32009R1187[1]

A Bizottság 1187/2009/EK rendelete ( 2009. november 27. ) a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1187/2009/EK RENDELETE

(2009. november 27.)

a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) ( 1 ) és különösen annak 161. cikke (3) bekezdésére, 170. cikkére és 171. cikkének (1) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet megállapítja többek között a tej- és tejtermékágazatban az export-visszatérítés nyújtásának általános szabályait, különösen azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a visszatérítések értékére és mennyiségére vonatkozó korlátozások figyelemmel kísérését. A tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 17-i 1282/2006/EK bizottsági rendelet ( 2 ) meghatározza ezeknek az általános szabályoknak az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

Az 1282/2006/EK rendeletet számos alkalommal jelentősen módosították ( 3 ). Mivel a rendelet további módosítása szükséges, az áttekinthetőség érdekében azt át kell dolgozni.

(3)

A GATT kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója során megkötött és a 94/800/EK tanácsi határozattal ( 4 ) jóváhagyott mezőgazdasági megállapodás ( 5 ) (a továbbiakban: a mezőgazdasági megállapodás) alapján a mezőgazdasági termékekre, köztük a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések maximális értékét és mennyiségét korlátozzák 1995. július 1-jétől kezdődően valamennyi 12 hónapos időszakra. Az e korlátozásoknak való megfelelés biztosítása céljából figyelemmel kell kísérni a kiviteli engedélyek kibocsátását, és eljárásokat kell elfogadni a visszatérítés mellett exportálható mennyiségek elosztására vonatkozóan.

(4)

A visszatérítés nyújtásának feltétele, hogy a termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) vonatkozó követelményeinek, nevezetesen az engedélyezett létesítményben történő előállítás, valamint a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszában az azonosító jelölés tekintetében megállapított előírásoknak való megfelelés tekintetében.

(5)

A korlátozások hatékony ellenőrzésének biztosítása érdekében az engedélyen feltüntetett mennyiséget meghaladó mennyiségek után visszatérítés nem fizethető.

(6)

Rögzíteni kell a kiviteli engedélyek érvényességének időtartamát.

(7)

Az exportált termékek pontos ellenőrzésének biztosítása és a spekuláció kockázatának minimalizálása érdekében korlátozni kell a kibocsátott engedélyben szereplő termék megváltoztatásának lehetőségét.

(8)

A mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2009. július 7-i 612/2009/EK bizottsági rendelet ( 8 ) 4. cikkének (2) bekezdése szabályokat határoz meg a visszatérítés előzetes rögzítését is tartalmazó kiviteli engedélyek olyan termékek exportálására való felhasználása tekintetében, amelyekre az engedély 16. rovatában feltüntetettől eltérő 12 jegyű termékkód vonatkozik. Ez a rendelkezés egy meghatározott ágazatban csak akkor alkalmazható, ha a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendelet ( 9 ) 13. cikkében említett termékkategóriákat és a 612/2009/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második francia bekezdésében említett termékcsoportokat meghatározzák.

(9)

A tej- és tejtermékágazatban a termékkategóriákat már meghatározták a mezőgazdasági megállapodásban előírt kategóriákra való hivatkozással. A zavartalan irányítás érdekében e kategóriák használatát fenn kell tartani. Az egyszerűsítés és a teljesség érdekében a 612/2009/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második francia bekezdésében említett termékcsoportok helyébe a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok lépnek. Amennyiben a ténylegesen kivitelre kerülő termék eltér az engedély 16. rovatában feltüntetett terméktől, a 612/2009/EK rendelet 4. cikkében szereplő általános rendelkezéseket kell alkalmazni. Azon gazdasági szereplők közötti diszkrimináció elkerülése érdekében, akik a jelenlegi rendszer keretében, és akik e rendelet hatálya alatt exportálnak, e rendelkezést visszamenőlegesen is lehet alkalmazni az engedély jogosultjának kérelmére.

(10)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők a mennyiségi korlátozásokra való kihatások nélkül részt vehessenek harmadik országok által kiírt ajánlati felhívásokon, olyan ideiglenes engedélyezési rendszert kell bevezetni, amely a sikeres ajánlattevőket feljogosítja végleges engedély megszerzésére. Az ilyen engedélyek helyes felhasználásának biztosítása céljából a visszatérítésre jogosult egyes exportoknál kötelezően meg kell határozni a rendeltetési országot.

(11)

A kibocsátott engedélyek hatékony figyelemmel kísérésének biztosítása céljából - ami az információknak a tagállamok által a Bizottsághoz történő megküldésétől függ - az engedélyek kibocsátása előtt várakozási időt kell bevezetni. Az intézkedések zökkenőmentes végrehajtása, és különösen a mezőgazdasági megállapodással megállapított korlátozások keretén belül rendelkezésre álló mennyiségek egyenlő elosztása céljából különböző igazgatási intézkedéseket kell hozni, különösen az engedélyek kibocsátásának felfüggesztéséről és szükség esetén a kérelmezett mennyiségekre elosztási együttható alkalmazásáról kell rendelkezni.

(12)

Az élelmiszersegélyek keretében exportált termékeket ki kell zárni a kiviteli engedélyek kibocsátására vonatkozó bizonyos rendelkezések hatálya alól.

(13)

Az összetevők ára alapján meghatározott árú, hozzáadott cukrot tartalmazó tejtermékek után járó visszatérítés rögzítésére vonatkozó módszert a termékekben található összetevők százalékaránya alapján kell meghatározni. Azonban az e termékekkel kapcsolatos visszatérítések igazgatásának, és különösen a mezőgazdasági megállapodás keretén belül az exportra vonatkozó kötelezettségvállalásoknak való megfelelést biztosító intézkedések megkönnyítése céljából meg kell állapítani a hozzáadott szacharóz azon maximális mennyiségét, amelyre visszatérítés adható. E termékek reprezentatívnak tekinthető szacharóztartalma a teljes termék 43 tömegszázalékát teszi ki.

(14)

A 612/2009/EK rendelet 12. cikke (5) bekezdésének c) pontja előírja, hogy az aktív feldolgozási szabályok alapján készült ömlesztett sajt közösségi származású összetevői után visszatérítés adható. E különleges intézkedés megfelelő működése és hatékony ellenőrzése biztosításának érdekében bizonyos különleges szabályokra van szükség.

(15)

A 95/591/EK tanácsi határozattal ( 10 ) jóváhagyott, az Európai Közösség és Kanada között létrejött megállapodás ( 11 ) értelmében a Kanadába preferenciális feltételek mellett importálandó sajthoz a Közösség által kibocsátott kiviteli engedélyt kell bemutatni. Meg kell határozni az ilyen engedélyek kibocsátására vonatkozó részletes szabályokat.

(16)

A Közösségnek lehetősége van kijelölni, hogy a mezőgazdasági megállapodásban megállapított kiegészítő kontingens keretében mely importőrök importálhatnak Közösségből származó sajtokat az Egyesült Államokba. Ezért az érintett termékekre vonatkozó kiviteli engedélyek elosztása alapján meg kell határozni az importőrök kijelölésére vonatkozó eljárást, hogy a Közösség maximalizálni tudja a kontingens értékét.

(17)

Az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás ( 12 ) - amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá ( 13 ) - rendelkezik arról, hogy Közösség a vámkontingensből rá eső részt az exportengedélyezési rendszernek megfelelően kezeli. Ezért meg kell határozni az engedélyek megadására vonatkozó eljárást. Annak biztosítása céljából, hogy a Dominikai Köztársaságba importált termékek a kontingens részét képezzék, és hogy megállapítsák az importált, valamint a kiviteli engedélyen feltüntetett termékek közötti összefüggést, az exportőröknek az importáláskor be kell mutatniuk a kiviteli nyilatkozat egy hitelesített másolatát, amelynek tartalmaznia kell bizonyos információkat.

(18)

A szóban forgó kvóta vonatkozásában az 1282/2006/EK rendelet 30. cikke meghatározza a kontingens két része szerinti engedélykérelmek benyújtására alkalmazandó jogosultsági kritériumokat. A kontingens b) része szerinti kérelmeket meghatározott mennyiségre és a kereskedelmi teljesítménytől függetlenül lehet benyújtani. A kontingens a) része szerinti kérelmezők száma folyamatosan növekszik, a kérelmezhető mennyiség pedig az elmúlt évek kereskedelmi teljesítményétől függ. Mivel a tejpor világpiaci helyzetét az elmúlt években a túlkínálat jellemezte, a Dominikai Köztársaság által importált, a Közösségből származó mennyiség csökkent, ennek következtében pedig alacsony az a) rész értelmében kérelmezhető mennyiséget meghatározó teljesítmény. Következésképpen helyénvaló az a) rész szerint jogosult kérelmezők számára lehetővé tenni a b) rész szerinti kérelem benyújtását. Ugyanakkor ki kell zárni a kontingens mindkét részére vonatkozó kérelmeket.

(19)

A kontingens felhasználásának maximalizálása és az exportőrökre nehezedő adminisztratív terhek enyhítése érdekében a Dominikai Köztársaságba irányuló exportra is alkalmazni kell azt az eltérést, amely lehetővé teszi a kiviteli engedélynek az engedély 16. rovatában feltüntetett termékkódtól eltérő 12 jegyű termékkóddal ellátott termékre való alkalmazását is, ha a két termékre azonos összegű export-visszatérítést nyújtanak és a két termék azonos termékkategóriába tartozik, illetve ha a két termék azonos termékcsoportba tartozik.

(20)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ SZABÁLYOK

1. cikk

Ez a rendelet megállapítja:

a) az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XVI. részében felsorolt termékek Közösségből történő exportjára vonatkozó engedélyeket és visszatérítéseket érintő általános szabályokat;

b) az a) pontban említett termékeknek a Közösségből egyes harmadik országokba történő exportjára vonatkozó különleges szabályokat.

2. cikk

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a 376/2008/EK és a 612/2009/EK rendeletet kell alkalmazni.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. cikk

Ahhoz, hogy az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XVI. részében felsorolt termékekre visszatérítést lehessen nyújtani, azoknak meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó követelményeinek, nevezetesen az engedélyezett létesítményben történő előállításra, valamint a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszában az azonosító jelölés tekintetében megállapított előírásoknak való megfelelésre vonatkozó követelményeknek.

4. cikk

1. A kifizetendő visszatérítési ráta a kiviteli engedély vagy adott esetben az ideiglenes engedély iránti kérelem benyújtásának napján érvényes mérték.

2. Az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XVI. részében említett termékekre vonatkozó, a visszatérítést előzetesen rögzítő engedélykérelmeket, amelyeket a 376/2008/EK rendelet 16. cikkének értelmében a 619/2008/EK bizottsági rendelet ( 14 ) 4. cikkének (2) bekezdésében említett pályázati időszakok végét követő szerdán és csütörtökön nyújtottak be, úgy kell tekinteni, hogy benyújtásuk az adott csütörtököt követő munkanapon történt.

3. Az engedélykérelmek és az engedélyek 7. rovata tartalmazza a rendeltetési országot, valamint a rendeltetési ország vagy rendeletetési terület kódját az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben ( 15 ) meghatározott, a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúrának megfelelően.

5. cikk

1. A GATT kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója során megkötött mezőgazdasági megállapodásban (a továbbiakban: a mezőgazdasági megállapodás) említett termékkategóriákat e rendelet I. melléklete határozza meg.

2. A 612/2009/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második francia bekezdésében említett termékcsoportokat e rendelet II. melléklete határozza meg.

6. cikk

1. Ha visszatérítésre kérelmet nyújtanak be, az engedélykérelmek és engedélyek 16. rovata a visszatérítési nómenklatúra 12 jegyű termékkódját, ha visszatérítésre nem nyújtanak be kérelmet, a Kombinált Nómenklatúra 8 jegyű termékkódját tartalmazza. Az engedélyek a (2) és a (3) bekezdésben maghatározott eset kivételével kizárólag a feltüntetett termékre érvényesek.

2. Az (1) bekezdéstől eltérve a kiviteli engedély érvényes az engedély 16. rovatában feltüntetett terméktől eltérő más, 12 jegyű termékkóddal ellátott termék exportjára is, ha a két termékre azonos összegű export-visszatérítést nyújtanak, és ha a két termék az I. mellékletben említett azonos termékkategóriába tartozik.

3. Az (1) bekezdéstől eltérve a kiviteli engedély érvényes az engedély 16. rovatában feltüntetett terméktől eltérő más, 12 jegyű termékkóddal ellátott termék exportjára is, ha a két termék a II. mellékletben említett azonos termékcsoportba tartozik.

Ilyen esetben a visszatérítés kiszámítása a 612/2009/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban történik.

7. cikk

A kiviteli engedélyek a 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kibocsátás napjától a következő időpontokig érvényesek:

a) a 0402 10 KN-kód alá tartozó termékek esetében a kibocsátást követő negyedik hónap végéig;

b) a 0405 KN-kód alá tartozó termékek esetében a kibocsátást követő negyedik hónap végéig;

c) a 0406 KN-kód alá tartozó termékek esetében a kibocsátást követő negyedik hónap végéig;

d) az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XVI. részében említett egyéb termékek esetében a kibocsátást követő negyedik hónap végéig;

e) az e rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett ajánlati felhívásból eredő kötelezettségek teljesítésének határidejéig, és legkésőbb az e rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett végleges kiviteli engedély kibocsátását követő nyolcadik hónap végéig.

8. cikk

1. Egy harmadik ország közjogi szerve által közzétett, az 376/2008/EK rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében említett ajánlati felhívás esetén - a 0406 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó ajánlati felhívások kivételével - a gazdasági szereplők biztosíték letétbe helyezése mellett ideiglenes kiviteli engedélyt kérhetnek az ajánlatukban szereplő mennyiségre.

A biztosíték az ideiglenes engedély esetében az e rendelet 9. cikkével összhangban számított összeg 75 %-ának felel meg, de legalább 5 EUR/100 kg.

A gazdasági szereplők bizonyítják, hogy az ajánlati felhívást közzétevő szerv közjogi szerv vagy a közjog hatálya alá tartozik.

2. Az ideiglenes engedélyeket a kérelem benyújtását követő ötödik munkanapon bocsátják ki, feltéve hogy nem fogadtak el a 10. cikk (2) bekezdésében említett különleges intézkedéseket.

3. A 376/2008/EK rendelet 47. cikkének (5) bekezdésétől eltérve az említett bekezdésben szereplő információk benyújtására rendelkezésre álló idő 60 nap.

Ezen időszak lejárta előtt a gazdasági szereplők kérelmezik a végleges kiviteli engedélyt, amelyet akkor kaphatnak meg, ha bizonyítékot mutatnak be arról, hogy szerződést nyertek el.

Az ajánlat elutasításáról szóló bizonyíték vagy arra vonatkozó bizonyíték bemutatása esetén, hogy a szerződésben szereplő mennyiség kevesebb, mint az ideiglenes kiviteli engedélyben szereplő mennyiség, a biztosítékot részben vagy egészben feloldják.

4. A (2) és (3) bekezdésben említett engedélykérelmeket a 376/2008/EK rendelet 12. cikkével összhangban kell benyújtani.

5. E fejezet rendelkezései a 10. cikk kivételével a végleges engedélyekre alkalmazandók.

6. A 4. cikk (3) bekezdésében említett rendeltetési ország a 612/2009/EK rendelet 26. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában kötelező rendeltetési helynek minősül az e cikkel összhangban kibocsátott engedélyek tekintetében.

9. cikk

A 376/2008/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett biztosíték megegyezik az egyes termékkódok esetében rögzített, a kiviteli engedély iránti kérelem benyújtásának napján alkalmazandó visszatérítés következők szerinti százalékával:

a) 15 % a 0405 KN-kód alá tartozó termékeknél;

b) 15 % a 0402 10 KN-kód alá tartozó termékeknél;

c) 15 % a 0406 KN-kód alá tartozó termékeknél;

d) az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XVI. részében említett egyéb termékek esetében 15 %;

A biztosíték összege azonban nem lehet kevesebb mint 5 EUR/100 kg.

Az első albekezdésben említett visszatérítés összegét az érintett termék teljes mennyiségére számítják ki a hozzáadott cukrot tartalmazó tejtermékek kivételével.

A hozzáadott cukrot tartalmazó tejtermékek esetében az első albekezdésben említett visszatérítés összege megegyezik az érintett egész termék teljes mennyisége, valamint a tejtermék egy kilogrammjára alkalmazandó visszatérítési ráta szorzatával.

10. cikk

1. A visszatérítést előzetesen rögzítő kiviteli engedélyeket a kérelmek benyújtásának napját követő ötödik munkanapon bocsátják ki, feltéve, hogy a 479/2010/EU bizottsági rendelet ( 16 ) 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban bejelentették azokat a mennyiségeket, amelyekre engedélykérelmet nyújtottak be, és hogy nem került sor az e cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett intézkedésekre.

2. Amennyiben a kiviteli engedélyek kibocsátása a rendelkezésre álló költségvetési összegek túllépését vagy a visszatérítés mellett exportálható maximális mennyiségek meghaladását eredményezi, illetve eredményezheti az érintett 12 hónapos időszak alatt vagy az e rendelet 11. cikke alapján az 1234/2007/EK rendelet 169. cikkét is figyelembe véve meghatározandó rövidebb időszak alatt, vagy nem teszi lehetővé a kivitel folytatását az időszak fennmaradó részében, a Bizottság az említett rendelet 195. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság segítsége nélkül:

a) a kérelmezett mennyiségek tekintetében elosztási együtthatót alkalmazhat;

b) teljesen vagy részben elutasíthatja azokat a függőben lévő kérelmeket, amelyekre még nem bocsátottak ki kiviteli engedélyt;

c) legfeljebb öt munkanapra felfüggesztheti az engedélykérelmek benyújtásának lehetőségét; a felfüggesztést az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghosszabbíthatja.

Amennyiben az első albekezdés a) pontjában említett együttható 0,4-nél kevesebb, a kérelmezők az együtthatót megállapító határozat közzétételétől számított három munkanapon belül kérhetik engedélykérelmeik törlését és biztosítékaik feloldását.

Az első albekezdés c) pontjában említett esetben a felfüggesztés ideje alatt benyújtott engedélykérelmek érvénytelenek.

Az első albekezdésben említett intézkedések termékkategóriák és rendeltetési hely, illetve rendeltetési helyek csoportja szerint hajthatók végre vagy módosíthatók.

Az első albekezdés alkalmazásában a kérdéses termékre vonatkozóan figyelembe kell venni a kereskedelem szezonális jellegét, a piaci helyzetet és különösen a piaci árak alakulását, valamint az ebből eredő exportfeltételeket.

3. A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések abban az esetben is meghozhatók, ha a kiviteliengedély-kérelmek olyan mennyiségekre vonatkoznak, amelyek meghaladják, illetve meghaladhatják az egy rendeltetési hely, illetve rendeltetési helyek csoportja esetében rendelkezésre álló szokásos mennyiségeket, valamint ha a kérelmezett engedélyek kibocsátása a spekuláció kockázatát és a gazdasági szereplők közötti verseny torzulását eredményezné, vagy az érintett kereskedelmi ágazatban, illetve a Közösség piacán zavarokat okozhatna.

4. Amennyiben az engedélykérelmeket elutasítják vagy a kérelmezett mennyiségeket csökkentik, a biztosítékot haladéktalanul fel kell szabadítani mindazon mennyiségek tekintetében, amelyekre a kérelmet nem fogadták el.

11. cikk

Amennyiben a benyújtott engedélykérelmekben szereplő teljes mennyiség akkora, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a kérdéses 12 hónapos időszak során a visszatérítés mellett exportálható maximális mennyiség korán kimerül, az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozatot lehet hozni az ilyen maximális mennyiségeknek a későbbiekben meghatározandó időszakokra történő elosztásáról.

12. cikk

Amennyiben az exportált mennyiség meghaladja az engedélyben feltüntetett mennyiséget, a többletre nem fizethető visszatérítés.

E célból az engedély 22. rovata a következő szöveget tartalmazza: "A visszatérítés kifizetése a 17. és 18. rovatban feltüntetett mennyiségre korlátozódik."

13. cikk

A 10. cikk nem alkalmazandó a mezőgazdasági megállapodás 10. cikkének (4) bekezdésében említett élelmiszersegély-szállítmányokra vonatkozó kiviteli engedélyek kibocsátására.

14. cikk

1. A hozzáadott cukrot tartalmazó tejtermékek esetén a visszatérítés a következő alkotóelemek összegével egyezik meg:

a) a tejtermék mennyiségét képviselő alkotóelem;

b) a hozzáadott szacharóz mennyiségét képviselő alkotóelem, a teljes termék maximum 43 tömegszázalékáig.

2. Az 1. bekezdés a) pontjában említett összetevőt a visszatérítés meghatározott mennyisége és az egész termékre vonatkozó tejtermék-tartalom százalékban megadott mennyiségének a szorzataként kell meghatározni.

3. Az (1) bekezdés b) pontjában említett alkotóelemet úgy kell kiszámítani, hogy a teljes termék legfeljebb 43 %-os szacharóztartalmát megszorozzák az 1234/2007/EK rendelet I. melléklete III. részének c) pontjában felsorolt termékre vonatkozó engedélykérelem benyújtásának napján alkalmazandó visszatérítés alapösszegével.

15. cikk

1. A 612/2009/EK rendelet 12. cikke (5) bekezdésének c) pontja alapján a 0406 30 KN-kód alá tartozó termékek formájában exportált tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteliengedély-kérelmekhez csatolni kell a vonatkozó vámeljárás alkalmazására feljogosító engedély másolatát.

2. Az (1) bekezdésben említett, tej és tejtermék kivitelére vonatkozó engedélykérelmek és engedélyek 20. rovatában hivatkozni kell erre a cikkre.

3. A tagállamok az (1) bekezdésben említett vámeljárás értelmében megteszik a szükséges lépéseket az ugyanabban a bekezdésben említett azon termékek minőségének és mennyiségének meghatározására és ellenőrzésére, amelyek tekintetében visszatérítést igényeltek, továbbá megtesznek mindent a visszatérítési jogosultságra vonatkozó rendelkezések alkalmazása érdekében.

III. FEJEZET

KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

1. SZAKASZ

Kanadába irányuló export

16. cikk

1. A 95/591/EK határozattal jóváhagyott, az Európai Közösség és Kanada között létrejött megállapodásban említett kontingens alapján a Kanadába irányuló sajtexport esetében kiviteli engedélyre van szükség.

2. A kiviteli engedély iránti kérelmeket csak abban az esetben fogadják el, ha a kérelmezők:

a) írásban nyilatkoznak, hogy a Kombinált Nómenklatúra 4. fejezetébe tartozó, és a kérelmükben szereplő termékek előállításához felhasznált valamennyi anyagot teljes egészében a Közösségben termelték;

b) írásban vállalják, hogy az illetékes hatóságok kérésére benyújtanak bármely további bizonyítékot, amelyet a hatóságok szükségesnek tartanak az engedélyek kibocsátásához, és adott esetben elfogadják a hatóságok további, az érintett termékek könyvelésére és gyártási körülményeire vonatkozó ellenőrzéseit.

17. cikk

Az engedélykérelmek és az engedélyek a következő adatokat tartalmazzák:

a) a 7. rovatban a "KANADA - CA" bejegyzést;

b) a 15. rovatban a Kombinált Nómenklatúra szerinti hatjegyű termékkódot a 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 és a 0406 40 KN-kód alá tartozó termékek esetében, és a nyolcjegyű termékkódot a 0406 90 KN-kód alá tartozó termékek esetében. Az engedélykérelmek és az engedélyek 15. rovatában legfeljebb hat, ilyen módon leírt termék szerepelhet;

c) a 16. rovatban a nyolcjegyű KN-kódot és a 15. rovatban említett mindegyik termék mennyiségét kilogrammban. Az engedély csak az így megadott termékekre és mennyiségekre érvényes;

d) a 17. és 18. rovatban a 16. rovatban említett termékek teljes mennyiségét;

e) a 20. rovatban adott esetben a következő bejegyzések egyikét:

- "Sajt közvetlenül Kanadába történő kivitelre. Az 1187/2009/EK rendelet 16. cikke. A ... évre vonatkozó kontingens."

- "Sajt közvetlenül/New York-on keresztül Kanadába történő kivitelre. Az 1187/2009/EK rendelet 16. cikke. A ... évre vonatkozó kontingens."

Amennyiben a sajtot harmadik országokon keresztül szállítják Kanadába, ezen országokat fel kell tüntetni a New Yorkra történő hivatkozás helyett vagy mellett;

f) a 22. rovatban az "export-visszatérítés nélkül" kifejezést.

18. cikk

1. Az engedélyeket az elfogadható kérelmek benyújtását követően haladéktalanul kibocsátják. A kérelmezők kérésére az engedélyről hitelesített másolatot adnak ki.

2. Az engedélyek a 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerinti kibocsátásuk időpontját követő december 31-ig érvényesek.

Azonban a december 20-tól december 31-ig kibocsátott engedélyek a következő év január 1-jétől december 31-ig érvényesek. Ebben az esetben a következő évet az e rendelet 17. cikkének e) pontjával összhangban fel kell tüntetni az engedélykérelem és az engedély 20. rovatában.

19. cikk

1. A 376/2008/EK rendelet 23. cikkével összhangban az illetékes hatósághoz jóváírás és láttamozás céljából benyújtott kiviteli engedélyek csak egy kiviteli nyilatkozathoz használhatók fel. Az engedély érvénytelenné válik, amint a kiviteli nyilatkozatot bemutatták.

2. A kiviteli engedély jogosultja köteles a kiviteli engedély hitelesített másolatát benyújtani az illetékes kanadai hatósághoz, amikor a behozatali engedélyt kérelmezi.

3. A 376/2008/EK rendelet 8. cikkétől eltérve az engedélyek nem ruházhatók át.

20. cikk

A II. fejezet nem alkalmazandó.

2. SZAKASZ

Az Egyesült Államokba irányuló kivitel

21. cikk

A 0406 KN-kód alá tartozó termékek Egyesült Államokba történő kivitelének, amennyiben az alábbi kontingensek keretében történik, feltétele az e szakasszal összhangban lévő kiviteli engedély bemutatása:

a) a mezőgazdasági megállapodás szerinti kiegészítő kontingens;

b) az eredetileg a tokiói fordulón megállapított és az Amerikai Egyesült Államok által az uruguayi forduló XX. listája keretében Ausztria, Finnország és Svédország rendelkezésére bocsátott vámkontingensek;

c) az eredetileg az uruguayi fordulón megállapított és az Amerikai Egyesült Államok által az uruguayi forduló XX. listája keretében a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia rendelkezésére bocsátott vámkontingensek.

22. cikk

1. Az engedélykérelmeket azon kontingensévet megelőző év szeptember 1-jétől 10-ig kell benyújtani az illetékes hatóságnak, amelyekre az engedélyek odaítélése történik. Valamennyi kérelmet ugyanabban az időpontban, egyetlen tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani.

A 21. cikkben meghatározott kontingenseket éves alapon, a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra kell megnyitni.

Az engedélykérelmek és az engedélyek 16. rovatában a Kombinált Nómenklatúra szerinti 8 jegyű termékkódot kell feltüntetni. Az engedélyek azonban a 0406 KN-kódon belül minden más kódra is érvényesek.

Az engedélykérelem és az engedély 20. rovatában a következő szöveget kell feltüntetni:

"Az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivitelre.

A [...]. évre vonatkozó kontingens - Az 1187/2009/EK rendelet III. fejezetének 2. szakasza.

A kontingens azonosítója: ..."

2. A kérelmezők az IIa. melléklet 3. oszlopában megjelölt kontingensek mindegyike keretében egy vagy több engedélykérelmet is benyújthatnak, az egyes kontingenseken belül kérelmezett teljes mennyiségek azonban nem haladhatják meg a 22a. cikkben megállapított maximális mennyiségi korlátokat.

E rendelkezés alkalmazásában amennyiben egy, a IIa. melléklet 2. oszlopában meghatározott termékcsoport esetében a 4. oszlopban feltüntetett rendelkezésre álló mennyiség megoszlik az uruguayi fordulón megállapított kontingens és a tokiói fordulón megállapított kontingens között, akkor ezt a két kontingenst külön kontingenseknek kell tekinteni.

3. Az engedélykérelmek benyújtásának feltétele 100 kg-onként 3 EUR biztosíték letétbe helyezése.

4. A kiviteli engedély iránti kérelem benyújtója köteles igazolni, hogy a megelőző három naptári év legalább egyikében exportált a szóban forgó kontingensbe tartozó termékeket az Amerikai Egyesült Államokba, és hogy megjelölt importőre saját leányvállalata.

Az első albekezdésben előírt igazolásnak az 1301/2006/EK bizottsági rendelet ( 17 ) 5. cikkének második bekezdésével összhangban kell történnie.

5. A kiviteli engedély iránti kérelem benyújtója köteles feltüntetni kérelmében:

a) az Egyesült Államok kontingense keretébe tartozó termékcsoport megjelölését az Amerikai Egyesült Államok harmonizált tarifajegyzéke (Harmonized Tariff Schedule of the United States of America) 4. árucsoportjához tartozó kiegészítő megjegyzések 16-23. és 25. pontjával összhangban;

b) a termékek megnevezését az Amerikai Egyesült Államok harmonizált tarifajegyzékével összhangban;

c) a kérelmező által az Egyesült Államokban megjelölt importőr nevét és címét.

6. A kiviteli engedély iránti kérelmekhez mellékelni kell a megjelölt importőr nyilatkozatát arról, hogy az importőr az Egyesült Államok hatályos jogszabályai alapján a 21. cikkben meghatározott termékekre vonatkozóan behozatali engedélyt kaphat.

7. A kérelem csak akkor fogadható be, ha nem lépi túl a maximális mennyiségi korlátokat, minden szükséges információt tartalmaz, és mellékelték hozzá az e cikkben előírt valamennyi okmányt.

8. Az e cikkben meghatározott információkat az IIb. mellékletben szereplő minta szerint kell benyújtani.

22a. cikk

A IIa. melléklet 3. oszlopában meghatározott "22-Tokió", "22-Uruguay", "25-Tokió" és "25-Uruguay" azonosítójú kontingensek esetében az egy kontingensen belül egy kérelmező által igényelhető teljes mennyiség legalább 10 tonna és legfeljebb az adott kontingens keretében a melléklet 4. oszlopa szerint rendelkezésre álló mennyiség.

A IIa. melléklet 3. oszlopában meghatározott egyéb kontingensek esetében az egy kontingensen belül egy kérelmező által igényelhető teljes mennyiség legalább 10 tonna és legfeljebb az adott kontingens keretében a melléklet 4. oszlopa szerint rendelkezésre álló mennyiség 40 %-a.

22b. cikk

1. A tagállamok szeptember 18-ig értesítik a Bizottságot a IIa. mellékletben meghatározott egyes kontingensek keretében benyújtott kérelmekről, illetve adott esetben arról, hogy nem nyújtottak be kérelmet.

2. Az értesítésnek minden egyes kontingens esetében tartalmaznia kell:

a) a kérelmezők felsorolását nevük, címük, valamint hivatkozási számuk megadásával;

b) az egyes kérelmezők által igényelt mennyiségeket a Kombinált Nómenklatúra szerinti termékkódok, valamint az Amerikai Egyesült Államok harmonizált tarifajegyzéke szerinti termékkódok szerinti bontásban;

c) a kérelmező által megjelölt importőr nevét, címét, valamint hivatkozási számát.

23. cikk

1. Amennyiben a 21. cikkben meghatározott kontingensek valamelyike esetében a kiviteliengedély-kérelmek meghaladják a kérdéses évben rendelkezésre álló mennyiséget, a Bizottság október 31-ig elosztási együtthatót határoz meg.

Az együttható alkalmazásával kapott mennyiséget lefelé, a legközelebbi egész kilogrammra kell kerekíteni.

Az elutasított kérelmek és az odaítélt mennyiségeken felüli mennyiségek után fizetett biztosítékokat egészben, illetve részben fel kell szabadítani.

2. Amennyiben az elosztási együttható alkalmazása kontingensenként és kérelmezőként 10 tonnánál kisebb mennyiségek odaítélését eredményezné, a rendelkezésre álló mennyiségeket az érintett tagállamok kontingensenként sorshúzással ítélik oda. A tagállam egyenként 10 tonnányi mennyiségeket sorsol ki azon kérelmezők között, akiknek az elosztási együttható alkalmazásával kontingensenként 10 tonnánál kisebb mennyiséget ítélt volna oda.

A sorshúzásra bocsátott tételek megállapítása során fennmaradó, 10 tonnánál kisebb mennyiségeket a sorshúzás előtt egyenlően szét kell osztani a 10 tonnás tételek között.

Amennyiben az elosztási együttható alkalmazása nyomán kontingensenként 10 tonnánál kisebb mennyiség marad meg, ezt a mennyiséget egyetlen különálló tételként kell kezelni és ekként kell sorshúzásra bocsátani.

A sorshúzásban sikertelenül járt kérelmekhez tartozó biztosítékokat azonnal fel kell szabadítani.

3. A sorshúzásban érintett tagállamok az elosztási együtthatók közzétételét követő öt munkanapon belül értesítik a Bizottságot az egyes kontingenseken belül az egyes kérelmezőknek odaítélt mennyiségekről, a termékkódról, a kérelmező hivatkozási számáról és a megjelölt importőr hivatkozási számáról.

A sorshúzással odaítélt mennyiségeket az egyes KN-kódok között az egyes KN-kódokra vonatkozóan kérelmezett termékmennyiségek arányában kell felosztani.

4. Amennyiben a 21. cikkben meghatározott kontingensek valamelyike esetében a kiviteliengedély-kérelmek nem haladják meg a kérdéses évben rendelkezésre álló mennyiséget, a Bizottság a fennmaradó mennyiségeket a kérelmezett mennyiségek arányában, elosztási együttható alkalmazásával osztja fel a kérelmezők között. Az együttható alkalmazásával kapott mennyiséget lefelé, a legközelebbi egész kilogrammra kell kerekíteni.

Ilyen esetben a gazdasági szereplők az elosztási együttható közzétételétől számított egy héten belül értesítik az érintett tagállam illetékes hatóságát az általuk elfogadott további mennyiségekről. A gazdasági szereplők a letétbe helyezett biztosítékok összegét kötelesek megfelelően megnövelni.

24. cikk

1. A 22. cikk (5) bekezdésének c) pontjában említett megjelölt importőrök neveit és az odaítélt mennyiségeket a Bizottság közli az Egyesült Államok illetékes hatóságaival.

2. Amennyiben a kérdéses mennyiségekre vonatkozó behozatali engedélyt a megjelölt importőr részére nem bocsátják ki, és a 22. cikk (6) bekezdésében említett nyilatkozatot benyújtó gazdasági szereplő jóhiszeműsége nem vonható kétségbe, a tagállam engedélyezheti a gazdasági szereplő számára másik importőr megjelölését, feltéve, hogy ez az importőr szerepel az Egyesült Államok illetékes hatóságai részére e cikk (1) bekezdésével összhangban megküldött jegyzékben.

3. A tagállam késedelem nélkül értesíti a Bizottságot a megjelölt importőr személyének megváltozásáról, a Bizottság pedig értesíti az Egyesült Államok illetékes hatóságait a változásról.

25. cikk

1. Az odaítélt mennyiségekre vonatkozóan a kiviteli engedélyeket a kontingensévet megelőző év december 15-éig kell kibocsátani.

Az engedélyek a kontingensév január 1-jétől december 31-ig érvényesek.

Az engedélyek 20. rovatában a következő szöveget kell feltüntetni:

"érvényes a [...]. év január 1-jétől december 31-ig."

2. A kiviteli engedélyekhez tartozó biztosítékokat a 376/2008/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerinti igazolás és a 612/2009/EK rendelet 17. cikkének (3) bekezdésében előírt, az Egyesült Államokat rendeltetési helyként megjelölő fuvarokmány bemutatásakor kell felszabadítani.

3. Az e cikk értelmében kibocsátott engedélyek csak a 21. cikkben meghatározott kontingensek keretében végzett termékexportra érvényesek.

26. cikk

A 7., a 9. és a 10. cikk kivételével a II. fejezet alkalmazandó.

3. SZAKASZ

A Dominikai Köztársaságba irányuló export

27. cikk

1. Az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai között létrejött gazdasági partnerségi megállapodás III. mellékletének 2. függelékében foglalt kontingens keretében a tejpornak a Dominikai Köztársaságba irányuló kiviteléhez a Dominikai Köztársaság illetékes hatóságaihoz be kell nyújtani az e szakasszal összhangban kibocsátott kiviteli engedély hitelesített másolatát, valamint az egyes szállítmányokra vonatkozó kiviteli nyilatkozat záradékkal ellátott másolatát.

2. A kiviteli engedélyek iránti kérelmeket (az "engedélykérelmeket") a 0402 10 , a 0402 21 és a 0402 29 KN-kód alá tartozó valamennyi termékre vonatkozóan be lehet nyújtani.

A termékeket teljes egészében az Unióban kell előállítani. Az illetékes hatóságok kérésére a kérelmezők benyújtanak bármely további bizonyítékot, amelyet a hatóságok szükségesnek tartanak az engedélyek kibocsátásához, és adott esetben elfogadják a hatóságok további, az érintett termékek könyvelésére és gyártási körülményeire vonatkozó ellenőrzéseit.

28. cikk

1. A 27. cikk (1) bekezdésében említett kontingens minden, július 1-jén kezdődő 12 hónapos időszakra 22 400 tonna. A kontingenst két részből áll:

a) a 80 %-nak megfelelő, 17 920 tonna mennyiségű első részt azok között az uniós exportőrök között kell szétosztani, akik igazolni tudják, hogy a 27. cikk (2) bekezdésében említett termékeket az engedélykérelmek benyújtási időszakát megelőző négy naptári évből legalább egyben exportáltak a Dominikai Köztársaságba;

b) a 20 %-nak megfelelő, 4 480 tonna mennyiségű második részt az a) pont hatálya alá nem tartozó azon kérelmezőknek kell fenntartani, akik engedélykérelmük benyújtásának időpontjában igazolni tudják, hogy az elmúlt 12 hónapban folytattak a Kombinált Nómenklatúra 4. fejezetében felsorolt tejtermékekkel kapcsolatos kereskedelmet harmadik országokkal.

Az első albekezdésben említett bizonyíték bemutatása az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének második bekezdésével összhangban történik.

2. Az engedélykérelmeket minimum 20 tonnára lehet benyújtani, és kérelmezőnként nem vonatkozhatnak nagyobb mennyiségre mint:

a) az (1) bekezdés első albekezdésének a), illetve b) pontjában említett vonatkozó mennyiségek az engedélykérelmek benyújtásának a 29. cikk első bekezdésében említett időszaka tekintetében;

b) az (1) bekezdés első albekezdésének a), illetve b) pontjában említett, a kontingens mindkét részéből fennmaradó teljes mennyiség az engedélykérelmek benyújtásának a 29. cikk második bekezdésében említett időszaka tekintetében.

Az első albekezdés b) pontjában említett teljes fennmaradó mennyiségre mind az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett exportőrök, mind pedig az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett kérelmezők benyújthatnak engedélykérelmeket.

Az első albekezdés a) és b) pontjában előírt korlátozásokat meghaladó mennyiségre vonatkozó engedélykérelmeket el kell utasítani.

3. Ahhoz, hogy a kérelem elfogadható legyen, a Kombinált Nómenklatúra szerinti termékkódok mindegyikére vonatkozóan csupán egy-egy engedélykérelem nyújtható be egy adott - a 29. cikk szerinti - benyújtási időszakban. Egy adott kérelmezőnek valamennyi engedélykérelmét ugyanabban az időpontban, egyetlen tagállam illetékes hatóságához kell benyújtania.

Az engedélykérelmek csak akkor fogadhatók el, ha a kérelmező a kérelme benyújtásakor:

a) 100 kilogrammonként 3 EUR összegű biztosítékot helyez letétbe;

b) az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett részre vonatkozóan feltünteti a 27. cikk (2) bekezdésében említett termékek azon mennyiségét, amelyet az engedélykérelmeknek a 29. cikkben említett benyújtási időszakát megelőző négy naptári év egyikében a Dominikai Köztársaságba exportált, és amelyre nézve ezt az érintett tagállam illetékes hatóságának kielégítően igazolni tudja. Ennek alkalmazásában azt a gazdasági szereplőt kell exportőrnek tekinteni, akinek a neve a vonatkozó kiviteli nyilatkozaton szerepel;

c) az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett részre vonatkozóan az érintett tagállam illetékes hatóságának kielégítően igazolni tudja, hogy teljesíti az ott meghatározott feltételeket.

29. cikk

Az engedélykérelmeket minden év május 20-tól 30-ig nyújtják be a július 1-jétől a következő év június 30-ig terjedő kontingensévre vonatkozó exportok tekintetében.

Amennyiben az engedélykérelmeknek az első bekezdésben említett benyújtási időszakát követően valamekkora mennyiség továbbra is rendelkezésre áll, az erre vonatkozó engedélykérelmeket minden év november 1-jétől 10-ig nyújtják be a folyó kontingensév fennmaradó időszakára vonatkozó exportok tekintetében.

30. cikk

Az engedélykérelemnek és az engedélynek a következőket kell tartalmaznia:

a) a 7. rovatban a "Dominikai Köztársaság - DO" bejegyzést;

b) a 17. és a 18. rovatban azt a mennyiséget, amelyre az engedélykérelem vagy az engedély vonatkozik;

c) a 20. rovatban a III. mellékletben felsorolt bejegyzések egyikét.

Az e szakasz értelmében kibocsátott engedélyek alapján kötelező a Dominikai Köztársaságba exportálni.

31. cikk

1. A 29. cikk első bekezdésében említett engedélykérelmek tekintetében a tagállamok minden egyes év június 6-ig értesítik a Bizottságot a kontingens mindkét részét, valamint a Kombinált Nómenklatúra valamennyi termékkódját illetően az engedélykérelmekben szereplő mennyiségekről, vagy adott esetben arról, hogy nem került benyújtásra kérelem.

2. A Bizottság a lehető leggyorsabban határoz arról, hogy a kérelmekben kérelmezett mennyiségek milyen mértékben hagyhatók jóvá, és a kontingens minden egyes részére elosztási együtthatót határoz meg. Az együttható alkalmazásával kapott összeget lefelé kell kerekíteni a legközelebbi egész kilogrammra.

3. Amennyiben a 28. cikk (1) bekezdésében említett mennyiségeknél kisebb mennyiségekre nyújtottak be engedélykérelmeket a kontingens két része közül legalább egyik esetében, abban az esetben a Bizottság a (2) bekezdésben említett határozatában megjelöli azt a teljes fennmaradó mennyiséget, amelyre a 29. cikk második bekezdésében említett időszak alatt engedélykérelmeket lehet benyújtani.

A 29. cikk második bekezdésében említett engedélykérelmek tekintetében a tagállamok minden egyes év november 17-ig értesítik a Bizottságot a Kombinált Nómenklatúra valamennyi termékkódját illetően az engedélykérelmekben szereplő mennyiségekről, vagy adott esetben arról, hogy nem került benyújtásra kérelem.

A Bizottság a lehető leggyorsabban határoz arról, hogy a kérelmek milyen mértékben hagyhatók jóvá, és elosztási együtthatót határoz meg. Az együttható alkalmazásával kapott összeget lefelé kell kerekíteni a legközelebbi egész kilogrammra.

Amennyiben az első albekezdésnek megfelelően kérelmezett mennyiségek nem fedik le a teljes fennmaradó mennyiséget, a Bizottság a harmadik albekezdésben említett határozat értelmében a kérelmezett mennyiségek arányának megfelelően szétosztja a fennmaradó mennyiséget.

A kérelmezők a Bizottságnak a harmadik albekezdésben említett határozata közzétételétől számított egy héten belül értesítik az illetékes hatóságot arról, hogy elfogadják-e a kiegészítő mennyiséget. A letétbe helyezett biztosíték összegét ennek megfelelően megnövelik. Az illetékes hatóság legkésőbb december 31-ig értesíti a Bizottságot az elfogadott kiegészítő mennyiségről.

4. Az (1) bekezdésben és a (3) bekezdés második albekezdésében említett értesítések előtt a tagállamok megvizsgálják a 27. cikk (2) bekezdésében és a 28. cikkben említett feltételek teljesülését.

5. Ha az elosztási együttható alkalmazása kérelmezőnként 20 tonnánál kisebb mennyiséget eredményez, a kérelmezők visszavonhatják engedélykérelmeiket. Ilyen esetekben a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés harmadik albekezdésében említett bizottsági határozatok közzétételétől számított három munkanapon belül értesítik erről az illetékes hatóságot. A biztosítékot azonnal fel kell oldani. Az illetékes hatóság a határozat kihirdetését követő tíz munkanapon belül értesíti a Bizottságot a Kombinált Nómenklatúra termékkódjai szerinti bontásban azon mennyiségekről, amelyekre vonatkozóan az engedélykérelmeket visszavonták, és a biztosíték feloldásra került.

32. cikk

1. A kiviteli engedélyeket a 31. cikk (2) bekezdésében és (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bizottsági határozat közzétételét követő június 30-ig és adott esetben december 31-ig állítják ki.

Engedély kizárólag azon gazdasági szereplők részére állítható ki, akiknek az engedélykérelmét figyelembe vették azoknál a mennyiségeknél, amelyekről a tagállamok a 31. cikk (1) bekezdésével és (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban értesítést küldtek.

Ha nem bizonyul helytállónak egy olyan gazdasági szereplő által szolgáltatott információ, aki számára engedélyt bocsátottak ki, az engedélyt visszavonják, és a biztosíték elvész.

2. Az e szakasszal összhangban kibocsátott kiviteli engedélyek a kibocsátásuknak a 376/2008/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének értelmében vett tényleges napjától számítva annak a kontingensévnek a június 30-áig érvényesek, amelyre az engedélykérelmet benyújtották.

A 6. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a kiviteli engedély a 27. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett kódok alá tartozó valamennyi termékre is érvényes.

3. A tagállamok július 15-ig és adott esetben január 15-ig a Kombinált Nómenklatúra termékkódjai szerinti bontásban értesítik a Bizottságot azokról a mennyiségekről, amelyekre engedélyt bocsátottak ki.

4. A biztosíték kizárólag a következő esetekben oldható fel:

a) a 376/2008/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyíték és a 612/2009/EK rendelet 17. cikkének (3) bekezdésében említett fuvarokmány együttes bemutatása esetén, amely a Dominikai Köztársaságot jelöli meg rendeltetési helyként;

b) az olyan kérelmekben szereplő mennyiségek tekintetében, amelyekre engedély nem volt kibocsátható.

A nem exportált mennyiségre vonatkozó biztosíték elvész.

5. A 376/2008/EK rendelet 8. cikkétől eltérve az engedélyek nem ruházhatók át.

6. A tagállamok legkésőbb minden év augusztus 31-ig értesítik a Bizottságot a 28. cikk (1) bekezdésében említett kontingens mindkét részét illetően, az ugyanazon bekezdésben említett előző tizenkét hónapos időszak tekintetében a Kombinált Nómenklatúra termékkódjai szerinti bontásban a következőkről:

a) azon mennyiség, amelyre vonatkozóan nem adtak ki engedélyt, vagy az engedélyt visszavonták;

b) az exportált mennyiség.

33. cikk

1. A 7., a 9. és a 10. cikk kivételével a II. fejezet alkalmazandó.

2. Az e fejezetben említett, a Bizottságnak eljuttatandó értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek ( 18 ) megfelelően kell megküldeni.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. cikk

1. Az 1282/2006/EK rendelet hatályát veszti.

Rendelkezéseit azonban továbbra is alkalmazni kell a 2010. január 1. előtt kiadott kiviteli engedélyekre.

2. Az 1282/2006/EK rendeletre történő hivatkozásokat a továbbiakban e rendeletre történő hivatkozásoknak kell tekinteni, és azokat a VIII. mellékletben található megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

35. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a 2010. január 1-jétől benyújtott kiviteliengedély-kérelmekre vonatkozik.

Az érdekelt gazdasági szereplőnek az e rendelet hatálybalépésétől kezdődően 2010. május 1-jéig benyújtott kérelme alapján a 6. cikk a 2009. január 30-tól kezdődően kibocsátott engedélyekre is alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett termékkategóriák

SzámLeírásKN-kód
IVaj, tejből származó egyéb zsírok és olajok, valamint kenhető termékek0405 10
0405 20 90
0405 90
IISovány tejpor0402 10
IIISajt és túró0406
IVEgyéb tejtermékek0401
0402 21
0402 29
0402 91
0402 99
0403 10 11 -től 0403 10 39 -ig
0403 90 11 -től 0403 90 69 -ig
0404 90
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70

II. MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett termékcsoportok

CsoportszámA Kombinált Nómenklatúra szerinti kód
10401 40 0401 50
20402 21
0402 29
30402 91
0402 99
40403 90
50404 90
60405
70406 10
80406 20
90406 30
100406 40
110406 90

IIa. MELLÉKLET

A termékcsoport megjelölése az USA harmonizált tarifajegyzékének 4. árucsoportjához tartozó kiegészítő megjegyzések szerintA kontingens azonosítójaÉves rendelkezésre álló mennyiség
kg
A termékcsoport számaA termékcsoport leírása
(1)(2)(3)(4)
16Not specifically provided for (NSPF)16-Tokió908 877
16-Uruguay3 446 000
17Blue Mould17- Uruguay350 000
18Cheddar18- Uruguay1 050 000
20Edam/Gouda20- Uruguay1 100 000
21Italian type21- Uruguay2 025 000
22Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation22-Tokió393 006
22-Uruguay380 000
25Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation25-Tokió4 003 172
25-Uruguay2 420 000

IIb. MELLÉKLET

A 22. cikk alapján benyújtandó információk

A kontingens IIa. melléklet 3. oszlopa szerinti azonosítója ...

A termékcsoportnak a IIa. melléklet 2. oszlopa szerinti megjelölése

A kontingens eredeteUruguayi forduló: Tokiói forduló: 

A kérelmező neve, címeA Kombinált Nómenklatúra szerinti termékkódA kérelmezett mennyiség kg-banAz USA
harmonizált tarifajegyzéke szerinti kód
A megjelölt importőr neve, címe
Összesen:

III. MELLÉKLET

A 30. cikk c) pontjában említett bejegyzések

- bolgárul :

Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009:

тарифна квота за периода 1.7... г. - 30.6... г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.]

- spanyolul :

Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1187/2009:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7....-30.6...., con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

- csehül :

kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1187/2009:

celní kvóta na období od 1. 7. ... do 30. 6. ... pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

- dánul :

Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1187/2009:

toldkontingent for 1.7...-30.6... for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

- németül :

Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7....-30.6.... gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

- észtül :

määruse (EÜ) nr 1187/2009 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nőukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7...-30.6....

- görögül :

κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009:

δασμολογική ποσόστωση 1.7...-30.6..., για το γάλα σε σκόνη σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή εφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/ΕΚ του Συμβουλίου.

- angolul :

Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1187/2009:

tariff quota for 1.7...-30.6..., for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

- franciául :

Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1187/2009:

contingent tarifaire pour la période du 1.7... au 30.6..., pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

- horvátul :

Glava III, Odjeljak 3. Uredbe (EZ) br. 1187/2009:

carinska kvota za 1.7...- 30.6...., za mlijeko u prahu sukladno Dodatku 2. Priloga III. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, čije su potpisivanje i privremena primjena odobreni Odlukom Vijeća 2008/805/EZ.

- olaszul :

capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009:

contingente tariffario per l'anno 1.7...-30.6..., per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

- lettül :

Regulas (EK) Nr. 1187/2009 III nodaļas 3. iedaļā -

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomiskās partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

- litvánul :

Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo ... metų liepos 1 dienos iki ... metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

- magyarul :

Az 1187/2009/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás - amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá - III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra [...] július 1-től [...] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

- máltaiul :

Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1187/2009:

kwota tariffarja għal 1.7...-30.6..., għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

- hollandul :

hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1187/2009:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.... t/m 30.6.... overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

- lengyelül :

rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.... do 30.6.... na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

- portugálul :

Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1187/2009:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7....-30.6...., ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

- románul :

capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009:

contingent tarifar pentru anul 1.7...-30.6..., pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

- szlovákul :

kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1187/2009:

colná kvóta na obdobie od 1. júla ... do 30. júna ... na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

- szlovénul :

poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1187/2009:

Tarifna kvota za obdobje 1.7...-30.6... za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

- finnül :

asetuksen (EY) N:o 1187/2009 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7...-30.6... välisenä aikana.

- svédül :

Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1187/2009:

tullkvot för 1.7...-30.6... för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.

VII. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Bizottság 1282/2006/EK rendelete
(HL L 234., 2006.8.29., 4. o.)
A Bizottság 1919/2006/EK rendelete
(HL L 380., 2006.12.28., 1. o.)
Kizárólag a 7. cikk és a IX. melléklet
A Bizottság 532/2007/EK rendelete
(HL L 125., 2007.5.15., 7. o.)
Kizárólag az 1. cikk
A Bizottság 240/2009/EK rendelete
(HL L 75., 2009.3.21., 3. o.)
A Bizottság 433/2009/EK rendelete
(HL L 128., 2009.5.27., 5. o.)
A Bizottság 740/2009/EK rendelete
(HL L 290., 2009.8.13., 3. o.)

VIII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1282/2006/EK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk (2) bekezdés3. cikk
4. cikk (1) bekezdés4. cikk (1) bekezdés
4. cikk (2) bekezdés4. cikk (2) bekezdés
4. cikk (3) bekezdés4. cikk (3) bekezdés
4. cikk (4) bekezdés
6. cikk5. cikk
7. cikk6. cikk
8. cikk7. cikk
9. cikk (1)–(6) bekezdés8. cikk (1)–(6) bekezdés
9. cikk (7) bekezdés
10. cikk (1) bekezdés9. cikk
10. cikk (2) bekezdés
11. cikk10. cikk
12. cikk11. cikk
13. cikk (1) bekezdés12. cikk
13. cikk (2) bekezdés
14. cikk13. cikk
15. cikk
16. cikk14. cikk
17. cikk15. cikk
18. cikk16. cikk
19. cikk17. cikk
20. cikk18. cikk
21. cikk (1) bekezdés19. cikk (1) bekezdés
21. cikk (2) bekezdés19. cikk (2) bekezdés
21. cikk (3) bekezdés19. cikk (3) bekezdés
21. cikk (4) bekezdés
22. cikk (1) bekezdés20. cikk
22. cikk (2) bekezdés
23. cikk21. cikk
24. cikk22. cikk
25. cikk (1) bekezdés, első albekezdés23. cikk (1) bekezdés, első albekezdés
23. cikk (1) bekezdés, második albekezdés
25. cikk (1) bekezdés, második albekezdés23. cikk (1) bekezdés, harmadik albekezdés
25. cikk (2) bekezdés23. cikk (2) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés23. cikk (3) bekezdés
26. cikk24. cikk
27. cikk25. cikk
28. cikk26. cikk
29. cikk27. cikk
30. cikk (1) bekezdés28. cikk (1) bekezdés
30. cikk (2) bekezdés, első albekezdés28. cikk (2) bekezdés, első albekezdés
28. cikk (2) bekezdés, második albekezdés
30. cikk (2) bekezdés, második albekezdés28. cikk (2) bekezdés, harmadik albekezdés
30. cikk (3) bekezdés28. cikk (3) bekezdés
31. cikk29. cikk
32. cikk30. cikk
33. cikk (1) bekezdés31. cikk (1) bekezdés
33. cikk (2) bekezdés, első albekezdés31. cikk (2) bekezdés, első albekezdés
33. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, első mondat31. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, első mondat
31. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, második mondat
33. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, a másodiktól az ötödik mondatig31. cikk (2) bekezdés, harmadik albekezdés
33. cikk (2) bekezdés, harmadik albekezdés31. cikk (2) bekezdés, negyedik albekezdés
34. cikk32. cikk
35. cikk (1) bekezdés33. cikk (1) bekezdés
35. cikk (2) bekezdés
35. cikk (3) bekezdés33. cikk (2) bekezdés
36. cikk
37. cikk
34. cikk
35. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. melléklet
IV. mellékletIII. melléklet
V. mellékletIV. melléklet
VI. mellékletV. melléklet
VII. mellékletVI. melléklet
VIII. melléklet
VII. melléklet
VIII. melléklet

( 1 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

( 2 ) HL L 234., 2006.8.29., 4. o.

( 3 ) Lásd a VII. mellékletet.

( 4 ) HL L 336., 1994.12.23., 1. o.

( 5 ) HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

( 6 ) HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

( 7 ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

( 8 ) HL L 186., 2009.7.17., 1. o.

( 9 ) HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

( 10 ) HL L 334., 1995.12.30., 25. o.

( 11 ) HL L 334., 1995.12.30., 33. o.

( 12 ) HL L 289., 2008.10.30., 3. o.

( 13 ) HL L 289., 2008.10.30., 1. o.

( 14 ) HL L 168., 2008.6.28., 20. o.

( 15 ) HL L 354., 2006.12.14., 19. o.

( 16 ) HL L 135., 2010.6.2., 26. o.

( 17 ) HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

( 18 ) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R1187 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1187&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R1187-20150401 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R1187-20150401&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére