32007D0432[1]

2007/432/EK: A Bizottság határozata ( 2007. június 18. ) a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/499/EK határozat hatályának meghosszabbításáról (az értesítés a C(2007) 2495. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 18.)

a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/499/EK határozat hatályának meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2007) 2495. számú dokumentummal történt)

(2007/432/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló, 2002. június 26-i 2002/499/EK bizottsági határozat (2) engedélyezi a tagállamoknak korlátozott időtartamokra és különleges feltételek mellett a Koreai Köztársaságból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK irányelv bizonyos előírásaitól való eltérést.

(2) Mivel az engedélyezést igazoló körülmények még most is fennállnak, és nincs a különleges feltételek felülvizsgálatára okot adó új információ, az engedélyezést meg kell hosszabbítani.

(3) Ezért a 2002/499/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/499/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk első és második bekezdésében a "2008" helyébe "2010" lép.

2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép: "4. cikk A tagállamok a következő időszakok alatt alkalmazhatják az 1. cikkben említett eltéréseket a Közösségbe hozott növényekre:

NövényIdőszak
Chamaecyparis:2004. június 1-jétől2010. december 31-ig
Juniperus:2004. november 1-jétől2005. március 31-ig
2005. november 1-jétől2006. március 31-ig
2006. november 1-jétől2007. március 31-ig
2007. november 1-jétől2008. március 31-ig
2008. november 1-jétől2009. március 31-ig
2009. november 1-jétől2010. március 31-ig
Pinus:2004. június 1-jétől2010. december 31-ig”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 168., 2002.6.27., 53. o. A 2005/775/EK határozattal (HL L 292., 2005.11.8., 11. o.) módosított határozat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0432 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0432&locale=hu