Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32009R0479[1]

A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról (kodifikált változat)

A TANÁCS 479/2009/EK RENDELETE

(2009. május 25.)

az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 104. cikke 14. bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére ( 2 ),

(1)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendeletet ( 3 ) több alkalommal jelentősen módosították ( 4 ). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A "kormányzat", "hiány" és "beruházás" fogalmak meghatározását a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszerére (ESA) történő hivatkozással állapították meg, amelyet a Közösségben (az 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelettel elfogadott) Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszere, a továbbiakban: az ESA 2010) váltott fel ( 5 ). Szükség van az ESA 2010 osztályozási kódjaira hivatkozó, pontos meghatározásokra. E meghatározások felülvizsgálatára sor kerülhet a nemzeti statisztikák szükséges összehangolása keretében vagy egyéb okokból. Az ESA felülvizsgálatáról a Tanács határoz a Szerződésben megállapított hatásköri és eljárási szabályoknak megfelelően.

(3)

Az ESA 2010 szerint a swap-ügyletekből és a határidős kamatláb-megállapodásokból (FRA) származó kamatfizetéseket a pénzügyi számlán kell besorolni, és azok a túlzott hiány esetén követendő eljárás során alkalmazott adatszolgáltatás tekintetében különleges kezelési módot igényelnek.

(4)

Ki kell egészíteni az "adósságnak" a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben megállapított meghatározását az ESA 2010 besorolási kódjaira történő hivatkozással.

(5)

Az ESA 2010-ben meghatározott származékos pénzügyi eszközök esetében nem létezik az adósságinstrumentumok névértékével azonos névérték. Ezért szükséges, hogy a származékos pénzügyi eszközök a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásában ne szerepeljenek az államadósságot képező kötelezettségek között. Az átváltási árfolyamot meghatározó megállapodások alapján fennálló kötelezettségek esetén a nemzeti valutára történő átváltáskor ezen árfolyamot kell figyelembe venni.

(6)

Az ESA 2010 részletesen meghatározza a mindenkori piaci árakon számított bruttó hazai terméket, amely megfelelő a Szerződés 104. cikkében említett, a kormányzati hiánynak a bruttó hazai termékhez, illetve az államadósságnak a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya kiszámításához.

(7)

A konszolidált kormányzati kamatkiadás lényeges mutató a tagállamok költségvetési helyzetének folyamatos nyomon követéséhez. A kamatkiadás a jellegénél fogva az államadóssághoz kapcsolódik. A tagállamok által a Bizottságnak jelentendő államadósságot a kormányzati szektoron belül konszolidálni kell. Az államadósság és a kamatkiadás szintjeit kölcsönösen konzisztenssé kell tenni. Az ESA 2010 módszertana (1.58. pont) elismeri, hogy bizonyos típusú elemzésekhez a konszolidált aggregátumok nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az általános bruttó számadatok.

(8)

A túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alapján a Bizottságnak biztosítani kell az eljárás során felhasználandó statisztikai adatok szolgáltatását.

(9)

A Bizottság mint statisztikai hatóság szerepét ebben az összefüggésben ténylegesen az Eurostat tölti be a Bizottság nevében. A közösségi statisztikák előállítása tekintetében Bizottságra ruházott feladatok végrehajtásáért felelős bizottsági szervezeti egységként, az Eurostat a közösségi statisztikák előállítása tekintetében az Eurostat szerepéről szóló, 1997. április 21-i 97/281/EK bizottsági határozatban ( 6 ) foglaltaknak megfelelően köteles a pártatlanság, a megbízhatóság, a tárgyszerűség, a költséghatékonyság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése és az átláthatóság elvének megfelelően ellátnia feladatait. A nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i bizottsági ajánlás nemzeti és közösségi statisztikai hatóságok által történő végrehajtásának erősítenie kell a szakmai függetlenség elvét, fokoznia kell a források megfelelő voltát, és javítania kell a statisztikai adatok minőségét.

(10)

A 97/281/EK határozat értelmében a Bizottság nevében eljáró Eurostat felel a túlzott hiány esetén követendő eljárással kapcsolatos statisztikai adatok minőségének értékeléséért, és azok rendelkezésre bocsátásáért.

(11)

Mind a tagállamok által közölt adatok, mind az azok alapjául szolgáló, az ESA 2010 szerint összeállított kormányzati szektorszámlák minőségének biztosítása érdekében állandó párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és a tagállamok statisztikai hatóságai között.

(12)

Részletes szabályokat kell elfogadni arról, hogy a tagállamok a tervezett és tényleges hiányukról, valamint az adósságuk szintjéről haladéktalanul és rendszeresen jelentést tesznek a Bizottságnak (az Eurostat),

(13)

A Szerződés 104c. cikkének (2) és (3) bekezdései alapján a Bizottság feladata a költségvetési helyzet és az államadósság-állomány alakulásának figyelemmel kísérése a tagállamokban, valamint annak vizsgálata, hogy azok megfelelnek-e a költségvetési fegyelem kormányzati hiányra és államadósságra vonatkozó kritériumoknak. Amennyiben egy tagállam nem felel meg az egyik vagy mindkét szempontrendszer követelményeinek, a Bizottságnak számításba kell vennie minden fontos tényezőt. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy fennáll-e egy tagállamban a túlzott hiány veszélye,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

I. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

(1) A túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv és e rendelet alkalmazásában a (2)-(6) bekezdésben rögzített fogalmak az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: ESA 2010) megfelelően kerülnek meghatározásra. A zárójelben lévő kódok az ESA 2010-re utalnak.

(2) A "kormányzat" a "kormányzati" (S.13) szektort jelenti, amely a kereskedelmi tevékenységet kizárva magában foglalja a "központi kormányzatot" (S.1311), a "tartományi kormányzatot" (S.1312), a "helyi önkormányzatot" (S.1313) és a "társadalombiztosítási alapokat" (S.1314), ahogy e fogalmakat az ESA 2010 meghatározza.

A kereskedelmi tevékenység kizárása azt jelenti, hogy a "kormányzati" szektor (S.13) csak olyan intézményi egységeket foglal magában, amelyek fő tevékenységként nem piaci szolgáltatásokat állítanak elő.

(3) A "kormányzati hiány (kormányzati többlet)" a "kormányzati" szektornak (S.13) az ESA 2010-ben meghatározott nettó hitelfelvétele (nettó hitelnyújtása) ( B.9). A kormányzati hiányban foglalt kamatkiadások alatt az ESA 2010-ben meghatározott kamatot kell érteni ( D.41).

(4) A "kormányzati beruházás" a "kormányzati" szektornak (S.13) az ESA 2010-ben meghatározott bruttó állóeszköz-felhalmozása (P.51).

(5) Az "államadósság" a "kormányzati" szektor (S.13) év végén fennálló bruttó adóssága névértéken, azon pénzügyi eszközöknek megfelelő kötelezettségek kivételével, amelyek a "kormányzati" szektor (S.13) tulajdonában vannak.

Az államadósság a kormányzat kötelezettségeinek következő, ESA 2010-ben meghatározott kategóriáiból áll: készpénz és betétek (AF.2); hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (AF.3) és hitelek (AF.4).

Az év végén fennálló kötelezettségek névértéke a címletérték.

Az indexált kötelezettség névértéke az év végéig felhalmozódott, indexált tőkenövekedés összegével korrigált címletértéknek felel meg.

A külföldi valutában kifejezett, vagy az egyik külföldi valutáról szerződéses megállapodások alapján egy vagy több másik külföldi valutára átváltott fizetési kötelezettségeket a többi külföldi valutára az említett szerződésekben meghatározott árfolyam alapján, nemzeti valutára pedig a minden egyes év utolsó munkanapján érvényes irányadó piaci árfolyamon kell átszámítani.

A nemzeti valutában kifejezett és szerződéses megállapodások alapján külföldi valutára átváltott fizetési kötelezettségeket külföldi valutára az említett szerződésekben meghatározott árfolyam alapján, nemzeti valutára pedig a minden egyes év utolsó munkanapján érvényes irányadó piaci árfolyamon kell átszámítani.

A külföldi valutában kifejezett és szerződéses megállapodások alapján nemzeti valutára átváltott kötelezettségeket az említett szerződésekben meghatározott árfolyam szerint kell nemzeti valutára átszámítani.

(6) " Bruttó hazai termék " az ESA 2010-ben meghatározott, piaci árakon számított bruttó hazai termék (GDP mp) (B.1*g).

2. cikk

(1) A "kormányzati hiány és államadósság szintjének tervadatai" azon számadatok, amelyeket a tagállamok az adott évre állapítanak meg. Ezeknek a legfrissebb hivatalos előrejelzéseknek kell lenniük, amelyek a legfrissebb kormányzati döntéseket, gazdasági fejleményeket és kilátásokat veszik alapul. A számadatokat az adatközlési határidőt megelőzően az ahhoz lehető legközelebb eső időpontban kell előállítani.

(2) A "kormányzati hiány és államadósság szintjének tényadatai" valamely korábbi év becsült, előzetes, részben véglegesített vagy végleges eredményei. A terv- és a tényadatoknak együtt a fogalommeghatározások és a fogalmak tekintetében konzisztens idősorokat kell alkotniuk.

2a. cikk

A "hozzáférés" azt jelenti, hogy az érintett dokumentumokat és egyéb információkat kérésre rendelkezésre kell bocsátani, mégpedig vagy azonnal, vagy legfeljebb annyi idő múlva, amely alatt a kért információ összegyűjthető.

II. FEJEZET

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAI ÉS ALKALMAZÁSI KÖRE

3. cikk

(1) A tagállamok évente kétszer teljesítenek adatszolgáltatást a Bizottság (Eurostat) részére a tervezett és tényleges kormányzati hiányukról és államadósságuk szintjéről, először az adott év (n. év) április 1-jét megelőzően, másodszor az n. év október 1-jét megelőzően.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostatot) arról, hogy mely nemzeti hatóságaik felelősek a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében történő adatszolgáltatásért.

(2) Az n. év április 1-je előtt a tagállamok:

a) adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) az n. évre vonatkozó tervezett kormányzati hiányukról, naprakész becslést adnak az n-1. évre vonatkozó tényleges kormányzati hiányukról és az n-2., n-3. és az n-4. évekre vonatkozó tényleges kormányzati hiányukról;

b) ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak (Eurostatnak) a költségvetési hiány n. évre vonatkozó tervadatait és az n-1., n-2., n-3. és az n-4. évre vonatkozó tényadatait a nemzeti szinten leggyakrabban használt meghatározásnak megfelelően, valamint azon számadatokat, amelyek magyarázatot szolgáltatnak a költségvetési hiány és a kormányzati hiány közötti átszámítás módjára az S.1311 alszektor vonatkozásában;

c) ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak (Eurostatnak) a nemzeti elszámolás szerinti egyenlegek n-1., n-2., n-3. és az n-4. évre vonatkozó tényadatait, valamint azon számadatokat, amelyek magyarázatot szolgáltatnak az egyes kormányzati alszektorok hivatalosan elfogadott egyenlegei és a kormányzati hiány közötti átszámításra az S.1312, S.1313 és az S.1314 alszektor vonatkozásában;

d) adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) államadósságuk n. év végére vonatkozó tervezett szintjéről és államadósságuk n-1., n-2., n-3. és az n-4. év végére vonatkozó tényleges szintjéről;

e) ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak (Eurostatnak) az n-1., n-2., n-3. és az n-4. évekre vonatkozóan azon számadatokat, amelyek alszektoronként magyarázatot szolgáltatnak arra, hogy a kormányzati hiány és az egyéb vonatkozó tényezők mennyiben járulnak hozzá az államadósság szintjének változásához.

(3) Az n. év október 1-je előtt a tagállamok adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak):

a) az n. évre vonatkozó naprakésszé tett tervezett kormányzati hiányukról és az n-1., n-2., n-3. és az n-4. év tényleges kormányzati hiányáról, és eleget tesznek a (2) bekezdés b) és c) pontjában megfogalmazott követelményeknek;

b) az n. év végére vonatkozó naprakésszé tett tervezett államadósságukról és az n-1., n-2., n-3. és az n-4. év végére vonatkozó tényleges államadósságról, és eleget tesznek a (2) bekezdés e) pontjában megfogalmazott követelményeknek.

(4) A Bizottság (Eurostat) részére a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően megküldött, a kormányzati hiányra vonatkozó tervadatokat nemzeti valutában és az adott költségvetési évre vonatkozóan kell megadni.

A Bizottság (Eurostat) részére a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően megküldött, a kormányzati hiányra és az államadóssági szintre vonatkozó tényadatokat nemzeti valutában és az adott naptári évre vonatkozóan kell megadni, az n-1. évre vonatkozó legutolsó becslések kivételével, amelyek vonatkozhatnak költségvetési évre.

Amennyiben a költségvetési év eltér a naptári évtől, a tagállamok adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) a költségvetési évre vonatkozó tényleges kormányzati hiányról és a tényleges államadósság szintjéről az adott költségvetési évet megelőző két költségvetési évre vonatkozóan is.

4. cikk

A tagállamok a 3. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) a kormányzati beruházási kiadásokra és az (konszolidált) kamatkiadásokra vonatkozóan.

5. cikk

A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésében feltüntetett határidőknek megfelelően a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a bruttó hazai termékük n. évre vonatkozó előrejelzését, valamint a bruttó hazai termékük n-1., n-2., n-3. és n-4. évekre vonatkozó tényadatát.

6. cikk

(1) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostatot) a kormányzati hiányuk és államadósságuk már jelentett tény- és tervadatainak bármely jelentős felülvizsgálatáról, amint a számadatok rendelkezésre állnak.

(2) A kormányzati hiány és államadósság már jelentett tényadatainak jelentős felülvizsgálatát megfelelően dokumentálni kell. Ha a felülvizsgálat a Szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben meghatározott referenciaértékek meghaladását eredményezi, vagy azt, hogy az adott tagállam adatai már nem haladják meg a referenciaértékeket, azt minden esetben jelenteni és megfelelően dokumentálni kell.

7. cikk

A tagállamok nyilvánosságra hozzák a 3-6. cikknek megfelelően a Bizottság (Eurostat) részére jelentett, az elmúlt évek kormányzati hiányára, államadósságára vonatkozó tényadatokat és egyéb adataikat.

III. FEJEZET

ADATMINŐSÉG

8. cikk

(1) A Bizottság (Eurostat) rendszeresen értékeli mind a tagállamok által szolgáltatott tényadatok, mind az ezek alapjául szolgáló, az ESA 2010 alapján összeállított kormányzati szektorszámlák (a továbbiakban: a kormányzati számlák) minőségét. A tényadatok minősége a statisztikai adatok elszámolási szabályoknak való megfelelését, hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és ellentmondás-mentességét jelenti. Az értékelés a tagállamok kimutatásaiban meghatározott területekre összpontosít, mint például a kormányzati szektor elhatárolása, a költségvetési műveletek és kötelezettségek osztályozása és az elszámolás időpontja.

(2) A tagállamok az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 7 ) a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül a lehető leghamarabb biztosítják a Bizottság (Eurostat) részére az adatok minőségének értékeléséhez kért, releváns statisztikai információkat.

Az első albekezdésben említett statisztikai információkat az ESA szabályainak való megfelelés ellenőrzéséhez szigorúan szükséges információkra kell korlátozni. "Statisztikai információk" különösen az alábbiak:

a) a nemzeti számlákból származó adatok;

b) módszertani leírások;

c) a túlzott hiány esetén követendő eljárásban jelentett táblázatok;

d) a jelentésre vonatkozó kiegészítő kérdőívek és a jelentések pontosításai.

A kérdőívek formátumát a Bizottság (Eurostat) határozza meg a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal (a továbbiakban: a CMFB) folytatott konzultációt követően.

(3) A Bizottság (Eurostat) rendszeresen jelentésben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a tagállamok által szolgáltatott tényadatok minőségéről. A jelentés tárgya a tagállamok által szolgáltatott tényadatok átfogó értékelése az elszámolási szabályok betartása, az adatok hiánytalansága, megbízhatósága, időszerűsége és konzisztenciája tekintetében.

9. cikk

(1) A tagállamok részletes módszertani leírásokat bocsátanak a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére a kormányzati hiányra és államadósságra vonatkozó tényadatok, valamint az azok alapjául szolgáló kormányzati számlák összeállítása során alkalmazott módszerekről, eljárásokról és adatforrásokról.

(2) A tagállamok a módszertani leírásokat azon iránymutatás szerint készítik el, amelyet a Bizottság (Eurostat) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal folytatott konzultáció után fogadott el.

(3) A tagállamoknak a statisztikai adataik összeállítása során alkalmazott módszerek, eljárások és adatforrások felülvizsgálatát követően a kimutatásokat naprakésszé kell tenniük.

(4) A tagállamok a módszertani leírásokat nyilvánosságra hozzák.

(5) Az (1), (2) és (3) bekezdésben foglaltak a 11. cikkben említett látogatások tárgyát képezhetik.

10. cikk

(1) Amennyiben kétség merül fel az ESA 2010 elszámolási szabályainak helyes végrehajtását illetően, az érintett tagállam felvilágosítást kér a Bizottságtól (Eurostattól). A Bizottság (Eurostat) haladéktalanul megvizsgálja az ügyet, és a felvilágosítást ad az érintett tagállam és, adott esetben, a CMFB részére.

(2) A Bizottság vagy az érintett tagállam megítélése szerint összetett vagy közérdekű esetben a Bizottság (Eurostat) a CMFB-vel folytatott konzultációt követően határoz. A Bizottság (Eurostat) a 322/97/EK rendelet statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül a CMFB véleményével együtt nyilvánosságra hozza határozatait.

11. cikk

(1) A Bizottság (Eurostat) folyamatos párbeszédet folytat a tagállamok statisztikai hatóságaival. E célból a Bizottság (Eurostat) rendszeres konzultációs látogatásokat, illetve esetleges módszertani látogatásokat tesz minden tagállamban.

(2) A konzultációs és módszertani látogatások szervezésekor a Bizottság (Eurostat) az előzetes megállapításait észrevételezésre megküldi az érintett tagállamoknak.

11a. cikk

A konzultációs látogatások célja a 8. cikknek megfelelően megküldött tényadatok felülvizsgálata, módszertani kérdések vizsgálata, a kimutatásokban leírt statisztikai eljárások és adatforrások megvitatása, valamint az elszámolási szabályok betartásának értékelése. A konzultációs látogatásokat a megküldött adatok minőségével összefüggő kockázatok vagy potenciális problémák feltárására kell felhasználni.

11b. cikk

(1) A módszertani látogatások célja az eljárások áttekintése és a megküldött adatokat alátámasztó számlák ellenőrzése, valamint részletes következtetések levonása a megküldött adatok minőségének tekintetében, a 8. cikk (1) bekezdésében leírtak szerint.

(2) Módszertani látogatásokra kizárólag kivételes esetekben kerül sor, ha az adatok minőségével kapcsolatban egyértelműen jelentős kockázatokat vagy problémákat tártak fel.

(3) E rendelet alkalmazásában az alábbi esetekben tekinthető úgy, hogy a valamely tagállam által megküldött adatok minőségével kapcsolatban jelentős kockázatok vagy problémák állnak fenn:

a) gyakran kerül sor a hiány vagy az adósság jelentős mérvű felülvizsgálatára, és ezt a tagállam nem indokolja pontosan és megfelelően;

b) az érintett tagállam a megállapodás szerinti határidőn belül nem küldi meg a Bizottságnak (Eurostatnak) mindazokat a statisztikai információkat, amelyeket az a túlzott hiány esetén követendő eljárásban teljesítendő adatszolgáltatás pontosítására irányuló fordulók keretében vagy egy konzultációs látogatás eredményeként kér, és a késedelmet vagy a válasz elmaradását nem indokolja pontosan és megfelelően;

c) az érintett tagállam egyoldalúan és világos magyarázat nélkül megváltoztatja a módszertani leírásban szereplő, a hiány és az államadósság számítására használt adatforrásokat és módszereket, és ez a számításokra érdemi hatást gyakorol;

d) az adósság- vagy hiánystatisztikákra várhatóan érdemi hatást gyakorló - az adatszolgáltatás pontosításával kapcsolatos fordulókból vagy a korábbi konzultációs látogatásokból fakadó - lezáratlan módszertani problémák állnak fenn, amelyeket a tagállam és a Bizottság (Eurostat) nem rendezett, és amelyek a túlzott hiány esetén követendő eljárásban teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatban két egymást követő alkalommal a Bizottság (Eurostat) fenntartását eredményezik;

e) tartós, szokatlanul magas és kellően nem indokolt SFA-tételek léteznek.

(4) A Bizottság (Eurostat) alapvetően a (3) bekezdésben felsorolt kritériumok figyelembevételével, a CMFB tájékoztatását követően határoz a módszertani látogatás lebonyolításáról.

(5) A Bizottságnak teljes körű tájékoztatást kell nyújtania a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság számára a módszertani látogatás okairól.

12. cikk

(1) A tagállamok a Bizottság (Eurostat) kérésére önkéntes alapon biztosítják a nemzetiszámla-szakértők segítségét, többek között a módszertani látogatások előkészítéséhez és lebonyolításához. Feladataik végrehajtása során e szakértők független szakértői véleményt készítenek. A nemzetiszámla-szakértők listáját a túlzott hiányra vonatkozó adatszolgáltatásért felelős nemzeti hatóságok által a Bizottság (Eurostat) részére eljuttatott javaslatok alapján állítják össze.

A Bizottság megállapítja a szakértők kiválasztására vonatkozó szabályokat és eljárásokat, figyelembe véve a szakértőknek a tagállamok közötti megfelelő megoszlását és megfelelő rotációját, valamint a szakértők munkavégzésére és a pénzügyi kérdésekre vonatkozó szabályokat és eljárásokat. A Bizottság a tagállamokkal közösen viseli a nemzeti szakértők segítségével kapcsolatban a tagállamok összes felmerülő költségét.

(2) A Bizottságnak (Eurostatnak) a módszertani látogatások keretében jogában áll hozzáférni valamennyi kormányzati egység elszámolásaihoz, központi, tartományi, helyi önkormányzati és társadalombiztosítási szinten, beleértve az ezek alapját képező részletes számviteli és költségvetési információkat.

Ezzel összefüggésben számviteli és költségvetési információ:

- tranzakciók és mérlegek,

- államháztartási statisztikai felmérések és kérdőívek, valamint az ezekkel összefüggő további információk, mint például az analitikus bizonylatok,

- az érintett országos, regionális és helyi hatóságoktól származó információ az államháztartáson minden alszektora költségvetésének végrehajtásáról,

- a költségvetésen kívüli szervek, vállalatok, nonprofit intézmények és más hasonló, a nemzeti számlákban a kormányzati szektor részét képező szervek számlái,

- a társadalombiztosítási alapok számlái.

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést a módszertani látogatások megkönnyítésére. Ezekre a látogatásokra a túlzott hiány esetén követendő eljárásban teljesítendő adatszolgáltatásért felelős nemzeti hatóságoknál, valamint a kormányzati számlákra és az adósságra vonatkozó statisztikák elkészítésében közvetve vagy közvetlenül részt vevő szerveknél kerülhet sor. A 223/2009/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében nemzeti koordinátorként működő nemzeti statisztikai intézmények mindkét esetben támogatást nyújtanak a Bizottságnak (Eurostatnak) a látogatások megszervezéséhez és koordinálásához. A tagállamok mindemellett biztosítják, hogy nemzeti hatóságaik, szerveik és szükség esetén a kormányzati hatásköri felelősségük alapján a hivatalos költségvetési adatokat ellenőrző nemzeti hatóságaik minden olyan segítséget megadjanak a Bizottság tisztviselőinek vagy az (1) bekezdésben említett egyéb szakértőknek, amely feladataik elvégzéséhez szükséges, beleértve a bejelentett tényleges hiányt és államadósságot alátámasztó dokumentumok, illetve az adatok alapjául szolgáló államháztartási számlák rendelkezésre bocsátását is. A nemzeti statisztikai rendszer bizalmas nyilvántartásait, valamint egyéb bizalmas adatokat kizárólag a minőség ellenőrzése érdekében kell átadni a Bizottságnak (Eurostatnak). A Bizottságnak (Eurostatnak) a módszertani látogatások keretében segítséget nyújtó nemzetiszámla-szakértők a bizalmas nyilvántartásokba vagy adatokba történő betekintést megelőzően titoktartási kötelezettségvállalást írnak alá.

(3) A Bizottság (Eurostat) biztosítja, hogy az e látogatásokon részt vevő tisztviselők és szakértők a tárgyi hozzáértésre, a szakmai függetlenségre és a titoktartásra vonatkozó garanciákat teljes mértékben teljesítik.

13. cikk

A Bizottság (Eurostat) jelentésben tájékoztatja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a konzultációs és a módszertani látogatások megállapításairól, beleértve az érintett tagállamok által az e megállapításokkal kapcsolatban esetlegesen tett észrevételeket is. A 322/97/EK rendelet statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül e jelentéseket az érintett tagállam esetleges észrevételeivel együtt - a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére történt közlésüket követően - nyilvánosságra kell hozni.

IV. FEJEZET

ADATSZOLGÁLTATÁS A BIZOTTSÁG (EUROSTAT) RÉSZÉRŐL

14. cikk

(1) A Bizottság (Eurostat) a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási határidők leteltét, illetve a 6. cikk (1) bekezdésében említett felülvizsgálatokat követő három héten belül rendelkezésre bocsátja a kormányzati hiánynak és államadósságnak a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásához felhasználandó tényadatait. Az adatszolgáltatás közzététel útján történik.

(2) A Bizottság (Eurostat) nem késleltetheti a tagállamok kormányzati hiányára és államadósságára vonatkozó tényadatok közzétételét, ha valamely tagállam nem szolgáltatott adatot.

15. cikk

(1) A Bizottság (Eurostat) fenntartását fejezheti ki a tagállamok által szolgáltatott tény adatok minőségét illetően. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökét a fenntartásokról, amelyeket kinyilvánítani és nyilvánosságra hozni szándékozik. Amennyiben az adatok és a fenntartás közzététele után az ügy tisztázódik, a fenntartás visszavonását ezt követően azonnal nyilvánosságra kell hozni.

(2) A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a tagállamok által megküldött tény adatokat és rendelkezésre bocsáthatja a módosított adatokat és a módosítás indokait, amennyiben bizonyítékai vannak arra, hogy a tagállamok által megküldött tény adatok nem felelnek meg a 8. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökét a módosított adatokról és a módosítás indokairól.

V. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

16. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) szolgáltatott tényadatokat a 223/2009/EK rendelet 2. cikkében megállapított elveknek megfelelően bocsátják rendelkezésre. Ebben a tekintetben a nemzeti statisztikai hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a közölt adatok megfelelnek az e rendelet 1. cikkében foglaltaknak és az azok alapjául szolgáló ESA 2010 elszámolási szabályoknak. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti statisztikai hatóságok az említett feladatok elvégzéséhez szükséges valamennyi információhoz hozzáférhessenek.

(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak biztosítására, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) szolgáltatott tényadatok és az ezek alapjául szolgáló költségvetés rendelkezésre bocsátásáért felelős intézmények és tisztviselők elszámoltathatók legyenek, és a 223/2009/EK rendelet 2. cikkében megfogalmazott elvekkel összhangban járjanak el.

17. cikk

Abban az esetben, ha az Európai Parlament és a Tanács vagy a Szerződésben és a [2223/96/EK] rendeletben megállapított hatásköri és eljárási szabályokkal összhangban a Bizottság az ESA 2010 felülvizsgálatáról vagy módszertanának módosításáról határoz, a Bizottság az ESA 2010-re történő új hivatkozásokat beilleszti az e rendelet 1. és 3. cikkébe.

18. cikk

A 3605/93/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

19. cikk

Ez az rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak listája

A Tanács 3605/93/EK rendelete(HL L 332., 1993.12.31., 7. o.)
A Tanács 475/2000/EK rendelete(HL L 58., 2000.3.3., 1. o.)
A Bizottság 351/2002/EK rendelete(HL L 55., 2002.2.26., 23. o.)
A Tanács 2103/2005/EK rendelete(HL L 337., 2005.12.22., 1. o.)

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

3605/93/EK rendeletEz a rendelet
1. szakaszI. fejezet
1. cikk, (1)–(5) bekezdés1. cikk, (1)–(5) bekezdés
2. cikk1. cikk, (6) bekezdés
3. cikk2. cikk
2. szakaszII. fejezet
4. cikk, (1) bekezdés3. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés, elsőtől az ötödikig terjedő francia bekezdés3. cikk, (2) bekezdés, a)–e) pont
4. cikk, (3) bekezdés, első és második francia bekezdés3. cikk, (3) bekezdés, a) és b) pont
4. cikk, (4) bekezdés3. cikk, (4) bekezdés
5. cikk4. cikk
6. cikk5. cikk
7. cikk6. cikk
8. cikk7. cikk
2a. szakaszIII. fejezet
8a. cikk, (1) bekezdés8. cikk, (1) bekezdés
8a. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés8. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés
8a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, elsőtől a negyedik terjedő francia bekezdés8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a)–d) pont
8a. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés8. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés
8a. cikk, (3) bekezdés8. cikk, (3) bekezdés
8b. cikk9. cikk
8c. cikk10. cikk
8d. cikk, első bekezdés, első és második mondat11. cikk, (1) bekezdés
8d. cikk, első bekezdés, harmadik mondat11. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés
8d. cikk, második bekezdés, első és második mondat11. cikk, (2) bekezdés
8d. cikk, második bekezdés, harmadik mondat11. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés
8d. cikk, második bekezdés, negyedik és ötödik mondat11. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
8d. cikk, harmadik bekezdés11. cikk, (4) bekezdés
8e. cikk12. cikk
8f. cikk13. cikk
2b. szakaszIV. fejezet
8g. cikk14. cikk
8h. cikk15. cikk
2c. szakaszV. fejezet
8i. cikk16. cikk
8j. cikk17. cikk
18. cikk
19. cikk
I. melléklet
II. melléklet

( 1 ) A 2008. október 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL C 88., 2008.4.9., 1. o.

( 3 ) HL L 332., 1993.12.31., 7. o.

( 4 ) Lásd az I. mellékletet.

( 5 ) HL L 310., 1996.11.30., 1. o. [A legutóbb a 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., 2003.7.18., 1. o.) módosított rendelet].

( 6 ) HL L 112., 1997.4.29., 56. o.

( 7 ) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0479 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0479&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0479-20140901 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0479-20140901&locale=hu

Tartalomjegyzék