32002R2150[1]

Az Európai Parlament és A Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) a hulladékra vonatkozó statisztikákrólEGT vonatkozású szöveg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2150/2002/EK RENDELETE

(2002. november 25.)

a hulladékra vonatkozó statisztikákról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslataira ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

A Közösségnek rendszeres, közösségi szintű, a vállalatoknál és a háztartásokban keletkező hulladékra és az azzal való gazdálkodásra vonatkozó statisztikákra van szüksége a hulladékpolitika végrehajtásának ellenőrzése érdekében. Ez szolgál alapul a lehető legnagyobb mértékű hulladékhasznosítás és a biztonságos hulladékártalmatlanítás alapelvei betartásának ellenőrzéséhez. Emellett azonban olyan statisztikai eszközökre is szükség van, amelyekkel megítélhető a hulladékkeletkezés megelőzésére vonatkozó alapelv teljesülése, és a hulladék keletkezésére vonatkozó adatok kapcsolatba hozhatók a globális, nemzeti és regionális erőforrás-felhasználási adatokkal.

(2)

A hulladékstatisztikák eredményeinek összehasonlíthatósága érdekében meg kell határozni a hulladékok és a hulladékgazdálkodás jellemzésére szolgáló fogalmakat.

(3)

A közösségi hulladékpolitika számos, a hulladéktermelők és a hulladékgazdálkodás számára követendő alapelvet állapított meg. Ez megkívánja a hulladék nyomon követését annak teljes útja során, vagyis keletkezésének, gyűjtésének, hasznosításának és ártalmatlanításának különböző állomásain.

(4)

A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK rendelet ( 4 ) adja meg e rendelet rendelkezéseinek hivatkozási keretét.

(5)

Az összehasonlítható eredmények biztosítása érdekében a hulladékstatisztikákat a megadott lebontásban, a megfelelő formában és a referenciaév végétől számított meghatározott időtartamon belül kell elkészíteni.

(6)

Mivel a javasolt intézkedés célja - nevezetesen a hulladék keletkezésére, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó közösségi statisztikák elkészítésére vonatkozó keretrendszer létrehozása - nem valósítható meg megfelelően a tagállamok szintjén, mivel szükséges a hulladékok és a hulladékgazdálkodás jellemzésére szolgáló fogalmak meghatározása a tagállami statisztikák összehasonlíthatóságának biztosítására; ezért a cél közösségi szinten jobban elérhető, a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően a Közösség intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a rendelet nem haladja meg a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(7)

A tagállamoknak átmeneti időszakra lehet szükségük ahhoz, hogy kialakítsák azon gazdasági tevékenységek valamelyikére vagy mindegyikére vonatkozó hulladékstatisztikai rendszerüket, amelyek az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló, 1990. október 9-i 3037/90/EGK tanácsi rendelettel ( 5 ) létrehozott NACE Rev. 2. A, B és G-Q kategóriáiba esnek, és amelyeknél a nemzeti statisztikai rendszer jelentős változtatására van szükség.

(8)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 6 ) összhangban kell elfogadni.

(9)

A Bizottság konzultált a statisztikai programbizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

(1) E rendelet célja a hulladék keletkezésére, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó közösségi statisztikák készítéséhez szükséges keretrendszer létrehozása.

(2) A tagállamok és a Bizottság saját hatáskörükben elkészítik a hulladék keletkezésére, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó közösségi statisztikákat a radioaktív hulladékokra vonatkozóak kivételével, amelyek más jogszabály hatálya alá tartoznak.

(3) A statisztikák az alábbi területekre terjednek ki:

a) hulladékkeletkezés az I. melléklet szerint;

b) hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás a II. melléklet szerint;

c) az 5. cikk szerinti kísérleti tanulmányokat követően: a hulladékexport és -import azon része, amelyről az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendelet ( 7 ) alapján nincs adatgyűjtés, a III. melléklet szerint.

(4) A statisztikák összeállításánál a tagállamok és a Bizottság a III. mellékletben meghatározott, alapvetően anyagorientált nómenklatúrát alkalmazzák.

(5) A Bizottság kidolgoz egy átviteli táblázatot az e rendelet III. mellékletének statisztikai nómenklatúrája és a 2000/532/EK határozat ( 8 ) által létrehozott hulladékjegyzék egymás közötti megfelelőségéről. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedést az e rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában és keretein belül:

a) "hulladék" bármely a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv ( 9 ) 1. cikkének a) pontja szerinti anyag vagy tárgy;

b) "külön gyűjtött hulladékfrakciók" szervezett hulladékgyűjtés területén működő közszolgáltatók, nonprofit szervezetek és magánvállalkozások által szelektíven gyűjtött háztartási vagy ahhoz hasonló hulladékok homogén frakciói;

c) "újrafeldolgozás" a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 10 ) 3. cikkének (7) bekezdésében meghatározott anyagában történő hasznosítás;

d) "hasznosítás" bármely, a 75/442/EGK irányelv II.B. melléklete szerinti művelet;

e) "ártalmatlanítás" bármely, a 75/442/EGK irányelv II.A. melléklete szerinti művelet;

f) "hulladékhasznosító vagy -ártalmatlanító létesítmény" az a létesítmény, amelyhez a 75/442/EK irányelv 9., 10., illetve 11. cikkének megfelelően engedélyre vagy nyilvántartásba vételre van szükség;

g) "veszélyes hulladék" bármely, a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelv ( 11 ) 1. cikkének (4) bekezdése szerinti hulladék;

h) "nem veszélyes hulladék" a g) pontba nem tartozó hulladék;

i) "égetés" a hulladék termikus kezelése a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 12 ) 3. cikkének (4) bekezdése szerinti égetőműben, illetve 3. cikkének (5) bekezdése szerinti együttégetőműben;

j) "hulladéklerakó" a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv ( 13 ) 2. cikkének g) pontja szerinti, hulladékok ártalmatlanítására szolgáló hely;

k) "hulladékégetők kapacitása" a legnagyobb hulladékégetési kapacitás, tonna per évben vagy gigajoule-ban kifejezve;

l) "hulladék-újrafeldolgozó létesítmények kapacitása" a legnagyobb újrafeldolgozási kapacitás, tonna per évben kifejezve;

m) "hulladéklerakók kapacitása" a hulladéklerakónak a jövőbeni lerakást lehetővé tevő szabad kapacitása (az adatszolgáltatási referenciaév végén), köbméterben megadva;

n) "egyéb ártalmatlanító létesítmények kapacitása" a létesítmény hulladékártalmatlanító kapacitása, tonna per évben megadva.

3. cikk

Adatgyűjtés

(1) A tagállamok, miközben teljesítik a második albekezdésben említett eljárással összhangban meghatározott minőségi és pontossági feltételeket, megszerzik az I. és a II. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat, az alábbi módszerek egyikének alkalmazásával:

- felmérések,

- adminisztratív vagy egyéb források, mint például jelentéstételi kötelezettségek a közösségi hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint,

- mintavételre alapozott vagy a hulladékok becslésével foglalkozó szakértők által készített statisztikai becslések, illetve

- ezen eszközök kombinációja.

A minőségi és pontossági feltételeket a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az adatgyűjtési terhek csökkentése érdekében a nemzeti hatóságok és a Bizottság az adminisztrációs adatforrásokhoz hozzáféréssel rendelkeznek olyan korlátok között és feltételek mellett, amilyeneket az egyes tagállamok és a Bizottság saját hatáskörében meghatároz.

(2) A kisvállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a 10-nél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások kimaradnak a felmérésekből, amennyiben nem jelentős hulladéktermelők.

(3) A tagállamok a statisztikák eredményét az I. és a II. mellékletben meghatározott bontásban készítik el.

(4) A (2) bekezdésben említett kivételek nem lehetnek ellentmondásban az I. és a II. melléklet 7. szakaszának (1) bekezdésében említett lefedettséggel és a minőségi célkitűzésekkel.

(5) A tagállamok az eredményeket - a bizalmas adatokat is beleértve - a megfelelő formátumban és az adott referenciaidőszak végétől számított, az I. és a II. mellékletben meghatározott időtartamon belül megküldik az Eurostatnak.

(6) A bizalmas adatok kezelését és az (5) bekezdésben előírt továbbítását a statisztikai információk bizalmasságát szabályozó meglévő közösségi szintű intézkedésekkel összhangban kell végezni.

4. cikk

Átmeneti időszak

(1) A Bizottság egy átmeneti időszak alatt, a tagállam kérésére és a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, eltérést engedélyezhet az I. és a II. melléklet 5. szakaszának rendelkezéseitől. Ez az átmeneti időszak nem haladhatja meg:

a) a rendelet hatálybalépését követő két évet az I. melléklet 8. szakasza 1.1. pontjának 16. tételére (szolgáltatási tevékenységek) és a II. melléklet 8. szakaszának 2. pontjára vonatkozó eredmények összeállításánál;

b) a rendelet hatálybalépését követő három évet az I. melléklet 8. szakasza 1.1. pontjának 1. (mezőgazdaság, vadászat és erdészet) és 2. tételére (halászat) vonatkozó eredmények összeállításánál.

(2) Az (1) bekezdésben említett eltérések az egyes tagállamok számára csak az első referenciaév adatainál engedélyezhetők.

(3) A Bizottság a tagállamok által végrehajtandó kísérleti tanulmányokat célzó programot dolgoz ki az (1) bekezdés b) pontjában említett gazdasági tevékenységeknél képződő hulladékokra vonatkozóan. A kísérleti tanulmányok célja olyan rendszeres adatgyűjtési módszer kidolgozása, amely a közösségi statisztikáknak a 322/97/EK rendelet 10. cikkében megállapított alapelvein alapul.

A Bizottság a kísérleti tanulmányok elvégzéséhez szükséges költségeket akár 100 %-ban finanszírozza. A kísérleti tanulmányok eredményei alapján a Bizottság elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket az e rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

Hulladékexport és -import

(1) A Bizottság összeállít egy, a tagállamok által végrehajtandó, a hulladék behozatalára és kivitelére vonatkozó kísérleti tanulmányokra vonatkozó programot. A kísérleti tanulmányok célja olyan rendszeres adatgyűjtési módszer kidolgozása, amely a közösségi statisztikáknak a 322/97/EK rendelet 10. cikkében megállapított alapelvein alapul.

(2) A Bizottság kísérleti tanulmányokra vonatkozó programjának összhangban kell lennie az I. és a II. melléklet tartalmával, különösen a hulladékok körére és jellemzőire, a hulladékok osztályozási kategóriáira, a referenciaévekre és időszakokra vonatkozó szempontokra nézve, figyelembe véve a 259/93/EGK rendelet szerinti jelentési kötelezettségeket.

(3) A Bizottság a kísérleti tanulmányok elvégzéséhez szükséges költségeket akár 100 %-ban finanszírozza.

(4) A kísérleti tanulmányok következtetései alapján a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a hulladékexport és -import kísérleti tanulmányaiban vizsgált tevékenységek és jellemzők statisztikai felmérésének lehetőségeiről. A szükséges végrehajtási intézkedéseket a Bizottság fogadja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A kísérleti tanulmányokat legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül kell elvégezni.

6. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ezek között különösen szerepelniük kell az alábbiakra vonatkozó intézkedéseknek:

a) statisztikakészítés a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban, figyelembe véve az adott tagállam gazdasági szerkezetét és műszaki lehetőségeit. Az ilyen intézkedések lehetővé tehetik az egyes tagállamok számára, hogy a bontásban szereplő bizonyos tételekre vonatkozóan ne adjanak meg adatot, feltéve, hogy ez bizonyítottan korlátozott hatással van a statisztikák minőségére. Minden esetben, amikor ilyen eltérésre került sor, az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontjában és 8. szakaszának 1. pontjában felsorolt tételek mindegyikénél a teljes hulladékmennyiséget kell megadni;

b) a tagállamok részéről történő eredménytovábbítás megfelelő formátumának kidolgozása e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül.

(2) A 7. cikk (3) bekezdésében szereplő, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni ugyanakkor az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket, különösen az alábbi célokból:

a) az adatgyűjtés és a statisztikai adatfeldolgozás, valamint az eredmények feldolgozása és továbbítása terén végbement gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás;

b) az I., a II. és a III. mellékletben felsorolt követelmények kiigazítása;

c) a megfelelő minőségértékelési kritériumok megállapítása, és az I. és a II. melléklet 7. szakaszában említett, minőségre vonatkozó jelentések tartalmának meghatározása;

d) a 4. cikk (3) bekezdése és az 5. cikk (1) bekezdése szerinti kísérleti tanulmányok eredményeinek végrehajtása.

7. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozat ( 14 ) 1. cikke által létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire.

(4) A Bizottság a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 15 ) által létrehozott bizottság részére továbbítja azon intézkedéstervezetet, amelyet a statisztikai programbizottsághoz fog benyújtani.

8. cikk

Jelentés

(1) A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül és azt követően minden harmadik évben jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az e rendelet szerint készített statisztikákról, különös tekintettel azok minőségére, valamint a vállalkozásokra nehezedő terhekre.

(2) A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül javaslatot nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a jelentési kötelezettségek átfedéseinek eltörlése érdekében.

(3) A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 4. cikk (3) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében említett kísérleti tanulmányok előrehaladtáról. Amennyiben szükséges, a Bizottság javaslatokat tesz a kísérleti tanulmányok felülvizsgálatára, amely javaslatokról a 7. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell határozni.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

HULLADÉKTERMELÉS

1. SZAKASZ

A statisztikák tárgya

1. A statisztikákat minden olyan tevékenységre vonatkozóan el kell készíteni, amelyek a NACE Rev. 2. A-U. nemzetgazdasági ágaiba vannak besorolva. Ezek a nemzetgazdasági ágak lefedik az összes gazdasági tevékenységet.

Ez a melléklet kiterjed továbbá a következőkre:

a) háztartásokban keletkező hulladékok;

b) hulladékhasznosítás és/vagy -ártalmatlanítás során keletkező hulladékok.

2. A melléklet nem tartalmazza a keletkezés helyén újrafeldolgozott hulladékokat.

2. SZAKASZ

Hulladékkategóriák

Az alábbi hulladékkategóriákról kell statisztikákat készíteni:

Statisztikai tételek
EHK-Stat/4. változat
TételszámMegnevezésVeszélyes/nem veszélyes hulladék
101.1Használt oldószerekVeszélyes
201.2Savas, lúgos vagy sós hulladékokNem veszélyes
301.2Savas, lúgos vagy sós hulladékokVeszélyes
401.3Használt olajokVeszélyes
501.4, 02, 03.1Vegyipari hulladékokNem veszélyes
601.4, 02, 03.1Vegyipari hulladékokVeszélyes
703.2Ipari folyékony hulladékok iszapjaNem veszélyes
803.2Ipari folyékony hulladékok iszapjaVeszélyes
903.3Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladékNem veszélyes
1003.3Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladékVeszélyes
1105Egészségügyi és biológiai hulladékokNem veszélyes
1205Egészségügyi és biológiai hulladékokVeszélyes
1306.1Fémhulladékok, vasfémNem veszélyes
1406.2Fémhulladékok, nemvasfémNem veszélyes
1506.3Fémhulladékok, vegyesen vasfém és nemvasfémNem veszélyes
1607.1ÜveghulladékokNem veszélyes
1707.1ÜveghulladékokVeszélyes
1807.2Papír- és kartonhulladékokNem veszélyes
1907.3GumihulladékokNem veszélyes
2007.4MűanyaghulladékokNem veszélyes
2107.5FahulladékokNem veszélyes
2207.5FahulladékokVeszélyes
2307.6TextilhulladékokNem veszélyes
2407.7PCB-t tartalmazó hulladékVeszélyes
2508 (kivéve 08.1, 08.41)Kiselejtezett berendezések (kivéve kiselejtezett járművek, szárazelem- és akkumulátorhulladékok)Nem veszélyes
2608 (kivéve 08.1, 08.41)Kiselejtezett berendezések (kivéve kiselejtezett járművek, szárazelem- és akkumulátorhulladékok)Veszélyes
2708.1Kiselejtezett járművekNem veszélyes
2808.1Kiselejtezett járművekVeszélyes
2908.41Szárazelem- és akkumulátorhulladékokNem veszélyes
3008.41Szárazelem- és akkumulátorhulladékokVeszélyes
3109.1Állati hulladékok és vegyes ételhulladékokNem veszélyes
3209.2Növényi hulladékokNem veszélyes
3309.3Állati ürülék, vizelet és trágyaNem veszélyes
3410.1Háztartási és hasonló hulladékokNem veszélyes
3510.2Vegyes és el nem különülő anyagokNem veszélyes
3610.2Vegyes és el nem különülő anyagokVeszélyes
3710.3Válogatási maradékokNem veszélyes
3810.3Válogatási maradékokVeszélyes
3911Közönséges iszapokNem veszélyes
4012.1Építési és bontási ásványi hulladékokNem veszélyes
4112.1Építési és bontási ásványi hulladékokVeszélyes
4212.2, 12.3, 12.5Egyéb ásványi hulladékokNem veszélyes
4312.2, 12.3, 12.5Egyéb ásványi hulladékokVeszélyes
4412.4Égetési hulladékokNem veszélyes
4512.4Égetési hulladékokVeszélyes
4612.6TalajokNem veszélyes
4712.6TalajokVeszélyes
4812.7Kotrási meddőNem veszélyes
4912.7Kotrási meddőVeszélyes
5012.8, 13Hulladékkezelésből származó ásványi hulladékok és stabilizált hulladékokNem veszélyes
5112.8, 13Hulladékkezelésből származó ásványi hulladékok és stabilizált hulladékokVeszélyes

3. SZAKASZ

Jellemzők

A következő jellemzőkről kell statisztikákat készíteni az alábbi bontásban:

1. A keletkező hulladék mennyisége a 2. szakasz 1. pontjában felsorolt egyes hulladékkategóriák és a 8. szakasz 1. pontjában felsorolt, hulladékkeletkezéssel járó egyes tevékenységek szerint.

2. Vegyes háztartási és hasonló hulladékot gyűjtő rendszer által kiszolgált lakosság.

4. SZAKASZ

Adatszolgáltatási egység

1. Az adatszolgáltatási egység az összes hulladékkategóriánál 1 tonna (normál) nedves hulladék, kivéve a következő kategóriákat: "ipari szennyvíziszapok", "közönséges iszapok", "hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék" és "kotrási meddő", amelyeknél az adatszolgáltatási egység 1 tonna szárazanyag.

2. A 3. szakasz 2. pontjában előírt jellemzőnél az adatszolgáltatási egység a rendszer által kiszolgált lakosság részaránya százalékban.

5. SZAKASZ

Első tárgyév és gyakoriság

1. Az első tárgyév az e rendelet hatálybalépését követő második naptári év.

2. Az ezen a módosításon alapuló hulladékstatisztika első tárgyéve 2010.

3. A tagállamok az első tárgyévet követően minden második évről szolgáltatnak adatokat.

6. SZAKASZ

Az eredmények megküldése az Eurostathoz

Az eredményeket a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell megküldeni.

7. SZAKASZ

A statisztikai lefedettségről és a statisztikák minőségéről szóló jelentés

1. A tagállamok a 8. szakaszban felsorolt valamennyi tételre (tevékenységek és háztartások) megadják, hogy az elkészített statisztikák az adott tételhez tartozó teljes hulladékmennyiség hány százalékát képviselik. A lefedettségre vonatkozó minimumkövetelményeket a Bizottság határozza meg. A rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítását szolgáló ilyen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

2. A tagállamok minőségjelentést adnak be a gyűjtött adatok pontosságáról. Megadják a becslések, és az adatfelhasználás vagy -kizárás leírását és azt, hogy ezek hogyan befolyásolják a 2. szakasz 1. pontjában megadott hulladékkategóriáknak a 8. szakaszban említett gazdasági tevékenységek és háztartások szerinti megoszlását.

3. A Bizottság a lefedettségről és a minőségről szóló jelentéseket felveszi az e rendelet 8. cikkében meghatározott jelentésébe.

8. SZAKASZ

Az eredmények megállapítása

1. A 3. szakasz 1. pontjában előírt jellemzőkre vonatkozó eredményeket a következőkre kell összeállítani:

1.1. az alábbi tételek, a NACE Rev. 2. meghatározásaival:

TételszámMegnevezés
1A. nemzetgazdasági ágMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
2B. nemzetgazdasági ágBányászat, kőfejtés
310. ágazatÉlelmiszergyártás
11. ágazatItalgyártás
12. ágazatDohánytermék gyártása
413. ágazatTextilgyártás
14. ágazatRuházati termék gyártása
15. ágazatBőr és kapcsolódó termékek gyártása
516. ágazatFafeldolgozás, fa- és parafatermék gyártása (kivéve bútor); szalma- és fonottáru gyártása
617. ágazatPapír és papírtermék gyártása
18. ágazatNyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
719. ágazatKokszgyártás és finomított kőolajtermékek
820. ágazatVegyi anyagok és vegyipari termékek gyártása
21. ágazatGyógyszeralapanyag- és gyógyszerkészítmény-gyártás
22. ágazatGumi- és műanyag termék gyártása
923. ágazatEgyéb nemfém ásványi termék gyártása
1024. ágazatFémalapanyag gyártása
25. ágazatFémfeldolgozási termék gyártása, kivéve gépek és berendezések
1126. ágazatSzámítógép, elektronikai és optikai termék gyártása
27. ágazatVillamos berendezés gyártása
28. ágazatMáshova nem sorolt gép és berendezés gyártása
29. ágazatGépjármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása
30. ágazatEgyéb jármű gyártása
1231. ágazatBútorgyártás
32. ágazatEgyéb feldolgozóipari tevékenység
33. ágazatGépek és berendezések javítása és telepítése
13D. nemzetgazdasági ágVillamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás
1436. ágazatVízgyűjtés, -kezelés, -ellátás
37. ágazatSzennyvíz gyűjtése és kezelése
39. ágazatRemediáció és egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatások
1538. ágazatHulladékgyűjtés, -kezelés, és -ártalmatlanítás; anyaghasznosítás
16F. nemzetgazdasági ágÉpítőipar
17Szolgáltatások:
G. nemzetgazdasági ág, kivéve: 46.77 szakágazatNagy- és kiskereskedelem; gépjárművek és motorkerékpárok javítása
H. nemzetgazdasági ágSzállítás és raktározás
I. nemzetgazdasági ágSzálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
J. nemzetgazdasági ágTájékoztatás és kommunikáció
K. nemzetgazdasági ágPénzügyi, biztosítási tevékenység
L. nemzetgazdasági ágIngatlanügyletek
M. nemzetgazdasági ágSzakmai, tudományos és műszaki tevékenységek
N. nemzetgazdasági ágAdminisztratív tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások
O. nemzetgazdasági ágKözigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás
P. nemzetgazdasági ágOktatás
Q. nemzetgazdasági ágHumán-egészségügyi és szociális ellátás
R. nemzetgazdasági ágMűvészet, szórakoztatás, szabadidő
S. nemzetgazdasági ágEgyéb szolgáltatás
T. nemzetgazdasági ágHáztartások munkaadói tevékenysége; háztartások el nem különülő termék előállítására és szolgáltatás végzésére irányuló tevékenysége, saját felhasználásra
U. nemzetgazdasági ágTerületen kívüli szervezetek és testületek tevékenysége
1846.77 szakágazatHulladék-nagykereskedelem

1.2. háztartások

TételszámMegnevezés
19Háztartásokban keletkező hulladékok

2. Gazdasági tevékenységek esetében a statisztikai egység alatt a 696/93/EGK tanácsi rendeletben ( 16 ) meghatározott telepet vagy szakosodott egységet kell érteni, az egyes tagállamok statisztikai rendszerének megfelelően.

A 7. szakasz értelmében a statisztikák minőségéről készítendő jelentésnek ki kell térnie arra, hogy a választott statisztikai egység hogyan befolyásolja a NACE Rev. 2- nek megfelelő szerinti csoportosítás szerinti adatmegoszlást.

II. MELLÉKLET

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS ÉS -ÁRTALMATLANÍTÁS

1. SZAKASZ

Statisztikai lefedettség

1. A statisztikákat minden olyan hulladékhasznosító és -ártalmatlanító létesítményre vonatkozóan el kell készíteni, amelyben a 8. szakasz 2. pontjában említett műveletek valamelyikét végzik, és amely az I. melléklet 8. szakaszának 1.1. pontjában felsorolt, a NACE Rev. 2. szerint csoportosított gazdasági tevékenységekhez tartozik, vagy azok részét képezi.

2. Ez a melléklet nem vonatkozik azokra a létesítményekre, amelyekben a hulladékkezelési tevékenységek a hulladéknak a keletkezés helyén történő újrafeldolgozására korlátozódnak.

2. SZAKASZ

Hulladékkategóriák

Azokat a hulladékkategóriákat, amelyekre a 8. szakasz 2. pontjában meghatározott hulladékhasznosítási vagy -ártalmatlanítási műveletek szerint a statisztikákat el kell készíteni, az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontja sorolja fel.

3. SZAKASZ

Jellemzők

A következő jellemzőkről kell statisztikákat készíteni az alábbi bontásban:

TételMegnevezésRegionális szint
1A 2. szakaszban felsorolt összes hulladékkategóriára és a 8. szakasz 2. pontjában felsorolt összes hasznosítási és ártalmatlanítási műveletre a kezelt hulladék mennyisége, kivéve a keletkező hulladék helyben történő újrafeldolgozását.Nemzeti
2A 8. szakasz 2. pontjának 4. tételében leírt tevékenységre használt létesítmények száma és kapacitása, az alábbi bontásban:
a) veszélyes hulladék, b) nem veszélyes hulladék, c) inert hulladék.
Nemzeti
3A 8. szakasz 2. pontjának 4. tételében leírt tevékenységre használt, a legutóbbi tárgyév óta bezárt (ártalmatlanítás megszűnt) létesítmények száma, a következő bontásban:
a) veszélyes hulladék, b) nem veszélyes hulladék, c) inert hulladék.
Nemzeti
4A 8. szakasz 2. pontjában felsorolt hasznosítási és ártalmatlanítási műveleteket ( az 5. tétel kivételével) végző létesítmények száma.NUTS 2
5A 8. szakasz 2. pontjában felsorolt hasznosítási és ártalmatlanítási műveleteket (a 3. és 5. tétel kivételével) végző létesítmények kapacitása.NUTS 2

4. SZAKASZ

Adatszolgáltatási egység

Az adatszolgáltatási egység az összes hulladékkategóriánál 1 tonna (normál) nedves hulladék, kivéve a következő kategóriákat: "ipari szennyvíziszapok", "közönséges iszapok", "hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék" és "kotrási meddő", amelyeknél az adatszolgáltatási egység 1 tonna szárazanyag.

5. SZAKASZ

Első tárgyév és gyakoriság

1. Az első tárgyév az e rendelet hatálybalépését követő második naptári év.

2. Az ezen a módosításon alapuló hulladékstatisztika első tárgyéve 2010.

3. A tagállamok a 8. szakasz 2. pontjában említett létesítményekről az első tárgyévet követően minden második évről szolgáltatnak adatokat.

6. SZAKASZ

Az eredmények megküldése az Eurostathoz

Az eredményeket a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell megküldeni.

7. SZAKASZ

A statisztikai lefedettségről és a statisztikák minőségéről szóló jelentés

1. A tagállamok a 3. szakaszban felsorolt jellemzőkre és a 8. szakasz 2. pontjában felsorolt művelettípusok tételeire megadják, hogy az elkészített statisztikák az adott tételhez tartozó teljes hulladékmennyiség hány százalékát képviselik. A lefedettségre vonatkozó minimumkövetelményeket a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ilyen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

2. A tagállamok minőségjelentést nyújtanak be a 3. szakaszban felsorolt jellemzőkről, megadva a gyűjtött adatok pontosságát.

3. A Bizottság a lefedettségre és a minőségre vonatkozó jelentéseket felveszi az e rendelet 8. cikkében meghatározott jelentésbe.

8. SZAKASZ

Hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek

1. Az eredményeket a 8. szakasz 2. pontjában felsorolt művelettípusok minden egyes tételére össze kell állítani, a 3. szakaszban meghatározott jellemzők szerint.

2. Hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek jegyzéke; a kódok a 2008/98/EK irányelv ( 17 ) I. és II. mellékletében szereplő kódokat jelentik:

TételszámHulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek
Hulladékégetés
1R1Elsődlegesen tüzelőanyagként vagy más módon való felhasználás energianyerés céljából
2D10Hulladékégetés szárazföldön
Hulladékhasznosítási műveletek (kivéve az energetikai hasznosítást)
3aR2 +Oldószerek visszanyerése/regenerálása
R3 +Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése/regenerálása (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is)
R4 +Fémek és fémvegyületek visszanyerése/újrafeldolgozása
R5 +Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése/újrafeldolgozása
R6 +Savak és lúgok regenerálása
R7 +Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése
R8 +Katalizátorok összetevőinek visszanyerése
R9 +Olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata
R10 +Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös
R11Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladékok hasznosítása
3bFeltöltés
Hulladékártalmatlanítási műveletek
4D1 +Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (például hulladéklerakó stb.)
D5 +Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban stb.)
D12Tartós tárolás (például tartályokban történő elhelyezés bányákban stb.)
5D2 +Talajban történő kezelés (például folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása stb.)
D3 +Mély-injektálás (például szivattyúzható hulladékok injektálása kutakba, sódómokba vagy természetes földalatti üregekbe stb.)
D4 +Felszíni feltöltés (például folyékony vagy iszapos hulladékanyagok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tavakban vagy lagúnákban stb.)
D6 +Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket/óceánokat
D7Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is

III. MELLÉKLET

ÁTVITELI TÁBLÁZAT

az EHK-Stat (anyagorientált hulladékstatisztikai nómenklatúra) 4. változata és a 2000/532/EK bizottsági határozattal ( 18 )létrehozott Európai hulladékjegyzék között, a 2150/2002/EK rendelet 1. cikke (5) bekezdésének megfelelően

01 Összetett vegyi hulladékok
01.1 Használt oldószerek
01.11 Halogéntartalmú használt oldószerek
1 Veszélyes
07 01 03*halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 02 03*halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 03 03*halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 04 03*halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 05 03*halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 06 03*halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 07 03*halogénezett szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
14 06 01*fluorozott-klórozott szénhidrogének, HCFC, HFC
14 06 02*egyéb halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek
14 06 04*halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok
01.12 Nem halogénezett használt oldószerek
1 Veszélyes
07 01 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 02 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 03 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 04 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 05 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 06 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 07 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
14 06 03*egyéb oldószerek és oldószerkeverékek
14 06 05*egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok
20 01 13*oldószerek
01.2 Savas, lúgos vagy sós hulladékok
01.21 Savas hulladékok
1 Veszélyes
06 01 01*kénsav és kénessav
06 01 02*sósav
06 01 03*folysav (hidrogén-fluorid)
06 01 04*foszforsav és foszforossav
06 01 05*salétromsav és salétromossav
06 01 06*egyéb savak
06 07 04*oldatok és savak, például kontaktkénsav
08 03 16*hulladékká vált gravírozó oldatok
09 01 04*rögzítő oldatok
09 01 05*fehérítőoldatok és fehérítőt rögzítő oldatok
10 01 09*kénsav
11 01 05*savas pácoldatok
11 01 06*közelebbről nem meghatározott savak
16 06 06*szárazelemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit
20 01 14*savak
01.22 Lúgos hulladékok
0 Nem veszélyes
03 03 09hulladék-mésziszap
11 01 14zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól
1 Veszélyes
05 01 11*tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok
06 02 01*kalcium-hidroxid
06 02 03*ammónium-hidroxid
06 02 04*nátrium- és kálium-hidroxid
06 02 05*egyéb lúgok
09 01 01*vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok
09 01 02*vizes alapú ofszetlemez-előhívó oldatok
09 01 03*oldószeralapú előhívóoldatok
11 01 07*lúgos pácoldatok
11 01 13*veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok
11 03 01*cianidtartalmú hulladékok
19 11 04*tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok
20 01 15*lúgok
01.24 Egyéb sós hulladékok
0 Nem veszélyes
05 01 16kőolaj kéntelenítéséből származó kéntartalmú hulladékok
05 07 02kéntartalmú hulladékok
06 03 14szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól
06 03 16fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től
06 06 03szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-től
11 02 06réz-hidrometallurgiai hulladékok, amelyek különböznek a 11 02 05-től
1 Veszélyes
06 03 11*cianidtartalmú szilárd sók és oldatok
06 03 13*nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldatok
06 03 15*nehézfémeket tartalmazó fémoxidok
06 04 03*arzéntartalmú hulladékok
06 04 04*higanytartalmú hulladékok
06 04 05*más nehézfémeket tartalmazó hulladékok
06 06 02*veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok
10 03 08*másodlagos termelésből származó sósalak
10 04 03*kalcium-arzenát
11 01 08*foszfátozásból származó iszapok
11 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladékok
11 03 02*egyéb hulladékok
11 05 04*elhasznált folyósítószer
16 09 01*permanganátok, például kálium-permanganát
16 09 02*kromátok, például kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát
01.3 Használt olajok
01.31 Használt motorolajok
1 Veszélyes
13 02 04*ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 02 05*ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 02 06*szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 02 07*biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 02 08*egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok
01.32 Egyéb használt olajok
1 Veszélyes
05 01 02*sótalanító berendezésből származó iszapok
05 01 03*tartályfenék-iszapok
05 01 04*alkilsavas iszapok
05 01 12*savas olajok
08 03 19*diszpergált olaj
08 04 17*fenyőgyanta-olaj
12 01 06*ásványolaj-alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)
12 01 07*ásványolaj-alapú, halogénmentes hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)
12 01 08*halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok
12 01 09*halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok
12 01 10*szintetikus hűtő-kenő folyadékok
12 01 12*elhasznált viaszok és zsírok
12 01 18*olajtartalmú fémiszap (csiszolásból, hónolásból, lappolásból származó iszap)
12 01 19*biológiailag könnyen lebomló hűtő-kenő folyadékok
13 01 04*klórozott emulziók
13 01 05*nem klórozott emulziók
13 01 09*ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket tartalmazó hidraulikaolajok
13 01 10*ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket nem tartalmazó hidraulikaolajok
13 01 11*szintetikus hidraulikaolajok
13 01 12*biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolajok
13 01 13*egyéb hidraulikaolajok
13 03 06*ásványolaj-alapú, klórozott vegyületeket tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től
13 03 07*ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok
13 03 08*szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olajok
13 03 09*biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olajok
13 03 10*egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olajok
13 05 06*olaj-víz szeparátorokból származó olaj
20 01 26*olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
01.4 Használt vegyi katalizátorok
01.41 Használt vegyi katalizátorok
0 Nem veszélyes
16 08 01arany-, ezüst-, rénium-, ródium-, palládium-, irídium- vagy platinatartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)
16 08 03egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált, közelebbről meg nem határozott katalizátorok
16 08 04fluidizációs katalitikus krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07)
1 Veszélyes
16 08 02*veszélyes átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek veszélyes vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
16 08 05*foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátorok
16 08 06*elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
16 08 07*veszélyes anyagokkal szennyezett elhasznált katalizátorok
02 Vegyi feldolgozási hulladékok
02.1 Előírástól eltérő vegyi hulladékok
02.11 Mezőgazdasági vegyszerhulladékok
0 Nem veszélyes
02 01 09mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól
1 Veszélyes
02 01 08*veszélyes anyagokat tartalmazó mezőgazdasági vegyi hulladékok
06 13 01*szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok
20 01 19*peszticidek
02.12 Fel nem használt gyógyszerek
0 Nem veszélyes
07 05 14szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól
18 01 09gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 01 08-tól
18 02 08gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től
20 01 32gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
1 Veszélyes
07 05 13*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
18 01 08*citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
18 02 07*citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
20 01 31*citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
02.13 Festékek, lakkok, nyomdafestékek és ragasztóanyagok hulladékai
0 Nem veszélyes
04 02 17színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól
08 01 12festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től
08 01 14festék- vagy lakkiszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól
08 01 16festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től
08 01 18festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től
08 01 20festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től
08 02 01poralapú bevonatok hulladékai
08 03 07nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok
08 03 08nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok
08 03 13nyomdafesték-hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től
08 03 15nyomdafestékiszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től
08 03 18hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től
08 04 10ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 09-től
08 04 12ragasztó- és tömítőanyag-iszapok, amelyek különböznek a 08 04 11-től
08 04 14ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 04 13-tól
08 04 16ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 15-től
20 01 28festékek, nyomdafestékek, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
1 Veszélyes
04 02 16*veszélyes anyagokat tartalmazó színezékek és pigmentek
08 01 11*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok
08 01 13*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkiszapok
08 01 15*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok
08 01 17*festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
08 01 19*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók
08 03 12*veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-hulladékok
08 03 14*veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-iszapok
08 03 17*veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
08 04 09*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok
08 04 11*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítőanyag-iszapok
08 04 13*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes iszapok
08 04 15*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó, ragasztó- vagy tömítőanyag-tartalmú vizes folyékony hulladékok
20 01 27*veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, nyomdafestékek, ragasztók és gyanták
02.14 Egyéb vegyi feldolgozási hulladékok
0 Nem veszélyes
02 07 03vegyi kezelésből származó hulladékok
03 02 99közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek
04 01 09kötözési és kikészítési hulladékok
04 02 15kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től
07 02 15adalékanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től
07 02 17szilikonokat tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 16-tól
10 09 16hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 09 15-től
10 10 14kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól
10 10 16hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től
16 01 15fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től
16 05 05nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től
18 01 07vegyszerek, amelyek különböznek a 18 01 06-tól
18 02 06vegyszerek, amelyek különböznek a 18 02 05-től
20 01 30mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
1 Veszélyes
03 02 01*halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek
03 02 02*szerves klórvegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek
03 02 03*fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek
03 02 04*szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek
03 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb faanyagvédő szerek
04 02 14*kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok
05 07 01*higanytartalmú hulladékok
06 08 02*veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok
06 10 02*veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
07 02 14*veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag-hulladékok
07 02 16*veszélyes szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok
07 04 13*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
08 01 21*festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok
08 05 01*hulladék izocianátok
10 09 13*veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok
10 09 15*veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok
10 10 13*veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok
10 10 15*veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok
11 01 16*telítődött vagy elhasznált ioncserélő gyanták
11 01 98*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
16 01 13*fékfolyadékok
16 01 14*veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok
16 05 04*nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
16 09 03*peroxidok, például hidrogén-peroxid
16 09 04*közelebbről nem meghatározott oxidáló anyagok
18 01 06*veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó vegyszerek
18 02 05*veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó vegyszerek
20 01 17*fényképészeti vegyszerek
20 01 29*veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek
02.2 Fel nem használt robbanószerek
02.21 Robbanószerek és pirotechnikai termékek hulladékai
1 Veszélyes
16 04 02*tűzijáték-hulladékok
16 04 03*egyéb robbanóanyag-hulladékok
02.22 Lőszerhulladékok
1 Veszélyes
16 04 01*lőszerhulladékok
02.3 Vegyes vegyi hulladékok
02.31 Ritkán előforduló vegyi hulladékok
0 Nem veszélyes
16 05 09kiselejtezett vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től és a 16 05 08-tól
1 Veszélyes
16 05 06*veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó laboratóriumi vegyszerek, beleértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
16 05 07*kiselejtezett, veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó szervetlen vegyszerek
16 05 08*kiselejtezett, veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó szerves vegyszerek
02.33 Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolóanyagok
1 Veszélyes
15 01 10*veszélyes anyagok maradékait tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolóanyagok
03 Egyéb vegyi hulladékok
03.1 Vegyi üledékek és maradékok
03.11 Kátrányok és széntartalmú hulladékok
0 Nem veszélyes
05 01 17bitumen
06 13 03műkorom
10 01 25széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából és előkészítéséből származó hulladékok
10 03 02anódhulladék
10 03 18anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től
10 08 13anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 12-től
10 08 14anódhulladék
11 02 03vizes elektrolitikus eljárásokban használt anódok gyártásából származó hulladékok
20 01 41kéménysöprésből származó hulladékok
1 Veszélyes
05 01 07*savas kátrányok
05 01 08*egyéb kátrányok
05 06 01*savas kátrányok
05 06 03*egyéb kátrányok
06 13 05*korom
10 03 17*anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok
10 08 12*anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok
19 11 02*savas kátrányok
03.12 Olaj-víz emulziók iszapjai
1 Veszélyes
05 01 06*üzem vagy berendezések karbantartásából származó olajos iszapok
13 04 01*belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz
13 04 02*kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok
13 04 03*egyéb hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz
13 05 01*homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok
13 05 02*olaj-víz szeparátorokból származó iszapok
13 05 03*bűzelzáróból származó iszapok
13 05 07*olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz
13 05 08*homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékkeverékek
13 07 01*fűtőolaj és dízelolaj
13 07 02*benzin
13 07 03*egyéb üzemanyagok (beleértve a keverékeket is)
13 08 01*sótalanítási iszapok vagy emulziók
13 08 02*egyéb emulziók
13 08 99*közelebbről nem meghatározott hulladékok
16 07 09*egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
19 02 07*elválasztásból származó olaj és koncentrátumok
03.13 Kémiai reakciók maradékanyagai
0 Nem veszélyes
03 03 02zöldlúg-iszap (főzőlúg regenerálásából)
04 01 04krómtartalmú cserzőlé
04 01 05krómot nem tartalmazó cserzőlé
11 01 12öblítővizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től
1 Veszélyes
04 01 03*oldószertartalmú, folyékony fázis nélküli zsírtalanítási hulladékok
06 07 03*higanyt tartalmazó báriumszulfát-iszap
07 01 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 01 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 01 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 02 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 02 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 02 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 03 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 03 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 03 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 04 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 04 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 04 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 05 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 05 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 05 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 06 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 06 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 06 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 07 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 07 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 07 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
09 01 13*a keletkezés helyén történő ezüstvisszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól
11 01 11*veszélyes anyagokat tartalmazó öblítővizek
03.14 Használt szűrő és abszorbens anyagok
0 Nem veszélyes
15 02 03abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től
19 09 03karbonáteltávolításból származó iszapok
19 09 04elhasznált aktív szén
19 09 05telítődött vagy elhasznált ioncserélő gyanták
19 09 06ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok
1 Veszélyes
05 01 15*elhasznált derítőföld
06 07 02*klórgyártásból származó aktív szén
06 13 02*elhasznált aktív szén (kivéve 06 07 02)
07 01 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 01 10*egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 02 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 02 10*egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 03 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 03 10*egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 04 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 04 10*egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 05 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 05 10*egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 06 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 06 10*egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 07 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
07 07 10*egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek
11 01 15*membránszűrős és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapjai
15 02 02*veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
19 01 10*füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén
19 08 06*telítődött vagy elhasznált ioncserélő gyanták
19 08 07*ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok
19 08 08*membránszűrős rendszerek nehézfémeket tartalmazó hulladékai
19 11 01*elhasznált derítőföld
03.2 Ipari szennyvíziszapok
03.21 Ipari folyamatokból és folyékony hulladékok kezeléséből származó iszapok
0 Nem veszélyes
03 03 05papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási iszap
03 03 10mechanikai szétválasztásból származó szálmaradékok, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszapok
04 01 06főleg folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszapok
04 01 07főleg folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok
04 02 20folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től
05 01 10folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től
05 01 14hűtőtornyokból származó hulladékok
05 06 04hűtőtornyokból származó hulladékok
06 05 03folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 06 05 02-től
07 01 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től
07 02 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 02 11-től
07 03 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 03 11-től
07 04 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 04 11-től
07 05 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től
07 06 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 06 11-től
07 07 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 07 11-től
10 01 21folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 10 01 20-tól
10 01 23kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-től
10 01 26hűtővíz kezeléséből származó hulladékok
10 02 12hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-től
10 02 15egyéb iszapok és szűrőpogácsák
10 03 28hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től
10 04 10hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-től
10 05 09hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-tól
10 06 10hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 06 09-től
10 07 08hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-től
10 08 20hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től
10 11 20folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 19-től
10 12 13folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszap
11 01 10iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től
12 01 15gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 14-től
16 10 02vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től
16 10 04tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól
19 08 12ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től
19 08 14ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól
19 13 04talajremediációból származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 03-tól
19 13 06talajvíz-remediációból származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 05-től
19 13 08talajvíz-remediációból származó vizes folyékony hulladékok és tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től
1 Veszélyes
04 02 19*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
05 01 09*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
06 05 02*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 01 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 02 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 03 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 04 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 05 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 06 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 07 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
10 01 20*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
10 01 22*kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok
10 11 19*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
11 01 09*veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák
11 02 07*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
12 01 14*veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok
16 10 01*veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok
16 10 03*veszélyes anyagokat tartalmazó tömény vizes oldatok
19 08 11*ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 08 13*ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 13 03*talajremediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 13 05*talajvíz-remediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 13 07*talajvíz-remediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok és tömény vizes oldatok
03.22 Szénhidrogént tartalmazó iszapok
1 Veszélyes
01 05 05*olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok
10 02 11*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 03 27*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 04 09*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 05 08*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 06 09*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 07 07*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 08 19*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
12 03 01*vizes mosófolyadékok
12 03 02*gőzzel végzett zsírtalanításból származó hulladékok
16 07 08*olajat tartalmazó hulladékok
19 08 10*olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től
19 11 03*vizes folyékony hulladékok
03.3 Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék
03.31 Hulladékkezelésből származó iszap és folyékony hulladék
0 Nem veszélyes
19 02 06fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től
19 04 04üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladékok
19 06 03települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 04települési hulladék anaerob kezeléséből származó bomlási maradék
19 06 05állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 06állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó bomlási maradék
19 07 03hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től
19 11 06folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 11 05-től
1 Veszélyes
19 02 05*fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 02 08*veszélyes anyagokat tartalmazó, folyékony éghető hulladékok
19 02 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
19 07 02*hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz
19 11 05*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
05 Egészségügyi és biológiai hulladékok
05.1 Fertőző egészségügyi hulladékok
05.11 Fertőző humán-egészségügyi hulladékok
1 Veszélyes
18 01 03*hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében
05.12 Fertőző állat-egészségügyi hulladékok
1 Veszélyes
18 02 02*hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében
05.2 Nem fertőző egészségügyi hulladékok
05.21 Nem fertőző humán-egészségügyi hulladékok
0 Nem veszélyes
18 01 01éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)
18 01 02testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és a konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03)
18 01 04hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nincs a fertőzések elkerülését célzó speciális követelményekhez kötve (például kötszerek, gipszkötések, vásznak, eldobható ruházat, pelenkák)
05.22 Nem fertőző állat-egészségügyi hulladékok
0 Nem veszélyes
18 02 01éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)
18 02 03hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nincs a fertőzések elkerülését célzó speciális követelményekhez kötve
06 Fémhulladékok
06.1 Fémhulladékok, vasfémek
06.11 Vasfémhulladék és maradékanyag
0 Nem veszélyes
10 02 10hengerlési reve
10 12 06kiselejtezett öntőformák
12 01 01vasfémreszelék és esztergaforgács
12 01 02vasfémpor és -részecskék
16 01 17vasfémek
17 04 05vas és acél
19 01 02kazánhamuból eltávolított vasfémek
19 10 01vas- és acélhulladék
19 12 02vasfémek
06.2 Fémhulladékok, nemvasfém
06.23 Egyéb alumíniumhulladék
0 Nem veszélyes
17 04 02alumínium
06.24 Rézhulladék
0 Nem veszélyes
17 04 01vörösréz, bronz, sárgaréz
06.25 Ólomhulladék
0 Nem veszélyes
17 04 03ólom
06.26 Egyéb fémhulladékok
0 Nem veszélyes
11 05 01kemény cink
12 01 03nemvasfém reszelék és esztergaforgács
12 01 04nemvasfém por és részecskék
16 01 18nemvasfémek
17 04 04cink
17 04 06ón
17 04 11kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től
19 10 02nemvasfém hulladék
19 12 03nemvasfémek
06.3 Fémhulladékok, vegyesen vasfém és nemvasfém
06.31 Vegyes fém csomagolóanyagok
0 Nem veszélyes
15 01 04fém csomagolóanyagok
06.32 Egyéb vegyes fémhulladékok
0 Nem veszélyes
02 01 10fémhulladék
17 04 07fémkeverékek
20 01 40fémek
07 Nemfémes hulladékok
07.1 Üveghulladékok
07.11 Üveg csomagolóanyagok
0 Nem veszélyes
15 01 07üveg csomagolóanyagok
07.12 Egyéb üveghulladékok
0 Nem veszélyes
10 11 12üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
16 01 20üveg
17 02 02üveg
19 12 05üveg
20 01 02üveg
1 Veszélyes
10 11 11*nehézfémeket tartalmazó, hulladékká vált üvegszilánkok és üvegpor (például katódsugárcsövekből)
07.2 Papír- és kartonhulladékok
07.21 Papír és karton csomagolóanyag-hulladékok
0 Nem veszélyes
15 01 01papír és karton csomagolóanyagok
07.23 Egyéb papír- és kartonhulladékok
0 Nem veszélyes
19 12 01papír és karton
20 01 01papír és karton
07.3 Gumihulladékok
07.31 Használt gumiabroncsok
0 Nem veszélyes
16 01 03termékként tovább nem használható gumiabroncsok
07.4 Műanyaghulladékok
07.41 Műanyag csomagolási hulladékok
0 Nem veszélyes
15 01 02műanyag csomagolóanyagok
07.42 Egyéb műanyaghulladékok
0 Nem veszélyes
02 01 04műanyaghulladék (kivéve a csomagolóanyagokat)
07 02 13hulladékműanyagok
12 01 05gyalulásból és esztergálásból származó műanyagforgács
16 01 19műanyag
17 02 03műanyag
19 12 04műanyag és gumi
20 01 39műanyagok
07.5 Fahulladékok
07.51 Facsomagolás
0 Nem veszélyes
15 01 03fa csomagolóanyagok
07.52 Fűrészpor és forgács
0 Nem veszélyes
03 01 05fűrészpor, faforgács, darabolási hulladék, fa-, forgácslap- és furnérhulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től
1 Veszélyes
03 01 04*veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabolási hulladék, fa-, forgácslap- és furnérhulladékok
07.53 Egyéb fahulladékok
0 Nem veszélyes
03 01 01fakéreg és parafahulladék
03 03 01fakéreg és fahulladék
17 02 01fa
19 12 07fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
20 01 38fa, amely különbözik a 20 01 37-től
1 Veszélyes
19 12 06*veszélyes anyagokat tartalmazó fa
20 01 37*veszélyes anyagokat tartalmazó fa
07.6 Textilhulladékok
07.61 Használt ruha
0 Nem veszélyes
20 01 10ruhanemű
07.62 Vegyes textilhulladékok
0 Nem veszélyes
04 02 09társított (kompozit) anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)
04 02 10természetes anyagokból származó szerves anyagok (például zsír, viasz)
04 02 21hulladékokká vált feldolgozatlan textilszál
04 02 22hulladékokká vált feldolgozott textilszál
15 01 09textil csomagolóanyagok
19 12 08textíliák
20 01 11textíliák
07.63 Bőrhulladékok
0 Nem veszélyes
04 01 01húsolás és meszezési bőrhasíték hulladéka
04 01 02meszezési hulladék
04 01 08krómtartalmú cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)
07.7 PCB-t tartalmazó hulladék
07.71 PCB-ket tartalmazó olajok
1 Veszélyes
13 01 01*PCB-ket tartalmazó hidraulikaolajok
13 03 01*PCB-ket tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok
07.72 PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett berendezések
1 Veszélyes
16 01 09*PCB-ket tartalmazó alkatrészek
16 02 09*PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
16 02 10*PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, kiselejtezett berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től
07.73 PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladék
1 Veszélyes
17 09 02*PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladékok (például PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyantaalapú padlózat, PCB-ket tartalmazó hőszigetelő üvegezések, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok)
08 Kiselejtezett berendezések
08.1 Kiselejtezett járművek
08.12 Egyéb kiselejtezett járművek
0 Nem veszélyes
16 01 06termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes alkatrészeket
1 Veszélyes
16 01 04*termékként tovább nem használható járművek
08.2 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
08.21 Kiselejtezett nagy háztartási berendezések
1 Veszélyes
16 02 11*fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó kiselejtezett berendezések
20 01 23*fluorozott-klórozott szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések
08.23 Egyéb kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
0 Nem veszélyes
09 01 10egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül
09 01 12áramforrást tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek különböznek a 09 01 11-től
16 02 14kiselejtezett berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től a 16 02 13-ig felsorolt tételektől
20 01 36kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól
1 Veszélyes
09 01 11*egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást tartalmaznak
16 02 13*veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől
20 01 35*veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és a 20 01 23 kódszámú hulladékoktól
08.4 Gépek és berendezések kiselejtezett alkatrészei
08.41 Szárazelem- és akkumulátorhulladékok
0 Nem veszélyes
16 06 04lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)
16 06 05egyéb elemek és akkumulátorok
20 01 34elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
1 Veszélyes
16 06 01*ólomakkumulátorok
16 06 02*nikkel-kadmium elemek
16 06 03*higanyt tartalmazó elemek
20 01 33*a 16 06 01-hez, a 16 06 02-höz vagy a 16 06 03-hoz tartozó elemek és akkumulátorok, és az ezeket tartalmazó szét nem válogatott elemek és akkumulátorok
08.43 Gépek és berendezések egyéb kiselejtezett alkatrészei
0 Nem veszélyes
16 01 12fékbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től
16 01 16cseppfolyósított gázok tartályai
16 01 22közelebbről nem meghatározott alkatrészek
16 02 16kiselejtezett berendezésekből eltávolított alkatrészek, amelyek különböznek a 16 02 15-től
1 Veszélyes
16 01 07*olajszűrők
16 01 08*higanytartalmú alkatrészek
16 01 10*robbanó tulajdonságú alkatrészek (például légzsákok)
16 01 21*veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07 és a 16 01 11 között, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól
16 02 15*kiselejtezett berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok
20 01 21*fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
09 Állati és növényi hulladékok
09.1 Állati hulladékok és vegyes ételhulladékok
09.11 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszeripari termékek állati hulladékai
0 Nem veszélyes
02 01 02hulladékká vált állati szövetek
02 02 01mosásból és tisztításból származó iszapok
02 02 02hulladékká vált állati szövetek
02 02 03fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 05 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
09.12 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek vegyes hulladékai
0 Nem veszélyes
02 03 02tartósítószerek hulladékai
02 06 02tartósítószerek hulladékai
19 08 09olaj-víz elválasztásból származó, csak étolajat és zsírt tartalmazó zsír-olaj keverék
20 01 08biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 25étolaj és zsír
09.2 Növényi hulladékok
09.21 Zöldhulladékok
0 Nem veszélyes
02 01 07erdőgazdálkodási hulladékok
20 02 01biológiailag lebomló hulladékok
09.22 Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek növényi hulladékai
0 Nem veszélyes
02 01 01mosásból és tisztításból származó iszapok
02 01 03hulladékká vált növényi szövetek
02 03 01mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok
02 03 03oldószeres extrakcióból származó hulladékok
02 03 04fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 06 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 07 01nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok
02 07 02szeszfőzési hulladék
02 07 04fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
09.3 Hígtrágya és almos trágya
09.31 Hígtrágya és almos trágya
0 Nem veszélyes
02 01 06állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát is), elkülönítve gyűjtött és nem a keletkezés helyén kezelt folyékony hulladék
10 Vegyes hulladékok
10.1 Háztartási és hasonló jellegű hulladékok
10.11 Háztartási hulladékok
0 Nem veszélyes
20 03 01vegyes települési hulladék
20 03 02piacokon keletkező hulladék
20 03 07lom (terjedelmes) hulladék
20 03 99közelebbről nem meghatározott települési hulladékok
10.12 Úttisztítás során keletkező hulladékok
0 Nem veszélyes
20 03 03úttisztításból származó maradékok
10.2 Vegyes és el nem különülő anyagok
10.21 Vegyes csomagolóanyagok
0 Nem veszélyes
15 01 05kompozit csomagolóanyagok
15 01 06vegyes csomagolóanyagok
10.22 Egyéb vegyes és el nem különülő anyagok
0 Nem veszélyes
01 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
01 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
01 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
03 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
03 03 07hulladékpapír- és kartonrost-szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok
03 03 08újrafeldolgozásra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok
03 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
04 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
04 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
05 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
05 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
05 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 08 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 09 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 10 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 11 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 13 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
08 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
08 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
08 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
08 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
09 01 07ezüstöt vagy ezüstvegyületet tartalmazó fényképészeti film és papír
09 01 08ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fényképészeti film és papír
09 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 08 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 09 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 10 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 11 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 12 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 13 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
11 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
11 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
11 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
12 01 13hegesztési hulladékok
12 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
16 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
16 03 04szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól
16 03 06szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től
16 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 08 01rácsszemét
19 08 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 09 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 11 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
20 01 99közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók
1 Veszélyes
09 01 06*fényképészeti hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék
16 03 03*veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok
16 03 05*veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok
17 04 09*veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok
17 04 10*olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek
18 01 10*fogászati célokra használt, hulladékká vált amalgám
10.3 Válogatási maradékok
10.32 Egyéb válogatási maradékok
0 Nem veszélyes
19 02 03kevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékokat tartalmaz
19 02 10éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től
19 05 01települési és hasonló hulladékok nem komposztált frakciója
19 05 02állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója
19 05 03előírástól eltérő minőségű komposzt
19 10 04könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól
19 10 06más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től
19 12 10éghető hulladék (például hulladékból készített tüzelőanyag)
19 12 12egyéb, a 19 12 11-től eltérő hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)
1 Veszélyes
19 02 04*kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 09*veszélyes anyagokat tartalmazó, szilárd, éghető hulladékok
19 04 03*nem üvegesített szilárd fázis
19 10 03*veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por
19 10 05*veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók
19 12 11*egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)
11 Közönséges iszapok
11.1 Szennyvízkezelésből származó iszapok
11.11 Kommunális szennyvíz kezeléséből származó iszapok
0 Nem veszélyes
19 08 05települési szennyvíz kezeléséből származó iszapok
11.12 Egyéb folyékony hulladékok kezeléséből származó, biológiailag lebomló iszapok
0 Nem veszélyes
02 02 04folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
02 03 05folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
02 04 03folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
02 05 02folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
02 06 03folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
02 07 05folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
03 03 11folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 03 03 10-től
11.2 Ivó- és ipari víz tisztításából származó iszapok
11.21 Ivó- és ipari víz tisztításából származó iszapok
0 Nem veszélyes
05 01 13kazántápvíz iszapja
19 09 02víz derítéséből származó iszapok
11.4 Emésztőgödrök tartalma
11.41 Emésztőgödrök tartalma
0 Nem veszélyes
20 03 04emésztőgödrökből származó iszap
20 03 06szennyvíz tisztításából származó hulladék
12 Ásványi hulladékok
12.1 Építési és bontási hulladékok
12.11 Beton-, tégla- és gipszhulladékok
0 Nem veszélyes
17 01 01beton
17 01 02tégla
17 01 03cserép és kerámia
17 01 07beton, tégla, cserép és kerámia keveréke, amelyek különböznek a 17 01 06-tól
17 05 08vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től
17 08 02gipszalapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
1 Veszélyes
17 01 06*veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
17 05 07*vasúti pálya veszélyes anyagokat tartalmazó kavicságya
17 08 01*veszélyes anyagokkal szennyezett, gipszalapú építőanyagok
12.12 Szénhidrogénezett útburkoló anyagok hulladéka
0 Nem veszélyes
17 03 02bitumenkeverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től
1 Veszélyes
17 03 01*szénkátrányt tartalmazó bitumenkeverékek
17 03 03*szénkátrány és kátránytermékek
12.13 Vegyes építési hulladékok
0 Nem veszélyes
17 06 04szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től és a 17 06 03-tól
17 09 04vegyes építési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
1 Veszélyes
17 02 04*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag és fa
17 06 03*veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó egyéb szigetelőanyagok
17 09 01*higanyt tartalmazó építési és bontási hulladékok
17 09 03*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)
12.2 Azbeszthulladékok
12.21 Azbeszthulladékok
1 Veszélyes
06 07 01*elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok
06 13 04*azbesztfeldolgozás hulladéka
10 13 09*azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó hulladékok
15 01 11*veszélyes szilárd porózus mátrixot (például azbesztet) tartalmazó, fémből készült csomagolóanyagok, ideértve a kiürült nyomástartó palackokat
16 01 11*azbesztet tartalmazó fékbetétek
16 02 12*szabad azbesztet tartalmazó kiselejtezett berendezések
17 06 01*azbesztet tartalmazó szigetelőanyagok
17 06 05*azbesztet tartalmazó építőanyagok
12.3 Természetes ásványokból származó hulladékok
12.31 Természetes ásványokból származó hulladékok
0 Nem veszélyes
01 01 01fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladékok
01 01 02nemfémes ásványok bányászatából származó hulladékok
01 03 06meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től
01 03 08hulladékporok, amelyek különböznek a 01 03 07-től
01 03 09timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től
01 04 08kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 09hulladékhomok és hulladékagyag
01 04 10hulladékporok, amelyek különböznek a 01 04 07-től
01 04 11kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től
01 04 12ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től és a 01 04 11-től
01 04 13kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től
01 05 04édesvízfúrásból származó fúrási iszapok és hulladékok
01 05 07baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
01 05 08kloridtartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
02 04 01cukorrépa tisztításából és mosásából származó föld
08 02 02kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok
10 11 10hőkezelésre előkészített keverék hulladékai, amelyek különböznek a 10 11 09-től
10 12 01hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverék
10 13 01hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverék
19 08 02homokfogóból származó hulladékok
19 09 01durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék
19 13 02talajremediációból származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 19 13 01-től
20 02 03egyéb, biológiailag nem lebomló hulladékok
1 Veszélyes
01 03 04*szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő
01 03 05*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő
01 03 07*fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
01 04 07*nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
01 05 06*veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok
10 11 09*hőkezelésre előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai
19 13 01*talajremediációból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
12.4 Égetési hulladékok
12.41 Füstgáztisztításból származó hulladékok
0 Nem veszélyes
10 01 05füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladékok
10 01 07füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladékok
10 01 19gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-tól
10 02 08gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 07-től
10 02 14gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 13-tól
10 03 20füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től
10 03 24gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 23-tól
10 03 26gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 03 25-től
10 07 03gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
10 07 05gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 08 16füstgázból származó por, amely különbözik a 10 08 15-től
10 08 18füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 08 17-től
10 09 10füstgázból származó por, amely különbözik a 10 09 09-től
10 10 10füstgázból származó por, amely különbözik a 10 10 09-től
10 11 16füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 15-től
10 11 18füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 11 17-től
10 12 05gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 12 10gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 09-től
10 13 07gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 13 13gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 12-től
1 Veszélyes
10 01 18*gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
10 02 07*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 02 13*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák
10 03 19*füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por
10 03 23*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 03 25*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák
10 04 04*füstgázpor
10 04 06*gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
10 04 07*gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 05 03*füstgázpor
10 05 05*gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
10 05 06*gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 06 03*füstgázpor
10 06 06*gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
10 06 07*gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 08 15*füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por
10 08 17*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák
10 09 09*füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por
10 10 09*füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por
10 11 15*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 11 17*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák
10 12 09*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 13 12*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 14 01*gázok tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok
11 05 03*gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
12.42 Hőkezelésből és égetésből származó salak, hamu és pernye
0 Nem veszélyes
06 09 02foszforvegyületeket tartalmazó salak
10 01 01hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04-ben említett kazánport)
10 01 02széntüzelésből származó pernye
10 01 03tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye
10 01 15együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től
10 01 17együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól
10 01 24fluidágyból származó homok
10 02 01salakkezelésből származó hulladékok
10 02 02kezeletlen salak
10 03 16fölözékek, amelyek különböznek a 10 03 15-től
10 03 22egyéb részecskék és por (ideértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től
10 03 30sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 29-től
10 05 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 05 04egyéb részecskék és por
10 05 11vakarék és fölözékek, amelyek különböznek a 10 05 10-től
10 06 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 06 02elsődleges és másodlagos termelésből származó vakarék és fölözék
10 06 04egyéb részecskék és por
10 07 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 07 02elsődleges és másodlagos termelésből származó vakarék és fölözék
10 07 04egyéb részecskék és por
10 08 04részecskék és por
10 08 09egyéb salakok
10 08 11vakarék és fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-től
10 09 03kemencesalak
10 09 12egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től
10 10 03kemencesalak
10 10 12egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től
10 12 03részecskék és por
11 05 02cinkhamu
1 Veszélyes
10 01 04*olajtüzelésből származó pernye és kazánpor
10 01 13*tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje
10 01 14*együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor
10 01 16*együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
10 03 04*elsődleges termelésből származó salak
10 03 09*másodlagos termelésből származó feketesalak
10 03 15*gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek
10 03 21*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (ideértve a golyósmalmok porát is)
10 03 29*sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
10 04 01*elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 04 02*elsődleges és másodlagos termelésből származó vakarék és fölözék
10 04 05*egyéb részecskék és por
10 05 10*gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő vakarék és fölözékek
10 08 08*elsődleges és másodlagos termelésből származó sósalak
10 08 10*gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő vakarék és fölözékek
10 09 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
10 10 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
12.5 Különböző ásványi hulladékok
12.51 Mesterséges ásványi hulladékok
0 Nem veszélyes
02 04 02előírástól eltérő kalcium-karbonát
06 09 04kalciumalapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a 06 09 03-tól
06 11 01titán-dioxid termeléséből származó, kalciumalapú reakció hulladékai
08 02 03kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók
10 03 05hulladéktimföld
10 09 14kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól
10 11 03üvegalapú szálas anyagok hulladékai
10 11 05részecskék és por
10 11 14üvegcsiszolási és -polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-tól
10 12 08kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai
10 12 12zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től
10 13 04mész égetéséből és oltásából származó hulladékok
10 13 06részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13)
10 13 10azbesztcement gyártásakor keletkező hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 09-től
10 13 11cementalapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 10 13 09-től és a 10 13 10-től
10 13 14hulladékbeton és betonkészítési iszap
12 01 17homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól
12 01 21elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól
1 Veszélyes
06 09 03*kalciumalapú reakciók veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékai
10 11 13*veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és -polírozási iszapok
10 12 11*nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok
11 02 02*cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és a goethitet is beleértve)
12 01 16*veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok
12 01 20*veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök
12.52 Tűzálló anyagok hulladéka
0 Nem veszélyes
10 09 06fémöntéshez fel nem használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 09 05-től
10 09 08fémöntéshez felhasznált öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től
10 10 06fémöntéshez fel nem használt öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 10 05-től
10 10 08fémöntéshez felhasznált öntőmagok és -formák, amelyek különböznek a 10 10 07-től
16 11 02kohászati folyamatokban használt, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től
16 11 04fémkohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól
16 11 06nem fémkohászati folyamatokban használt bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től
1 Veszélyes
10 09 05*fémöntéshez fel nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák
10 09 07*fémöntéshez felhasznált, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák
10 10 05*fémöntéshez fel nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák
10 10 07*fémöntéshez felhasznált, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és -formák
16 11 01*fémkohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok
16 11 03*fémkohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb bélés- és tűzálló anyagok
16 11 05*nem fémkohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló anyagok
12.6 Talajok
12.61 Talajok
0 Nem veszélyes
17 05 04föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
20 02 02talaj és kövek
1 Veszélyes
05 01 05*olajkiömlések
17 05 03*veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
12.7 Kotrási meddő
12.71 Kotrási meddő
0 Nem veszélyes
17 05 06kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
1 Veszélyes
17 05 05*veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő
12.8 Hulladékkezelésből származó hulladék
12.81 Hulladékkezelésből származó hulladék
0 Nem veszélyes
19 01 12kazánhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től
19 01 14pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól
19 01 16kazánpor, amely különbözik a 19 01 15-től
19 01 18pirolízis-hulladékok, amelyek különböznek 19 01 17-től
19 01 19fluidágyból származó homok
19 12 09ásványi anyagok (például homok, kövek)
1 Veszélyes
19 01 05*gázok kezeléséből származó szűrőpogácsák
19 01 06*gázok kezeléséből származó vizes folyékony hulladékok és egyéb vizes folyékony hulladékok
19 01 07*gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
19 01 11*veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak
19 01 13*veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
19 01 15*veszélyes anyagokat tartalmazó kazánpor
19 01 17*veszélyes anyagokat tartalmazó pirolízis-hulladékok
19 04 02*pernye és egyéb füstgázkezelési hulladékok
19 11 07*füstgáz tisztításából származó hulladékok
13 Megszilárdított, stabilizált vagy üvegesített hulladékok
13.1 Megszilárdított vagy stabilizált hulladékok
13.11 Megszilárdított vagy stabilizált hulladékok
0 Nem veszélyes
19 03 05stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től
19 03 07megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól
1 Veszélyes
19 03 04*csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladékok
19 03 06*megszilárdított, veszélyesként megjelölt hulladékok
13.2 Üvegesített hulladékok
13.21 Üvegesített hulladékok
0 Nem veszélyes
19 04 01üvegesített hulladékok

( 1 ) HL C 87., 1999.3.29., 22. o., HL C 180. E, 2001.6.26., 202. o. és a 2001. december 10-i módosított javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL C 329., 1999.11.17., 17. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 2001. szeptember 4-i véleménye (HL C 72. E, 2002.3.21., 32. o.), a Tanács 2002. április 15-i közös álláspontja (HL C 145. E, 2002.6.18., 85. o.) és az Európai Parlament 2002. július 4-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2002. november 14-i határozata.

( 4 ) HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

( 5 ) HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb a 29/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2002.1.10., 3. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 30., 1993.2.6., 1. o. A legutóbb a 2557/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 349., 2001.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 226., 2000.9.6., 3. o.

( 9 ) HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb a 96/350/EK bizottsági határozattal (HL L 135., 1996.6.6., 32. o.) módosított irányelv.

( 10 ) HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

( 11 ) HL L 377., 1991.12.31., 20. o. A 94/31/EK irányelvvel (HL L 168., 1994.7.2., 28. o.) módosított irányelv.

( 12 ) HL L 332., 2000.12.28., 91. o.

( 13 ) HL L 182., 1999.7.16., 1. o.

( 14 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 15 ) HL L 114., 2006.4.27., 9. o.

( 16 ) HL L 76., 1993.3.30., 2. o.

( 17 ) HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

( 18 ) HL L 226., 2000.9.6., 3. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R2150 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R2150&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002R2150-20101018 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002R2150-20101018&locale=hu

Tartalomjegyzék