32012D0066[1]

2012/66/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. február 2. ) a (lengyel hajólajstromot kezelő) Polski Rejestr Statków S.A. társaságnak a belvízi hajók tekintetében hajóosztályozó társaságként való elismeréséről (az értesítés a C(2012) 431. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. február 2.)

a (lengyel hajólajstromot kezelő) Polski Rejestr Statków S.A. társaságnak a belvízi hajók tekintetében hajóosztályozó társaságként való elismeréséről

(az értesítés a C(2012) 431. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/66/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 12-i 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére, valamint VII. melléklete II. részére,

a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 16-i 91/672/EGK tanácsi irányelv (2) 7. cikkében említett bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) 2008. július 3-i levelében Lengyelország kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a Polski Rejestr Statków S.A. (a továbbiakban: PRS) társaságnak az irányelv értelmében vett hajóosztályozó társaságként való elismerésére vonatkozóan. A PRS székhelye Lengyelországban található.

(2) Lengyelország a kérelemmel együtt benyújtotta az elismerési kritériumok teljesítésének igazolásához szükséges információkat és dokumentumokat.

(3) A belvízi hajók műszaki követelményeiről az európai uniós tagállamok és a Rajnai Hajózási Központi Bizottság (a továbbiakban: CCNR) szakértőinek részvételével 2009 áprilisában megtartott közös ülésen egy meghallgatásra került sor, amelyen a lengyel hatóságok és a PRS előadták álláspontjukat.

(4) A CCNR Titkárságával a 2006/87/EK irányelv VII. melléklete II. részének 4. bekezdésében foglaltak szerint konzultáltak.

(5) A Bizottság értékelte, hogy a PRS megfelel-e a 2006/87/EK irányelv VII. mellékletének I. részében előírt kritériumoknak, és arra a megállapításra jutott, hogy a PRS teljesíti a feltételeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A PRS hajóosztályozó társaságot a 2006/87/EK irányelv 10. cikke értelmében el kell ismerni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett belvízi utakkal rendelkező tagállamok és a (lengyel hajólajstromot kezelő) Polski Rejestr Statków S.A. társaság (Al. Gen. J. Hallera 126, 80-416, Gdańsk, Lengyelország) a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 2-án.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök

(1) HL L 389., 2006.12.30., 1. o.

(2) HL L 373., 1991.12.31., 29. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012D0066 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012D0066&locale=hu