80500000-9Képzési szolgáltatások
80510000-2Szakképzési szolgáltatások
80511000-9Személyzeti képzési szolgáltatások
80512000-6Kutyakiképzéssel kapcsolatos szolgáltatások
80513000-3Lovasiskolai szolgáltatások
80520000-5Képzési létesítmény
80521000-2Képzési programmal kapcsolatos szolgáltatások
80522000-9Képzési szeminárium
80530000-8Szakmai továbbképzési szolgáltatások
80531000-5Ipari és műszaki képzési szolgáltatások
80531100-6Ipari képzési szolgáltatások
80531200-7Műszaki képzési szolgáltatások
80532000-2Vezetőképzési szolgáltatások
80533000-9Számítógépes felhasználói megismertetési és képzési szolgáltatások
80533100-0Számítógépes képzési szolgáltatások
80533200-1Számítógépes tanfolyamok
80540000-1Környezetvédelmi képzési szolgáltatások
80550000-4Biztonságtechnikai képzési szolgáltatások
80560000-7Egészségügyi és elsősegély-nyújtási képzési szolgáltatások
80561000-4Egészségvédelmi képzési szolgáltatások
80562000-1Elsősegély-nyújtási képzési szolgáltatások
80570000-0Személyiségfejlesztési képzési szolgáltatások
80580000-3Nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvoktatás
80590000-6Oktatási szolgáltatások
80600000-0Védelmi és biztonsági kérdésekkel kapcsolatos képzési szolgáltatások
80610000-3Biztonsági felszerelésekkel kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
80620000-6Lőfegyverekkel és lőszerekkel kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
80630000-9Katonai járművekkel kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
80640000-2Hadihajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
80650000-5Repülőgépekkel, rakétákkal és űrhajókkal kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
80660000-8Katonai célú elektronikus rendszerekkel kapcsolatos képzés és szimulációs gyakorlat
85000000-9Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások
85100000-0Egészségügyi szolgáltatások
85110000-3Kórházi és kapcsolódó szolgáltatások
85111000-0Kórházi szolgáltatások
85111100-1Sebészeti kórházi szolgáltatások
85111200-2Gyógyászati kórházi szolgáltatások
85111300-3Nőgyógyászati kórházi szolgáltatások
85111310-6Mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos szolgáltatások
85111320-9Szülészeti kórházi szolgáltatások
85111400-4Rehabilitációs kórházi szolgáltatások
85111500-5Pszichiátriai kórházi szolgáltatások
85111600-6Ortopéd orvosi szolgáltatások
85111700-7Oxigénterápiás szolgáltatások
85111800-8Patológiai szolgáltatások
85111810-1Vérképelemzéssel kapcsolatos szolgáltatások
85111820-4Bakterológiai elemzéssel kapcsolatos szolgáltatások
85111900-9Kórházi dialízissel kapcsolatos szolgáltatások
85112000-7Kórházi kisegítő szolgáltatások
85112100-8Kórházi ágyakkal kapcsolatos szolgáltatások
85112200-9Ambuláns betegek ellátásával kapcsolatos szolgáltatások
85120000-6Szakorvosi és ezzel kapcsolatos szolgáltatások
85121000-3Szakorvosi szolgáltatások
85121100-4Általános orvosi szolgáltatások
85121200-5Orvosi szakszolgáltatás
85121210-8Nőgyógyászati vagy szülészeti szolgáltatások
85121220-1Nefrológiai vagy ideggyógyászati szolgáltatások
85121230-4Kardiológiai vagy tüdőgyógyászati szolgáltatások
85121231-1Kardiológiai szolgáltatások
85121232-8Tüdőgyógyászati szolgáltatások
85121240-7Fül-orr-gégészeti vagy fülészeti szolgáltatások
85121250-0Gasztroenterológiai és geriátriai szolgáltatások
85121251-7Gasztroenterológiai szolgáltatások
85121252-4Geriátriai szolgáltatások
85121270-6Pszichiátriai vagy pszichológiai szolgáltatások
85121271-3Pszichiátriai intézetekkel kapcsolatos szolgáltatások
85121280-9Szemészeti, bőrgyógyászati vagy ortopédiai szolgáltatások
85121281-6Szemészeti szolgáltatások
85121282-3Bőrgyógyászati szolgáltatások
85121283-0Ortopéd orvosi szolgáltatások
85121290-2Gyermekgyógyászati vagy urológiai szolgáltatások
85121291-9Gyermekgyógyászati szolgáltatások
85121292-6Urológusi szolgáltatások
85121300-6Sebészeti szakszolgáltatás
85130000-9Fogorvosi és ezzel kapcsolatos szolgáltatások
85131000-6Fogorvosi szolgáltatások
85131100-7Fogszabályozási szolgáltatások
85131110-0Fogszabályozási sebészi szolgáltatások
85140000-2Különféle egészségügyi szolgáltatások
85141000-9Egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatások
85141100-0Szülésznők által nyújtott szolgáltatások
85141200-1Ápolók által nyújtott szolgáltatások
85141210-4Otthoni egészségügyi kezelési szolgáltatások
85141211-1Otthoni dialíziskezelési szolgáltatások
85141220-7Ápolók által nyújtott tanácsadói szolgáltatások
85142000-6Természetgyógyászati szolgáltatások
85142100-7Fizioterápiás szolgáltatások
85142200-8Homeopátiás szolgáltatások
85142300-9Higiénés szolgáltatások
85142400-0Inkontinencia-termékek házhoz szállítása
85143000-3Mentőszolgálat
85144000-0Körzeti egészségügyi létesítménnyel kapcsolatos szolgáltatások
85144100-1Körzeti védőnői ellátási szolgáltatások
85145000-7Egészségügyi laboratórium által nyújtott szolgáltatások
85146000-4Vérbank által nyújtott szolgáltatások
85146100-5Spermabank által nyújtott szolgáltatások
85146200-6Szervbank által nyújtott szolgáltatások
85147000-1Vállalati egészségügyi szolgáltatások
85148000-8Egészségügyi elemzési szolgáltatások
85149000-5Gyógyszertári szolgáltatások
85150000-5Orvosi képalkotási szolgáltatások
85160000-8Optikusi szolgáltatások
85170000-1Akupunktúrás és kiropraktikai szolgáltatások
85171000-8Akupunktúrás szolgáltatások
85172000-5Kiropraktikai szolgáltatások
85200000-1Állat-egészségügyi szolgáltatások
85210000-3Háziállat-gondozási szolgáltatások
85300000-2Szociális gondozás és kapcsolódó szolgáltatások
85310000-5Szociális gondozási szolgáltatások
85311000-2Szociális gondozási szolgáltatások szállással
85311100-3Idősgondozási szolgáltatások
85311200-4Fogyatékosgondozási szolgáltatások
85311300-5Gyermek- és fiatalgondozási szolgáltatások
85312000-9Szociális gondozási szolgáltatások szállás nélkül
85312100-0Napköziotthon-szolgáltatások
85312110-3Napköziotthon-szolgáltatások gyermekek részére
85312120-6Napköziotthon-szolgáltatások fogyatékos gyermekek és fiatalok részére
85312200-1Élelmiszer-házhozszállítás
85312300-2Életvezetési és tanácsadási szolgáltatások
85312310-5Életvezetési szolgáltatások
85312320-8Tanácsadási szolgáltatások
85312330-1Családtervezési szolgáltatások
85312400-3Nem bentlakásos intézmények által nyújtott gondozási szolgáltatások
85312500-4Rehabilitációs szolgáltatások
85312510-7Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások
85320000-8Szociális szolgáltatások
85321000-5Közigazgatási szociális szolgáltatások
85322000-2Közösségi cselekvési program
85323000-9Közösségi egészségügyi szolgáltatások
90000000-7Szennyvíz- és hulladéktisztítási és környezetvédelmi szolgáltatások
90400000-1Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások
90410000-4Szennyvíz-eltávolítási szolgáltatások
90420000-7Szennyvízkezelési szolgáltatások
90430000-0Szennyvíz-ártalmatlanítási szolgáltatások
90440000-3Emésztőgödör-kezelési szolgáltatások
90450000-6Víztisztítótartály-kezelési szolgáltatások
90460000-9Emésztőgödör vagy víztisztítótartály-ürítési szolgáltatások
90470000-2Szennyvízcsatorna-tisztítási szolgáltatások
90480000-5Szennyvízcsatorna-kezelési szolgáltatások
90481000-2Víztisztító mű üzemeltetése
90490000-8Szennyvízcsatorna-felügyeleti és szennyvízkezelési szolgáltatások
90491000-5Szennyvízcsatorna-felügyeleti szolgáltatások
90492000-2Szennyvízkezelési tanácsadó szolgáltatások
90500000-2Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
90510000-5Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
90511000-2Hulladékgyűjtési szolgáltatások
90511100-3Városiszilárdhulladék-gyűjtési szolgáltatások
90511200-4Háztartásihulladék-gyűjtési szolgáltatások
90511300-5Szemétgyűjtési szolgáltatások
90511400-6Papírgyűjtési szolgáltatások
90512000-9Hulladékszállítási szolgáltatások
90513000-6Nem veszélyes hulladék és szemét kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
90513100-7Háztartásihulladék-ártalmatlanítási szolgáltatások
90513200-8Városiszilárdhulladék-ártalmatlanítási szolgáltatások
90513300-9Hulladékégetési szolgáltatások
90513400-0Hamuártalmatlanítási szolgáltatások
90513500-1Szennyezett folyadék kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
90513600-2Iszapeltávolítási szolgáltatások
90513700-3Iszapszállítási szolgáltatások
90513800-4Iszapkezelési szolgáltatások
90513900-5Iszapelhelyezési szolgáltatások
90514000-3Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások
90520000-8Radioaktív, mérgező, egészségügyi és veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások
90521000-5Radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatások
90521100-6Radioaktív hulladék gyűjtése
90521200-7Radioaktív hulladék tárolásával kapcsolatos szolgáltatások
90521300-8Radioaktív hulladék ártalmatlanítása
90521400-9Radioaktív hulladék szállítása
90521410-2Alacsony aktivitású nukleáris hulladék szállítása
90521420-5Közepes aktivitású nukleáris hulladék szállítása
90521500-0Nukleáris hulladék csomagolása
90521510-3Alacsony aktivitású nukleáris hulladék csomagolása
90521520-6Közepes aktivitású nukleáris hulladék csomagolása
90522000-2Szennyezett talajjal kapcsolatos szolgáltatások
90522100-3Szennyezett talaj eltávolítása
90522200-4Szennyezett talaj ártalmatlanítása
90522300-5Szennyezett-talaj-kezelési szolgáltatások
90522400-6Talajtisztítás és -kezelés
90523000-9Mérgezőhulladék-ártalmatlanítási szolgáltatások a radioaktív hulladék és a szennyezett talaj kivételével
90523100-0Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások
90523200-1Bomba-hatástalanítási szolgáltatások
90523300-2Aknakutatási szolgáltatások
90524000-6Egészségügyi hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások
90524100-7Klinikaihulladék-gyűjtési szolgáltatások
90524200-8Klinikaihulladék-ártalmatlanítási szolgáltatások
90524300-9Biológiaihulladék-eltávolítási szolgáltatások
90524400-0Kórházi hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása
90530000-1Szeméttelep üzemeltetése
90531000-8Szemétlerakóhely-üzemeltetési szolgáltatások
90532000-5Szénlerakóhely-üzemeltetési szolgáltatások
90533000-2Hulladéklerakóhely-üzemeltetési szolgáltatások
90600000-3Köztisztasági hulladékszállítási szolgáltatások városi és vidéki területeken és kapcsolódó szolgáltatások
90610000-6Utcatisztítási és -seprési szolgáltatások
90611000-3Utcatisztítási szolgáltatások
90612000-0Utcaseprési szolgáltatások
90620000-9Hólapátolási szolgáltatások
90630000-2Jégmentesítési szolgáltatások
90640000-5Aknatisztítási és -ürítési szolgáltatások
90641000-2Aknatisztítási szolgáltatások
90642000-9Aknaürítési szolgáltatások
90650000-8Azbeszteltávolítási szolgáltatások
90660000-1Ólommentesítési szolgáltatások
90670000-4Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
90680000-7Strandtakarítási szolgáltatások
90690000-0Graffitieltávolítási szolgáltatások
90700000-4Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
90710000-7Környezetgazdálkodás
90711000-4Nem építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
90711100-5Nem építkezéssel kapcsolatos kockázat- vagy veszélyértékelés
90711200-6Nem építkezéssel kapcsolatos környezetvédelmi szabványok
90711300-7Nem építkezéssel kapcsolatos környezeti mutatók elemzése
90711400-8Nem építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzéshez (EIA) kapcsolódó szolgáltatások
90711500-9Nem építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring
90712000-1Környezeti tervezés
90712100-2Városi környezetfejlesztési tervezés
90712200-3Erdőmegőrzéssel kapcsolatos stratégiai tervezés
90712300-4A tengeri környezet megőrzésével kapcsolatos stratégiai tervezés
90712400-5Természeti erőforrás-gazdálkodással vagy -megőrzéssel kapcsolatos stratégiai tervezési szolgáltatások
90712500-6Környezetvédelmi intézményépítés vagy tervezés
90713000-8Környezetvédelmi tanácsadási szolgáltatások
90713100-9Nem építkezéssel kapcsolatos vízellátást és szennyvizet érintő tanácsadási szolgáltatások
90714000-5Környezetvédelmi felülvizsgálat
90714100-6Környezetvédelmi információs rendszerek
90714200-7Vállalati környezetvédelmi felülvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatások
90714300-8Ágazati környezetvédelmi felülvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatások
90714400-9Adott tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatások
90714500-0Környezetvédelmi minőség-ellenőrzési szolgáltatások
90714600-1Környezetvédelmi biztonság-ellenőrzési szolgáltatások
90715000-2Szennyezésvizsgálati szolgáltatások
90715100-3Kémiai anyagok és olajszennyezések vizsgálatával kapcsolatos szolgáltatások
90715110-6Gázgyár vizsgálata
90715120-9Vegyiüzemek vagy olajfinomítók hulladéktelepének vizsgálata
90715200-4Egyéb szennyezésvizsgálati szolgáltatások
90715210-7Ideiglenes vagy végső olajtároló vizsgálata
90715220-0Ipari telephely vizsgálata
90715230-3Ipari hulladéktelep vizsgálata
90715240-6Faanyagok kezelését végző üzem vizsgálata
90715250-9Vegytisztító üzem vizsgálata
90715260-2Öntödék vizsgálata
90715270-5Újrafeldolgozó üzem vizsgálata
90715280-8Élelmiszer-feldolgozó üzem vizsgálata
90720000-0Környezetvédelem
90721000-7Környezetbiztonsági szolgáltatások
90721100-8Tájvédelmi szolgáltatások
90721200-9Ózonvédelmi szolgáltatások
90721300-0Élelmiszer- vagy takarmányszennyezettség elleni védelemmel kapcsolatos szolgáltatások
90721400-1Genetikai erőforrások védelmével kapcsolatos szolgáltatások
90721500-2Toxikus anyagok elleni védelemmel kapcsolatos szolgáltatások
90721600-3Sugárzásvédelmi szolgáltatások
90721700-4Veszélyeztetett fajok megóvásával kapcsolatos szolgáltatások
90721800-5Természeti kockázatok vagy veszélyek elleni védekezéssel kapcsolatos szolgáltatások
90722000-4Környezetrehabilitáció
90722100-5Ipari területek rehabilitációja
90722200-6Környezeti kármentesítési szolgáltatások
90722300-7Területek újrahasznosításával kapcsolatos szolgáltatások
90730000-3Szennyezések követése, felügyelete és ártalmatlanítása
90731000-0A levegőszennyezéssel kapcsolatos szolgáltatások
90731100-1Levegőminőség ellenőrzése
90731200-2Határokon átnyúló levegőszennyezés kezelésével vagy ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
90731210-5Szén-dioxid-kibocsátási kvóták vásárlása
90731300-3Levegőszennyezéssel szembeni védekezéssel kapcsolatos szolgáltatások
90731400-4A levegőszennyezés felügyeletével vagy mérésével kapcsolatos szolgáltatások
90731500-5Mérgező gázok feltárásával kapcsolatos szolgáltatások
90731600-6Metánkibocsátás felügyelete
90731700-7Szén-dioxiddal kapcsolatos felügyeleti szolgáltatások
90731800-8Levegőben levő részecskék monitoringja
90731900-9Ózonlebontással kapcsolatos felügyeleti szolgáltatások
90732000-7Talajszennyezéssel kapcsolatos szolgáltatások
90732100-8Talajszennyezés elleni védelemmel kapcsolatos szolgáltatások
90732200-9Szennyezett talaj eltávolításával kapcsolatos szolgáltatások
90732300-0Szennyezett talaj kezelése vagy ártalmatlanítása
90732400-1Talajszennyezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások
90732500-2Talajszennyezés feltérképezése
90732600-3Talajszennyezés mérése vagy felügyelete
90732700-4Szerves trágya okozta szennyezés felmérése
90732800-5Peszticidszennyezés felmérése
90732900-6Nitrát- és foszfátszennyezés felmérése
90732910-9Nitrátszennyezés felmérése
90732920-2Foszfátszennyezés felmérése
90733000-4A vízszennyezéssel kapcsolatos szolgáltatások
90733100-5Felszíni vizek szennyezésének felügyeletével vagy ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
90733200-6Felszíni vizek szennyezésének ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
90733300-7Felszíni vizek szennyezésekkel szembeni védelmével kapcsolatos szolgáltatások
90733400-8Felszíni vizek kezelésével kapcsolatos szolgáltatások
90733500-9Felszíni vizek szennyezésének elvezetésével kapcsolatos szolgáltatások
90733600-0Határokon átnyúló vízszennyezés kezelésével vagy ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
90733700-1Talajvízszennyezés felügyeletével vagy ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
90733800-2Szennyezett talajvíz elvezetésével kapcsolatos szolgáltatások
90733900-3Talajvízszennyezés kezelése vagy ártalmatlanítása
90740000-6Szennyezések nyomon követésével, felügyeletével és ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
90741000-3Olajszennyezéssel kapcsolatos szolgáltatások
90741100-4Olajszivárgással kapcsolatos felügyeleti szolgáltatások
90741200-5Olajszivárgás ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
90741300-6Olajszivárgás ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
90742000-0Zajszennyezéssel kapcsolatos szolgáltatások
90742100-1Zajellenőrzési szolgáltatások
90742200-2Zajszennyezés elleni védelemmel kapcsolatos szolgáltatások
90742300-3Zajszennyezéssel kapcsolatos felügyeleti szolgáltatások
90742400-4Zajszennyezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások
90743000-7Mérgező anyagok okozta szennyezésekkel kapcsolatos szolgáltatások
90743100-8Mérgező anyagok felügyeletével kapcsolatos szolgáltatások
90743200-9Mérgező anyagok ártalmatlanításával kapcsolatos szolgáltatások
90900000-6Takarítási és higiéniai szolgáltatások
90910000-9Takarítási szolgáltatások
90911000-6Szállás- és épülettakarítási és ablaktisztítási szolgáltatások
90911100-7Szállástakarítási szolgáltatások
90911200-8Épülettakarítási szolgáltatások
90911300-9Ablaktisztítási szolgáltatások
90912000-3Csőszerkezetek fúvatásos tisztításával kapcsolatos szolgáltatások
90913000-0Tartály- és ciszternatisztítási szolgáltatások
90913100-1Tartálytisztítási szolgáltatások
90913200-2Ciszternatisztítási szolgáltatások
90914000-7Gépjárműparkoló-tisztítási szolgáltatások
90915000-4Kazán- és kéménytisztítási szolgáltatások
90916000-1Telefonkészülék-tisztítási szolgáltatások
90917000-8Közlekedési eszközzel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások
90918000-5Hulladékgyűjtő tartályok tisztításával kapcsolatos szolgáltatások
90919000-2Irodák, iskolák és irodai berendezések tisztításával kapcsolatos szolgáltatások
90919100-3Irodai berendezéssel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások
90919200-4Irodatakarítási szolgáltatások
90919300-5Iskolatakarítási szolgáltatások
90920000-2Üzemekkel kapcsolatos higiéniai szolgáltatások
90921000-9Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások
90922000-6Kártevő-mentesítési szolgáltatások
90923000-3Patkányirtási szolgáltatások
90924000-0Füstöléssel való fertőtlenítési szolgáltatások
92000000-1Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
92100000-2Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92110000-5Mozifilm és videoszalag-gyártás és kapcsolódó szolgáltatások
92111000-2Mozifilm- és videofilm-gyártási szolgáltatások
92111100-3Oktatófilm és videofilm gyártása
92111200-4Reklám-, propaganda-, ismeretterjesztő film és videofilm gyártása
92111210-7Reklámfilm gyártása
92111220-0Prezentációs videofilmek gyártása
92111230-3Propagandafilm gyártása
92111240-6Propaganda-videofilm gyártása
92111250-9Ismeretterjesztő film gyártása
92111260-2Ismeretterjesztő videofilm gyártása
92111300-5Szórakoztató film és videofilm gyártása
92111310-8Szórakoztató film gyártása
92111320-1Szórakoztató videofilm gyártása
92112000-9Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
92120000-8Mozifilm- és videofilm-forgalmazási szolgáltatások
92121000-5Videofilm-forgalmazási szolgáltatások
92122000-2Mozifilm-forgalmazási szolgáltatások
92130000-1Mozifilm-vetítési szolgáltatások
92140000-4Videofilm-vetítési szolgáltatások
92200000-3 (2)Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92210000-6 (2)Rádióműsor-szolgáltatások
92211000-3 (2)Rádióműsor-készítési szolgáltatások
92213000-7Kisméretű rádiós rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások
92214000-4Rádióstúdióval vagy rádiós berendezésekkel kapcsolatos szolgáltatások
92215000-1Általános mobilrádiós szolgáltatások (GMRS)
92216000-8Családi rádiós szolgáltatások (FRS)
92217000-5Általános mobilrádiós szolgáltatások/családi rádiós szolgáltatások (GMRS/FRS)
92220000-9 (2)Televízióműsor-szolgáltatások
92221000-6 (2)Televízióműsor-készítési szolgáltatások
92222000-3Zárt láncú televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92224000-7Digitális televíziózás
92225000-4Interaktív televíziózás
92225100-7On-demand televíziózás
92226000-1Távprogramozás
92230000-2Rádióval és televízióval kapcsolatos kábeles szolgáltatások
92231000-9Nemzetközi kétoldalú szolgáltatások és nemzetközi bérelt magánvonalak
92232000-6Kábeltelevízió
92300000-4Szórakoztatási szolgáltatások
92310000-7Művészeti és irodalmi alkotási és értelmezési szolgáltatások
92311000-4Műalkotás
92312000-1Művészeti szolgáltatások
92312100-2Színházi producer, dalcsoport, együttes és zenekar szolgáltatása
92312110-5Színházi producer szórakoztató szolgáltatása
92312120-8Dalcsoport szórakoztató szolgáltatása
92312130-1Együttes szórakoztató szolgáltatása
92312140-4Zenekar szórakoztató szolgáltatása
92312200-3Szerzők, zeneszerzők, szobrászok, mutatványosok és egyéb egyéni művészek által nyújtott szolgáltatások
92312210-6Szerzők által nyújtott szolgáltatások
92312211-3Írói ügynökségi szolgáltatások
92312212-0Képzési anyagok elkészítésével kapcsolatos szolgáltatások
92312213-7Műszaki szerzői szolgáltatások
92312220-9Zeneszerzők által nyújtott szolgáltatások
92312230-2Szobrászok által nyújtott szolgáltatások
92312240-5Mutatványosok által nyújtott szolgáltatások
92312250-8Egyéni művészek által nyújtott szolgáltatások
92312251-5Lemezlovas szolgáltatások
92320000-0Művészetilétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
92330000-3Üdülőterülettel kapcsolatos szolgáltatások
92331000-0Vásárral és vidámparkkal kapcsolatos szolgáltatások
92331100-1Vásári szolgáltatások
92331200-2Vidámparki szolgáltatások
92331210-5Gyermekanimációs szolgáltatások
92332000-7Strandszolgáltatások
92340000-6Tánc- és előadó-művészeti szolgáltatások
92341000-3Cirkuszi szolgáltatások
92342000-0Táncoktatói szolgáltatások
92342100-1Szalontánc-oktatói szolgáltatások
92342200-2Diszkótánc-oktatói szolgáltatások
92350000-9Szerencsejátékkal és fogadással kapcsolatos szolgáltatások
92351000-6Szerencsejátékkal kapcsolatos szolgáltatások
92351100-7Lottózók szolgáltatásai
92351200-8Játékkaszinó-üzemeltetési szolgáltatások
92352000-3Fogadással kapcsolatos szolgáltatások
92352100-4Kölcsönös fogadásra szolgáló gépek üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások
92352200-5Bukmékeri szolgáltatások
92360000-2Pirotechnikai szolgáltatások
92370000-5Hangtechnikusi szolgáltatások
92400000-5Hírügynökségi szolgáltatások
92500000-6Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatások
92510000-9Könyvtári és levéltári szolgáltatások
92511000-6Könyvtári szolgáltatások
92512000-3Levéltári szolgáltatások
92512100-4Iratmegsemmisítési szolgáltatások
92520000-2Múzeumi szolgáltatások, illetve emlékművek és műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
92521000-9Múzeumi szolgáltatások
92521100-0Múzeumi kiállítási szolgáltatások
92521200-1Kiállítási tárgyak és leletek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
92521210-4Kiállítási tárgyak megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
92521220-7Leletek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
92522000-6Emlékművek és műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
92522100-7Emlékművek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
92522200-8Műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
92530000-5Botanikai és állatkerti szolgáltatások, valamint természetvédelmi területi szolgáltatások
92531000-2Botanikai kerti szolgáltatások
92532000-9Állatkerti szolgáltatások
92533000-6Természetvédelmi területi szolgáltatások
92534000-3Vadállomány-megőrzési szolgáltatások
92600000-7Sportszolgáltatások
92610000-0Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
92620000-3Sporttal kapcsolatos szolgáltatások
92621000-0Sportesemény-támogatási szolgáltatások
92622000-7Sportesemény-szervezési szolgáltatások
92700000-8Internetkávézó-szolgáltatások
98000000-3Egyéb közösségi, szociális és személyi szolgáltatások
98100000-4Tagsággal rendelkező szervezettel kapcsolatos szolgáltatások
98110000-7Üzleti, szakmai és szakértői szervezetek által nyújtott szolgáltatások
98111000-4Üzleti szervezetek által nyújtott szolgáltatások
98112000-1Szakmai szervezetek által nyújtott szolgáltatások
98113000-8Szakértői szervezetek által nyújtott szolgáltatások
98113100-9Atombiztonsági szolgáltatások
98120000-0Szakszervezetek által nyújtott szolgáltatások
98130000-3Tagsággal rendelkező különféle szervezettel kapcsolatos szolgáltatások
98131000-0Vallási szolgáltatások
98132000-7Politikai szervezetek által nyújtott szolgáltatások
98133000-4Tagsággal rendelkező társadalmi szervezetek által nyújtott szolgáltatások
98133100-5Polgári jóléti és közösségi kisegítő szolgáltatások
98133110-8Fiatalok szövetségei által nyújtott szolgáltatások
98200000-5Esélyegyenlőséggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
98300000-6Különféle szolgáltatások
98310000-9Mosodai és vegytisztító szolgáltatások
98311000-6Szennyesgyűjtési szolgáltatások
98311100-7Mosodavezetési szolgáltatások
98311200-8Mosodaüzemeltetési szolgáltatások
98312000-3Textiltisztítási szolgáltatások
98312100-4Textilimpregnálási szolgáltatások
98313000-0Szőrmetisztítási szolgáltatások
98314000-7Textilszínezési szolgáltatások
98315000-4Vasalási szolgáltatások
98316000-1Festési szolgáltatások
98320000-2Fodrászati és szépségápolási szolgáltatások
98321000-9Fodrászati szolgáltatások
98321100-0Borbélyszolgáltatások
98322000-6Szépségápolási szolgáltatások
98322100-7Kozmetikai kezelési, manikűrözési és pedikűrözési szolgáltatások
98322110-0Kozmetikai kezelési szolgáltatások
98322120-3Manikűrözési szolgáltatások
98322130-6Pedikűrözési szolgáltatások
98322140-9Sminkelési szolgáltatások
98330000-5Fizikai jólléti szolgáltatások
98331000-2Törökfürdői szolgáltatások
98332000-9Gyógyfürdői szolgáltatások
98333000-6Masszázsszolgáltatások
98334000-3Wellness-szolgáltatások
98336000-7Edzési, tréning vagy aerobicszolgáltatások
98340000-8Szálláshelyi és irodai szolgáltatások
98341000-5Szálláshelyi szolgáltatások
98341100-6Szálláshely-üzemeltetési szolgáltatások
98341110-9Házvezetési szolgáltatások
98341120-2Portaszolgáltatások
98341130-5Házfelügyelői szolgáltatások
98341140-8Gondnoki szolgáltatások
98342000-2Munkakörnyezettel kapcsolatos szolgáltatások
98350000-1Városi kényelmi szolgáltatások
98351000-8Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások
98351100-9Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások
98351110-2Parkolóhelyi büntetési szolgáltatások
98360000-4Tengerészeti szolgáltatások
98361000-1Vízi/tengeri szolgáltatások
98362000-8Kikötőkezelői szolgáltatások
98362100-9Tengerészeti támaszpontokat kisegítő szolgáltatások
98363000-5Búvárszolgálat
98370000-7Temetési és azzal kapcsolatos szolgáltatások
98371000-4Temetési szolgáltatások
98371100-5Temetői és halotthamvasztási szolgáltatások
98371110-8Temetői szolgáltatások
98371111-5Temető-karbantartási szolgáltatások
98371120-1Halotthamvasztási szolgáltatások
98371200-6Temetkezési vállalkozói szolgáltatások
98380000-0Ebtenyésztési szolgáltatások
98390000-3Egyéb szolgáltatások
98391000-0Leszerelési, felszámolási szolgáltatások
98392000-7Áthelyezési, költöztetési szolgáltatások
98393000-4Szabászati szolgáltatások
98394000-1Kárpitozási szolgáltatások
98395000-8Géplakatos-szolgáltatások
98396000-5Hangszerhangolási szolgáltatások
98500000-8Magánháztartás alkalmazottakkal
98510000-1Kereskedelmi és ipari dolgozók által nyújtott szolgáltatások
98511000-8Kereskedelmi dolgozók által nyújtott szolgáltatások
98512000-5Ipari dolgozók által nyújtott szolgáltatások
98513000-2Háztartásoknak nyújtott munkaerő-szolgáltatások
98513100-3Ügynökségi alkalmazottak által háztartásoknak nyújtott szolgáltatások
98513200-4Irodai alkalmazottak által háztartásoknak nyújtott szolgáltatások
98513300-5Ideiglenes alkalmazottak által háztartásoknak nyújtott szolgáltatások
98513310-8Bejárónői szolgáltatások
98514000-9Háztartási szolgáltatások
98900000-2Területen kívüli szervezetek és testületek által nyújtott szolgáltatások
98910000-5Nemzetközi szervezetek és testületek által nyújtott szakszolgáltatás

KIEGÉSZÍTŐ SZÓJEGYZÉK

"A" fejezet: Anyagok

"A" csoport: Fémek és ötvözetek

AA01-1Fém
AA02-4Alumínium
AA03-7Bronz
AA04-0Vörösréz
AA05-3Vas
AA06-6Ólom
AA07-9Nikkel
AA08-2Ón
AA09-5Cink
AA10-8Ötvözet
AA11-1Acél
AA12-4Szénacél
AA13-7Vanádium
AA14-0Króm
AA15-3Mangán
AA16-6Kobalt
AA17-9Ittrium
AA18-2Cirkónium
AA19-5Molibdén
AA20-8Technécium
AA21-1Ruténium
AA22-4Ródium
AA23-7Kadmium
AA24-0Lutécium
AA25-3Hafnium
AA26-6Tantál
AA27-9Volfrám
AA28-2Irídium
AA29-5Gallium
AA30-8Indium
AA31-1Tallium
AA32-4Bárium
AA33-7Cézium
AA34-0Stroncium
AA35-3Rubídium
AA36-6Kalcium
AA37-9Kálium
AA38-2Nátrium
AA39-5Lítium
AA40-8Nióbium
AA41-1Ozmium
AA42-4Rénium
AA43-7Palládium
AA44-0Sárgaréz
AA45-3Arany
AA46-6Ezüst
AA47-9Platina
AA48-2Magnézium

"B" csoport: Nemfémek

AB02-5Kerámia
AB03-8Porcelán vagy kínai porcelán
AB04-1Agyag
AB05-4Beton
AB06-7Műanyag
AB07-0Poliészter
AB08-3Polietén (polietilén)
AB09-6Polisztirol
AB11-2PVC
AB12-5Gumi
AB13-8Fa
AB14-1Tűlevelű fa
AB15-4Trópusi fa
AB16-7Bambusz
AB17-0Parafa
AB18-3Papír
AB19-6Bőr
AB20-9Üvegszál
AB21-2Üveg
AB22-5Üvegbetét
AB23-8Üvegrészek
AB24-1Textil
AB25-4Szintetikus
AB26-7Épületfa
AB27-0
AB28-3Márvány
AB29-6Drágakő
AB30-9Gyapjú
AB31-2Selyem
AB32-5Len
AB33-8Pamut
AB34-1Terrazzo
AB35-4Gránit
AB36-7Pala
AB37-0Elemi szén

"B" fejezet: Megjelenési forma, alak, csomagolás és kezelés

"A" csoport: Megjelenési forma

BA01-2Élő
BA02-5Természetes
BA03-8Mesterséges/mű
BA04-1Friss
BA05-4Hideg
BA06-7Forró
BA07-0Folyékony
BA08-3Szilárd
BA09-6Gáz
BA10-9Nyers
BA11-2Száraz
BA12-5Kemény
BA13-8Puha/lágy
BA14-1Por/őrlemény
BA15-4Maradékok
BA16-7Pehely
BA17-0Rúd
BA18-3Hamu
BA19-6Szemcsés
BA20-9Fémrúd (ingot)
BA22-5Bot/pálca
BA23-8Megmunkálatlan
BA24-1Fagyasztott
BA25-4Mélyhűtött
BA26-7Hajtogatott
BA27-0Kovácsolt
BA28-3Fagyasztva szárított
BA29-6Síkhengerelt
BA30-9Szárított
BA31-2Reszelt
BA32-5Koncentrált
BA33-8Hűtött
BA34-1Bevont
BA35-4Galvanizált
BA36-7Granulált
BA37-0Melegen hengerelt
BA38-3Üvegesített
BA39-6Laminált
BA40-9Cseppfolyósított
BA41-2Vulkanizált
BA42-5Hegesztett
BA43-8Előkészített
BA44-1Porított
BA45-4Finomított
BA46-7Újraolvasztott
BA47-0Kezeletlen
BA48-3Kezelt
BA49-6Nem folyékony
BA50-9Finomítatlan
BA51-2Félkész
BA52-5Feldolgozott
BA53-8Félig megmunkált
BA54-1Oldat

"B" csoport: Alak

BB01-3Nem henger alakú
BB02-6Henger alakú
BB03-9Kerek
BB04-2Négyszög alakú
BB05-5Négyzet alakú
BB06-8Háromszög alakú
BB07-1Trapéz alakú

"C" csoport: Csomagolás és kezelés

BC01-4Fémkerettel
BC02-7Műanyag kerettel
BC03-0Fakerettel
BC04-3Aranybevonattal
BC05-6Platinabevonattal
BC06-9Ezüstb.evonattal
BC07-2Acélvázas/acélkeretes
BC08-5Furnírozott
BC09-8Nem öntött formában
BC10-1Kárpitozott
BC11-4Nyomtatott
BC12-7Színes
BC13-0Impregnált
BC14-3Előre gyártott
BC15-6Műanyag bevonattal
BC16-9Zacskóban
BC17-2Tömbben
BC18-5Táblában
BC19-8Páclében
BC20-1Ömlesztve
BC21-4Kartondobozban
BC22-7Patronban
BC23-0Felvágva (csont nélkül)
BC24-3Darabolva (csonttal)
BC25-6Tételben
BC26-9Olajban
BC27-2Csomagban
BC28-5Tasakban
BC29-8Rizsmában
BC30-1Rudakban
BC31-4Tekercsekben
BC32-7Kis tasakokban
BC33-0Zsákban
BC34-3Ívekben
BC35-6Szeletelve
BC36-9Oldatban
BC37-2Csíkokban
BC38-5Vízben
BC39-8Ízesített
BC40-1Öntött üveg
BC41-4Konzervdobozban/konzerves üvegben
BC42-7Palackozott
BC43-0Vákuumcsomagolásban
BC44-3Előfőzve
BC45-6Újrafeldolgozott
BC46-9Sterilizált
BC48-5Edzett

"C" fejezet: Különleges tulajdonságokkal rendelkező és sajátos üzemeltetési módú anyagok/termékek

"A" csoport: Különleges tulajdonságokkal rendelkező anyagok/termékek

CA01-3Vízálló
CA02-6Szélzáró
CA03-9Golyóálló
CA04-2Tűzbiztos/gyulladásbiztos
CA05-5Rozsdamentes
CA06-8Nyújtható
CA07-1Szigetelt
CA08-4Nem szigetelt
CA09-7Tűzálló/hőálló (anyag)
CA10-0Nem tűzálló/hőálló (anyag)
CA11-3Megerősített/merevített
CA12-6Drótozott
CA13-9Olajfelvevő
CA14-2Öntapadó
CA15-5Alakítható/képlékeny
CA16-8Mágneses
CA17-1Környezetbarát
CA18-4GMO-mentes
CA19-7Hormonmentes
CA20-0Növényvédőszer-mentes
CA21-3Azbesztmentes
CA22-6CFC-mentes
CA23-9Ózonmentes
CA24-2PVC-mentes
CA25-5Hibrid
CA26-8Szénhidrogénmentes
CA27-1NOx-mentes
CA28-4CO-mentes
CA29-7CO2-mentes
CA30-0Kénmentes
CA31-3Euro 0 (üzemanyag)
CA32-6Euro 1 (üzemanyag)
CA33-9Euro 2 (üzemanyag)
CA34-2Euro 3 (üzemanyag)
CA35-5Euro 4 (üzemanyag)
CA36-8Euro 5 (üzemanyag)
CA37-1Csuklós
CA38-4Hosszú élettartamú
CA39-7Könnyűsúlyú
CA40-0Tengerjáró
CA41-3Félig merülő
CA42-6Merülő/búvár
CA43-9Digitális
CA44-2Hordozható
CA45-5Nagyfelbontású
CA46-8Nagyteljesítményű
CA47-1Többfeladatos
CA48-4Többfelhasználós
CA49-7Fejleszthető
CA50-0Eldobható
CA51-3Újratölthető
CA52-6Tűzálló/lángálló (tulajdonsággal)
CA53-9Tűzkésleltető
CA54-2Hőálló
CA55-5Steril
CA56-8Nem steril
CA57-1„Ökológiai gazdálkodásból” címkével rendelkező
CA58-4Színezőanyagoktól mentes
CA59-7Tartósítószer-mentes
CA60-0Háromdimenziós
CA61-3Levehető
CA62-6Bio
CA63-9Termesztett
CA64-2Vad
CA65-5Tenyésztett
CA66-8Egyszer használatos
CA67-1Többször használatos
CA68-4Páncélozott
CA69-7Ergonomikus

"B" csoport: Üzemeltetési mód

CB01-4Elektromos fűtésű
CB02-7Távirányítású
CB03-0Nagynyomású
CB04-3Nagyfeszültségű
CB05-6Kisnyomású
CB06-9Kisfeszültségű
CB07-2Középnyomású
CB08-5Négykerék-meghajtású
CB09-8Dízelüzemű
CB10-1Elektromos üzemű
CB11-4Vízenergiával működő
CB12-7Atomenergiával működő
CB13-0Napenergiával működő
CB14-3Benzinüzemű
CB15-6Mechanikai
CB16-9Mechanikai és elektromos
CB17-2Vezető nélküli
CB18-5Automata
CB19-8Számítógépes
CB20-1Számítógéppel támogatott
CB21-4Számítógép-alapú
CB22-7Számítógéppel vezérelt
CB23-0Többprocesszoros
CB24-3Szinkron
CB25-6Aszinkron
CB26-9Kézi
CB27-2Integrált
CB28-5Fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő
CB29-8Széntüzelésű
CB30-1Gáztüzelésű
CB31-4Olajtüzelésű
CB32-7Fatüzelésű
CB33-0Egyfázisú
CB34-3Kétfázisú
CB35-6Háromfázisú
CB36-9Azonnal oldódó
CB37-2Egyfázisú (pl. motor)
CB38-5Független
CB39-8Megszakításmentes
CB40-1Megszakításos
CB41-4Hibrid üzemű
CB42-7Elemről üzemeltetett
CB43-0Biodízel-üzemű
CB44-3Hidrogénüzemű
CB45-6Etanolüzemű
CB46-9Kerozinüzemű
CB47-2Gázüzemű

"D" fejezet: Általános, igazgatási

"A" csoport: Általános és igazgatási jellegzetességek

DA01-4Nemzetközi
DA02-7Országos/nemzeti
DA03-0Nyilvános/köz
DA04-3Magán
DA05-6Másodkézből/használt
DA06-9Primer/elsődleges/alapfokú
DA07-2Szekunder/másodlagos/középfokú
DA08-5Harmadfokú/felsőfokú
DA09-8Valós idejű
DA10-1Szakasz
DA11-4Titkári
DA12-7Beltéri
DA13-0Kültéri
DA14-3Mozgó
DA15-6Háztartási
DA16-9Nem háztartási
DA17-2Kulcsrakész kivitelezés
DA18-5Föld alatti
DA19-8Víz alatti
DA20-1Helyszíni
DA21-4Föld feletti
DA22-7Univerzális
DA23-0Speciális
DA24-3És kapcsolódó árucikkek
DA25-6Szabványos
DA26-9Ügyintézés/igazgatás
DA27-2Adminisztrációs
DA28-5Szociális szolgálat
DA29-8Szociális munka
DA30-1Tanácsadás
DA31-4Napközi otthon
DA32-7Családtervezés
DA33-0Rehabilitáció
DA34-3Útmutatás
DA35-6Munkahelyiségből
DA36-9Természetes erőforrás
DA37-2Újrafeldolgozás
DA38-5Szennyezésmentesítés/szennyezéseltávolítás
DA39-8Szennyezés nyomon követése
DA40-1Minőség-ellenőrzés
DA41-4Kezelés
DA42-7Üzembe helyezéssel
DA43-0Több célra használható
DA44-3Pótalkatrészek

"E" fejezet: Felhasználók/célcsoport

"A" csoport: Felhasználók vagy célcsoport

EA01-5Csecsemőknek
EA02-8Gyermekeknek
EA03-1Tizenéveseknek
EA04-4Férfiaknak
EA05-7Időseknek
EA06-0Nőknek
EA07-3Terhes nőknek
EA08-6Munkanélkülieknek
EA09-9Hajléktalanoknak
EA10-2Kábítószerfüggőknek
EA11-5Nyugdíjasoknak
EA12-8Fogyatékosoknak/fogyatékosok általi használatra alkalmas
EA13-1Testi fogyatékosoknak/testi fogyatékosok általi használatra alkalmas
EA14-4Mozgásképteleneknek/mozgásképtelenek általi használatra alkalmas
EA15-7Féloldali bénulásban szenvedő személyeknek/személyek általi használatra alkalmas
EA16-0Tetraplegiás személyeknek/személyek általi használatra alkalmas
EA17-3Paraplegiás személyeknek/személyek általi használatra alkalmas
EA18-6Némáknak/némák általi használatra alkalmas
EA19-9Nagyothallóknak/nagyothallók általi használatra alkalmas
EA20-2Siketnémáknak/siketnémák általi használatra alkalmas
EA21-5Látássérülteknek/látássérültek általi használatra alkalmas
EA22-8Szellemi fogyatékosoknak/szellemi fogyatékosok általi használatra alkalmas
EA23-1Utasoknak
EA24-4Szűk ügyfélkör számára
EA25-7Elítélteknek
EA26-0Betegeknek
EA27-3Nem sürgősségi ellátásra szoruló betegeknek
EA28-6Menetrend szerinti járatok utasainak
EA29-9Emberi felhasználásra
EA30-2Állati felhasználásra

"F" fejezet: Rendeltetés

"A" csoport: Oktatási célra

FA01-6Oktatási célra
FA02-9Óvodai használatra
FA03-2Iskolai használatra
FA04-5Képzési célokra

"B" csoport: Védelmi célokra

FB01-7Katonai felhasználásra
FB02-0Fegyver és lőszer számára
FB03-3Rendőrség számára
FB04-6Tűzoltóság számára
FB05-9Börtönben való felhasználásra
FB06-2Mentésre
FB07-5Szükséghelyzetre
FB08-8Tűzvédelmi célokra
FB09-1Biztonsági rendszerhez
FB10-4Nukleáris védelmi célokra
FB11-7Sugárzás esetére
FB12-0Terrorelhárításra
FB13-3Katonai előírásokkal

"C" csoport: Hulladékokkal kapcsolatos célra

FC01-8Hulladék ártalmatlanítására
FC02-1Hulladék anyag számára
FC03-4Háztartási hulladék számára

"D" csoport: Szezonális használatra

FD01-9Tavaszra
FD02-2Nyárra
FD03-5Őszre
FD04-8Télre
FD05-1Valamennyi évszakra

"E" csoport: Postai használatra

FE01-0Árucsomagolásra
FE02-3Postacsomagok számára
FE03-6Postahivatali felhasználásra

"F" csoport: Tisztítási/takarítási célokra

FF01-1Tisztításra/takarításra
FF02-4Gyerekeket/időseket/betegeket gondozó napköziotthonok számára

"G" csoport: Egyéb felhasználásra

FG01-2Hozzáféréshez/bejutáshoz
FG02-5Kiállításon való felhasználásra
FG03-8Grafikai célokra
FG04-1Fűtéshez
FG05-4Ipari felhasználásra
FG06-7Nyomtatáshoz
FG07-0Tengerészeti felhasználásra
FG08-3Irodai használatra
FG09-6Beltéri felhasználásra
FG10-9Kültéri felhasználásra
FG11-2Tudományos célokra
FG12-5Raktározási célokra
FG13-8Túléléshez
FG14-1Műszaki felhasználásra
FG15-4Tesztelési célokra
FG16-7Városi használatra
FG17-0Mezőgazdasági felhasználásra
FG18-3Kertészeti felhasználásra
FG19-6Kempingezéshez
FG20-9Konyhai használatra
FG21-2Tenger alatti felhasználásra
FG22-5Kozmetikai használatra
FG23-8Idegenforgalomhoz
FG24-1Művészeti előadásokon való felhasználásra
FG25-4Különleges történelmi vagy építészeti jelentőségű épületekhez

"G" fejezet: Méret és nagyság

"A" csoport: Méret és teljesítmény/kapacitás megadása

GA01-7Meghatározott súly szükséges
GA02-0Meghatározott össztömeget meg nem haladó jármű
GA03-3Meghatározott tonna/év szükséges
GA04-6Meghatározott kg/év szükséges
GA05-9Meghatározott magasság szükséges
GA06-2Meghatározott szélesség szükséges
GA07-5Meghatározott vastagság szükséges
GA08-8Meghatározott hosszúság szükséges
GA09-1Meghatározott átmérő szükséges
GA10-4Meghatározott térfogat szükséges
GA11-7Meghatározott l/év szükséges
GA12-0Meghatározott méret szükséges
GA13-3Meghatározott egységméret szükséges
GA14-6Meghatározott kapacitás szükséges
GA15-9Meghatározott kerület szükséges
GA16-2Meghatározott mélység szükséges
GA17-5Meghatározott kWh/év szükséges
GA18-8Meghatározott MWh/év szükséges
GA19-1Évenként
GA20-4Meghatározott teljesítmény
GA21-7Meghatározott nyomás
GA22-0Meghatározott feszültség szükséges
GA32-0Meghatározott Celsius-fok szükséges
GA33-3Meghatározott Fahrenheit-fok szükséges

"B" csoport: Gyakoriság

GB01-8Napi
GB02-1Heti
GB03-4Havi
GB04-7Évi

"C" csoport: Egyéb pontosítás

GC01-9Nem több, mint
GC02-2Felül/több, mint
GC03-5Legfeljebb
GC04-8Legalább
GC05-1Fázis:
GC06-4Besorolás:
GC07-7Hivatkozás:
GC08-0Reakcióidő:
GC09-3Helyiségek:
GC10-6A munka mérete:
GC11-9Jellemzők:
GC12-2Kiegészítő tétel:
GC13-5Típus:
GC14-8Architektúra típusa:
GC15-1Protokoll típusa:
GC16-4Szabvány típusa:
GC17-7Lakás:
GC18-0Tételek:
GC19-3Tétel száma:
GC20-6Fő tétel:
GC21-9Terület:
GC22-2Megbízás
GC23-5Meghosszabbítás
GC24-8Teljes
GC25-1Szám:
GC26-4Csatornák száma:
GC27-7Cikkek száma:
GC28-0Fázisok száma:
GC29-3Ülések száma:
GC30-6Készletek száma:
GC31-9Egységek száma:
GC32-2Felhasználók száma:
GC33-5Lapok száma:
GC34-8Példányszám:

"H" fejezet: Egyéb jellemzők - élelmiszerek, italok és ételek

"A" csoport: Élelmiszerek, italok és ételek jellemzői

HA01-8Főtt és hűtött
HA02-1Főtt és fagyasztott
HA03-4Kóser
HA04-7Sertéshús felhasználása nélkül
HA05-0Alkoholmentes
HA06-3Diabetikus készítmény
HA07-6Gluténmentes készítmény
HA08-9Magas rosttartalmú készítmény
HA09-2Alacsony kalóriatartalmú készítmény
HA10-5Alacsony koleszterin-/zsírtartalmú készítmény
HA11-8Alacsony fehérjetartalmú készítmény
HA12-1Alacsony purintartalmú készítmény
HA13-4Alacsony nátriumtartalmú készítmény
HA14-7Laktózmentes készítmény
HA15-0Földimogyoróra allergiás személyek által fogyasztható készítmény
HA16-3Vegetáriánus készítmény
HA17-6Lakto-ovo vegetáriánus (vegán) készítmény
HA18-9Vallás gyakorlásával kapcsolatos étel
HA19-2Halal (iszlám vágású)
HA20-5Hasított test
HA21-8Elősütött
HA22-1Szirupban
HA23-4Paradicsommártásban
HA24-7Saját levében
HA25-0Sózatlan
HA26-3Sózott
HA27-6Főtt
HA28-9Sütött
HA29-2Sült
HA30-5Párolt
HA31-8Lédús készítmény

"I" fejezet: Egyéb jellemzők - építési munkák

"A" csoport: Építési munkák jellemzői

IA01-9Tervezés és kivitelezés
IA02-2Tervezés és elrendezés
IA03-5Bővítés
IA04-8Külső
IA05-1Befejező műveletek
IA06-4Illesztett/beépített
IA07-7Illeszkedő/beszerelhető
IA08-0Szintek/felületek
IA09-3Belső
IA10-6Modernizáció
IA11-9Módosítás
IA13-5Újjáépítés
IA14-8Felújítás és bővítés
IA15-1Csere
IA16-4Többemeletes
IA17-7Szárazföldi
IA18-0Újraburkolás
IA19-3Átalakítás
IA20-6Perem
IA21-9Nyílt tengeri
IA22-2Felülvizsgálat
IA23-5Felülvizsgálat és javítás
IA24-8Kijavítási munkálatok
IA25-1Kisebb felújítási munkálatok
IA26-4Eltávolítás
IA27-7Helyreállítás
IA28-0Megerősítés
IA29-3Üreges
IA30-6Meg-/kivilágított
IA31-9Javítások/fejlesztések
IA32-2Egyenetlen terep
IA33-5Bontási anyag/selejt
IA34-8Szélesítés
IA35-1Térelválasztó
IA36-4Épületekhez
IA37-7Szigeteléshez
IA38-0Mechanikai szerelvényhez
IA39-3Autópályához
IA40-6Renoválás
IA41-9Restauráció
IA42-2Fal

"J" fejezet: Egyéb jellemzők - számítástechnika, információs technológia, kommunikáció

"A" csoport: Számítástechnikai, információstechnológiai és kommunikációs jellemzők

JA01-1Hardverhez
JA02-4Szoftverhez
JA03-7Hálózati használatra
JA04-0Tervezéshez
JA05-3Asztali
JA06-6Fejlesztéshez (országok, régiók, területek stb.)
JA07-9Online
JA08-2Új változat
JA09-5Multimédiás
JA10-8Internethez
JA11-1Intranethez
JA12-4Hálózathoz
JA13-7Helyi hálózathoz (LAN)
JA14-0Nagy kiterjedésű hálózathoz (WAN)
JA15-3Használati joggal
JA16-6Ingyenes használati joggal
JA17-9Adatokhoz
JA18-2Auditáláshoz
JA19-5Szerverhez
JA20-8Biztonsági mentéshez
JA21-1Fejlesztéshez (termékek, gépek, szoftverek stb.)
JA22-4Programozáshoz
JA23-7Frissítéshez
JA24-9Szélessávú

"K" fejezet: Egyéb jellemzők - energia- és vízellátás

"A" csoport: Energia- és vízellátási jellemzők

KA01-2Tömbfűtéshez
KA02-5Vízelvezetéshez
KA03-8Villamos felszereléshez
KA04-1Villamos berendezéshez
KA05-4Szennyvízkezeléshez
KA06-7Gázipar számára
KA07-0Olajipar számára
KA08-3Földgáz tárolására
KA09-6Vízkezeléshez
KA10-9Vízipari felhasználásra
KA11-2Vízművek számára
KA12-5Villamosenergia-termeléshez
KA13-8Ipari ellátás
KA14-1Szennyezett víz
KA15-4Gőz
KA16-7Energiaipar számára

"L" fejezet: Egyéb jellemzők - gyógyászat és laboratóriumok

"A" csoport: Gyógyászati és laboratóriumi jellemzők

LA01-3Altatáshoz
LA02-6Művesekezeléshez
LA03-9Boncoláshoz
LA04-2Hörgőendoszkópiához
LA05-5Égési sebekhez
LA06-8Citosztatikus kezeléshez
LA07-1Diagnosztikai radiológiához
LA08-4Diétás célra
LA09-7Fertőtlenítéshez
LA10-0Gyógyszerészeti felhasználásra
LA11-3Endovaszkuláris felhasználásra
LA12-6Nőgyógyászati célra
LA13-9Hemodialízishez
LA14-2Hemodinamikai célra
LA15-5Szívsebészeti célra
LA16-8Kórházi használatra
LA17-1Immunológiai célra
LA18-4Infúzióhoz
LA19-7Injekcióhoz
LA20-0Intenzív osztályon való használatra
LA21-3Laboratóriumi használatra
LA22-6Egészségügyi dolgozóknak
LA23-9Gyógyászati felhasználásra
LA24-2Neuro-angiográfiás felhasználásra
LA25-5Idegsebészeti felhasználásra
LA26-8Ápolószemélyzet számára
LA27-1Műtőteremhez
LA28-4Műtőtermi használatra
LA29-7Ortopédiai használatra
LA30-0Oszteoszintézishez
LA31-3Gyermekgyógyászati célra
LA32-6Paramedikális felhasználásra
LA33-9Patológiai célra
LA34-2Peritoneális dialízishez
LA35-5Pszichiátriai célra
LA36-8Radiodiagnosztikai célra
LA37-1Radioimmun-vizsgálathoz (RIA)
LA38-4Radioimmunológiai célra
LA39-7Radiológiai célra
LA40-0Radioterápiai reagensekhez
LA41-3Szerológiai célra
LA42-6Sebészeti felhasználásra
LA43-9Művesekészülékhez
LA44-2Terápiás gyógyászathoz
LA45-5Terápiás célokra
LA46-8Transzperitoneális dialízishez
LA47-1Hipotermia kezeléséhez
LA48-4Urológiai kezeléshez
LA49-7Röntgenkészülékhez
LA50-0Kardiológiai célra
LA51-3Kardiovaszkuláris felhasználásra
LA52-6Orvosi/egészségügyi/gyógy
LA53-9Post mortem felhasználásra
LA54-2Vaszkuláris felhasználásra
LA55-5Állatorvosi felhasználásra

"M" fejezet: Egyéb jellemzők - közlekedés

"A" csoport: A megjelölt járműtípus jellemzői

MA01-4Légi járműhöz
MA02-7Légi jármű személyzete számára
MA03-0Buszokhoz
MA04-3Személygépkocsikhoz
MA05-6Polgári légi járműhöz
MA06-9Ipari járművekhez
MA07-2Gépjárművekhez
MA08-5Vasúti használatra
MA09-8Közlekedéshez
MA10-1Repülőtéri használatra
MA11-4Járművekhez
MA12-7Városi közlekedéshez
MA13-0Vízi közlekedéshez
MA14-3Csónakokhoz

"B" csoport: A jármű tulajdonságai

MB01-5Balkormányos
MB02-8Jobbkormányos
MB03-1Tenger alatti
MB04-4Nagysebességű

"D" csoport: Különleges szállítás jellemzői

MD01-7Hűtőjárművekkel
MD02-0Tartályjárművekkel
MD03-3Ömlesztett áruk szállítására kialakított járművekkel
MD04-6Konténeres járművekkel
MD05-9Bútorszállító járművekkel
MD06-2Teherszállító pótkocsikkal
MD07-5Páncélozott járművekkel

"E" csoport: Különleges szállítást igénylő anyagok szerint

ME01-8Száraz ömlesztett áru szállítására
ME02-1Földgáz szállítására
ME03-4Holttest szállítására
ME04-7Képzőművészeti tárgyak szállítására
ME05-0Mérgező anyagok szállítására

"F" csoport: Jármű használatával

MF01-9Légi járművel
MF02-2Villamossal
MF03-5Speciális járművel
MF04-8Gépkocsival
MF05-1Autóbusszal
MF06-4Távolsági autóbusszal
MF07-7Hőlégballonnal
MF08-0Zeppelinnel
MF09-3Légpárnás hajóval
MF10-6Felfújható gumicsónakkal (Zodiac)

"P" fejezet: Bérleti szolgáltatások

"A" csoport: Bérleti szolgáltatások

PA01-7Bérlet
PA02-0Lízing
PA03-3Részletfizetéses vásárlás

"B" csoport: Személyzeti, vezetői vagy kezelői szolgáltatások

PB01-8Személyzettel
PB02-1Személyzet nélkül
PB03-4Vezetővel
PB04-7Vezető nélkül
PB05-0Kezelővel
PB06-3Kezelő nélkül

"Q" fejezet: Egyéb jellemzők - Reklámszolgáltatások és jogi tanácsadás

"A" csoport: Reklámszolgáltatások

QA01-8Műsorszolgáltatásban történő reklámozáshoz
QA02-1Rádiós reklámozáshoz
QA03-4Televíziós reklámozáshoz
QA04-7Internetes reklámozáshoz
QA05-0Moziban történő reklámozáshoz
QA06-3Újsághirdetéssel történő reklámozáshoz
QA07-6Folyóirat-hirdetéssel történő reklámozáshoz
QA08-9Poszterekkel történő reklámozáshoz
QA09-2Reklámcédulákkal való reklámozáshoz
QA10-5Vásárok reklámozásához
QA11-8Rendezvények reklámozásához
QA12-1Konferenciák reklámozásához
QA13-4Kiállítások reklámozásához

"B" csoport: Jogi tanácsadás

QB01-9Szerződések joga területén
QB02-2Kereskedelmi jog területén
QB03-5Társasági jog területén
QB04-8Versenyjog területén
QB05-1Közigazgatási jog területén
QB06-4Magánjog területén
QB07-7Közjog területén
QB08-0Nemzetközi jog területén
QB09-3Nemzeti jog területén
QB10-6Regionális jogszabályok területén
QB11-9Munkajog területén
QB12-2Bevándorlási jog területén
QB13-5Adójog területén
QB14-8Szociális jog területén
QB15-1Büntetőjog területén
QB16-4A hátrányos megkülönböztetésre és a zaklatásra vonatkozóan
QB17-7Fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatására vonatkozóan
QB18-0Fellebbviteli eljárás területén
QB19-3Honvédelmi jog területén
QB20-6Gazdasági jog területén
QB21-9Trösztellenes jogszabályok területén
QB23-5Csődjog területén
QB24-8Társulásokra/partnerségekre alkalmazandó jog területén
QB25-1Szabadalmi jog területén
QB26-4Védjegyjog területén
QB27-7Szellemi alkotások joga területén
QB28-0Felszámolási jog területén
QB29-3Ingatlanjog területén
QB30-6Társaságok egyesülésére alkalmazandó jog területén
QB31-9Vállalatfelvásárlásra vonatkozó jog területén
QB32-2Követelésbehajtásra vonatkozó jog területén
QB33-5Egészségbiztosítási jog területén
QB34-8Személyi sérülésre vonatkozó jog területén
QB35-1Tulajdonjog területén
QB36-4A munkavállalói juttatásokra vonatkozó jogszabályok területén
QB37-7Munkaügyi viták jogi rendezése területén
QB38-0Családjog területén
QB39-3Örökbefogadásra vonatkozó jogszabályok területén
QB40-6Honosítási jog területén
QB41-9Gyámságra vonatkozó jogszabályok területén
QB42-2Fogva tartásra vonatkozó jogszabályok területén
QB43-5Földdel kapcsolatban
QB44-8Vizekkel kapcsolatban
QB45-1Halászattal kapcsolatban
QB46-4Növényekkel kapcsolatban
QB47-7Állatokkal kapcsolatban
QB48-0Élelmiszerekkel kapcsolatban
QB49-3Erdészettel kapcsolatban
QB50-6Vadvilággal kapcsolatban
QB51-9Nemzeti parkkal kapcsolatban
QB52-2Környezettel kapcsolatban
QB53-5Biológiai sokféleséggel kapcsolatban
QB54-8Gépjárműiparral kapcsolatban
QB55-1Repülőiparral kapcsolatban
QB56-4Űriparral kapcsolatban
QB57-7Politikai kérdésekben

"R" fejezet: Egyéb jellemzők - Kutatással kapcsolatos szolgáltatások

"A" csoport: Orvostudományi kutatások

RA01-9Gyógyszerészeti
RA02-2Bakteriológiai
RA03-5Orvosbiológiai
RA04-8Kardiológiai
RA05-1Anatómiai
RA06-4Patológiai
RA07-7Embriológiai
RA08-0Járványtani
RA09-3Genetikai
RA10-6Immunológiai
RA11-9Szemészeti
RA12-2Fiziológiai
RA13-5Toxikológiai
RA14-8Neurológiai
RA15-1Urológiai
RA16-4Dermatológiai

"B" csoport: Gazdasági kutatások

RB01-0Mikroökonómiai
RB02-3Makroökonómiai
RB03-6Ipargazdasági
RB04-9Versenygazdasági
RB05-2Gazdaságszabályozási
RB06-5Kereskedelmi gazdasági
RB07-8Nemzetközi gazdasági
RB08-1Nemzetgazdasági
RB09-4Regionális gazdasági
RB10-7Gazdaságföldrajzi
RB11-0Banküzemtani
RB12-3Biztosításgazdasági
RB13-6Ökonometriai
RB14-9Monetáris gazdasági
RB15-2Devizagazdálkodási
RB16-5Innovációgazdasági
RB17-8Gazdasági előrejelzéssel kapcsolatos
RB18-1Kormányzati/közösségi gazdaságtani
RB19-4Magángazdasági
RB20-7Piacgazdasági
RB21-0Tervgazdasági

"C" csoport: Technológiai kutatások

RC01-1Repüléstechnológiai
RC02-4Űrtechnológiai
RC03-7Számítástechnikai
RC04-0Kommunikációtechnológiai
RC05-3Információtechnológiai
RC06-6Automatizálástechnológiai
RC07-9Üzemanyag-technológiai
RC08-2Nukleáris technológiai

"D" csoport: Kutatási területek

RD01-2Matematika
RD02-5Természettudományok
RD03-8Biológia
RD04-1Kémia
RD05-4Fizika
RD06-7Földtudományok
RD07-0Társadalomtudományok
RD08-3Viselkedéstudományok
RD09-6Alkalmazott tudományok
RD10-9Egészségtudományok
RD11-2Interdiszciplináris területek

"S" fejezet: Egyéb jellemzők - Pénzügyi szolgáltatások

"A" csoport: Banki szolgáltatások

SA01-0Bankforgalmi
SA02-3Devizaváltó
SA03-6Kölcsönnel kapcsolatos
SA04-9Hitellel kapcsolatos

"B" csoport: Biztosítással kapcsolatos szolgáltatások

SB01-1Biztosítási
SB02-3Viszontbiztosítási

"C" csoport: Nyugdíjjal kapcsolatos szolgáltatások

SC01-2Nyugdíjjal kapcsolatos

"T" fejezet: Egyéb jellemzők - Nyomdai szolgáltatások

"A" csoport: Nyomdai szolgáltatások

TA01-2Könyvekhez
TA02-5Regiszteres füzetekhez/telefonregiszterhez
TA03-8Füzetekhez
TA04-1Naplókhoz
TA05-4Határidőnaplókhoz
TA06-7Jegyzetfüzetekhez
TA07-0Gyűrűs könyvekhez
TA08-3Jegyzettömbökhöz
TA09-6Levélpapírtömbökhöz
TA10-9Itatóstömbhöz
TA11-2Szakmai reklámanyagokhoz
TA12-5Árukatalógusokhoz
TA13-8Nyilvántartási könyvekhez
TA14-1Számlakönyvekhez
TA15-4Megrendelőkönyvekhez
TA16-7Nyugtakönyvekhez
TA17-0Papírárukhoz
TA18-3Borítékokhoz
TA19-6Jegyzetpapírhoz
TA20-9Önátírótömbhöz
TA21-2Árumintákat vagy más gyűjteményeket tároló albumokhoz
TA22-5Dossziékhoz, iratgyűjtőkhöz és iratborítókhoz
TA23-8Névjegyekhez
TA24-1Biztonsági nyomtatást igénylő anyagokhoz
TA25-4Engedélyekhez
TA26-7Részvényutalványokhoz
TA27-0Csekkűrlapokhoz
TA28-3Új bélyegekhez
TA29-6Dombornyomásos papírokhoz
TA30-9Étkezési utalványokhoz
TA31-2Űrlapokhoz
TA32-5Önátíros nyomtatványokhoz
TA33-8Végtelenített űrlapokhoz
TA34-1Jegyekhez
TA35-4Belépőjegyekhez
TA36-7Menetjegyekhez
TA37-0Mágneskóddal ellátott jegyekhez
TA38-3Naptárakhoz
TA39-6Menetrendekhez
TA40-9Újságokhoz
TA41-2Poszterekhez
TA42-5Ipari flexográfiához
TA43-8Ipari rotációs fényképnyomáshoz
TA44-1Ipari selyemszitanyomáshoz
TA45-4Ipari ofszetnyomáshoz
TA46-7Ipari termál transzferhez
TA47-0Braille-könyvek
TA48-3Kartonra

"U" fejezet: Egyéb jellemzők - Kiskereskedelmi szolgáltatások

"A" csoport: Élelmiszer-kiskereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatások

UA01-3Ételek
UA02-6Italok

"B" csoport: Élelmiszereken kívüli termékek kiskereskedelmével kapcsolatos szolgáltatások

UB01-4Bútor
UB02-7Ruhanemű
UB03-0Építési anyagok
UB04-3Nyomtatott termékek
UB05-6Irodaszerek
UB06-9Kertészeti cikkek
UB07-2Gyógyászati termékek
UB08-5Többletkészletek

(1) 2004/18/EK irányelv: a CPC prov. 18. kategóriájába tartozó vasúti szállítás kivételével.

2004/17/EK irányelv: a CPC prov. 18. kategóriájába tartozó vasúti szállítás kivételével.

(2) 2004/18/EK irányelv: a műsorközvetítők által programanyagok megvételére, fejlesztésére, gyártására vagy közös gyártására vonatkozó szerződések és a közvetítési időre vonatkozó szerződések kivételével.

(3) 2004/18/EK irányelv: az értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokra irányuló szerződések, valamint a jegybanki szolgáltatásra vonatkozó szerződések kivételével. Kivéve még a földnek, meglévő épületnek vagy más ingatlannak bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlására vagy bérlésére, vagy az ezekkel kapcsolatos jogokra vonatkozó szerződéseket; mindazonáltal a vételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés ezen irányelv hatálya alá tartozik.

2004/17/EK irányelv: az értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátására, eladására, vételére vagy átruházására irányuló szerződések kivételével. Kivéve még a földnek, meglévő épületnek vagy más ingatlannak bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlására vagy bérlésére, vagy az ezekkel kapcsolatos jogokra vonatkozó szerződéseket; mindazonáltal a vételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés ezen irányelv hatálya alá tartozik.

(4) 2004/18/EK irányelv: a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásra irányuló szerződések kivételével, kivéve, ha a haszon kizárólag az ajánlatkérőnél jelentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való felhasználása során, és feltéve, hogy a kapott szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő teljes mértékben megfizeti.

2004/17/EK irányelv: a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásra irányuló szerződések kivételével, kivéve, ha a haszon kizárólag az ajánlatkérőnél jelentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való felhasználása során, és feltéve, hogy a kapott szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő teljes mértékben megfizeti.

(5) 2004/18/EK irányelv: a választottbírói és békéltetési szolgáltatás kivételével.

2004/17/EK irányelv: a választottbírói és békéltetési szolgáltatás kivételével.

(6) 2004/18/EK irányelv: a munkaszerződések kivételével.

2004/17/EK irányelv: a munkaszerződések kivételével.

II. MELLEKLET

A CPV ÉS A CPC PROV. KÖZÖTTI MEGFELELÉSEK

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) Az első oszlopban jelzett szolgáltatáskategóriák és a második oszlopban szereplő vonatkozó CPC prov.-kódok a 2004/18/EK irányelv IA. és IB. mellékletére hivatkoznak. A harmadik és negyedik oszlop a CPC prov.-kódok és a CPC közötti indikatív megfelelést adják meg.

(2) 2004/18/EK irányelv: a CPC prov. 18. kategóriájába tartozó vasúti szállítás kivételével.

2004/17/EK irányelv: a CPC prov. 18. kategóriájába tartozó vasúti szállítás kivételével.

(3) 2004/18/EK irányelv: a műsorközvetítők által programanyagok megvételére, fejlesztésére, gyártására vagy közös gyártására vonatkozó szerződések és a közvetítési időre vonatkozó szerződések kivételével.

(4) 2004/18/EK irányelv: az értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokra irányuló szerződések, valamint a jegybanki szolgáltatásra vonatkozó szerződések kivételével. Kivéve még a földnek, meglévő épületnek vagy más ingatlannak bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlására vagy bérlésére, vagy az ezekkel kapcsolatos jogokra vonatkozó szerződéseket; mindazonáltal a vételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés ezen irányelv hatálya alá tartozik.

2004/17/EK irányelv: az értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátására, eladására, vételére vagy átruházására irányuló szerződések kivételével. Kivéve még a földnek, meglévő épületnek vagy más ingatlannak bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlására vagy bérlésére, vagy az ezekkel kapcsolatos jogokra vonatkozó szerződéseket; mindazonáltal a vételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés ezen irányelv hatálya alá tartozik.

(5) 2004/18/EK irányelv: a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásra irányuló szerződések kivételével, kivéve, ha a haszon kizárólag az ajánlatkérőnél jelentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való felhasználása során, és feltéve, hogy a kapott szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő teljes mértékben megfizeti.

2004/17/EK irányelv: a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásra irányuló szerződések kivételével, kivéve, ha a haszon kizárólag az ajánlatkérőnél jelentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való felhasználása során, és feltéve, hogy a kapott szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő teljes mértékben megfizeti.

(6) 2004/18/EK irányelv: a választottbírói és békéltetési szolgáltatás kivételével.

2004/17/EK irányelv: a választottbírói és békéltetési szolgáltatás kivételével.

(7) 2004/18/EK irányelv: a munkaszerződések kivételével.

2004/17/EK irányelv: a munkaszerződések kivételével.

III. MELLÉKLET

A CPV ÉS A NACE REV.1 KÖZÖTTI MEGFELELÉSEK

</
NACE Rev.1 F. rész – Építőipari kivitelezésCPV
FőcsoportCsoportOsztályMegnevezésCPV-kódMegnevezés
45Építőipari kivitelezés45000000-7Építési munkák
451Építési terület előkészítése45100000-8Terep-előkészítő munkák
4511Épületbontás, földmunka45110000-1Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000-8Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111100-9Bontási munka
45111200-0Terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111210-3Robbantás és kapcsolódó törmelékeltakarítási munka
45111211-0Robbantási munka
45111212-7Kő/törmelék eltávolítási munka
45111213-4Eltakarítási munka
45111214-1Robbantás utáni eltakarítás
45111220-6Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45111230-9Talajstabilizálási munka
45111240-2Talajvíz-elvezetési munka
45111250-5Talajvizsgálati munka
45111260-8Terep-előkészítési munka bányaműveléshez
45111290-7Közmű-előkészítési munka
45111291-4Terepkialakítási munka
45111300-1Szétszerelési munka
45111310-4Katonai létesítményekkel kapcsolatos szétszerelési munkák
45111320-7Biztonsági létesítményekkel kapcsolatos szétszerelési munkák
45112000-5Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112100-6Árokásási munka
45112200-7Talajfelszedési munka
45112210-0Termőföld-felszedési munka
45112300-8Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112310-1Feltöltési munka
45112320-4Talaj-visszanyerési munka
45112330-7Talajjavítási munka
45112340-0Talajfertőtlenítési munka
45112350-3Erodált talaj visszanyerése
45112360-6Talajrehabilitációs munka
45112400-9Földkiemelési munka
45112410-2Sírásási munka
45112420-5Alapásási munka
45112440-1Domboldal teraszosítása
45112441-8Teraszkiképzési munka
45112450-4Földkiemelési munka régészeti lelőhelyeken
45112500-0Földmozgatási munka
45112600-1Fejtés tömedékeléssel
45112700-2Tereprendezési munkák
45112710-5Tereprendezési munkák zöldterületen
45112711-2Tereprendezési munkák parkokban
45112712-9Tereprendezési munkák kertekben
45112713-6Tereprendezési munkák tetőkertekben
45112714-3Tereprendezési munkák temetőkben
45112720-8Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadidő-létesítményekben
45112721-5Tereprendezési munkák golfpályákon
45112722-2Tereprendezési munkák lovaglópályákon
45112723-9Tereprendezési munkák játszótereken
45112730-1Tereprendezési munkák közutakon és autópályákon
45112740-4Tereprendezési munkák repülőtereken
45113000-2Terepmunkák
4512Próba- és kutatófúrás45120000-4Próba- és kutatófúrási munka
45121000-1Próbafúrási munka
45122000-8Kutatófúrási munka
452Teljes vagy részleges szerkezetépítés; magas- és mélyépítés45200000-9Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
4521Épületek, illetve magas- és mélyépítési szerkezetek általános kivitelezése45210000-2Magasépítési munka
45211000-9Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése
45211100-0Házépítési munka
45211200-1Otthonok, menhelyek építése
45211300-2Lakóházak építése
45211310-5Fürdőszobák kivitelezése
45211320-8Verandák kivitelezése
45211340-4Többlakásos épületek kivitelezése
45211341-1Lakások építése
45211350-7Többfunkciós épületek kivitelezése
45211360-0Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45211370-3Szaunákkal kapcsolatos építési munkák
45212000-6Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212100-7Szabadidős létesítmények kivitelezése
45212110-0Szabadidőközpont építése
45212120-3Tematikus szórakoztatópark építése
45212130-6Vidámpark építése
45212140-9Rekreációs létesítmény
45212150-2Filmszínház építése
45212160-5Játékkaszinó építése
45212170-8Szórakoztatási épület kivitelezése
45212171-5Szórakoztatóközpont építése
45212172-2Rekreációs központ építése
45212180-1Jegyirodák kivitelezése
45212190-4Árnyékolószerkezet
45212200-8Sportlétesítmények kivitelezése
45212210-1Egycélú sportlétesítmények építése
45212211-8Jégpálya építése
45212212-5Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
45212213-2Sportpálya-felfestési munkák
45212220-4Többcélú sportlétesítmények építése
45212221-1Sportpályák építményeinek kivitelezése
45212222-8Edzőterem, tornacsarnok építése
45212223-5Télisport-létesítmények építése
45212224-2Stadion építése
45212225-9Sportcsarnok építése
45212230-7Öltözőtermek berendezése
45212290-5Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka
45212300-9Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45212310-2Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45212311-9Művészeti galéria építése
45212312-6Kiállítóközpont építése
45212313-3Múzeum építése
45212314-0Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45212320-5Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45212321-2Előadóterem, hangversenyterem építése
45212322-9Színház építése
45212330-8Könyvtár építése
45212331-5Multimédiás könyvtár építése
45212340-1Konferenciaterem építése
45212350-4Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek
45212351-1Őstörténeti műemlékkel kapcsolatos építési munkák
45212352-8Ipari műemlékkel kapcsolatos építési munkák
45212353-5Palota építési munkái
45212354-2Kastély építési munkái
45212360-7Vallási célú épületek kivitelezése
45212361-4Templom építése
45212400-0Szállás és étterem céljára szolgáló épületek
45212410-3Szállodák kivitelezése
45212411-0Szálloda építése
45212412-7Diákszállás építése
45212413-4Rövid idejű tartózkodásra szolgáló szállás kivitelezése
45212420-6Éttermek és hasonló létesítmények kivitelezése
45212421-3Étterem kivitelezése
45212422-0Étkezde kivitelezése
45212423-7Önkiszolgáló étterem kivitelezése
45212500-1Konyha vagy étterem átalakítása
45212600-2Pavilon építése
45213000-3Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213100-4Kereskedelmi épületek kivitelezése
45213110-7Boltépületek kivitelezése
45213111-4Bevásárlóközpont építése
45213112-1Bolti egységek kivitelezése
45213120-0Postahivatal kivitelezése
45213130-3Bank kivitelezése
45213140-6Piac kivitelezése
45213141-3Vásárcsarnok kivitelezése
45213142-0Szabadtéri piac kivitelezése
45213150-9Irodaház építése
45213200-5Raktárak és ipari épületek kivitelezése
45213210-8Hűtőházak
45213220-1Raktárépítési munka
45213221-8Raktáráruházak kivitelezése
45213230-4Vágóhíd kivitelezése
45213240-7Mezőgazdasági épületek kivitelezése
45213241-4Magtár kivitelezése
45213242-1Tehénistállók kivitelezése
45213250-0Ipari épületek kivitelezése
45213251-7Üzemegységek, ipartelepek építése
45213252-4Műhelyek kivitelezése
45213260-3Lerakat kivitelezése
45213270-6Újrahasznosító udvar kivitelezése
45213280-9Komposztálólétesítmény kivitelezése
45213300-6Szállítással kapcsolatos épületek
45213310-9Közúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213311-6Buszpályaudvar építése
45213312-3Parkolóház építése
45213313-0Pihenőhelyi épület kivitelezése
45213314-7Buszgarázs építése
45213315-4Fedett buszmegálló kivitelezése
45213320-2Vasúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213321-9Vasútállomás építése
45213322-6Vasúti pályaudvar építése
45213330-5Légi szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213331-2Repülőtéri épületek kivitelezése
45213332-9Repülőtéri irányítótorony építése
45213333-6Repülőtéri check-in pultok berendezése
45213340-8Vízi szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213341-5Kompállomás épületének kivitelezése
45213342-2Távolsági komphajó (ro-ro hajó) állomásépületének kivitelezése
45213350-1Különféle szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45213351-8Karbantartó hangár építése
45213352-5Kiszolgálóraktár építése
45213353-2Repülőtéri beszállóhidak berendezése
45213400-7Személyzeti helyiségek berendezése
45214000-0Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
45214100-1Óvodaépületek kivitelezése
45214200-2Iskolaépületek kivitelezése
45214210-5Elemi iskola építése
45214220-8Középiskola építése
45214230-1Kisegítő/különleges iskola építése
45214300-3Főiskolai épületek kivitelezése
45214310-6Szakiskola építése
45214320-9Műszaki főiskola építése
45214400-4Egyetemi épületek kivitelezése
45214410-7Politechnikum építése
45214420-0Egyetemi előadó kivitelezése
45214430-3Nyelvi laboratórium kivitelezése
45214500-5Továbbképző intézmények kivitelezése
45214600-6Kutatási célú épületek kivitelezése
45214610-9Laboratóriumi épület kivitelezése
45214620-2Kutatási és kísérleti létesítmények kivitelezése
45214630-5Tudományos létesítmények
45214631-2Tisztaszobák berendezése
45214640-8Meteorológiai állomások építése
45214700-7Kollégiumok építése
45214710-0Előcsarnok építése
45214800-8Képzési épület kivitelezése
45215000-7Egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek, krematóriumok és nyilvános illemhelyek építése
45215100-8Egészségügyi épületek kivitelezése
45215110-1Gyógyfürdő építése
45215120-4Különleges gyógyászati célú épület kivitelezése
45215130-7Klinika építése
45215140-0Kórházi létesítmények építése
45215141-7Műtőterem kivitelezése
45215142-4Intenzív osztály kivitelezése
45215143-1Diagnosztikai szűrőszoba kivitelezése
45215144-8Vizsgálóhelyiség kivitelezése
45215145-5Fluoroszkópiás szoba kivitelezése
45215146-2Boncterem kivitelezése
45215147-9Igazságügyi orvosszakértői szoba építése
45215148-6Katéterezőszoba kivitelezése
45215200-9Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45215210-2Bentlakásos szociális intézmények építése
45215212-6Nyugdíjasotthon építése
45215213-3Gondozóotthon építése
45215214-0Bentlakásos intézet építése
45215215-7Gyermekotthon építése
45215220-5Nem bentlakásos szociális létesítmények építése
45215221-2Napközi otthon építése
45215222-9Hatósági központ, középületek kivitelezése
45215300-0Krematóriumok építése
45215400-1Temetői műtárgyak
45215500-2Nyilvános illemhelyek
45216000-4Közrendvédelmi, segélyszolgálati, honvédelmi épületek kivitelezése
45216100-5Közrendvédelmi és segélyszolgálati épületek kivitelezése
45216110-8Közrendvédelmi épületek kivitelezése
45216111-5Rendőrkapitányság építése
45216112-2Bírósági épület kivitelezése
45216113-9Börtönépület kivitelezése
45216114-6Országgyűlési és népgyűlési épületek
45216120-1Segélyszolgálatokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45216121-8Tűzoltóállomás építése
45216122-5Mentőállomás építése
45216123-2Hegyimentő-állomás építése
45216124-9Mentőcsónak-állomás építése
45216125-6Segélyszolgálati épület kivitelezése
45216126-3Partiőrség-épület kivitelezése
45216127-0Életmentő-szolgálat állomásának építése
45216128-7Világítótorony építése
45216129-4Menedékházak
45216200-6Katonai épületek és létesítmények építése
45216220-2Katonai bunker építése
45216230-5Katonai fedezék építése
45216250-1Védőárok építése
45217000-1Felfújható épületek kivitelezése
45220000-5Mérnöki és építési munkák
45221000-2Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
45221100-3Hídépítés
45221110-6Hidak építési munkái
45221111-3Közúti híd építése
45221112-0Vasúti híd építése
45221113-7Gyalogos híd építése
45221114-4Vashídépítés
45221115-1Acélhídépítés
45221117-5Hídmérleg építése
45221118-2Csővezetéktartó híd építése
45221119-9Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák
45221120-9Viadukt építése
45221121-6Közúti viadukt építése
45221122-3Vasúti viadukt építése
45221200-4Alagutak, aknák és aluljárók építése
45221210-7Fedett vagy részben fedett földkitermelés
45221211-4Közúti aluljáró
45221213-8Fedett vagy részben fedett vasúti földkitermelés
45221214-5Fedett vagy részben fedett közúti földkitermelés
45221220-0Közműalagutak
45221230-3Aknák
45221240-6Alagútépítés
45221241-3Közúti alagút építése
45221242-0Vasúti alagút építése
45221243-7Gyalogos alagút építése
45221244-4Csatornaalagút építése
45221245-1Folyó alatti alagút építése
45221246-8Tenger alatti alagút építése
45221247-5Alagútfúrás
45221248-2Alagútbéleléssel kapcsolatos építési munkák
45221250-9Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45222000-9Felépítményi munkák híd, alagút, akna és aluljáró kivételével
45222100-0Hulladékkezelő mű építése
45222110-3Hulladéklerakó építése
45222200-1Tervezési munka katonai létesítmények számára
45222300-2Tervezési munka biztonsági létesítmények számára
45223000-6Szerkezetek építése
45223100-7Fémszerkezet összeállítása
45223110-0Fémszerkezet szerelése
45223200-8Szerkezetépítési munkák
45223210-1Acélszerkezetek építése
45223220-4Szerkezetburkolási munka
45223300-9Parkolóhely, pihenőhely építése
45223310-2Föld alatti parkolóhely építése
45223320-5„Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45223400-0Radarállomás építése
45223500-1Vasbeton szerkezet
45223600-2Kutyakennel építése
45223700-3Pihenőhely építése
45223710-6Autópálya-pihenőhely építése
45223720-9Benzinkút/töltőállomás építése
45223800-4Előre gyártott szerkezetek összeállítása és felállítása
45223810-7Előre gyártott szerkezetek
45223820-0Előre gyártott egységek és részegységek
45223821-7Előre gyártott egységek
45223822-4Előre gyártott részegységek
45230000-8Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45231000-5Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45231100-6Csővezeték általános építési munkái
45231110-9Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45231111-6Cső kiemelése és újrafektetése
45231112-3Csőrendszer szerelése
45231113-0Cső újrafektetése
45231200-7Olaj- és gázvezetékek építése
45231210-0Olajvezetékek építése
45231220-3Gázvezetékek építése
45231221-0Gázszolgáltató vezeték építése
45231222-7Gáztartály építése
45231223-4Gázelosztás járulékos berendezései
45231300-8Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400-9Erősáramú vezeték építése
45231500-0Sűrített levegős csővezeték építése
45231510-3Csőpostarendszer sűrített levegős vezetékének építése
45231600-1Hírközlési vezetékek építési munkája
45232000-2Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája
45232100-3Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232120-9Öntözőrendszerek építése
45232121-6Öntözővezeték építése
45232130-2Esővízcsatorna építése
45232140-5Távfűtés-fővezeték építése
45232141-2Távfűtőtelep
45232142-9Hőátadó állomás építése
45232150-8Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151-5Vízvezeteték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232152-2Szivattyúállomás építése
45232153-9Víztornyok építése
45232154-6Ivóvíztároló torony építése
45232200-4Nagyfeszültségű vezetékkel kapcsolatos munkák
45232210-7Légvezeték építése
45232220-0Alállomás építése
45232221-7Áramátalakító alállomás
45232300-5Távbeszélő és hírközlési vezetékek építése és kapcsolódó munka
45232310-8Telefonvezetékek építése
45232311-5Közúti segélykérő telefonvezetékek
45232320-1Kábeles műsorszóró vezeték
45232330-4Antenna felállítása
45232331-1Műsorszórással kapcsolatos járulékos munkák
45232332-8Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
45232340-7Mobiltelefon-adóállomások építése
45232400-6Szennyvízcsatorna építése
45232410-9Csatornahálózat építése
45232411-6Szennyvízcsővezeték építése
45232420-2Szennyvíztisztító építése
45232421-9Szennyvízkezelő mű
45232422-6Iszapkezelő mű
45232423-3Szennyvízszivattyú-állomás építése
45232424-0Szennyvízkifolyó építése
45232430-5Vízkezelés
45232431-2Szennyvízszivattyú-állomás
45232440-8Szennyvízcső építése
45232450-1Vízelvezető rendszer építése
45232451-8Vízelvezetés és felszíni munka
45232452-5Vízelvezetés
45232453-2Vízelvezető cső építése
45232454-9Esővízgyűjtő tartály építése
45232460-4Szaniterszerelési munka
45232470-7Hulladékátrakó állomás
4522Tetőhéj és fedélszék készítése45260000-7Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45261000-4Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák
45261100-5Fedélszékkészítés
45261200-6Tetőfedés és tetőfestés
45261210-9Tetőfedés
45261211-6Tetőcserepezés
45261212-3Tetőpalázás
45261213-0Tetőfedés fémmel
45261214-7Tetőfedés bitumennel
45261215-4Tetőfedés napkollektorral
45261220-2Tetőfestés és egyéb tetőbevonás
45261221-9Tetőfestés
45261222-6Tetőbevonás cementtel
45261300-7Bádogozás és ereszcsatorna-készítés
45261310-0Bádogosmunka
45261320-3Ereszcsatorna-készítés
45261400-8Szigetelési munkák
45261410-1Tetőszigetelés
45261420-4Vízmentesítés
45261900-3Tető javítása és karbantartása
45261910-6Tetőjavítás
45261920-9Tetőkarbantartás