32010L0034[1]

A Bizottság 2010/34/EU irányelve ( 2010. május 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a penkonazol hatóanyag használatának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2010/34/EU IRÁNYELVE

(2010. május 31.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a penkonazol hatóanyag használatának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2009/77/EK bizottsági irányelv (2) hatóanyagként felvette a penkonazolt a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe azzal a különleges rendelkezéssel, hogy a tagállamok kizárólag üvegházban való használatát engedélyezhetik, és hogy a bejelentőnek 2011. december 31-ig további információkat kell benyújtaniuk az U1 talajmetabolit sorsáról és viselkedéséről.

(2) 2009. május 6-án a bejelentő benyújtotta a kért információkat Németországnak, a 451/2000/EK bizottsági rendelet (3) által kijelölt referens tagállamnak. Németország értékelte e további információkat, majd 2009. november 6-án eljuttatott a Bizottsághoz egy, a penkonazolról szóló értékelő jelentés tervezetéhez csatolt kiegészítést, melyet a tagállamoknak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: EFSA) is megküldtek észrevételezés céljából. A beérkezett észrevételek nem számoltak be jelentős aggályokról, és a többi tagállam, valamint az EFSA sem kifogásolt egyetlen szempontot sem, amely kizárná a hatóanyag használatának kiterjesztését. Az értékelési jelentés tervezetét, valamint a hozzátartozó kiegészítést a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálta, majd a penkonazolról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2010. május 11-én véglegesítette.

(3) Az U1 metabolit sorsára és viselkedésére vonatkozóan a bejelentőtől kapott új információk és a referens tagállam által elvégzett új értékelés rámutattak arra, hogy a penkonazolt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különös tekintettel azokra a felhasználási célokra vonatkozóan, amelyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgáltak és részleteztek. Következeséképpen többé nem szükséges a penkonazol használatát kizárólag üvegházakra korlátozni, amint azt a 2009/77/EK irányelvvel módosított 91/414/EGK irányelv előírná.

(4) E következtetés sérelme nélkül helyénvaló további információkat beszerezni egyes konkrét kérdésekről. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvétele feltételekhez köthető. Ezért helyénvaló előírni, hogy a bejelentő nyújtson be további információkat a CGA179944 talajmetabolit sorsáról és viselkedéséről savanyú talajban.

(5) A 91/414/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2010. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 172., 2009.7.2., 23. o.

(3) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a 292. sor "Különös rendelkezések" című oszlopa a következőképpen módosul:

1. Az A. rész helyébe a következő szöveg lép:

"A. RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő használata engedélyezhető."

2. A B. rész negyedik bekezdésében az első mondat helyébe:

"Az érintett tagállamoknak további információk benyújtását kell előírniuk az U1 talajmetabolit sorsa és viselkedése kapcsán."

a következő szöveg lép:

"Az érintett tagállamoknak további információk benyújtását kell előírniuk CGA179944 talajmetabolit savanyú talajban tapasztalható sorsa és viselkedése kapcsán."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0034 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0034&locale=hu

Tartalomjegyzék