32013R0143[1]

A Bizottság 143/2013/EU rendelete ( 2013. február 19. ) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott járművek szén-dioxid-kibocsátásának meghatározása tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 143/2013/EU RENDELETE

(2013. február 19.)

a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott járművek szén-dioxid-kibocsátásának meghatározása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ("keretirányelv") (2) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 715/2007/EK rendelet közös műszaki előírásokat határoz meg a gépjárművek és pótalkatrészek típusjóváhagyására kibocsátásuk tekintetében, továbbá szabályokat állapít meg a használatban lévő járművek megfelelőségére, a kibocsátáscsökkentő berendezések élettartamára, a fedélzeti diagnosztikai (OBD-) rendszerekre, a tüzelőanyag-fogyasztás mérésére, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférhetőségére.

(2) A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló, 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátás tekintetében való megfelelőségének közigazgatási rendelkezéseit és az ilyen járművek szén-dioxid-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának mérésére vonatkozó követelményeket.

(3) Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) megállapítja, hogy a befejezett járművek CO2-kibocsátása, üzemanyag-hatékonysága és tömege reprezentatív értékeinek meghatározására szolgáló eljárást úgy kell kialakítani, hogy az alapjármű gyártója időben hozzáférjen a befejezett járművek tömegére és fajlagos CO2-kibocsátására vonatkozó adatokhoz.

(4) Az 510/2011/EU rendelet értelmében a befejezett jármű fajlagos CO2-kibocsátását az alapgépjármű gyártójának kell biztosítani. A befejezett járművek CO2-kibocsátási, üzemanyag-hatékonysági és tömegre vonatkozó értékeinek reprezentativitását biztosító ellenőrző eljárás megállapításakor a tömeg és a CO2-kibocsátás értékeinek meghatározására adott esetben a különböző végleges tehetetlenséginyomaték-kategóriáknak megfelelő CO2-kibocsátási értékeket tartalmazó táblázaton, vagy az alapjármű tömege + az N1 osztályra vonatkozóan megállapított átlagos terhelés alapján számított egyetlen CO2-kibocsátási értéken alapuló módszert kell alkalmazni.

(5) A Bizottság az 510/2011/EU rendelet II. melléklete B. részének 7. pontjában megadott alternatív módszerek alapján különböző lehetőségeket mérlegelt, és értékelte ezek pontosságát, reprezentativitását és megvalósíthatóságát. Az alapjármű egyetlen becsült tömegértékkel való vizsgálatán alapuló lehetőség - amelynél a felépítménynek megfelelő összetevőt az alapjármű referenciatömegétől függő polinom alkalmazásával kell kiszámolni - jelenti a legjobb kompromisszumot a CO2-kibocsátás befejezett jármű alapján való meghatározásának pontossága, a módszerrel járó költségek és könnyű alkalmazhatósága között.

(6) Annak érdekében, hogy megfelelően és hatékonyan lehessen ellenőrizni a járműgyártók teljesítményét a CO2-kibocsátásnak az 510/2011/EU rendelet értelmében való csökkentése tekintetében, a megfelelőségi nyilatkozatot ki kell bővíteni a megfelelő információkkal.

(7) Elegendő átfutási időt kell hagyni ahhoz, hogy a gyártók és a nemzeti hatóságok hozzá tudják igazítani eljárásaikat az új szabályokhoz.

(8) Legkésőbb 2016 végéig, a CO2-kibocsátás befejezett jármű alapján való meghatározására szolgáló eljárás alkalmazásából és a kibocsátások ellenőrzéséből szerzett tapasztalatok fényében felül kell vizsgálni az eljárást, és értékelni kell a CO2-kibocsátási értékek reprezentativitását, valamint a CO2-kibocsátások ellenőrzésének hatékonyságát és pontosságát.

(9) Ezért a 2007/46/EK irányelvet és a 692/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Műszaki Bizottság - Gépjárművek bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/46/EK irányelv I. és IX. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 692/2008/EK rendelet I. és XII. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A Bizottság értékeli, hogy szükség van-e a 692/2008/EK rendelet XII. melléklet 5.1-5.7. pontjában megállapított és e rendelettel módosított eljárás felülvizsgálatára.

Ezen értékelés alapján a Bizottság legkésőbb 2016. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyhez adott esetben megfelelő javaslatokat mellékel.

4. cikk

(1) A 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú alapjárműveknek a 2007/46/EK irányelv és a 692/2008/EK rendelet szerint, az e rendelettel bevezetett módosítások előtt kiadott megfelelőségi nyilatkozata továbbra is hatályban marad a 2014. január 1-jéig tartó átmeneti időszakban.

(2) A 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú befejezett járműveknek a 2007/46/EK irányelv és a 692/2008/EK rendelet szerint, az e rendelettel bevezetett módosítások előtt kiadott megfelelőségi nyilatkozata továbbra is hatályban marad a 2014. január 1-jéig tartó átmeneti időszakban.

(3) A nemzeti hatóságok 2013. január 1-jei hatállyal érvényesnek tekintik az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelő megfelelőségi nyilatkozatokat.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a 4. cikk (3) bekezdését, amelyet 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 171., 2007.6.29., 1. o.

(2) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3) HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

(4) HL L 145., 2011.5.31., 1. o.

I. MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv I. és IX. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következő 2.17., 2.17.1. és 2.17.2. ponttal egészül ki:

2.17. Többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott jármű (csak a 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú nem teljes vagy befejezett jármű esetében): igen/nem (1)

2.17.1. A menetkész jármű tömege: ...kg.

2.17.2. A 692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 5. szakasza szerint kiszámított átlagos terhelés: ...kg."

2. A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az I. rész - Teljes és befejezett járművek - a következőképpen módosul:

i. A B. minta - 1. oldal, Befejezett járművek, EK-megfelelőségi nyilatkozat a következő 0.2.2. ponttal egészül ki:

"0.2.2. Az alapjármű típus-jóváhagyási adatai (q):

Típus: ...

Változat (a): ...

Kivitel (a): ...

Típus-jóváhagyási szám, beleértve a kiterjesztés számát ..."

ii. A B. minta - 1. oldal, Befejezett járművek, EK-megfelelőségi nyilatkozat a következő 0.5.1. ponttal egészül ki:

"0.5.1. Az alapjármű gyártójának neve és címe (q) ...";

iii. A 2. oldal - N1 járműkategória (teljes és befejezett járművek) a következő 14. ponttal egészül ki:

"14. A menetkész jármű tömege: ...kg (1)(q)"

b) "A IX. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések" a következő (q) magyarázó megjegyzéssel egészül ki:

"(q) A 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú befejezett jármű esetében."

II. MELLÉKLET

A 692/2008/EK rendelet I. és XII. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet 3. függeléke a következő 2.17., 2.17.1. és 2.17.2. ponttal egészül ki:

2.17. Többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra átadott jármű (csak a 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú nem teljes vagy befejezett jármű esetében): igen/nem (1)

2.17.1. A menetkész jármű tömege: ... kg

2.17.2. A 692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 5. szakasza szerint kiszámított átlagos terhelés: ... kg".

2. A XII. melléklet a következő 5. szakasszal egészül ki: "5. A TÖBBLÉPCSŐS TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSRA BENYÚJTOTT N1 KATEGÓRIÁJÚ JÁRMŰVEK SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA 5.1. A 2007/46/EK irányelv 3. cikkének (7) bekezdésében meghatározott többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott járművek szén-dioxid-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása céljából az említett irányelv 3. cikke (18) bekezdésében meghatározott alapjárművet e melléklet 2. és 3. pontja szerint kell vizsgálni. 5.2. A vizsgálathoz a következő képlettel kapott referenciatömeget kell használni: Ebben a képletben: 5.3. Az átlagos terhelést a következő képlettel kell kiszámítani: DAM: Ebben a képletben: 5.4. A szorzótényezőt a következő képlettel kell kiszámítani: Ebben a képletben: 5.5. Az alapjármű gyártóját terheli a felelősség az 5.1-5.4. pontban meghatározott követelmények helyes alkalmazásáért. 5.6. A befejezett jármű gyártója a megfelelőségi nyilatkozatban a 2007/46/EK irányelv IX. mellékletének megfelelően feltünteti az alapjárműre vonatkozó adatokat. 5.7. Egyedi járműjóváhagyásra benyújtott járművek esetében az egyedi jóváhagyási bizonyítványban a következő adatoknak kell szerepelniük: 5.8. Az 5.1-5.7. pontban meghatározott eljárás a 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó, a 2007/46/EK irányelv II. melléklete A. részének 1.2.1. pontjában meghatározott N1 kategóriájú alapjárművekre vonatkozik."

RM = a vizsgálathoz használandó referenciatömeg kg-ban.

RMAlapjármű = az alapjárműnek a 715/2007/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott referenciatömege kg-ban.

DAM = az 5.3. pontban megadott képlettel számított, az alapjárműre felszerelt felépítmény becsült tömegének megfelelő átlagos terhelés kg-ban.

DAM = átlagos terhelés kg-ban,

a = az 5.4. pontban megadott képlettel kiszámított szorzótényező,

TPMLM = az alapjármű gyártója által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg kg-ban,

RMAlapjármű = az alapjárműnek a 715/2007/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott referenciatömege kg-ban.

a = szorzótényező

RMAlapjármű = az alapjárműnek a 715/2007/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott referenciatömege kg-ban.

a) az 5.1-5.4. pontban megadott módszertan szerint mért szén-dioxid-kibocsátási értékek;

b) a menetkész befejezett jármű tömege;

c) az alapjármű típusának, változatának és kivitelének megfelelő azonosító kód;

d) az alapjármű típus-jóváhagyási száma, beleértve a kiterjesztés számát;

e) az alapjármű gyártójának neve és címe;

f) a menetkész alapjármű tömege.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0143 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0143&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére