32010D0282[1]

2010/282/: A Tanács határozata ( 2010. január 19. ) az Ausztriában fennálló túlzott hiányról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. január 19.)

az Ausztriában fennálló túlzott hiányról

(2010/282/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 126. cikke (6) bekezdésére, összefüggésben annak 126. cikke (13) bekezdésével és 136. cikkével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Ausztria által tett észrevételekre,

mivel:

(1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (1) bekezdése szerint a tagállamoknak kerülniük kell a túlzott költségvetési hiányt.

(2) A Stabilitási és Növekedési Paktum az árstabilitás és az erős, fenntartható, munkahelyteremtéshez vezető növekedés eszközeként a rendezett államháztartás célkitűzésén alapul.

(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikke szerinti túlzott hiány esetén követendő eljárás, amelyet a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendelet (1) (amely a Stabilitási és Növekedési Paktum része) részletez, előírja hogy a túlzott hiány fennállását határozatban kell megállapítani. A 1467/97/EK rendelet állapítja meg az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikke - az időközben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikke - végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket. Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv további rendelkezéseket állapít meg a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtására vonatkozóan. A 479/2009/EK tanácsi rendelet (2) megállapítja az említett jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat és meghatározásokat.

(4) A Paktum 2005-ös reformja a Paktum eredményességének és közgazdasági megalapozottságának fokozását és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának védelmét tűzte ki célul. Célja volt továbbá különösen annak biztosítása, hogy a túlzott hiány esetén követendő eljárás valamennyi szakaszában vegyék teljes mértékben figyelembe mindenekelőtt a gazdasági és költségvetési hátteret. A Stabilitási és Növekedési Paktum így támogatja azokat a kormányzati politikákat, amelyek a gazdasági helyzet figyelembevétele mellett a stabil költségvetés azonnali visszaállítását célozzák.

(5) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikkének (5) bekezdése - az időközben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (5) bekezdése - értelmében a Bizottság véleményt terjeszt a Tanács elé, ha úgy ítéli meg, hogy valamely tagállamban túlzott hiány áll fenn vagy következhet be. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikkének (3) bekezdése - az időközben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (3) bekezdése - szerinti jelentését, valamint összhangban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikke (4) bekezdésével - az időközben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (4) bekezdésével -, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét figyelembe véve, a Bizottság megállapította, hogy Ausztriában túlzott hiány áll fenn. Ezért a Bizottság 2009. november 11-én Ausztria vonatkozásában ennek megfelelő véleményt terjesztett a Tanács elé (3).

(6) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (6) szerint a Tanácsnak figyelembe kell vennie az érintett tagállam esetleges észrevételeit, mielőtt egy általános értékelés alapján határozna arról, hogy fennáll-e túlzott hiány. Ausztria esetében ez az általános értékelés ebben a határozatban rögzített megállapításokat eredményezi.

(7) Az osztrák hatóságok által 2009 októberében szolgáltatott adatok alapján az osztrák államháztartási hiány 2009-ben a GDP 3,9 %-a lesz, tehát túllépi a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaértéket, és ahhoz nem marad közel. A Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzése szerint a referenciaérték tervezett túllépése a Szerződés, valamint a Stabilitási és Növekedési Paktum értelmében kivételesnek tekinthető, és elsősorban a Szerződés és a Stabilitási és Növekedési Paktum feltételeinek megfelelő jelentős mértékű gazdasági visszaesés eredménye. A Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzése szerint az osztrák reál-GDP 2009-ben erősen, 3,7 %-kal zsugorodik. A visszaesés az exportorientált feldolgozóipar magánberuházásainak és külföldi forgalmának a hirtelen csökkenését tükrözi, ami viszont a globális pénzügyi és gazdasági válságra vezethető vissza, különösen a fő kereskedelmi partnerek (euroövezet, Közép- és Kelet-Európa) sokkal alacsonyabb növekedési kilátásaira. A referenciaérték tervezett túllépése továbbá nem tekinthető átmenetinek. A Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzése szerint az idei évben hozott költségvetési intézkedéseket figyelembe véve a hiány 2010-ben 5,5 %-ra nő, 2011-ben pedig 5,3 %-ra csökken, változatlan politikát feltételezve. A Szerződés hiányra vonatkozó kritériuma nem teljesül.

(8) Az osztrák hatóságok által 2009 októberében szolgáltatott adatok alapján a bruttó államadósság aránya 2008 óta meghaladja a GDP 60 %-ában meghatározott referenciaértéket, 2009-ben a tervek szerint a GDP 68,2 %-a lesz. A Bizottság szolgálatainak 2009. őszi előrejelzése szerint a GDP-arányos adósságráta ezután tovább nő, 2010-ben 73,9 %-ra, 2011-ben pedig 77 %-ra. A Szerződés és a Stabilitási és Növekedési Paktum értelmében az adósságarány nem tekinthető elegendő mértékben csökkenőnek, és a referenciaértékhez kielégítő ütemben közelítőnek. A Szerződés adósságra vonatkozó kritériuma nem teljesül.

(9) Az 1467/97/EK rendelet 2. cikke (4) bekezdésének megfelelően az "érdemleges tényezők" csak akkor vehetők figyelembe az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikkének (6) bekezdése szerint túlzott hiány fennállását megállapító tanácsi határozatban, ha a kettős feltétel - vagyis hogy a hiány közel marad a referenciaértékhez és a referenciaérték túllépése átmeneti - teljes mértékben teljesül. Ausztria esetében ez a kettős feltétel nem teljesül, ezért az ezen határozathoz vezető lépések során érdemleges tényezők figyelembevételére nem kerül sor,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az általános értékelésből következik, hogy Ausztriában túlzott hiány áll fenn.

2. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje az Osztrák Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. SALGADO

(1) HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

(2) HL L 145., 2009.6.10., 1. o.

(3) Az Ausztriára vonatkozó, a túlzott hiány esetén követendő eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum a következő weboldalon található: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010D0282 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010D0282&locale=hu