32003R1267[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1267/2003/EK rendelete (2003. június 16.) a nemzeti számlák fő aggregátumaira vonatkozó adattovábbítás határideje, a nemzeti számlák fő aggregátumai továbbítására vonatkozó eltérések, valamint a foglalkoztatási adatok ledolgozott órákban történő továbbítása tekintetében a 2223/96/EK tanácsi rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 1267/2003/EK rendelete

(2003. június 16.)

a nemzeti számlák fő aggregátumaira vonatkozó adattovábbítás határideje, a nemzeti számlák fő aggregátumai továbbítására vonatkozó eltérések, valamint a foglalkoztatási adatok ledolgozott órákban történő továbbítása tekintetében a 2223/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3];

mivel:

(1) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet [4] tartalmazza a tagállamok nemzeti számláinak összeállítására vonatkozó közös szabályok, fogalommeghatározások, osztályozások és számviteli szabályok referenciakeretét a Közösség statisztikai követelményei számára, hogy a tagállamok között összehasonlítható eredményeket lehessen nyerni.

(2) A Monetáris Bizottság Ecofin Tanács által 1999. január 18-án jóváhagyott, a Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) statisztikai követelményeiről szóló jelentése hangsúlyozta, hogy az EMU és a belső piac helyes működéséhez kiemelt fontosságú a gazdaságpolitika hatékony nyomon követése és koordinálása; ehhez olyan átfogó statisztikai információs rendszerre van szükség, amely biztosítja a politikusok számára a döntéseikhez szükséges adatokat. A jelentés kiemelte továbbá annak fontosságát, hogy az ilyen adatok a Közösség és annak különösen az euro-övezetbe tartozó tagállamai számára rendelkezésre álljanak.

(3) A jelentés aláhúzta, hogy a munkaerő-piacok országokon átnyúló összehasonlítása az EMU-ban több figyelmet igényel.

(4) Annak érdekében, hogy az euro-övezetre negyedéves statisztikákat lehessen összeállítani, a nemzeti számlák fő aggregátumaira vonatkozó adatszolgáltatás határidejét 70 napra kell csökkenteni.

(5) Meg kell szüntetni a tagállamoknak nyújtott negyedéves és éves eltéréseket, amelyek akadályozzák a nemzeti számlák fő aggregátumainak az euro-övezetre és a Közösségre vonatkozó összeállítását.

(6) Az Ecofin Tanács által 2000. szeptember 29-én elfogadott, a Gazdasági és Monetáris Unió statisztikai követelményeire vonatkozó cselekvési terv azonosítja a nemzeti számlák foglalkoztatási adatainak "ledolgozott munkaórák" mértékegységben történő továbbításának elsőbbségét.

(7) A statisztikai programbizottsággal (SPC), illetve a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottságával (CMFB) konzultációk folytak a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat [5], 3. cikkének, illetve a 91/115/EGK tanácsi határozatnak [6] megfelelően,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2223/96/EK rendelet B. melléklete a következőképpen módosul:

(1) A "Nemzeti számlák adatszolgáltatási programja" cím utáni szöveg a következőképpen módosul:

a) A "Táblák áttekintése" szövegének helyébe az I. mellékletben lévő szöveg lép.

b) Az 1. táblázat "Fő aggregátumok - negyedéves és éves feladat" szövegének helyébe a II. mellékletben lévő szöveg lép.

(2) A "az "ESA 95" kérdőív keretében szolgáltatandó táblákra vonatkozó eltérések országonként" cím utáni szöveg helyére a III. mellékletben lévő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2003. június 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Papandreou

[1] HL C 203. E, 2002.8.27., 258. o.

[2] HL C 253., 2002.10.22., 14. o.

[3] Az Európai Parlament 2002. szeptember 24-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2003. február 18-i közös álláspontja (HL. C 125 E., 2003.5.27., 1. o.) és az Európai Parlament 2003. május 13-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 359/2002/EK rendeletévél (HL L 58., 2002.2.28., 1. o) módosított rendelet.

[5] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

[6] HL L 59., 1991.3.6., 19. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Módosítások a 2223/96/EK rendelet (ESA 95) B. mellékletének - A nemzeti számlák adatszolgáltatási programja - "Táblák áttekintése" c. táblázatához

A NEMZETI SZÁMLÁK ADATSZOLGÁLTATÁSI PROGRAMJA

Táblák áttekintése

t : referencia időszak (év vagy negyedév)

Első adatszolgáltatás | Késleltetés: t + hónap (ill. a megadott nap) | Adatszolgáltatás évei | A táblák témája | Tábla száma |

2002 | 70 nap | 1995-2001 | Fő aggregátumok, éves | 1 |

2002 | 70 nap | 1995-2001 | Fő aggregátumok, negyedéves | 1 |

1999 | 8 | 1995-1998 | Fő aggregátumok, államháztartás | 2 |

2001 | 3 | 1997-2000 | Fő aggregátumok, államháztartás | 2' |

2000 | 9 | 1995-1999 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | 3 |

2000 | 9 | 1995-1999 | Export és import EU/harmadik országok szerint | 4 |

2000 | 9 | 1995-1999 | Háztartások végső fogyasztási kiadása felhasználási célok szerint | 5 |

2000 | 9 | 1995-1999 | Pénzügyi számlák szektoronként (gazdasági műveletek) | 6 |

2000 | 9 | 1995-1999 | Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei | 7 |

2000 | 12 | 1995-1999 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | 8 |

2000 | 12 | 1995-1999 | Részletes adóbevételek szektoronként | 9 |

2000 | 24 | 1995-1998 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS II, A17 | 10 |

2001 | 12 | 1995-2000 | Államháztartási kiadások funkció szerint | 11 |

2001 | 24 | 1995-1999 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS III, A3 | 12 |

2001 | 24 | 1995-1999 | Háztartási számlák régió szerint, NUTS II | 13 |

2001 | 24 | 1995-1999 | Állóeszközök a teljes gazdaságra és termékek szerint (Pi3) | 14 |

2002 | 36 | 1995-1999 | Alapáras forrás tábla, beleértve a vételárra történő átalakítást, A60 × P60 | 15 |

2002 | 36 | 1995-1999 | Felhasználás tábla vételáron, A60 × P60 | 16 |

2002 | 36 | 1995 | Szimmetrikus input-output tábla alapáron, P60 × P60, ötévenként | 17 |

2002 | 36 | 1995 | Szimmetrikus input-output tábla alapáras hazai kibocsátásra, P60 × P60, ötévenként | 18 |

2002 | 36 | 1995 | Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, P60 × P60, ötévenként | 19 |

2003 | 36 | 2000 | Állóeszközök keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazatonként és termékenként, A31 × Pi3, ötévenként | 20 |

2003 | 36 | 2000 | Termelési számla keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazatonként és szektoronként, A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), ötévenként | 21 |

2003 | 36 | 2000 | Bruttó állóeszköz-felhalmozás keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazatonként és termékenként, A31 × P60, ötévenként | 22 |

lásd tábl. | lásd tábl. | lásd tábl. | Visszamenőleges számítás | 23 |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Módosítások a 2223/96/EK rendelet (ESA 95) - Nemzeti számlák adatszolgáltatási programja - B. melléklet 1. táblázatában: - Fő aggregátumok - negyedéves és éves feladat

1. táblázat - Fő aggregátumok - negyedéves és éves feladat

+ Amennyiben nincs külön bontás feltüntetve, a változó a teljes gazdaságra vonatkozik.

Kód | Változók listája | Bontás + | Folyóáras | Változatlan áras |

Hozzáadott érték és bruttó hazai termék

B.1g | 1.Bruttó hozzáadott érték alapáron | A6 | x | x |

D.21-D.31 | 2.Terméktámogatással csökkentett adók | | x | x |

P.119 | 3.FISIM | | x | x |

B0,1*g | 4.Bruttó hazai termék piaci árakon | | x | x |

A bruttó hazai termék kiadása

P.3 | 5.Összes végső fogyasztási kiadás | | x | x |

P.3 | 6. a)Háztartások végso fogyasztási kiadása (hazai fogalom szerint) | | x | x |

P.3 | 6. b)Háztartások végso fogyasztási kiadása (nemzeti fogalom szerint) | | x | x |

P.3 | 7.NPISH-k - végső fogyasztási kiadása | | x | x |

P.3 | 8.Államháztartás végső fogyasztási kiadása | | x | x |

P.31 | a)Egyéni fogyasztási kiadások | | x | x |

P.32 | b)Kollektív fogyasztási kiadások | | x | x |

P.4 | 9.Háztartások tényleges végső fogyasztása | | x | x |

P.41 | a)Tényleges egyéni fogyasztása | | x | x |

P.5 | 10.Bruttó felhalmozás | | x | x |

P.51 | a)Bruttó állóeszköz-felhalmozás | Pi 6 | x | x |

P.52 | b)Készletváltozások | | x | x |

P.53 | c)Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege | | x | x |

P.6 | 11.Áru- (FOB) és szolgáltatásexport | | x | x |

P.7 | 12.Áru (FOB) és szolgáltatásimport | | x | x |

Jövedelem, megtakarítás és nettó hitelezés

B.5 | 13.Elsődleges jövedelmek külfölddel szembeni egyenlege | | x | x |

B.5*g | 14.Bruttó nemzeti jövedelem piaci áron | | x | (x) |

K.1 | 15.Állóeszközök értékcsökkenés | | x | x |

B.5*n | 16.Nettó nemzeti jövedelem piaci áron | | x | x |

D.5, D.6, D.7 | 17.Nettó folyó transzferek a külfölddel szemben | | x | |

B.6n | 18.Rendelkezésre álló jövedelem, nettó | | x | (x) |

B.8n | 19.Nemzeti megtakarítás nettó | | x | |

D.9 | 20.Nettó tőketranszfer a külfölddel szemben | | x | |

B.9 | 21.A nemzet nettó hitelnyújtása vagy nettó hitelfelvétele | | x | |

Népesség, foglalkoztatás, munkavállalói jövedelem

| 22.Népességre és foglalkoztatásra vonatkozó adatok | | | |

| a)Össznépesség (1000 fő) | | | |

| b)Munkanélküliek (1000 fő) | | | |

| c)Foglalkoztatottság rezidens termelő egységekben (ezer foglalkoztatott és ezer munkaóra) és a rezidens személyek foglalkoztatottsága (1000 fő) | | | |

| Önálló vállalkozó | A6 | | |

| Munkavállalók | A6 | | |

D.1 | 23.Rezidens termelőegységekben dolgozó munkavállalók munkavállalói jövedelme és rezidens munkavállalók munkavállalói jövedelme | A6 | x | |

D.11 | a)Bruttó bérek és keresetek | A6 | x | |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Módosítások a 2223/96/EK rendelet (ESA 95) B. mellékletének országok szerinti táblázataiban - Az "EAS 95" kérdőív keretében szolgáltatandó táblákra vonatkozó eltérések országonként

AZ "ESA 95" KÉRDŐÍV KERETÉBEN SZOLGÁLTATANDÓ TÁBLÁKRA VONATKOZÓ ELTÉRÉSEK ORSZÁGONKÉNT

1. AUSZTRIA

1.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Késleltetés: t + 9 hónap | 1999 |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Visszamenőleges számítás: csak az 1988-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Késleltetés: t +12 hónap | 1999 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Visszamenőleges számítás: csak az 1988-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

5 | Háztartások végső fogyasztási kiadása felhasználási célok szerint | Visszamenőleges számítás: csak az 1988-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

11 | Államháztartási kiadások funkció szerint | Visszamenőleges számítás: az 1990-1994 közötti éveket nem kell átszámítani | 2005 |

12 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS III, A3 | Első adatszolgáltatás: 2002 | 2002 |

13 | Háztartási számlák régió szerint, NUTS II | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

15 | Alapáras forrás tábla, beleértve a vételárra történő átalakítást, A60 × P60 | Első adatszolgáltatás: 2003, és csak kétévente | 2003 |

16 | Felhasználás tábla vételáron, A60 × P60 | Első adatszolgáltatás: 2003, és csak kétévente | 2003 |

17 | Szimmetrikus input-output tábla alapáron, P60 × P60, ötévenként | Első adatszolgáltatás: 2003 | 2003 |

18 | Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, P60 × P60, ötévenként | Első adatszolgáltatás: 2003 | 2003 |

19 | Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, P60 × P60, ötévenként | Első adatszolgáltatás: 2003 | 2003 |

1.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

1 | Fő aggregátumok, éves és negyedéves | Foglalkoztatási adatok "ledolgozott órák" mértékegységben | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Állóeszközök értékcsökkenése nemzetgazdasági ágazatonként illetve szektoronként | Első adatszolgáltatás: 2002 | 2002 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Vállalatok tulajdonos szerinti bontása | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Magánháztartások csoportok szerinti bontása | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

16 | Felhasználás tábla vételáron, A60 × P60 | Állóeszközök értékcsökkenése nemzetgazdasági ágazatonként | Első adatszolgáltatás: 2003 | 2003 |

18 | Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, P60 × P60, ötévenként |

2. DÁNIA

2.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

6 | Pénzügyi számlák szektoronként (gazdasági műveletek) | Késleltetés: t +13 hónap | 2005 |

7 | Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei | Késleltetés: t +13 hónap | 2005 |

20 | Állóeszközök keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és termék szerint, A31 × Pi3, ötévente | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

2.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Bérek és keresetek nemzetgazdasági ágazat szerint | Nem kell megadni | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Állóeszközök értékcsökkenése nemzetgazdasági ágazatonként | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Bruttó állóeszköz-felhalmozás nemzetgazdasági ágazatonként | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Készletváltozás nemzetgazdasági ágazatonként | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege nemzetgazdasági ágazatonként | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Önálló vállalkozó száma nemzetgazdasági ágazatonként | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Munkavállalók száma nemzetgazdasági ágazatonként | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Ledolgozott órák száma nemzetgazdasági ágazatonként | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Munkavállalói jövedelem nemzetgazdasági ágazatonként | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

9 | Részletes adóbevételek szektoronként | Általános értékesítési vagy forgalmi adók (importadók) Általános forgalmi adók (termékadók) | Mindkét változó együtt | 2005 |

9 | Részletes adóbevételek szektoronként | Jövedéki adók (importadók) Jövedéki adók (termékadók) | Mindkét változó együtt | 2005 |

9 | Részletes adóbevételek szektoronként | Egyes szolgáltatások adói (importadók) Egyes szolgáltatások adói (termékadók) | Mindkét változó együtt | 2005 |

17 | Szimmetrikus input-output tábla alapáron, P60 × P60, ötévenként | Állóeszközök értékcsökkenése, üzemi többlet, nettó | Mindkét változó együtt a P60-nál | 2005 |

18 | Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, P60 × P60, ötévenként |

19 | Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, P60 × P60, ötévenként |

21 | Termelési számla keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és szektorok szerint, A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), ötévenként |

17 | Szimmetrikus input-output tábla alapáron, P60 × P60, ötévenként | Állóeszköz-felhalmozás | Csak P31 | 2005 |

18 | Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, P60 × P60, ötévenként |

19 | Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, P60 × P60, ötévenként |

17 | Szimmetrikus input-output tábla alapáron, P60 × P60, ötévenként | Állóeszköz-felhalmozás | Nem kell megadni | 2005 |

18 | Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, P60 × P60, ötévenként |

19 | Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, P60 × P60, ötévenként |

21 | Termelési számla keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazatonként és szektoronként, A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), ötévenként | Háztartások szektor NPISH szektor | A két szektor együtt | 2005 |

3. NÉMETORSZÁG

3.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Késleltetés: t + 9 hónap csak A17; A31 csak t + 21 hónap | 2005 |

5 | Háztartások végső fogyasztási kiadása felhasználási célok szerint | Részben csak számjegyes pozíciók | 2005 |

9 | Részletes adóbevételek szektoronként | Nincs betűvel jelzett pozíció a kód végén | 2005 |

10 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS II, A17 | Csak NUTS I és A6 | 2005 |

12 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS III, A3 | Késleltetés: t +30 hónap, csak kétévente | 2005 |

13 | Háztartási számlák régió szerint, NUTS II | Késleltetés: t +30 hónap, csak NUTS I | 2005 |

15 | Alapáras forrás tábla, beleértve a vételárra történő átalakítást, A60 × P60 | Csak kétévenként | 2005 |

16 | Felhasználás tábla vételáron, A60 × P60 | Csak kétévenként | 2005 |

3.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

3 | Nemzetgazdasági ágazatonkénti táblák | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege nemzetgazdasági ágazatonként, készletváltozás nemzetgazdasági ágazatonként | Mindkét változó együtt és nem nemzetgazdasági ágazat szerint | 2005 |

6 | Pénzügyi számlák szektoronként (gazdasági műveletek) | Államháztartási szektor | S1311/S1312 és S1313 csak együtt | 2005 |

7 | Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei |

10 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS II, A17 | Bruttó állóeszköz-felhalmozás | Késleltetés: t +30 hónap | 2005 |

4. GÖRÖGORSZÁG

4.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Késleltetés: t + 9 hónap | 2005 |

3 | Nemzetgazdasági ágazatok szerinti táblák | Visszamenőleges számítás: csak az 1988-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

5 | Háztartások végső fogyasztási kiadása felhasználási célok szerint | Visszamenőleges számítás: csak az 1988-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

6 | Pénzügyi számlák szektoronként (gazdasági műveletek) | Első adatszolgáltatás: (p.m.) | 2005 |

6 | Pénzügyi számlák szektoronként (gazdasági műveletek) | Késleltetés: (p.m.) | 2005 |

7 | Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Visszamenőleges számítás: csak az 1988-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Visszamenőleges számítás: az 1980-1989 közötti éveket nem kell átszámítani | 2005 |

11 | Államháztartási kiadások funkció szerint | Visszamenőleges számítás: csak az 1988-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

20 | Állóeszközök keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és termék szerint, A31 × Pi3, ötévente | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

4.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Ledolgozott órák száma nemzetgazdasági ágazatonként | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Vállalatok tulajdonos szerinti bontása | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Magánháztartások csoportok szerinti bontása | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

5. SPANYOLORSZÁG

5.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

11 | Államháztartási kiadások funkció szerint | Késleltetés: t +21 hónap | 2005 |

5.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

1 | Fő aggregátumok, negyedéves | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

1 | Fő aggregátumok, éves | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Állóeszközök értékcsökkenése nemzetgazdasági ágazatonként | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege nemzetgazdasági ágazatonként | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Ledolgozott órák száma nemzetgazdasági ágazatonként | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

9 | Részletes adóbevételek szektoronként | Folyó jövedelem-, vagyonadók, stb., importadók és vámok, a HÉA kivételével, és az egyéb termelési adók bontása a tartományi kormányzat (S.1312) és helyi önkormányzat (S.1313) alszektorokra | Késleltetés: t +21 hónap | 2005 |

16 | Felhasználás tábla vételáron, A60 × P60 | Állóeszközök értékcsökkenése nemzetgazdasági ágazatonként (A60) | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

17 | Szimmetrikus input-output tábla alapáron, P60 × P60, ötévenként | Állóeszközök értékcsökkenése (P60) | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

18 | Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, P60 × P60, ötévenként |

19 | Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, P60 × P60, ötévenként |

17 | Szimmetrikus input-output tábla alapáron, P60 × P60, ötévenként | Állóeszközök értékcsökkenése (P60) | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

18 | Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, P60 × P60, ötévenként |

19 | Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, P60 × P60, ötévenként |

6. FRANCIAORSZÁG

6.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

10 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS II, A17 | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

12 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS III, A3 | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

13 | Háztartási számlák régió szerint, NUTS II | Késleltetés: t +42 hónap | 2005 |

6.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Összes változó | Az ágazati bontást csak homogén ágazatokra kell elvégezni | 2005 |

10 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS II, A17 |

12 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS III, A3 |

15 | Alapáras forrás tábla, beleértve a vételárra történő átalakítást, A60 × P60 |

16 | Felhasználás tábla vételáron, A60 × P60 |

20 | Állóeszközök keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és termék szerint, A31 × Pi3, ötévente |

21 | Termelési számla keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazatonként és szektoronként, A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), ötévenként |

22 | Bruttó állóeszköz-felhalmozás keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazatonként és termékenként, A31 × P60, ötévenként |

7. ÍRORSZÁG

7.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

1 | Fő aggregátumok, éves és negyedéves | Első adatszolgáltatás: t + 90 nap 2004-ig | 2004 |

1 | Fő aggregátumok, éves és negyedéves | Első adatszolgáltatás: t +70 nap 2008-ig | 2008 |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Visszamenőleges számítás: csak az 1985-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

2' | Fő aggregátumok, államháztartás | Adatszolgáltatás: t + 3 | 2002 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Visszamenőleges számítás: az 1970-1994 közötti éveket nem kell átszámítani | 2005 |

5 | Háztartások végső fogyasztási kiadása felhasználási célok szerint | Visszamenőleges számítás: csak az 1985-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

6 | Pénzügyi számlák szektoronként (gazdasági műveletek) | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

7 | Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Visszamenőleges számítás: az 1990-1994 közötti éveket nem kell átszámítani | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Visszamenőleges számítás: az 1980-1989 közötti éveket nem kell átszámítani | 2005 |

15 | Alapáras forrás tábla, beleértve a vételárra történő átalakítást, A60 × P60 | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

16 | Felhasználás tábla vételáron, A60 × P60 | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

17 | Szimmetrikus input-output tábla alapáron, P60 × P60, ötévenként | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

18 | Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, P60 × P60, ötévenként | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

19 | Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, P60 × P60, ötévenként | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

20 | Állóeszközök keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és termék szerint, A31 × Pi3, ötévente | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

21 | Termelési számla keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és szektor szerint, A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), ötévenként | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

22 | Bruttó állóeszköz-felhalmozás keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és termék szerint, A31 × P60, ötévenként | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

7.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Táblar száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

1 | Fő aggregátumok, éves és negyedéves | NPISH-k végső fogyasztási kiadása | Nem kell megadni | 2005 |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | P52 + P53 + K2 | Nem kell megadni | 2003 |

8. OLASZORSZÁG

8.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Visszamenőleges számítás: az 1970-1994 közötti éveket nem kell megadni | 2005 |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Visszamenőleges számítás: az 1980-1994 közötti éveket 2001. decemberében kell megadni | 2001 |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Késleltetés: t + 9 hónap | 2005 |

20 | Állóeszközök keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és termék szerint, A31 × Pi3, ötévente | Nem kell számítani | 2005 |

22 | Bruttó állóeszköz-felhalmozás keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és termék szerint, A31 × P60, ötévenként | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

8.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

1 | Fő aggregátumok, éves és negyedéves | Foglalkoztatási adatok "ledolgozott órák" mértékegységben | Első adatszolgáltatás: 2004 | 2004 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Állóeszközök értékcsökkenése nemzetgazdasági ágazatonként | A17 szerinti bontás, első adatszolgáltatás: 2002-ben | 2002 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Állóeszközök értékcsökkenése nemzetgazdasági ágazatonként | A31 szerinti bontás, első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege nemzetgazdasági ágazatonként | A készletváltozásokkal együtt | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege nemzetgazdasági ágazatonként | A készletváltozásokkal együtt | 2005 |

9. LUXEMBURG

9.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

1 | Fő aggregátumok, éves és negyedéves | Első adatszolgáltatás: t + 90 nap 2003-ig | 2003 |

1 | Fő aggregátumok, éves és negyedéves | Első adatszolgáltatás: t +70 nap 2010-ig | 2010 |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Visszamenőleges számítás: csak az 1990-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Visszamenőleges számítás: csak az 1980-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

6 | Pénzügyi számlák szektoronként (gazdasági műveletek) | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

7 | Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Visszamenőleges számítás: az 1990-1994 közötti éveket nem kell átszámítani | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Visszamenőleges számítás: az 1980-1989 közötti éveket nem kell átszámítani | 2005 |

10 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS II, A17 | Nem kell számítani | 2005 |

11 | Államháztartási kiadások funkció szerint | Visszamenőleges számítás: az 1990-1994 közötti éveket nem kell átszámítani | 2005 |

12 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS III, A3 | Nem kell számítani | 2005 |

13 | Háztartási számlák régió szerint, NUTS II | Nem kell számítani | 2005 |

9.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Bruttó állóeszköz-felhalmozás nemzetgazdasági ágazatonként | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | S11, S12, S14 + 45, S211, S212 | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

20 | Állóeszközök keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és termék szerint, A31 × Pi3, ötévente | Tábla bekerülési értéken | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

10. HOLLANDIA

10.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Visszamenőleges számítás: az 1986-1994 éveket 2001. júliusában kell megadni | 2001 |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Visszamenőleges számítás: az 1970-1985 közötti éveket 2001. decemberében kell megadni | 2001 |

2' | Fő aggregátumok, államháztartás | Adatszolgáltatás: t + 3 | 2003 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Visszamenőleges számítás: az 1986-1994 éveket 2001. júliusában kell megadni | 2001 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Visszamenőleges számítás: az 1970-1985 közötti éveket 2001. decemberében kell megadni | 2001 |

5 | Háztartások végső fogyasztási kiadása felhasználási célok szerint | Visszamenőleges számítás: az 1986-1994 éveket 2001. júliusában kell megadni | 2001 |

5 | Háztartások végső fogyasztási kiadása felhasználási célok szerint | Visszamenőleges számítás: az 1980-1985 közötti éveket 2001. decemberében kell megadni | 2001 |

7 | Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei | Késleltetés: t +19 hónap | 2003 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Visszamenőleges számítás: az 1986-1994 éveket 2001. júliusában,az 1980-1985 éveket 2001. decemberében kell megadni | 2001 |

10 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS II, A17 | Késleltetés: t +30 hónap | 2005 |

13 | Háztartási számlák régió szerint, NUTS II | Késleltetés: t +36 hónap | 2005 |

10.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

10 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS II, A17 | Foglalkoztatás régiónként | Nem kell számítani | 2005 |

10 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS II, A17 | Foglalkoztatás régiónként | Nem kell számítani | 2005 |

12 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS III, A3 |

11. PORTUGÁLIA

11.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Visszamenőleges számítás: csak az 1977-1994 közötti éveket kell átszámítani és 2000. decemberében leadni | 2005/2000 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Visszamenőleges számítás: csak az 1977-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

5 | Háztartások végső fogyasztási kiadása felhasználási célok szerint | Késleltetés: t +12 hónap | 2005 |

5 | Háztartások végső fogyasztási kiadása felhasználási célok szerint | Visszamenőleges számítás: Nem kell átszámítani | 2005 |

6 | Pénzügyi számlák szektoronként (gazdasági műveletek) | Késleltetés: t +12 hónap | 2005 |

7 | Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei | Késleltetés: t +12 hónap | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Visszamenőleges számítás: az 1990-1994 közötti éveket 1999. decemberében kell megadni | 1999 |

11 | Államháztartási kiadások funkció szerint | Visszamenőleges számítás: Nem kell átszámítani | 2005 |

11.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

1 | Fő aggregátumok, éves és negyedéves | Foglalkoztatási adatok "ledolgozott órák" mértékegységben | Első adatszolgáltatás: 2007 | 2007 |

12. FINNORSZÁG

12.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Visszamenőleges számítás: csak az 1975-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Visszamenőleges számítás: csak az 1975-1994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

12.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege | Nem kell számítani | 2005 |

15 | Alapáras forrás tábla, beleértve a vételárra történő átalakítást, A60 × P60 | Mind | Az A31 és P31 bontás csak folyó áron | 2005 |

16 | Felhasználás tábla vételáron, A60 × P60 | Mind |

17 | Szimmetrikus input-output tábla alapáron, P60 × P60, ötévenként | Mind |

18 | Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, P60 × P60, ötévenként | Mind |

19 | Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, P60 × P60, ötévenként | Mind |

21 | Termelési számla keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és szektor szerint, A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), ötévenként | Mind | A31 bontás | 2005 |

13. SVÉDORSZÁG

13.1. Táblákra vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Eltérés | -ig |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Visszamenőleges számítás: csak az 1980-994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Késleltetés: t +12 hónap | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Visszamenőleges számítás: csak az 1980-994 közötti éveket kell átszámítani | 2005 |

6 | Pénzügyi számlák szektoronként (gazdasági műveletek) | Késleltetés: t +12 hónap | 2005 |

7 | Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei | Késleltetés: t +12 hónap | 2005 |

11 | Államháztartási kiadások funkció szerint | Késleltetés: t +16 hónap | 2005 |

13.2. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Államháztartási kiadások bontása egyéni és kollektív fogyasztás szerint | Késleltetés: t + 16 hónap | 2005 |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Háztartások tényleges végső fogyasztási kiadása | Késleltetés: t + 16 hónap | 2005 |

2 | Fő aggregátumok, államháztartás | Tényleges egyéni fogyasztás | Késleltetés: t + 16 hónap | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | A31 bontás | Késleltetés: t +12 hónap | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege | Első adatszolgáltatás: 2005 | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Államháztartási kiadások bontása egyéni és kollektív fogyasztás szerint | Késleltetés: t + 16 hónap | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Háztartások tényleges végső fogyasztási kiadása | Késleltetés: t + 16 hónap | 2005 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Tényleges egyéni fogyasztás | Késleltetés: t + 16 hónap | 2005 |

14. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

14.1. A táblák egyes változóira/szektoraira vonatkozó eltérések

Tábla száma | Tábla | Változó/szektor | Eltérés | -ig |

3 | Táblák nemzetgazdasági ágazat szerint | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege | Kivéve a monetáris pénzügyi intézmények arannyal, mint értékmegőrzővel folytatott gazdasági műveleteit | 2005 |

4 | Export és import EU/harmadik országok szerint | Export és import EU/harmadik országok szerint | Kivéve a monetáris pénzügyi intézmények arannyal, mint értékmegőrzővel folytatott gazdasági műveleteit | 2005 |

6 | Pénzügyi számlák szektoronként (gazdasági műveletek) | Monetáris arany és SDR | A monetáris pénzügyi intézmények arannyal, mint értékmegőrzővel folytatott gazdasági műveleteivel | 2005 |

6 | Pénzügyi számlák szektoronként (gazdasági műveletek) | Pénzügyi kiegészítő tevékenységek | A nem pénzügyi vállalatok között szerepelnek | 2002 |

7 | Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei | Monetáris arany és SDR | Beleértve a monetáris pénzügyi intézmények arannyal, mint értékmegőrzővel folytatott gazdasági műveleteit | 2005 |

7 | Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei | Pénzügyi kiegészítő tevékenységek | A nem pénzügyi vállalatok között szerepelnek | 2002 |

8 | Nem pénzügyi számlák szektoronként | Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege és termékek és szolgáltatások exportja és importja | Kivéve a monetáris pénzügyi intézmények arannyal, mint értékmegőrzővel folytatott gazdasági műveleteit | 2005 |

10 | Táblák nemzetgazdasági ágazat és régió szerint, NUTS II, A17 | Bruttó hazai termék | NUTS II-nél csak A17 | 2001 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1267 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1267&locale=hu

Tartalomjegyzék