Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

31997L0028[1]

A Bizottság 97/28/EK irányelve (1997. június 11.) a világító és fényjelző berendezéseknek gépjárművekre és pótkocsijukra történő felszereléséről szóló 76/756/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 97/28/EK irányelve

(1997. június 11.)

a világító és fényjelző berendezéseknek gépjárművekre és pótkocsijukra történő felszereléséről szóló 76/756/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel legutóbb az Európai Parlament által és a 96/79/EK tanácsi irányelvvel [1] módosított, a gépjárművek és pótkocsiijaik típusjóváhagyásáról szóló, 70/156/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikkének (2) bekezdésre,

tekintettel a legutóbb a 91/663/EGK bizottsági irányelvvel [3] módosított, a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/756/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 5. cikkére,

mivel a 76/756/EGK irányelv a 70/156/EGK irányelvvel létrehozott EK-típusjóváhagyási eljárásra vonatkozó önálló irányelvek egyike; mivel következésképpen a járműrendszerek, az alkatrészek és az önálló műszaki egységek vonatkozásában ezen irányelvre a 70/156/EGK irányelvben rögzített rendelkezések vonatkoznak;

mivel különösen a 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése és 4. cikkének (3) bekezdése megköveteli, hogy a típus-jóváhagyási eljárás elektronikus lefolytathatósága érdekében valamennyi külön irányelv rendelkezzék csatolt adatközlő lappal, ezenkívül egy olyan típusjóváhagyási bizonyítvánnyal, aminek alapját az adott irányelvhez csatolt VI. melléklet képezi; mivel a 76/756/EGK irányelvben előírt típusjóváhagyási bizonyítványt ennek megfelelően módosítani kell;

mivel az eljárásokat egyszerűsíteni szükséges annak érdekében, hogy a 70/156/EGK irányelv 9. cikke (2) bekezdésében megállapított egyenértékűséget az egyes külön irányelvek és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által hozott megfelelő előírások között akkor is fenntartsák, amikor az említett előírásokat módosítják; mivel első lépésként a 76/756/EGK irányelv műszaki követelményeit kereszthivatkozások alkalmazásával a 48. számú előírás követelményeinek kell felváltaniuk;

mivel a közúti biztonság javítása érdekében döntés született többek között arról, hogy az M1 kategóriába sorolt járműveken kötelezően elő kell írni egy harmadik féklámpa felszerelését, valamint arról, hogy engedélyezik nappali menetjelző lámpák tetszőleges felszerelését a gépjárműveken;

mivel szükséges az önálló világító- és fényjelző berendezések teljesítményével, valamint azoknak a gépjárművekbe és gépjárműpótkocsikba történő beszerelésével szemben támasztott követelményekre vonatkozó nem kötelező erejű rendelkezések további vizsgálata; mivel lényeges a szükséges műszaki munka befejezése ahhoz, hogy a 76/756/EGK irányelvbe eredményesen lehessen további módosításokat bevezetni;

mivel hivatkozás történt a legutóbb a 97/29/EK bizottsági irányelvvel [5] módosított 76/757/EGK tanácsi irányelvre [6];

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak a 70/156/EGK irányelvvel felállított, az irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság által kifejtett véleménnyel,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/756/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk első mondata helyébe az alábbi mondat lép:

"Az a tagállam, amelyik az EK-típusjóváhagyást megadta, meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy minden olyan módosításról tájékoztatást kapjon, amely a járműtípus meghatározásában a világító és fényjelző berendezések felszerelésére tekintettel valamely alkatrészt vagy jellemző tulajdonságot érint."

2. A mellékletek helyébe ezen irányelv mellékletei lépnek.

2. cikk

(1) A tagállamok 1998. január 1-jétől, vagy ha a 3. cikkben említett szövegek kihirdetése 1997. július 1. utáni időpontra tolódik, akkor ezen szövegek kihirdetésének tényleges időpontja után hat hónappal a világító- és fényjelző berendezések beszerelésére való hivatkozással

- egy adott járműtípus vonatkozásában nem tagadhatják meg EK-típusjóváhagyás vagy nemzeti típusjóváhagyás megadását, vagy

- nem tilthatják meg a járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését, vagy forgalomba helyezését,

amennyiben a járművek megfelelnek az ezen irányelvvel módosított 76/756/EGK irányelv követelményeinek.

(2) A tagállamok 1998. október 1-jétől:

- nem adnak a továbbiakban EK-típusjóváhagyást, valamint

- megtagadhatják nemzeti típusjóváhagyás megadását

bármely járműtípusra a világító- és fényjelző berendezések vonatkozásában, amennyiben az ezen irányelvvel módosított 76/756/EGK irányelv előírásait nem tartják be.

(3) A tagállamok 2000. október 1-jétől:

- a továbbiakban nem tekintik érvényesnek az irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a 70/156/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban az új járműveket kísérő megfelelőségi igazolásokat, és

- megtagadhatják az olyan új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését, amelyeket a 70/156/EGK irányelvvel összhangban nem kísér megfelelőségi igazolás

a világító- és fényjelző berendezésekre vonatkozásában, amennyiben az ezen irányelvvel módosított 76/756/EGK irányelv előírásait nem tartják be.

3. cikk

Az ENSZ-EGB által kiadott és a II. melléklet 1. pontjában említett 48. számú előírás szakaszait és mellékleteit 1997. július 1. előtt teszik közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

4. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1998. január 1-ig megfeleljenek; azonban ha a 3. cikkben említett szövegek kihirdetése 1997. július 1. utáni időpontra tolódik, a tagállamoknak e szövegek kihirdetésének tényleges időpontját követő hat hónappal kell e kötelezettségnek eleget tenniük. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok 1998. január 1-jétől, vagy ha a 3. cikkben említett szövegek kihirdetése 1997. július 1. utáni időpontra tolódik, akkor a szövegek kihirdetésének tényleges időpontja után hat hónappal alkalmazzák e rendelkezéseket.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. június 11-én.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 18., 1997.1.21., 7. o.

[2] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

[3] HL L 366., 1991.12.31., 17. o.

[4] HL L 262., 1976.9.27., 1. o.

[5] HL L 171., 1997.6.30., 11. o.

[6] HL L 262., 1976.9.27., 32. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET: | Igazgatási rendelkezések a típusjóváhagyásról |

1. függelék: Adatközlő lap |

2. függelék: Típus-jóváhagyási bizonyítvány |

II. MELLÉKLET: | Műszaki követelmények |

I. MELLÉKLET

IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRÓL

1. EGY JÁRMŰTÍPUS EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM

1.1. A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése értelmében egy járműtípus EK-típusjóváhagyási kérelmét a világító- és fényjelző berendezések elhelyezésére vonatkozóan a gyártó cég nyújtja be.

1.2. Az adatközlő lap mintáját az 1. függelék tartalmazza.

1.3. A típus-jóváhagyási vizsgálatokért felelős műszaki szolgálatnak át kell adni az alábbiakat:

1.3.1. egy, a jóváhagyási kérelem tárgyát képező típust megtestesítő járművet.

2. EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA EGY JÁRMŰTÍPUSRA

2.1. A vonatkozó követelmények betartása esetén az EK-típusjóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése értelmében meg kell adni.

2.2. Az EK-típusbizonyítvány mintája a 2. függelékben található.

2.3. A 70/156/EGK irányelv VII. mellékletének megfelelően valamennyi jóváhagyott járműtípus jóváhagyási számot kap. Ugyanaz a tagállam nem adhat több járműtípusnak azonos jóváhagyási számot.

3. TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA

3.1. A jóváhagyott típus ezen irányelv értelmében történő módosításai esetén a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

4.1. Általános szabályként a gyártásmegfelelőséget biztosító intézkedéseket a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében rögzített rendelkezéseknek megfelelően kell meghozni.

4.2. Az elvégzendő ellenőrzésekkel kapcsolatos külön követelményeket ezen irányelv II. melléklete 1. pontjában említett dokumentumok 9. melléklete részletezi.

1. függelék

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. függelék

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Kiegészítés

+++++ TIFF +++++

II. MELLÉKLET

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. A műszaki követelményeket az ENSZ-EGB által kiadott 48. számú előírás 2. szakaszának 2.2.-2.25.2. pontja, az 5. és 6. szakasza, valamint a 3-9. mellékletek részletezik, amelyek együttesen tartalmazzák az alább felsorolt dokumentumokat:

- a 01-es módosítási csomag a helyesbítésekkel együtt [1],

- a 01-es módosítási csomag 2. Helyesbítése [2],

- a 01-es módosítási csomag 1. kiegészítése, beleértve a 01-es módosítási csomag helyesbítéseit és a 48. számú előírás 1. felülvizsgált változatának 1. Helyesbítését [3],

- a 01-es módosítási csomag 4. Helyesbítése [4],

az alábbi kivételekkel:

1.1. A 2.4. pont a következők szerint értelmezendő:

"Terheletlen jármű" az ezen irányelv I. melléklete 1. függelékének 2.6. pontjában meghatározott, menetkész állapotú, de vezető nélküli jármű.

1.2. A 2.7.24. pontban található 2. lábjegyzet-hivatkozást és a hozzá tartozó lábjegyzetet el kell hagyni.

1.3. Az 5.19.1. pontban említett "a közlemény formáját (az I. melléklet 10.1. pontja)" kifejezés típusbizonyítvány "kifejezésként értendő (ezen irányelv I. melléklete 2. függeléke kiegészítésének 5.1. pontja)".

1.4. A (3) referenciadokumentummal bevezetett 6.2.9. ponthoz tartozó 4. lábjegyzetben "a vonatkozó előírást elfogadó Szerződő Felek" kifejezés "a tagállamok" kifejezésként értendő.

1.5. A 6.14.2., 6.15.2., 6.16.2. és 6.17.2. pontokban a "3. előírás" kifejezést "a 76/757/EGK irányelv" kifejezésként kell érteni.

1.6. A 6.19. pontban található 5. lábjegyzet-hivatkozást és a hozzá tartozó lábjegyzetet el kell hagyni.

1.7. Az 5. mellékletben az 1. lábjegyzetet az alábbiak szerint kell érteni:

"A kategóriák meghatározását ld. a 70/156/EGK irányelv II. mellékletében"

.

2. A 70/156/EGK irányelv 8. cikke, különösen annak (2) bekezdése a) és c) pontjának és (3) bekezdésének követelményei, e melléklet követelményei, valamint az önálló irányelvek bármelyikének követelményei sérelme nélkül tilos a fenti 1. pontban említett dokumentumok 2.7.1.-2.7.24. pontjaiban megnevezett világító és fényjelző berendezéseken kívül bármely egyéb más világító és fényjelző berendezés felszerelése.

"

[1]

[2]

[3]

[4]

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0028 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0028&locale=hu

Tartalomjegyzék