32004R0574[1]

A Bizottság 574/2004/EK rendelete (2004. február 23.) a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és III. mellékletének módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 574/2004/EK RENDELETE

(2004. február 23.)

a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és III. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 1. cikke (5) bekezdésére és 6. cikkének b) pontjára,

mivel:

(1) A 2150/2002/EK rendelet 6. cikke értelmében a Bizottságnak meg kell állapítania a rendelet végrehajtására szolgáló intézkedéseket.

(2) A 2150/2002/EK rendelet 6. cikkének b) pontja szerint a Bizottság kiigazíthatja az említett rendelet mellékleteiben szereplő követelményeket.

(3) A 2150/2002/EK rendelet 1. cikkének (5) bekezdése szerint a Bizottságnak létre kell hoznia a rendelet III. mellékletének statisztikai nómenklatúrája és a 2000/532/EK bizottsági határozattal[2] létrehozott hulladékjegyzék közötti átviteli táblázatot.

(4) A 2150/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal[3] létrehozott statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2150/2002/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az I. melléklet 2. szakasza 1. pontjának helyébe e rendelet I. melléklete lép.

2. A III. melléklet helyébe e rendelet II. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. február 23-án.

a Bizottság részéről

Pedro SOLBES MIRA

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

2. SZAKASZ

Hulladékkategóriák

1. A statisztikákat az alábbi hulladékkategóriákra kell elkészíteni:

A hulladékkategóriák jegyzéke

EHK-Stat/3. változat

Tételszám Kód Megnevezés Veszélyes/nem veszélyes hulladék

1 01.1 Használt oldószerek Veszélyes

2 01.2 Savas, lúgos vagy sós hulladékok Nem veszélyes

3 01.2 Savas, lúgos vagy sós hulladékok Veszélyes

4 01.3 Használt olajok Veszélyes

5 01.4 Használt vegyi katalizátorok Nem veszélyes

6 01.4 Használt vegyi katalizátorok Veszélyes

7 02 Vegyi feldolgozási hulladékok Nem veszélyes

8 02 Vegyi feldolgozási hulladékok Veszélyes

9 03.1 Vegyi üledékek és maradékok Nem veszélyes

10 03.1 Vegyi üledékek és maradékok Veszélyes

11 03.2 Ipari folyékony hulladékok iszapja Nem veszélyes

12 03.2 Ipari folyékony hulladékok iszapja Veszélyes

13 05 Egészségügyi és biológiai hulladékok Nem veszélyes

14 05 Egészségügyi és biológiai hulladékok Veszélyes

15 06 Fémhulladékok Nem veszélyes

16 06 Fémhulladékok Veszélyes

17 07.1 Üveghulladékok Nem veszélyes

18 07.1 Üveghulladékok Veszélyes

19 07.2 Papír- és kartonpapír-hulladékok Nem veszélyes

20 07.3 Gumihulladékok Nem veszélyes

21 07.4 Műanyaghulladékok Nem veszélyes

22 07.5 Fahulladékok Nem veszélyes

23 07.5 Fahulladékok Veszélyes

24 07.6 Textilhulladékok Nem veszélyes

25 07.7 PCB-ket tartalmazó hulladék Veszélyes

26 08 Kiselejtezett berendezések Nem veszélyes

27 08 Kiselejtezett berendezések Veszélyes

28 08.1 Kiselejtezett járművek Nem veszélyes

29 08.1 Kiselejtezett járművek Veszélyes

30 08.41 Szárazelem- és akkumulátorhulladékok Nem veszélyes

31 08.41 Szárazelem- és akkumulátorhulladékok Veszélyes

32 09 Állati és növényi hulladékok (kivéve az élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek állati hulladékait; és kivéve az állati ürüléket, vizeletet és trágyát) Nem veszélyes

33 09.11 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek állati hulladékai Nem veszélyes

34 09.3 Állati ürülék, vizelet és trágya Nem veszélyes

35 10.1 Háztartási és hasonló jellegű hulladékok Nem veszélyes

36 10.2 Vegyes és el nem különülő anyagok Nem veszélyes

37 10.2 Vegyes és el nem különülő anyagok Veszélyes

38 10.3 Válogatás utáni maradékok Nem veszélyes

39 10.3 Válogatás utáni maradékok Veszélyes

40 11 Közönséges iszapok (kivéve a kotrási iszapokat) Nem veszélyes

41 11.3 Kotrási iszapok Nem veszélyes

42 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 Ásványi hulladékok (kivéve az égetési hulladékokat, a szennyezett talajokat és a szennyezett kotrási iszapokat) Nem veszélyes

43 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 Ásványi hulladékok (kivéve az égetési hulladékokat, a szennyezett talajokat és a szennyezett kotrási iszapokat) Veszélyes

44 12.4 Égetési hulladékok Nem veszélyes

45 12.4 Égetési hulladékok Veszélyes

46 12.6 Szennyezett talajok és szennyezett kotrási iszapok Veszélyes

47 13 Megszilárdított, stabilizált vagy üvegesített hulladékok Nem veszélyes

48 13 Megszilárdított, stabilizált vagy üvegesített hulladékok Veszélyes"

II. MELLÉKLET

"III. MELLÉKLET

ÁTVITELI TÁBLÁZAT

a 2150/2002/EK rendelet 1. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint, az EHK-Stat 3. változata (anyagorientált hulladékstatisztikai nómenklatúra) és a 2000/532/EK bizottsági határozattal létrehozott Európai hulladékjegyzék között

01 Összetett vegyipari hulladékok

01.1 Használt oldószerek

01.11 Halogéntartalmú használt oldószerek

1 Veszélyes

07 01 03* halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 03* halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 03* halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 03* halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 03* halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 03* halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 03* halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

14 06 01* klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC

14 06 02* egyéb halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek

14 06 04* halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok

01.12 Nem halogénezett használt oldószerek

1 Veszélyes

07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

14 06 03* egyéb oldószerek és oldószerkeverékek

14 06 05* egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok

20 01 13* oldószerek

01.2 Savas, lúgos vagy sós hulladékok

01.21 Savas hulladékok

0 Nem veszélyes

06 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

1 Veszélyes

06 01 01* kénsav és kénessav

06 01 02* sósav

06 01 03* folysav (hidrogén-fluorid)

06 01 04* foszforsav és foszforossav

06 01 05* salétromsav és salétromossav

06 01 06* egyéb savak

06 07 04* oldatok és savak, pl. kontaktkénsav

08 03 16* hulladékká vált gravírozó oldatok

09 01 04* rögzítő (fixír-) oldatok

09 01 05* halványító oldatok és halványító-rögzítő fixíroldatok

10 01 09* kénsav

11 01 05* reve eltávolítására használt savak

11 01 06* közelebbről nem meghatározott savak

16 06 06* elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit

20 01 14* savak

01.22 Lúgos hulladékok

0 Nem veszélyes

03 03 09 hulladék-mésziszap

06 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 01 14 zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól

1 Veszélyes

05 01 11* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok

06 02 01* kalcium-hidroxid

06 02 03* ammónium-hidroxid

06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid

06 02 05* egyéb lúgok

09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok

09 01 02* vizes alapú ofszetlemez-előhívó oldatok

09 01 03* oldószeralapú előhívóoldatok

11 01 07* pácolásra használt lúgok

11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok

11 03 01* cianidtartalmú hulladékok

19 11 04* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok

20 01 15* lúgok

01.24 Egyéb sós hulladékok

0 Nem veszélyes

05 01 16 kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladékok

05 07 02 ként tartalmazó hulladékok

06 03 14 szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól

06 03 16 fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től

06 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 06 03 szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-től

06 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 02 06 réz-hidrometallurgiai hulladékok, amelyek különböznek a 11 02 05-től

1 Veszélyes

06 03 11* cianidtartalmú szilárd sók és oldatok

06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik

06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxidok

06 04 03* arzéntartalmú hulladékok

06 04 04* higanytartalmú hulladékok

06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladékok

06 06 02* veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok

10 03 08* másodlagos termelésből származó sósalak

10 04 03* kalcium-arzenát

11 01 08* foszfátozásból származó iszapok

11 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladékok

11 03 02* egyéb hulladékok

11 05 04* elhasznált folyósítószer

16 09 01* permanganátok, pl. kálium-permanganát

16 09 02* kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát

01.3 Használt olajok

01.31 Használt motorolajok

1 Veszélyes

13 02 04* ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 05* ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok

01.32 Egyéb használt olajok

1 Veszélyes

05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszapok

05 01 03* tartályfenék-iszapok

05 01 04* alkilsavas iszapok

05 01 12* savas olajok

08 03 19* diszpergált olaj

08 04 17* fenyőgyanta-olaj

12 01 06* ásványolaj-alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)

12 01 07* ásványolaj-alapú, halogénmentes hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)

12 01 08* halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok

12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok

12 01 10* szintetikus hűtő-kenő olajok

12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok

12 01 18* olajtartalmú fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)

12 01 19* biológiailag könnyen lebomló, gépi megmunkáláshoz használt olaj

13 01 04* klórozott emulziók

13 01 05* nem klórozott emulziók

13 01 09* ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket tartalmazó hidraulikaolajok

13 01 10* ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket nem tartalmazó hidraulikaolajok

13 01 11* szintetikus hidraulikaolajok

13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolajok

13 01 13* egyéb hidraulikaolajok

13 03 06* ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től

13 03 07* ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok

13 03 08* szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olajok

13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olajok

13 03 10* egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olajok

13 05 06* olaj-víz szeparátorokból származó olaj

20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től

01.4 Használt vegyi katalizátorok

01.41 Használt vegyi katalizátorok

0 Nem veszélyes

16 08 01 arany-, ezüst-, rénium-, ródium-, palládium-, irídium- vagy platinatartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)

16 08 03 egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált, közelebbről meg nem határozott katalizátorok

16 08 04 fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07)

1 Veszélyes

16 08 02* veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok

16 08 05* foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátorok

16 08 06* elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak

16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett elhasznált katalizátorok

02 Vegyi feldolgozási hulladékok

02.1 Előírástól eltérő vegyi hulladékok

02.11 Mezőgazdasági vegyszerhulladékok

0 Nem veszélyes

02 01 09 mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól

1 Veszélyes

02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó mezőgazdasági vegyi hulladékok

06 13 01* szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok

20 01 19* peszticidek

02.12 Fel nem használt gyógyszerek

0 Nem veszélyes

07 05 14 szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól

18 01 09 gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 01 08-tól

18 02 08 gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től

20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től

1 Veszélyes

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

18 01 08* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

18 02 07* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

20 01 31* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

02.13 Festékek, lakkok, nyomdafestékek és ragasztóanyagok hulladékai

0 Nem veszélyes

03 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

04 02 17 színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól

08 01 12 festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től

08 01 14 festék- vagy lakkiszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól

08 01 16 festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től

08 01 18 festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től

08 01 20 festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től

08 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 02 01 poralapú bevonatok hulladékai

08 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 03 07 nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok

08 03 08 nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok

08 03 13 nyomdafesték-hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től

08 03 15 nyomdafestékiszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től

08 03 18 hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től

08 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 04 10 ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 09-től

08 04 12 ragasztó- és tömítőanyag-iszapok, amelyek különböznek a 08 04 11-től

08 04 14 ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 04 13-tól

08 04 16 ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 15-től

08 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

20 01 28 festékek, nyomdafestékek, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

1 Veszélyes

04 02 16* veszélyes anyagokat tartalmazó színezékek és pigmentek

08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok

08 01 13* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkiszapok

08 01 15* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok

08 01 17* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

08 01 19* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-hulladékok

08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-iszapok

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- vagy tömítőanyag-hulladékok

08 04 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- vagy tömítőanyag-iszapok

08 04 13* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes iszapok

08 04 15* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes folyékony hulladékok

20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, nyomdafestékek, ragasztók és gyanták

02.14 Egyéb vegyi feldolgozási hulladékok

0 Nem veszélyes

02 07 03 vegyi kezelésből származó hulladékok

03 02 99 közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek

04 01 09 kötözési és kikészítési hulladékok

04 02 15 kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től

06 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 08 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 10 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 11 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 02 15 adalékanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től

07 02 17 szilikonokat tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 16-tól

10 09 16 hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 09 15-től

10 10 14 kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól

10 10 16 hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től

11 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 01 15 fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től

16 05 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től

18 01 07 vegyszerek, amelyek különböznek a 18 01 06-tól

18 02 06 vegyszerek, amelyek különböznek a 18 02 05-től

20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

1 Veszélyes

03 02 01* halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 02* szerves klórvegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 03* fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 04* szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb faanyagvédő szerek

04 02 14* kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok

05 07 01* higanytartalmú hulladékok

06 08 02* veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok

06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag-hulladékok

07 02 16* veszélyes szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok

07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok

08 05 01* hulladék izocianátok

10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok

10 09 15* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

10 10 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok

10 10 15* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

11 01 16* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

16 01 13* fékfolyadékok

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok

16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)

16 09 03* peroxidok, pl. hidrogén-peroxid

16 09 04* közelebbről nem meghatározott oxidálóanyagok

18 01 06* veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó vegyszerek

18 02 05* veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó vegyszerek

20 01 17* fényképészeti vegyszerek

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

02.2 Fel nem használt robbanószerek

02.21 Robbanószerek és pirotechnikai termékek hulladékai

1 Veszélyes

16 04 02* tűzijáték-hulladékok

16 04 03* egyéb robbanóanyag-hulladékok

02.22 Lőszerhulladékok

1 Veszélyes

16 04 01* hulladék-lőszer

02.3 Vegyes vegyi hulladékok

02.31 Ritkán előforduló vegyi hulladékok

0 Nem veszélyes

16 05 09 használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től és a 16 05 08-tól

1 Veszélyes

16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó laboratóriumi vegyszerek, beleértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

16 05 07* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó szervetlen vegyszerek

16 05 08* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó szerves vegyszerek

02.32 Kezelés céljából kevert vegyszerek hulladékai

1 Veszélyes

19 02 04* kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz

19 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, folyékony, éghető hulladékok

19 02 09* veszélyes anyagokat tartalmazó, szilárd, éghető hulladékok

19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

02.33 Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolóanyagok

1 Veszélyes

15 01 10* veszélyes anyagok maradékait tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolóanyagok

03 Egyéb vegyi hulladékok

03.1 Vegyi üledékek és maradékok

03.11 Kátrányok és széntartalmú hulladékok

0 Nem veszélyes

05 01 17 bitumen

05 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 13 03 műkorom

10 01 25 széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából és előkészítéséből származó hulladékok

10 03 02 hulladékká vált anóddarabok

10 03 18 anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től

10 08 13 anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 12-től

10 08 14 anóddarabok

11 02 03 vizes elekrolitikus eljárásokban használt anódok termeléséből származó hulladékok

20 01 41 kéménysöprésből származó hulladékok

1 Veszélyes

05 01 07* savas kátrányok

05 01 08* egyéb kátrányok

05 06 01* savas kátrányok

05 06 03* egyéb kátrányok

06 13 05* korom

10 03 17* anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladékok

10 08 12* anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladékok

19 11 02* savas kátrányok

3.12 Olaj/víz emulziók iszapjai

1 Veszélyes

05 01 06* üzem vagy berendezések karbantartásából származó olajos iszapok

13 04 01* belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

13 04 02* kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok

13 04 03* egyéb hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

13 05 01* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszapok

13 05 03* bűzelzáróból származó iszapok

13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

13 05 08* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékkeverékek

13 07 01* fűtőolaj és dízelolaj

13 07 02* benzin

13 07 03* egyéb üzemanyagok (beleértve a keverékeket is)

13 08 01* sótalanítási iszapok, illetve emulziók

13 08 02* egyéb emulziók

13 08 99* közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

19 02 07* elválasztásból származó olaj és koncentrátumok

03.13 Kémiai reakciók maradékanyagai

0 Nem veszélyes

03 03 02 hulladékpapír hasznosításából származó festékiszap

04 01 04 krómtartalmú cserzőlé

04 01 05 krómot nem tartalmazó cserzőlé

06 09 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 13 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 01 12 öblítő- és mosóvizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től

1 Veszélyes

04 01 03* oldószertartalmú, folyékony fázis nélküli zsírtalanítási hulladékok

06 07 03* higanyt tartalmazó báriumszulfát-iszap

07 01 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 01 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 02 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 02 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 03 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 03 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 04 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 04 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 05 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 05 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 06 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 06 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 07 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 07 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

09 01 13* keletkezésük telephelyén történő ezüstvisszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek

19 04 03* nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis

03.14 Használt szűrő és abszorbens anyagok

0 Nem veszélyes

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től

19 09 03 karbonátsók eltávolításából származó iszapok

19 09 04 kimerült aktív szén

19 09 05 telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták

19 09 06 ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

1 Veszélyes

05 01 15* elhasznált derítőföld

06 07 02* klórgyártásból származó aktív szén

06 13 02* kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02)

07 01 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 01 10* egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 02 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 02 10* egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 03 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 03 10* egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 04 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 04 10* egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 05 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 05 10* egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 06 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 06 10* egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 10* egyéb szűrőpogácsák és kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

11 01 15* membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapjai

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

19 01 10* füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén

19 08 06* telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták

19 08 07* ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

19 08 08* membránrendszerek nehézfémeket tartalmazó hulladékai

19 11 01* elhasznált derítőföld

03.2 Ipari folyékony hulladékok iszapja

03.21 Ipari folyamatokból és folyékony hulladékok kezeléséből származó iszapok

0 Nem veszélyes

03 03 05 papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap

04 01 06 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszapok

04 01 07 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok

04 02 20 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től

05 01 10 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től

05 01 14 hűtőtornyok hulladékai

05 06 04 hűtőtornyok hulladékai

06 05 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 06 05 02-től

07 01 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től

07 02 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 02 11-től

07 03 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 03 11-től

07 04 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 04 11-től

07 05 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től

07 06 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 06 11-től

07 07 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 07 11-től

10 01 21 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 10 01 20-tól

10 01 23 kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-től

10 01 26 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok

10 02 12 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-től

10 02 15 egyéb iszapok és szűrőpogácsák

10 03 28 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től

10 04 10 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-től

10 05 09 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-től

10 06 10 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 06 09-től

10 07 08 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-től

10 08 20 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től

10 11 20 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 19-től

10 12 13 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapja

11 01 10 iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től

11 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

12 01 15 gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 14-től

16 10 02 vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től

16 10 04 tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól

19 02 06 fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től

19 04 04 üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladékok

19 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 07 03 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től

19 08 12 ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től

19 08 14 ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól

19 08 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 11 06 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 11 05-től

19 13 04 talajremediációból származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 03-tól

19 13 06 talajvíz-remediációból származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 05-től

19 13 08 talajvíz-remediációból származó vizes folyékony hulladékok és tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től

1 Veszélyes

04 02 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

05 01 09* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

06 05 02* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 01 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 02 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 03 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 04 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 05 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 06 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 07 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

10 01 20* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

10 01 22* kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok

10 11 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

11 02 07* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok

16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó tömény vizes oldatok

19 02 05* fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 07 02* hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz

19 08 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 08 13* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 11 05* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 13 03* talajremediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 13 05* talajvíz-remediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 13 07* talajvíz-remediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok és tömény vizes oldatok

03.22 Szénhidrogént tartalmazó iszapok

0 Nem veszélyes

05 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

05 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 11 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

1 Veszélyes

01 05 05* olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok

10 02 11* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 03 27* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 04 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 05 08* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 06 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 07 07* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 08 19* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

12 03 01* vizes mosófolyadékok

12 03 02* gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai

16 07 08* olajat tartalmazó hulladékok

19 08 10* olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től

19 11 03* vizes folyékony hulladékok

05 Egészségügyi és biológiai hulladékok

05.1 Fertőző egészségügyi hulladékok

05.11 Fertőző humán-egészségügyi hulladékok

1 Veszélyes

18 01 03* hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

05.12 Fertőző állat-egészségügyi hulladékok

1 Veszélyes

18 02 02* hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

05.2 Nem fertőző egészségügyi hulladékok

05.21 Nem fertőző humán-egészségügyi hulladékok

0 Nem veszélyes

18 01 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)

18 01 02 testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és a konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03)

18 01 04 hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)

05.22 Nem fertőző állat-egészségügyi hulladékok

0 Nem veszélyes

18 02 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)

18 02 03 hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében

06 Fémhulladékok

06.1 Vasfémhulladék és maradékanyag

06.11 Vasfémhulladék és maradékanyag

0 Nem veszélyes

10 02 10 hengerlési reve

10 12 06 kiselejtezett öntőformák

12 01 01 vasfémreszelék és esztergaforgács

12 01 02 vasfé por és -részecskék

16 01 17 vasfémek

17 04 05 vas és acél

19 01 02 kazánhamuból eltávolított vasfémek

19 10 01 vas- és acélhulladék

19 12 02 vasfémek

06.2 Nem vasfém hulladék és maradékanyag

06.21 Nemesfémhulladék

1 Veszélyes

09 01 06* fényképészeti hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék

18 01 10* fogászati célokra használt amalgámhulladék

06.23 Egyéb alumíniumhulladék

0 Nem veszélyes

17 04 02 alumínium

06.24 Rézhulladék

0 Nem veszélyes

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz

06.25 Ólomhulladék

0 Nem veszélyes

17 04 03 ólom

06.26 Egyéb fémhulladékok

0 Nem veszélyes

11 05 01 kemény cink

17 04 04 cink

17 04 06 ón

06.3 Vegyes fémhulladékok

06.31 Vegyes fém csomagolóanyagok

0 Nem veszélyes

15 01 04 fém csomagolóanyagok

06.32 Egyéb vegyes fémhulladékok

0 Nem veszélyes

02 01 10 fémhulladék

10 10 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

12 01 03 nem vasfém reszelék és esztergaforgács

12 01 04 nem vasfém por és részecskék

16 01 18 nem vasfémek

17 04 07 fémkeverékek

17 04 11 kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től

19 10 02 nem vasfém hulladék

19 12 03 nem vasfémek

20 01 40 fémek

1 Veszélyes

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok

17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek

07 Nem fémes hulladékok

07.1 Üveghulladékok

07.11 Üveg csomagolóanyagok

0 Nem veszélyes

15 01 07 üveg csomagolóanyagok

07.12 Egyéb üveghulladékok

0 Nem veszélyes

10 11 12 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től

16 01 20 üveg

17 02 02 üveg

19 12 05 üveg

20 01 02 üveg

1 Veszélyes

10 11 11* nehézfémeket tartalmazó, hulladékká vált üvegrészecskék és üvegpor (pl. katódsugárcsövekből)

07.2 Papír- és kartonhulladékok

07.21 Papír és karton csomagolóanyag-hulladékok

0 Nem veszélyes

15 01 01 papír és karton csomagolóanyagok

07.23 Egyéb papír- és kartonhulladékok

0 Nem veszélyes

03 03 10 mechanikai szétválasztásból származó szálmaradékok, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszapok

03 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 12 01 papír és karton

20 01 01 papír és karton

07.3 Gumihulladékok

07.31 Használt gumiabroncsok

0 Nem veszélyes

16 01 03 termékként tovább nem használható gumiabroncsok

07.4 Műanyaghulladékok

07.41 Műanyag csomagolási hulladékok

0 Nem veszélyes

15 01 02 műanyag csomagolóanyagok

07.42 Egyéb műanyaghulladékok

0 Nem veszélyes

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolóanyagokat)

07 02 13 hulladék műanyagok

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács

16 01 19 műanyag

17 02 03 műanyag

19 12 04 műanyag és gumi

20 01 39 műanyagok

07.5 Fahulladékok

07.51 Facsomagolás

0 Nem veszélyes

15 01 03 fa csomagolóanyagok

07.52 Fűrészpor és forgács

0 Nem veszélyes

03 01 05 fűrészpor, faforgács, darabolási hulladék, fa-, forgácslap- és furnérhulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től

1 Veszélyes

03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabolási hulladék, fa-, forgácslap- és furnérhulladékok

07.53 Egyéb fahulladékok

0 Nem veszélyes

03 01 01 fakéreg és parafahulladék

03 03 01 fakéreg és fahulladék

17 02 01 fa

19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től

1 Veszélyes

19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa

07.6 Textilhulladékok

07.61 Használt ruha

0 Nem veszélyes

20 01 10 ruhanemű

07.62 Vegyes textilhulladékok

0 Nem veszélyes

04 02 09 társított (kompozit) anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)

04 02 10 természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz)

04 02 21 feldolgozatlan textilszál-hulladékok

04 02 22 feldolgozott textilszál-hulladékok

15 01 09 textil csomagolóanyagok

19 12 08 textíliák

20 01 11 textíliák

07.63 Bőrhulladékok

0 Nem veszélyes

04 01 01 húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka

04 01 02 meszezési hulladék

04 01 08 krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)

04 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07.7 PCB-ket tartalmazó hulladék

07.71 PCB-ket tartalmazó olajok

1 Veszélyes

13 01 01* PCB-ket tartalmazó hidraulikaolajok

13 03 01* PCB-ket tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok

07.72 PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett berendezések

1 Veszélyes

16 01 09* PCB-ket tartalmazó alkatrészek

16 02 09* PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok

16 02 10* PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től

07.73 PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladék

1 Veszélyes

17 09 02* PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyantaalapú padlózat, PCB-ket tartalmazó hőszigetelő üvegezések, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok)

08 Kiselejtezett berendezések

08.1 Kiselejtezett járművek

08.12 Egyéb kiselejtezett járművek

0 Nem veszélyes

16 01 06 termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes alkatrészeket

1 Veszélyes

16 01 04* termékként tovább nem használható járművek

08.2 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

08.21 Kiselejtezett nagy háztartási berendezések

1 Veszélyes

16 02 11* fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó kiselejtezett berendezések

20 01 23* fluorozott-klórozott szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések

08.23 Egyéb kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

0 Nem veszélyes

09 01 10 egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül

09 01 12 egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek olyan áramforrást tartalmaznak, amelyek különböznek a 09 01 11-től

16 02 14 kiselejtezett berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 13-ig felsorolt tételektől

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól

1 Veszélyes

09 01 11* egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást tartalmaznak

16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és a 20 01 23 kódszámú hulladékoktól

08.4 Kiselejtezett gépek és berendezések alkatrészei

08.41 Szárazelem- és akkumulátorhulladékok

0 Nem veszélyes

16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok

20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

1 Veszélyes

16 06 01* ólomakkumulátorok

16 06 02* nikkel-kadmium elemek

16 06 03* higanyt tartalmazó elemek

20 01 33* a 16 06 01-hez, a 16 06 02-höz vagy a 16 06 03-hoz tartozó elemek és akkumulátorok, és az ezeket tartalmazó szét nem válogatott elemek és akkumulátorok

08.43 Egyéb kiselejtezett gépek és berendezés-alkatrészek

0 Nem veszélyes

16 01 12 súrlódó betétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től

16 01 16 cseppfolyósított gázok tartályai

16 01 22 közelebbről nem meghatározott alkatrészek

16 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 02 16 kiselejtezett berendezésekből eltávolított alkatrészek, amelyek különböznek a 16 02 15-től

1 Veszélyes

16 01 07* olajszűrők

16 01 08* higanytartalmú alkatrészek

16 01 10* robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl. légzsákok)

16 01 21* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07 és a 16 01 11 között, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól

16 02 15* kiselejtezett berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

09 Állati és növényi hulladékok

09.1 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek hulladékai

09.11 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek állati hulladékai

0 Nem veszélyes

02 01 02 hulladékká vált állati szövetek

02 02 01 mosásból és tisztításból származó iszapok

02 02 02 hulladékká vált állati szövetek

09.12 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek növényi hulladékai

0 Nem veszélyes

02 01 01 mosásból és tisztításból származó iszapok

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek

02 03 01 mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok

02 03 03 oldószeres extrakcióból származó hulladékok

02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 07 01 nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok

02 07 02 szeszfőzés hulladéka

09.13 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek vegyes hulladékai

0 Nem veszélyes

02 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 02 03 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 03 02 tartósítószerek hulladékai

02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 06 02 tartósítószerek hulladékai

02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

19 08 09 olaj-víz elválasztásból származó, csak étolajat és zsírt tartalmazó zsír-olaj keverék

20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék

20 01 25 étolaj és zsír

20 03 02 piacokon keletkező hulladék

09.2 Zöldhulladékok

09.21 Zöldhulladékok

0 Nem veszélyes

02 01 07 erdőgazdálkodási hulladékok

20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok

09.3 Hígtrágya és almos trágya

09.31 Hígtrágya és almos trágya

0 Nem veszélyes

02 01 06 állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát is), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)

10 Vegyes átlagos összetételű hulladékok

10.1 Háztartási és hasonló hulladékok

10.11 Háztartási hulladékok

0 Nem veszélyes

20 03 01 vegyes települési hulladék

20 03 07 lom (terjedelmes) hulladék

20 03 99 közelebbről nem meghatározott települési hulladékok

10.12 Utca tisztítása során keletkező hulladékok

0 Nem veszélyes

20 03 03 úttisztításból származó hulladék

10.2 Vegyes és el nem különülő anyagok

10.21 Vegyes csomagolóanyagok

0 Nem veszélyes

15 01 05 vegyes összetételű, kompozit csomagolóanyagok

15 01 06 vegyes csomagolóanyagok

10.22 Egyéb vegyes és el nem különülő anyagok

0 Nem veszélyes

02 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

04 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

09 01 07 ezüstöt vagy ezüstvegyületet tartalmazó fényképészeti film és papír

09 01 08 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fényképészeti film és papír

09 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 08 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

12 01 13 hegesztési hulladékok

12 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 03 04 szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól

16 03 06 szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től

16 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 02 03 kevert hulladékok, amelyek kizárólag nem veszélyes hulladékokat tartalmaznak

19 02 10 éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től

19 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

20 01 99 közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók

1 Veszélyes

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok

10.3 Válogatási maradékok

10.32 Egyéb válogatási maradékok

0 Nem veszélyes

03 03 07 hulladékpapír és kartonrost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok

03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok

19 05 01 települési és hasonló hulladékok nem komposztált frakciója

19 05 02 állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója

19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt

19 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 08 01 rácsszemét

19 10 04 könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól

19 10 06 más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től

19 12 10 éghető hulladék (pl. hulladékból készített tüzelőanyag)

19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től eltérő hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

1 Veszélyes

19 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por

19 10 05* veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók

19 12 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

11 Közönséges iszapok

11.1 Szennyvízkezelésből származó iszapok

11.11 Kommunális szennyvíz kezeléséből származó iszapok

0 Nem veszélyes

19 06 03 települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

19 06 04 települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag

19 06 05 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

19 06 06 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag

19 08 05 települési szennyvíz kezeléséből származó iszapok

11.12 Egyéb folyékony hulladékok kezeléséből származó, biológiailag lebontható iszapok

0 Nem veszélyes

02 02 04 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 03 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 04 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 05 02 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 06 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

03 03 11 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 03 03 10-től

11.2 Ivó- és ipari víz tisztításából származó iszapok

11.21 Ivó- és ipari víz tisztításából származó iszapok

0 Nem veszélyes

05 01 13 kazántápvíz iszapja

19 09 02 víz derítéséből származó iszapok

19 09 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

11.3 Szennyezetlen kotrási iszapok

11.31 Szennyezetlen kotrási iszapok

0 Nem veszélyes

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től

11.4 Emésztőgödrök tartalma

11.41 Emésztőgödrök tartalma

0 Nem veszélyes

20 03 04 emésztőgödrökből származó iszap

20 03 06 szennyvíz tisztításából származó hulladék

12 Ásványi hulladékok

12.1 Építési és bontási hulladékok

12.11 Beton-, tégla- és gipszhulladékok

0 Nem veszélyes

10 12 08 kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai

10 12 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 13 14 hulladék beton és betonkészítési iszap

10 13 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

17 01 01 beton

17 01 02 tégla

17 01 03 cserép és kerámia

17 01 07 beton-, tégla-, cserép- és kerámiakeverékek, amelyek különböznek a 17 01 06-tól

17 08 02 gipszalapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től

1 Veszélyes

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett, gipszalapú építőanyagok

12.12 Szénhidrogénezett útburkoló anyagok hulladéka

0 Nem veszélyes

17 03 02 bitumenkeverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től

1 Veszélyes

17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumenkeverékek

17 03 03* szénkátrány és kátránytermékek

12.13 Vegyes építési hulladékok

0 Nem veszélyes

17 06 04 szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től és a 17 06 03-tól

17 09 04 kevert építési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

1 Veszélyes

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag és fa

17 06 03* veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó egyéb szigetelőanyagok

17 09 01* higanyt tartalmazó építési és bontási hulladékok

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)

12.2 Azbeszthulladékok

12.21 Azbeszthulladékok

1 Veszélyes

06 07 01* elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok

06 13 04* azbeszt feldolgozásának hulladéka

10 13 09* azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó hulladékok

15 01 11* veszélyes szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolóanyagok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódó betétek

16 02 12* szabad azbesztet tartalmazó, használatból kivont berendezések

17 06 01* azbesztet tartalmazó szigetelőanyagok

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyagok

12.3 Természetes ásványi hulladékok

12.31 Természetes ásványi hulladékok

0 Nem veszélyes

01 01 01 fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladékok

01 01 02 nemfémes ásványok bányászatából származó hulladékok

01 03 06 meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től

01 03 08 hulladékporok, amelyek különböznek a 01 03 07-től

01 03 09 timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től

01 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 04 08 kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től

01 04 09 hulladékhomok és hulladékagyag

01 04 10 hulladékporok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

01 04 11 kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

01 04 12 ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-tól és a 01 04 11-től

01 04 13 kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

01 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05 04 édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok

01 05 07 baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

01 05 08 kloridtartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 04 01 cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld

08 02 02 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok

10 11 10 hőkezelésre előkészített keverék hulladékai, amelyek különböznek a 10 11 09-től

10 12 01 hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverék

10 13 01 hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverék

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től

19 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 08 02 homokfogóból származó hulladékok

19 09 01 durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék

19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek)

19 13 02 talajremediációból származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 19 13 01-től

20 02 02 talaj és kövek

20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok

1 Veszélyes

01 03 04* szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő

01 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő

01 03 07* fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

01 04 07* nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

01 05 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok

10 11 09* hőkezelésre előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai

19 13 01* talajremediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

12.4 Égetési hulladékok

12.41 Füstgáztisztításból származó hulladékok

0 Nem veszélyes

10 01 05 füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladékok

10 01 07 füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladékok

10 01 19 gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-tól

10 02 08 gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 07-től

10 02 14 gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 13-tól

10 03 20 füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től

10 03 24 gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 23-tól

10 03 26 gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 03 25-től

10 07 03 gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 07 05 gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 08 16 füstgázból származó por, amely különbözik a 10 08 15-től

10 08 18 füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 08 17-től

10 09 10 füstgázból származó por, amely különbözik a 10 09 09-től

10 10 10 füstgázból származó por, amely különbözik a 10 10 09-től

10 11 16 füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 15-től

10 11 18 füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 11 17-től

10 12 05 gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 12 10 gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 09-től

10 13 07 gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 13 13 gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 12-től

1 Veszélyes

10 01 18* gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 02 07* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 02 13* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 03 19* füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

10 03 23* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 03 25* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 04 04* füstgázpor

10 04 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 04 07* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 05 03* füstgázpor

10 05 05* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

10 05 06* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 06 03* füstgázpor

10 06 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 06 07* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 08 15* füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

10 08 17* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 09 09* füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

10 10 09* füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

10 11 15* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 11 17* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 12 09* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 13 12* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 14 01* gázok tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok

11 05 03* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

19 01 05* gázok kezeléséből származó szűrőpogácsák

19 01 06* gázok kezeléséből származó vizes folyékony hulladékok és egyéb vizes folyékony hulladékok

19 01 07* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

19 04 02* pernye és egyéb füstgázkezelési hulladékok

19 11 07* füstgáz tisztításából származó hulladékok

12.42 Hőkezelésből és égetésből származó salak, hamu és pernye

0 Nem veszélyes

06 09 02 foszforvegyületeket tartalmazó salak

10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04-ben említett kazánport)

10 01 02 széntüzelés pernyéje

10 01 03 tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye

10 01 15 együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től

10 01 17 együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól

10 01 24 fluidágyból származó homok

10 02 01 salakkezelésből származó hulladékok

10 02 02 kezeletlen salak

10 03 16 fölözékek, amelyek különböznek a 10 03 15-től

10 03 22 egyéb részecskék és por (ideértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től

10 03 30 sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 29-től

10 05 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 05 04 egyéb részecskék és por

10 05 11 kohósalakok (fémsalakok) és fölözékek, amelyek különböznek a 10 05 10-től

10 06 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 06 02 elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 06 04 egyéb részecskék és por

10 07 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 07 02 elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 07 04 egyéb részecskék és por

10 08 04 részecskék és por

10 08 09 egyéb salakok

10 08 11 kohósalakok (fémsalakok) és fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-től

10 09 03 kemencesalak

10 09 12 egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től

10 10 03 kemencesalak

10 10 12 egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től

10 12 03 részecskék és por

11 05 02 cinkhamu

19 01 12 kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től

19 01 14 pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól

19 01 16 kazánpor, amely különbözik a 19 01 15-től

19 01 18 pirolízis-hulladékok, amelyek különböznek 19 01 17-től

19 01 19 fluidágyból származó homok

1 Veszélyes

10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora

10 01 13* tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje

10 01 14* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor

10 01 16* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

10 03 04* elsődleges termelésből származó salak

10 03 09* másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)

10 03 15* gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek

10 03 21* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (ideértve a golyósmalmok porát is)

10 03 29* sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 04 01* elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 04 02* elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 04 05* egyéb részecskék és por

10 05 10* gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő kohósalakok (fémsalak) és fölözékek

10 08 08* elsődleges és másodlagos termelésből származó sósalak

10 08 10* gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő kohósalakok (fémsalak) és fölözékek

10 09 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

10 10 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

19 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak

19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánpor

19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó pirolízis-hulladékok

12.5 Különböző ásványi hulladékok

12.51 Mesterséges ásványi hulladékok

0 Nem veszélyes

02 04 02 előírástól eltérő kalcium-karbonát

06 09 04 kalciumalapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a 06 09 03-tól

06 11 01 titán-dioxid termeléséből származó, kalciumalapú reakció hulladékai

08 02 03 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók

10 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 03 05 hulladék timföld

10 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 09 14 kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól

10 11 03 üvegalapú szálas anyagok hulladékai

10 11 05 részecskék és por

10 11 14 üvegcsiszolási és -polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-tól

10 11 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 12 12 zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től

10 13 04 mész égetéséből és oltásából származó hulladékok

10 13 06 részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13)

10 13 10 azbesztcement gyártásakor keletkező hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 09-től

10 13 11 cementalapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 10 13 09-től és a 10 13 10-től

12 01 17 homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól

12 01 21 elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól

1 Veszélyes

06 09 03* kalciumalapú reakciók veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékai

10 11 13* veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és -polírozási iszapok

10 12 11* nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok

11 02 02* cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és a goethitet is beleértve)

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok

12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök

12.52 Tűzálló anyagok hulladéka

0 Nem veszélyes

10 09 06 fémöntésre nem használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 09 05-től

10 09 08 fémöntésre használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től

10 09 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 10 06 fémöntésre nem használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 10 05-től

10 10 08 fémöntésre használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 10 07-től

16 11 02 kohászati folyamatokban használt, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től

16 11 04 kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól

16 11 06 kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től

1 Veszélyes

10 09 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

10 09 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

10 10 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

10 10 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák

16 11 01* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok

16 11 03* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb bélés- és tűzálló anyagok

16 11 05* kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló anyagok

12.6 Szennyezett talajok és szennyezett kotrási iszapok

12.61 Szennyezett talajok és hordalékok

1 Veszélyes

05 01 05* kiömlött olaj

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

17 05 07* vasúti pálya veszélyes anyagokat tartalmazó kavicságya

12.62 Szennyezett kotrási iszapok

1 Veszélyes

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő

13 Megszilárdított, stabilizált vagy üvegesített hulladékok

13.1 Megszilárdított vagy stabilizált hulladékok

13.11 Megszilárdítottt vagy stabilizált hulladékok

0 Nem veszélyes

19 03 05 stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től

19 03 07 megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól

1 Veszélyes

19 03 04* csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladékok

19 03 06* megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladékok

13.2 Üvegesített hulladékok

13.21 Üvegesített hulladékok

0 Nem veszélyes

19 04 01 üvegesített (vitrifikált) hulladékok"

[1] HL L 332., 2002.12.9., 1. o.

[2] HL L 226., 2000.9.6., 3. o. A legutóbb a 2001/573/EK határozattal (HL L 203., 2001.7.28., 18. o.) módosított határozat.

[3] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0574 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0574&locale=hu

Tartalomjegyzék