Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

32010R0948[1]

A Bizottság 948/2010/EU rendelete ( 2010. október 21. ) a tejre és a tejtermékekre alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

A BIZOTTSÁG 948/2010/EU RENDELETE

(2010. október 21.)

a tejre és a tejtermékekre alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére és 170. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1) Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése szerint a rendelet I. mellékletének XVI. részében említett termékek világpiaci ára és uniós piaci ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2) A tej- és tejtermékágazat jelenlegi piaci helyzetére való tekintettel export-visszatérítéseket kell megállapítani az 1234/2007/EK rendelet 162., 163., 164., 167. és 169. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkal összhangban.

(3) Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése szerint az export-visszatérítés mértéke a rendeltetési helytől függően változhat, különösen amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4) Azonban csak olyan termékek kapcsán szabad visszatérítést nyújtani, amelyek megfelelnek a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 27-i 1187/2009/EK bizottsági rendelet (2) követelményeinek.

(5) A jelenleg nyújtható visszatérítéseket a(z) 650/2010/EU bizottsági rendelet (3) állapítja meg. Mivel a visszatérítéseket indokolt újból megállapítani, az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(6) A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete állapítja meg az 1187/2009/EK bizottsági rendelet 3. cikkében előírt feltételek mellett az 1234/2007/EK rendelet 164. cikke szerint export-visszatérítésben részesíthető termékeket és a visszatérítések összegét.

2. cikk

A(z) 650/2010/EU rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet 2010. október 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 21-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2) HL L 318., 2009.12.4., 1. o.

(3) HL L 191., 2010.7.23., 7. o.

MELLÉKLET

A tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések 2010. október 22-től

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata szerint.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0948 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0948&locale=hu

Tartalomjegyzék