32001D0573[1]

A Tanács határozata (2001. július 23.) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról

A Tanács határozata

(2001. július 23.)

a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról

(2001/573/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK bizottsági határozattal [2] a Bizottság megállapította a közösségi hulladékjegyzéket.

(2) A 91/689/EGK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy tájékoztassák a Bizottságot a veszélyes hulladékok jegyzékében nem szereplő olyan hulladékokról, amelyek véleményük szerint rendelkeznek a kérdéses irányelv III. mellékletében felsorolt egy vagy több tulajdonsággal. Számos tagállam jelentett be klór-szilánokat, valamint szilíciumot tartalmazó hulladékokat, illetve azbesztet tartalmazó építési anyagot, és kérte, hogy ennek megfelelően igazítsák ki a veszélyes hulladékok jegyzékét.

(3) A tisztánlátás érdekében egyértelműen ki kell mondani, hogy a kizárólag étolajokat és étkezési zsírokat tartalmazó olaj-víz szétválasztásból származó zsír-olaj keverék nem minősül veszélyes hulladéknak.

(4) A 2000/532/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések nincsenek összhangban a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK irányelv [3] 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével. Ezért ezeket a 75/442/EGK irányelv 18. cikkének (4) bekezdése értelmében a Tanácsnak kell elfogadnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/532/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat 2002. január 1-jétől hatályos.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. július 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. Neyts-uyttebroeck

[1] HL L 377., 1991.12.31., 20. o. A 94/31/EK irányelvvel (HL L 168., 1994.7.2., 28. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 226., 2000.9.6., 3. o. A 2001/119/EK határozattal (HL L 47., 2001.2.16., 32. o.) módosított határozat.

[3] HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb a 96/350/EK bizottsági határozattal (HL L 135., 1996.6.6., 32. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1.2.3.4. A 2000/532/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

A

"klór-szilánokat tartalmazó hulladékok"

megnevezésű 06 08 02 számú tétel helyébe a következő szöveg lép:

"06 08 02* | veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok" |

A

"szilíciumvegyületeket hulladékok"

megnevezésű 07 02 16 számú tétel helyébe a következő szöveg lép:

"07 02 16* | veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok |

07 02 17 | szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 16*-től" |

Az

"azbesztet tartalmazó építőanyagok"

megnevezésű 17 06 05 számú tétel helyébe a következő szöveg lép:

"17 06 05* | azbesztet tartalmazó építőanyagok |

Az

"olaj-víz elválasztásból származó étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék"

megnevezésű 19 08 09* számú tétel helyébe az alábbi szöveg lép:

"19 08 09 | olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék" |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0573 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0573&locale=hu

Tartalomjegyzék