A Fővárosi Ítélőtábla Pf.21206/2008/5. számú határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 79. §] Bírók: Böszörményiné dr. Kovács Katalin, Győriné dr. Maurer Amália, Kizmanné dr. Oszkó Marianne

Fővárosi Ítélőtábla

2.Pf.21.206/2008/5.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Fővárosi Ítélőtábla dr. Muszka Sándor ügyvéd (címe) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd (címe) által képviselt alperes neve (alperes címe) alperes ellen, sajtó-helyreigazítás iránt indított perében, a Fővárosi Bíróság 2008. június 26. napján meghozott, 19.P.23.116/2008/3. számú ítélete ellen a felperes részéről 4. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán, meghozta a következő

í t é l e t e t:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 6.000 (hatezer) forint másodfokú perköltséget, valamint a Magyar Államnak külön felhívásra 24.000 (huszonnégyezer) forint fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s:

A felperes sajtó-helyreigazítás iránt terjesztett elő kereseti kérelmet, sérelmezve a ... című hetilap ... május 10-i számában "..." címmel közölt cikknek a felperes neve tel kapcsolatos valótlan állításait és emiatt olyan tartalmú helyreigazítás közlésére kérte kötelezni az alperest, amelyből megállapítható, hogy nem felel meg a valóságnak a felperes a Magyar Szocialista Párthoz kötődése, illetve az, hogy a cég már nem működik.

Az alperes a kereset elutasítását kérte arra hivatkozással, hogy valós tények jelentek meg és a felperes működésével összefüggésben sem keltett hamis látszatot.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította és kötelezte, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 20.000 Ft perköltséget, valamint a Magyar Államnak külön felhívásra 21.000 Ft eljárási illetéket.

Az ítélet indokolásában ismertette a sajtó-helyreigazítási eljárásra vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályokat, az Alkotmány és a sajtótörvény rendelkezéseit, a Ptk. 79. §-ában foglaltakat, valamint a Legfelsőbb Bíróság PK 12., 13., 14. számú állásfoglalását, továbbá a Legfelsőbb Bíróság 36/1994. (VI. 24.) számú határozatát és annak indokolását.

A felperesi vállalkozás MSZP-hez való kötődése körében rögzítette, hogy a cég a ... rendszerén belül működik, annak első embere és ügyvezetője ... város szocialista alpolgármestere.

E körben az elsőfokú bíróság a kereseti kérelmet nem találta alaposnak, mivel a felperes azt nem vitatta, hogy a ...-hez is kapcsolódva végzi tevékenységét, és azt sem, hogy ennek a cégnek ki a vezetője, ezért az alperes létező, valós adatokból vont le olyan következtetést, ami a párthoz kötődésre vonatkozott. Az adott tartozásokat tartalmazó listán való közzétételt is igazolta, így megalapozatlan a helyreigazítási kérelem.

A felperes kifogásolta azt a múlt idejű szóhasználatot, miszerint az iskolaszövetkezet a kft égisze alatt működött, mert ezáltal olyan hamis látszat keletkezett, mintha a cég csak múltban fejtette volna ki tevékenységét.

Az elsőfokú bíróság is elfogadta azt alperesi megítélést, amely szerint a közöltekből nem vonható le a cég megszűnésére vonatkozó következtetés, mert álláspontja szerint sem keletkezett olyan hamis látszat, miszerint az ... megszűnt vagy annak felszámolását kezdeményezték, ezért ezen kitétel vonatkozásában is elutasította a kereseti kérelmet.

A perköltség viseléséről a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján határozott.

Az ítélet elleni fellebbezésében a felperes kérte az alperes helyreigazítás közzétételére kötelezését, valamint perköltségigényt is előterjesztett.

Indokolásában kiemelte, hogy a ... ... május 10-i számában a "..." című cikkben való tényként került nyilvánosságra az, hogy a felperes neve az MSZP-hez kötődik és működését befejezte. Hivatkozott a Fővárosi Bíróság két, korábban meghozott ítéletére, melyek a perbeli sajtóközleménnyel azonos közlések tekintetében rendelt el helyreigazítást.

Állította, hogy az ...nek nincs a politikai pártokkal sem gazdasági, sem társadalmi kapcsolata, a szövetkezet nyitott tagsággal, változó vezetéssel működik, a kb. 80.000 fős diáktagsága dolgozni, pénzt keresni és nem politizálni kíván a szövetkezetben. A tagság nagyságára tekintettel is aránytévesztő az az állítás, hogy a felperes bármely párthoz köthető lenne.

A kapcsolatot az alperes a ...-vel, illetve annak vezetőjével való összefüggésből vezette le, azonban sem a kft-nek, sem ...nak, sem közvetlenül, sem közvetve nincs többségi vagy meghatározó befolyása a szövetkezetben és tulajdonostársai olyan magánszemélyek, akik politikai szerepet nem vállaltak.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!