32010R0072[1]

A Bizottság 72/2010/EU rendelete ( 2010. január 26.) a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 72/2010/EU RENDELETE

(2010. január 26.)

a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 15. cikkére,

(1)

A Bizottság köteles ellenőrzéseket folytatni a 300/2008/EK rendelet tagállami alkalmazásának figyelemmel kísérése érdekében. A Bizottság felügyelete alatt végzett ellenőrzések szervezésére azért van szükség, hogy felmérhető legyen a nemzeti minőségbiztosítási programok eredményessége.

(2)

A Bizottságnak és a tagállamoknak egymással együttműködésben kell előkészíteniük és lefolytatniuk a bizottsági ellenőrzéseket.

(3)

A Bizottság adott esetben képesített nemzeti ellenőrök munkájára is igényt tarthat az ellenőrzést végző munkacsoporton belül.

(4)

A bizottsági ellenőrzéseket és jelentéstételt meghatározott eljárásrend - ezen belül egységes módszertan - szerint szükséges elvégezni.

(5)

A tagállamoknak gondoskodniuk kell a bizottsági ellenőrzések során feltárt hiányosságok mielőbbi orvoslásáról.

(6)

A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy utólagos ellenőrzések alkalmával győződjön meg a hiányosságok megfelelő korrekciójáról.

(7)

A közösségi légi közlekedés általános védelmi szintjét jelentős mértékben befolyásoló, különösen súlyosnak ítélt hiányosságok kezelésére indokolt megállapítani egy eljárást.

(8)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott szakbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGYI HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 300/2008/EK rendelet tagállami alkalmazásának figyelemmel kísérése érdekében végzett bizottsági ellenőrzésekre vonatkozó eljárásokat rögzíti. A bizottsági ellenőrzés a tagállamok illetékes hatóságaira, és a meghatározott repülőterekre, üzembentartókra és légiközlekedés-védelmi követelményeket alkalmazó jogalanyokra terjed ki. Az ellenőrzést átlátható, hatékony, összehangolt és következetes módon kell elvégezni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

"illetékes hatóság" : valamely tagállam által a 300/2008/EK rendelet 9. cikke alapján kijelölt nemzeti hatóság;

2.

"bizottsági ellenőrzés" : a meglévő minőségbiztosítási rendszerek és polgári légiközlekedés-védelmi intézkedések, eljárások és rendszerek bizottsági ellenőrök által végzett vizsgálata a 300/2008/EK rendeletnek való megfelelés mértékének megállapítása érdekében;

3.

"bizottsági ellenőr" :

a Bizottság által a bizottsági ellenőrzésben való részvételre kiválasztott személy, aki uniós polgár vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) valamely tagállamának állampolgára, és aki az alábbiak valamelyikének alkalmazottja:

- a Bizottságé,

- az Unió tagállamáé, nemzeti ellenőrként,

- az EFTA tagállamáé, mint a megfelelőség ellenőrzésére szervezett nemzeti ellenőrzéseknek az adott tagállam nevében való elvégzésével megbízott személy,

- az EFTA Felügyeleti Hatóságé,

- az Európai Polgári Repülési Konferencia titkárságáé;

4.

"szakbizottság" : a 300/2008/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdésében létrehozott szakmai bizottság;

5.

"hiányosság" : a 300/2008/EK rendeletben megállapított követelményeknek való megfelelés hiánya;

6.

"nemzeti ellenőr" : egy tagállam által a megfelelőség ellenőrzésével nemzeti szinten megbízott személy, aki az illetékes hatóság nevében jár el;

7.

"teszt" : a légiközlekedés-védelmi intézkedések próbáját jelenti, melynek során jogellenes beavatkozási kísérlet szimulálásával ellenőrzik a meglévő védelmi intézkedések hatékonyságát;

8.

"korrekciós intézkedés" : olyan átmeneti intézkedés vagy intézkedéssorozat, amely révén az ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosság a teljes megoldásig a megvalósítható legnagyobb mértékben orvosolható.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

3. cikk

Tagállami együttműködés

(1) A Bizottság hatáskörének sérelme nélkül a tagállamok együttműködnek a Bizottsággal az ellenőrzéssel járó feladatok végrehajtásában. Az együttműködés az ellenőrzés előkészítési, felügyeleti és jelentéstételi szakaszában is elvárható.

(2) A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés bizalmas kezelése érdekében, hogy az ellenőrzés eredményességét ne veszélyeztessék.

4. cikk

A Bizottság hatáskörének gyakorlása

(1) Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy a bizottsági ellenőrök hatáskörüknek megfelelően ellenőrizni tudják a 300/2008/EK szerinti illetékes hatóság, valamint a rendelet hatálya alá tartozó bármely repülőtér, üzembentartó vagy jogalany polgári légiközlekedés-védelmi tevékenységét.

(2) A tagállamok a Bizottság ellenőreinek kérésére az egységes alapkövetelményeknek való megfelelőség felméréséhez szükséges minden vonatkozó dokumentumhoz hozzáférést biztosítanak.

(3) Amennyiben a bizottsági ellenőrök feladataik végrehajtása során nehézségekbe ütköznek, az érintett tagállamok a hatáskörükön belül minden eszközzel segítik a Bizottságot feladatának hiánytalan elvégzésében.

5. cikk

A bizottsági ellenőrök képzettségére vonatkozó követelmények

Bizottsági ellenőri feladatkört kizárólag olyan személy tölthet be, aki rendelkezik a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint elvégezte az alábbiak szerinti képzést.

A képzés jellemzői:

a) a Bizottság szolgálatai tartják;

b) alap- és továbbképzést foglal magában;

c) megfelelő tudásszintet nyújt annak megállapításához, hogy a védelmi intézkedéseket a 300/2008/EK rendelettel összhangban hajtják-e végre.

Az alapképzés vizsgával zárul.

6. cikk

A nemzeti ellenőrök részvétele a bizottsági ellenőrzéseken

(1) A tagállamok nemzeti ellenőröket bocsátanak a Bizottság rendelkezésére, akik munkájukkal hozzá tudnak járulni a bizottsági ellenőrzések, valamint az azokkal kapcsolatos előkészítés és jelentéstétel eredményes lebonyolításához.

(2) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják legalább egy, de legfeljebb öt olyan nemzeti ellenőr adatait, akiket a Bizottság az ellenőrzéseken való részvételre kérhet fel.

(3) A tagállamok által kijelölt és az 5. cikkben foglalt feltételeket teljesítő nemzeti ellenőrök jegyzékét a tagállamok évente megküldik a szakbizottság részére.

(4) A nemzeti ellenőrök az alkalmazásuk szerinti tagállamban nem vehetnek részt bizottsági ellenőrzésekben.

(5) Az illetékes hatóságokat időben - általában legalább két hónappal a tervezett ellenőrzés időpontja előtt - értesíteni kell arról, ha a Bizottság nemzeti ellenőrök munkájára tart igényt az ellenőrzések során.

(6) A nemzeti ellenőröknek a bizottsági ellenőrzésekben való részvétellel kapcsolatosan felmerülő költségei - a közösségi szabályokkal összhangban - a Bizottságot terhelik.

III. FEJEZET

A BIZOTTSÁGI ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELJÁRÁSAI

7. cikk

Az ellenőrzések bejelentése

(1) A Bizottság legalább két hónappal a tervezett ellenőrzés időpontja előtt értesíti azt az illetékes hatóságot, amelynek illetékességi területén ellenőrzést kíván végezni.

(2) Az ellenőrzés bejelentésével egy időben az illetékes hatóság adott esetben előzetes kérdőívet és a tárgyhoz tartozó dokumentumok benyújtása iránti kérelmet is kézhez kaphat. A kitöltött kérdőívet és a kért dokumentumokat legalább két héttel az ellenőrzés tervezett időpontja előtt el kell juttatni a Bizottsághoz.

(3) Amennyiben a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján feltételezi, hogy a közösségi légi közlekedés általános védelmi szintjét jelentős mértékben befolyásolni képes hiányosság áll fenn egy repülőtéren, egyeztet az érintett tagállam illetékes hatóságával, és az előzetes értesítés határidejét két hétre csökkentheti. Ebben az esetben e cikk (1) és (2) bekezdése nem alkalmazandó.

8. cikk

Az ellenőrzések előkészítése

(1) A bizottsági ellenőrök előkészítik az ellenőrzéseket a hatékonyság, pontosság és következetesség biztosítása érdekében.

(2) A Bizottság megküldi az illetékes hatóságnak az ellenőrzés lefolytatásával megbízott bizottsági ellenőrök nevét, illetve - adott esetben - egyéb adatait.

(3) Az illetékes hatóság minden egyes ellenőrzés esetében kijelöl egy koordinátort, aki ellátja az elvégzendő ellenőrzéssel járó gyakorlati teendőket. A tagállamok az ellenőrzésről szóló értesítés kézhezvételétől számított három héten belül tájékoztatják a Bizottságot a koordinátor nevéről és elérhetőségeiről.

9. cikk

Az ellenőrzések lefolytatása

(1) A bizottsági ellenőrök hatékonyan és eredményesen végzik munkájukat, kellő figyelmet fordítva saját maguk és mások védelmére és biztonságára. Kizárhatók a későbbi ellenőrzések lefolytatásából azok a bizottsági ellenőrök, akiknek az ellenőrzés során tanúsított magatartása nem felel meg az itt ismertetett alapelveknek.

(2) A 300/2008/EK rendeletben megállapított polgári légiközlekedés-védelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére egységes módszertant kell alkalmazni.

Az ellenőrzések az alábbi technikákkal végzett módszeres adatgyűjtésre épülnek:

a) megfigyelés;

b) helyszíni vizsgálat;

c) interjú készítése;

d) dokumentumok vizsgálata; és

e) tesztelés.

(3) A bizottsági ellenőröket az ellenőrzés végzése során az illetékes hatóságot képviselő személy kíséri. A kísérőszemély magatartásával nem veszélyeztetheti az ellenőrző tevékenységek hatékonyságát vagy eredményességét.

(4) A bizottsági ellenőrök azonosító kártyával rendelkeznek, amely feljogosítja őket arra, hogy a Bizottság nevében ellenőrzést folytassanak, emellett repülőtéri azonosító kártyát is kapnak, hogy beléphessenek az ellenőrzés lefolytatása céljából szükségesnek ítélt összes területre. A repülőtéri azonosító kártya formátuma nem veszélyeztetheti az ellenőrzés hatékonyságát vagy eredményességét.

(5) Tesztek csak az illetékes hatóság előzetes értesítését követően, a hatósággal való szoros együttműködésben végezhetők.

(6) A tagállamok felelőssége biztosítani, hogy a bizottsági ellenőrök - előzetesen egyeztetett protokollt követve - bevihessék a kívánt helyszínekre, illetve kivihessék onnan a teszteléshez szükséges eszközöket, köztük akár tiltott vagy annak látszó tárgyakat is.

(7) Az illetékes hatóságot a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell a bizottsági ellenőrzés során tapasztalt minden súlyos hiányosságról. A 10. cikkben foglalt előírásokon túl és azok sérelme nélkül a bizottsági ellenőrök - ha erre módjuk van - a helyszínen nem hivatalos szóbeli összefoglalást adnak tapasztalataikról az ellenőrzés végeztével.

10. cikk

Az ellenőrzésről szóló jelentés

(1) Az ellenőrzés befejezését követő hat héten belül a Bizottság jelentést küld arról az illetékes hatóságnak.

Az illetékes hatóság késedelem nélkül továbbítja az észrevételeket az ellenőrzött repülőtér, üzembentartó vagy jogalany felé.

(2) A jelentés ismerteti az ellenőrzés eredményeit és az esetlegesen feltárt hiányosságokat. A jelentés a hiányosságok felszámolására irányuló ajánlásokat is tartalmazhat.

(3) A 300/2008/EK rendelet végrehajtásának mértéke az alábbiak szerint osztályozható:

a) teljes mértékben megfelelő;

b) megfelelő, de bizonyos tekintetben javításra szorul;

c) nem megfelelő;

d) nem megfelelő, súlyos hiányosságokkal;

e) nem alkalmazható;

f) nem megerősített.

11. cikk

Az illetékes hatóság válasza

(1) Az ellenőrzésről szóló jelentés feladási dátumától számított három hónapon belül az illetékes hatóság köteles írásban benyújtani a Bizottsághoz a jelentésre adott válaszát, amely

a) a megállapításokra és az ajánlásokra reagál;

b) cselekvési tervet tartalmaz, amely meghatározza az észlelt hiányosságok felszámolásával kapcsolatos intézkedéseket és határidőket.

(2) Utólagos ellenőrzés esetén az illetékes hatóságnak az ellenőrzésről szóló jelentés feladási dátumától számított hat héten belül meg kell küldenie válaszát.

(3) Amennyiben a jelentés nem tár fel hiányosságot, nem kötelező választ adni.

12. cikk

A hiányosságok orvoslása

(1) Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok orvoslását késedelem nélkül meg kell kezdeni. Amennyiben erre nincs mód, korrekciós intézkedéseket szükséges életbe léptetni.

(2) Az illetékes hatóságnak írásban meg kell erősítenie a Bizottság felé, hogy sor került a hiányosságok orvoslására. A megerősítést a megfelelőség ellenőrzése alapján adhatja meg az illetékes hatóság.

(3) Ha az ellenőrzésről szóló jelentés tanúsága szerint nincs szükség további lépésekre, arról az illetékes hatóság értesítést kap.

13. cikk

Utólagos ellenőrzések

(1) Az illetékes hatóság válaszának vagy kiegészítésének birtokában a Bizottság utólagos ellenőrzést rendelhet el.

(2) A Bizottság legalább két héttel a tervezett utólagos ellenőrzés előtt értesíti azt az illetékes hatóságot, amelynek illetékességi területén azt le kívánja folytatni.

(3) Az utólagos ellenőrzés elsősorban azokra a területekre összpontosít, amelyeken az eredeti bizottsági ellenőrzés hiányosságokat tárt fel.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

A szakbizottság tájékoztatása

A szakbizottság rendszeres tájékoztatást kap a Bizottság ellenőrző programjának végrehajtásáról és az ellenőrzések eredményeiről.

15. cikk

Az illetékes hatóságok tájékoztatása a súlyos hiányosságokról

(1) Az illetékes hatóság haladéktalanul értesítést kap arról, ha az illetékességi területén belül működő repülőtéren egy ellenőrzés a közösségi légi közlekedés általános védelmi szintjét jelentős mértékben befolyásoló, különösen súlyosnak ítélt hiányosságot tárna fel. Ezzel egy időben erről az összes többi tagállam illetékes hatósága is tájékoztatást kap.

(2) Az illetékes hatóságot szintén késedelem nélkül értesíti a Bizottság, ha a hiányosság felszámolására tett lépésekre, így a korrekciós intézkedésekre vonatkozó hiteles adatok alapján megállapítja, hogy a jelen cikk értelmében bejelentett hiányosságok a továbbiakban már nem gyakorolnak jelentős hatást a közösségi légi közlekedés általános védelmi szintjére.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott időponttól kezdődően, de legkésőbb 2010. április 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0072 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0072&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R0072-20160421 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R0072-20160421&locale=hu